ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
1214
30 เม.ย.61 ขอข้อมูลปริมาณน้ำปล่อยเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ รายโครงการชลประทาน
3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อเร่งรัดดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
1213
30 เม.ย.61
ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวงประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1212
30 เม.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า1ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1211
30 เม.ย.61
การตั้งfanpage รอบรั้วชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1210
30 เม.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผผง.ชป.10 ผอ.โครงการ และ ปท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบลแะเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พ.ค.61
บส.ชป.10
1209
30 เม.ย.61
 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
1208
30 เม.ย.61
สรุปการประชุมหารือโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บส.ชป.10
1207
30 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายบำรุง สงสม)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1206
30 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภัคธร เซ่งง่าย)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1205
30 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 595/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1204
30 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามผลโครงการฝึกอบรม
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
ติดตามผลโครงการฝึกอบรฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
และส่งแบบติดตามทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หรือทาง E-mail ภายในวันที่ 11 พ.ค.61
บส.ชป.10
1203
30 เม.ย.61
การอนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นนอกจากบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
1202
30 เม.ย.61
นางบุญนาค วงศ์แสงนาค มารดานายวีระ วงศ์แสงนาต อดีตรองอธิบดี ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1201
30 เม.ย.61
ขอเชิญประชุม Web Conference การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน "โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
4
ผคป.ทุกจังหวัด (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 1 พ.ค.61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น กษ.
ธก.ชป.10
1200
30 เม.ย.61
 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 23
19
ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและตอบยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 พ.ค.61
บส.ชป.10
1099
30 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบัตร "การบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจสนับสนุนบัตร
"การบรรยายธรรมะเพื่อการกุศล"
ให้ส่งใบตอบรับให้ผู้จัดการโดยตรงต่อไป
ธก.ชป.10
1098
30 เม.ย.61
สรุปผลการประชุมชี้แจงการกรอกข้อมูลเพื่อการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อนขนาดเล็ก (พระราชดิ) ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
2
ผคป.ลพบุรี และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1097
30 เม.ย.61
การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1096
30 เม.ย.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวัน 30 เมษายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษ
ธก.ชป.10
1095
30 เม.ย.61
แนวทางการให้ภาคประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
3
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1094
30 เม.ย.61
 สรุปผลการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1093
30 เม.ย.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 18/2561 เรื่องการป้องกันและแก้ไขการระบายน้ำที่มีคุณภาพต่ำลงทางน้ำชลประทาน และทางน้ำที่ต่อเชื่อมกับทางน้ำชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1092
30 เม.ย.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 33 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1091
30 เม.ย.61
ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมทางไกล
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ในวันอังคารที่ 1 พ.ค.61 เวลา 13.30 น.
ผผง.ชป.10
1090
27 เม.ย.61 พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9
2
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเป็นผู้แทนสำนักฯเข้าร่วมพิธี
ธก.ชป.10
1089
27 เม.ย.61
บิดาของนางสมใจ เอี่ยมสอาด ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1088
27 เม.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
14
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1087
27 เม.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
34
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10 ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1086
27 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ผลักดันและส่งเสริมนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1085
27 เม.ย.61
ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1084
27 เม.ย.61
มารดา นายประยูร กลีบเมฆ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1083
27 เม.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ. พ.ร.บ.)
