ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561
.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0236
31 ม.ค.62
แจ้งกำหนดการใหม่ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการชั้นสูง รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
5
ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0235
31 ม.ค.62
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุน
ผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติ
3
ผผง.ชป.10 ผคบ.ป่าสักใต้ มหาราช
และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0234
31 ม.ค.62
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0233
31 ม.ค.62
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0232
31 ม.ค.62
แจ้งปิดระบบเครือข่ายในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0231
31 ม.ค.62
การเฝ้าระวังพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งปี 2561/2562 (ข้าวรอบที่2)
10
ผจบ.ชป.10 ผคป. ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0230
31 ม.ค.62
การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
63
ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผง.ชป.10
0229
31 ม.ค.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0228
31 ม.ค.62
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0227
31 ม.ค.62
ประกาศเจตนารมณ์ กรมชลประทาน ร่วมลด คัดแยกขยะ ลดการใช้ถถุงพลาสติกหูหิ้ว
รวมทั้งกล่องโฟมบรรจุอาหาร
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0226
31 ม.ค.62
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ หลักสูตรองค์ความรู้ด้าน
วิทยากรธรณีได้จากกรณีที่ได้จากกรณีศึกษาในงานชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาบุคลากรในสังกัด
เพื่อเข้ารับการสัมมนาและโปรด
ส่งแบบตอบรับฯ ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 12 ก.พ.62
บส.ชป.10
0225
31 ม.ค.62
ขอแจ้งรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร ความรู้ด้านการสำรวจ
ในงานชลประทาน ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2
6
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0224
31 ม.ค.62
ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
5
ผคบ. ผคป. และ ผคก.
เพื่อแจ้งผู้ดูแลระบบเครือข่าย
VPN เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 1 ก.พ.62
บส.ชป.10
0223
31 ม.ค.62
แนวทางการพิจารณาออกหนังสือรับรอง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0222
31 ม.ค.62
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และ
การตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้นรุ่นที่ 7"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาบุคลกรในสังกัด
เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมฯ และ
กรุณาส่งรายชื่อ พร้อมใบสมัคร
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 4 ก.พ.62
บส.ชป.10
0221
31 ม.ค.62
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างแนวทาง
การจัดการความรู้ กรมชลประทาน (Smart KM) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
3
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
ดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบ
บส.ชป.10
0220
31 ม.ค.62
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และ
การนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0219
31 ม.ค.62
ขออนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิฑีบรมราชาภิเษก
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0218
31 ม.ค.62
แจ้งรหัสอักษรย่อและเลขที่หนังสือประจำ "ศูนย์ประสานงานจิตอาสา 904
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0217
31 ม.ค.62
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
5
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอ
ผจบ.ชป.10
0216
31 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมคณะกรมการอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และโครงการอำเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ประจำเดือนกุุมภาพันธ์ 2562
2
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม
มหาราช
เพื่อเข้าร่วมประชุมกับอำเภอท่าวุ้ง
ในวันที่ 1 ก.พ.62 เวลา 09.00 น.
