ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.
ก.พ.61
มี.ค.61
ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2085
31 ก.ค.61
การพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำ
1
ผคป.และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบและพิจารณา
สถานการณืน้ำ
ผจบ.ชป.10
2084
31 ก.ค.61
การวางแผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ก่อสร้าง
1
ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2083
31 ก.ค.61
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฤดูฝนในเขตพื้นที่สำนักงาน
ชลประทานที่ 1-17
1
ผคป. ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2082
31 ก.ค.61
การกำหนดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตชลประทาน
ทดแทนการทำนาปรัง
1
ผคป. ผคบ. และ ปน.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2081
31 ก.ค.61
บิดาข้าราชการถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2080
31 ก.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 1
7
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช
นครหลวง และ ผคบ.โคคกะเทียม
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2079
31 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1009/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทน
รายเดือน เพิ่มเติม
3
ผจบ.ชป.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2078
31 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1007/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง
2
ผจบ.ชป.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2077
31 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1008/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง
3
ผจบ. และ งบ.ชป.10
(สำนเา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2076
31 ก.ค.61
ขอส่งแบบฟอร์มเพื่อกรอกข้อมูล "โครงการข้าวโพดหลังนา"
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพดำเนินการ
จัดส่งแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งที่ 1460rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 9 ส.ค.61
ผจบ.ชป.10
2075
31 ก.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2074
31 ก.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผุ้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลการดำเนินการจัดการ
ความรู้และวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
9
ผผง.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2073
31 ก.ค.61
ขอให้บันทึกรูปภาพการปฏิบัติงานในระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online)
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2072
31 ก.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 26 ก.ค. 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2071
31 ก.ค.61
ขอให้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจการสนับสนุนเครื่องจักร
เครื่องมือในพื้นที่
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2070
26 ก.ค.61
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลโครงการ(cenproject) เพื่อการจัดทำข้อมูลแผนงาน MTEF ของกรมชลประทาน ผ่าน Video Conference
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและมอบหมาย จนท.
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 31 ก.ค.61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ผง.ชป.10
2069
26 ก.ค.61
เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2068
26 ก.ค.61
ส่งตัวลูกจ้างประจำ (นายสมชาย ผึ้งนวม)
3
ผคบ.มหาราช (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2067
26 ก.ค.61
ส่งปฎิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2066
26 ก.ค.61 แจ้งการเปลี่ยนแปลงสานงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ
2
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2065
26 ก.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
โปรดอนุญาตให้ จน.คบ./จน.คป.
เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง SWOC 10
วันที่ 31 ก.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2064
26 ก.ค.61
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการและการใช้ค่า K"
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดแจ้งรายชื่อมาที่
งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 3 ส.ค.61
บส.ชป.10
2063
26 ก.ค.61
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการและการใช้ค่า K"
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดแจ้งรายชื่อมาที่
งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 3 ส.ค.61
บส.ชป.10
2062
26 ก.ค.61
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดแจ้งรายชื่อมาที่
งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 3 ส.ค.61

บส.ชป.10
2061
25 ก.ค.61
บัญชีนวัตกรรมไทย (Download บัญชีนวัตกรรมไทย)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2060
25 ก.ค.61
แนวทางและวิธีปฏิบัติการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี 2561
(เพิ่มเติม)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2059
25 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครุภัณฑ์ก่อสร้าง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2058
25 ก.ค.61
สิทธิพิเศษเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่าง
วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันงาคม 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2057
25 ก.ค.61
ขอเชิญประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2/2561
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 26 ก.ค.61
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ผผง.ชป.10
2056
25 ก.ค.61
การจัดตั้งกลุ่มไลน์ผู้รับอนุญาตใช้น้ำในแอปพลิเคชั่น Line
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2055
24 ก.ค.61
แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อ - ที่อยู่บริษัทและเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2054
24 ก.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "บูทแคมป์ : การออกแบบและขับเคลื่อน
รัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยง"
