ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
1840
29 มิ.ย.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา- ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
รอง ผส.ชป.10 ผคบ. ผคป. ปบ.ชป.10
และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1839
29 มิ.ย.61
ขอเชิญหารือการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุของแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี และแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
1
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักชลสิทธิ์
และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 5 ก.ค.61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมส่วนปรับปรุงบำรุงรักษา
กรมชลประทาน สามเสน กทม.
ผจบ.ชป.10
1838
29 มิ.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ.โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและอนุญาตให้ จน.เข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 2 ก.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้อง SWOC 10
ผจบ.ชป.10
1837
29 มิ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 974/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
ผผง.ชป.10 ผคบ.บางบาล และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1836
29 มิ.ย.61 ขอเชิญประชุมการตรวจราชการขอผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 รอบที่ 2
3
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อเป็นผู้แทน สชป.10 เข้าร่วมประชุม
ธก.ชป.10
1835
29 มิ.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธนาวุฒิ รักษ์ทอง)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1834
29 มิ.ย.61
รายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 3
27
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1833
29 มิ.ย.61
แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออัตราข้าราชการตั้งใหม่ (4)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1832
29 มิ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 950/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
2
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1831
29 มิ.ย.61
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10
ผคป.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อโปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งไฟล์ E-mail ข้างต้น
ภายในวันที่ 29 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1830
29 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 รอบที่ 2
3
รอง ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1829
29 มิ.ย.61
ขอรับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์ในหนังสือสูจิบัตรการจัดงานฯ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา หากประสงค์ร่วมให้การสนับสนุน
สามารถประสานโดยตรงหรือแจ้งรวบรวม
ที่งานธุรการ สชป.10
ธก.ชป.10
1828
28 มิ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 939/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1827
28 มิ.ย.61
รายงานสรุปการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาทุ่งมหาราช
2
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคบ.มหาราช
โคกกะเทียม เริงราง ปบ.ชป.10
เพื่อทราบเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนา ทุ่งมหาราช ต่อไป
ผจบ.ชป.10
1826
28 มิ.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน
ปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
7
ผคป.สระบุรี และ ผคป.เพชรบูรณ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมตอบแบบยืนยัน การเข้าร่วมสัมมนาฯ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 28 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1825
28 มิ.ย.61
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ หรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู
ได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบแลถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1824
28 มิ.ย.61
ขอขยายเวลาตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐาน
ของกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
ขอให้ท่านแจ้งให้ข้ารากชารในสังกัด
ทุกท่านที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจ
ให้ตอบแบบสำรวจ
ภายในวันที่ 29 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1823
28 มิ.ย.61
เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1822
28 มิ.ย.61
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1821
28 มิ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 61/2561 เรื่องมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
1
ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1820
27 มิ.ย.61
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1819
27 มิ.ย.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม "เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ"
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาบุคลากรในสังกัด
สมัครเข้าร่วมอบรมฯ โดยสมัครผ่านทาง
เว็บไซต์ ที่แนบตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บส.ชป.10
1818
27 มิ.ย.61
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อสื่อสารด้านการจัดการความรู้ (KM)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1817
27 มิ.ย.61
รายงานผลการดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/
โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับภาคกลาง ประจำปี 2562
8
ผคบ.มโนรมย์ และ ผคป.เพชรบูรณ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
รอง ผส .ชป.10
1816
27 มิ.ย.61
สนับสนุนการดำเนินการของผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1815
27 มิ.ย.61
แนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อขออัตราข้าราชการตั้งใหม่ (4)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ดำเนินการจัดทำรายงานแนวทางฯ
ตามแบบฟอร์มรายงานที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 16 ก.ค.61
บส.ชป.10
1814
27 มิ.ย.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 และหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10
หากไม่มีผู้รับงานธุรการจะส่งที่ทำการ
ไปรษณีย์ต่อไป
ธก.ชป.10
1813
27 มิ.ย.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 35 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1812
27 มิ.ย.61
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่แบบสำรวจออนไลน์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1811
27 มิ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 933/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1810
27 มิ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา รอง ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินงาน
และเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่แจ้งยืนยันสำนักฯ
ผผง.ชป.10
1809
27 มิ.ย.61
ขอส่งข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำในเขตจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง
7
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1808
26 มิ.ย.61
การจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ"
รุ่นที่ 1/61" เป็น แม่พิมพ์"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ที่อยู่ในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบ ให้การสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกให้กับชุดวิทยากรจิตอาสา
ธก.ชป.10
1807
26 มิ.ย.61
การติดตามประเมินผลการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณา
โดยขอความอนุเคราะห์
ส่งให้โครงการชลประทานลพบุรี
ภายในวันที่ 28 มิ.ย.61
ชปจ.ลพบุรี
1806
26 มิ.ย.61
ขอส่งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18
ฝบท.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.บางบาล
คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคส.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1805
26 มิ.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย
30
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1804
26 มิ.ย.61

ด่วนที่สุด
ขอความร่วมมือรายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดราคาตกต่ำ
3
รอง ผส.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งข้อมูลให้งานธุรการ
รวบรวมภายในวันที่ 26 มิ.ย.61 ก่อน 12.00 น.
ธก.ชป.10
1803
26 มิ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามผลโครงการฝึกอบรม
3
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ติดตามผลโครงการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบส่งให้ สวพ.
