ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.
ลำดับ ที
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2384
31 ส.ค.61 แต่งตั้งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อดำเนินการมาตรา 4
ของพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

56
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ
สำเนา อบ.ชป.10 พค.ชป.10
และ ตว.ชป.10
เพื่อทราบ
พค.ชป.10
2383
31 ส.ค.61 การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2382
31 ส.ค.61 การจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2381
31 ส.ค.61
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขรายการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
4
ผคป.ทุกโครงการ สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2380
31 ส.ค.61 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาระบบโทรมาตร
ลุ่มน้ำป่าสักโครงการปรับปรุงโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ
2560 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2561
6
ผจบ.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 3 ก.ย.61
บส.ชป.10
2379
31 ส.ค.61 สรุปข้อสั่งการ ทาง App Line
1
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2378
31 ส.ค.61 แจ้งกำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สายมบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
ในวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการ
ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ย.61 เวลา 09.00.น
ณ ห้อง ผส.ชป.10
ผผง.ชป.10
2377
31 ส.ค.61 รายงานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน RID No.1
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
2376
31 ส.ค.61
ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของงานทุกรายการที่ปรากฎในร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

(Download เอกสาร)
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
สำเนา รอง และ ผส.ชป.10
เพื่อทราบและส่งให้ ตป.ชป.10
ทาง e-mail:tidtam_rid10@hotmail.com
ภายในวันที่ 3 ก.ย.61 (ก่อนเวลา 12.00 น.)
ผผง.ชป.10
2375
31 ส.ค.61
การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code และมาตการยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร
ทางราชการจากประชาชนในรูปแบบวีดีทัศน์
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2374
31 ส.ค.61
สรุปการส่งเล่มเอกสารการประเมินพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำ
และบำรุงรักษา ประจำปี 2562 ในรูปแบบ Digital file (PDF)
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ สพ.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2373
31 ส.ค.61
การทดสอบอาคารบังคับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ
1
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2372
31 ส.ค.61
ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. ผคป.
เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง SWOC 10
ในวันที่ 3 ก.ย.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2371
30 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งัต้ง (เลื่อ) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2370
30 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภรากร คณะแนม)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2369
30 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปาจรีย์ สิงห์โต และ
นางสาวกุลยา เจริญกิจเกษตร)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2368
30 ส.ค.61
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2367
30 ส.ค.61
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน
Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญ
ของประเทศไทย
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2366
30 ส.ค.61
การเตรียมความพร้อมและแผนปฏิบัติการจากภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ด้านการสื่อสาร
โทรคมนาคมโดยใช้วิทยุสื่อสาร
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2365
30 ส.ค.61
การดำเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการเผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2364
30 ส.ค.61
ขอให้จัดทำรายงานก่อหนี้ผูกพันงบลงทุน ที่ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และเพิ่มเติม

(Download เอกสาร)
16
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
(ยกเว่้น ผคบ.นครหลวง)
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
กรอกข้อมูลตาม File ที่แนบ
และจัดส่งให้ฝ่ายโครงการพิเศษ
ภายในวันที่ 5 ก.ย.61
ผผง.ชป.10
2363
30 ส.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผุ้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนการดำเนินงาน
ของกรมชลประทาน และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After Action Review :
AAR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผคป.ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และ
ผอ.ทุกโครงการ (ยกเว้น ผคส.10)
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
เข้าร่วมสัมมนาระหว่าง
วันที่ 6-7 ก.ย.61
บส.ชป.10
2362
30 ส.ค.61
ข้อสั่งการทาง App. Line กลุ่มผู้บริหาร สชป.10 เมื่อ 30 สิงหาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผคบ. และ
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2361
29 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์จะร่วมทำบุญ
ขอให้รวบรวมส่งเงินที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 31 ส.ค.61
ธก.ชป.10
2360
29 ส.ค.61
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี
2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์ร่วมทำบุญ
ขอให้นำส่งที่งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 28 ก.ย.61
ธก.ชป.10
2359
29 ส.ค.61
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งคนพิการเข้ารับราชการในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมพลศึกษา
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2358
29 ส.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ "โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก"
2
ผคบ.ป่าสักใต้ และ ผคบ.โคกกะเทียม
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2357
29 ส.ค.61
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 41
(ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 - 30 เมษายน 2561)
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2356
29 ส.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2355
29 ส.ค.61
ข้อสั่งการของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี จากการประชุม
คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ครั้งที่ 3/2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2354
29 ส.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "ปอเปี๊ยะสดเวียดนาม
และนำมันพืช"
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
และเข้าร่วมโครงการฯ
ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.61
เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องกิจกรรม (ห้องกระจก)
ชั้น 4 อาคารสวัสดิการ
กรมชลประทาน สามเสน
บส.ชป.10
2353
29 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
8
ผคป. ผคบ. ผคส.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2352
29 ส.ค.61
แจ้งการเพิกถอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรมณีการโยธา และนายชยกร แก้วมณี
จากรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตามบันทึกของ ผอ.พด. ต่อไป
ธก.ชป.10
2351
29 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (ขอยกเลิกเลขลำดับที่ 2351 ใช้ลำดับที่ 2353)
8
ผคป.ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2350
28 ส.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/85/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป10
2349
29 ส.ค.61
ขอความอนุเคราะห์รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย
สำคัญ (15 เรื่อง) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
8
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
ลงในแบบฟอร์มที่แนบ
ภายในวันที่ 30 ส.ค.61
ทาง E-mail : Lopburi10@gmail.com
หรือทางโทรสาร 0 3648 6633
ชปจ.ลพบุรี
2348
29 ส.ค.61
กำหนดเวลาการจัดส่งใบสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคก.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช
ช่องแค ป่าสักชลสิทธิ์ ผจก.10
สจจ.ลพบุรี ฝบท.ชป.10 ฝศป.ที่ 5
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายในกำหนด
ต่อไป
ชปจ.ลพบุรี
2347
28 ส.ค.61
การสำรวจจำนวนอาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2346
28 ส.ค.61
ขอเปลี่ยนแปลง e-mail ในการรับ - ส่งเอกสาร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2345
28 ส.ค.61
ขอมอบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (12 กันยายน 2556 - 12 กันยายน 2560)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2344
28 ส.ค.61
ขอให้ตรวจสอบและยืนยันเป้าหมายการดำเนินงานของงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
ผคบ. ผคป. และ สพ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2343
28 ส.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวัชพืชในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2342
28 ส.ค.61
สรุปผลการประชุมคระกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและ
การแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 5/2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2341
28 ส.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561)
7

