ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
ต.ค.61
พ.ย.61
ธ.ค.61

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
1078
25 เม.ย.61
 สรุปการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "การตลาดนำการผลิต" และโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกรมพัฒนาที่ดิน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1077
25 เม.ย.61
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกาตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1076
25 เม.ย.61
 การบูรณการหน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1075
25 เม.ย.61 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี ผคบ.ป่าสักใต้
โคกกะเทียม มหาราช และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1074
25 เม.ย.61
แจ้งความประสงค์ให้เร่งรัดการดำเนินการใช้ตำแหน่งว่าง
5
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพือพิจารณาแจ้งความประสงค์ขอบรรจุ
หรือรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 25 เม.ย.61
บส.ชป.10
1073
25 เม.ย.61
ขอความร่วมมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสารบรรณของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1072
25 เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและหากมีผู้ประสงค์
เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ โปรดแจ้งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 26 เม.ย.61
บส.ชป.10
1071
25 เม.ย.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 85 ปีที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1070
24 เม.ย.61
ค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online กองแผนงาน) 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบค่าคะแนนของ สชป.10
ผผง.ชป.10
1069
24 เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1068
24 เม.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20-21
2
ผจบ.ชป.10 และ ผคก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
บส.ชป.10
1067
24 เม.ย.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคป.ลพบุรี และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1066
24 เม.ย.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1065
24 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายกาญจน์ธรณินทร์ ศิลปะ และ นางสาวเบญจวรรณ บุญสุข)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1064
24 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธนกร สุขใจ)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1063
24 เม.ย.61
บิดาของ นางสาวสุลักขณา ขำคง ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1062
24 เม.ย.61
 สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1061
24 เม.ย.61
สรุปการประชุมเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1060
24 เม.ย.61
ขอความร่วมมือในการทำประเมินและติดตาม Online ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์ระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1
11
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักชลสิทธิ์ ป่าสักใต้ และ ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1059
24 เม.ย.61
การรายงานผลงานก้าวหน้าและการรายงานการตรวจการจ้างหรือการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างกรณีวงเงินตามสัญญาอยู่ในอำนาจกรม
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบแลพถือปฏิบัต
ธก.ชป.10
1058
24 เม.ย.61
การพัฒนาฟื้นฟูทุ่งมหาราช
1
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคบ.มหาราช
โคกกะเทียม และ ผคบ.เริงราง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่
พค.ชป.10
1057
24 เม.ย.61
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่สชป.10-17
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1056
23 เม.ย.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop level 1 รุ่นที่ 5
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
และแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 พ.ค.61
ธก.ชป.10
1055
23 เม.ย.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 31/2561 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1-17
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1054
23 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 549/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง ของตำแหน่งไที่ได้รับแต่งตั้ง
2
ผคบ.บางบาล และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1053
23 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบคโฮ
4
ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผอ.ศูนญ์ 5)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1052
23 เม.ย.61
 แนวทางปฏิบัติในการชี้แจงเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1051
23 เม.ย.61
 แนวทางปฏิบัติในการชี้แจงเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1050
23 เม.ย.61
ข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 13/2561 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1049
23 เม.ย.61
ขอจัดส่งบัญชีจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
9
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกะเทียม
เริงราง มหาราช บางบาล และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1048
23 เม.ย.61
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพอ่างเก้บน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูน้ำหลาก
5
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อดำเนิกนาร
ผจบ.ชป.10
1047
23 เม.ย.61
ขอข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2561
3
ผวศ.ชป.10 ผคป.สระบุรี เพชรบูรณ์
ผคบ.ช่องแค นครหลวง มโนรมย์
คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่ดทราบและกรุณาแจ้งผู้เกษียณอายุฯ
ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่แนบ
พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบเต็มยศขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 1 รูป ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 เม.ย.61
บส.ชป.10
1046
23 เม.ย.61
ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จังหวัดลพบุรี คณะที่ 2
20
ผคป.ลพบุรี
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 1 พ.ค.61
ธก.ชป.10
1045
23 เม.ย.61
ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ระดับภาคกลาง
9
ผจบ.ชป.10
เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 2 พ.ค.61 เวลา 10.00 น.
