ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.
ลำดับ ที
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2619
28 ก.ย.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ 7/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (จำนวน 49 อัตรา)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2618
28 ก.ย.61
ประมวลภาพการจัดงาน "สานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561"
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2617
28 ก.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวต่วนราตี โต๊ะกูบาฮา)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2616
28 ก.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแต่งหน้าเพื่อสร้างเสริมบุคลิกภาพ และเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
อาชีพ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )

เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจ
โปรดกรอกใบสมัครและแจ้งรายชื่อ
ที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 2 ต.ค.61

บส.ชป.10
2615
28 ก.ย.61
ขอรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ และมอบเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมณ ห้อง Swoc10
ในวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2614
28 ก.ย.61
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญยัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2613
28 ก.ย.61
แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2612
28 ก.ย.61
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
9
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
วันจันทร์ที่ 1 ต.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณวัดสีกุก ต.น้ำเต้า อ.บางบาล จ.อยุธยา
ธก.ชป.10
2611
28 ก.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ลงโฆษณา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งใบโฆษณาพร้อมเงิน
ให้งานประชาสัมพันธ์ฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
ปท.ชป.10
2610
28 ก.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทรบ
ปท.ชป.10
2609
28 ก.ย.61
รายงานการับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 ของเงินนอกงบประมาณ
หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค
17
ผอ.โครงการฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อแจ้งหน่วยเบิกจ่ายจัดทำรายงาน
ตามบันทึก ผอ.งบ ต่อไป
งบ.ชป.10
2608
28 ก.ย.61
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
6
ผอ.ทุกโครงการฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนิกนาร
ตามบันทึก ผอ.งบ.
งบ.ชป.10
2607
28 ก.ย.61
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศีกษาความเหมาะสม
วิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ
5
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบและพิจารณาผู้เข้าร่วมประชุม
ตามจำนวนที่กำหนด โดยส่งแบบตอบรับ
โดยตรงให้ผู้จัด (สำเนาให้สำนักฯ ทราบ)
บส.ชป.10
2606
28 ก.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและ
บำรุงรักษาโครงการชลประทานเพื่อมุ่งสู่ RID number 1 ( ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.มโนรมย์ เริงราง มหาราช
และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
บส.ชป.10
2605
28 ก.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1389/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
2
ผคส.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2604
28 ก.ย.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ
ทั่วไปในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ของสำนักงานชลประทานที่ 4
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2603
28 ก.ย.61
เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อยู่ในอำนาจกรม)
5
ผวศ.ชป.10 ฝบท.ชป.10
ผคบ.โคกกะเทียม และ
ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2602
28 ก.ย.61
ให้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม
Online กองแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2601
28 ก.ย.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2600
27 ก.ย.61
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลฯ
จัดส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในววันที่ 29 ก.ย.61
ผง.ชป.10
2599
27 ก.ย.61
ขอความอนุเคราะห์รานงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ
(15 เรื่อง) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
รายงานผลการดำเนินงานฯ
ลงในแบบฟอร์มที่แนบ ภายในวันที่ 1 ต.ค.61
ส่งทาง E-mail : lopburi.rid10@gmail.com
หรือโทรสาร 0 3648 6633
ชปจ.ลพบุรี
2598
27 ก.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ในการผลักดันโครงการเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
9
ผวศ.ชป.10 ผคบ.เริงราง มหาราช
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่ทราบ
ผผง.ชป.10
2597
27 ก.ย.61
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2596
27 ก.ย.61
แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อน
กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2595
27 ก.ย.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังผลการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขา/รายพื้นที่/รายประเด็น : และการรวมกลุ่มธุรกิจ
แบบคลัสเตอร์
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2594
27 ก.ย.61
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2593
27 ก.ย.61
เร่งรัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาตามมาตรการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน
3
ผผง.ชป.10 ผคบ.และ ผคป.
ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2592
27 ก.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2591
26 ก.ย.61
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2590
26 ก.ย.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (4 กันยายน 2561)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2589
26 ก.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
13
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2588
26 ก.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1375/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
2
ผผง.ชป.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2587
26 ก.ย.61
ขอให้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูแล้งปี 2561/62
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อดำเนินการตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอ
ผจบ.ชป.10
2586
26 ก.ย.61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา (ระดับ 9)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2585
26 ก.ย.61
ผลการคัดเลือกที่จะเข้ารับการการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวอำพัน สง่า)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2584
26 ก.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวมยุรีย์ เพียรทอง)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2583
26 ก.ย.61
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสม
วิเคราะห์พื้นที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ
11
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลง
กำหนดการประชุมตามรายระเอียดข้างต้น
บส.ชป.10
2582
26 ก.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1368/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2581
26 ก.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข1370/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2580
26 ก.ย.61
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2579
26 ก.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/98/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2578
26 ก.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1381/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2577
26 ก.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
34
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ
ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2576
25 ก.ย.61
การตรวจสอบการรับชำระหนี้ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
7
ผคบ. ผคป.
