ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.
ก.พ.61
มี.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
ต.ค.61
พ.ย.61
ธ.ค.61
ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
1982
17 ก.ค.61
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลชุบศร
5
ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน ผส.ชป.10
ในวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
1981
17 ก.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
17 กรกฎาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ
และรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1980
17 ก.ค.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1979
17 ก.ค.61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1978
17 ก.ค.61
จุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1977
17 ก.ค.61
คุณพ่ออาทิตย์ ศรีขาว บิดาของ นาสุประวัติ ชยาทิกุล (ปน.ชป.10) ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1976
17 ก.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับลำดับชั้นงานให้สูงขึ้น
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ และโปรดแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนด
บส.ชป.10
1975
17 ก.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับชั้น 4
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ และโปรดแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนด
บส.ชป.10
1974
17 ก.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change รุ่น 52 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ โปรดแจ้ง
ความประสงค์ โดยลงทะเบียน
Online หรือ Scan QR Code ตามที่แนบ
ภายในวันที่ 26 ก.ค.61
บส.ชป.10
1973
17 ก.ค.61
ขอเชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์และใช้บริการบัตร ATM
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งรายชื่อผู้รับฟัง
การประชาสัมพันธืฯ
ให้งานการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 27 ก.ค.61
ธก.ชป.10
1972
16 ก.ค.61
ขอให้เร่งรัดดำเนินการซ๋อมแซมปรับปรุงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขต สชป.10
2
ผคป.ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์
สำเนา ผวศ.ชป.10
เพื่อทราบและส่งให้ คพ.ชป.10
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ผผง.ชป.10
1971
16 ก.ค.61
ขอส่งสารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน
ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1970
16 ก.ค.61
แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
28
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และผอ.โครงการ
ในเขตท สชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผผง.ชป.10
1969
16 ก.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศงชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1968
16 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1044/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1967
16 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและรับการสนับสนุนวิทยากร
1
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อดำเนินการตามที่แจ้ง
ธก.ชป.10
1966
13 ก.ค.61
การทดลองและตรวจสอบวัสดุเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1965
13 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการรับบริการของ
สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1964
13 ก.ค.61
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1963
13 ก.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1962
13 ก.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 88 ปีที่ 8 ประจำเดือน
มิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1961
13 ก.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รุ่นที่ 23
4
ผจบ.ชป.10 และ ผคก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามผลการดำเนินงาน
ของผู้เข้าการฝึกอบรมฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ สบค.ที่แนบ
บส.ชป.10
1960
13 ก.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคม 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1959
13 ก.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัด
สระบุรี)
6
ผคป.สระบุรี
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 17 ก.ค.61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ธก.ชป.10
1958
13 ก.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1957
13 ก.ค.61
การจ้างแรงงานและการรายงานความคืบหน้าการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตร ภายใต้โครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ในระบบกระทรวงการคลัง
7
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
1956
13 ก.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1955
13 ก.ค.61
ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา
3
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
1954
13 ก.ค.61
โครงการประปาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
14
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
1953
13 ก.ค.61
ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ งพื้นที่ประสานงานเตรียม
ความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ร่วมกับ
กรมชลประทาน
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ผคบ.บางบาล
ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลด้วย
ธก.ชป.10
1952
12 ก.ค.61
แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ
22
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
งบ.ชป.10
1951
12 ก.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีบัญชี 2561
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม เริงราง และ ผคป.เพชรบูรณ์
(สำเนา ผจบ.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1950
12 ก.ค.61
การรายงานแผนการเบิกจ่าย (Cash Flow) โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
13
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัด
ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
แจ้งข้างต้น
ผผง.ชป.10
1949
12 ก.ค.61
ข้อมูลรายการงานงบประมาณบูรณาการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ดำเนินการโดย กรมชลประทาน
7
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.ลพบุรี
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา (สำเนา ผง.ชป.10)
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1948
12 ก.ค.61
คู่มือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส่วนบริหารสิทนทรัพย์
กองพัสดุ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.1 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1947
12 ก.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แน้วโน้ม
สกานการณ์น้ำในรุูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและ เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม SWOC สชป.10
ผจบ.ชป.10
1946
12 ก.ค.61 เตรียมพรัอมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตพื้นที่
สำนักงานชลประทานที่ 1-17
2
ผคบ.และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1945
12 ก.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินงาน
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 ก.ย.61
ผผง.ชป.10
1944
12 ก.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 50 ปีที่ 5
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1943
12 ก.ค.61
วารสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน
มิถุนายน 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1942
12 ก.ค.61
ขอเชิญเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "ปอเปี๊ะสดเวียดนาม
และน้ำพั้นซ์"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพือทราบ หากมีผู้สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ส่งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 14 ส.ค.61
บส.ชป.10
1941
12 ก.ค.61
ซ้อมความเข้าใจการชำระค่าไฟฟ้าของกรมชลประทาน
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1940
12 ก.ค.61
บทความทางวิชาการเรื่องวิกฤตความแห้งแล้งปี 2536 ถ้าเกิดขึ้นอีก
เพราะเหตุใด กรุทงเทนพฯ จึงขาดน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา และการแก้ไข
โดยศาสตราจารย์เกียรตคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะในประเด็น ข้อที่ 4
ธก.ชป.10
1939
11 ก.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช และ
ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1938
11 ก.ค.61

ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาและจัดทำข้อมูล
ตามแบบฟอร์มส่งให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 12 ก.ค.61
ธก.ชป.10
1937
11 ก.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตามบันทึกของ ผอ.พด.