ธก.ชป.10
1044
23 เม.ย.61
มารดาของนายนิพนธ์ กิจโกศล ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1043
23 เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "Internet of Things (IOT) ในยุคอุตสาหกรรม 4.0" โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1042
23 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 583/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานฯ
ที่กำหนดรับราชการต่อไป
2
ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1041
23 เม.ย.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1040
23 เม.ย.61
เฝ้าระวังและติดตามการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
6
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
1039
23 เม.ย.61
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1038
23 เม.ย.61
แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1037
23 เม.ย.61
ซ้อมความเขาใจเรื่องการรับชำระและนำส่งเงินค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (เพิ่มเติม)
16
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ผจบ.ชป.10
1036
23 เม.ย.61
รายงานสรุปครุภัณฑ์ตามแบบ สท.งท.01 สท.งท.02 สท.งท.03-1 สท.งท.03-2 สท.งท.03-3 ครั้งที่2
25
ผคป.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้
นครหลวง บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งรายงานตามแบบฟอร์ม
ให้กองการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 30 เม.ย.61
งบ.ชป10
1035
23 เม.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 3 (ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
2
ผคส.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
1034
23 เม.ย.61
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 และตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีคุณสมบัติตามประกาศฯ
ขอให้ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
งานบริหารบุคคล สชป.10
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 พ.ค.61
บส.ชป.10
1033
23 เม.ย.61
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจโปรดใบสมัคร
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 พ.ค.61
บส.ชป.10
1032
23 เม.ย.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่งประเทศ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1031
23 เม.ย.61
รายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1030
23 เม.ย.61
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1029
23 เม.ย.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดทำเทมเพลตกับเว็บไซต์ CMS เพื่อรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา ส่งบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ให้งานบริหารบุคคฯ
ภายในวันที่ 24 เม.ย.61
บส.ชป.10
1028
23 เม.ย.61
การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์สมัครรับทุนรัฐบาล
พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 30 เม.ย.61
บส.ชป.10
1027
23 เม.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาตให้ จน.เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ในวันที่ 23 เม.ย.61 เวลา 10.00 น
ผจบ.ชป.10
1026
20 เม.ย.61
แบบอุธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ 2)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1025
20 เม.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1024
20 เม.ย.61
รายงานการประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี พ.ศ.2561
(เพิ่มเติม)โครงการไทย นิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
11
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ผผง.ชป.10
1023
20 เม.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำ
เอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุกรักาา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี ผคบ.ป่าสักใต้
โคกกะเทียม มหาราช และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1022
20 เม.ย.61
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างและผลการปฏิบัติตาม
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและนำประเด็นข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1021
20 เม.ย.61
การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1020
20 เม.ย.61
คำแนะนำ (Coaching Tips) ในการเดินงานตามแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1019
20 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทยของกระทรวงเกษตรและสหรกณ์ ประจำปี 2561
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
สลากบำรุงสภากาชาดไทยหน่วยงานละ 10 ฉบับ
ฉบับละ 100 บาท (หน่วยงานละ 1,000 บาท)
โดยรับสลากและนำส่งเงิน
ให้งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 26 เม.ย.61
ธก.ชป.10
1018
20 เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ประจำเดือนเมษายน 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์ร่วมบริจาคทำบุญ
หรือเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
กรุณาแจ้งงนธุรการ
ภายในวันที่ 24 เม.ย.61
ธก.ชป.10
1017
20 เม.ย.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1016
20 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ
"ชลสาร"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1015
20 เม.ย.61
การใช้กลไกขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
6
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1014
20 เม.ย.61
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1013
19 เม.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1012
19 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1011
19 เม.ย.61

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับ
ก ารพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1010
19 เม.ย.61
ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561(ไตรมาศที่2/2
561) (DownloadFile)
3
Zip File
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1009
19 เม.ย.61
การเดินทางไปกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิตร์ วงษ์สุวรรณ) ณ จังหวัดลพบุรี
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.ลพบุรี และ ผวศ.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุมใน วันศูกร์ที่ 20 เม.ย.61
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธาราป่าสัก
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
1008
19 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อโครงการที่จัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist)
2
ผคป.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