5
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่ ผส.ชป.10 สั่งการข้างต้น
ผผง.ชป.10
1082
27 เม.ย.61 ขอให้จัดทำข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2560
3
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ นครหลวง ป่าสักใต้
ผคส.10 ผคป.เพชรบูรณ์ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1081
27 เม.ย.61
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1080
27 เม.ย.61
ขอให้ดำเนินการยืนยันพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน
2
ผคบ. ผคป. และ บน.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1079
27 เม.ย.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1078
25 เม.ย.61
 สรุปการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "การตลาดนำการผลิต" และโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกรมพัฒนาที่ดิน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1077
25 เม.ย.61
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกาตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1076
25 เม.ย.61
 การบูรณการหน่วยงานในพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1075
25 เม.ย.61 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี ผคบ.ป่าสักใต้
โคกกะเทียม มหาราช และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1074
25 เม.ย.61
แจ้งความประสงค์ให้เร่งรัดการดำเนินการใช้ตำแหน่งว่าง
5
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพือพิจารณาแจ้งความประสงค์ขอบรรจุ
หรือรับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 25 เม.ย.61
บส.ชป.10
1073
25 เม.ย.61
ขอความร่วมมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการด้านสารบรรณของสำนักงานเลขานุการกรม กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1072
25 เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและหากมีผู้ประสงค์
เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ โปรดแจ้งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 26 เม.ย.61
บส.ชป.10
1071
25 เม.ย.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 85 ปีที่ 8 ประจำเดือนมีนาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1070
24 เม.ย.61
ค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online กองแผนงาน) 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบค่าคะแนนของ สชป.10
ผผง.ชป.10
1069
24 เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1068
24 เม.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20-21
2
ผจบ.ชป.10 และ ผคก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
บส.ชป.10
1067
24 เม.ย.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคป.ลพบุรี และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1066
24 เม.ย.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1065
24 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายกาญจน์ธรณินทร์ ศิลปะ และ นางสาวเบญจวรรณ บุญสุข)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1064
24 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธนกร สุขใจ)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1063
24 เม.ย.61
บิดาของ นางสาวสุลักขณา ขำคง ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1062
24 เม.ย.61
 สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1061
24 เม.ย.61
สรุปการประชุมเพื่อจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1060
24 เม.ย.61
ขอความร่วมมือในการทำประเมินและติดตาม Online ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์ระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1
11
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักชลสิทธิ์ ป่าสักใต้ และ ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1059
24 เม.ย.61
การรายงานผลงานก้าวหน้าและการรายงานการตรวจการจ้างหรือการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างกรณีวงเงินตามสัญญาอยู่ในอำนาจกรม
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบแลพถือปฏิบัต
ธก.ชป.10
1058
24 เม.ย.61
การพัฒนาฟื้นฟูทุ่งมหาราช
1
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคบ.มหาราช
โคกกะเทียม และ ผคบ.เริงราง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่
พค.ชป.10
1057
24 เม.ย.61
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่สชป.10-17
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1056
23 เม.ย.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop level 1 รุ่นที่ 5
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
และแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 พ.ค.61
ธก.ชป.10
1055
23 เม.ย.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 31/2561 เรื่อง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายปฐพีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 1-17
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1054
23 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 549/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง ของตำแหน่งไที่ได้รับแต่งตั้ง
2
ผคบ.บางบาล และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1053
23 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรกลรถแบคโฮ
4
ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผอ.ศูนญ์ 5)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1052
23 เม.ย.61
 แนวทางปฏิบัติในการชี้แจงเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1051
23 เม.ย.61
 แนวทางปฏิบัติในการชี้แจงเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1050
23 เม.ย.61
ข้อสั่งการการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 13/2561 วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1049
23 เม.ย.61
ขอจัดส่งบัญชีจัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
9
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกะเทียม
เริงราง มหาราช บางบาล และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1048
23 เม.ย.61
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพอ่างเก้บน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ช่วงฤดูน้ำหลาก
5
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อดำเนิกนาร
ผจบ.ชป.10
1047
23 เม.ย.61
ขอข้อมูลข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2561
3
ผวศ.ชป.10 ผคป.สระบุรี เพชรบูรณ์
ผคบ.ช่องแค นครหลวง มโนรมย์
คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่ดทราบและกรุณาแจ้งผู้เกษียณอายุฯ
ดำเนินการตามแบบฟอร์มที่แนบ
พร้อมรูปถ่ายเครื่องแบบเต็มยศขนาด 1 นิ้ว
จำนวน 1 รูป ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 เม.ย.61
บส.ชป.10
1046
23 เม.ย.61
ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม"โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) จังหวัดลพบุรี คณะที่ 2
20
ผคป.ลพบุรี
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 1 พ.ค.61
ธก.ชป.10
1045
23 เม.ย.61
ขอเชิญประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ระดับภาคกลาง
9
ผจบ.ชป.10
เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 2 พ.ค.61 เวลา 10.00 น.