25
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจสามารถ
ลงทะเบียนออนไลน์ฯ และ
ตรวจสอบรายชื่อส่งมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 25 ก.ค.61
บส.ชป.10
2053
24 ก.ค.61
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบ
ชวา
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อ 1 และ 2
ธก.ชป.10
2052
24 ก.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/78/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2051
24 ก.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นพนักงานขับรนยนต์
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2050
24 ก.ค.61
ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว ครั้งที่
1/2561
76
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2049
24 ก.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
34
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2048
24 ก.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
12
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชปง10
เพื่อพิจารณา
ธด.ชป.10
2047
24 ก.ค.61
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2046
24 ก.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดสวัสดิการ
ในเชิงธุรกิจ
7
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.ป่าสักใต้
โคกกะเทียม นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์
บางบาล และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2045
24 ก.ค.61
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2044
24 ก.ค.61
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2043
24 ก.ค.61
แจ้งเวียนตัวอย่างเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกอบการจัดซื้อ
ในกลุ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2042
23 ก.ค.61
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (15 เรื่อง) และ
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
ชปจ.ลพบุรี
2041
23 ก.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ผสำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัเดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2040
23 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1059/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2039
20 ก.ค. 61
การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
5
ผอ.โครงการ (สำเนาเรียน ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน )
เพื่อโปรดทราบและใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดพิธี ณ ที่ตั้งหน่วยงาน
ตามความเหมาะสม
ธก.ชป.10
2038
20 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
สำนักตรวจราชการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2037
20 ก.ค.61
สอบถามเกี่ยวกับสถานะของ บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2036
20 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 98/2561 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่ง
ใหม่่ (เปลี่ยนสายงาน)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2035
20 ก.ค.61
ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย โดยอาศัยทุน
อุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจสมัครรับทุนฯ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง
เว็บไซต์ข้างต้นและแจ้งรายชื่อ
พร้อมใบสมัครมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 25 ก.ค.61
บส.ชป.10
2034
20 ก.ค.61
ความก้าวหน้าจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(Download form ความหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ)

4

ผอ.ทุกโครงการ (สำเนา รอง ผส.ชป.10 ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
พร้อมจัดส่งให้ส่วนแผนงานทาง
E-mail : tidtam_rid10@hotmail.com
ภายในวันจันทร์ 23 ก.ค.61 ก่อน 16.30 น.
ผผง.ชป.10
2033
20 ก.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมความพร้อม
Smart Smrmer ด้านบริหารจัดการน้ำ (RID SF) ดีเด่น ในการศึกษาดูงาน
ต่างปรเทศประจำปีงบประมาณ 2561
11
ผคบ.มโนรมย์
เพื่อดำเนินการ
บส.ชป.10
2032
20 ก.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 7
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2031
20 ก.ค.61
ข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 18/2561 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2030
20 ก.ค.61
ขอส่งสรุปการประชุมทางไกลออนไลน์
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2029
20 ก.ค.61
แจ้งยืยยันแนวทางปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัด
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2028
20 ก.ค.61
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี
พ.ศ.2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10 และหัวหน้าหน่วยงานต่าง
สังกัดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
2027
20 ก.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์เย้น ปฏิบัติธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศานา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี
พุทธศักราช2561 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2026
20 ก.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 36 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2025
20 ก.ค.61
ขอให้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์
ควบคุมที่กรมฯกำหนด
1
ผคป.และ ผคบ.คลองเพรียวเสาไห้
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2024
19 ก.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2023
19 ก.ค.61
การหารือการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ (แก้มลิง) ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2
ฝบท.ชป.10 ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2022
19 ก.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2021
19 ก.ค.61
การเสนอแนวคิดการบริหารจัดการภาคเกษตร
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ หากประสงค์ร่วมแสดงวิสัยทัศน์
ให้จัดทำข้อเสนอความคิดเห็นหรือ
แนวทางการบริหารจัดการภาคเกษตรฯ
ส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ.
