ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
1541
31 พ.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนเมษษยน 2561
33
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ
ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1540
31 พ.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนเมษษยน 2561
11
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1539
31 พ.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมิถุนายน 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1538
31 พ.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการ
ฝึกอบรม หลักสูตรการใช้คำราชาศัพท์ในการเขียนหนังสือราชการและประชาสัมพันธ์
2
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคป.สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการติดตาม
ผลการดำเนินงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ทางเว็บไซต์ สบค. หรือ สแกน QR Code ที่แนบ
ภายในวันที่ 29 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1537
31 พ.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานชลประทาน
ที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561
1
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 (ชั้น 2)
ผผง.ชป.10
1536
31 พ.ค.61
ขอส่งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
(Download เอกสาร)
3
File Zip
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1535
31 พ.ค.61
การประชาสัมพันธ์และติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1534
31 พ.ค.61
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1533
31 พ.ค.61
การดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการประเภทผู้ป่วยนอก
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1532
31 พ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 781/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1531
31 พ.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "อุโมงค์ในชั้นดิน" รุ่นที่ 3 (Tunnelling in Soft Ground)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1530
31 พ.ค.61
แก้ไขคำสั่งจ้างพนักงานราชการทั่วไป
9
ผคป.สระบุรี ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม
ป่าสักชลสิทธิ์ บางบาล และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1529
31 พ.ค.61
การประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2561
9
ผจบ.ชป.10.10
เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ธก.ชป.10
1528
31 พ.ค.61
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2561
4
ผคบ. และ ผคป.ในพื้นที่ สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินาร
ตามบันทึกกองแผนงาน
ผจบ.ชป.10
1527
31 พ.ค.61
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ.2561
3
ผคบ. และ ผคป.ในพื้นที่ สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของ รธบ.
ผจบ.ชป.10
1526
31 พ.ค.61
 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทยในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1 - 17
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ปข.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1525
30 พ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(Download เอกาสร)
8
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช โคกะเทียม
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1524
30 พ.ค.61
ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันของงานตามงบเพิ่มเติมตามปี 2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
2
ผคบ.และ ผคป. (รอง ผส.ชป.10 และ
ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
1523
30 พ.ค.61
ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ที่เกิดจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา
16
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1522
30 พ.ค.61
ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
งบ.ชป.10
1521
30 พ.ค.61
แจ้งยอดหนี้ค้างชำระ
2
งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1520
30 พ.ค.61 รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีโคกกะเทียม ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ. ผคส.10
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1519
30 พ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกฑณ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8
ผผง.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้ ป่าสักชลสิทธิ์ นครหลวง และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1518
30 พ.ค.61
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3 D และประมาณราคา"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ หากมีผู้ประสงค์จะเข้ารับอบรม
โปรดส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน
ตามรายละเอียดที่แนบ
และแจ้งให้งานบบริหารบุคคลฯ
บส.ชป.10
1517
30 พ.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1516
30 พ.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1515
30 พ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
3
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1514
30 พ.ค.61
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของาชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 44, รุ่นที่ 45
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบด หากมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรม
โปรดส่งใบสมัครและชำระเงินค่าลงทะเบียน
ตามรายละเอียดที่แนบ
และแจ้งให้งานบริหารบุคคลฯ
บส.ชป.10
1513
30 พ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1512
30 พ.ค.61
คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาสหรกณ์ฯ และเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯ
10
ผส.ชป.10 ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
1511
30 พ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1510
30 พ.ค.61
การใช้ยางจากการยางแห่งประเทศไทย โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
4
ผคบ.มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
บางบาล และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1509
30 พ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 774/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1508
30 พ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 43/2561 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ย้ายสับเปลี่ยน)
3
ผคป.เพชรบูรณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1507
30 พ.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์ มหาราช
คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้ บางบาล
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1506
30 พ.ค.61
การประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1505
30 พ.ค.61
รายงานผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนและขยายผลงานนโยบายโครงการประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ (คก หนอง นา โมเดล)
18
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1504
30 พ.ค.61
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1503
28 พ.ค.61 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 2561
8
ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช เริงราง บางบาล นครหลวง ป่าสักใต้ และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทาบ
ผจบ.ชป.10
1502
28 พ.ค.61
ตรวจสอบรายชื่อโครงการจ้างแรงงานชลประทาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร
3
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
และ ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ผคป.ลพบุรี
1501
28 พ.ค. 61
ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
1
ผคป และ ผคบ (ทุกโครงการ)
เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่
โครงการที่เป็นคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.61
เวลา 09.00น.