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2340
28 ส.ค.61
พิจารณาวันที่กรมชดลประทานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการงานที่ใช้เงิรทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2339
28 ส.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) การปฐมนิเทศ
โครงการงานบริการที่ปรึกษาเพือ่ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดการออกแบบ
ของฝ่ายจีน ออกแบบเพิ่มเติมในส่วนที่ฝ่ายจีนไม่ดำเนินการ สำรจวจรายละเอียด
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวรคืน จัดทำรายงาน
5
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมการประชุมรับฟังฯ
ในวันศุกร์ที่ 31 ส.ค.61
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2
โรงแรมอยุธยาแกรนด์ โฮเต็ล
จ.พระนครศรีอยุธยา
ธก.ชป.10
2338
28 ส.ค.61
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรากูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการที่อยู่ในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2337
27 ส.ค.61
การจัดส่งเอหสารเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ภายในกำหนดตามบันทึก ผอ.งบ.ต่อไป
งบ.ชป.10
2336
27 ส.ค.61
รายงานเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม ณ บ้านห้วยขาบ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2335
27 ส.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ตามบันทึก ผอ.พด.ต่อไป
ธก.ชป.10
2334
27 ส.ค.61
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน
บริษัท สยามฌาณ จำกัด ลูกหนี้
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2333
27 ส.ค.61
คู่มือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส่วนพัฒนาระบบพัสดุ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2332
27 ส.ค.61
การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนงานจิตอาสา
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2331
27 ส.ค.61
การสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงาน
ที่ดำเนินการแทนทุนหมุนเวียน
25
ผคป.ทุกโครงการ และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดแจ้งหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.งบ.ต่อไป
งบ.ชป.10
2330
27 ส.ค.61
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
28
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ภายในกำหนด ตามบันทึก ผอ.งบ. ต่อไป
งบ.ชป.10
2329
27 ส.ค.61
ขอให้แจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
13
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2328
27 ส.ค.61
ขอให้โครงการฯ เคร่งครัดในการตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ
1
ผคบ. ผคป.นิติกร สชป.10 และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบและใช้ประกอบการดำเนินงาน
ผจบ.ชป.10
2327
27 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญส่งบุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศในการบริหารจัดการน้ำชลประทาน"
10
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาส่งราชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ
จำนวน 1 ท่าน สำรอง 1 ท่าน
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 31 ส.ค.61
บส.ชป.10
2326
27 ส.ค.61
ขอส่งสรุปการประชุมออนไลน์ (Web Conference) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2325
27 ส.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2324
27 ส.ค.61
สรุปผลการประชุมผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID
No.1 RID รอบ 6 เดือน (มกราคม -มิถุนายน 2561)
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2323
27 ส.ค.61
การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ BIS
19
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
2322
27 ส.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
35
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2321
27 ส.ค.61
ทบทวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอกรมลงนาม (Download ไฟล์เอกสาร 154
หน้า)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2320
24 ส.ค.61
ขอสรุปข้อสั่งการงบบริหารจัดการน้ำ ทาง App line เมื่อ 24 ส.ค.61
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2319
24 ส.ค.61
ขอให้โครงการฯ เคร่งครัดในการตรวจสอบข้อมูลประกอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2318
24 ส.ค.61
ขอแจ้งการถึงแก่กรรม มารดาของข้าราชการ นางจันทรา สุทนต์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2317
24 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณืน้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง)
เพื่อทราบ และเข้าร่ววมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 27 ส.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณ SWOC 10
ผจบ.ชป.10
2316
24 ส.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2315
24 ส.ค.61
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา หากมีเจ้าหน้าที่สมัคร
เป็นจิตอาสาขอความกรุณา
รายงานภาพถ่ายพร้อมรายชื่อผู้สมัคร
ให้งานประชาสัมพันธ์ฯ สชป.10
ธก.ชป.10
2314
24 ส.ค.61
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฏาคม
ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2313
24 ส.ค.61
ประชุมแนวทางบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ป่าสักใต้
คลองเพรียว-เสาไห้ เริงราง
ผคป.สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
เพชรบูรณ์
เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือ
ณ ห้องประชุมโครงการป่าสักใต้
วันอังคารที่ 28 ส.ค.61 เวลา 14.00 น.
ผจบ.ชป.10
2312
24 ส.ค.61
ขอเข้าเยี่ยมชมและตรวจเช็คระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2311
24 ส.ค.61
ขอให้ดำเนินการตามรายการงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
5
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผวศ.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ตามที่กองพัสดุแจ้ง
ผผง.ชป.10
2310
24 ส.ค.61
แนทวทางปฏิบัติกรณีทางราชการขอให้ราษฎรอุทิศที่ดินให้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือวันที่ 1 สิงหาคม 2550
37
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2309
24 ส.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2308
24 ส.ค.61
นางตุ๊ หวังสมัคร์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2307
23 ส.ค.61
การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
(Download ไฟล์เอกสาร)
5
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ธก.ชป.10
2306
23 ส.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดการเบิกจ่ายการจ้างแรงงานตามมาตรการให้การ
ช่วยเหลือเกษตรกร งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561