ณ วัดโพธิ์ศรี ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
ผจบ.ชป.10
0215
31 ม.ค.62
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (VDO Conference)
1
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อเข้าร่วมประชุมห้อง SWOC 10
ในวันจันทร์ที่ 4 ก.พ.62 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
0214
31 ม.ค.62
สรุปผลการประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ขยายผลการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง
3
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0213
30 ม.ค.62
สรุปผลการประชุม การแก้ไชปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
3
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อดำเนินการต่อไป
นิติกรฯ
0212
30 ม.ค.62
การฝึกอบรมสำหรับอาสาสมัครชลประทานใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8
ผคบ.มโนรมย์ บางบาล มหาราช
และ สพ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0211
30 ม.ค.62
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/
โครงการชลประทานประจำปี พ.ศ.2563
3
คณะทำงาน ผคบ และ ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0210
30 ม.ค.62
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ระดับสำนักงานชลประทาน
ประจำปี พ.ศ.2563
2
คณะทำงาน ผคบ และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0209
30 ม.ค.62
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0208
30 ม.ค.62
บัญชีนวัตกรรมไทย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0207
30 ม.ค.62
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/0/,09/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0206
30 ม.ค.62
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/10,11/2562 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0205
30 ม.ค.62
รายงานผลการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ คณะทำงานยุทธศาสตร์เรื่องอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ (คณะทำงานที่ 3)
23
ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการตามข้อ 1.1 โดยด่วน
ผผง.ชป.10
0204
30 ม.ค.62
ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวหข้อ "นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0
สร้างองค์กรแห่งความสุข ทุกคนสุขภาพดี" และ "การฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบใหม่
ที่ง่ายและได้ผลสำหรับคนไทยยุค 4.0"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0203
30 ม.ค.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "คอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562"
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0202
30 ม.ค.62
ขอให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
26
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ
ผผง.ชป.10
0201
29 ม.ค.62
แบบทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer หลักสูตรนักบริหาร
การพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ปีงบประมาณ 2561
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ทำแบบทดสอบผ่านระบบ Google Drivc หรือ
Scan QR Gode ภายในวันที่ 18 ก.พ.62
บส.ชป.10
0200
29 ม.ค.62
ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทาง RID No.1 รอบ 1 ปี
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0199
29 ม.ค.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การใช้งานระบบ VDO Conference ปีงบประมาณ 2562
7
ผคก.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0198
29 ม.ค.62
แจ้งรายชื่อบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Kick off Work Manual)
2
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0197
29 ม.ค.62
ส่งตัวข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการ
3
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0196
29 ม.ค.62
สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
จังหวัดลพบุรี
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0195
29 ม.ค.62
การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2562
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงฯ
สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ฯ
ตามรายละเอียดที่แนบ
ธก.ชป.10
0194
29 ม.ค.62
รายงานค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0193
29 ม.ค.62 ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สายงานรองอธิบดี ฝ่ายบำรุงรักษา
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม VDO conference
ณ ห้องประชุม สชป.10
วันที่ 30 ม.ค.62 เวลา 13.30 น.
ผง.ชป.10
0192
28 ม.ค.62
ขอรหัสผู้ใช้งานระบบเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Payment)
7
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคก.ชป.10 จด.2/3 และ ผด.10 สธ.
เพื่อพิจารณา
ขอให้ท่านส่งรหัสผู้ใช้งาน
ระบบประกันสังคมเพื่อดำเนินการ
โดยให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งงานการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 30 ม.ค.62
งบ.ชป.10
0191
28 ม.ค.62
ขอเชิญเข้าร่วฟังการอภิปายนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
RID No.1 เรื่องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
พ.ศ.2561

10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์เข้าร่วฟังการอภิปาย
โปรดแจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 31 ม.ค.62
บส.ชป.10
0190
28 ม.ค.62
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตรการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยภาษา PHP รุ่นที่ 1
2
ผคบ.นครหลวง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0189
28 ม.ค.62
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0188
28 ม.ค.62
อัตราราคางานต่อหน่วย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0187
28 ม.ค.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0186
28 ม.ค.62
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัด ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0185
28 ม.ค.62
การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบ DPIS และทะเบียนประวัติ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
หากมีกรณีที่ต้องส่งเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูล โปรดดำเนินการ
ตามรายละเอียดที่ สบค.กำหนด
ส่งหลักฐานให้งานบริหารบุคคลฯ
บส.ชป.10
0184
25 ม.ค.62
ขอให้ประชุมชี้แจงเกษตรกรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่เพาะปลูกข้าวต่อเนื่อง
หลังการเก็บเกี่ยว
36
ผคป. และ ผคบ. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0183
25 ม.ค.62
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาตใช้ประโยชน์
3
ผคป.เพชรบูร์ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
0182
25 ม.ค.62
การสำรวจความพึงพอใจ/การรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีบัญชี 2562
16
ผคป. และ ผคบ. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0181
25 ม.ค.62
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(ไตรมาส 1/2562)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0180
25 ม.ค.62
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคา
ในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศ
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและ
แนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา19
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0179
25 ม.ค.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เบื้องต้นด้วยภาษา PHP
5
ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0178
25 ม.ค.62
เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่1/2562
10
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 28 ม.ค.62 ก่อนเวลา 10.00 น.