ภายในวันที่ 29 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1802
26 มิ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามผลโครงการฝึกอบรม
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ติดตามผลโครงการฝึกอบรมฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้ สวพ.
ภายในวันที่ 29 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1801
26 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมชี้แจง เรื่องการเตรียมการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
5
รอง ผส.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 ก.ค.61
ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
ตอบรับภายในวันที่ 16 ก.ค.61
ธก.ชป.10
1800
26 มิ.ย.61
ขอให้จัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
7
ผอ.โครงการในเขต สชป.10 สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อโปรดพิจารณาเสนอ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 26 มิ.ย.61 ก่อนเวลา 10.00 น.
ผผง.ชป.10
1799
25 มิ.ย.61
ขอให้เตรียมพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ในส่วนของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
สำเนา รอง ผส.ชป.10 และ ผส.ชป.10
เพื่อทราบและ Standby ณที่ตั้งในการสนับสนุน
ข้อมูลตามที่กรมฯสั่งการข้างต้นต่อไป
(สำหรับ ข้อ 4 ผง.ชป.10 ได้ดำเนินการแล้ว)
ผผง.ชป.10
1798
25 มิ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์( ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1797
25 มิ.ย.61
 ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
12
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1796
25 มิ.ย.61
การพิจารณาสนับสนุนการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิธีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
6
ผคบ.โคกกะเทียม ผคป.สระบุรี และ
ผคป.เพชรบูรณ์ (สำเนา ผคบ.มหาราช
ผคป.ลพบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1795
25 มิ.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
11
ผคป.เพชรบูณณื พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.นครหลวง ช่องแค มหาราช
และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1794
25 มิ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/66/2561 เรื่อง มอบหมายใฝห้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ทผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1793
25 มิ.ย.61
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1792
25 มิ.ย.61
การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช โคกกะเทียม
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งส่วนแผนงานฯ
ภายในวันที่ 6 ก.ค.61
ผผง.ชป.10
1791
25 มิ.ย.61
นายธนภัทร ชาติเวียง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดเล็กที่ 10 ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1790
25 มิ.ย.61
แนวทางการบริหารจัดการโครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ต.คำพราน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
21
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
1789
25 มิ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 904/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1788
25 มิ.ย.61
 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1787
25 มิ.ย.61
ขอเชิญร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7
ผวศ.ชป.10 จน.คบ.มโนรมย์ และ ปท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งยืนยันความประสงค์
การเข้าร่วมพิธีประกาศเกียตริคุณฯ
โดยกรอกแบบตอบรับที่แนบส่งให้
งานบริหารบุคคล สชป.10
ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1786
25 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conference) การมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาค ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น.
5
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น.
ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ธก.ชป.10
1785
22 มิ.ย..61
รายงานผลการตรวจสถานีสูบน้ำ/โรงสูบน้ำ ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10
3
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง
ป่าสักชลสิทธิ์ และ บางบาล
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1784
22 มิ.ย.61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน
4
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ปบ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1783
22 มิ.ย.61
แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการดกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1782
22 มิ.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
36
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1781
22 มิ.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
12
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1780
22 มิ.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่กลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา : ความเสี่ยงและ
การรับมือความเสี่ยงของระบบนิเวศเกษตรที่มีข้าวเป็นหลัก"
12
ผจบ.ชป.10
เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมฯ
ในวันที่ 29 มิ.ย.61 เวลา 08.30-16.00 น
ณ ห้องประชุมหอวัง โรงแรงเซ็นทาราแกรนด์ฯ
ตอบรับภายในวันที่ 27 มิ.ย.61
ธก.ชป.10
1779
22 มิ.ย.61
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดฯกิจกรรมอวดภาพเก่าเมืองลพบุรี : มรดกความทรงจำ
4
ผคป.ลพบุรี
เป็นผู้แทนร่วมพิธีเปิดฯ และฟังเสวนา
ในวันศุกร์ที่ 6 ก.ค.61 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
1778
22 มิ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 898/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1777
22 มิ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 907/2561 เรื่อง ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1776
22 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมคณะทำงานบับเลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2)
9
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม SWOC สชป.10
วันที่ 28 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น
ผจบ.ชป.10
1775
22 มิ.ย.61
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอรุรักษ์พลังงาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1774
22 มิ.ย.61
ขอเชิญร่วมเสวนาและจัดนิทรรศการงานเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่
12
ผส.ชป.10 และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อเข้าร่วมโครงการเสวนา ตามพื้นที่
พร้อมยืนยยันการเข้าร่วมตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 มิ.ย.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
1773
21 มิ.ย.61
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างและผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1772
21 มิ.ย.61
การมอบใบเกียรติบัตรยุวชลกร ในการอบรมยุวชลกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1771
21 มิ.ย.61
ขอเรียนเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการระชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ จน.คบ./จน.คป
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม SWOC สชป.10
ในวันจันทร์ที่ 25 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
1770
21 มิ.ย.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1769
21 มิ.ย.61
ขอระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานชลประทานที่ 10
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1768
21 มิ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมทอลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES ทักษะการอ่านและการฟัง
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1767
21 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานชลประทานที่ 10
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ครั้งที่ 7/2561
1
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ ผง.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 28 มิ.ย.61