ผวศ.ชป.10
1007
19 เม.ย.61
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1 - 17
2
ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1006
19 เม.ย.61
การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 21-2/2561
5
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1005
18 เม.ย.61
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1004
18 เม.ย.61
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล ( Data Governance Frmework)
53
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1003
18 เม.ย.61
ขอแจ้งปรับปรุงอินเทอร์เน็ต
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1002
18 เม.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2561)
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1001
18 เม.ย.61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
1000
18 เม.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0999
18 เม.ย.61
หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน (เพิ่มเติม)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบอทราบ
บส.ชป.10
0998
18 เม.ย.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0997
18 เม.ย.61
การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10
1
ผอ.สวน, ผอ. โครงการ และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว
ธก.ชป.10
0996
17 เม.ย.61
แจ้งรายละเอียดขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬา งานสงกรานต์สำนักงานชลประทานที่ 10
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0995
17 เม.ย.61 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดความต้านทานไฟฟ้าสำหรับ
น้ำบาดาลสำหรับงานชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมโครงการฝึกอบ ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 17 เม.ย.61
บส.ชป.10
0994
17 เม.ย.61
การเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและจัดเตรียมความพร้อมต่อไป
ผผง.ชป.10
0993
17 เม.ย.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร"วัชพืชในระบบชลประทานและการควบคุมกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
10
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
เสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ส่งให้งานบริหารบุคคล สชป.10
ภายในวันที่ 23 เม.ย.61
บส.ชป.10
0992
17 เม.ย.61
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 38 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560- 31 ธันวาคม 2560
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0991
17 เม.ย.61
ขอให้แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลับส่วนกลาง
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการภายในกำหนดต่อไป
ผผง.ชป.10
0990
17 เม.ย.61 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0989
17 เม.ย.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การจัดดอกไม้สด"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
กรุณาแจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 4 พ.ค.61
บส.ชป.10
0988
17 เม.ย.61
สรุปผลการประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0987
17 เม.ย.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ . ปีที่ี 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0986
17 เม.ย.61 ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0985
17 เม.ย.61 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1-17
3
ผคบ. ผคป.(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกของท่าน รธบ.ต่อไป
ผจบ.ชป.10
0984
11 เม.ย.61
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ "ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0983
11 เม.ย.61
ขออนุญาตเข้าทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครือข่าย VPN รวมทั้งตรวจเช็คสัญญาณ
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ปท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0982
11 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 565/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
2
ผคก.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0981
11 เม.ย.61
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายของจังหวัดสู่ระบบ Digital Platform
1
ผคป.ลพบุรี และ งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0980
11 เม.ย.61
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0979
11 เม.ย.61
ขอส่งแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองฤดูฝนปี 2561
18
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0978
11 เม.ย.61 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 47 ปีที่ 5
ประจำเดือนมีนาคม 2561
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0977
11 เม.ย.61 รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการด่วนต่อไป
ผผง.ชป.10
0976
11 เม.ย.61 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการถ่ายโอนโครงการ/ภารกิจด้านการดูแลแหล่งน้ำ
ขนาดเล็กตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(การประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2560)

2
ผคป. และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
0975
11 เม.ย.61 แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
33
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อพิจารณา

ยศ.ชป.10
0974
11 เม.ย.61 ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบต่อไป
บส.ชป.10
0973
11 เม.ย.61 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาวางโครงการเบื้อนต้น
และการจัดทำReconnaissance Study Report รุ่นที่ 1-2
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบต่อไป
บส.ชป.10
0972
11 เม.ย.61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมที่ ข19/35/2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
 
บส.ชป.10
0971
11 เม.ย.61 การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0970
11 เม.ย.61 ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0969
11 เม.ย.61 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรและร่วมงานสัมมนาวันครบรอบ"46 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร"
4
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อประสานกับ ลนก. และ ผส.บอ.
ตามลำดับที่ 3 ต่อไป
ธก.ชป.10
0968
10 เม.ย.61 ขอเชิญประชุมหารือเตรียมการแข่งขันกีฬากลุ่มสีเหลือง
1
รอง ผส. ชป.10 ผอ.ส่วน ผจจ.20 สร.รว.10 ผด.10.สธ.จด.2/3 มด.
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 11 เม.ย.61 เวลา 14.00 น .
