ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0454
28 ก.พ.62 การบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด
ผจบ.ชป.10
0453
28 ก.พ.62 กำหนดการและขั้นตอนคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธ์
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
0452
28 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0451
28 ก.พ.62
บัญชีนวัตกรรมไทย
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0450
27 ก.พ.62
สรุปผลการประชุมคระรัฐมนตรี ครั้งที่ 7/2562 เมือวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0449
27 ก.พ.62
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือ
ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ทุนสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะสมัครขอรับทุน
โปสมัครด้วยตนเอง ตามเว็บไซต์ข้างต้น
บส.ชป.10
0448
27 ก.พ.62
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 258/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
ผคส.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0447
27 ก.พ.62
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมดครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"แนวทางการทำงาน Para Soil Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 3"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
หากประสงค์จอสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
โปรดกรอกใบสมัคร และส่งรายชื่อมาที่
งานบริหารบุคคฯ
ภายในวันที่ 8 มี.ค.62

บส.ชป.10
0446
27 ก.พ.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ปรเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวชญาน์ณินท์ พรหมทอง)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0445
27 ก.พ.62
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 260/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0444
27 ก.พ.62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0443
26 ก.พ.62
ผลการประชุมคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2562
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0442
26 ก.พ.62
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.ดครงการในสังกัด
ที่อยู่ในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบและพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม
ธก.ชป.10
0441
26 ก.พ.62
ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร - หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0440
26 ก.พ.62
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (University College Dublin
สาธารณรัฐไอร์แลนด์)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0439
26 ก.พ.62
แจ้งการย้ายที่ทำการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0438
26 ก.พ.62
นางสดใส ตุลยานนท์ ภรรยานายจริย์ ตุลยานนท์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0437
26 ก.พ.62
นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ ผุ้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0436
26 ก.พ.62
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 09/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขอใช้ที่ราชพัสดุและ
ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
2
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผอ.โครงการ
(ยกเว้น ผคส.10) และ นิติกร
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0435
26 ก.พ.62
ชมเชยผู้มีผลการจัดทำรายงานโครงการศึกษากลุ่ม และรายงานบุคคลดีเด่น
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0434
26 ก.พ.62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการทุน
การศึกษาพระราชทานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0433
26 ก.พ.62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0432
26 ก.พ.62
ขอเชิญประชุมคระอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 10
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
งบ.ชป.10 และ บส.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 1 มี.ค.62 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้นบน)
บส.ชป.10
0431
26 ก.พ.62
ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลือนสวัสดิการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
3
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ฝบท.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 1 มี.ค.62 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้นบน)
บส.ชป.10
0430
26 ก.พ.62
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ติดตาม/ขับเคลื่อน
โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา
6
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช ช่องแค
โคกกะเทียม เริงราง ป่าสักใต้
และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อร่วมให้การต้อรับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรี
ธก.ชป.10
0429
26 ก.พ.62
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่ย่อย ครั้งที่ 1 งานสำรวจ ออกแบบ
โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท
5
ผคบ.มโนรมย์
เพื่อเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย
ธก.ชป.10
0428
26 ก.พ.62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
13
ผคป.สระบุรี มโนรมย์ ช่องแค