ผง.ชป.10
0177
25 ม.ค.62
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชการ ระดับชำนาญการพิเศษ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0176
25 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพงศกร ชูโชติ)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0175
25 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวทิพากร สีวอ และ นายพงศกร
วงศ์พิพันธ์)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0174
25 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนพกรณ์ สอนอินทร์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0173
25 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกัณฐ์ฐณัฐ กรกรัณย์พล)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0172
25 ม.ค.62
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการชลประทาน รุ่นที่ 3
5
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
0171
25 ม.ค.62
แจ้งรายช่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหารสัญญางานก่อสร้าง
รุ่นที่ 1
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
0170
25 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0169
25 ม.ค.62
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0168
25 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอรรถพล ศิริสุวรรณ)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0167
25 ม.ค.62
ตรวจสอบข้อมูลอาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ โคกกะเทียม
นครหลวง ช่องแค มหาราช
เริงราง มโนรมย์ คลองเพรยว-เสาไห้
ผคป.สระบุรี และ สพ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0166
25 ม.ค.62
มารดาของนางกนกเนตร ดำรงค์สกุล ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบต่อไป
ธก.ชป.10
0165
25 ม.ค.62
สอบถามความคืบหน้างานก่อสร้างของ บริษัท อุตสาหกรรมไทยพนาภัณฑ์ จำกัด
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10 (สำเนา) ผส.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หากมีข้อมูลตามข้า 1,2 และ 3ขอให้
จัดส่งฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัสดุ
ภายในวันที่ 30 ม.ค.62
ธก.ชป.10
0164
25 ม.ค.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
0163
25 ม.ค.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
12
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
0162
25 ม.ค.62
ผลการประชุม Swoc วันที่ 22 ม.ค.62
1
ผคบ. ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกำหนดต่อไป
ผจบ.ชป.10
0161
24 ม.ค.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 24 มกราคม 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0160
24 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกตราสัญลักษณ์ (Logo) 117 ปี กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0159
24 ม.ค.62
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
12
ฟท.ชป.10 (สำเนา ผจบ.ชป.10
ผคก.ชป.10 ผง.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0158
23 ม.ค.62
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )

เพื่อทราบ หากประสงค์
เข้าร่วมโครงการโปรดดำเนินการ
ตามบันทึก สบค.ที่แนบ และแจ้งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ

บส.ชป.10
0157
23 ม.ค.62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "สร้างกรอบ
แนวคิดเพื่อพิชิตทุนวิจัยรุ่นที่ 2-3"
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
โปรดสมัครผ่านระบบ Online
ตามเว็บไซต์ที่แนบ และเมื่อได้รับ
การคัดเลือกแล้ว โปรดแจ้งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ ก่อนวันที่อบรมฯ
อย่างน้อย 7 วันทำการ
บส.ชป.10
0156
23 ม.ค.62
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0155
23 ม.ค.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0154
23 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ในการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
6
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0153
23 ม.ค.62
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 87
8
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.โคกกะเทียม
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0152
23 ม.ค.62
ขอเชิญประชุม จน.ทุกโครงการ
1
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ฝบท.ชป.10 นิติกร ชป.10
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ

ขอให้ ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10
จัดทำข้อมูลในส่วนของสำนักฯ
จน.คบ. และ จน.คป จัดเตรียมข้อมูล
(ในส่วนของโครงการ)
และเข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 ม.ค.62
เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
0151
23 ม.ค.62
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
9
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ ตามบันทึก ผอ.พด.