ธก.ชป.10
1044
23 เม.ย.61
มารดาของนายนิพนธ์ กิจโกศล ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1043
23 เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "Internet of Things (IOT) ในยุคอุตสาหกรรม 4.0" โครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1042
23 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 583/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานฯ
ที่กำหนดรับราชการต่อไป
2
ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1041
23 เม.ย.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1040
23 เม.ย.61
เฝ้าระวังและติดตามการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
6
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
1039
23 เม.ย.61
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1038
23 เม.ย.61
แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 (สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1037
23 เม.ย.61
ซ้อมความเขาใจเรื่องการรับชำระและนำส่งเงินค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (เพิ่มเติม)
16
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ผจบ.ชป.10
1036
23 เม.ย.61
รายงานสรุปครุภัณฑ์ตามแบบ สท.งท.01 สท.งท.02 สท.งท.03-1 สท.งท.03-2 สท.งท.03-3 ครั้งที่2
25
ผคป.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้
นครหลวง บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งรายงานตามแบบฟอร์ม
ให้กองการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 30 เม.ย.61
งบ.ชป10
1035
23 เม.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 3 (ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
2
ผคส.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
1034
23 เม.ย.61
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4 (ตำแหน่งช่างฝีมือสนาม ช 4 และตำแหน่งช่างฝีมือโรงงาน ช 4)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีคุณสมบัติตามประกาศฯ
ขอให้ส่งเอกสารการสมัครได้ที่
งานบริหารบุคคล สชป.10
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 พ.ค.61
บส.ชป.10
1033
23 เม.ย.61
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61, 62
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจโปรดใบสมัคร
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 พ.ค.61
บส.ชป.10
1032
23 เม.ย.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันในต่งประเทศ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1031
23 เม.ย.61
รายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวันเวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1030
23 เม.ย.61
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1029
23 เม.ย.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้โปรแกรมสนับสนุนการจัดทำเทมเพลตกับเว็บไซต์ CMS เพื่อรองรับการแสดงผลทุกอุปกรณ์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา ส่งบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ให้งานบริหารบุคคฯ
ภายในวันที่ 24 เม.ย.61
บส.ชป.10
1028
23 เม.ย.61
การขอรับการจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์สมัครรับทุนรัฐบาล
พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 30 เม.ย.61
บส.ชป.10
1027
23 เม.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาตให้ จน.เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ในวันที่ 23 เม.ย.61 เวลา 10.00 น
ผจบ.ชป.10
1026
20 เม.ย.61
แบบอุธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ 2)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1025
20 เม.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 20 เมษายน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1024
20 เม.ย.61
รายงานการประชุมติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี พ.ศ.2561
(เพิ่มเติม)โครงการไทย นิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
11
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ผผง.ชป.10
1023
20 เม.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำ
เอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุกรักาา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี ผคบ.ป่าสักใต้
โคกกะเทียม มหาราช และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1022
20 เม.ย.61
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างและผลการปฏิบัติตาม
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและนำประเด็นข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1021
20 เม.ย.61
การกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในคู่มือการดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1020
20 เม.ย.61
คำแนะนำ (Coaching Tips) ในการเดินงานตามแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1019
20 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทยของกระทรวงเกษตรและสหรกณ์ ประจำปี 2561
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
สลากบำรุงสภากาชาดไทยหน่วยงานละ 10 ฉบับ
ฉบับละ 100 บาท (หน่วยงานละ 1,000 บาท)
โดยรับสลากและนำส่งเงิน
ให้งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 26 เม.ย.61
ธก.ชป.10
1018
20 เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต ประจำเดือนเมษายน 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์ร่วมบริจาคทำบุญ
หรือเข้าร่วมโครงการกิจกรรม
กรุณาแจ้งงนธุรการ
ภายในวันที่ 24 เม.ย.61
ธก.ชป.10
1017
20 เม.ย.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1016
20 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อลงในวารสารวิชาการ
"ชลสาร"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1015
20 เม.ย.61
การใช้กลไกขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
6
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1014
20 เม.ย.61
การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดพิธีกิจกรรมทางศาสนา
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1013
19 เม.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1012
19 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1011
19 เม.ย.61

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้ารับ
ก ารพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1010
19 เม.ย.61
ข้อสั่งการตามมติที่ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561(ไตรมาศที่2/2
561) (DownloadFile)
3
Zip File
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1009
19 เม.ย.61
การเดินทางไปกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิตร์ วงษ์สุวรรณ) ณ จังหวัดลพบุรี
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.ลพบุรี และ ผวศ.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุมใน วันศูกร์ที่ 20 เม.ย.61
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธาราป่าสัก
