ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0375
18 ก.พ.62
ขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค.0405.2/ว 50 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562
และขอให้ใช้หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 62 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2562 เรื่องแนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0374
18 ก.พ.62
คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปรกณ์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
งบ.ชป.10 และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0373
18 ก.พ.62
ขอให้พิจารณาจัดทำรายละเอียดแผนงานซ่อมแซม/ประบปรุง ระยะปลานกลาง
(MTEF) งานด้านความปลอดภัยเขื่อนขนาดเล็ก
5
ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำแผนฯ ส่งถึง ปข.ชป.10
ภายในวันที่ 15 มี.ค.62
ผจบ.ชป.10
0372
18 ก.พ.62
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจเงิรทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำบัญชี 2562
3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.ผง.
ภายในวันที่ 22 ก.พ.62
ผจบ.ชป.10
0371
18 ก.พ.62
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม
ปีงบประมาณ 2562
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0370
18 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (แระจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0369
18 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (แระจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0368
18 ก.พ.62
ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ครั้งที่ 2/2562
7
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0367
18 ก.พ.62
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (กรณีการรับเงิน
ประจำตำแหน่ง)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
0366
18 ก.พ.62
ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญางาน
ก่อสร้าง รุ่นที่ 1
9
ผคบ.บางบาล และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0365
18 ก.พ.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมชาย ทองดีเจริญ)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
บส.ชป.10
0364
15 ก.พ.62
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรร
ข้าราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการทุกโครงการ
คพ.ชป.10 ปข.ชป.10 ปบ.ชป.10
จน.คป.ลพบุรี และ กส.1 ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อตอบแบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพ
และเลือกสรรข้าราชการเพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการในกรมชลประทาน
บส.ชป.10
0363
15 ก.พ.62
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในร่างรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
ประจำปี 2561
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0362
15 ก.พ.62
การสั่งจองเสื้อยืดโปโลตราสัญลักษณ์ 117 ปี กรมชลประทาน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0361
15 ก.พ.62
สอบถามเกี่ยวกับสถานะของ บริษัท ที.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาหากมีข้อมูล ตามข้อ 1 และ 2
ขอให้จัดส่งฝ่ายบริหารฯ กองพัสดุ
ภายในวันที่ 28 ก.พ.62
ธก.ชป.10
0360
15 ก.พ.62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ
เดินทางไปตรวจราชการ ณ จ.สระบุรี ในวันที่ 28 มกราคม 2562
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0359
15 ก.พ.62
ขอส่งสรุปผลการประชุมคระกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คณะที่ 4.2 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0358
15 ก.พ.62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 29 ม.ค.62)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0357
15 ก.พ.62
การดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0356
15 ก.พ.62
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 57 ปีที่ 6
ประจำเดือนมกราคม 2562
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ ผคส.10 และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0355
15 ก.พ.62
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนธันวาคม 2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0354
15 ก.พ.62
แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการไม่ได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0353
15 ก.พ.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติ หลักสูตรการเตรียมความพร้อม
และเพิ่มพูลความรู้ นายช่าง และวิศวกร ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
และการชลประทานในยุค (THAILAND 4.0 รุ่นที่ 3
9
ผวศ.ชป.10 ผคป.โครงการ
ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง
มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสัก นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคส.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0352
14 ก.พ.62
ขอแก้ไขตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือขอลาออกจากราชการในแนวทางปฏิบัติและ
วิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
0351
14 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 12
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0350
14 ก.พ.62
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อมอบหมายให้ จน.คบ. จน.คป.
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 ก.พ.62
ณ ห้อง SWOC 10 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
0349
14 ก.พ.62
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลา
ทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0348
14 ก.พ.62
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมสรรพกรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0347
14 ก.พ.62
ซ้อมความเข้าใจการกำนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทาง
การป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างและตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
ตามที่คระกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด ออกจากปบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0346