ธก.ชป.10
0150
23 ม.ค.62
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำเดือนมกราคม 2562
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0149
23 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานชลประทาน
ที่ 10
2
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 25 ม.ค.62 เวลา 13.00 น
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ธก.ชป.10
0148
23 ม.ค.62
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
34
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ
ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
0147
23 ม.ค.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0146
23 ม.ค.62
ข้อเสนอแนะตรวจติดตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการประจำปี
พ.ศ.2540 (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0145
23 ม.ค.62
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้ารครวจดู
ได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
พ.ศ.2540
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0144
23 ม.ค.62
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0143
23 ม.ค.62
ขอความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงโหวดโครงการเน็ตประชารัฐเพื่อชิงรางวัล
WSIS Prizes 2019
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0142
23 ม.ค.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0141
23 ม.ค.62
ขอส่งแบบ ป้ายประกาศพื้นที่กรมชลประทานและป้ายบอกแนวเขต พื้นที่
กรมชลประทาน
8
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
0140
22 ม.ค.62
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0139
22 ม.ค.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการสำรวจ
ในงานชลประทาน ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2
6
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วม
การฝึกอบรม ระหว่างวะนที่ 11-14 ก.พ.62
บส.ชป.10
0138
22 ม.ค.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาองค์กรความรู้ด้านการจัดทำ
ชุดภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน FGDS
และการประยุกต์ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์้ เพื่อบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่
4
ผจบ.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วม
การฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 12-13 ก.พ..62
บส.ชป.10
0137
22 ม.ค.62
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0136
22 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภควัต ลำจวน)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0135
22 ม.ค.62
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0134
21 ม.ค.62
วารสารข่าวประชาสัมพันธืสำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน
มกราคม 2562
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0133
21 ม.ค.62
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้งานระบบ VDO Conference ปีงบประมาณ 2562
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเข้าร่วมการฝึกอบรม
และโปรดแจ้งรายชื่อมาที่
งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 23 ม.ค.62
บส.ชป.10
0132
21 ม.ค.62
แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"
(ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0131
21 ม.ค.62
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานปฏิรูปที่ดิน ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0130
21 ม.ค.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้านทุน
ผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
ผผง.ชป.10 ผคบ.ป่าสักใต้
ผคบ.มหาราช และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0129
21 ม.ค.62
ขอส่งเอกสารเพื่อเผยแพร่ "รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการชลประทานกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0128
21 ม.ค.62
ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงเกาตรและสหกรณ์
6
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนิกนาร
ผผง.ชป.10
0127
21 ม.ค.62
ขอเชิญร่วมประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริง
5
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุมหารือ
ในวันพุธที่ 23 ม.ค.62 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0126
18 ม.ค.62
เลื่อนกำหนดการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ
(RID SF) ดีเด่น ณ สาธารณรัฐฟิลิปินส์
3
ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0125
18 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมติดตามผลผู้รับทุนโครงการทุนศึกษาต่อในประเทศของบุคลากร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4
ผวศ.ชป.10 และ ผจบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0124
18 ม.ค.62
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0123
18 ม.ค.62
ขอเชิญร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง
3
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0122
18 ม.ค.62
แจ้งกำหนดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางเพื่อร่วมตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ.2562
8
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0121
18 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างชลประทานและการจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน
ครั้งที่ 1/2562
5
ผคก.ชป.10 ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
0120
18 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัดสระบุรี)
5
ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 22 ม.ค.62 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ)
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ธก.ชป.10
0119
18 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมชี้แจงและหารือแนวทางการจัดทำรายละเอียดการขอนับประสบการณ์
ในงานที่หลากหลาย
(Download เอกสาร)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมรับฟังและหารือแนวทาง
การดำเนินการดังกล่าว
ในวันอังคารที่ 22 ม.ค.62
เวลา 10.00-12.00 น.
บส.ชป.10
0118
18 ม.ค.62
มารดาของนายจรัส เล้าโสภาภิรมย์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกแบบ
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0117
18 ม.ค.62
ขอแจ้งกำหนดการานพระราชทานเพลิงศพ นางประทวนศรี กองจันทร์
มารดาของนายทองเปลว กองจันทร์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0116
18 ม.ค.62
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0115
18 ม.ค.62
การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 25 ในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงระหว่างเดือน ธันวาคม 2561 - เมษายน 2561
(ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงกาาร (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0114
18 ม.ค.62
ส่งแบบประเมินความเข้มแข็งองค์การผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ ผจบ.
(สพ.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอ
ผจบ.ชป.10
0113
18 ม.ค.62
สรุปผลการประชุมคระรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 2 มกราคม 2562
27
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงกาาร (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0112
18 ม.ค.62
ขอขอบคุณ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0111
18 ม.ค.62
เลื่อนกำหนดการสัมมนา หลักสูตร การเตรียมความพร้อม Smart Farmer
ด้านการบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ดีเด่น ในงานชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0110
18 ม.ค.62
การจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ของ 15 ประเด็นเร่งด่วน
ในช่วง 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ
7
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดส่ง
ให้ฝ่ายแผนงานฯภายใน
วันที่ 18 ม.ค.62 เวลา 10.00 น.
ผง.ชป.10
0109
17 ม.ค.62
การแก้ไขคุณภาพน้ำ
10
ผคบ. ผคป.