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง สชป.10 (ชั้น2)
ผผง.ชป.10
1766
21 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมการกำหนดอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้นบน
ธก.ชป.10
1765
21 มิ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/63,64/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1764
21 มิ.ย.61
ขอให้จัดส่งข้อมูลพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
8
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช บางบาล ผคป.ลพบุรี
และ ปน.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1763
21 มิ.ย.61
ผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ครั้งที่ 4/2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1762
21 มิ.ย.61
รายงานการประชุม ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ 2/2561
12
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1761
21 มิ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1760
21 มิ.ย.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัมนาสู่องค์กรอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
4
ผผง.ชป.10 และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและแจ้งผู้เข้ารับฝึกอบรมฯ
ดำเนินการประเมินผลในระบบ
E-Training ตาม QR Code ที่แนบ
ภายในวันที่ 22 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1759
20 มิ.ย..61
ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลและแผนที่ท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำ
กรมชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 8 จำนวน 35 ฉบับ

1
ผคบ.นรหลวง คลองเพรียว-เสาไห้
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ กรมชลประทานสามเสน
วันพฤหัสที่ 21 มิ.ย.61 เวลา 09.00-16.00 น
ผจบ.ชป.10
1758
20 มิ.ย.61
ขอรายงานกรณีการลักลอบนำสารเคมีที่เป็นของเหลวมาเททิ้งบริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง
4
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดกำชับ จนท. หมั่นออกตรวจสอบ
และดูพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
ธก.ชป.10
1757
20 มิ.ย.61
(ยกเลิก) ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลและแผนที่ท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 8 จำนวน 35 ฉบับ
2
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ นครหลวง และ
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1756
20 มิ.ย.61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตามผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561
4
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10 และ ผอ.ส่วน)
เพื่อพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
และจัดส่งข้อมูลให้งานประชาสัมพันธ์ สชป.10
ทางไลน์ ภายในวันที่ 21 มิ.ย.61 เวลา 11.00 น.
ธก.ชป.10
1755
20 มิ.ย.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 87 ปีที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1754
20 มิ.ย.61
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 17/2561
2
ผคป.ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่กรมฯ สั่งการข้างต้น
ธก.ชป.10
1753
20 มิ.ย.61
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1752
20 มิ.ย.61
ขอแก้ไขชื่อและปรับแผนการดำเนินการของงานตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
9
ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี ผคบ.มโนรมย์
คลองเพรียว-เสาไห้ บางบาล
และ ผคบ.ป่าสักชบสิทธิ์
เพื่อโปรดทราบและ
จัดเตรียมความพร้อมต่อไป
ผง.ชป.10
1751
20 มิ.ย.61
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขั้น (ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 3)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่่วไป
เพื่อทราบหากประสงค์เข้ารับการสมัครสอบ
ขอส่งให้ส่งเอกสารการสมัคร
ได้ที่งานบริหารบุคคลฯ
ผ่่ายบริหารทั้่วไป สชป.10
ตั้งแต่งบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 ก.ค.61
บส.ชป.10
1750
20 มิ.ย.61
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 4)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่่วไป
เพื่อทราบหากประสงค์เข้ารับการสมัครสอบ
ขอส่งให้ส่งเอกสารการสมัคร
ได้ที่งานบริหารบุคคลฯ
ผ่่ายบริหารทั้่วไป สชป.10
ตั้งแต่งบัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 ก.ค.61
บส.ชป.10
1749
20 มิ.ย.61
การดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1748
20 มิ.ย.61
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1747
20 มิ.ย.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1746
20 มิ.ย.61
การปรับปรุงเมนูทางเลือกโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (คนไทยไม่ทิ้งกัน ชุมชนอยูดีมีสุข)
ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1745
20 มิ.ย.61
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 10
(ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560-31 มีนาคม 2561)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1744
20 มิ.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ประจำเดือน มิถุนายน 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์ร่วมบริจาค
ทำบุญหรือเข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 25 มิ.ย.61
ธก.ชป.10
1743
20 มิ.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย (Download เอกสาร)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
1742
20 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุม เรื่องการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่โครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2561
7
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผผง.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ธก.ชป.10
1741
20 มิ.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นคณะทำงานตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่
ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
3
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1740
20 มิ.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิ
ศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน"
5
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักใต้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
1739
20 มิ.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบประเมิน 6 เดือน ของโครงการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักชลประทาน"
5
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
1738
20 มิ.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ (นายโกศล วันศุกร์)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1737
20 มิ.ย.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1736
20 มิ.ย.61 ขอให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการชลประทาน"
4
ผคบ.ป่าสักใต้ และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบลและดำเนินการ
บส.ชป.10
1735
20 มิ.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบการประเมิน 6 เดือน ของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร"การวางแผนการติดต่อโครงการก่อสร้างเพื่องานชลประทานโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
5
ผคบ.ช่องแค มโนรมย์ และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
1734
20 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1
และส่วนกลางรอบที่ 2
6
ผคป.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทน 5 ก.ค.61
ผคป.สระบุรี เป็นผู้แทน 10 ก.ค.61
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1733
20 มิ.ย.61

ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนเมษายน 2561 และ ฉบับที่ 2
เดือนพฤษภาคม 2561

1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1732
20 มิ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 699/2561 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1731
20 มิ.ย.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำดือนมิถุนายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1730
20 มิ.ย.61
การทำบัตรอนุญาตผ่านเข้า - ออก บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 10