ธก.ชป.10
1936
11 ก.ค.61
รายงานสรุปการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี
พ.ศ.2557-2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1935
11 ก.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1934
11 ก.ค.61
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับ
พื้นที่ ครั้งที่ 3
2
รอง ผส.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
บส.๙ป.10
1933
11 ก.ค.61
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
6
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผคป.พระนครศรี
อยุธยา และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและส่งแบบตอบรับฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 11 ก.ค.61
บส.ชป.10
1932
11 ก.ค.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับสูง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1931
11 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้าราชการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะเข้ารับการอบรมฯ
โปรดส่งใบสมัครให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 12 ก.ค.61
บส.ชป.10
1930
11 ก.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะเข้ารับการอบรมฯ
โปรดสมัครผ่ารระบบออนไลน์
ภายในวันที่ 18 ก.ค.61

บส.ชป.10
1929
11 ก.ค.61
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ "การสร้างผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงสำหรับยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0"
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจ
โปรดกรอกใบสมัครที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ก.ค.61
บส.ชป.10
1928
10 ก.ค.61
หลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณเพื่อจัดเก็บค่าชลประทาน
7
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ปบ.ชป.10
เพื่อโปรดถือปฏิบัติต่อไป
ผจบ.ชป.10
1927
10 ก.ค.61
แต่งตั้งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร เพื่อดำเนินการตามมาตรา 4
ของพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1926
10 ก.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้คำราชาศัพท์
ในการเขียนหนังสือราชการและประชาสัมพันธ์ (ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
5
ผคบ.นครหลวง ผคป.สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการติดตามผลการฝึกอบรมฯ
ผ่านทางเว็บไซต์ สบค.
ภายในวันที่ 26 ก.ค.61
บส.ชป.10
1925
10 ก.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอภิรัตน์ โนนชาติศรี)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1924
10 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1017/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1923
10 ก.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1922
10 ก.ค.61
โครงการประปาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
12
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดข้อมูล
เสนอด้วย (ภายใน 15 วัน)
ธก.ชป.10
1921
10 ก.ค.61
รายงานการประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(ในช่วง 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
17
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะข้างต้นต่อไป
ผผง.ชป.10
1920
10 ก.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัด
ดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
1919
10 ก.ค.61
การมอบหมายภารกิจในการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิด
ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1918
10 ก.ค.61
ขอส่งข้อมูลการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเพื่อจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1917
10 ก.ค.61
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง
เพื่อนำความกราบบังคบทูลพระกรุณา
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1916
10 ก.ค.61
ขอให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งข้อมูลและรหัสหน่วยจัดซื้อใน Google Form
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1915
10 ก.ค.61
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ธก.ชป.10
1914
10 ก.ค.61
ชี้แจงกรณีฉีดยากำจัดวัชพืช
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1913
9 ก.ค.61
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ Sketch up และ
Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง ๓D และประมาณราคา"
4
ผคบ.นครหลวง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1912
9 ก.ค.61
ขอทราบแผนงานขุดลอกคลองโดยรถขุด และเรือขุด ดำเนินการเอง
ปีงบประมาณ 2562
8
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบแผนงานขุดลอกฯ
ตามรายละเอียดที่แนบ
ส่งให้ฝ่ายแผนงาน
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.61
ผง.ชป.10
1911
9 ก.ค.61
เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนิน
งานสำคัญของรัฐ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1910
9 ก.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) และโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
7
ผคป.ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ตป.ชป.10 เสนอข้างต้น
ผผง.ชป.10
1909
9 ก.ค.61
ข้อมูลรายการงานงบประมาณบูรณาการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ดำเนินการโดยกรมชลประทาน
1
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ภายในวันที่ 11 ก.ค.61
ผง.ชป.10
1908
9 ก.ค.61
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 10 ก.ค.61
บส.ชป.10
1907
9 ก.ค.61
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ครั้งที่ 1/2561
28
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1906
9 ก.ค.61
ขอเลื่อนการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 คร้ังที่ 6/2561
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ..โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