เพื่อโปรดเผ้าระวัง ปัญหาคุณภาพน้ำฯ
ตามข้อสั่งการของท่าน รธบ. ต่อไป
ผจบ.ชป.10
0108
17 ม.ค.62
นางสำอางค์ วงค์ปัญญา ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0107
17 ม.ค.62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0106
17 ม.ค.62
ส่งรายชื่อราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล
12
ผคป.เพชรบูณ์
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0105
17 ม.ค.62
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0104
17 ม.ค.62
นางประทวนศรี กองจันทร์ มารดานายทองเปลว กองจันทร์ อธีบดี
กรมชลประทาน ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0103
17 ม.ค.62
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(ยกเว้น ผคป.เพชรบูรณ์)
โปรดพิจารณาอนุญาตให้
จน.คบ. จน.คป. เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม SWOC 10
ในวันอังคารที่ 22 ม.ค.62 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
0102
17 ม.ค.62
ขอให้บันทึกข้อมูลรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระบบ BB-EvMis ของสำนักงบประมาณ
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0101
17 ม.ค.62
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือนพฤศจิกายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0100
17 ม.ค.62
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิต
กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะเข้าร่วมฝึกอบรฯ
โปรดลงทะเบียนสมัคร โดย สแกน
QR Code หรือผ่านทางเว็บไซต์ที่แนบ
และแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 17 ม.ค.62
บส.ชป.10
0099
17 ม.ค.62
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
โปรดกรอกแบบ ฝอ.142 พร้อมแจ้ง
รายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 21 ม.ค.62
บส.ชป.10
0098
17 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางปิยะนุช ปานเกษม)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0097
17 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณัชชา ศรีทองสุข)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0096
17 ม.ค.62
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
บส.ชป.10
0095
16 ม.ค.62
สำรวจอาคารที่ทำการ บ้านพัก อาคารชุด คลังน้ำมัน โรงรจอด และ
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของสำนักงานชลประทาน กรมชลประทาน ปี 2562

5
ผคป. ผคบ.ทุกโครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0094
16 ม.ค.62
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
7
หน้าหน้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10
และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0093
16 ม.ค.62
ขอเชิญลงตรวจสอบพื้นที่ โครงการทางระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
ตอนล่าง จังหวัดสระบุรี นครนายก ปทุธานี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
3
ผคป.สระบุรี
เพื่อเข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ฯ
ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค.62 โดยมี
กำหนดการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ธก.ชป.10
0092
16 ม.ค.62
ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธี
ราชาพิเษก
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0091
16 ม.ค.62
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"คอนกรีตสมัยใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
4
รอง ผส.ชป.10 ผองส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
และส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร
มาที่งนบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 ม.ค.62
บส.ชป.10
0090
15 ม.ค.62
ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14
ผอ.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบัติพร้อมทั้งจัดส่งรายงาน
ข้อมูลตามข้อ 4 ภายในระยะเวลาที่กำหนด
งบ.ชป.10
0089
15 ม.ค.62
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0088
15 ม.ค.62
แจ้งมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮแล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0087
15 ม.ค.62
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการซ่อม บำรุงโดยวิธีการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (Manual Arc Welding)
รุ่นที่ 2
3
ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0086
15 ม.ค.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าบงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ตามที่ ตป.ชป.10 เสนอ ทั้ง 2 กรณ๊
ผผง.ชป.10
0085
15 ม.ค.62
แนวทางการปฏิบัติเรื่องฎีกาขอพระราชทานความเป้นธรรม และฎีกา
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
และถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0084
15 ม.ค.62
ขอส่งผลการซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการนำสูตรงานดิน
ซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุรภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0083
15 ม.ค.62
ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากปาระสงค์จะสมัคร
รับทุนฯ สามารถดูรายละเอียด
เพิ่เติมและพิมพ์ใบสมัคร
ได้ทางเว็บไซต์ ที่แนบ และโปรดสำเนา
ใบสมัครให้งานบริหารบุคคลฯ ทราบด้วย
บส.ชป.10
0082
15 ม.ค.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการและ
การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของกรมชลประทาน
6
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0081
15 ม.ค.62
แจ้งยืนยันความถูกต้องของแผนที่กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
2
ผคป.สระบุรี ผคบ.นครหลวง
คลองเพรียว-เสาไห้ นครหลวง
ป่าสัก ใต้ และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0080
15 ม.ค.62
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0079
15 ม.ค.62
นางจิรา สุขกล่ำ นักอุทกวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ได้ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0078
15 ม.ค.62
การดำเนินการต่อเนื่องตามผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0077
15 ม.ค.62
แต่งตั้งคณะทำงานสรุปข้อมูลและเสนอแนวทางกรณีนายสุพจน์ แก้วพิลา
และราษฎรบ้านใหม่ศรีอุบล ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0076