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
1008
19 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อโครงการที่จัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist)
2
ผคป.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
ผวศ.ชป.10
1007
19 เม.ย.61
เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 1 - 17
2
ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1006
19 เม.ย.61
การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 21-2/2561
5
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1005
18 เม.ย.61
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1004
18 เม.ย.61
การแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบการกำกับดูแลข้อมูล ( Data Governance Frmework)
53
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1003
18 เม.ย.61
ขอแจ้งปรับปรุงอินเทอร์เน็ต
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1002
18 เม.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2561)
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1001
18 เม.ย.61
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
1000
18 เม.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0999
18 เม.ย.61
หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมชลประทาน (เพิ่มเติม)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบอทราบ
บส.ชป.10
0998
18 เม.ย.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0997
18 เม.ย.61
การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10
1
ผอ.สวน, ผอ. โครงการ และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว
ธก.ชป.10
0996
17 เม.ย.61
แจ้งรายละเอียดขบวนพาเหรดและการแข่งขันกีฬา งานสงกรานต์สำนักงานชลประทานที่ 10
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0995
17 เม.ย.61 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดความต้านทานไฟฟ้าสำหรับ
น้ำบาดาลสำหรับงานชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมโครงการฝึกอบ ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 17 เม.ย.61
บส.ชป.10
0994
17 เม.ย.61
การเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและจัดเตรียมความพร้อมต่อไป
ผผง.ชป.10
0993
17 เม.ย.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร"วัชพืชในระบบชลประทานและการควบคุมกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ
10
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
เสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ส่งให้งานบริหารบุคคล สชป.10
ภายในวันที่ 23 เม.ย.61
บส.ชป.10
0992
17 เม.ย.61
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 38 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560- 31 ธันวาคม 2560
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0991
17 เม.ย.61
ขอให้แจ้งคืนงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลับส่วนกลาง
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการภายในกำหนดต่อไป
ผผง.ชป.10
0990
17 เม.ย.61 โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0989
17 เม.ย.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การจัดดอกไม้สด"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา หากมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
กรุณาแจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 4 พ.ค.61
บส.ชป.10
0988
17 เม.ย.61
สรุปผลการประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0987
17 เม.ย.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ . ปีที่ี 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน มีนาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0986
17 เม.ย.61 ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 11 เมษายน 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0985
17 เม.ย.61 เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 1-17
3
ผคบ. ผคป.(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกของท่าน รธบ.ต่อไป
ผจบ.ชป.10
0984
11 เม.ย.61
 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ "ขับเคลื่อนเกษตรไทยด้วยเทคโนโลยี"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0983
11 เม.ย.61
ขออนุญาตเข้าทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครือข่าย VPN รวมทั้งตรวจเช็คสัญญาณ
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ปท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0982
11 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 565/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
2
ผคก.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0981
11 เม.ย.61
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายของจังหวัดสู่ระบบ Digital Platform
1
ผคป.ลพบุรี และ งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0980
11 เม.ย.61
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0979
11 เม.ย.61
ขอส่งแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองฤดูฝนปี 2561
18
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0978
11 เม.ย.61 วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 47 ปีที่ 5
ประจำเดือนมีนาคม 2561
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0977
11 เม.ย.61 รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการด่วนต่อไป
ผผง.ชป.10
0976
11 เม.ย.61 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการถ่ายโอนโครงการ/ภารกิจด้านการดูแลแหล่งน้ำ
ขนาดเล็กตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(การประชุม
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่3 พฤษภาคม 2560)

2
ผคป. และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
0975
11 เม.ย.61 แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
33
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อพิจารณา

ยศ.ชป.10
0974
11 เม.ย.61 ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบต่อไป
บส.ชป.10
0973
11 เม.ย.61 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการศึกษาวางโครงการเบื้อนต้น
และการจัดทำReconnaissance Study Report รุ่นที่ 1-2
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบต่อไป
บส.ชป.10
0972
11 เม.ย.61 มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งกรมที่ ข19/35/2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
 
บส.ชป.10
0971
11 เม.ย.61 การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0970
11 เม.ย.61 ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0969
11 เม.ย.61 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรและร่วมงานสัมมนาวันครบรอบ"46 ปี วันก่อตั้งกลุ่มเกษตรกร"
4
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อประสานกับ ลนก. และ ผส.บอ.