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อพิจารณา สำหรับผู้ประสงค์รับบัตรผ่านเข้า-
ออก กรอกข้อมูลตามแบบขอสติกเกอร์รถยนต์ฯ
พร้อมแนบหลักฐานตามประกาสในข้อ 9
ส่งให้งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 25 มิ.ย.61

ธก.ชป.10
1729
20 มิ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินงาน
เบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายที่แจ้ง
ยืนยันสำนักฯ ต่อไป
ผผง.ชป.10
1728
20 มิ.ย.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบวันที่ 1 เม.ย.61-30 มิ.ย.61)
7
ผคบ.มหาราช และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1727
19 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมหารือโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโพธิ์ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
3
ผคป.ลพบุรี
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมการบริหารส่วนจังหวัด
ช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
ธก.ชป.10
1726
19 มิ.ย.61
สรุปรายงานการประชุมชี้แจงเรื่องการบูรณาการหน่วยงานเกษตรในพื้นที่เข้าด้วยกันเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1725
19 มิ.ย.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 19 มิถุนายน 256
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1724
19 มิ.ย.61
ผลการสำรวจความต้องการของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเมนูการพัฒนาทักษะ
อาชีพภายใต้โครงการ เพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รอบที่ 2
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1723
19 มิ.ย.61
การซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหาย
ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1722
19 มิ.ย.61
ขออนุมัติหลักการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปี 2561 เตรียมความพร้อมน้ำหลาก
1
ผผง.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม บางบาล
ผคป.ลพบุรี และ พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบในเบื้องต้น
ผจบ.ชป.10
1721
19 มิ.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2563 ครั้งที่ 2/2561
5
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ธก.ชป.10
1720
19 มิ.ย.61
ขออนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ สพ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1719
19 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลและแผนที่ท้ายกฎกระทรวงกำหนดให้ทาง
น้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 8 จำนวน 35 ฉบับ
3
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ นครหลวง
ผคป.ลพบุรี และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ผจบ.ชป.10
1718
19 มิ.ย.61
ขอส่งบันทึกสรุปผลการประชุมปิดการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างระบบ
ส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ของกรมชลประทาน ที่ใช้งบประมาณ พ.ศ. 2559
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทาง/ข้อระมัด
ระวังในการปฏิบัติงาน
ผผง.ชป.10
1717
19 มิ.ย.61
โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาและส่งรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป
ธก.ชป.10
1716
19 มิ.ย.61
ขอรายงานการประชุมคณทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 สายงานส่งน้ำและบำรุงรักษา ครั้งที่ 2/2561
(Download เอกสาร)
13


ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1715
19 มิ.ย.61
ขอความร่วมมือสนับสนุนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสวัสดิการ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1714
19 มิ.ย.61
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
4
ผอ.ส่วน และ ผอ.ดครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1713
19 มิ.ย.61
ประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์
4
ผอ.ส่วน และ ผอ.ดครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1712
19 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมหารือตามข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
2
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง บางบาล ผคป.ลพบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันพุุธที่ 20 มิ.ย.61
เวลา 09.00 น. ณ SWOC ชั้น 3
กรมชลประทานสามเสน
ผจบ.ชป.10
1711
18 มิ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1710
18 มิ.ย.61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีตามผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ 2/2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1709
18 มิ.ย.61
ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ
ครั้งที่ 2/2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1708
18 มิ.ย.61
การเร่งรัดดูแลแก้ไขปัญหาประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ตามข้อสั่งการของท่าน อธช.
ธก.ชป.10
1707
18 มิ.ย.61
ซ้อมความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงิน
นอกงบประมาณ พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1706
18 มิ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1705
18 มิ.ย.61
สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
20
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1704
18 มิ.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1703
18 มิ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/58/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1702
18 มิ.ย.61
การจัดส่งเอกสารประกอบการดำเนินงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
13
ผคบ.ช่องแค เริงราง ป่าสักใต้
คลองเพรียว-เสาไห้ นครหลวง บางบาล ป่าสักชลสิทธิืผคป.ลพบุรี พระนครศรีอบุธยา
และผคป.เพชรบูณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผง.ชป.10
1701
18 มิ.ย.61
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1700
18 มิ.ย.61
ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1699
18 มิ.ย.61
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561
13
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1698
18 มิ.ย.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 49 ปีที่ 49 ปีที่ 5 ประจำเดือน
พฤษภาคม 2561
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1697
18 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
2
ผวศ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
สำเนา ผส.ชป.10 และรอง ผส.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุมหรือ
ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 15.00 น.
ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ผง.ชป.10
1696
18 มิ.ย.61
ขอให้รายงานความเสียหายของอาคารชลประทานต่อกรมกิจการพิเเศษ สำนักพระราชวัง
1
ผผง.ชป.10 ผคบ. ผคป.
เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
1695
15 มิ.ย.61
การเตรียมความพร้อมรับน้ำหลาก ปี 2561
2
ผคป.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1694
15 มิ.ย.61
การบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการกรมชลประทาน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังคำ
ชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังฯ
ในวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ชั้น 2
บส.ชป.10
1693
15 มิ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/57/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1692
15 มิ.ย.61
ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการเษียณอายุ
2
ผวศ.ชป.10 ผคป.สระบุรี ผคบ.มโนรมย์
ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งข้าราชการ
ในสังกัดที่จะเกษียณฯ ตามรายชื่อที่แนบ
ส่งคืนเครื่องราชฯ ภายในกำหนด
บส.ชป.10
1691
15 มิ.ย.61
ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
2
ผคบ.โคกกะเทียม (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
1690
15 มิ.ย.61
รายงานการประชุม
2
ผคบ.ช่องแค และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1689
15 มิ.ย.61
การโอนจัสรร งปม. ค่าป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ ปี 2561 พร้อมแนวทางการใช้จ่าย งปม.