15 ม.ค.62
สอบถามเกี่ยวกับสถานะของบริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา และแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หากมีข้อมูลตามข้อ 1 และ ข้อ 2
ขอให้จัดส่งฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัสดุ
ภายในวันที่ 23 ม.ค.62
ธก.ชป.10
0075
15 ม.ค.62
การรักษาความปลอดภัยในกรมชลประทาน สามเสน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0074
15 ม.ค.62
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 5"
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่ทราบและพิจารณาข้าราชการในสังกัด
ที่มีคุณสมบัติตามที่ สบค. แจ้งมา
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ และ
โปรดแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 17 ม.ค.62
บส.ชป.10
0073
15 ม.ค.62
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงฯ เพื่อรับทุนฯ ป.โท ป.เอก 2562
สถาบันเทคโนฯ แห่งเอเซีย
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0072
15 ม.ค.62
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
โปรดแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 15 ม.ค.62
บส.ชป.10
0071
15 ม.ค.62
การฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดทำภูมิสารสนเทศพื้นฐานให้เป็น
ไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน FGDS และการประยุกต์ระบบบริการข้อมูล
ภูมิสารสนเทศออนไลน์ เพื่อบริหารจัดการเชิงพื้นที่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขตจังหวัดลพบุรี
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้ารับการฝึกอบรมฯ และ
โปรดแจ้งแบบตอบรับมาให้
งานบริหารบุคคลฯ ภายในวันที่ 17 ม.ค.62
บส.ชป.10
0070
15 ม.ค.62
ส่งสำเนาประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ให้ เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือยนต์
หรือเรือกลไฟ ที่เดิน รับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือรับจ้างลากจูง
ในทางน้ำชลประทาน ประเภท 2 ไปยื่นคำขอเดินเรือในทางน้ำชลประทาน
ประเภท 2 และรับใบอนุญาต
3
ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0069
14 ม.ค.62
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0068
14 ม.ค.62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4
(ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส 4 และตำแหน่งพนักงานธุรการ ส 4)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีคุณสมบัติตามประกาศ
และประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ขอให้ส่งเอกสารสมัครได้ที่
งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ 10
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 ก.พ.62
บส.ชป.10
0067
14 ม.ค.62
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรด้านสถิติและเทคโน
โลยีสารสรเทศ ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ.2562
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ โปรดลงทะเบียนออนไลน์
ตามเว็บไซต์ข้างต้น
และแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 25 ม.ค.62
บส.ชป.10
0066
14 ม.ค.62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา
ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะสมัครรับทุนฯ
สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์
และโปรดส่งสำเนาใบสมัคร
ให้งานบริหารบุคคล ทราบด้วย
บส.ชป.10
0065
14 ม.ค.62
การขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
งบ.ชป.10
0064
14 ม.ค.62
ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม การบริหารจัดการและการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ ของกรมชลประทาน
8
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
หรือมอบหมายผู้แทน และ
โปรดแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 ม.ค.62
บส.ชป.10
0063
14 ม.ค.62
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0062
14 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 1/2562
3
ผคบ.มโนรมย์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 15 ม.ค.62 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
ธก.ชป.10
0061
14 ม.ค.62
ขอเปลี่ยนชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจ้งก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0060
11 ม.ค.62
รายงานงบการเงินสวัสดิการ กอง สำนัก โครงการ กลุ่ม
12
ผอ.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำรายงาน
งบการเงินสวัสดิการส่งกองการเงิน
ภายในวันที่ 14 ก.พ.62
งบ.ชป.10
0059
11 ม.ค.62
ประกาศรับสมัครคัดเลือก / สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน
(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน
(Download เอกสาร)
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ขอให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเวียน
ให้ลูกจ้างประจำที่มีคุณสมบัติฯ
ดำเนินการตามประกาศฯ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
บส.ชป.10
0058
11 ม.ค.62
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 56 ปีที่ 5
ประจำเดือนธันวาคม 2562

20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0057
11 ม.ค.62
ขอเชิญ Smart Farmer เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การเตรียมความพร้อม Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID DF)
ดีเด่น ในงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้ง Smart Farmer
ตามรายชื่อที่แนบ และพิจารณา
เพื่อเข้าร่วมสัมมนาฯ
โปรดส่งใบตอบรับให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันจันทร์ที่ 14 ม.ค.62
บส.ชป.10
0056
11 ม.ค.62
รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน
ธันวาคม 2561
3
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0055
10 ม.ค.62
การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน
เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณ
ต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกกองการเงินและบัญชี
และจัดส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ 14 ม.ค.62
ผผง.ชป.10
0054
10 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมแนวทางการขอตั้งงบประมาณประจำปี และการจัดหา/
พัฒนาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 16 ม.ค.62 เวลา 09.30 น.