1905
9 ก.ค.61
เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสายงานด้านช่างกล สำนักงานชลประทานที่ 1-17
ครั้งที่ 2/2561
6
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
หากประสงค์เข้าร่วมประชุมณ
โปรดแจ้งรายชื่อพร้อมแบบตอบรับ
ไว้ที่ วค.ชป.10 ภายในวันที่ 10 ก.ค.61
ผคก.ชป.10
1904
6 ก.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาติให้ จน.เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 9 ก.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณ.ห้อง SWOC สชป.10
ผจบ.ชป.10
1903
6 ก.ค.61
มารดานางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์ (ฝบท.คก.) ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1902
6 ก.ค.61
กำหนดการรายงานมาตรการกลไกการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรมชลประทาน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและรายงานให้งานธุรการ
ตามกำหนดเวลาต่อไป
ธก.ชป.10
1901
6 ก.ค.61
การมอบหมายภารกิจในการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1900
6 ก.ค.61
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ ขอเรียนเชิญ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี
ในวันที่ 1 ส.ค.61 เวลา 05.00-12.00
ณ บริเวณวิทยาลัยกรมชลประทาน
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ธก.ชป.10
1899
6 ก.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1898
6 ก.ค.61
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1897
6 ก.ค.61
ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
ณ ห้องประชุม สชป.10 .
ผผง.ชป.10
1896
6 ก.ค.61
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1895
6 ก.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ในกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1894
6 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 994/2561 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
2
ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1893
6 ก.ค.61
รายงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
13
ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ และ บน.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1892
5 ก.ค.61
ขอส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษา
วางโครงการเบื้องต้นและการจัดทำReconnaissance Study Report รุ่นที่ 2
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1891
5 ก.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช ป่าสักใต้
บน.ชป.10 และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1890
5 ก.ค.61
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
4
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคป.ลพบุรี เพชรบูณ์ สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.ป่าสักใต้
คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักชลสิทธิ์
ผคส.10 และ ผสก.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบในเบื้องต้นและจัดการ
เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1889
5 ก.ค.61
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1888
5 ก.ค.61
วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1887
5 ก.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
5 กรกฎาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ
และรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1886
5 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 987/2561 เรื่องย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1885
5 ก.ค.61
สรุปผลการประชุมหารือร่วมเพื่อการดำเนินงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 10/2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1884
5 ก.ค.61
การดาวน์โหลดป้ายไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1883
5 ก.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1882
5 ก.ค.61
การติดตามผลการดเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน )
32
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
รายงานผลการดำเนินการ
ส่งให้ ยศ.ชป.10
ภายในวันที่ 5 ก.ค.61
ผผง.ชป.10
1881
4 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการรับบริการของ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1880
4 ก.ค.61
ขอให้ประชาสัมพันธ์วดิทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่าย
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1879
4 ก.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/73/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1878
4 ก.ค.61
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561
16
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1877
4 ก.ค.61
การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความ
พอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
5
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อตรวจสอบและรายงานผล
ตามแบบฟอร์มภายในระยะเวลา
ที่กำหนดข้างต้นต่อไป
ผผง.ชป.10
1876
4 ก.ค.61
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 8
27
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้สนใจ
โปรดกรอกรายละเอียดในใบสมัครฯ
พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
และส่วรายชื่อพร้อมหลักฐาน
มาให้งานบริหารบุคลลฯ
ภายในวันที่ 6 ก.ค.61
บส.ชป.10
1875
4 ก.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1874
4 ก.ค.61
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
1873
4 ก.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ธรณีพิบัติภัย
ด้านแผ่นดินไหวที่เกิดจากแนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย และ
การศึกษาดูงานภาคสนาม
13
ผวศ.ชป.10 (สพเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมฯ และโปรดส่งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 5 ก.ค.61
บส.ชป.10
1872