(Download รายละเอียดข้อมูลฯ)
2
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2305
23 ส.ค.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
1
ผจบ.ชป.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2304
23 ส.ค.61
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2303
23 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสรุปบทเรียนการดำเนินงาน
ของกรมชลประทาน และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (After ACTION
REVIEW:AAR)
4
ผส.ชป.10 ผคป ผคบ. จน.คป. และ
จน.คบ. (โครงการที่จัดเก็บรายได้
ค่าชลประทาน)
เพื่อทราบและกรุณาส่งแบบตอบรับ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 ส.ค.61
บส.ชป.10
2302
23 ส.ค.61
แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานการจัดการข้อร้องเรียน
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2301
23 ส.ค.61
ด่วนที่สุด
ขอให้ตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
4
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.ผง.
โดยจัดส่งให้กองแผนงานโดยตรง
และสำเนาให้สำนักฯ ทราบ
ธก.ชป.10
2300
22 ส.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ความก้าวหน้า
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อใช้ในงานชลประทาน
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ส่งบุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้านชลประทาน
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 31 ส.ค.61
บส.ชป.10
2299
22 ส.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1126/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
เพิ่มเติม
2
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ
งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2298
22 ส.ค.61
การจัดส่งรายงานสรุปครุภัณฑ์ตามแบบ สท.งท.01 สท.งท.02 สท.งท.03-1 สท.งท.03.2
และ สท.งท.03-3
21
ผคป.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.ป่าสักใต้ นครหลวง บางบาล
สจจ.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาด
ใหญ่ที่ 2 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดส่งรายงานตามแบบฟอร์ม
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
งบ.ชป.10
2297
22 ส.ค.61
กำหนดเวลาการรับใบสำคัญที่ต้องเบิกจ่ายเงินให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผบค.5 คก. จด2/3 มด. ผด.10 สธ.
สร.รว.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ และโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ภายในกำหนดต่อไป
งบ.ชป.10
2296
22 ส.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน
สิงหาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2295
22 ส.ค.61
ขอความร่วมมือสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง "เขื่อนขุนด่าน Run 10 Miles By
สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน"
2
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา ขอรับการสนับสนุน
โครงกา รละ 1 ใบ ใบละ 2,000.- บาท
นำส่งเงินและใบสมัครที่ งานธุรการ
ภายในวันที่ 27 ส.ค.61
ธก.ชป.10
2294
22 ส.ค.61
แจ้งกำหนดการและเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561
5
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.มโนรมย์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมพิธี
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 27 ส.ค.61
บส.ชป.10
2293
22 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและส่งรายชื่อ
พร้อมแบบตอบรับมาที่
งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 27 ส.ค.61
บส.ชป.10
2292
22 ส.ค.61
รายงานสถานภาพของคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) เพื่อจัดทำเป้าหมาย
ในการพัฒนาคณะกรรมการจัดการชลประทาน
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและ
ส่งให้ฝ่ายส่งเสริมเสริมการใช้น้ำ
ภายในวันที่ 23 ส.ค.61
ผจบ.ชป.10
2291
21 ส.ค.61
คูมือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส่วนบริหารสินทรัพย์ กองพัสดุ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2290
21 ส.ค.61
โครงการอุปสมบทเพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรราชินีนาถ ในรัชการลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์จะร่วมโครงการ
อุปสมบทโปรดส่งรายชื่อพร้อมเอกสารฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 ส.ค.61
บส.ชป.10
2289
21 ส.ค.61
การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ DPIS และ ข้อมูลการได้รับรางวัลต่าง ๆ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2288
21 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายครองศักดิ์ สุวรรณมณี)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2287
21 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิทิต ศันสนียพันธ์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2286
21 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุนิษา ศรสี)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2285
21 ส.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1184/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการ
ปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2284
21 ส.ค.61
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจด้านเทคโน
โลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2283
21 ส.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 21 สิงหาคม
2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ. ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ภายในวเวลา 1 อาทิตย์
ธก.ชป.10
2282
21 ส.ค.61
การใช้ราชาศัพท์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2281
21 ส.ค.61
หลักเกณฑ์การใช้เพลง "สดุดีจอมราชา"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2280
21 ส.ค.61
การอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 6
12
รอง ผส.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรดังกล่าว
โปรดแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 23 ส.ค.61
บส.ชป.10
2279
21 ส.ค.61
รายงานการประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561
11
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา รอง และ ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2278
21 ส.ค.61
ขอให้เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาลกำหนด
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา รอง และ ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงาน
และเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
ผผง.ชป.10
2277
21 ส.ค.61
ขอให้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จากประมาณการรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
ฝบท.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 22 ส.ค. 61
ผผง.ชป.10
2276
21 ส.ค.61
ขอให้ดำเนินการจัดหาด้านพัสดุในการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จากประมาณการ
รายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4
ฝบท.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 15 ก.ย.61
ผผง.ชป.10
2275
21 ส.ค.61
ข้อสั่งการเพิ่มเติมในที่ประชุม SWOC 10
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2274
20 ส.ค.61
ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหายของเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า
3
ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2273
20 ส.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 37 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2272
20 ส.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์
จะสมัครเข้ารับการศึกษา อบรมฯ
โปรดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 21 ส.ค.61
บส.ชป.10
2271
20 ส.ค.61
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และผู้ได้รับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2270
20 ส.ค.61
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (นายเชียรชัย ยอดแตง)
2
ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2269
20 ส.ค.61
ตรวจสอบชื่อรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
และส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 20 ส.ค.61
(ก่อนเวลา 15.00 น.)
ผผง.ชป.10
2268
20 ส.ค.61
ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งแผนปฏิบัติการ/ใช้จ่าย งปม.
ให้ ผง.ชป.10