ผผง.ชป.10
0053
10 ม.ค.62
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนมกราคม
2562
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์ร่วมบริจาคฯ
กรุณาแจ้งงานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 24 ม.ค.62
ธก.ชป.10
0052
10 ม.ค.62
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
งบ.ชป.10 และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0051
10 ม.ค.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 9 มกราคม 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0050
10 ม.ค.62
หนังสืออนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม ฝึกอบรม สัมมนา
และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
แหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ
สพ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0049
10 ม.ค.62
เปลี่ยนแปลงกำหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การเตรียมความพร้อมยุวชลกรภายใต้โครงการเมล็ดพันธ์สู่ศาสตร์
แห่งผินดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ
สพ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0048
9 ม.ค.62
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัม
ฤทธิบัติการให้บริการมีส่วนร่วมของประชาชน (People,s Audit)
รุ่นที่ 23
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์เข้ารับการคัดเลือกฯ
โปรดแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันจันทร์ที่ 14 ม.ค.62
บส.ชป.10
0047
9 ม.ค.62
ส่งประกาศการทดสอบถาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute
of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0046
9 ม.ค.62
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหาร
สัญญางานก่อสร้าง รุ่นที่ 1
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
โปรดแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคฯ
ภายในวันจันทร์ที่ 14 ม.ค.62
บส.ชป.10
0045
9 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางอรุณโรจน์ สมพงษ์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0044
9 ม.ค.62
แจ้งรายชื่อบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "แนวทางการทำงาน Para Soil - Cement ตามมาตรฐาน
กรมทางหลวง รุ่นที่ 2"
3
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อโปรดแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทราบ
และดำเนินการ ตามบันทึก ผส.วพ.
บส.ชป.10
0043
9 ม.ค.62
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ปัจจุบัน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
6
ผคบ. ผคป. และ สพ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0042
9 ม.ค.62
โครงการสัมมนานโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID NO.1
เรื่องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0041
9 ม.ค.62
Invitation to the Workshop on "Sharing Best-Practice Organisation
and Coordination of Water-User Groups in Cambodia, Lao PDR,
Myanmar and Viet Nam (CLMV)"
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0040
9 ม.ค.62
วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6/2561 ประจำเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0039
8 ม.ค.62
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
แนวทางการทำงาน Para Soil - Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
รุ่นที่ 2
2
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0038
8 ม.ค.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 7 มกราคม 2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0037
8 ม.ค.62
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครทหารกองหนุน
และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับกราชการ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0036
8 ม.ค.62
ขอเชิญชวนร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0035
8 ม.ค.62
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินงาน
ผผง.ชป.10
0034
8 ม.ค.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
12
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินงาน
ผผง.ชป.10
0033
8 ม.ค.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0032
7 ม.ค.62
ให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกร
ประจำปีงบประมาณ 2562
2
ผคบ.ช่องแค สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0031
7 ม.ค.62
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 3/2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนิกนาร
ธก.ชป.10
0030
7 ม.ค.62
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ที่ได้สมัครจิตอาสาพระราชทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
แจ้งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบฯ
ส่งให้งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
(ปท.ชป.10) ภายในวันที่ 9 ม.ค.62
ปท.ชป.10
0029
7 ม.ค.62
รับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและประญญาเอก
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศประจำปี พ.ศ.2562
31
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจ
โปรดกรอรายละเอียดในแบบ ฝอ.142
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 11 ม.ค.62
บส.ชป.10
0028
7 ม.ค.62
นายทวี สว่างศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0027
7 ม.ค.62
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2562 (งบ.พ.ร.บ.)