เพื่ทราบและจ้งผู้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ผจบ.ชป.10
2575
25 ก.ย.61
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561
11
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผจบ.ชป.10
2574
25 ก.ย.61
การจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณประจำปี 2561
2
ฝบท.ชป.10 และเจ้าหน้าที่ช่วยงาน
สหกรณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ขอข้อมูลเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯ
ประจำโครงการฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 26 ก.ย.61
งบ.ชป.10
2573
25 ก.ย.61
กำหนดวันส่งใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ (งท.ชป.06) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
11
ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
2572
25 ก.ย.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภายในประเทศแบบไปเช้า - เย็นกลับ
ณ จังหวัดสิงห์บุรี
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัคร
และส่งรายชื่อพร้อมค่าสมัครคนละ 390.-บาท
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 27 ก.ย.61
บส.ชป.10
2571
25 ก.ย.61
นายเจิ่น ด่าย กวาง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามถึงแก่อสัญกรรม
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2570
25 ก.ย.61
รายงานผลการประชุมเพื่อกำหนดกรอบมาตรฐานด้าน GIS และการตรวจสอบพื้นที่ชลประทาน
พ.ศ.2561
19
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ บน.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2569
25 ก.ย.61
ขอให้ตรวจสอบเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนที่ติดตั้ง ณ เขื่อนทุกแห่งในเขต
สำนักงานชลประทานที่ 1-17
(Download ตารางตรวจสอบ)
1
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อดำเนินการ
จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งตาม e-mail และกำหนดเวลาข้างต้น
ผจบ.ชป.10
2568
25 ก.ย.61
ขอแจ้งการอนุมัติแก้ไขชื่อรายการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9
ผคบ.ช่องแค มหาราช นครหลวง
บางบาล ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
และ ผคป.เพชรบูรณ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผง.ชป.10
2567
25 ก.ย.61
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสวัสดิการ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน
กับผู้จัดโดยตรง หรือนำส่งผ่านสำนักฯ
ภายในกำหนด
ธก.ชป.10
2566
25 ก.ย.61
รายงานผลการประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนา
7
ผคบ.มโนรมย์ คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2565
24 ก.ย.61
ขอให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
หากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
โปรดแจ้งงานบริหารบุคคลฯ ทราบ
ภายในวันที่ 25 ก.ย.61
ทางโทรสาร 0 3648 6628 ต่อ 108,133
หรือทาง E-mail : personal.rio10@gmail.com
บส.ชป.10
2564
24 ก.ย.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 19/97/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการารักษาการในตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2563
24 ก.ย.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 19/94/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2562
24 ก.ย.61
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดำเนินการแทน
ทุหมุนเวียน
13
ผคป.ลพบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและโปรดแจ้งหน่วยเบิก-จ่าย
ดำเนินการตามบันทึก ผอ.งบ
และจัดส่งภายในวันที่ 5 ต.ค.61
งบ.ชป.10
2561
24 ก.ย.61
รายงานผลการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 3
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2560
24 ก.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1353/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
2
ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2559
21 ก.ย.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานชลประทานที่ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 8/2561
1
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ผง.ชป.10 สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม
วันพุุธที่ 26 ก.ย.61 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 (ชั้นบน)
ผผง.ชป.10
2558
21 ก.ย.61
การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
2557
21 ก.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2556
21 ก.ย.61
Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Fellowship to CIRDAP Member
Countries (CMCs) for 2018-19
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2555
21 ก.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์เข้าร่ับการอบรม
โปรดส่งราชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 26 ก.ย.61
บส.ชป.10
2554
21 ก.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 124/2561 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไแดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับลำดับชั้นงาน)
2
ผคบ.โคกกะเทียม และผคบ.มหาราช
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2553
21 ก.ย.61
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2552
21 ก.ย.61
การรับของที่ระลึกข้าราชการครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2551
21 ก.ย.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ 122/2561 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ
1
ผคบ.มหาราช และ งบ.ชป.10
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2550
21 ก.ย.61
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
15