ตามลำดับที่ 3 ต่อไป
ธก.ชป.10
0968
10 เม.ย.61 ขอเชิญประชุมหารือเตรียมการแข่งขันกีฬากลุ่มสีเหลือง
1
รอง ผส. ชป.10 ผอ.ส่วน ผจจ.20 สร.รว.10 ผด.10.สธ.จด.2/3 มด.
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 11 เม.ย.61 เวลา 14.00 น .
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้นบน
ธก.ชป.10
0967
10 เม.ย.61
การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0966
10 เม.ย.61
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0965
10 เม.ย.61
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดศูฯย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
และ ผคบ.โคกกะเทียม
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0964
10 เม.ย.61
การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรายงานผล
ในระยะเวลาที่กำหนด
ปท.ชป.10
0963
10 เม.ย.61
ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแทนท์ส จำกัด
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0962
10 เม.ย.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปี ที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0961
10 เม.ย.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุกทกวิทยาปีที่ 5 ฉบับที่ 60 ประจำเดือนเมษายน 2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0960
10 เม.ย.61
มารดาของนางประมวล มณีสาร ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0959
10 เม.ย.61 ผลการซักซ้อมแนวทางพิจารณาการขอใช้ที่ราชพัสดุฯ
1
ผคบ. ผคป. ทุกโครงการ ฝบท.ชป.10 นิติกร และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0958
10 เม.ย.61
ขอเลื่อนแผนงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคุ้งใหญ่ ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6
ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
957
10 เม.ย.61
รายงานการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561
12
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0956
10 เม.ย.61
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
ในวันที่ 1 เมษายน 2561 61
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
0955
10 เม.ย.61
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
ในวันที่ 1 เมษายน 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
0954
10 เม.ย.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการมนเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0953
10 เม.ย.61
ขอให้ชี้แจง หลักเกณฑ์วิธีการ ในการคำนวณจำนวนปริมาณน้ำเพื่อเก็บค่าชลประทาน
5
ผคบ.มโนรมย์ ฃ่อแค โคกกะเทียม
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0952
10 เม.ย.61
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0951
10 เม.ย.61
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การจัดทำเอกสารการประเมินฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
17
ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ และผู้เกี่ยวข้อง
ให้งนบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 เม.ย.61
บส.ชป.10
0950
10 เม.ย.61
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 5 ประจำเดือน มีนาคม 2561
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0949
10 เม.ย.61
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.1 ผผง.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบบุรี ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง ป่าสักใต้ ช่อแค มโนรมย์ และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
0948
9 เม.ย.61
ยกเลิกลำดับที่ 0919 เปลี่ยนเป้น 0948 สำรวจความต้องการสนับสนุนงบประมาณและจำนวนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561
5
ผคบ.มโนรมย์ ผคป.สระบุรี และ ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
0947
9 เม.ย.61

ยกเลิกลำดับที่ 0920 เปลี่ยนเป็น 0947แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 70-71
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.นครหลวง (สำ เนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0946
9 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัด ติดตาม และทำความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรในโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร
(คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.)