ผง.ชป.10
2267
20 ส.ค.61
บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2266
20 ส.ค.61
ขอแก้ไขข้อมูล
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2265
20 ส.ค.61
การตรวจสอบประตูระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ และสถานีสูบน้ำ
2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกข้างต้น
จัดส่งให้ฝ่ายแผนงาน
ภายในวันที่ 22 ส.ค.61
ก่อนเวลา 12.00 น.
ผง.ชป.10
2264
20 ส.ค.61
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การทำบัตรอนุญาตติดรถยนต์/
รถจักรกยานยนต์ผ่านเข้า - ออก
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
การทำบัตรอนุญาตฯ โดยเคร่งครัด
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.61
ตามเอกสารที่แนบ
ธก.ชป.10
2263
17 ส.ค.61
การขอกำหนดกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ขอให้จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม
พร้อมแบบเอกสารตามที่กำหนด
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 24 ส.ค.61
บส.ชป.10
2262
17 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเบินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2261
17 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ใหดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายทนงศักด์ สุขศิริ)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2260
17 ส.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1171/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
ผคส.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2259
17 ส.ค.61
ขออนุมัติยกเว้นการมีคราเครื่องหมายและอักษรแสดงสังกัดของส่วนราชการ
2
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
แจ้งรายละเอียดรถราชการ
ที่ขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้ส่วนเครื่องจักรกล
ภายในวันที่ 31 ส.ค.61
ธก.ชป.10
2258
17 ส.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2554 - 2560
5
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
ผผง.ชป.10 และ จด.2/3.มด.
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอให้แจ้งคืนงบประมาณ
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่งให้ ตป.ชป.10
ภายในวันที่ 22 ส.ค.61
ผผง.ชป.10
2257
17 ส.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 89 ปีที่ 8 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2256
17 ส.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 4 (ที่ยังไม่ดำเนินการ)
9
ผวศ.ชป.10 และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2255
17 ส.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 4 (ที่ยังไม่ดำเนินการ)
8
ผผง.ชป.10 และ ผคป.พระนรศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2254
17 ส.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจในการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์
ภายในเขตพื้นที่ป่ากรณีที่มีการขอใช้พื้นที่มากกว่า 20 ไร่ ซึ่งต้องขอความเห็นชอบจาก
เจ้าสังกัดระดับกระทรวง และเรื่องที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บริเวณพื้นที่ป่า
51
ผผง.ชป.10 ผคบ. ผคป.และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2253
17 ส.ค.61
เครื่องมือในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ
ข้าราชการบำนาญ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2252
17 ส.ค.61
การจัดทำรายละเอียดแผนงาน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน โครงการปรับปรุง
งานชลประทานและโครงการจัดการคุณภาพน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อโปรดดำเนินการจัดส่งให้
ฝ่ายแผนงานฯ ภายในวันที่ 21 ส.ค.61
ผผง.ชป.10
2251
16 ส.ค.61
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2250
16 ส.ค.61
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ครั้งที่ 4/2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ.ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20
ผจจ.21 ผคบ.5 คก. คข.5 คก. คร.5 คก. สก.3 สธ ผด.10 สธ. และ จด.2/3 มด.
เพื่อทราบ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 22 ส.ค.61
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
หากมีข้อมูลนำเสนอ ให้ประสาน
กับงานธุรการ สชป.10
ธก.ชป.10
2249
16 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุม
ณ ห้อง SWOC 10
ในวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2248
16 ส.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 2/2561
4
รอง ผส.ชป.10
เข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
2247
16 ส.ค.61
ขอให้เร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 เพิ่มเติม (โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน)
2
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(สำเนา รอง และ ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2246
16 ส.ค.61
ขอความร่วมมือสั่งซื้อลำไยของจังหวัดเชียงใหม่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2245
16 ส.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 2 ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
3
ผคป.เพชรบูรณ์ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผ่านทางเว็บไซต์ สบค.ตามรายละเอียด
ที่แนบ ภายในวันที่ 21 ส.ค.61
บส.ชป.10
2244
16 ส.ค.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ "โลกสวย ตาใส ไร้ต้อกระจก"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ
โปรดส่งรายชื่อให้ งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 ส.ค.61
บส.ชป.10
2243
16 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวทิวาตรี ทั่งทอง)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2242
16 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ปะเภทวิชากร ระดับชำนาญการ (นายเอกพล สุวรรณรัตน์ และนายยุทธพงศ์ ลุ่ยจิ๋ว)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2241
16 ส.ค.61
ผลการคัดเลื่อกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นางสาวชลดา ชมภูพันธ์ และ นางสาวปิยรัตน์ จันทร์ประธาตุ)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2240
16 ส.ค.61
ขอให้ตรวจสอบรายการงาน โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ตามร่าง
พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(Download เอกสาร)
2