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้นบน
ธก.ชป.10
0967
10 เม.ย.61
การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0966
10 เม.ย.61
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0965
10 เม.ย.61
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูฯย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
และ ผคบ.โคกกะเทียม
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0964
10 เม.ย.61
การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผล
ในระยะเวลาที่กำหนด
ปท.ชป.10
0963
10 เม.ย.61
ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0962
10 เม.ย.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0961
10 เม.ย.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุกทกวิทยาปีที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำเดือนเมษายน 2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0960
10 เม.ย.61
มารดาของนางประมวล มณีสาร ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0959
10 เม.ย.61 ผลการซักซ้อมแนวทางพิจารณาการขอใช้ที่ราชพัสดุฯ
1
ผคบ. ผคป. ทุกโครงการ ฝบท.ชป.10 นิติกร และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0958
10 เม.ย.61
ขอเลื่อนแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคุ้งใหญ่ ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6
ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
957
10 เม.ย.61
รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561
12
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0956
10 เม.ย.61
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
ในวันที่ 1 เมษายน 2561 61
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
0955
10 เม.ย.61
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
ในวันที่ 1 เมษายน 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
0954
10 เม.ย.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการมนเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0953
10 เม.ย.61
ขอให้ชี้แจง หลักเกณฑ์วิธีการ ในการคำนวณจำนวนปริมาณน้ำเพื่อเก็บค่าชลประทาน
5
ผคบ.มโนรมย์ ฃ่อแค โคกกะเทียม
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0952
10 เม.ย.61
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0951
10 เม.ย.61
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17
ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ และผู้เกี่ยวข้อง
ให้งนบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 เม.ย.61
บส.ชป.10
0950
10 เม.ย.61
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2561
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0949
10 เม.ย.61
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.1 ผผง.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบบุรี ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง ป่าสักใต้ ช่อแค มโนรมย์ และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
0948
9 เม.ย.61
ยกเลิกลำดับที่ 0919 เปลี่ยนเป้น 0948 สำรวจความต้องการสนับสนุนงบประมาณและจำนวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561
5
ผคบ.มโนรมย์ ผคป.สระบุรี และ ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
0947
9 เม.ย.61

ยกเลิกลำดับที่ 0920 เปลี่ยนเป็น 0947แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 70-71
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.นครหลวง (สำ เนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0946
9 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัด ติดตาม และทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรในโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร
(คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)
14
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0945
9 เม.ย.61
รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ
10
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0944
9 เม.ย.61
การสำรวจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในกรมชลประทาน
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาและกรอกข้อมุล
ตามแบบฟอร์มที่แนบส่งงานธุรการ
ภายในวันที่ 20 เม.ย.61
ธก.ชป.10
0943
9 เม.ย.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับกรฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการความรู้ในยุค RID 4.0
5
ผผง.ชป.10 และ ปท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0942
9 เม.ย.61
ขอให้พิจารณาส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบับติการหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม
เริงราง ป่าสักใต้ ช่องแค มโนรมย์ คลองเพรียว-เสาไห้ และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0941
9 เม.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 7 เมษษยน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0940
9 เม.ย.61
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
ผคบ และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0939
9 เม.ย.61
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างคันอ่างเก็บน้ำหนองโสนบ้านเพนียด
4
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
0938
9 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนา
ด้านการจัดการความรู้และสร้างเครือ
ข่าย
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.
และ ผคส.10
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0937
9 เม.ย.61
ขอให้ส่งแบบรายงานการปกครองดูและใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
4
ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อจัดทำรายงานฯ
ตามบันทึกของ พส.มด.รวบรวมที่
ฝบท.ชป.10 (นิติการ)
ภายในวันที่ 31 พ.ค.61
ผจบ.ชป.10
0936
9 เม.ย.61
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อน เพื่อวางแผนและดำเนินการแก้ไข้ด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 1
1
ผคป. และ ผคบ. (ปข.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0935
9 เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 4 - 6
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
บส.ชป.10
0934
9 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 517/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
933
9 เม.ย.61
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีง
บประมาณ พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0932
9 เม.ย.61
กำหนดการออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแผนงานซ่อมแซม
และบำรุงรักษาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
2
ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง ช่องแค
มโนรมย์ และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0931
9 เม.ย.61
การจัดทำคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ ในส่วนของสำนักฯ
มอบ ปท.ชป.10 ดำเนิการติดตั้งป้ายสำนักฯ
และจุดบริการร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม
ปท.ชป.10
0930
9 เม.ย.61
กำหนดเลขที่หนังสือ "กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรอง
ดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ)"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0929
9 เม.ย.61
ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
1
ผอ.โครงการ (ยกเว้น ผคส.10)
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ภายในกำหนดต่อไป
ผง.ชป.10
0928
9 เม.ย.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคบ. ผคส.10 หัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ และหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
และรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ ได้ที่งาน
ธุรการ ทั้งนี้หากไม่มีผู้รับ งานธุรการ
จะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0927
9 เม.ย.61
การแบ่งมอบหน้าที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0926
5 เม.ย.61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด VDO streaming โครงการสัมมนา
เรื่องแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและการป้องกันการทุจริตภายในกรมชลประทาน

7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเวียนเจ้าหน้าทีี่
ในสังกัดทราบเพื่อให้ผู้ที่สนใจรับชม
การถ่ายทอด VDO streaming
ในวันจันทร์ที่ 9 เม.ย.61
เวลา 09.00-16.00 น.