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0026
4 ม.ค.62
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ
ชลประทาน รุ่นที่ 3
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบและพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการในสังกัด
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ตามรายละเอียดที่แนบ
แจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 11 ม.ค.62

บส.ชป.10
0025
4 ม.ค.62
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0024
4 ม.ค.62
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
งบ.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0023
4 ม.ค.62
ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
งบ.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0022
4 ม.ค.62
ส่งแบบสรุปการส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนประจำปี พ.ศ.2562
6
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10
จด.2/3 มด. และ ผด.10 สธ.
เพื่อพิจารณา
งบ.ชป.10
0021
4 ม.ค.62
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.62)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0020
4 ม.ค.62
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์ตนเองและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
7
ผคบ.บางบาล และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0019
4 ม.ค.62
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษลงมา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0018
4 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
1
ผคบ. และ ผคป.โครงการ และ
ผคส.10
เพื่อพิจารณา
เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทาง
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
ในวันอังคารที่ 15 ม.ค.62 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
ผคก.ชป.10
0017
3 ม.ค.62
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0016
3 ม.ค.62
ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงาน
ราชการในสังกัด
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ทุกโครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ขอให้ท่านดำเนินการจัดทำบัญชี
รายละเอียดการเกลี่ยอัตรากำลังฯ
จัดส่งเอกสารให้งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
บส.ชป.10
0015
3 ม.ค.62
แจ้งการปิดระบบ VPN เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยี
Split tunnel VPN
1
ผชช.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผจบ.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผคก.ชป.10
0014
3 ม.ค.62
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1836/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0013
3 ม.ค.62
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1834/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0012
2 ม.ค.62
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
และแสดงความยินดีแก่ข้าราชการที่ได้รับเลื่อน/ย้าย
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.
ผคบ. ผคส.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผคบ.5 คก. คข.5 คก. คร.5 คก.
สร.รว.10. ผด.10 สธ. และ
จด.2/3 มด
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
กรุณาแจ้งจำนวนผู้ร่วมงานตามแบบ
ตอบรับที่แนบ ส่งให้งานธุรการ
ภายในศุกร์ที่ 4 ม.ค.62
ธก.ชป.10
0011
2 ม.ค.62
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือน
มกราคม 2562 (ครั้งที่ 1/2562)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10ผคป. ผคบ. ผคส.10
ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผคบ.5 คก. คข.5 คก.คร.5 คก.
สก.3 สธ. ผด.10 สธ. และ
จด.2/3 มด.
เพื่อทราบ
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.62 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0010
2 ม.ค.62
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
ความรู้ด้านการสำรวจในงานสำรวจชลประทาน
ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อบุคากรในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 ม.ค.62
บส.ชป.10
0009
2 ม.ค.62
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0008
2 ม.ค.62
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0007
2 ม.ค.62
เจตนารมย์การป้องกันและปรามปรามการทุจริต และการ
รณรงค์เสริมสร้างค่านิยมความพอเพียง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0006
2 ม.ค.62
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามประกาศ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
ในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0005
2 ม.ค.62
การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ อธช. สั่งการ
ธก.ชป.10
0004
2 ม.ค.62
ขอความอนุเคราะห์นำนักเรียนเข้าฝึกอบรมการเตรียม
ความพร้อมยุวชลกรภายใต้โครงการเมล็ดพันธ์
สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ของวิทยาการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
11
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ
สพ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0003
2 ม.ค.62
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0002
2 ม.ค.62
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและ
วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุม
ทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อมอบหมาย จน.คบ. จน.คป
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 7 ม.ค.62 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง SWOC
ผผง.ชป.10
0001
2 ม.ค.62
การนำส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี2561 - 2562ของพนักงาน
และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1
ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ยกเว้น ผคป.พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ผคบ.มหาราช นครหลวง
บางบาล และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอให้ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงินฯ
ให้ส่วนเงินทุนหมุนเวียนฯ
ภายในวันที่ 15 ก.พ.62
ผผง.ชป.10