ภายในวันที่ 31 ก.ค.61
ธก.ชป.10
2020
19 ก.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2019
19 ก.ค.61
ติดตามผลการกำจัดผักตบชวา และการพัฒนาระบบกระจายน้ำ ปี 2561
4
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการฯ
เพื่อพิจารณาใช้แบบฟอร์มการรายงาน
ที่แนบท้ายจัดทำรายงานส่งถึง ปบ.ชป.10
(ด้วย File excel) ทาง rid.imp10@gmail.com
ภายในวันที่ 26 ก.ค.61
ผจบ.ชป.10
2018
19 ก.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รุ่นที่ 22
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.นครหลวง
บางบาล และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่ดทราบ
บส.ชป.10
2017
19 ก.ค.61
รับโอนข้าราชการไปรับราชการสังกัดกรมป่าไม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2016
19 ก.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนกรกฎาคม 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์ร่วมบริจาค
ทำบุญหรือเข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 24 ก.ค.61
ธก.ชป.10
2015
19 ก.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2544-
2560
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึกของ รธร.
งบ.ชป.10
2014
19 ก.ค.61
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาระหว่างรัฐและเอกชน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำสัญญาระหว่างนัฐและเอกชน
ทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2013
19 ก.ค.61
การจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุ
ราชการเมือ่สิืนปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2012
19 ก.ค.61
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (นายชวลิต ฉลอม)
2
ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2011
19 ก.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกวา 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 3
2
ผคบ.นครหลวง และ ผคบ.ป่าสักใต้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

บส.ชป.10
2010
19 ก.ค..61
จัดการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน (Unit School) "หัวข้อการใช้ประโยชน์
ข้อมูลสำรวจธรณี และปฐพีวิทยา ในงานชลประทาน"
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่
ในสังกัดที่มีความสนใจ เข้าร่วมรับฟัง
ในวันที่ 19 ก.ค.61 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 (ชั้น 2)
ผวศ.ชป.10
2009
18 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 78/2561 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่ง
ใหม่ (ย้ายสับเปลี่ยน)
3
ผคบ.มหาราช และ งบ.ชป.10
(สำนเา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2008
18 ก.ค.61
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Maintenance, Operation and Management of Irrigation
Facilities (A)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะสมัคร
ขอรับทันฯ โปรดกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมเอกสาร
ประกอบ ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 19 ก.ค.61
บส.ชป.10
2007
18 ก.ค.61
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดการจ้งแรงงาน
ตามยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผผง.ชป.10
2006
18 ก.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
5
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2005
18 ก.ค.61
การจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ปี 2563 ครั้งที่ 2/2561
1
ผผง.ชป.10 และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2004
18 ก.ค.61
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1-17
4
ผคบ. และ ผคป.ในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการ ของ รธบ.
ผจบ.ชป.10
2003
18 ก.ค.61
ขอเชิญร่วมโครงการเสวนา " 80 ปี ดงตาล กับการบริหารจัดการน้ำของประเทศ"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัด หากประสงค์เข้าร่วมโครงการเสวนาฯ
โปรดกรอแบบตอบรับ และส่งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 24 ก.ค.61
บส.ชป.10
2002
18 ก.ค.61
ขอให้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคำสั่งกรมชลประทาน
ที่ 195/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเสนอข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะแจ้งไปยังกองพัสดุ
ภายในวันที่ 15 สิงหคาคม 2561
พด.ชป.10
2001
18 ก.ค.61
การกจัดผักตบชวา และการพัฒนาระบบกระจายน้ำ ปี 2561
23
ผจบ. และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่กรมสั่งการ
ผง.ชป.10
2000
18 ก.ค.61
แจ้งกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งกำชับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโดยเคร่งครัด
ธก.ชป.10
1999
18 ก.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดสวัสดิการใชเชิงธุรกิจ
8
ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา ส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
1998
18 ก.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1997
18 ก.ค.61
การจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 1/61 "เป็นบ้า เป็น แม่พิมพ์"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อพิจารณา
หากประสงค์เข้าร่วมโครงการ
โปรดกรอกแบบตอบรับและแจ้งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ก.ค.61
บส.ชป.10
1996
18 ก.ค.61
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับ
บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1995
18 ก.ค.61
การบริหารงบประมาณในสายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ภายในกำหนด
ผง.ชป.10
1994
18 ก.ค.61
เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของงงบประมาณค่า
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
10