มหาราช นครหลวง และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการสอบคัดเลือก
ตามวันเวลาที่กำหนด
ธก.ชป.10
0427
26 ก.พ.62
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0426
26 ก.พ.62
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
4
ผอ.โครงการในเขต จังหวัดลพบุรี
และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมฯ และโปรดแจ้ง
แบบตอบรับให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 28 ก.พ.62
บส.ชป.10
0425
25 ก.พ.62 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนมัสการรอยพระพุทธบาท ณ ยอดเขาคิชฌกูฎ
จังหวัดจันทบุรี
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0424
25 ก.พ.62 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวดารุณี สายยศ)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0423
25 ก.พ.62 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0422
25 ก.พ.62
ขอส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจำปี
2562
25
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ทุกโครงการ
เพื่อทราบบันทึกข้อตกลงการประเมินฯ
และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ
(ตามตารางรายละเอียดที่แนบ)
ส่งฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ผผง.ชป.10
0421
25 ก.พ.62
นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0420
25 ก.พ.62
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการกองแผนงาน กรมชลประทาน ประจำปี
พ.ศ.2562
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ให้การสับสนุน
ธก.ชป.10
0419
25 ก.พ.62
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "เพื่อสมทบทุนซ่อมแซม
อาคารหอนอนของนักเรียน"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0418
25 ก.พ.62
ส่งผลรายงานการเพราะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2561/2562 (20-26 กุมภาพันธ์ 2562)
6
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
มหาราช และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผจบ.ชป.10 และ ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0417
25 ก.พ.62
ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของกิจการร่วมค้าออกแบบคลองชัยนาท-ป่าสัก
เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองระบาย
น้ำหลากชัยนาท-ป่าสัก จังหวัดชัยนาท
13
ผคบ.มโนรมย์ และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบและประสานงาน
ผวศ.ชป.10
0416
22 ก.พ.62 ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน รุ่นที่ 3
3
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ทางเว็บไซต์ สบค.
ระหว่างวันที่ 14 มี.ค.62-15 ส.ค.62
บส.ชป.10
0415
22 ก.พ.62
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการด้านการเงินแทนอธิบดี
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0414
22 ก.พ.62
การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0413
22 ก.พ.62
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0412
22 ก.พ.62
คู่มือปฏิบัติงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0411
22 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
และเพิ่มพูนความรู้นายช่างและวิศวกร ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และการชลประทานในยุค THAILAND 4.0 รุ่นที่ 3
7
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักใต้ นครหลวง และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0410
22 ก.พ.62
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ
คู่มือการปฏิบัติงาน (Kick off Work Manual)
4
ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0409
22 ก.พ.62
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
(ปรับระดับชั้นงาน)
3
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10
ผคบ.มโนรมย์ และ ผคบ.มหาราช
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0408
22 ก.พ.62
สรุปเตรียมการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0407
22 ก.พ.62
การประดับธงชาติและตราสัญลักษณ์อาเซียน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0406
22 ก.พ.62
ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการตอบชี้แจงข้อร้องเรียน
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0405
22 ก.พ.62
ขอให้ตรวจสอบค่าไฟค้างชำระ (Download เอกสาร )
7


ผคก.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการตรวจสอบและ
กรอกข้อมูลค่าสาธารณูปโภคฯ
ลงในแบบฟอร์มที่กองแผนงานแจ้ง
ส่งให้ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ภายในวันที่ 25 ก.พ.62 ก่อนเวลา 12.00 น.
ผง.ชป.10
0404
22 ก.พ.62
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ "การบริหารจัดการน้ำ
เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 2554"
30
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0403
22 ก.พ.62
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0402
22 ก.พ.62
ผลการประชุมคัดเลือกกลุ่มผู้ใช้น้ำ และขอเชิญประชุม
1
ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ ฝบท.ชป.10
ผผง.ชป.10 และ ผวศ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 และ
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและมอบหมาย
จน.คบ จน.คป. และ สบ.
เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 27 ก.พ.62
ณ ห้องประชุมชั้น 2 เวลา 13.30 น.