4
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานต่อไป
ผจบ.ชป.10
1688
15 มิ.ย.61
อัตราค่าจ้งลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน (เพิ่มเติม)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
1687
15 มิ.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุม
ทางไกลผ่านระบบเครือข่าย(ครั้งที่ 14/2561 /วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และเข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.61
ณ ห้อง SWOC 10 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
1686
15 มิ.ย.61
จุลสาร สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1685
15 มิ.ย.61
 แจ้งกำหนดการดำเนินโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง
3
ฝบท.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาฯ
ในวันอังคารที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมป่าสักธารา โครงการฯ ป่าสักชลสิทธิ์
ตอบรับภายในวันที่ 19 มิ.ย.61
ธก.ชป.10
1684
15 มิ.ย.61
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1683
15 มิ.ย.61
คำสั่งกรมฯที่ ข 19/56/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1682
15 มิ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตอบแบบสอบถาม ทางเว็บไซต์ สบค. หรือ
สแกน QR Code ตามที่แนบ
บส.ชป.10
1681
15 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยซับเหล็ก
9
ผจบ.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี

เพื่อเข้าร่วมปรุชม
ในวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนัก
งานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี

ธก.ชป.10
1680
15 มิ.ย.61
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561
5
ผคบ.มหาราช และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบและพิจารณาตามความเหมาะสม
ผจบ.ชป.10
1679
15 มิ.ย.61
การจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผผง.ชป.10
1678
15 มิ.ย.61
รับหนังสือที่ระลึกครบรอบ 116 ปี กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดส่งเจ้าหน้าที่
รับหนังสือได้ที่งานธุรการ
หน่วยงานละ 5 เล่ม
ธก.ชป.10
1677
15 มิ.ย.61
ขอแจ้งการถึงแก่กรรม มารดาของลูกจ้างประจำ นายเมธี แย้มบู่
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1676
14 มิ.ย.61
คำสั่งกรมฯที่ ข 19/53/54/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1675
14 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
1
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 18 มิ.ย.61
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา สชป.10
ผจบ.ชป.10
1674
14 มิ.ย.61
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1673
14 มิ.ย.61
การลงพื้นที่ติดตามแผนและผลการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการ
น้ำในพื้นที่น้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
10
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมลงพื้นที่
ในวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61 เวลา 09.00-15.00 น.
ธก.ชป.10
1672
14 มิ.ย.61
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน (ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5
ผคบ. ผคป. และ สพ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1671
14 มิ.ย.61
รางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่น และนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้สมัครโปรดส่งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 15 มิ.ย.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
1670
14 มิ.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1669
14 มิ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิม (ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1668
14 มิ.ย.61
การลงพื้นที่ติดตามแผนและผลการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่น้ำหลาก
ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง
4
รอง ผส.ชป.10 และ ผจบ.ชป.10
เป็นผู้แทนร่วมรับคณะฯ
ในวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย.61 เวลา 09.00-15.00 น.
ธก.ชป.10
1667
14 มิ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
9
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1666
14 มิ.ย.61
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงาน
ชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561
(Download เอกสาร)
10
File Zip
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1665
14 มิ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์
พระราชา รุ่นที่ 2
17
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บส.ชป.10
1664
14 มิ.ย.61
ขอรับการสนับสนุนแผ่นวัดระดับน้ำ
4
ผคป.พระนครศรีอยุูธยา
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1663
13 มิ.ย.61
ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 -2565
2
ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1662
13 มิ.ย.61
ผลการเพาะปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 (นาปี)
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ ขอให้โครงการตรวจสอบ
หากมีข้อคลาดเคลื่อนโปรดแจ้ง
ส่วนบริหารจัดการน้ำ
1460 rid10@gmail.com
ผจบ.ชป.10
1661
13 มิ.ย.61
การดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม
"โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1660
13 มิ.ย.61
ขอให้ตรวจสอบสภาพโครงการชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัด
2
ผคป.ทุกโครงการ และ ปข.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1659
13 มิ.ย.61
สรุปผลการรับสมัครเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1658
13 มิ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
9
ผคป.ลพบุรี
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1657
13 มิ.ย.61
ผลวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลาก ปี 2561
11
ผคบ. ผคป. และ บน.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1656
13 มิ.ย.61
สรุปการประชุมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่าง
2
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10) บน.ชป.10 และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1655
13 มิ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอ่างเก็บน้ำที่มีปัญหาเกี่ยวกับวัชพืชน้ำในพื้นที่โครงการ
2
ผคบ.คลองเพรียว ป่าสักชลสิทธิ์
ผคป.ทุกโครงการ และ ปข.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
1654
13 มิ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเพื่อบันทึกข้อมูลโครงการลงระบบฐานข้อมูลโครงการ ของกรมชลประทาน
1
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
1653
13 มิ.ย.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ หากไม่มีผู้รับ งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1652
13 มิ.ย.61
สรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำ 22 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1651
13 มิ.ย.61
การติดตามผลการประเมินปฏิรูปโครงสร้างการผลิตการเกษตร (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตอบแบบสอบถาม แบบที่ 22.1.1 (ชป.)