4 ก.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักศูตร
Effective English Communication for RID Leadership level 1 รุ่นที่ 2
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1871
4 ก.ค.61
รายงานการประชุมการบริหารอัตรากำลังฯ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1870
4 ก.ค.61
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "หลักการชลประทานเบื้องต้นและการบริหารจัดการ
น้ำ"
4
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ ขอเลื่อนการอบรมฯ
เป็นวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 10(ชั้นบน)

ผจบ.ชป.10
1869
4 ก.ค.61
สรุปข้อสั่งการ ผส.ชป.10 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
5
ผคบ. และ ผคป. ทุกโครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
1868
3 ก.ค.61
สรุปผลการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) การมอบนโยบาย
แนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1867
3 ก.ค.61
การแก้ไขและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่กองบิน 2 ปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1866
3 ก.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1865
3 ก.ค.61
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง
6
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและขอให้ส่งใบสมัคร
ภายในวันที่ 4 ก.ค.61
ตามรายละเอียดข้างต้น
บส.ชป.10
1864
3 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 978/2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1863
3 ก.ค.61
ขออนุมัติหลักการโอนภารกิจบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ให้โครงการฯ
เป็นผู้ดำเนินการ
2
ผผง.ชป.10 ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม มหาราช ป่าสักชลสิทธิ์
ผคป.ลพบุรี และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1862
3 กค.61
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1861
3 กค.61
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1860
3 ก.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานเสวนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำของประเทศ
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1859
3 ก.ค.61
ขอแจ้งสถานที่จัดงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่
ครั้งที่ 2,3 และ 4
5
รอง ผส.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี
ลพบุรี และ ผคป พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1858
3 ก.ค.61
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "หลักการชลประทานเบื้องต้นและการบริหาร
จัดการน้ำ"
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อโปรดให้ผู้มีรายชื่อ
(ตามที่แนบ) เข้าร่วมอบรมฯ
ในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
เวลา 09.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 10 (ชั้่นบน)
ผจบ.ชป.10
1857
3 ก.ค.61
ขอส่งวารสารประชุาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-
มิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1856
3 ก.ค.61
ขอให้ส่งข้อมูลแผนงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน
โดยวิธีการ Walk Thru
21
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ปบ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1855
3 ก.ค.61
(ยกเลิก)
การจัดทำแนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาดำเนิการฯ (สายงาน
บำรุงรักษา)
2
ผอ.ส่วน ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1854
3 ก.ค.61
รายงานผลการประชุมคณะกรรกมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561
32
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1853
3 ก.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินงาน
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 ก.ย.61
ผผง.ชป.10
1852
2 ก.ค.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1851
2 ก.ค.61
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Happy hour
2
ผคป.ลพบุรี
เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ในวันพุธที่ 4 ก.ค.61 เวลา 18.00 น.
ณ อาคาร Happy Home
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ
จอมพล ป. ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
1850
2 ก.ค.61
แจ้งระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1849
2 ก.ค.61
มาตรการกลไกการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1848
2 ก.ค.61
สรุปสาระสำคัญและแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
วินัยการการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
38
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1847
2 ก.ค.61
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1846
2 ก.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1845
2 ก.ค.61
การเร่งรัดดูแลแก้ไขปัญหาประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
ที่อยู่ในหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1844
2 ก.ค.61
สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมระชน
มพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา และแจ้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดให้ความร่วมมือ
ธก.ชป.10
1843
2 ก.ค.61
สรุปผลการเบิกจ่ายระดับโครงการที่เบิกจ่ายต่ำสุด-สูงสุด 30 อันดับ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 (งบ.พ.ร.บ.)
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
1842
2 ก.ค.61
การใช้ยางจากการยางแห่งประเทศไทย โครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงานภาครัฐ
5
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ บางบาล
มหาราช และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1841
2 ก.ค.61
รายงานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางให้หน่วยงานภาครัฐ
15
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ผผง.ชป.10