14
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0945
9 เม.ย.61
รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ
10
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0944
9 เม.ย.61
การสำรวจเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในกรมชลประทาน
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาและกรอกข้อมุล
ตามแบบฟอร์มที่แนบส่งงานธุรการ
ภายในวันที่ 20 เม.ย.61
ธก.ชป.10
0943
9 เม.ย.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับกรฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการความรู้ในยุค RID 4.0
5
ผผง.ชป.10 และ ปท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0942
9 เม.ย.61
ขอให้พิจารณาส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบับติการหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม
เริงราง ป่าสักใต้ ช่องแค มโนรมย์ คลองเพรียว-เสาไห้ และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0941
9 เม.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 7 เมษษยน 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0940
9 เม.ย.61
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
ผคบ และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0939
9 เม.ย.61
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างคันอ่างเก็บน้ำหนองโสนบ้านเพนียด
4
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
0938
9 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนา
ด้านการจัดการความรู้และสร้างเครือ
ข่าย
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.
และ ผคส.10
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0937
9 เม.ย.61
ขอให้ส่งแบบรายงานการปกครองดูและใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
4
ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อจัดทำรายงานฯ
ตามบันทึกของ พส.มด.รวบรวมที่
ฝบท.ชป.10 (นิติการ)
ภายในวันที่ 31 พ.ค.61
ผจบ.ชป.10
0936
9 เม.ย.61
การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซม/ปรับปรุงเขื่อน เพื่อวางแผนและดำเนินการแก้ไข้ด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 1
1
ผคป. และ ผคบ. (ปข.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0935
9 เม.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 4 - 6
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
บส.ชป.10
0934
9 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 517/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
933
9 เม.ย.61
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีง
บประมาณ พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0932
9 เม.ย.61
กำหนดการออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแผนงานซ่อมแซม
และบำรุงรักษาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
2
ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง ช่องแค
มโนรมย์ และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0931
9 เม.ย.61
การจัดทำคัทเอ้าท์ประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ ในส่วนของสำนักฯ
มอบ ปท.ชป.10 ดำเนิการติดตั้งป้ายสำนักฯ
และจุดบริการร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงาม
ปท.ชป.10
0930
9 เม.ย.61
กำหนดเลขที่หนังสือ "กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรอง
ดอง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปยป.กษ)"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0929
9 เม.ย.61
ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
1
ผอ.โครงการ (ยกเว้น ผคส.10)
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ภายในกำหนดต่อไป
ผง.ชป.10
0928
9 เม.ย.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคบ. ผคส.10 หัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ และหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
และรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ ได้ที่งาน
ธุรการ ทั้งนี้หากไม่มีผู้รับ งานธุรการ
จะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0927
9 เม.ย.61
การแบ่งมอบหน้าที่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0926
5 เม.ย.61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด VDO streaming โครงการสัมมนา
เรื่องแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและการป้องกันการทุจริตภายในกรมชลประทาน

7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเวียนเจ้าหน้าทีี่
ในสังกัดทราบเพื่อให้ผู้ที่สนใจรับชม
การถ่ายทอด VDO streaming
ในวันจันทร์ที่ 9 เม.ย.61
เวลา 09.00-16.00 น.
ทาง http://www.rid.go.th
บส.ชป.10
0925
5 เม.ย.61
การกำหนดเงื่อนไขในแบบสัญญาซื้อขายและแบบสัญญาจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
21
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0924
5 เม.ย.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
6
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาและรายงานผลดำเนินการ
ธก.ชป.10
0923
5 เม.ย.61
แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0922
5 เม.ย.61
ขอเชิญร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.
ผคบ. ผสส.10 ผจจ.20 ผจจ.21 ผบค.5คก
คข.5.คก. คร.5 คก.สก.3สธ. และ จด.2/3 มด.