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์
ผคบ.มโนรมย์ ข่องแค เริงราง
โคกกะเทียม คลองเพรียว-เสาไห้
และ ป่าสักใต้
เพื่อทราบและจัดส่งให้
ฝ่ายโครงการพิเศษส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 2 ต.ค.61
ผผง.ชป.10
2549
21 ก.ย.61
ตัวอย่างรายงานคุณภาพน้ำชลประทาน ตามมาตรา 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม
เริงราง คลองเพรียว-เสาไห้
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2548
21 ก.ย.61
รายงานผลการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
19
ผคบ. ผคป. ผคส.10
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2547
20 ก.ย.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2546
20 ก.ย.61
การตรวจราชการของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกับยะ รองนากยกรัฐมนตรีเพื่อติดตาม
สถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ จ.กาญจบุรี
2
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2545
20 ก.ย.61
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
สำเนา รอง และ ผส.ชป.10
เพื่อทราบส่งหน่วยเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
ภายในวันที่ 24 ก.ย.61
และสำเนาให้ ตป.ชป.10
ผผง.ชป.10
2544
20 ก.ย.61
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม
ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2543
20 ก.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2542
20 ก.ย.61
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาและฝ่ายส่งน้ำ
และบำรุงรักษา (เพิ่มใหม่) ครั้งที่ 1/2561 (ฉบับสมบูรณ์)
7
ผจบ.ชป.10 ผคป.สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2541
20 ก.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2561
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2540
20 ก.ย.61
วารสารข่าวประชาสัมพมันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2539
20 ก.ย.61
การเพิ่มช่องทางการติดตามข้อมูลหนี้สาธารณะและฟอร์มการรายงานข้อมูลหนี้ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่าน PDMO Application
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2538
19 ก.ย.61
สรุปจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงผ่ายส่งน้ำฯที่ผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ประจำปี 2562
6
ผคบ.มโนรมย์ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2537
19 ก.ย.61
แผนการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
4
ผผง.ชป.10 ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
และ สพ.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการวางแผนฯ
ให้สอดคล้องฯต่อไป
ผจบ.ชป.10
2536
19 ก.ย.61
แผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2561
3
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช บางบาล
และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2535
19 ก.ย.61
ระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat เวอร์ชั่นใหม่)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2534
19 ก.ย.61
บิดาของนายนิพนธ์ สนั่นเรืองศักดิ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมมีส่วนร่วมด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
ถึงแก่กรรม (นรช. รุ่น 38)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2533
19 ก.ย.61
รายงานการประชุม หารือเรื่องโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15
ผวศ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2532
19 ก.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
5
ผวศ.ชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
นครหลวง และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาตามเป้าหมายที่คาดการณ์
ผผง.ชป.10
2531
19 ก.ย.61
ขอให้จัดส่งรายงานผลตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และจัดส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ 27 ก.ย.61
ผผง.ชป.10
2530
19 ก.ย.61
ขอส่งเล่มรายงานกราฟปริมาณน้ำในอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง
2
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.คลองเพรียวฯ
บน.ปน. และ ปข.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2529
19 ก.ย.61
ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนา
5
ผคบ.มโนรมย์ คลองเพรียวฯ
ผคป.สระบุรี และ บน.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 21 ก.ย.61 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุมธารทพย์ 01
อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู
กรมชลประทาน สามเสน
ผจบ.ชป.10
2528
19 ก.ย.61
ขอเชิญการเสวนา เรื่อง "อนาคตมรดกทางวัฒนธรรมในลุ่มน้ำลพบุรี : ความรู้ใหม่
จากการศึกษาวิจัยแหล่งโบราณคดีในลุ่มน้ำลพบุรี
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการในเข จ.ลพบุรี
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์
จะเข้าร่วมฟังการเสวนาฯ
โปรดแจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 20 ก.ย.61
บส.ชป.10
2527
19 ก.ย.61
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (นายภคิน ผอบจันทร์)
2
ผคป.เพชรบูรณ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2526
19 ก.ย.61
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างและผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนพฤษภาคม2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและนำประเด็นข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
2525
19 ก.ย.61
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างและผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน มกราคม 2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและนำประเด็นข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