14 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0345
14 ก.พ.62
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 196/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0344
14 ก.พ.62
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ ระดับต้น รุ่นที่ 2
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาข้าราชการในสังกัด
ที่มีคุณสมบัติตามที่ สบค.แจ้ง
และโปรดส่งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 ก.พ.62
บส.ชป.10
0343
14 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวทางและ
เกณฑ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงิน ของกรมชลประทาน
2
ผคป.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
เพชรบูรณ์ และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0342
14 ก.พ.62
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0341
14 ก.พ.62
กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0340
13 ก.พ.62
สรุปรายงานการเดินทางเยือนประเทศบรูไนฯ ของนายโรจน์ อินทร์ทุ่ง
6
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ อธช. สั่งการ
ธก.ชป.10
0339
13 ก.พ.62
การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่
สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
สถานที่ยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง ลักษณะฯ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0338
13 ก.พ.62
พิจารณาคัดเลือกบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ความรู้ด้านบานระบายน้ำ รุ่นที่ 2
3
ผอ.โครงการ และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ใสังกัด
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ และโปรดส่ง
รายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 21 ก.พ.62
บส.ชป.10
0337
13 ก.พ.62
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่
ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณา
ตามรายละเอียดที่แนบ
และให้หน่วยเบิกจ่ายรวบรวม
ส่งกองการเงิน ภายในวันที่ 28 ก.พ.62
งบ.ชป.10
0336
13 ก.พ.62
การรายงานผลเพาะปลูกนาปรัง
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0335
13 ก.พ.62 การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. ผคป.บน.ชป.10 และ ปน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0334
13 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0333
13 ก.พ.62
ขอเชิญรับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
6
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดตอบรับภายในกำหนด
ธก.ชป.10
0332
13 ก.พ.62
ขอให้พิจารณาแก้ไขจัดทำรายละเอียดแผนงานซ่อมแซม/ปรับปรุง ระยะ
ปานกลาง (MTEF) งานด้านความปลอดภัยเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-เสาไห้ ผคป.สระบุรี ลพบุรี และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อดำเนินการจัดส่ง ปข.ชป.10
ภายในวันที่ 20 ก.พ.62
ผจบ.ชป.10
0331
13 ก.พ.62
ขอรายละเอียดทะเบียนคุมบัญชีสินทรัพย์
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำบัญชีสินทรัพย์ส่งกองพัสดุ
พด.ชป.10
0330
13 ก.พ.62
ขอให้ส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2
ผอ.ส่วนและผอ.โครงการฯ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้กองพัสดุภายในวันที่ 14 ก.พ.62
พด.ชป.10
0329
13 ก.พ.62
ขอให้คัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้าร้่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้นายช่าง และวิศวกร ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
แหล่งน้ำและการชลประทานในยุค THAILANE 4.0 รุ่นที่ 3
12
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบขอให้จัดส่งข้อมูลให้ส่วนวิศวกรรม
ภายในวันที่ 13 ก.พ.62
ผวศ.ชป.10
0328
12 ก.พ.62
ทุนศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตร Flood Disaster Risk Reduction
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะสมัครขอรับทัน
โปรดแจ้งรายชื่อพร้อมกรอกเอกสาร
ตามรายละเอียดที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 ก.พ.62
บส.ชป.10
0327
12 ก.พ.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานชลประทาน"
2
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อ
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
บส.ชป.10
0326
12 ก.พ.62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0325
12 ก.พ.62
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตรกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิ
ในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0324
12 ก.พ.62
ขอเชิญเข้ารับเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
6
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0323
12 ก.พ.62
สรุปข้อสั่งการในการประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 สายงานรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0322
12 ก.พ.62
ขอเลื่อนการประชุมติดตามผลผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาค่อในประเทศ
ของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3
ผจบ.ชป.10 และ ผวศ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0321
12 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 12 เพิ่มเติม
3
ผคบ.มโนรมย์ และ ผคบ.คลองเรียว-เสาไห้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 ก.พ.62
บส.ชป.10
0320
12 ก.พ.62
ขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
3
หัวหน้างานบริหารฯ ทุกโครงการฯ
เพื่อดำเนินการ ให้ท่านแจ้งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งที่งานการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 13 ก.พ.62
งบ.ชป.10
0319
12 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
11
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0318
12 ก.พ.62
ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน เข้าฝึกองานภาคฤดูร้อน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
หากมีความประสงค์จะรับสมัครนิสิต
ฝึกงานภาคฤดูร้อนกรุณาแจ้ง
ที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 28 ก.พ.62
บส.ชป.10
0317
12 ก.พ.62
ระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการกรมชลประทาน (e-Performance Management : e-PM)
(Download เอกสาร)
6


รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและขออนุญาตข้าราชการ
สายงานบริหารบริหารฯ เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับฟังวิธีการกรอกข้อมูลในระบบ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ก.พ.62
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้นบน) เวลา 13.00 น.
บส.ชป.10
0316
12 ก.พ.62
แจ้งมาตรการควบคุมและลดมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0315
12 ก.พ.62
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตรเดือนกุมภาพันธ์ 2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์ร่วมทำบุญ
หรือเข้าร่วมกิจกรรม ขอให้แจ้ง
งานธุรการ ภายในวันที่ 18 ก.พ.62
ธก.ชป.10
0314
11 ก.พ.62
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2562
(ครั้งที่ 1/2562)
10
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.
ผคบ. ผคส.10 ผสก.10
ผจจ.20 ผจจ.21 ผบค.5 คก
คข 5 คก. คร.5 คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ. จด.2/3 มด.
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาหากมีการแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 13 ก.พ.62
ธก.ชป.10
0313
11 ก.พ.62
เชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน
6
รอง ผส.ชป.10 และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 12 ก.พ.62
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมดงตาล ชั้น 4
อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
กรมชลประทาน สามเสน
บส.ชป.10
0312
11 ก.พ.62
ขอส่งรายงานการประชุมหารือข้อแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0311
11 ก.พ.62
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
เร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0310
11 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบ
วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 7"
3
ผจบ.ชป.10 และ ผคป.สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
บส.ชป.10
0309
11 ก.พ.62
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/15/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0308
8 ก.พ.62
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2562
7
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0307
8 ก.พ.62
แนวทางปฏิบัติและวิธีการเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
0306
8 ก.พ.62
ผลการวิจัยโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและ
การบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศไทย (CDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0305
8 ก.พ.62
ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 2
2
รอง ผส.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 ก.พ.62
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
0304
8 ก.พ.62
การทบทวนข้อมูลและรายงานสถานการณ์ในระบบรายงารความช่วยเหลือ
ด้านการเกษตร กรมชลประทาน
7
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0303
8 ก.พ.62
การเตรียมความพร้อมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563) ของจังหวัดลพบุรี
2
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0302
8 ก.พ.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางลภัสรดา นาคทรรพ)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0301
8 ก.พ.62
ขอให้สำรวจรายการครุภัณฑ์ซึ่งไม่สามารถนำขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์ของหน่วยงาน
7
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
พด.ชป.10
0300
8 ก.พ.62
ขอเชิญประชุมคระทำงานฟื้นฟูที่ทุ่งมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผคบ.มหาราช โคกกะเทียม
เริงราง และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 11 ก.พ.62 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ชั้น 2
ผจบ.ชป.10
0299
8 ก.พ.62
ขอเชิญร่วมส่งทีมเข้าแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "ชลกรโบว์คัพ ครั้งที่ 4
(4 th Waterman B owl-Cup)"
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาให้การสนับสนุน
ธก.ชป.10
0298
8 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน
18
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0297
8 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
12
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0296
8 ก.พ.62
แจ้งเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0295
8 ก.พ.62
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0294
7 ก.พ.62
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 12
19
ผคก.ชป.10 ผคบ.ช่องแค และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งรายชื่อทราบ
และแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 8 ก.พ.62
บส.ชป.10
0293
7 ก.พ.62
สรุปผลการประชุมคระหัวหน้าส่วนราชการระดับกรทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 1/2562
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0292
7 ก.พ.62
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2562
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0291
7 ก.พ.62
เชิญประชุมการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2562
1
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและจัดเตรียมข้อมูล
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2
ในวันจันทร์ที่ 11 ก.พ.62
เวลา 14.00 น.
ผจบ.ชป.10
0290
7 ก.พ.62
ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูพื้นที่ทุ่งมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
21
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผวศ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.มหาราช โคกกะเทียม และ
ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0289
7 ก.พ.62
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0288
7 ก.พ.62
การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและ
วิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0287
7 ก.พ.62
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0286
7 ก.พ.62
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด VDO Streaming การอภิปายขับเคลื่อนยุทธสาศตร์
กรมชลประทาน RID No. 1 เรื่อง การสร้งความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0285
7 ก.พ.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนายการ (นางรัชตา เจียมตน)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0284
7 ก.พ.62
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีนันยาง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วนและ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0283
6 ก.พ.62
รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือนมกราคม 2562
1
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0282
6 ก.พ.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0281
6 ก.พ.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0280
6 ก.พ.62
ข้อสั่งการฯ ในการประชุม Swoc ( 4 ก.พ.62)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ จน.ชป.10
และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0279
6 ก.พ.62
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ
โปรดแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 ก.พ.62
บส.ชป.10
0278
6 ก.พ.62
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2/2562
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้นล่าง)
ผผง.ชป.10
0277
6 ก.พ.62
ตรวจสอบข้อมูลคู่มือการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
(Kick off Work Manual)
3
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักใต้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้
ผู้มีรายชื่อดำเนินการตามรายละเอียด
ที่สบค.แจ้งมาข้างต้น
บส.ชป.10
0276
6 ก.พ.62
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0275
5 ก.พ.62
คู่คือเกษตรกร เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำแบบน้ำหยด
ในแปลงเพาะปลูกด้วยพลังงานทดแทนตามแนวพระราชดำริ
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อศึกษาและใช้เป็นแนวทาง
ผผง.ชป.10
0274
5 ก.พ.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการอภิปรายนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน RID No.1 เรื่อง การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราช
บัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
9
รอง ผส.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
0273
5 ก.พ.62
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมยุวชนกร
ภายใต้โครงการเมล็ดพันธ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
8
ผคป.สระบุรี ผคบ.ป่าสักใต้ มหาราช
และ ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0272
5 ก.พ.62
การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พด.ชป.10
0271
5 ก.พ.62
ขอส่งรางานการประชุมหารือข้อแนะนำทางการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน
ภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0270
5 ก.พ.62
การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0269
5 ก.พ.62
ขอแจ้งการอภิปรายนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
(กำหนดการใหม่)
10
รอง ผส.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0268
5 ก.พ.62
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/13/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0267
5 ก.พ.62
ขอเชิญส่งบุคคลกรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานชลประทาน"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมและขอให้
แจ้งรายชื่อมาให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ก.พ.62
บส.ชป.10
0266
5 ก.พ.62
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
หากประสงค์ร่วมทำบุญ
ขอให้นำส่งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 12 ก.พ.62
ธก.ชป.10
0265
5 ก.พ.62
ข้อเชิญส่งข้อเสนอโครงการศึกษา งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
5
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0264
5 ก.พ.62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0263
5 ก.พ.62
ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
ประจำปี 2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0262
5 ก.พ.62
รับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ
(Startegist Development Program)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัคร
ทางออนไลน์และแจ้งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ก.พ.62
บส.ชป.10
0261
5 ก.พ.62
คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมชลประทาน
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0260
5 ก.พ.62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ก่อนวันเลือกตั้ง
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ

ธก.ชป.10

0259
5 ก.พ.62
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
3
รอง ผส.ชป.10 ผส.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0258
5 ก.พ.62
การมอบใบเกียรติบัตรยุวชนกร ในการอบรมยุวชนกร ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2562
5
ผจบ.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0257
5 ก.พ.62
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0256
5 ก.พ.62
การขออนุญาตก่อสร้างสะพานชั่วคราวข้ามคลองชัยนาท-ป่าสัก
กม.52+115
4
ฝบท.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผคบ.ช่องแค นติกร และ ปบ.ชป.10

เพื่อทราบและพิจารณา
ขอเชิญประชุม ณ ห้อง SWOC
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ.62
เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
0255
4 ก.พ.62
การดำเนินการ "สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็น" จังหวัดลพบุรี
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรีและหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0254
4 ก.พ.62
รณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ประจำปี พ.ศ.2562
2

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขตพื้นที่ จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0253
4 ก.พ.62
ขอให้ตรวจสอบ จัดทำข้อมูล และเข้าร่วมประชุมชี้แจง กรณีเงินพับ
และปรับลดงบประมาณ ปี พ.ศ.2562
(Download เอกสาร)
1

ผคบ.ป่าสักใต้ ป่าสักชลสิทธิ์
นครหลวง และ ผคส.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0252
4 ก.พ.62
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค และกลุ่มจังหวัด
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0251
4 ก.พ.62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง
แนวทางและเกณฑ์การประเมินผลในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
การเงินของกรมชลประทายน
10
ผคป.ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์
พระนครศรีอยุธยา และ
งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
งานด้านการเงินและบัญชีของ
หน่วยงานจำนงน 1 คน
เพื่อเข้าร่วมสัสสมนาฯ และ
แจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 10 ก.พ.62
บส.ชป.10
0250
4 ก.พ.62
ขอส่งแบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (รอบ 3 เดือน)
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาส่งผลดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรฯ
ตามมแบบติดตามผลที่แนบ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ก.พ.62
บส.ชป.10
0249
4 ก.พ.62
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขต 1 รอบที่ 1
3
ผคป.ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา
และ ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0248
4 ก.พ.62
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 125/2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0247
1 ก.พ.62
แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด"
ประจำปี 2562"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0246
1 ก.พ.62
การรักษาวินัยของข้าราชการและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0245
1 ก.พ.62
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2562
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0244
1 ก.พ.62
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2562
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0243
1 ก.พ.62
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0242
1 ก.พ.62
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อสกุล
1
ผคบ.มหาราช และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0241
1 ก.พ.62
แจ้งข้อมูลขออุธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ.2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
29
ผคบ.ป่าสักใต้ ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0240
1 ก.พ.62
แจ้งข้อมูลขออุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
ปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(Download เอกสาร)
2


ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0239
1 ก.พ.62
แจ้งจ้อมูลขออุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
ปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

(Download เอกสาร)
2
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0238
1 ก.พ.62
แจ้งข้อมูลขออุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ
ปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
(Download เอกสาร)
2
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0237
1 ก.พ.62
แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

6
ผจบ.ชป.10 ผอ.โครงการ (ยกเว้น ผคป.สระบุรี
อยุธยา ผคบ.มหาราช นครหลวง บางบาล
และ โครงการก่อสร้าง)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10