ผคป.เพชรบูรณ์ ผอบ.ทุกโครงการ
(ยกเว้น ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม
และ ป่าสักใต้) และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
หากมีการแก้ไขขอให้จัดทำรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
จัดส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 20 ส.ค.61
ผง.ชป.10
2239
16 ส.ค.61
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พุทธศักราช
2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์ร่วมทำบุญ
ขอให้นำส่งผู้จัดโดยตรง
ธก.ชป.10
2238
16 ส.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2237
16 ส.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงานโครงการปีงบประมาณ 2562-2566
7
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
พร้อมส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้ ผง.ชป.10 ภายในวันที่ 20 ส.ค.61
ผผง.ชป.10
2236
16 ส.ค.61
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
28
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2235
16 ส.ค.61
ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2234
16 ส.ค.61
สรุปประเด็นการหารือข้อราชการระหว่างนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2233
16 ส.ค.61
สรุปผลประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2232
16 ส.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมือวันที่ 10 กรกฎาคม 2561)
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2231
16 ส.ค.61
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1- 17
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2230
16 ส.ค.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2229
16 ส.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมือวันที่ 24 กรกฎาคม 2561)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2228
16 ส.ค.61
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริการาชการแผ่นดิน
คณะที่ 5 ฯ ครั้งที่ 6/2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2227
16 ส.ค.61
การดำเนินกิจการของรับภายหลังจากสัญยาร่วมทุนสิ้นสุดลง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2226
16 ส.ค.61
การเร่งรัดการดำเนินการแผนงาน/โครงการตามนโยบายของรัฐบาล
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2225
16 ส.ค.61
การเพิ่มเติมขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้าน/
ชุมชนละสองแสนบาท)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2224
16 ส.ค.61
นางเต็มดวง สายหอม อดีตผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2223
15 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดแจ้งรายชื่อผู้เกษียณอายุฯ
ที่ประสงค์ร่วมงานและผู้ติดตาม
ตามเอกสารที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 27 ส.ค.61
บส.ชป.10
2222
15 ส.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2221
15 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2220
15 ส.ค.61
ผลแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2219
15 ส.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอิเทอร์เน็ต ประจำเดือนกันยายน 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2218
15 ส.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
7
หน้าห้อง ผส.ชปง10 ผวศ.ชป.10
และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2217
15 ส.ค.61
การจัดทำของบประมาณรายจ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี
งบประมาณ 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้ฝ่ายแผนงาน
ภายในวันที่ 20 ส.ค.61
ผง.ชป.10
2216
15 ส.ค.61
การติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงการสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภายใต้งบประมาณรายจ่าย
(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิื
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ติดตามประเมินผลพร้อมลงพื้นที่
ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ชปจ.ลพบุรี
2215
15 ส.ค.61 ขอปรับกำหนดการออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561
1
ผอ.โครงการ ในเขต สชป.10
ผวศ.ชป.10 และ ผจบ.ชป.10
สำเนา รอง และ ผส.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2214
15 ส.ค.61
ประเด็นข้อสั่งการของ อธช. ในการประชุมมติตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคบ.และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2213
15 ส.ค.61
ขอส่งรายชื่อราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล
31
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2212
15 ส.ค.61
การมอบหมายภารกิจในการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหน่วยงาน
ในส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค (เพิ่ม)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2211
15 ส.ค.61
สอบถามเกี่ยวกับสถานะของบริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2210
15 ส.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
8
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2209
15 ส.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2208
15 ส.ค.61
ขอเชิญประชุมคระอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัดสระบุรี)
5
ผคป.สระบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 20 ส.ค.61 เวลา 09.30น.
ณห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ธก.ชป.10
2207
15 ส.ค.61
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2206
14 ส.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบละระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2205
14 ส.ค.61
ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัด
สระบุรี)
11
ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2204
14 ส.ค.61
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประเภทครุภัณฑ์ - วัสดุ ประจำปี 2561
1
ผคป. ผคบ.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาแจ้งรายชื่อคณะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ
ให้งานพัสดุ สชป.10
ภายในวันที่ 31 ส.ค.61
พด.ชป.10
2203
14 ส.ค.61
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลผ้าพระกบินพระราชทานของกรมชลประทาน
ประจำปี 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาและ
ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินฯ
โดยขอให้รวบรวม ส่งเงินที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 28 ก.ย.61
ธก.ชป.10
2202
14 ส.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2201
10 ส.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1114/2561 เรื่อง การสั่งและการปฏิบัติราชการของสถาบัน
พัฒนาการชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2200
10 ส.ค.61
ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา
3
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2199
10 ส.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
4
ผวศ.ชป.10ผคก.ชป.10 ผคบ.ช่องแค
โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์
คลองเพรียว-เสาไห้ และ ผคส.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2198
10 ส.ค.61
ขอเชิญหารือเตรียมความพร้อม รมช. กษ. ลงพื้นที่ทุ่งมหาราช
1
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผคบ.มหาราช โคกกะเทียม และ
ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบและพิจารณา
ร่วมประชุมหารือ
ในวันอังคารที่ 14 ส.ค.61
เวลา 13.00 น. ณ SWOC
ผจบ.ชป.10
2197
10 ส.ค.61
การตรวจสอบการชำระหนี้ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
17
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10)
ผจบ.ชป.10
2196
10 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม SWOC 10
วันอังคารที่ 14 ส.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2195
10 ส.ค.61
รายงานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
และแผนอื่น ๆ เพื่อสนับสนุการดำเนินการปฏิบัติรูปประเทศ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
32
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ภายในกำหนดข้างต้นต่อไป
ผง.ชป.10
2194
10 ส.ค.61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำ
กับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2193
10 ส.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/80/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2192
10 ส.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินการ
จัดการความรู้และการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2191
10 ส.ค.61
ผลการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) เรื่อง การขับเคลื่อนงานพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค
33
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2190
10 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการ
วางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1
4
ผจบ.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นฯ
ในวันศุกร์ที่ 24 ส.ค.61
เวลา 08.30-12.00 น.