2524
19 ก.ย.61
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (ทุกประเภทเงิน)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2523
19 ก.ย.61
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าป่าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2522
19 ก.ย.61
รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างงานตาม พ.ร.บ. ปี 2562
(Download ตรวจแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ)
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
รายงานผลตามแบบฟอร์มดังกล่าว
ส่งให้ ตป.ชป.10 ทาง
E-mail :tidtam_rid10@hotmail.com
ภายในวันที่ 20 ก.ย.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
ผผง.ชป.10
2521
18 ก.ย.61
ขอให้ตรวจสอบแผนงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2561
1
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
ยกเว้น มโนรมย์ โคกกะเทียม
ป่าสักใต้ สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2520
18 ก.ย.61
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้
สังกัดกรมชลประทาน
6
ผคป.ทุกโครงการฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดแจ้งหน่วยเบิกจ่าย
ดำเนินการตามบันทึก ผอ.งบ. ต่อไป
งบ.ชป.10
2519
18 ก.ย.61
การจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2518
18 ก.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ตามบันทึกของ ผอ.พด.ต่อไป
ธก.ชป.10
2517
18 ก.ย.61
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงบประมาณ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2516
17 ก.ย.61
โครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกร
2
ผคบ.มโนรมย์ คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคป.สระบุรี
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2515
17 ก.ย.61
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1-17
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2514
17 ก.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษา
เครื่องกว้านบานระบาย
2
ผคป. ผคบ. และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผคก.ชป.10
ธก.ชป.10
2513
17 ก.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ส่วนที่ 2)
4
ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ฯ
ใหงานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ก.ย.61
บส.ชป.10
2512
17 ก.ย.61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา ดำเนินการกรอกข้อมูล
ก.1 - ก.3 (แล้วแต่กรณี) พร้อมแนบแบบแจ้ง
รายละเอียดแผนการใช้เงินฯ
ส่งให้หน่วยเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
ภายในวันที่ 24 ก.ย.61
งบ.ชป.10
2511
17 ก.ย.61
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุทกลุ่มเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5
ผคป.พระนครศรีอุธยา
ผคบ.มโนรมย์ ผคส.10 และ
พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2510
17 ก.ย.61
การตรวจสอบข้าราชการในสังกัดที่ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหน้าที่ราชการ
6 เดือน
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
แจ้งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบ
พร้อมหลักฐานสำเนารายงานผลฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันศุกร์ที่ 10 ก.ย.61
บส.ชป.10
2509
17 ก.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับ
การนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1-5
4
ผจบ.ชป.10 ผคป.สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.ป่าสักใต้ นครหลวง
บางบาล ป่าสักชลสิทธิื
มโนรมย์ และ ผคบ.โคกกะเทียม
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2508
17 ก.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย (สิงหาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2507
17 ก.ย.61
ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน
โดยวิธีการ Walk Thru
1
ผคบ.และ ผคป.
เพือเข้าร่วมประชุม
วันที่ 20 ก.ย.61 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้นบน
ผจบ.ชป.10
2506
14 ก.ย.61 ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมชี้แจงการตรวจราชการ และชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ในพื้นที่จังหวัดเลย
และจังหวัดเพชรบูรณ์
8
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10
และ ผจบ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อเข้าร่วมประชุม
วันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย.61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมโครงการฯเพชรบูณ์
ธก.ชป.10
2505
14 ก.ย.61
การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
(Intensive Langrage Course:ILC)
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและหากประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ
แจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561
บส.ชป.10
2504
14 ก.ย.61
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปรับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2503
14 ก.ย.61
การประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพฯ และคัดเลือกสถาบัน
เกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่นและคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 1/2561
10
ผคป.เพชรบุรณ์ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ สพ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2502
14 ก.ย.61
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
10
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคบ. ผคป. ผคส.10 ผสก.10
ผจจ.20 ผจจ.21 ผบค.5คก.
คข.5 คก. สก.3 สธ. ผด.10 สธ.