ผจบ.ชป.10
0401
22 ก.พ.62
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมกราคม 2562
14
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0400
22 ก.พ.62
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0399
22 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
12
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0398
22 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0397
22 ก.พ.62
รายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวนางดการทำนา
รอบ 3
2
ผจบ.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0396
22 ก.พ.62
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0395
22 ก.พ.62
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมกราคม 2562
34
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคก.ชป.10 บน.ชป.10 ฝบท.ชป.10
งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0394
22 ก.พ.62
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือน มกราคม 2562
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10
และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0393
22 ก.พ.62
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมีนาคม 2562
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0392
22 ก.พ.62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0391
22 ก.พ.62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างชลประทาน ของสำนักงาน
ชลประทานที่ 5
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0390
21 ก.พ.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอดิศักดิ์ บุญประเสริฐ)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0389
21 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
11
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0388
21 ก.พ.62
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/2562/16/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0387
21 ก.พ.62
ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะที่ 4.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0386
21 ก.พ.62
ด่วนที่สุด
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รอง นรม. ลงพื้นที่ จ.ชัยนาท ติดตาม/ขับเคลื่อน
โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1
รอง ผส.ชป.10 ผคบ.มหาราช และ ผคบ.มโนรมย์
จัเตรียมข้อมูลและร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 22 ก.พ.62
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 12
จ.ชัยนาท
ธก.ชป.10
0385
21 ก.พ.62
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
11
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผด.10
สธ.สร.รว.10 และ จด.2/3 มด.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0384
21 ก.พ.62
แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0383
21 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 12 (เพิ่มเติม)
20
ผคบ.มโนรมย์ คลองเพรียว-เสาไห้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0382
21 ก.พ.62
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0381
20 ก.พ.62
การปิดปรับปรุงซ่อมแซมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0380
20 ก.พ.62
แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในกรุงเทพ
มหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0379
20 ก.พ.62
ขอส่งรายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561
ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0378
20 ก.พ.62
แจ้งการนำชื่อและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไปใช้ทางมิชอบ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0377
20 ก.พ.62
การประกวดตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ของกองทุนเพื่อการศึกษาและ
วิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0376
20 ก.พ.62
ข่าตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0375
18 ก.พ.62
ขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค.0405.2/ว 50 ลงวันที่
31 มกราคม 2562 และขอให้ใช้หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่
กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์2562 เรื่องแนวทางการประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0374
18 ก.พ.62
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปรกณ์
113
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
งบ.ชป.10 และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0373
18 ก.พ.62
ขอให้พิจารณาจัดทำรายละเอียดแผนงานซ่อมแซม/ประบปรุง ระยะปลานกลาง
(MTEF) งานด้านความปลอดภัยเขื่อนขนาดเล็ก
5
ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำแผนฯ ส่งถึง ปข.ชป.10
ภายในวันที่ 15 มี.ค.62
ผจบ.ชป.10
0372
18 ก.พ.62
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจเงิรทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำบัญชี 2562
3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.ผง.
ภายในวันที่ 22 ก.พ.62
ผจบ.ชป.10
0371
18 ก.พ.62
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม
ปีงบประมาณ 2562
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0370
18 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (แระจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0369
18 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (แระจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0368
18 ก.พ.62
ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ครั้งที่ 2/2562
7
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0367
18 ก.พ.62
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีการรับเงินประจำตำแหน่ง)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
0366
18 ก.พ.62
ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญางาน
ก่อสร้าง รุ่นที่ 1
9
ผคบ.บางบาล และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0365
18 ก.พ.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมชาย ทองดีเจริญ)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
บส.ชป.10
0364
15 ก.พ.62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรร
ข้าราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการทุกโครงการ
คพ.ชป.10 ปข.ชป.10 ปบ.ชป.10
จน.คป.ลพบุรี และ กส.1 ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อตอบแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ
และเลือกสรรข้าราชการเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการในกรมชลประทาน
บส.ชป.10
0363
15 ก.พ.62
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในร่างรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
ประจำปี 2561
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0362
15 ก.พ.62
การสั่งจองเสื้อยืดโปโลตราสัญลักษณ์ 117 ปี กรมชลประทาน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0361
15 ก.พ.62
สอบถามเกี่ยวกับสถานะของ บริษัท ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาหากมีข้อมูล ตามข้อ 1 และ 2
ขอให้จัดส่งฝ่ายบริหารฯ กองพัสดุ
ภายในวันที่ 28 ก.พ.62
ธก.ชป.10
0360
15 ก.พ.62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ
เดินทางไปตรวจราชการ ณ จ.สระบุรี ในวันที่ 28 มกราคม 2562
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0359
15 ก.พ.62
ขอส่งสรุปผลการประชุมคระกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะที่ 4.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0358
15 ก.พ.62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0357
15 ก.พ.62
การดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0356
15 ก.พ.62
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 57 ปีที่ 6
ประจำเดือนมกราคม 2562
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ ผคส.10 และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0355
15 ก.พ.62
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0354
15 ก.พ.62
แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการไม่ได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0353
15 ก.พ.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติ หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
และเพิ่มพูลความรู้ นายช่าง และวิศวกร ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และการชลประทานในยุค (THAILAND 4.0 รุ่นที่ 3
9
ผวศ.ชป.10 ผคป.โครงการ
ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง
มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสัก นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคส.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0352
14 ก.พ.62
ขอแก้ไขตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการในแนวทางปฏิบัติและ
วิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
0351
14 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 12
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0350
14 ก.พ.62
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อมอบหมายให้ จน.คบ. จน.คป.