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1993
17 ก.ค.61
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริม
การใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
6
ผวศ.ชป.10 แล ผอ.โครงการ
สำเนา รอง ผส.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม Video Conference
ในวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 (ชั้น 2)
ผผง.ชป.10
1992
17 ก.ค.61
แนวทางการรักษากล่มกำลังคนคุณภาพ (Talent Retention) ผ่านกลไกลการ
ปฏิบัติงานในโครงการเชิงยุทธศาสตร์โครงการสำคัญระดับประเทศ
(Police Study/Work Team)
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและส่งให้งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 19 ก.ค.61
บส.ชป.10
1991
17 ก.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมรับฟังบรรยายจากวิทยากรของกรมอุตินิยมวิทยา
1
ฝบท.ชป.10 และผคบ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
1990
17 ก.ค.61
ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการ (cenproject)
ในการจัดทำข้อมูล
5
ผวศ.ชป.10 และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
1989
17 ก.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1988
17 ก.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน
ราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกลุ่มตรวจสอบภายใน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1987
17 ก.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จังหวัดลพบุรี คณะที่ 2
6
ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561
เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดิน จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
1986
17 ก.ค.61
ผลการประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 8 (The 8 th World Water Forum)
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1985
17 ก.ค.61
โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงานร่วมกัน
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบบันทึกข้อตกลง
และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1984
17 ก.ค.61
การตรวจสอบและติดตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1983
17 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหาร
การฝึกอบรมออนไลน์ (e-Training) ของส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1982
17 ก.ค.61
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัย หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลชุบศร
5
ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน ผส.ชป.10
ในวันพุธที่ 18 ก.ค.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล
ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
1981
17 ก.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
17 กรกฎาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ
และรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1980
17 ก.ค.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1979
17 ก.ค.61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1978
17 ก.ค.61
จุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1977
17 ก.ค.61
คุณพ่ออาทิตย์ ศรีขาว บิดาของ นาสุประวัติ ชยาทิกุล (ปน.ชป.10) ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1976
17 ก.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับลำดับชั้นงานให้สูงขึ้น
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ และโปรดแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนด
บส.ชป.10
1975
17 ก.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับชั้น 4
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ และโปรดแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กำหนด
บส.ชป.10
1974
17 ก.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Facilitator for Change รุ่น 52 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ โปรดแจ้ง
ความประสงค์ โดยลงทะเบียน
Online หรือ Scan QR Code ตามที่แนบ
ภายในวันที่ 26 ก.ค.61
บส.ชป.10
1973
17 ก.ค.61
ขอเชิญชวนสมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์และใช้บริการบัตร ATM
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งรายชื่อผู้รับฟัง
การประชาสัมพันธืฯ
ให้งานการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 27 ก.ค.61
ธก.ชป.10
1972
16 ก.ค.61
ขอให้เร่งรัดดำเนินการซ๋อมแซมปรับปรุงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขต สชป.10
2
ผคป.ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์
สำเนา ผวศ.ชป.10
เพื่อทราบและส่งให้ คพ.ชป.10
ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561
ผผง.ชป.10
1971
16 ก.ค.61
ขอส่งสารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน
ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1970
16 ก.ค.61
แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
28
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และผอ.โครงการ
ในเขตท สชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผผง.ชป.10
1969
16 ก.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศงชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1968
16 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1044/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1967
16 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและรับการสนับสนุนวิทยากร
1
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อดำเนินการตามที่แจ้ง
ธก.ชป.10
1966
13 ก.ค.61
การทดลองและตรวจสอบวัสดุเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1965
13 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการรับบริการของ
สำนักบริหารโครงการกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1964
13 ก.ค.61
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1963
13 ก.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1962
13 ก.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 88 ปีที่ 8 ประจำเดือน
มิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1961
13 ก.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รุ่นที่ 23
4
ผจบ.ชป.10 และ ผคก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามผลการดำเนินงาน
ของผู้เข้าการฝึกอบรมฯ ผ่านทาง
เว็บไซต์ สบค.ที่แนบ
บส.ชป.10
1960
13 ก.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคม 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1959
13 ก.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัด
สระบุรี)
6
ผคป.สระบุรี
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 17 ก.ค.61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ธก.ชป.10
1958
13 ก.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1957
13 ก.ค.61
การจ้างแรงงานและการรายงานความคืบหน้าการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตร ภายใต้โครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ในระบบกระทรวงการคลัง
7
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
1956
13 ก.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1955
13 ก.ค.61
ขอให้ตรวจสอบฐานข้อมูลด้านระบบชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา
3
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
1954
13 ก.ค.61
โครงการประปาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
14
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
1953
13 ก.ค.61
ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ งพื้นที่ประสานงานเตรียม
ความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ร่วมกับ
กรมชลประทาน
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ผคบ.บางบาล
ช่วยจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลด้วย
ธก.ชป.10
1952
12 ก.ค.61
แนวทางการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ
22
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
งบ.ชป.10
1951
12 ก.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีบัญชี 2561
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม เริงราง และ ผคป.เพชรบูรณ์
(สำเนา ผจบ.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1950
12 ก.ค.61
การรายงานแผนการเบิกจ่าย (Cash Flow) โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
13
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัด
ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
แจ้งข้างต้น
ผผง.ชป.10
1949
12 ก.ค.61
ข้อมูลรายการงานงบประมาณบูรณาการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ดำเนินการโดย กรมชลประทาน
7
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.ลพบุรี
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา (สำเนา ผง.ชป.10)
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1948
12 ก.ค.61
คู่มือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส่วนบริหารสิทนทรัพย์
กองพัสดุ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.1 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1947
12 ก.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แน้วโน้ม
สกานการณ์น้ำในรุูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและ เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 16 ก.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม SWOC สชป.10
ผจบ.ชป.10
1946
12 ก.ค.61 เตรียมพรัอมรับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในเขตพื้นที่
สำนักงานชลประทานที่ 1-17
2
ผคบ.และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1945
12 ก.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินงาน
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 ก.ย.61
ผผง.ชป.10
1944
12 ก.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 50 ปีที่ 5
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1943
12 ก.ค.61
วารสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน
มิถุนายน 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1942
12 ก.ค.61
ขอเชิญเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "ปอเปี๊ะสดเวียดนาม
และน้ำพั้นซ์"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพือทราบ หากมีผู้สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ส่งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 14 ส.ค.61
บส.ชป.10
1941
12 ก.ค.61
ซ้อมความเข้าใจการชำระค่าไฟฟ้าของกรมชลประทาน
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1940
12 ก.ค.61
บทความทางวิชาการเรื่องวิกฤตความแห้งแล้งปี 2536 ถ้าเกิดขึ้นอีก
เพราะเหตุใด กรุทงเทนพฯ จึงขาดน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา และการแก้ไข
โดยศาสตราจารย์เกียรตคุณ ฉลอง เกิดพิทักษ์
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะในประเด็น ข้อที่ 4
ธก.ชป.10
1939
11 ก.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช และ
ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1938
11 ก.ค.61

ด่วนที่สุด
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 เมษายน
2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาและจัดทำข้อมูล
ตามแบบฟอร์มส่งให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 12 ก.ค.61
ธก.ชป.10
1937
11 ก.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตามบันทึกของ ผอ.พด.