ส่งให้โครงการฯ ลพบุรี
ทาง E-mail : Lopburi.rid10@gmail.com
หรือทางโทรสาร 0 3648 6633
ภายในวันที่ 18 มิ.ย.61
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ชปจ.ลพบุรี
1650
13 มิ.ย.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "เวทีการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา
ประจำปี 2561" (Trade and Development Regional Forum 2018)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้สนใจ
โปรดลงทะเบียนผ่านระบบด้วย
QR Coed หรือ เว้บไซต์ที่แนบ
บส.ชป.10
1649
13 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุม
1
ผจบ.ชป.10
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมโพหวี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
1648
13 มิ.ย.61
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับสูง
3
ผคบ.นครหลวง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1647
12 มิ.ย.61
ขอขอบคุณ
1
ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1646
12 มิ.ย.61
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1645
12 มิ.ย.61
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
9
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ โคกกะเทียม
มหาราช มโนรมย์ และ ผคป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
1644
12 มิ.ย.61
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี 2561
3
ผคบ.ช่องแค โคคกะเทียม มโนรมย์
เริงราง มหาราช ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1643
12 มิ.ย.61
ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565
2
ผคส.10
เพื่อจัดทำข้อมูลฯ
ส่งถึงส่วนบริหารจัดสรรน้ำ (สพ.ชป.10)
ภายในวันที่ 21 มิ.ย.61
ผจบ.ชป.10
1642
12 มิ.ย.61
ขอให้รายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลางเป็นรายสัปดาห์
2
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้ ป่าสักชลสิทธิ์ และ ปน.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1641
12 มิ.ย.61
ขออนุมัตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ SketchUp และ Profile builder
เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"
7
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1640
12 มิ.ย.61
รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
พื่อทราบ
บส.ชป.10
1639
12 มิ.ย.61
การจัดส่งแจ้งยอดการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนมิถุนายน 2561
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
จัดส่งแจ้งยอดการเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวฯ
ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ภายในวันที่ 19 มิ.ย.61
งบ.ชป.10
1638
11 มิ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1637
11 มิ.ย.61
เชิญชวนเยี่ยมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกองพัสดุ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธ.ชป.10
1636
11 มิ.ย.61
ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัดสระบุรี)
19
ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1635
11 มิ.ย.61
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน
พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1634
11 มิ.ย.61
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนธันวาคม 2560
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1633
11 มิ.ย.61 ผลสำรวจการรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหาสำคัญ
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1632
11 มิ.ย.61
 แนวทางการปฏิบัติการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1631
11 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริการลุ่มน้ำและวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
7
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคป.ลพบุรี สระบุรี
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามที่กำหนด
ธก.ชป.10
1630
11 มิ.ย.61
การแก้ไขระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการขอใช้และการจัดหาประโยชน์เกี่ยว
กับที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ และ นิติกร
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.๙ป.10
1629
11 มิ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตามบันทึกของ ผอ.พด.
ธก.ชป.10
1628
11 มิ.ย.61
ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1627
11 มิ.ย.61
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจ
โปรดส่งรายชื่อมาให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 13 มิ.ย.61

บส.ชป.10
1626
11 มิ.ย.61
ขอขยายเวลาตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตร
มาตรฐานของกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการตอบแบบสำรวจ
ในเว็บไซต์ สบค.หรือ สแกน QR Code
ตามที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 29 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1625
11 มิ.ย.61
ขออนุมัติแนวทางในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน
ตามข้อเสนอของเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท)
26
ผผง.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและถือปฎิบัติ
ผจบ.ชป.10
1624
11 มิ.ย.61
ค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทาน (เก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
(เว้น ผคป.พระนครศรีอยุธยา) และ
สพ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1623
8 มิ.ย. 61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วย
ศาสตร์พระราชารุ่นที่ 2
10
ผวศ.ชป.10 ฝบท.ชป.10 และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
1622
8 มิ.ย. 61
ขอให้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรายการที่เสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3
12
ผคบ.นครหลวง บางบาล
ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.ลพบุรี และ
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ตามที่ท่าน อธช.สั่งการข้างต้น
ผง.ชป.10
1621
8 มิ.ย. 61
การต่ออายุสัญญากรมธรรม์ประกันภัยของผู้กู้ที่ใช้สิทธิสวัสดิการ (โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
ธอส.)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
1620
8 มิ.ย. 61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ
10
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ และ
กรุณาแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
บส.ชป.10
1619
8 มิ.ย. 61
นายสมคิด จันทร์นิ่ม ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
1
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
และแจ้งผู้คุ้นเคยทราบทั่วกัน
ธก.ชป.10
1618
8 มิ.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผุ้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ
4
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
ผคบ.นครหลวง คลองเพรียว-เสาไห้
ช่องแค และ ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1617
8 มิ.ย.61
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้าร่วมการสัมมนา "Seminar on Japanese Construction
Technology in Thailand 2018"
18
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม
การสัมมนา ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 13 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1616
8 มิ.ย.61
สรุปการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ
36
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1615
8 มิ.ย.61
รณรงค์ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินาร
และรายงานผลส่งให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 22 ของเดือน
ธก.ชป.10
1614
8 มิ.ย.61
การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1613
8 มิ.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซด์
องค์กรด้วย Joomla เพื่องานชลประทาน"
2
ผคบ.มหาราช (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ติดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้ารับ
การใฝึกอบรมฯ ในระบบ Online
ภายในวันที่ 15 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1612
8 มิ.ย.61
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งสวัสดิการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
หากประสงคงให้การสนับสนุน
หรือสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
สามารถประสานโดยตรงหรือ
ประสานผ่านธุรการ ภายในกำหนด
ธก.ชป.10
1611
8 มิ.ย.61
ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
การจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2565
4
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
เพื่อจัดทำแผนฯ ส่งถึง สชป.10
1460 rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 20 มิ.ย.61
ผจบ.ชป.10
1610
8 มิ.ย.61
รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานปี 2561
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1609
8 มิ.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุม
ทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผจบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อโปรดให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ณ ห้อง SWOC 10 ชั้นล่าง สชป.10
เวลา 10.00 น. ของ 11 มิ.ย.61
ผจบ.ชป.10
1608
8 มิ.ย.61
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ
โปรดส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 13 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1607
8 มิ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.23561 (งบ พ.ร.บ.)