ณห้องประทุมมาศ โรงแรมแมนฮัตตั้น
คลองหลวง (ปทุมธานี) จ.ปทุมธานี
ธก.ชป.10
2189
9 ส.ค.61
การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ผักตบชวา/วัชพืช"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2188
9 ส.ค.61
ขอขอบคุณในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสวัสดิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2187
9 ส.ค.61
ขอส่งรายงานการเข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต
บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขประชาชน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2186
9 ส.ค.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2185
9 ส.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2184
9 ส.ค.61
ขอให้ส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 5 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2183
9 ส.ค.61
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจฯ หน่วยงานละ 1 ชุด
ส่งให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 17 ส.ค.61
ธก.ชป.10
2182
9 ส.ค.61
ขอประชาสัมพันธ์เผนแพร่จุลสารสารสนเทศประจำปี 15 ฉบับที่ 2
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2181
9 ส.ค.61
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการ
พิเศษ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2180
8 ส.ค.61

ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และแผนงาน MTEF ปี พ.ศ.2561-2563


21
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช
โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งให้ฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนแผนงาน
ภายในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
ทาง Email:ptb2504@gmail.com


ผผง.ชป.10
2179
8 ส.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากร กรมชลประทาน"
2
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2178
8 ส.ค.61
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) เพื่อนำมาดำเนินการ
จัดทำจุดสกัดตักเก็บวัชพืชในคลองชัยนาท - ป่าสัก จำนวน 2 แห่ง
11
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10
ผคบ.ช่องแค มโนรมย์ ช่องแค
มโนรมย์ โคกกะเทียม เริงราง
ป่าสักใต้ และ ผคบ.มหาราช
(สำเนา ผบค.5 คก.)
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2177
8 ส.ค.61
ขอให้แจ้งรายการงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
2
ฝบท.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม และ
บางบาล
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2176
8 ส.ค.61
ขอความอนุเคราห์ข้อมูลเพื่อประกอบการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี
3
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผวศ.ชป.10
2175
8 ส.ค.61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้าหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและแข้าร่วมกิจกรรม
ในวันศุกร์ที่ 10 ส.ค.61 เวลา 07.30 น.
ณ สำนักงานชลประทานที่ 10