ณ ห้องประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจริยะ สชป.10
ปบ.ชป.10
1500
28 พ.ค. 61
เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (scgi Master Program)
2
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1499
28 พ.ค. 61
จุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 13 ฉบับเดือน เมษายน 2561
1
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1498
28 พ.ค. 61
การขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงานที่ไม่ได้สังกัดสายงานก่อสร้าง
2
ผคป.เพชรบูรณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
บส.ชป.10
1497
28 พ.ค. 61
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP)
16
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ กรมบัญชีกลางแจ้ง และส่งรายชื่อให้ งานบริหารบุคคลฯ สชป.10 ภายในวันที่ 31 พ.ค. 61
บส.ชป.10
1496
28 พ.ค. 61
ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการภายในกำหนด
ผผง.ชป.10
1495
28 พ.ค. 61
การปฏิบัติหน้าที่ด้านความปลอดภัยเขื่อนในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และปข.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1494
28 พ.ค. 61
ด่วนที่สุด ขอให้ส่งประมาณการตามแผนงานซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. 2560
5
ผคบ.มโนรมย์, ผคบ.มหาราช, ผคบ.บางบาล, ผคบ.เริงราง, ผคบ.นครหลวง และผคป.ลพบุรี

เพื่อพิจารณาดำเนินการภายในกำหนด
ผผง.ชป.10
1493
28 พ.ค. 61
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
บส.ชป.10
1492
28 พ.ค. 61
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
บส.ชป.10
1491
28 พ.ค. 61
การขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ

เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ธก.ชป.10
1490
28 พ.ค. 61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
ธก.ชป.10
1489
28 พ.ค. 61
ด่วนที่สุด การส่งมอบเส้นทาง กรีณีวัดโพธิ์ทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2
ผคบ.เริงราง
เพื่อพิจารณาดำเนินการ และรายงานผลให้ทราบ
ธก.ชป.10
1488
25 พ.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Effective English Communication for RID Leadership level 1 รุ่นที่ 2
4
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10
ผคป.เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.ช่องแค คลองเพรียว-เสาไห้ บางบาล
และ ฝบท.ชป.10

ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษฯ ตามรายชื่อที่แนบ
จึงขอให้ผู้มีรายชื่อแจ้งความประสงค์
จะเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ให้งานบริหารบุคคฯ สชป.10
ภายในวันที่ 1 มิ.ย.61

บส.ชป.10
1487
25 พ.ค.61
เลื่อนการอบรมโครงการฝึกอบรมการคำนวณราคากลางก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค
2
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ
ทราบต่อไป
บส.ชป.10
1486
25 พ.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 11
8
ผวศ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี ผคบ.นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์
มโนรมย์ และ ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการกรอกข้อมูลติดตามผล Online
บส.ชป.10
1485
25 พ.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)ขอผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทาน"
4
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักใต้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการติดตามผล
ในแบบติดตาม Online
ภายในวันที่ 7 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1484
25 พ.ค.61
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน จำนวน 7 ตำแหน่ง และรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1483
25 พ.ค.61
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายเขตตรวจราชการและตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1482
25 พ.ค.61
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา หากประสงค์เข้าร่วมประชุม
โปรดยืนยันรายชื่อให้สำนักฯ ทราบ
เป็นบันทึกหรือทาง Line
ภายในวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.61
บส.ชป.10
1481
25 พ.ค.61
ขอข้อมูลเพื่อใช้ในงานวิจัยระดับปริญญาเอก
15
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
1480
25 พ.ค.61
ขอขยายระยะเวลาในการตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ จึงขอขยายระยะเวลาในการ
ตอบข้อมูลในแบบสำรวจ เป็นตั้งแต่
วันที่ 21 พ.ค.61-5มิ.ย.61 ทางเว็บไซต์
http://person.rid.go.th/training
ธก.ชป.10
1479
25 พ.ค.61
การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารดำเนินการ ส่งรายงานการจัด
กิจกรรมให้สำนักฯ (งานประชาสัมพันธ์)
ภายในวันที่ 29 พ.ค.61
ฝบ่ท.ชป.10
1478
24 พ.ค.61
 ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อตรวจสอบเลขสลาก หากมีเลขถูกสลาก
สามารถดำเนินการตามข้อ 2 ได้โดยตรง
ธก.ชป.10
1477
24 พ.ค.61
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปี 2561 ที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบ หากมีผู้สนใจสามารถได้โดยตรง
ตามรายละเอียดข้างต้นและแจ้ง
ให้งานบริหารบุคคลฯ ทราบ
บส.ชป.10
1476
24 พ.ค.61
ขอส่งแบบติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ
และกรุณาส่งผลการดำเนินงาน
ตามแบบติดตามผลที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 8 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1475
24 พ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำโครงการสูบน้ำระบบท่อจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1474
24 พ.ค.61
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
4
ผคบ. และ ผคป.ในเขต พื้นที่ 10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
1473
24 พ.ค.61
ขอเชิญประชุมเร่งรัด ติดตามการประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5 และการขอออก
กฏกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บ
ค่าชลประทาน ตามมาตรา 8
2
ผคบ.โคกกะเทียม คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักชลสิทธิ์ นครหลวง และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ผจบ.ชป.10
1472
24 พ.ค.61
ขออนุญาตเข้าทำการตรวจสอบคุณภาพสายสัญญาณ fiber optic
10
ผคบ.ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดแจ้งรายชื่อผู้ติดต่อประสานงาน
ส่งให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามอีเมลที่กำหนด ภายในวันที่ 25 พ.ค.61
ธก.ชป.10
1471
24 พ.ค.61
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1470
24 พ.ค.61
การถ่ายทอดการบูรณาการทำงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1469
24 พ.ค.61
ข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 15/2561 (ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1468
24 พ.ค.61
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 (หนังสือที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1467
24 พ.ค.61
ขอส่งเอกสารสาระสำคัญโครงการ คู่มือการปฏิบัติการและแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 4 เรื่อง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1466
24 พ.ค.61
การกำจัดผักตบชวา
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
1465
24 พ.ค.61
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการดำเนินงาน โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
26
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึก อธช.ข้างต้นโดยเคร่งครัด
ผผง.ชป.10
1464
24 พ.ค.61
ขอให้พิจารณาใช้ยางจากการยางแห่งประเทศไทย
3
ผคป. ผคบ.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1463
24 พ.ค.61
รายงานผลการตรวจสอบค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค้างชำระปี 2560
3
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1462
24 พ.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 34 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1461
24 พ.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้ด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจเพื่องานชลประทาน รุ่นที่ 1
6
ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1460
24 พ.ค.61
 แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูฝน ปี 2561
28
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1459
24 พ.ค.61
การใช้งานโปรแกรมติดตามผลแผนงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6
ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช
โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1458
24 พ.ค.61
สรุปประเด็นการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1457
24 พ.ค.61
 สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 39 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน2560-31 มกราคม 2561)
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1456
24 พ.ค.61
ด่วน
ขอเชิญร่วมงานเสวนา "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ"
8
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและแจ้งยืนยันโดยตรง
กับ สทนช.ด้วย
ธก.ชป.10
1455
24 พ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.)