14
ฝบท.ชป.10ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1606
8 มิ.ย.61
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
5
ผคป.ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1605
8 มิ.ย.61
แผนการติดตาม/เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบ.พ.ร.บ.)
2
ฝบท.ชป.10ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1604
7 มิ.ย.61
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1603
7 มิ.ย.61
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 116
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20
ผจจ.21 ผบค.5 คก. คข.5 คก.
คร.5 คก. สก.3 สธ. ผด.10 สธ. และ
จด.2/3
เพื่อโปรดเข้าร่วมงานและพิจารณาดำเนินการ
แจ้งรายชื่อผู้ร่วมงานและเข้าร่วม
กิจกรรมบริจาคโลหิตให้งานธุรการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 7 มิ.ย.61
ธก.ชป.10
1602
7 มิ.ย.61
การดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1601
7 มิ.ย.61
สรุปการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66
พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1600
7 มิ.ย.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1599
7 มิ.ย.61
สมาคมชาวนารวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสมาคมสถาบันชาวนาไทย
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1598
7 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำใช้เพื่อการเกษตร
1
ผจบ.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมป
ระชุมในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61
เวลา 13.30 น. ณห้องประชุมวิเศษชัยชาญ
ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)
ธก.ชป.10
1597
7 มิ.ย.61
ปรับปรุงบัญชีจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
11
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช บางบาล และ
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1596
6 มิ.ย.61
ตรวจสอบรายชื่อโครงการที่ต้องปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิด
เห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6

ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง ป่าสักใต้ ป่าสักชลสิทธิ์ มหาราช นครหลวง บางบาล ผคส.10
ผคป.เพชรบูรณ์สระบุรี
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา

เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ยศ.ชป.10 เสนอข้างต้น
ผผง.ชป.10
1595
6 มิ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1594
6 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานชลประทานที่ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561
2
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
มอบหมายให้ วศ.คบ./วศ.คป.
เข้าร่วมประชุมแทน ในวัน เวลา สถานที่เดิม
ผผง.ชป.10
1593
6 มิ.ย.61
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1592
6 มิ.ย.61
ปรับปรุงบัญชีจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1591
6 มิ.ย.61
ขอความร่วมมือกรอกรายละเอียด บันทึกข้อตกลง (MOU) ที่ได้ลงนามร่วมกัน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
หากมีข้อมูลขอให้ดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งงานธุรการ
ภายในวันที่ 27 มิ.ย.61
ธก.ชป.10
1590
6 มิ.ย.61
ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1589
6 มิ.ย.61
ขอเชิญร่วมโครงการเสวนา เรื่อง"ต้นกล้าพันธุ์ใหม่ ทางรอดเกษตรไทยในยุคประเทศไทย 4.0"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1588
6 มิ.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 9
4
ผผง.ชปง10 และ ผคบ.บางบล
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
คิดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมทางเว็บไซต์ สบค.
หรือสแกน QR Code ที่แนบ
ภายในวันที่ 27 ม.ย.61
บส.ชป.10
1587
6 มิ.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
Effective English Communication for RID Leadership level 1 รุ่นที่ 2

3
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1586
6 มิ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 85
8
ผคป.สระบุรี ผคบ.ช่องแค และ
ผคบ.มโนรมย์ สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1585
6 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุม
1
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงความเข้าใจ
และรายงานผลให้ทราบด้วย
ธก.ชป.10
1584
6 มิ.ย.61
ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพรพราชดำริที่เกิดจากราษฎรทูลเกล้าถวายขอพระราชทาน
ขอความช่วยเหลือ (ฎีกา)
(แบบการรายงาน กปร.)
10
File Zip
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.มโนรมย์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1583
6 มิ.ย.61
ขอให้ดำเนินการจัดเก็บบันทึกข้อมูลเครื่องมือตรวจสอบวัดพฤติกรรมเขื่อน
1
ผคป.เพชรบุรณ์ ลพบุรี สระบุรี
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1582
6 มิ.ย.61
ขอให้สำรวจสิ่งกีดขวางทางน้ำ
9
ผคบ. ผคป.