ฝบท.ชป.10
2174
8 ส.ค.61
เกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะแสดงความคิดเห็นฯ
กรุณาแจ้งให้งานธุรการทราบ
ภายในวันที่ 16 ส.ค.61
ธก.ชป.10
2173
8 ส.ค.61
การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ
การสู้รบ ตามระเบียบ บ.ท.ช.เกินกว่า 4 ครั้ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2172
8 ส.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) และโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือนกรกฏาคม 2561
7
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2171
8 ส.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2170
8 ส.ค.61
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการใช้
ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผผง.ชป.10
2169
8 ส.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลกรกรมชลประทาน
9
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบและกรุณาให้ผู้ม่รายชื่อ
เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
ในวันที่ 9 ส.ค.61
บส.ชป.10
2168
8 ส.ค.61
คู่มือการตรวจสภาพเขื่อน คู่มือวัตพฤติกรรมเขื่อน คู่มือการประเมินสภาพเขื่อน
และคู่มือการบำรุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ
4
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
คลองเพรียว-เสาไห้ และ ปข.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2167
8 ส.ค.61
ติดตามผลการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำ
1
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2166
8 ส.ค.61
แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
พด.ชป.10
2165
8 ส.ค.61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
4
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม
ธก.ชป.10
2164
7 ส.ค.61
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินจากภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมโดยใช้วิทยุสื่อสาร
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2163
7 ส.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 7
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2162
7 ส.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงฯ
และกรอกแบบตอบรับ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 9 ส.ค.61
บส.ชป.10
2161
7 ส.ค.61
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับจัดทำแผนงาน
/โครงการในการเตรียมการเสนอของบประมาณและเป็นกลไกลหลักในการบริหารจัดการ
น้ำทั้งระบบในพื้นที่อย่างยั่งยืน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2160
7 ส.ค.61
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลโครงการ (cen-project)
1
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค.61 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
โดยขอให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์
Notebook มาด้วย เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลในระบบ
ผจบ.ชป.10
2159
7 ส.ค.61
กำหนดการจัดงานบริหารสัมพันธ์เกษียณอายุราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและหากประสงค์เข้าร่วมงาน
โปรดแจ้งแบบตอบรับให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 10 ส.ค.61
ธก.ชป.10
2158
7 ส.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนที่ตั้งอยู่ ณ เขื่อนทุกแห่ง
ในเขตสำนักงานชปลระทานที่ 1-17
4
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
คลองเพรียว-เสาไห้ และ ปข.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2157
7 ส.ค.61
สำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผคบ. ผคป.และ ผคส.10
เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ
ตามแบบ กสช.P1-2561 ที่แนบ
ส่งให้ สพ.ชป.10
ภายในวันที่ 3 ก.ย.61
ผจบ.ชป.10
2156
7 ส.ค.61
สำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจฯ
ตามแบบ กสช. P3-2561 ที่แนบ
ส่งให้ สพ.ชป.10
ภายในวันที่ 3 ก.ย.61
ผจบ.ชป.10
2155
7 ส.ค.61
เร่งรัดการบันทึกระบบฐานข้อมูลองค์รผู้ใช้น้ำชลประทาน
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2154
7 ส.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามผลโครงการฝึกอบรม
3
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ โคกกะเทียม
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการกรอกแบบ
ตอดตามผลการฝึกอบรมฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบและส่งคืน
ตามรายละเอียดข้างต้น
ภายในวันที่ 15 ส.ค.61
ผจบ.ชป.10
2153
7 ส.ค.61
การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่มปี 2561
1
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
และ ผคส.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2152
6 ส.ค.61
กำหนดการออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
(สำเนา รอง ผส.ชป.10 และ ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2151
6 ส.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 51 ปีที่ 5
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2150
6 ส.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2149
6 ส.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ประจำเดือนสิงหาคม 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์ร่วมบริจาค
ทำบุญหรือเข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาแจ้งที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 17 ส.ค.61
ธก.ชป.10
2148
6 ส.ค.61
ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
(สำเนารอง ผส.ชป.10 ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอให้เร่งรัดการคืนงบประมาณ
เหลือจ่ายฯ กลับส่วนกลาง
ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ 10 ส.ค.61
พร้อมสำเนาให้ส่วนแผนงานทราบด้วย
ผผง.ชป.10
2147
6 ส.ค.61
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
จัดกิจกรรมตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด
ธก.ชป.10
2146
6 ส.ค.61
การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัย
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2145
6 ส.ค.61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดดิการ การให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2144
6 ส.ค.61
แจกบัตรเที่ยวไทยช่วยชาติทั่วประเทศ (บัตรฟรีพร้อมเงินสนับสนุน
ท่องเที่ยว 3,500 บาท) จำวน 1,000 ใบ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2143
6 ส.ค.61
แนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้า
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2142
6 ส.ค.61
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การจัดทำแผนกลยุทธ์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร กรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและสนใจเข้าร่วม
การสัมมนา โปรดแจ้งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ส.ค.61
บส.ชป.10
2141
6 ส.ค.61
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงและซักซ้อมในการะบวนการและขั้นตอน
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย สำหรับงาน/
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 14 ส.ค.61
เวลา 13.30 น - 16.30 น

ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ผผง.ชป.10
2140
6 ส.ค.61
ข้อมูลรายชื่อโครงการชลประทานขนาดเล็ก ที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
6
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูล
ในการปฏิบัติงานต่อไป
ผผง.ชป.10
2139
6 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวุฒิพงษ์ คงกาญจน์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2138
6 ส.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1100/2561 เรื่อง ย้ายช้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2137
6 ส.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่แต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจักฤกษณ์ ผิวสุข)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2136
6 ส.ค.61
ขอให้ส่งแบบฟอร์มจัดทำแผนฯและอนุประมาณการโครงการซ่อมแซม
บำรุงรักษาอาคารชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท)
4
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งทาง E-mail:Water Use@hotmail.com
ภายในวันที่ 14 ส.ค.61
ผจบ.ชป.10
2135
3 ส.ค.61
การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อดำเนินการ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 10 ส.ค.61
บส.ชป.10
2134
3 ส.ค.61
การจ้างแรงงานโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา รอง ผส.ชป.10 ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2133
3 ส.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ส่งหัวข้อบทความวิชาการสำหรับการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ THA 2019
5
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2132
3 ส.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา -ลุ่มน้ำแม่กลอง
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2131
3 ส.ค.61
ผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ครั้งที่ 2/2561
2
ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป. เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2130
3 ส.ค.61
ขอให้แจ้งรายการงานจัดซื้อ/จัดจ้าง
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2129
3 ส.ค.61
การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการชลประทาน ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ในปี
งบประมาณ พ.ศ.2559
(Download แบบฟอร์มการปรเมินผลสัมฤทธิ์ )
1
ผผง.ชป.10 ผคป.สระบุรี พระนคร-
ศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2128
3 ส.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กรกฎาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2127
3 ส.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2126
3 ส.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2125
3 ส.ค.61
ขอหารือการจ้างแรงงานตามเมนูโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ผผง.ชป.10
2124
3 ส.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินงาน
และเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่จะแจ้งยืนยัน สชป.10 ต่อไป
ผผง.ชป.10
2123
3 ส.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561)
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2122
3 ส.ค.61
สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2121
3 ส.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2120
3 ส.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2119
3 ส.ค.61
กำหนดแผนการปลูกข้าวนาปรัง หรือข้าวรอบ 2 ปี 2561/2562
2
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาจัดส่งให้โครงการ
ชลประทานลพบุรี ทาง
E-mail : Lopburi.rid.10@gmail.com
หรือโทรสาร 0 3648 6633
ภายในวันที่ 13 ส.ค.61
ผคป.ลพบุรี
2118
3 ส.ค.61
ข้อมูลความเสียหายคลองส่วน้ำที่เกิดจากดินกระจายตัว (Dispersive Soil)
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
2117
3 ส.ค.61
ขอให้คัดเลือกและจัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา "หลักสูตรประจำ" รุ่นที่ 2
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามรายละเอียด
ที่ ผส.บค. แจ้งมา
ส่งชือ่พร้อมใบสมัคร
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 3 ส.ค.61
บส.ชป.10
2116
3 ส.ค.61
ส่งตัวข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการ
3
ผคป.สระบุรี ผคบ.ช่องแค และ
ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2115
3 ส.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมติดตามผลการฝึกออบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
เพื่อมุ่งสู่ RID number1
8
ผผง.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักใต้ นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2114
3 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิค
การเพิ่มคะแนนภาษาอังกฤษเพื่อพิชิตทุนศึกษาและอบรม"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจประสงค์
จะสมัครคุณสมบัติครบถ้วนฯ
ขอให้กรอกข้อมูลการสมัคร
ได้ทางเว็บไซต์ที่กำหนดและ
แจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ส.ค.61
บส.ชป.10
2113
3 ส.ค.61
ติดตามการขออนุญาตก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองชลประทาน โครงการ
ก่อสร้างรถไฟรางคู่ลพบุรี - ปากน้ำโพ (สัญญาที่ 2)
3
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2112
3 ส.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์
บริเวณรอบหัวงานโครงการ"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมฯ
พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายและ
แนวทางในการดำเนินกิจกรรมฯ
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
รวบรวมภายในวันที่ 7 ส.ค.61
ธก.ชป.10
2111
2 ส.ค.61
ขอหารือการจ้างแรงงานตามเมนูโครงการต่าง ๆ ภายใต้โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน
5
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2110
2 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 ส.ค.61
เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม SWDC 10
ผจบ.ชป.10
2109
2 ส.ค.61
ขอให้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และแผนงาน และแผนงาน MTEF พ.ศ.2561-2568
(Download
รายละเอียดรายการฯ)
20

ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2108
2 ส.ค.61
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 4
ตำบลระวิง เพื่อทำการผันน้ำ
1
ผวศ.ชป.10 และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
2107
2 ส.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะการฟัง -
พูด ภาษาอังกฤฆษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3-4
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจโปรด
แจ้งรายชื่อ และกรอกในสมัคร
ส่งมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 3 ส.ค.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
2106
2 ส.ค.61
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา
5
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผคป.
และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและโปรดส่งใบตอบรับ
เข้าร่วมงานสัมมนาที่แนบ
ให้งานบริหารบุคคล ฯ
ภายในวันที่ 3 ส.ค.61 ก่อน 12.00 น.
บส.ชป.10
2105
2 ส.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 52 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2104
2 ส.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยาเพชรบูรณ์ ป่าสักใต้ ผคบ.โคกกะเทียม
นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ บางบาลและงบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2103
2 ส.ค.61
แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
วัชพืชในระบบชลประทานและการควบคุมกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
รุ่นที่ 3

2
ผคบ.คลองเพรียว -เสาไห้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2102
2 ส.ค.61
เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2101
2 ส.ค.61
คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
2100
2 ส.ค.61
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชน (ไตรมาส 3/2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2099
2 ส.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 ส.ค.61
เวลา 14.00 น.
ผจบ.ชป.10
2098
2 ส.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
2 สิงหาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคบ. ผคส.10 หัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ และหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ และรับจดหมาย/เอกสาร/
พัสดุ ได้ที่งานธุรการ
ทั้งนี้หากไม่มีผู้รับ งานธุรการ
จะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2097
2 ส.ค.61
นางสงบ กัญจนประกาย มารดาของ นางสาวกรรณิกา กัญจนประกาย
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2096
2 ส.ค.61
บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2095
1 ส.ค.61
ขอให้จัดส่งสำเนาประมาณการแผนงานซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคาร
ชลประทน
7
ผคบ.ช่องแค มหาราช คลองเพรียว
-เสาไห้ ผคป.สระบุรี และ ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
จัดส่งประมาณการให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 3 ส.ค.61
ก่อน 12.00 น.
ผง.ชป.10
2094
1 ส.ค.61
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2093
1 ส.ค.61
ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมการระบายโรค
ไข้เลือดออก ปี 2561
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บส.ชป.10
2092
1 ส.ค.61
ให้ข้าราชการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐาน
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3
8
ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึก ผส.บค.
บส.ชป.10
2091
1 ส.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
สำหรับข้าราชการใระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัตหน้าที่เที่ยบเท่า
รุ่นที่ 11 (ที่ยังไม่ดำเนินการ)
6
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิื มโนรมย์ และผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรอกข้อมูล
ติดตามผล Online ตามขั้นตอน
เอกสาร ที่แนบ หรือ สแกน OR Code
กำหนดดำเนินการ
ภายในวันที่ 24 ส.ค.61
บส.ชป.10
2090
1 ส.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2089
1 ส.ค.61
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
หน่วยงาน ประจำปี 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2088
1 ส.ค.61
สรุปผลการประชุมหารือร่วมกับสำนักงบประมาณ เรื่องการจ้างแรงงาน
ในโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร โครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน

2
ผคบ. และ ผคป. ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามที่กรมฯ สั่งการข้างต้น
ผผง.ชป.10
2087
1 ส.ค.61
การของบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2086
1 ส.ค.61
แนวทางการจัดทำ การรายงาน และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ธก.ชป.10