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 ก.พ.62
ณ ห้อง SWOC 10 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
0349
14 ก.พ.62
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลา
ทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0348
14 ก.พ.62
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมสรรพกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0347
14 ก.พ.62
ซ้อมความเข้าใจการกำนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทาง
การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ตามที่คระกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด ออกจากปบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0346
14 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0345
14 ก.พ.62
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 196/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0344
14 ก.พ.62
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ ระดับต้น รุ่นที่ 2
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาข้าราชการในสังกัด
ที่มีคุณสมบัติตามที่ สบค.แจ้ง
และโปรดส่งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 ก.พ.62
บส.ชป.10
0343
14 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางและ
เกณฑ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ของกรมชลประทาน
2
ผคป.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
เพชรบูรณ์ และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0342
14 ก.พ.62
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0341
14 ก.พ.62
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0340
13 ก.พ.62
สรุปรายงานการเดินทางเยือนประเทศบรูไนฯ ของนายโรจน์ อินทร์ทุ่ง
6
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ อธช. สั่งการ
ธก.ชป.10
0339
13 ก.พ.62
การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่
สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที่ยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ลักษณะฯ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0338
13 ก.พ.62
พิจารณาคัดเลือกบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ความรู้ด้านบานระบายน้ำ รุ่นที่ 2
3
ผอ.โครงการ และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ใสังกัด
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ และโปรดส่ง
รายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 21 ก.พ.62
บส.ชป.10
0337
13 ก.พ.62
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่
ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณา
ตามรายละเอียดที่แนบ
และให้หน่วยเบิกจ่ายรวบรวม
ส่งกองการเงิน ภายในวันที่ 28 ก.พ.62
งบ.ชป.10
0336
13 ก.พ.62
การรายงานผลเพาะปลูกนาปรัง
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0335
13 ก.พ.62 การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. ผคป.บน.ชป.10 และ ปน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0334
13 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0333
13 ก.พ.62
ขอเชิญรับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
6
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดตอบรับภายในกำหนด
ธก.ชป.10
0332
13 ก.พ.62
ขอให้พิจารณาแก้ไขจัดทำรายละเอียดแผนงานซ่อมแซม/ปรับปรุง ระยะ
ปานกลาง (MTEF) งานด้านความปลอดภัยเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-เสาไห้ ผคป.สระบุรี ลพบุรี และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อดำเนินการจัดส่ง ปข.ชป.10
ภายในวันที่ 20 ก.พ.62
ผจบ.ชป.10
0331
13 ก.พ.62
ขอรายละเอียดทะเบียนคุมบัญชีสินทรัพย์
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำบัญชีสินทรัพย์ส่งกองพัสดุ
พด.ชป.10
0330
13 ก.พ.62
ขอให้ส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2
ผอ.ส่วนและผอ.โครงการฯ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้กองพัสดุภายในวันที่ 14 ก.พ.62