จด.2/3 มด.และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง
งานธุรการ สชป.10
ภายในวันอังคารที่ 18 ก.ย.61
ธก.ชป.10
2501
14 ก.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561
3
ฟท.ชป.10 (สำเนา หน้าห้อง
ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผง.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2500
14 ก.ย.61 ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่างจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
15
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และ ฝบท.ชป.10 ยกเว้น
ผคบ.บางบาล ผคป.ลพบุรี
และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2499
14 ก.ย.61
ขอส่งจุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 38 ปีปที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2498
14 ก.ย.61 ขอเชิญประชุม
1
รอง ผสส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 18 ก.ย.61 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสชป.10 (ชั้นบน)
ธก.ชป.10
2497
14 ก.ย.61
ขอให้จัดส่งข้อมูลกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดค่าน้ำหนักให้กับข้าราชการในสังกัด
(Download file)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรอกข้อมูลตัวชี้วัด
ส่งให้ บส.ชป.10
ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
บส.ชป.10
2496
14 ก.ย.61
ขอส่งจุลสารสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 90 ปีที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2495
14 ก.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นที่
พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ
15
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561
บส.ชป.10
2494
14 ก.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชากร ระดับชำนาญการพิเศษ (นางปริศนา รุ่มนุ่ม และ นางสาวศศภัทร ภานุศรี)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2493
14 ก.ย.61
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ โครงการชลประทานสระบุรี
ปร่ะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2492
14 ก.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 13 กันยายน 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2491
13 ก.ย.61
แบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer
10
ผผง.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคส.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2490
13 ก.ย.61
แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้า
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อใช้ในงานชลประทาน
2
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์
และ ผคบ.มหาราช (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2489
13 ก.ย.61
คำขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 (โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
(Download ขอตั้ง 63 งานพระราชดำริฯ)
1

ผคบ.มโนรมย์ และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งเอกสารประกอบคำขอตั้งฯ
ส่งให้ คพ.ชป.10
ภายในวันที่ 19 ก.ย.61
ผผง.ชป.10
2488
13 ก.ย.61
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์/โทรสาร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2487
13 ก.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรระดับต้น
รุ่นที่ 1 (ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)
8
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.โคกกะเทียม (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2486
13 ก.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผน
ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทานเพื่อมุ่งสู่ RID number 1 (ที่ยังไม่ดำเนินการ)
7
ผผง.ชป.10 ผคป.สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา มโนรมย์
โคกกะเทียม เริงราง มหาราช
ป่าสักใต้ นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2485
13 ก.ย.61
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1-17
4
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
คลองเพรียว-เสาไห้ และ ปข.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2484
13 ก.ย.61
ขอเรียนเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผวศ.ชป.10 ผคบ.ช่องแค
โคกกะเทียม ผคป.ลพบุรี และ
บน.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2483
13 ก.ย.61
การประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
6
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ทดลองใช้ระบบสารสนเทศฯ และ
ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ ตามที่แนบ
ส่งให้ฝ่ายโครงการพิเศษ
ภายในวันที่ 19 ก.ย.61
ทางโทรสาร 036-486-327 หรือทาง
Email : ptb2504@gmail.com
ผผง.ชป.10
2482
13 ก.ย.61
ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี
(คทช.จังหวัดสระบุรี)
11
ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2481
13 ก.ย.61
ข้อหารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2480
12 ก.ย.61
ชป.ชี้แจง น้ำท่วมลำสนธิ เกิดฝนตกหนัก ส่วนอ่างฯกุดตาเพชรน้ำยังไม่ล้นอ่างฯ
1
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2479
12 ก.ย.61
ขอส่งรายงานการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 412 แห่ง
1
ผคป.ทุกโครงการ บน.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2478
12 ก.ย.61
รายงานผลการ่ตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างและผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2477
12 ก.ย.61
ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงาน
อาสาสมัครเกตร พ.ศ.2560

14
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2476
12 ก.ย.61
การทดลองใช้งานระบบสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
3
ผคบ. และผคป.
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2475
12 ก.ย.61
ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญา โดยโครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ
ทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2562
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2474
12 ก.ย.61
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
2473
12 ก.ย.61
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2472
12 ก.ย.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 8 หลักสูตร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วม
โครงการโปรดแจ้งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 13 ก.ย.61
บส.ชป.10
2471
12 ก.ย.61
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปรับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2470
12 ก.ย.61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 1
เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2469
12 ก.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนตุลาคม 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2468
12 ก.ย.61
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
ครั้งที่ 7/2561 และตรวจสอบราชการระหว่างวันที่ 17- 18 กันยายน 2561 ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผคป.เพชรบูรณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 ก.ย.61
เวลา 09.00 น.