24
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบผลการจัดซื้อจัดจ้างและ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 และ
เร่งรัดการดำเนินกงานและการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แจ้งยืนยัน
ผผง.ชป.10
1454
24 พ.ค.61
 สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7
ผคป. ผคบ.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อทราบและเร่งรัดการจ้างแรงงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ต่อไป
ผผง.ชป.10
1453
23 พ.ค.61
บิดา นายธนะพงษ์ ธำรงค์เทพพิทักษ์ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1452
23 พ.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 86 ปีที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1451
23 พ.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 51 ประจำปีการศึกษา 2562
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการศึกษษน
โปรดแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 พ.ค.61
บส.ชป.10
1450
23 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธีรกฤติ อภิรักษ์ขิต)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1449
23 พ.ค.61
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม และแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1448
23 พ.ค.61
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1447
23 พ.ค.61
ขอส่งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1446
23 พ.ค.61
 การขับเคลื่อนงานภายใต้ พ.ร.บ. งบประมาณ เพิ่มเติม ปี 2561 ที่ได้ประกาศใช้แล้ว
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1445
23 พ.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ. ผคส.10
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
และรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่ทีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการกไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1444
23 พ.ค.61
ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่ ผง.ชป.10
ภายในวนพุธที่ 23 พ.ค.61
ผง.ชป.10
1443
22 พ.ค.61
การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสุขภาอนามัย และด้านการศึกษา
(เพิ่มเติม) และการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยว.) ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสื่อมวลชน
และด้านสุขภาอนามัย (เพิ่มเติม)
31
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1442
22 พ.ค.61
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รุก/รับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560"
14
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมฯ
กรุณาสมัครโดยตรงกับสมาคมฯ
ภายในวันที่ 4 มิ.ย.61
บส.ชป.10
1441
22 พ.ค.61
สรุปผลการประชุม Web Conference การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน "โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษรและสหกรณ์" ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1440
22 พ.ค.61
การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 4
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1439
22 พ.ค.61
ขออนุมัติจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1438
22 พ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
9
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.ดครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1437
22 พ.ค.61
แจ้งมติคณะรัฐมตรี เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1436
22 พ.ค.61
 ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1435
22 พ.ค.61
ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Strategic Utilization of Hydro - meteorological Data Observation Technology
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา บุคลากรในสังกัด
ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์
จะขอรับทุนฯ ขอให้แจ้งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ ภายในวันที่ 24 พ.ค.61
บส.ชป.10
1434
22 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญกร (นางสาวรำพึง ปราบหงส์)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1433
22 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญกร (นายเกษม ไกรสีการ)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1432
22 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญกร (นางสาวทัตธนภรณ์ คำศรี)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1431
22 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจักรพงษ์ สุรราช)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1430
22 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเฉลิมพล ฉัตรมณีวัฒนา)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1429
22 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวันเรืองเดช เนาว์ประเสริฐ)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1428
22 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระกับชำนาญการ (นายพงศกร ชูโชติ)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1427
22 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระกับชำนาญการ (นายจักริน เมืองดี)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1426
22 พ.ค.61
ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561
(Download เอกสาร)
2
File Zip
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(สำเนา รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ฝบท.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
1425
22 พ.ค.61
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
1424
22 พ.ค.61
การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
35
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.งบ.
งบ.ชป.10
1423
22 พ.ค.61
การใช้ยางจากการยางแห่งประเทศไทย โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
5
ผคบ.มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้ บางบาล
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ผผง.ชป.10
1422
22 พ.ค.61
ขอให้จัดส่งผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2560/61
10
ผคบ. ผคป. ทุกโครงการ และ บน.ชป.10
เพื่อโปรดกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ส่งถึง 1460 rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 30 พ.ค.61
ผจบ.ชป.10
1421
22 พ.ค.61
การรายงานผลการเพราะปลูกข้าวนาปี ปี 2561/62 ในเขตพื้นที่ลุ่ม
2
ผคบ.ช่องแค มโนรมย์ โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ถึง 1460 rid@gmail.com
ผจบ.ชป.10
1420
22 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการตรวจประเมินระดับพื้นที่
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1419
22 พ.ค.61
ติดตามผลการเข้าร่วม "โครงการสัมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนยุทธศาสตร์และการจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4
ผผง.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการติดตาม
ผลการดำเนินงานฯ ตามแบบฟอร์มออนไลน์
หรือ QR Code ที่แนบ ภายในวันที่ 30 พ.ค.61
บส.ชป.10
1418
22 พ.ค.61
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพือ่ทราบ
บส.ชป.10
1417
22 พ.ค.61
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
(Download เอกสาร)
3
File Zip
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ตป.ชป.10 เสนอข้างต้น
ผผง.ชป.10
1416
22 พ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเสวนาทางวิชาการเรื่อง "อาหารปลอดภัยจากผู้ผลิต..ถึงผู้บริโภคอย่างไร"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม
โปรดติดต่อผู้จัดงานโดยตรง
ธก.ชป.10
1415
22 พ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1414
22 พ.ค.61
ขอข้อมูลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนายช่างชลประทาน
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1413
22 พ.ค.61
ขอให้จัดสรรครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
6
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.ส่วน (สำเนา คพ.ชป.10
และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1412
21 พ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2561
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1411
21 พ.ค.61
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อขึ้นบัญชีเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรฯ
ขอให้แจ้งรายชื่อพร้อมตดำแหน่งส่ง ผสบ.บค.