พด.ชป.10
0329
13 ก.พ.62
ขอให้คัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้าร้่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้นายช่าง และวิศวกร ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำและการชลประทานในยุค THAILANE 4.0 รุ่นที่ 3
12
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบขอให้จัดส่งข้อมูลให้ส่วนวิศวกรรม
ภายในวันที่ 13 ก.พ.62
ผวศ.ชป.10
0328
12 ก.พ.62
ทุนศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร Flood Disaster Risk Reduction
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะสมัครขอรับทัน
โปรดแจ้งรายชื่อพร้อมกรอกเอกสาร
ตามรายละเอียดที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 ก.พ.62
บส.ชป.10
0327
12 ก.พ.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานชลประทาน"
2
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อ
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
บส.ชป.10
0326
12 ก.พ.62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0325
12 ก.พ.62
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตรกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ
ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0324
12 ก.พ.62
ขอเชิญเข้ารับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
6
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0323
12 ก.พ.62
สรุปข้อสั่งการในการประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0322
12 ก.พ.62
ขอเลื่อนการประชุมติดตามผลผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาค่อในประเทศ
ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3
ผจบ.ชป.10 และ ผวศ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0321
12 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 12 เพิ่มเติม
3
ผคบ.มโนรมย์ และ ผคบ.คลองเรียว-เสาไห้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 ก.พ.62
บส.ชป.10
0320
12 ก.พ.62
ขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
3
หัวหน้างานบริหารฯ ทุกโครงการฯ
เพื่อดำเนินการ ให้ท่านแจ้งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งที่งานการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 13 ก.พ.62
งบ.ชป.10
0319
12 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
11
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0318
12 ก.พ.62
ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน เข้าฝึกองานภาคฤดูร้อน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
หากมีความประสงค์จะรับสมัครนิสิต
ฝึกงานภาคฤดูร้อนกรุณาแจ้ง
ที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 28 ก.พ.62
บส.ชป.10
0317
12 ก.พ.62
ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน (e-Performance Management : e-PM)
(Download เอกสาร)
6


รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและขออนุญาตข้าราชการ
สายงานบริหารบริหารฯ เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับฟังวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ.62
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้นบน) เวลา 13.00 น.
บส.ชป.10
0316
12 ก.พ.62
แจ้งมาตรการควบคุมและลดมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0315
12 ก.พ.62
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตรเดือนกุมภาพันธ์ 2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์ร่วมทำบุญ
หรือเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้ง
งานธุรการ ภายในวันที่ 18 ก.พ.62
ธก.ชป.10
0314
11 ก.พ.62
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2562
(ครั้งที่ 1/2562)
10
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.
ผคบ. ผคส.10 ผสก.10
ผจจ.20 ผจจ.21 ผบค.5 คก
คข 5 คก. คร.5 คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ. จด.2/3 มด.