ธก.ชป.10
1936
11 ก.ค.61
รายงานสรุปการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย ภายใต้
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี
พ.ศ.2557-2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1935
11 ก.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน
เมษายน-มิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1934
11 ก.ค.61
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่จัดงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับ
พื้นที่ ครั้งที่ 3
2
รอง ผส.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
บส.๙ป.10
1933
11 ก.ค.61
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น
6
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผคป.พระนครศรี
อยุธยา และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและส่งแบบตอบรับฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 11 ก.ค.61
บส.ชป.10
1932
11 ก.ค.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
อำนวยการ ระดับสูง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1931
11 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้าราชการที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะเข้ารับการอบรมฯ
โปรดส่งใบสมัครให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 12 ก.ค.61
บส.ชป.10
1930
11 ก.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูง
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะเข้ารับการอบรมฯ
โปรดสมัครผ่ารระบบออนไลน์
ภายในวันที่ 18 ก.ค.61

บส.ชป.10
1929
11 ก.ค.61
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ "การสร้างผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงสำหรับยุคดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0"
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจ
โปรดกรอกใบสมัครที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ก.ค.61
บส.ชป.10
1928
10 ก.ค.61
หลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณเพื่อจัดเก็บค่าชลประทาน
7
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ปบ.ชป.10
เพื่อโปรดถือปฏิบัติต่อไป
ผจบ.ชป.10
1927
10 ก.ค.61
แต่งตั้งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร เพื่อดำเนินการตามมาตรา 4
ของพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1926
10 ก.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้คำราชาศัพท์
ในการเขียนหนังสือราชการและประชาสัมพันธ์ (ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
5
ผคบ.นครหลวง ผคป.สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการติดตามผลการฝึกอบรมฯ
ผ่านทางเว็บไซต์ สบค.
ภายในวันที่ 26 ก.ค.61
บส.ชป.10
1925
10 ก.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอภิรัตน์ โนนชาติศรี)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1924
10 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1017/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1923
10 ก.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1922
10 ก.ค.61
โครงการประปาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
12
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดข้อมูล
เสนอด้วย (ภายใน 15 วัน)
ธก.ชป.10
1921
10 ก.ค.61
รายงานการประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(ในช่วง 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
17
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะข้างต้นต่อไป
ผผง.ชป.10
1920
10 ก.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัด
ดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
1919
10 ก.ค.61
การมอบหมายภารกิจในการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกิด
ความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1918
10 ก.ค.61
ขอส่งข้อมูลการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวน
แห่งชาติเพื่อจัดที่ดินทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1917
10 ก.ค.61
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ลงนามและชนิดหนังสือในการเสนอเรื่อง
เพื่อนำความกราบบังคบทูลพระกรุณา
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1916
10 ก.ค.61
ขอให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งข้อมูลและรหัสหน่วยจัดซื้อใน Google Form
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1915
10 ก.ค.61
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ธก.ชป.10
1914
10 ก.ค.61
ชี้แจงกรณีฉีดยากำจัดวัชพืช
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1913
9 ก.ค.61
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ Sketch up และ
Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง ๓D และประมาณราคา"
4
ผคบ.นครหลวง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1912
9 ก.ค.61
ขอทราบแผนงานขุดลอกคลองโดยรถขุด และเรือขุด ดำเนินการเอง
ปีงบประมาณ 2562
8
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบแผนงานขุดลอกฯ
ตามรายละเอียดที่แนบ
ส่งให้ฝ่ายแผนงาน
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.61
ผง.ชป.10
1911
9 ก.ค.61
เน้นย้ำการปฏิบัติตามแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนิน
งานสำคัญของรัฐ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1910
9 ก.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) และโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
7
ผคป.ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ตป.ชป.10 เสนอข้างต้น
ผผง.ชป.10
1909
9 ก.ค.61
ข้อมูลรายการงานงบประมาณบูรณาการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ดำเนินการโดยกรมชลประทาน
1
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ภายในวันที่ 11 ก.ค.61
ผง.ชป.10
1908
9 ก.ค.61
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับทุนศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 10 ก.ค.61
บส.ชป.10
1907
9 ก.ค.61
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ครั้งที่ 1/2561
28
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1906
9 ก.ค.61
ขอเลื่อนการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 คร้ังที่ 6/2561
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ..โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
1905
9 ก.ค.61
เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมสายงานด้านช่างกล สำนักงานชลประทานที่ 1-17
ครั้งที่ 2/2561
6
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
หากประสงค์เข้าร่วมประชุมณ
โปรดแจ้งรายชื่อพร้อมแบบตอบรับ
ไว้ที่ วค.ชป.10 ภายในวันที่ 10 ก.ค.61
ผคก.ชป.10
1904
6 ก.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาติให้ จน.เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 9 ก.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณ.ห้อง SWOC สชป.10
ผจบ.ชป.10
1903
6 ก.ค.61
มารดานางจันทร์เพ็ญ เจริญจันทร์ (ฝบท.คก.) ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1902
6 ก.ค.61
กำหนดการรายงานมาตรการกลไกการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรมชลประทาน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและรายงานให้งานธุรการ
ตามกำหนดเวลาต่อไป
ธก.ชป.10
1901
6 ก.ค.61
การมอบหมายภารกิจในการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1900
6 ก.ค.61
ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ ขอเรียนเชิญ
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา 80 ปี
ในวันที่ 1 ส.ค.61 เวลา 05.00-12.00
ณ บริเวณวิทยาลัยกรมชลประทาน
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ธก.ชป.10
1899
6 ก.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1898
6 ก.ค.61
แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1897
6 ก.ค.61
ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 9 ก.ค.61
ณ ห้องประชุม สชป.10 .