ณ ที่ตั้งงสำนักงานชลประทานที่ 10
ธก.ชป.10
2467
12 ก.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาความเหมาะสม
วิเคราห์พื้นที่พิเศาและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ
13
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 ก.ย.61
ณ ห้องราชิกา โรงแรมวรบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บส.ชป.10
2466
12 ก.ย.61
รายงานผลการประชุม การติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับงานในสายงานรองอธิบดี
ฝ่ายบำรุงรักษา
16
ผจบ.ชป.10 และ ผผง.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2465
12 ก.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนกันยายน 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์ร่วมบริจาคฯ
กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 20 ก.ย.61
ธก.ชป.10
2464
12 ก.ย.61
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2561
15
รอง ผส.ชปง10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2463
12 ก.ย.61
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสาสัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างห้องสุขา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา หากประสงค์ร่วมทำบุญ
สามารถแจ้งยอดได้ที่ งานธุรการ
ภายในวันที่ 17 ก.ย.61
ธก.ชป.10
2462
12 ก.ย.61
ด่วนมาก
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลแผนงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน
โดยวิธีการ walk Thru
(Download เอกสาร)
3
ผผง.ชป.10 ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2461
12 ก.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ (ญาติ) และผู้แทนหน่วยงาน ที่เข้าร่วมงาน
สานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2460
11 ก.ย.61
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององคมนตรีในการติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่
จังหวัดลพบุรีและจังหวัดชัยนาท
4
ผวศ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2459
11 ก.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 11 กันยายน 2561)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2458
11 ก.ย.61
ขอประชาสัมพันโครงการสวัสดิการประกันกลุ่มสะสมทรัพย์ครบเกษียณอายุ (ครบอายุ 60 ปั)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้ง
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการที่จะครบ
เกษียณอายุราชการ และ
ประสงค์จะรับเงินผลประโยชน์ฯ
ดำเนินการตามรายละเอียดที่แนบ
ธก.ชป.10
2457
11 ก.ย.61
ด่วน
ขอให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการ
และขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องจากข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน
8
ผคป. และ ผคบ.ใน สชป.10
เห็นสมควรแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ประชุมชั้น 2 สชป.10
ในวันที่ 12 ก.ย.61 เวลา 09.00-16.30
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน
บส.ชป.10
2456
11 ก.ย.61
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุกรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจสามารถสมัครโดยตรง
ที่ส่วนสวัสดิการและพิัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามรายละเอียดที่แนบ
บส.ชป.10
2455
11 ก.ย.61
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักทรัพย์
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2454
11 ก.ย.61
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการรับรู้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์งาน
ของกรมบัญชีกลางผ่านเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2453
11 ก.ย.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 52 ปีที่ 5 ประจำเดือน
สิงหาคม 2561
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2452
11 ก.ย.61
การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 3/2561
8
รอง ผส.ชป.10
เพื่อโปรดพิจาณาเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 14 ก.ย.61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ส่งแบบตอบรับภายวันที่ 13 ก.ย.61
ธก.ชป.10
2451
10 ก.ย.61 การจัดส่งรายงารการเงินของหน่วยเบิกจ่ายสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1
ผคป.ทุกโครงการ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2450
10 ก.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 30 กันยายน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ ในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2449
10 ก.ย.61
วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 4/2561
ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2561
1
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2448
10 ก.ย.61
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
1
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2447
10 ก.ย.61 ขอแจ้งผลการจัดส่งและติดตามคู่มือการปฏิบัติงานของ สชป.10 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
4
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคบ.ช่องแค ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการโดยด่วน
ยศ.ชป.10
2446
7 ก.ย.61
การเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
ครั้งที่ 7/2561 และตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดพิษณุุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์)
และภาคกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย
บึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู)
7
ผคป.เพชรบูรณ์ ผสก.10 ผคก.ชป.10
และ ผคส.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2445
7 ก.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้อกับการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
19
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.มโนรมย์ ผคส.10
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและกรุณาให้ผู้มี่รายชื่อ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ในวันจันทร์ ที่่ 17 ก.ย.61
บส.ชป.10
2444
7ก.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความก้าวหน้า
การเพาะปลูกหญ้าแฝก เพื่อใช้ในงานชลประ
ทาน
7
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์
และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบและกรุณาให้ผู้มี่รายชื่อ
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ในวันศูกร์ที่ 14 ก.ย.61
บส.ชป.10
2443
7 ก.ย.61
แจ้งผลการบริจาคโลหิต
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2442
7 ก.ย.61
ปรับปรุงและประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการ
เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6
ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตและหมวดที่ 7 ค่า ตรวจวินิจฉัย
ทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา เพิ่มเติม
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2441
7 ก.ย.61
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และพด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2440
7 ก.ย.61
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2439
7 ก.ย.61
ขอส่งารุปผลผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2561
17
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.คลองเพรียวฯ
และ ปข.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2438
7 ก.ย.61
แจ้งสรุปรายงานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2437
7 ก.ย.61
ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับรอบระยะเวลา
12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)
9
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ยศ.ชป.10
ผผง.ชป.10
2436
7 ก.ย.61
การประเมินผู้บริหารองค์กร รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6
ผส.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
2435
6 ก.ย.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการปลูกพืชหลังนาสร้างรายได้ให้เกษตรกร
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์ และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ย.61 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204-205
อิมแพคเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
ผจบ.ชป.10
2434
6 ก.ย.61
การดำเนินกิจการของรัฐภายหลังจากอายุของสัญญาร่วมลงทุนสิ้นสุดลง
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่ง ตป.ชป.10
ภายในวันที่ 7 ก.ย.61
(ก่อนเวลา 12.00 น.)