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาหากมีการแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 13 ก.พ.62
ธก.ชป.10
0313
11 ก.พ.62
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน
6
รอง ผส.ชป.10 และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 12 ก.พ.62
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4
อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
กรมชลประทาน สามเสน
บส.ชป.10
0312
11 ก.พ.62
ขอส่งรายงานการประชุมหารือข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0311
11 ก.พ.62
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
เร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0310
11 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบ
วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 7"
3
ผจบ.ชป.10 และ ผคป.สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
บส.ชป.10
0309
11 ก.พ.62
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/15/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0308
8 ก.พ.62
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
7
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0307
8 ก.พ.62
แนวทางปฏิบัติและวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
0306
8 ก.พ.62
ผลการวิจัยโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและ
การบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศไทย (CDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0305
8 ก.พ.62
ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 2
2
รอง ผส.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 ก.พ.62
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
0304
8 ก.พ.62
การทบทวนข้อมูลและรายงานสถานการณ์ในระบบรายงารความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร กรมชลประทาน
7
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0303
8 ก.พ.62
การเตรียมความพร้อมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563) ของจังหวัดลพบุรี
2
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0302
8 ก.พ.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางลภัสรดา นาคทรรพ)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0301
8 ก.พ.62
ขอให้สำรวจรายการครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถนำขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์ของหน่วยงาน
7
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
พด.ชป.10
0300
8 ก.พ.62
ขอเชิญประชุมคระทำงานฟื้นฟูที่ทุ่งมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผคบ.มหาราช โคกกะเทียม
เริงราง และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 11 ก.พ.62 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ชั้น 2
ผจบ.ชป.10
0299
8 ก.พ.62
ขอเชิญร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ชลกรโบว์คัพ ครั้งที่ 4
(4 th Waterman B owl-Cup)"
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาให้การสนับสนุน
ธก.ชป.10
0298
8 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน
18
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0297
8 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
12
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0296
8 ก.พ.62
แจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0295
8 ก.พ.62
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0294
7 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 12
19
ผคก.ชป.10 ผคบ.ช่องแค และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งรายชื่อทราบ
และแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 8 ก.พ.62
บส.ชป.10
0293
7 ก.พ.62
สรุปผลการประชุมคระหัวหน้าส่วนราชการระดับกรทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 1/2562
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0292
7 ก.พ.62
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0291
7 ก.พ.62
เชิญประชุมการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562
1
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและจัดเตรียมข้อมูล
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2
ในวันจันทร์ที่ 11 ก.พ.62
เวลา 14.00 น.
ผจบ.ชป.10
0290
7 ก.พ.62
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูพื้นที่ทุ่งมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผวศ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.มหาราช โคกกะเทียม และ
ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0289
7 ก.พ.62
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0288
7 ก.พ.62
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและ
วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0287
7 ก.พ.62
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0286
7 ก.พ.62
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด VDO Streaming การอภิปายขับเคลื่อนยุทธสาศตร์
กรมชลประทาน RID No. 1 เรื่อง การสร้งความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0285
7 ก.พ.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการ (นางรัชตา เจียมตน)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0284
7 ก.พ.62
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วนและ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0283
6 ก.พ.62
รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือนมกราคม 2562
1
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0282
6 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0281
6 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0280
6 ก.พ.62
ข้อสั่งการฯ ในการประชุม Swoc ( 4 ก.พ.62)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ จน.ชป.10
และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0279
6 ก.พ.62
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ
โปรดแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 ก.พ.62
บส.ชป.10
0278
6 ก.พ.62
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้นล่าง)
ผผง.ชป.10
0277
6 ก.พ.62
ตรวจสอบข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
(Kick off Work Manual)
3
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักใต้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้
ผู้มีรายชื่อดำเนินการตามรายละเอียด
ที่สบค.แจ้งมาข้างต้น
บส.ชป.10
0276
6 ก.พ.62
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0275
5 ก.พ.62
คู่คือเกษตรกร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำแบบน้ำหยด
ในแปลงเพาะปลูกด้วยพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อศึกษาและใช้เป็นแนวทาง
ผผง.ชป.10
0274
5 ก.พ.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน RID No.1 เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
9
รอง ผส.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
0273
5 ก.พ.62
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมยุวชนกร
ภายใต้โครงการเมล็ดพันธ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
8
ผคป.สระบุรี ผคบ.ป่าสักใต้ มหาราช
และ ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0272
5 ก.พ.62
การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พด.ชป.10
0271
5 ก.พ.62
ขอส่งรางานการประชุมหารือข้อแนะนำทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0270
5 ก.พ.62
การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0269
5 ก.พ.62
ขอแจ้งการอภิปรายนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
(กำหนดการใหม่)
10
รอง ผส.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0268
5 ก.พ.62
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/13/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0267
5 ก.พ.62
ขอเชิญส่งบุคคลกรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานชลประทาน"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมและขอให้
แจ้งรายชื่อมาให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ก.พ.62
บส.ชป.10
0266
5 ก.พ.62
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
หากประสงค์ร่วมทำบุญ
ขอให้นำส่งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 12 ก.พ.62
ธก.ชป.10
0265
5 ก.พ.62
ข้อเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษา งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
5
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0264
5 ก.พ.62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0263
5 ก.พ.62
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
ประจำปี 2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0262
5 ก.พ.62
รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
(Startegist Development Program)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัคร
ทางออนไลน์และแจ้งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ก.พ.62
บส.ชป.10
0261
5 ก.พ.62
คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมชลประทาน
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0260
5 ก.พ.62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้ง
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ

ธก.ชป.10

0259
5 ก.พ.62
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
3
รอง ผส.ชป.10 ผส.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0258
5 ก.พ.62
การมอบใบเกียรติบัตรยุวชนกร ในการอบรมยุวชนกร ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2562
5
ผจบ.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0257
5 ก.พ.62
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0256
5 ก.พ.62
การขออนุญาตก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองชัยนาท-ป่าสัก
กม.52+115
4
ฝบท.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผคบ.ช่องแค นติกร และ ปบ.ชป.10

เพื่อทราบและพิจารณา
ขอเชิญประชุม ณ ห้อง SWOC
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62
เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
0255
4 ก.พ.62
การดำเนินการ "สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น" จังหวัดลพบุรี
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรีและหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0254
4 ก.พ.62
รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ประจำปี พ.ศ.2562
2

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขตพื้นที่ จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0253
4 ก.พ.62
ขอให้ตรวจสอบ จัดทำข้อมูล และเข้าร่วมประชุมชี้แจง กรณีเงินพับ
และปรับลดงบประมาณ ปี พ.ศ.2562
(Download เอกสาร)
1

ผคบ.ป่าสักใต้ ป่าสักชลสิทธิ์
นครหลวง และ ผคส.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0252
4 ก.พ.62
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มจังหวัด
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0251
4 ก.พ.62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
แนวทางและเกณฑ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
การเงินของกรมชลประทายน
10
ผคป.ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์
พระนครศรีอยุธยา และ
งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
งานด้านการเงินและบัญชีของ
หน่วยงานจำนงน 1 คน
เพื่อเข้าร่วมสัสสมนาฯ และ
แจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 10 ก.พ.62
บส.ชป.10
0250
4 ก.พ.62
ขอส่งแบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (รอบ 3 เดือน)
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาส่งผลดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรฯ
ตามมแบบติดตามผลที่แนบ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ก.พ.62
บส.ชป.10
0249
4 ก.พ.62
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขต 1 รอบที่ 1
3
ผคป.ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา
และ ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0248
4 ก.พ.62
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 125/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0247
1 ก.พ.62
แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
ประจำปี 2562"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0246
1 ก.พ.62
การรักษาวินัยของข้าราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0245
1 ก.พ.62
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2562
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0244
1 ก.พ.62
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2562
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0243
1 ก.พ.62
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0242
1 ก.พ.62
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อสกุล
1
ผคบ.มหาราช และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0241
1 ก.พ.62
แจ้งข้อมูลขออุธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ.2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
29
ผคบ.ป่าสักใต้ ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0240
1 ก.พ.62
แจ้งข้อมูลขออุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
ปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(Download เอกสาร)
2


ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0239
1 ก.พ.62
แจ้งจ้อมูลขออุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
ปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

(Download เอกสาร)
2
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0238
1 ก.พ.62
แจ้งข้อมูลขออุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
ปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(Download เอกสาร)
2
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0237
1 ก.พ.62
แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

6
ผจบ.ชป.10 ผอ.โครงการ (ยกเว้น ผคป.สระบุรี
อยุธยา ผคบ.มหาราช นครหลวง บางบาล
และ โครงการก่อสร้าง)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10