ภายในวันที่ 22 พ.ค.61 ก่อนเวลา 16.30 น.
ธก.ชป.10
1410
21 พ.ค.61
มารดาของนายศุภชัย รุ่งศรี อดีตผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1409
21 พ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามผลโครงการฝึกอบรม
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ประเมินแบบสอบถามที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 31 พ.ค.61
บส.ชป.10
1408
21 พ.ค.61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือกลูกจ้างประจำ เพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 ) ตำแหน่ง
ช่างฝีมือสนาม ช 4 และตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1407
18 พ.ค.61
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนเมษายน 2561
9
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผคป. ผคบ. ผคส10
ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21 ผบค.5.คก.
คข.5.คก คร.5 คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ. จด.2/3 มด และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1406
18 พ.ค.61
ยกเลิก ตอบข้อชี้แจง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดลพบุรี
4
ผคก.ชป.10 พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตอบข้อชี้แจงส่งให้ งบ.ชป.10
รวบรวภายในวันที่ 23 พ.ค.61
งบ.ชป.10
1405
18 พ.ค.61
การใช้ที่ราชพัสดุ
2
ผคบ. และ ผคป. ปบ.ชป.10 และ นิติกร
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
1404
18 พ.ค.61
เร่งรัด ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหากรณีบริษัทแอบอ้างให้เงินทุนกู้ยืมแก่เกษตรกรในพื้นที่
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1403
18 พ.ค.61
ผลการสำรวจความต้องการของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรับตามเมนูการพัฒนาทักษะอาชีพภายใต้โครงการ
เพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของ อธช. ตามข้อ 2
และสนับสนันการดำเนินการ ตามข้อ 1
ธก.ชป.10
1402
18 พ.ค.61
แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบ G -Chat เวอร์ชันใหม่
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1401
18 พ.ค.61
ขอส่งบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนและขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำบัญชี 2561
76
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1400
18 พ.ค.61
รายงานผลการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 และงานกันเงินเหลื่อมปี 2560 สำหรับโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ
24
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
โดยเร่งด่วนต่อไป
ผผง.ชป.10
1399
18 พ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2561)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1398
18 พ.ค.61
ขอความคิดเห็นต่อร่างกรอบการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1397
18 พ.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (1 พฤษภาคม 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1396
18 พ.ค.61
ขอส่งสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1395
18 พ.ค.61
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ (รอบที่ 1)
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหา
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1394
18 พ.ค.61
การจ้างพนักงานราชการ
4
ผคป.สระบุรี ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม
ป่าสักชลสิทธิ์ บางบาล และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1393
18 พ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล
2
ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
1392
18 พ.ค.61
รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4
ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการเบิกจ่ายส่งถึง สชป.10
ผจบ.ชป.10
1391
18 พ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ.พ.ร.บ.)
9
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1390
18 พ.ค.61
ขอเชิญร่วมสังเกตการการประเมิน สบ.ดีเด่น
7
ผคส.10
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมสังเกตการประเมิน สบ. ดีเด่น
ในวันที่ 23-24 พ.ค.61
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11
เวลา 08.30-17.00 น.
ผจบ.ชป.10
1389
18 พ.ค.61
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 2/2561)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1388
18 พ.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "วัชพืชในระบบชลประทานและการควบคุมกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ"
10
ผจบ.ชป.10 และ ผค.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1387
18 พ.ค.61
 ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ 70 ปี ประจำปี 2561 รอบที่ 2
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจโปรดแจ้งรายชื่อ
พร้อมเอกสารประกอบ มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 พ.ค.61
บส.ชป.10
1386
18 พ.ค.61
ขอแก้ไขข้อมูล
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1385
18 พ.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1384
18 พ.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนเมษายน 2561
8
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่พิจารณา
ธก.ชป.10
1383
18 พ.ค.61
ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง "การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0"
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดสมัครผ่านระบบ
ออนไลน์ข้างต้น และส่งรายชื่อมาที่
งานบริหารบุคคลฯ ภายในวันที่ 18 พ.ค.61
บส.ชป.10
1382
18 พ.ค.61
ขอเชิญประชุมอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัดสระบุรี)
4
ผคป.สระบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังสระบุรี
ธก.ชป.10
1381
18 พ.ค.61
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2561
4
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
1380
17 พ.ค.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการปรับปรุุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบส่งให้ สพ.ชป.10 และส่งไฟล์ข้อมูลทาง
Email.:water_use@hotmail.com
ภายในวันที่ 24 พ.ค.2561
ผจบ.ชป.10
1379
17 พ.ค.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคส.10
เพื่อทราบส่งให้ สพ.ชป.10 และส่งไฟล์ข้อมูลทาง
Email.:water_use@hotmail.com
ภายในวันที่ 24 พ.ค.2561
ผจบ.ชป.10
1378
17 พ.ค.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบส่งให้ สพ.ชป.10 และส่งไฟล์ข้อมูลทาง
Email.:water_use@hotmail.com
ภายในวันที่ 24 พ.ค.2561
ผจบ.ชป.10
1377
17 พ.ค.61
ผลการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ฯ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำ
14
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1376
17 พ.ค.61
ขอแจ้งผลการจัดสรรประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ค่าครุภัณฑ์)
5
ฝบท.ชป.10 ผคป.สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
เพชรบูรณ์ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักชลสิทธิื บางบาล และ ผคส.10
(สำเนา คพ.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1375
17 พ.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์" ในส่วนภูมิภาค
4
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1374
17 พ.ค.61
การแอบอ้างหลอกลวงฝากบุคคลเข้ารับราชการกรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1373
17 พ.ค.61
ขอเชิญประชุมเร่งรัด ติดตาม การประกาศทางน้ำชลประทาน
ตามมาตรา 5 และการขออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ตามมาตรา 8
5
ผจบ. ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ โคกกะเทียม
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ปบ.ชป.10
เพื่อทเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี
มล.ชูชาติ กรมชลประทาน สามเสน
ผจบ.ชป.10
1372
17 พ.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาตให้ จน.คบ./จน.คป.
เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 21 พ.ค.61
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สชป.10 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
1371
17 พ.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1370
17 พ.ค.61
 แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายระดับโครงการที่เบิกจ่ายที่ต่ำสุด 30 อันดับ ของงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.)
10
ผคส.10 ผคบ.ป่าสักใต้ ป่าสักชลสิทธิ์
โคกกะเทียม และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1369
17 พ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1368
17 พ.ค.61
โครงการสำคัญ (Flagspip Project) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Download แบบฟอร์ม)
4
File Zip
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
จัดทำรายละเอียดลงในแบบฟอร์มที่แนบฯ
และส่งให้ส่วนวิศวกรรม
ทาง E-mail : Consider10@hotmail.com
และ tprayard@yahoo.com
ภายในวันที่ 23 พ.ค.61 เวลา 12.00 น.

ผวศ.ชป.10
1367
17 พ.ค.61
การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรมชลประทาน
4
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ และ ปบ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1366
17 พ.ค.61
ทบทวนการขอออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 8 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 - 2559 และเร่งรัดติดตามการประกาศทางน้ำชลประทาน ประจำปี 2561
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ และ ปบ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1365
16 พ.ค.61
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนพฤษภาคม 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาแจ้งรายชื่อและร่วมบริจาค
สมบบเป็นเจ้าภาพได้ที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 23 พ.ค.61
ธก.ชป.10
1364
16 พ.ค.61
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการใช้เครื่องวัดกระแสน้ำแบบคลื่นเสียง
1
ผคบ. และ ผคป. ใน สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1363
16 พ.ค.61
สรุปผลการประชุมคระรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1362
16 พ.ค.61
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง การลดพลุงงานของหน่วยงานในจังหวัดลพบุรี
5
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1361
16 พ.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2561
5
ผอ.โครงการใขเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1360
16 พ.ค.61
รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561
15
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินและ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายฯ
ผผง.ชป.10
1359
16 พ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 721/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
3
ผจบ. และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1358
16 พ.ค.61
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเมนูทางเลือกการอบรมเพิ่มทักษะอาชีพและการจัดแรงงานกับทีม OT
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1357
16 พ.ค.61 ขอให้จัดทำประเด็น คำถาม คำตอบ HOT ISSUE ขอหน่วยงาน ที่คาดว่าจะถูกอภิปรายเพื่อเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 16 พ.ค.61 ก่อน 10.00 น.
ผง.ชป.10
1356
15 พ.ค.61
 แจ้งรายชื่อบุคลากรและพิจารณาบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools)
4
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมฝึกอบรฯ
บส.ชป.10
1355
15 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเเต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1354
15 พ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 694/2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
ผคส.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1353
15 พ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
2
ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1352
15 พ.ค.61 การเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการภายในสำนัก/กอง
6
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคบ.นครหลวง
ผคป.เพชรบูรณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
บส.ชป.10
1351
15 พ.ค.61
บิดาของ นางปรวรรณ สลัดทุกข์ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้คุ้นเคยทราบทั่วกัน
ธก.ชป.10
1350
15 พ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดงาน และเชิญร่วมกิจกรรม "MORING BRIEF"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช ช่องแค
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมกิจกรรม
"MORING BRIEF"
ในวันที่ 22 พ.ค.61 เวลา 07.00-08.30 น.
ณ ห้องประชุมภาณุสรณ์ สชป.10
ธก.ชป.10
1349
15 พ.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1348
15 พ.ค.61
ขอส่งวารสารสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1347
15 พ.ค.61
เร่งรัดการประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5 และการขอออกกฏกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา 8 ตามแผนปี 2561
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1346
11 พ.ค.61
ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงกา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1345
11 พ.ค.61
นายวริษฐ์ ปกป้อง ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 14 ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1344
11 พ.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 48 ปีที่ 5 ประจำเดือนเมษายน 2561
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1343
11 พ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ หลักสูตรทบทวน ทิศทาง ICT เพื่อมุ่งสู่ RID No.1
9
ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาส่งรายชื่อผู้ดูแลระบบ
ประสานงานด้าน ICT ของสำนักฯ
จำนวน 1 ท่าน มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 15 พ.ค.61
บส.ชป.10
1342
11 พ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้
9
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1341
11 พ.ค.61
รับโอนย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1340
11 พ.ค.61
บัญชีนวัตกรรมไทย (Download เอกสาร)
3
File Zip
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1339
11 พ.ค.61
ข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 14/2561 วันพุธ 2 พ.ค.2561
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.ดครงการ (สำเนา รอง ผส.ชป.10 และ ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
โดยเฉพาะประเด็นข้อสั่งการ 1 (2)
ธก.ชป.10
1338
11 พ.ค.61
ขอส่งประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1
40
ผจบ.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
(สำเนารอง ผส.ชป.10 และ ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1337
11 พ.ค.61
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1336
11 พ.ค.61
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลตะกุด และตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ...