ผผง.ชป.10
1896
6 ก.ค.61
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1895
6 ก.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ในกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1894
6 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 994/2561 เรื่องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
2
ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1893
6 ก.ค.61
รายงานติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
13
ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ และ บน.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1892
5 ก.ค.61
ขอส่งตัวเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการศึกษา
วางโครงการเบื้องต้นและการจัดทำReconnaissance Study Report รุ่นที่ 2
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1891
5 ก.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช ป่าสักใต้
บน.ชป.10 และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1890
5 ก.ค.61
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
4
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคป.ลพบุรี เพชรบูณ์ สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.ป่าสักใต้
คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักชลสิทธิ์
ผคส.10 และ ผสก.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบในเบื้องต้นและจัดการ
เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1889
5 ก.ค.61
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2561
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1888
5 ก.ค.61
วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 14 ปีที่ 2 ฉบับที่ 3/2561 ประจำเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1887
5 ก.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
5 กรกฎาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ
และรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1886
5 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 987/2561 เรื่องย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1885
5 ก.ค.61
สรุปผลการประชุมหารือร่วมเพื่อการดำเนินงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 10/2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1884
5 ก.ค.61
การดาวน์โหลดป้ายไวนิลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1883
5 ก.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1882
5 ก.ค.61
การติดตามผลการดเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID No.1
รอบ 6 เดือน (มกราคม - มิถุนายน )
32
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
รายงานผลการดำเนินการ
ส่งให้ ยศ.ชป.10
ภายในวันที่ 5 ก.ค.61
ผผง.ชป.10
1881
4 ก.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการรับบริการของ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1880
4 ก.ค.61
ขอให้ประชาสัมพันธ์วดิทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่าย
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1879
4 ก.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/73/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1878
4 ก.ค.61
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ 2561
16
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1877
4 ก.ค.61
การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความ
พอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
5
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อตรวจสอบและรายงานผล
ตามแบบฟอร์มภายในระยะเวลา
ที่กำหนดข้างต้นต่อไป
ผผง.ชป.10
1876
4 ก.ค.61
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย รุ่นที่ 8
27
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้สนใจ
โปรดกรอกรายละเอียดในใบสมัครฯ
พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
และส่วรายชื่อพร้อมหลักฐาน
มาให้งานบริหารบุคลลฯ
ภายในวันที่ 6 ก.ค.61
บส.ชป.10
1875
4 ก.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2561)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1874
4 ก.ค.61
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
1873
4 ก.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ธรณีพิบัติภัย
ด้านแผ่นดินไหวที่เกิดจากแนวรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย และ
การศึกษาดูงานภาคสนาม
13
ผวศ.ชป.10 (สพเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเพื่อเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมฯ และโปรดส่งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 5 ก.ค.61
บส.ชป.10
1872
4 ก.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักศูตร
Effective English Communication for RID Leadership level 1 รุ่นที่ 2
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1871
4 ก.ค.61
รายงานการประชุมการบริหารอัตรากำลังฯ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1870
4 ก.ค.61
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "หลักการชลประทานเบื้องต้นและการบริหารจัดการ
น้ำ"
4
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ ขอเลื่อนการอบรมฯ
เป็นวันอังคารที่ 10 ก.ค.61
เวลา 09.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 10(ชั้นบน)