ผผง.ชป.10
2433
6 ก.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย ( Video Conference)
1
ผคบ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง)
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 10 ก.ย.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2432
6 ก.ย.61
ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ สำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน
ให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ทางโทรสารหมายเลข 0 3648 6895
หรือทาง Line Application
ในวันศุกร์ที่ 14 ก.ย.61
ธก.ชป.10
2431
6 ก.ย.61
แนวทางการระบุข้อความสำคัญในการกำหนดเงื่อนไขการจ้างก่อสร้าง และ
การาตรวจรับโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
15
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบแ
ละถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผผง.ชป.10
2430
6 ก.ย.61
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผสก.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2429
6 ก.ย.61
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผน
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2428
6 ก.ย.61
เน้นย้ำข้อสังเกตในการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2427
6 ก.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญยัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
18
ผคส.ชป.10 และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2426
6 ก.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ธนบัตรน่ารู้" ประจำปี 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
โปรดกรอกใบสมัครที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ก.ย.61
บส.ชป.10
2425
6 ก.ย.61
ขอให้แจ้งผู้กี่ยวข้องประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจกระบวนการ
และขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องจากข้อสังเกตการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
8
ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2424
6 ก.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียน
การดำเนินงานของกรมชลประทานและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
(After Action Review : AAR) ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

4
ผส.ชป.10 ผคป.ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ บางบาล ป่าสักใต้ มโนรมย์ คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2423
6 ก.ย.61
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (นายเอนก ม่วงสน)
2
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิื
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2422
6 ก.ย.61
การตรวจสอบข้อมูลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2421
6 ก.ย.61
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 11 เดือน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
19
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2420
6 ก.ย.61
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda)และโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน สิงหาคม 2561
2
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2419
6 ก.ย.61
แจ้งกำหนดการ สมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน
ทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561
5
รอง ผส.ชปง10 ผจบ.ชป.10
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค และ ผจจ.20
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2418
6 ก.ย.61
ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2417
6 ก.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ท่าน ผส.ชป.10 สั่งการ
ผผง.ชป.10
2416
6 ก.ย.61
กำหนดการตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำและความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการฯ ป่าสักชลสิทธิ์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
กำหนดการตรวจติดตาม
การบริหารจัดการน้ำฯ
ในวันเสาร์ที่ 8 ก.ย.61 เวลา 14.00 น
ณ ห้องประชุมโครงการฯ ป่าสักชลสิทธิ์
ผผง.ชป.10
2415
5 ก.ย..61
แจ้งการประมวลผลวันลาพักผ่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระบบการลาอิเลิ็กทรอนิกส์(E-leave)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้รับผิดชอบ
วันลา ตรวจสอบวันลาพักผ่อน
ในระบบ E-leave หากมีข้อมูลไม่ถูกต้อง
ขอให้แจ้งมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 ก.ย.61
บส.ชป.10
2414
5 ก.ย..61
แนวทางการกำหนดกรอบการมอบหมายหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบหากโครงการมีตำแหน่งว่าง
และประสงค์จะกำหนดกรอบตามแนวทาง
ที่กำหนดขอให้เสนอเรื่องให้สำนักฯ
พิจารณาต่อไป
บส.ชป.10
2413
5 ก.ย..61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/91/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2412
5 ก.ย..61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งาานและการดูแลบำรุกรักษา ระบบ
โทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก โครงการปรับปรุงโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก ปีงบประมาณ 2560
5
ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(ยกเว้น ผคบ.ป่าสักใต้ และ ผคส.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2411
5 ก.ย..61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2410
5 ก.ย..61
หลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน (PO) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
งบ.ชป.10 และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2409
5 ก.ย..61
ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ผ่าน OR Code หรือ URL
ภายในวันที่ 20 ก.ย.61
ธก.ชป.10
2408
5 ก.ย..61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 4 กันยายน 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2407
5 ก.ย..61
รายงานปการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการและแผนอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณื
30
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มทีแนบ
(แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการ)
จัดส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 6 ก.ย.61
ในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Digital
(PDF"EXCEL)
ผง.ชป.10
2406
4 ก.ย..61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
10
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา หากประสงค์
จะขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
ให้ดำเนินการกรอกข้อมูล
ตามแบบ ขย.1-4 ตามรายการ
ที่เกี่ยวข้องส่งให้หน่วยเบิกจ่าย
ภายในวันที่ 24 ก.ย.61
งบ.ชป.10
2405
4 ก.ย..61
การกรอกแบบสอบถามการใช้บริการพื้นที่สนามกอล์ฟ กรมชลประทาน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2404
4 ก.ย..61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 116/2561 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
(ปรับระดับชั้นงาน)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2403
4 ก.ย..61
กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งกำชับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ธก.ชป.10
2402
4 ก.ย..61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลโครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2401
3 ก.ย. 61

แนวทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
(download แบบสำรวจ)

4

ผคป. ผคบ. (สำเนาเรียน ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 และ ผจบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของ รธร. และ
กรอกแบบสำรวจ
ส่งให้งานธุรการทางไลน์ หรือเมล์ maychanok17@gmail.com
ภายในวันที่ 5 ก.ย.61
ธก.ชป.10
2400
3 ก.ย. 61
ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปี 2561 รอบที่ 1
ต่อเนื่อง
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอให้โครงการฯ รายงานผล
การดำเนินการ ตามข้อ 1 แล ะข้อ 2
ส่งรวบรวมที่ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
E-mail : PN.Rid.10@Gmail.com
ภายในวันที่ 7 ก.ย.61
ผจบ.ชป.10
2399
3 ก.ย. 61
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.ช่องแค
มโนรมย์ โคกกะเทียม ป่าสักใต้
นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ บางบาล
ผคส.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
บส.ชป.10
2398
3 ก.ย. 61
ขอส่งแบบสำรวจเตรียมความพร้อมด้านวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
2
ผคบ. ผคป.โครงการในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ตอบแบบสำรวจความพร้อม
ด้านวิทยุสื่อสารโทรคมนาคม
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้ส่วนเครื่องจักรกล
ภายในวันที่ 7 ก.ย.61
ผคก.ชป.10
2397
3 ก.ย. 61
ขอเชิญประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบราชการ และประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ระหว่าง
วันที่ 17-18 กันยายน 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.เพชรบูรณ์
ผสก.10 ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 5 ก.ย.61
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม สชป.10
ผผง.ชป.10
2396
3 ก.ย. 61
ขอให้ดำเนินการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
9
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2395
3 ก.ย. 61
ดาวน์โหลดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและรายละเอียดประกอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามปฏิทินที่กรมกำหนด
ผผง.ชป.10
2394
3 ก.ย. 61

ด่วนที่สุุด
หลักสูตรการเสนอผลงานและการพูดเพื่อการประชุม

9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และแจ้งรายชื่อที่ บส.ชป.10
ภายในวันที่ 3 ก.ย. 2561
ก่อนเวลา 13.00 น.
บส.ชป.10
2393
3 ก.ย.61
ขอความร่วมมือหารโฆษณาลงในหนังสือชลกรฉบับ "รับน้องใหม่ รุ่น 74"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ให้การสนับสนุนโดยตรง
ธก.ชป.10
2392
3 ก.ย.61
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2391
3 ก.ย.61
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน สิงหาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2390
3 ก.ย.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
3 กันยายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคบ.ผคส.10 หัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ และหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/
เอกสาร/พัสดุ ได้ที่งานธุรการ
หากไม่มีผู้รับงานธุรการ
จะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ภายในเวลา 1 อาทิตย์
ธก.ชป.10
2389
3 ก.ย.61
ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมขยายผลเพื่อขับเคลื่อน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
8
รอง ผส.ชป.10 และ ผคป.สระบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 4 ก.ย.61
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องรองอธิบดีฝ่ายบริหาร ชั้น 2
อาคารอำนวยการ
กรมชลประทาน สามเสน
ธก.ชป.10
2388
3 ก.ย.61
ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของงานทุกรายการที่ปรากฏในร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา รอง และ ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มที่แนบส่งให้ ตป.ชป.10
ทาง e-mail : tidtam_rid10@hotmail.com
ภายในวันจันทร์ที่ 3 ก.ย.61
ก่อนเวลา 12.00 น.
ผผง.ชป.10
2387
3 ก.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษา
ระบบโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสักโครงการปรับปรุงโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนกลางปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2561
7
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2386
3 ก.ย.61
ขอให้ลูกจ้างชั่วคราวขึ้นทะเบียน กรณีว่างงาน
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.หัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ให้กรอกแบบคำรับประโยชน์ทดแทน
กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน
ตามที่แนบพร้อมเอกสาร
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 4 ก.ย.61
บส.ชป.10
2385
3 ก.ย.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ

บส.ชป.10