8
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อพิจารณาดำเนินการ เสนอความคิดเห็น ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้สำนักฯ
ภายในวันที่ 11 พ.ค.61
ธก.ชป.10
1335
11 พ.ค.61
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำดือนเมษายน 2561
9
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผคป. ผคบ. ผคส10
ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21 ผบค.5.คก.
คข.5.คก คร.5 คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ. จด.2/3 มด และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา หากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง
งานธุรการ สชป.10
ภายในวันพุธที่ 16 พ.ค.61
ธก.ชป.1
1334
11 พ.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือ" (มหานคร รุ่น 6)
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและหากประสงค์จะสมัครเข้า
รับกรคัดเลือกฯ โปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานฯ
ให้งานบริหารบุคคฯ
ภยในวันที่ 11 พ.ค.61
ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
1333
11 พ.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข19/43/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1332
11 พ.ค.61
ขอส่งร่างบันทึกสรุปรายงานการประชุม เรื่องการขออนุญาตใช้ เช่่าที่ราชพัสดุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
5
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
1331
10 พ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 662/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพบเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
2
ผคบ.นครหลวง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1330
10 พ.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับสำนักงานชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
17
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.มโนรมย์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1329
10 พ.ค.61
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
ชปจ.ลพบุรี
1328
10 พ.ค.61
ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณา
ปบ.ชป.10
1327
10 พ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือ (ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1326
10 พ.ค.61
ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 และงานกันเงินเหลื่อมปี 2560 และสำหรับโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ
11
ผคบ.โคกกะเทียม ป่าสักใต้ ป่าสักชลสิทธิ์
ผคป.สระบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์
และ ผคส.10 (สำเนา รอง ผส.ชป.10 และ ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ตป.ชป.10
1325
10 พ.ค.61
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1-17
4
ผคบ. ผคป. บน. และ ปน.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1324
10 พ.ค.61
ขอเชิญประชุมจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2561
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 พ.ค.61
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
1323
10 พ.ค.61
ขอความร่วมมืองดเว้นการเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงฤดูฝนปี 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1322
10 พ.ค.61
โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1321
10 พ.ค.61
บัตร Krungthai Travel Card
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1320
10 พ.ค.61 ขอให้ดำเนินการจ้างงานคนพิการ่ตามพระราบบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 35 และรายงานผลตาม
มาตรา 33 และมาตรา 35
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการตามวิธีการ
ที่กำหนด ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 พ.ค.61
บส.ชป.10
1319
10 พ.ค.61
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1318
10 พ.ค.61
ขออนุมัติให้ข้าราชการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3
5
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1317
10 พ.ค.61
กำหนดการตรวจติดตามงานและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานใน สชป.10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ยส.ชป.10
1316
10 พ.ค.61
อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 4 – 6
16
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1315
10 พ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
หากมีผู้ประสงค์เข้ร่วมงานฯ
กรุณาแจ้งรายชื่อให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 16 พ.ค.61
ธก.ชป.10
1314
10 พ.ค.61
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
6
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา หากมีการจัดกิจกรรมฯ
ขอความร่วมมือส่งรายงน
ให้งานธุรการ ภายในวันที่ 25 มิ.ย.61
ธก.ชป.10
1313
10 พ.ค.61 ขอให้ติดตามผลการเพาะปลูกและการบริหารจัดการน้ำกับพื้นที่ลุ่มต่ำ
2
ผคบ.มโนรมย์, ช่องแค, โคกกะเทียม, เริงราง,
มหาราช, บางบาล และผคป.ลพบุรี

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป โดยส่งที่ ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ ที่อีเมล์ 1460rid10@gmail.com
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61 นี้เป็นต้อนไป

ผจบ.ชป.10
1312
9 พ.ค.61
แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล
8
ผคป.สระบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ผู้มีรายชื่อทราบต่อไป
บส.ชป.10
1311
9 พ.ค.61
เอกสารประกอบในการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์
3
ผคป. ผคบ.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อทราบ
พด.ชป.10
1310
9 พ.ค.61
สรุปผลการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธด.ชป.10
1309
9 พ.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และขอให้พิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMAQ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
13
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ปท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเข้ร่วมดสัมมนา
หากมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯเพิ่มเติม
โปรดแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 11 พ.ค.61
บส.ชป.10
1308
9 พ.ค.61
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการใช้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1307
9 พ.ค.61
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาทักษะการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน สำหรับผู้ปฎิบัติงานในฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านวิศวกรรม สำนักงานชลประทาน รุ่นที่ 2"
9
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา โดยกรอกใบสมัครและ
ส่งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 พ.ค.61
บส.ชป.10
1306
9 พ.ค.61
การใช้ Application Line ในการติดต่อสื่อสารงานราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1305
9 พ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (บง. พ.ร.บ.)