เพื่อพิจารณาโปรดจัดทำข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่แนบส่ง สชป.10
ที่ 1460 rid@gmail.com
ผจบ.ชป.10
1581
6 มิ.ย.61
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1-17
3
ผคบ. ผคป. ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
1580
5 มิ.ย.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 61 ประจำเดือนมิถุนายน 2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1579
5 มิ.ย.61
ขอความกรุณาในการประชาสัมพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 7)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1578
5 มิ.ย.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาสู่องค์กรอัจฉริยะ
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพือ่ทราบและพิจารณาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติ ตามที่ สบค.แจ้งมา
และมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ขอให้แจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1577
5 มิ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสอบถามความคิดเห็นข้าราชการต่อการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
ของกรมชลประทาน

4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งข้าราชการ
ในสังกัดตอบแบบสอบถาม
ตามเว็บไซต์ข้างต้นหรือ
สแกน QR Code ที่แนบ
บส.ชป.10
1576
5 มิ.ย.61
ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณานำเสนอโครงการ
ฝึกอบรม/สัมมนา ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1575
5 มิ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/1/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1574
5 มิ.ย.61
แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 195/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพือ่ทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1573
5 มิ.ย.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (15 พฤษภาคม 2561)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1572
5 มิ.ย.61
ข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 16/2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1571
5 มิ.ย.61
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1570
5 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมชี้แจงเรื่องการบูรณาการหน่วยงานเกษตรในพื้นที่เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
2
ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61
ณ หอประชุมชูชาติ กำภู
สถาบันพัฒนาการชลประทาน ปากเกร็ด
ธก.ชป.10
1569
5 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม
โปรดส่งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1568
5 มิ.ย.61
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในวันคล้ายวียสถาปนากรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1567
5 มิ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 23
6
ผจบ.ชป.10 และ ผคก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
บส.ชป.10
1566
5 มิ.ย.61
ขอให้ตรวจสอบงานกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 (Download กันไว้เบิกเหลื่อมปี)
4
File Zip
ผคบ.ป่าสักใต้ นครหลวง เริงราง
ป่าสักชลสิทธิ์ ผคส.10 ผคป.เพชรบูรณ์
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1565
5 มิ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 4 มิถุนายน 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1564
5 มิ.ย.61
ขอสรุปข้อสั่งการของ ผส.ชป.10
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1563
4 มิ.ย.61
เชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3
ผวศ.ชป.10 และ ผจบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา
สถานที่ ตามรายละเอียดที่แนบ
บส.ชป.10
1562
4 มิ.ย.61
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีสามารถสมัครได้
ตามรายละเอียดข้างต้นและแจ้งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 5 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1561
4 มิ.ย.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ Data Analytics and Big Data เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจโปรดส่งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 6 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1560
4 มิ.ย.61
บิดานายแสวง เลื่อนลอย ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1559
4 มิ.ย.61
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1558
4 มิ.ย.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกะเทียม ประจำวันที่ 4 มิถุนายน
2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1557
4 มิ.ย.61
ขอให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุน ปังบประมาณ 2561 ตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
18
ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1556
4 มิ.ย.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤาภาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1555
4 มิ.ย.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤาภาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1554
4 มิ.ย.61
นายจลัล เจาลา อดีตผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุรินทร์ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1553
4 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลและแผนที่ท้ายประกาศทางน้ำชลประทาน
ตามมาตรา 5 และการขอออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 8
4
ผคบ.โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์
และ ปบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1552
4 มิ.ย.61
ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน ) พ.ศ.2561 และ
แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2561
1
ผคบ. ผคป. บน.ชป.10 และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1551
4 มิ.ย.61
ขอสรุปข้อสั่งการของ ผส.ชป.10
1
จน.คบ. จน.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1550
1 มิ.ย.61
ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลและแผนที่ท้ายประกาศทางน้ำชลประทาน
ตามมาตรา 5 และการขอออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บ
ค่าชลประทานตามมาตรา 8
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อพิจารณาจัดเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม
และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
ภายในวันที่ 5 มิ.ย.61
ผจบ.ชป.10
1549
1 มิ.ย.61
ขอให้ยืนยันแผนการประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5 แผนขอออกกฏกระทรวง ตามมาตรา 8
แผนผู้ใช้น้ำรายใหม่ และจัดทำแผนประมาณการรายรับค่าชลประทาน
5
ผคบ.เริงราง ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
1548
1 มิ.ย.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วมโครงการพัฒนา
นักยุทธศษสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1547
1 มิ.ย.61
ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1546
1 มิ.ย.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ
เครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาตให้ จน. เข้าร่วมประชุม
ณ ห้อง SWOC-10 (ชั้นล่าง) สชป.10
ในวันที่ 4 มิ.ย.61 เวลา 14.00 น.
ผจบ.ชป.10
1545
1 มิ.ย.61
ขอให้บันทึกข้อมูลความก้าวหน้ารายการงานเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานในระบบติดตามออนไลน์
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ
ในระบบออนไลน์
ผผง.ชป.10
1544
1 มิ.ย.61
ลงนามหนังสือรายงานการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
Kick off โครงการไทยนิยมเมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
และรายงานผลการการเผยแพร่
(ตามแบบฟอร์มที่แนบ)
ส่งให้สำนักฯ (งานประชาสัมพันธ์)
ปท.ชป.10
1543
1 มิ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจระบบ
(DPIS) และระบบ E-leave
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดตอบแบบสอบถาม
ภายในวันที่ 31 ก.ค.61
บส.ชป.10
1542
1 มิ.ย.61
การเตรียมการและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามที่กรมฯ สั่งการ
ผผง.ชป.10