ทาง http://www.rid.go.th
บส.ชป.10
0925
5 เม.ย.61
การกำหนดเงื่อนไขในแบบสัญญาซื้อขายและแบบสัญญาจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
21
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0924
5 เม.ย.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
6
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาและรายงานผลดำเนินการ
ธก.ชป.10
0923
5 เม.ย.61
แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0922
5 เม.ย.61
ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.
ผคบ. ผสส.10 ผจจ.20 ผจจ.21 ผบค.5คก
คข.5.คก. คร.5 คก.สก.3สธ. และ จด.2/3 มด.
เพื่อทราบและตอบแบบตอบรับ
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทางโทรสารหมายเลข 0 3648 6895 หรือ
e-mail turakarn10@gnail.com หรือ
ทาง Line ภายในวันดิงคารที่ 11 เม.ย.61
ธก.ชป.10
0921
5 เม.ย.61
สรุปประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ ประจำปี
พ.ศ.2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและขอความร่วมมือดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0920
5 เม.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 70-71
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0919
5 เม.ย.61
สำรวจความต้องการสนับสนุนงบประมาณและจำนวนบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง
ประจำปีงบประมาณ 2561
5
ผคบ.มโนรมย์ ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาเกษตรและ
สหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 85
โดยกรอกรายละเอียดแบบตอบรับ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 11 เม.ย.61
บส.ชป.10
0918
5 เม.ย.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหาร
งานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง
รุ่นที่ 4
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ภายในวันที่ 15 ส.ค.61
บส.ชป.10
0917
5 เม.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอ และเข้าร่วมประชุม

ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ผจบ.ชป.10
0916
4 เม.ย.61
ขอแก้ไขข้อมูล ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0915
4 เม.ย.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
คือ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการชำนาญการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
ให้ข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน
บส.ชป.10
0914
4 เม.ย.61
ส่งคืนเครื่องราชอิริยาภรณ์ชั้นรอง
3
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผคบ.บางบาล
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและโปรดส่งคืนเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ได้ที่ส่วนทะเบียนประวัติฯ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บส.ชป.10
0913
4 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0912
4 เม.ย.61
ผลการจัดซื้อจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
(งบ พ.ร.บ.)
13
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0911
4 เม.ย.61
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
การปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยนช์
ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2561
9
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคบ. ผคป. นิติกร
และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบผลการประชุมฯ
ที่แนบในเบื้องต้น และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป
ผจบ.ชป.10
0910
4 เม.ย.61
สรุปผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามติคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0909
4 เม.ย.61
การแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กองบิน 2 ปี พ.ศ.2561
4
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0908
4 เม.ย.61
การพัฒนาพื้นฟูทุ่งมหาราช
1
ผจบ.ชป.10 ผคบ.มหาราช โคกกะเีทียม และ
ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผวศ.ชป.10
0907
3 เม.ย.61
การเผ้าระวังพื้นที่การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ช่วงเดือนมีนาคม
-เมษายน 2561
18
ผคป.ลพบุรี และ สระบุรี
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
0906
3 เม.ย.61
ผลการดำเนินการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน
7
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
0905
3 เม.ย.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมีนาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจา่รณา
ธก.ชป.10
0904
3 เม.ย.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมีนาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจา่รณา
ธก.ชป.10
0903
3 เม.ย.61
ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0902
3 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 488/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
รับราชการต่อไป
2
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0901
3 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0900
3 เม.ย.61
การเตรียมความพร้อมการจ้างแรงงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจา่รณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผผง.ชป.10
0899
3 เม.ย.61
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0898
3 เม.ย.61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ
การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0897
2 เม.ย.61
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและนำข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
0896
2 เม.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
3
ผคบ.ช่องแค มโนรมย์ โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
นครหลวง ป่าสักชลสิทธ์ บางบาล และ
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
บส.ชป.10
0895
2 เม.ย.61
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0894
2 เม.ย.61
สรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่
12/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0893
2 เม.ย.61
การตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0892
2 เม.ย.61
ขอแก้ไขกำหนดวันส่งข้อมูลยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด
2
ผคป.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณารา จึงขอแก้ไขกำหนดวัน
ส่งข้อมูลโดยขอให้โครงการจัดข้อมูล
ให้ส่วนวิศวกรรม
ภายในวันที่พุธที่ 4 เม.ย.61
ผวศ.ชป.10
0891
2 เม.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561)
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0890
2 เม.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561)
61
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0889
2 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายเสฎฐชัย
พรกุลประสิทธิ์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0888
2 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนิติพงษ์ ผลชู)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0887
2 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศิริพงษ์ ลังกา)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0886
2 เม.ย.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10