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
เข้าร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามฯ
ในวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 (ชั้น 2)
ผผง.ชป.10
1303
9 พ.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทพิจารณา แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตามบันทึกของ ผอ.พด. ต่อไป
ธก.ชป.10
1302
9 พ.ค.61
 การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการของกองแผนงาน
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้
ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจฯหน่วยงานละ 3 ชุด
ส่งให้งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 11 มิ.ย.61
ธก.ชป.10
1301
9 พ.ค.61
รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปี 2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1300
9 พ.ค.61
ความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1299
9 พ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการวางแผนการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานของกรมชลประทาน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1298
9 พ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสลิลทิพย์ วีระวงษ์)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1297
8 พ.ค.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1296
8 พ.ค.61
สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1295
8 พ.ค.61
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (หนังสือที่ กค (กวจ) 04052/ว198 ลงวันที่ 26 เมษายน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1294
8 พ.ค.61
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 5 ประจำเดือน เมษายน 2561
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1293
8 พ.ค.61
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์รองอธิบดีฝ่ายบริหาร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1292
8 พ.ค.61
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 388/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1291
7 พ.ค.61
การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
หากประสงค์ร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรดีเด่น
กรุณาแกรอกแบบเสนอประวัติและผลงานฯ
ส่งงานธุรการ ภายในวันที่ 9 พ.ค.61
ธก.ชป.10
1290
7 พ.ค.61
ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมปฐมนิเทศ โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เขื่อนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3
รอง ผส.ชป.10 ผส.ชป.10 และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 11 พ.ค.61 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานบริหารโครงการ อาคารที่ทำการ
ฝ่ายวิชาการ ชั้น 14 กรมชลประทาน สามเสน
ธก.ชป.10
1289
7 พ.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5
2
ผคบ. ผคป. และ ปบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1288
7 พ.ค.61
ขอข้อมูลพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทาน
1
ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม ช่องแค
เริงราง มหาราช บางบาล ผคป.ลพบุรี
และ ปน.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1287
7 พ.ค.61
รายงานผลการประชุมปิดการตรวจสอบและร่วมแสดงความคิดเห็นกับร่างรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่กิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำ ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ของกรมชลประทาน (Download File เอกสาร)
26
Zip file
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1286
7 พ.ค.61
สำรวจผู้มีคุณวุฒิปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่สภาวิศวกรรับรอง และมีใบอนุญาตเพื่อประกอบอาชีพวิศวกร (ใบ ก.ว.) ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งบุคลากร
ในสังกัดที่มีคุณวุฒิปริญญาฯ
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 9 พ.ค.61
บส.ชป.10
1285
7 พ.ค.61
 ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี ผคบ.ป่าสักใต้
โคกกะเทียม มหาราช และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1284
7 พ.ค.61
การก่อหนี้ผูกพัน การจ้างแรงงาน งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
โดยเคร่งครัด
ผผง.ชป.10
1283
7 พ.ค.61
แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษาการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้
3
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา
บส.ชป.10
1282
7 พ.ค.61
นายเปรื่อง แจ้งวิจิตร ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.๙ป.10
1281
7 พ.ค.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 23
19
ผจบ.ชป.10
เพื่อทราบ กรอกรายละเอียดใบสมัคร
และตอบยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 9 พ.ค.61
บส.ชป.10
1280
7 พ.ค.61
การปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1279
7 พ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (พ.ร.บ.)
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1278
7 พ.ค.61
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดการจ้างแรงงาน
ให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด
ผผง.ชป.10
1277
7 พ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2561)
4
ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1276
7 พ.ค.61
ขอให้เตรียมความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทาน
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1275
4 พ.ค.61
การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5
31
รอง ผส.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
หากมีความประสงค์หรือมีคุณสมบัติที่ประสงค์
จะสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าวขอให้แจ้งรายชื่อ
พร้อมกรอกใบสมัครฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 7 พ.ค.61
บส.ชป.10
1274
4 พ.ค.61
ขอให้จัดส่งข้อมูลสนันสนุนการจัดทำโค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Rule Curve) อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งประเทศ
4
ผคป.ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1273
4 พ.ค.61
 การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1272
4 พ.ค.61
สรุปประเด็นการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 3 พ.ค.61
1
ผคก.ชป.10 ผคบ.และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
1271
4 พ.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน(RID NO.1)
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1270
4 พ.ค.61
ประชุมชี้แจงแนวทางการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุให้กับ อปท. ในเขต อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
4
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ ปบ.ชป.10 และ
นิติกร
เพื่ออนุญาต ให้ จน.คบ/จน.คป
เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61
ผจบ.ชป.10
1269
4 พ.ค.61
แจ้งเข้าดำเนินการสำรวจโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (คลองชัยนาท-ป่าสัก)
14
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
และ ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
1268
4 พ.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปรแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
1267
3 พ.ค.61
รายงานการประชุมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ณ จังหวัดลพบุรี
14
ผวศ.ชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1266
3 พ.ค.61
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1265
3 พ.ค.61
โครงการทดสอบความสามารถคอมพิวเตอร์สากล
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาบุคลากรในสังกัด
เข้ารับการสัมมนาโครงการดังกล่าว
และแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 4 พ.ค.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
1264
3 พ.ค.61
ขอชี้แจงรายละเอียดโครงการถนนยางพาราดินซีเมนต์
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1263
3 พ.ค.61
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่มจากการขายสิทธิการเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1262
3 พ.ค.61
ขอยุติการสั่งจองเสื้อยืดโปโลตราสัญลักษณ์ 116 ปี กรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1261
3 พ.ค.61
ขอให้เสนอโครงการสำคัญ เพื่อการบังคมทูลรายงานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12
ผวศ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1260
3 พ.ค.61