เพื่อทราบและตอบแบบตอบรับ
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทางโทรสารหมายเลข 0 3648 6895 หรือ
e-mail turakarn10@gnail.com หรือ
ทาง Line ภายในวันดิงคารที่ 11 เม.ย.61
ธก.ชป.10
0921
5 เม.ย.61
สรุปประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์ ประจำปี
พ.ศ.2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและขอความร่วมมือดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0920
5 เม.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 70-71
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0919
5 เม.ย.61
สำรวจความต้องการสนับสนุนงบประมาณและจำนวนบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง
ประจำปีงบประมาณ 2561
5
ผคบ.มโนรมย์ ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาเกษตรและ
สหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 85
โดยกรอกรายละเอียดแบบตอบรับ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 11 เม.ย.61
บส.ชป.10
0918
5 เม.ย.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหาร
งานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง
รุ่นที่ 4
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ภายในวันที่ 15 ส.ค.61
บส.ชป.10
0917
5 เม.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอ และเข้าร่วมประชุม

ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ผจบ.ชป.10
0916
4 เม.ย.61
ขอแก้ไขข้อมูล ประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0915
4 เม.ย.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
คือ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการชำนาญการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
ให้ข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน
บส.ชป.10
0914
4 เม.ย.61
ส่งคืนเครื่องราชอิริยาภรณ์ชั้นรอง
3
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผคบ.บางบาล
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและโปรดส่งคืนเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ได้ที่ส่วนทะเบียนประวัติฯ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บส.ชป.10
0913
4 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0912
4 เม.ย.61
ผลการจัดซื้อจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
(งบ พ.ร.บ.)
13
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0911
4 เม.ย.61
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี
การปฏิบัติการขออนุญาตเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและการจัดหาประโยนช์
ในที่ราชพัสดุ ครั้งที่ 2/2561
9
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคบ. ผคป. นิติกร
และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบผลการประชุมฯ
ที่แนบในเบื้องต้น และใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานต่อไป
ผจบ.ชป.10
0910
4 เม.ย.61
สรุปผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามติคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0909
4 เม.ย.61
การแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กองบิน 2 ปี พ.ศ.2561
4
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0908
4 เม.ย.61
การพัฒนาพื้นฟูทุ่งมหาราช
1
ผจบ.ชป.10 ผคบ.มหาราช โคกกะเีทียม และ
ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผวศ.ชป.10
0907
3 เม.ย.61
การเผ้าระวังพื้นที่การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ช่วงเดือนมีนาคม
-เมษายน 2561
18
ผคป.ลพบุรี และ สระบุรี
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
0906
3 เม.ย.61
ผลการดำเนินการใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศองค์กรผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน
7
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
0905
3 เม.ย.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมีนาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจา่รณา
ธก.ชป.10
0904
3 เม.ย.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมีนาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจา่รณา
ธก.ชป.10
0903
3 เม.ย.61
ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0902
3 เม.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 488/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
รับราชการต่อไป
2
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0901
3 เม.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0900
3 เม.ย.61
การเตรียมความพร้อมการจ้างแรงงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจา่รณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผผง.ชป.10
0899
3 เม.ย.61
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0898
3 เม.ย.61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ
การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0897
2 เม.ย.61
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและนำข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
0896
2 เม.ย.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
3
ผคบ.ช่องแค มโนรมย์ โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
นครหลวง ป่าสักชลสิทธ์ บางบาล และ
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
บส.ชป.10
0895
2 เม.ย.61
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0894
2 เม.ย.61
สรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่
12/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0893
2 เม.ย.61
การตรวจราชการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0892
2 เม.ย.61
ขอแก้ไขกำหนดวันส่งข้อมูลยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด
2
ผคป.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณารา จึงขอแก้ไขกำหนดวัน
ส่งข้อมูลโดยขอให้โครงการจัดข้อมูล
ให้ส่วนวิศวกรรม
ภายในวันที่พุธที่ 4 เม.ย.61
ผวศ.ชป.10
0891
2 เม.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2561)
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0890
2 เม.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2561)
61
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0889
2 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายเสฎฐชัย
พรกุลประสิทธิ์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0888
2 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายนิติพงษ์ ผลชู)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0887
2 เม.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศิริพงษ์ ลังกา)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0886
2 เม.ย.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10