ผจบ.ชป.10
1869
4 ก.ค.61
สรุปข้อสั่งการ ผส.ชป.10 วันที่ 28 มิถุนายน 2561
5
ผคบ. และ ผคป. ทุกโครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
1868
3 ก.ค.61
สรุปผลการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) การมอบนโยบาย
แนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1867
3 ก.ค.61
การแก้ไขและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุทกภัย
ในพื้นที่กองบิน 2 ปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1866
3 ก.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1865
3 ก.ค.61
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง
6
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและขอให้ส่งใบสมัคร
ภายในวันที่ 4 ก.ค.61
ตามรายละเอียดข้างต้น
บส.ชป.10
1864
3 ก.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 978/2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1863
3 ก.ค.61
ขออนุมัติหลักการโอนภารกิจบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ให้โครงการฯ
เป็นผู้ดำเนินการ
2
ผผง.ชป.10 ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม มหาราช ป่าสักชลสิทธิ์
ผคป.ลพบุรี และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1862
3 กค.61
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1861
3 กค.61
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิถุนายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1860
3 ก.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานเสวนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำของประเทศ
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1859
3 ก.ค.61
ขอแจ้งสถานที่จัดงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่
ครั้งที่ 2,3 และ 4
5
รอง ผส.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี
ลพบุรี และ ผคป พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1858
3 ก.ค.61
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "หลักการชลประทานเบื้องต้นและการบริหาร
จัดการน้ำ"
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อโปรดให้ผู้มีรายชื่อ
(ตามที่แนบ) เข้าร่วมอบรมฯ
ในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61
เวลา 09.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 10 (ชั้่นบน)
ผจบ.ชป.10
1857
3 ก.ค.61
ขอส่งวารสารประชุาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-
มิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1856
3 ก.ค.61
ขอให้ส่งข้อมูลแผนงานโครงการตรวจสอบอาคาร/ระบบชลประทาน
โดยวิธีการ Walk Thru
21
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ปบ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1855
3 ก.ค.61
(ยกเลิก)
การจัดทำแนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาดำเนิการฯ (สายงาน
บำรุงรักษา)
2
ผอ.ส่วน ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1854
3 ก.ค.61
รายงานผลการประชุมคณะกรรกมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561
32
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1853
3 ก.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินงาน
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 ก.ย.61
ผผง.ชป.10
1852
2 ก.ค.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1851
2 ก.ค.61
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Happy hour
2
ผคป.ลพบุรี
เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
ในวันพุธที่ 4 ก.ค.61 เวลา 18.00 น.
ณ อาคาร Happy Home
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ
จอมพล ป. ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
1850
2 ก.ค.61
แจ้งระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1849
2 ก.ค.61
มาตรการกลไกการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1848
2 ก.ค.61
สรุปสาระสำคัญและแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
วินัยการการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
38
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1847
2 ก.ค.61
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1846
2 ก.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1845
2 ก.ค.61
การเร่งรัดดูแลแก้ไขปัญหาประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
ที่อยู่ในหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1844
2 ก.ค.61
สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่่องในวันเฉลิมระชน
มพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา และแจ้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดให้ความร่วมมือ
ธก.ชป.10
1843
2 ก.ค.61
สรุปผลการเบิกจ่ายระดับโครงการที่เบิกจ่ายต่ำสุด-สูงสุด 30 อันดับ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561 (งบ.พ.ร.บ.)
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
1842
2 ก.ค.61
การใช้ยางจากการยางแห่งประเทศไทย โครงการส่งเสริมการใช้ยาง
ในหน่วยงานภาครัฐ
5
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ บางบาล
มหาราช และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1841
2 ก.ค.61
รายงานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการใช้ยางให้หน่วยงานภาครัฐ
15
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ผผง.ชป.10