ข้อสั่งการของ ผส.ชป.10 ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 1/2561
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ บน.ชป.10 และ ปน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1259
3 พ.ค.61
ตรวจสอบความพร้อมด้านแบบก่อสร้างและที่ดินของงานที่บรรจุอยู่ในคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4
ผคป. และ ผคบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
1258
3 พ.ค.61
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 385/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1257
3 พ.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1256
3 พ.ค.61
เร่งรัดดำเนินการการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual) ตามแผนปฏิบัติงานปี 2561
10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
เร่งรัดดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามแผนฯ ข้อ 4
ส่งให้สำนักฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2561
ธก.ชป.10
1255
3 พ.ค.61
วารสารสำนักงานชลประทานที่ 14 ปิที่ 2 ฉบับที่ 2/2561 ประจำเดือนมีนาคม - เมษายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1254
3 พ.ค.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา บคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ สบค. แจ้งมา และมีความประสงค์
เข้ารับการฝึกอบรมฯ ขอให้แจ้งรายชื่อ
ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 7 พ.ค.61
บส.ชป.10
1253
3 พ.ค.61
แจ้งเข้าดำเนินการสำรวจโครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก
ของแม่น้ำเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา (คลองชัยนาท-ป่าสัก)
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและอำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1252
3 พ.ค.61
ผลการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่
ครั้งที่ 21-2/2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1251
3 พ.ค.61
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการออกใบแจ้งหนี้ค่าชลประทาน/ใบแจ้งปริมาตรน้ำ
(แบบ งท.ชป.06)และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี(แบบ งท.ชป.07)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
งบ.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1250
3 พ.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1249
3 พ.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1248
3 พ.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์" ในส่วนภูมิภาค
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขตจังหวัดลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ
และแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 9 พ.ค.61
บส.ชป.10
1247
3 พ.ค.61
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1246
2 พ.ค.61
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
1245
2 พ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2561)
4
ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1244
2 พ.ค.61
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1-17
5
ผคป.ทุกโครงการ และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้, ปข.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
1243
2 พ.ค.61
แผนค่ากำจัดวัชพืชเพื่อเตรียมความพร้อมระบายน้ำหลากปี 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.มโนรมย์
ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง ป่าสักใต้
มหาราช(สำเนา ผส.ชป.10 ผคป.ทุกโครงการ)
เพื่อทราบ
ไว้เป็นเบื้องต้น และเมื่อมีความ
ก้าวหน้าจะได้แจ้ง
ผจบ.ชป.10
1242
2 พ.ค.61
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 5/2561)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1241
2 พ.ค.61
การดำเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
4
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1240
2 พ.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 - 2560
8
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อตรวจสอบข้อมูล เงินกันเหลื่อมปี
และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบ.ชป.10
1239
2 พ.ค.61
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกการจ้างแรงงานตามเมนูอาชีพจ้างแรงงานสร้างรายได้ของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1238
2 พ.ค.61
ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบการพิจารณา โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผง.ชป.10
1237
2 พ.ค.61
การขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1236
2 พ.ค.61
ชี้แจงการบังคับใช้หรือทบทวนสิทธิตามความในกฎกระทรวง
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1235
2 พ.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 1/2561
4
ผจบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1234
2 พ.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น(ผูบังคับบัญชาที่สูงก่าว 1 ระดับ)ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำในยุก 4.0"
4
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
1233
1 พ.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
7
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1232
1 พ.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop level 1 รุ่นที่ 6
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
บุคลากรที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษและ
สนใจเข้ารับการฝึกอบรมฯ
และแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 10 พ.ค.61
บส.ชป.10
1231
1 พ.ค.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM Tools)
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ สบค.แจ้งมาและมีความประสงค์
เข้ารับการฝึกอบรมฯ ขอให้แจ้งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 8 พ.ค.61
บส.ชป.10
1230
1 พ.ค.61
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1229
1 พ.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตาทผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)ในงานชลประทาน"
2
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
1228
1 พ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข19/41/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1227
1 พ.ค.61
สรุปผลการประชุมการจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อน
13
ผคป.ทุกโครงการ และ ปข.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1226
1 พ.ค.61
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทาน 1- 17
3
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1225
1 พ.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1224
1 พ.ค.61
ชอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ และเชิญวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาระดับสำนักงานชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
18
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.มโนรมย์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1223
1 พ.ค.61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ
ผคป.ทุกโครงการ
เพือทราบ
ผจบ.ชป.10
1222
1 พ.ค.61
 ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1221
1 พ.ค.61
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" หมู่บ้าน/ชุทชนละสองแสนบาท)
19
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1220
1 พ.ค.61
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20
32
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 2 พ.ค.61
ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
1219
1 พ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาวางโครงการเบื้องต้นและการจัดทำ Reconnaissane Study Report รุ่นที่ 1
5
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
1218
1 พ.ค.61
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ด้านระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยงข้่องกับการสำรวจเพื่องานชลประทาน รุ่นที่ 1
9
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 พ.ค.61
บส.ชป.10
1217
1 พ.ค.61  ขอเชิญส่งผู้สมัครเพื่อเข้าร่วม Workshop ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจโปรดกรอกรายละเอียด
ในแบบ ผอ.142 ที่แนบ ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 พ.ค.61
บส.ชป.10
1216
1 พ.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
1215
1 พ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 30 เมษายน 2561)
4
ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10