ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.
เม.ย.61
พ.ค.61
มิ.ย.61
ก.ค.61
ส.ค.61
ก.ย.61
ต.ค.61
พ.ย.61
ธ.ค.61

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0823
23 มี.ค.61
ขอเิชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561
2
ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 26 มี.ค.61
เวลา 16.00 น.
ผผง.ชป.10
0822
23 มี.ค.61
รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของงาน
ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
8
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบสรุปผลการประชุมและพิจารณา
ใ้ห้เป็นไปตามกำหนดต่อไป
ผผง.ชป.10
0821
23 มี.ค.61
คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0820
23 มี.ค.61
ขอเชิญร่วมต้อนรับ และร่วมงานประชุมแถลงข่าวความคืบหน้าแก้ไข
สถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและรับฟังการประชุม
ได้ทาง Video Streaming
ธก.ชป.10
0819
23 มี.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
0818
23 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการความรู้ในยุค RID 4.0
8
ผผง.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยกรอก
รายละเอียดการสมัครใในระบบ Online
บส.ชป.10
0817
23 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการสำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น
เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับต้น
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0816
23 มี.ค.61
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการองค์การ
ความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Space
Cooperation Organization : APSCO)
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0815
23 มี.ค.61
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0814
23 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกาญจนวรรณ
นิลกลัด)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0813
23 มี.ค.61
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรจำนวนที่นั่ง หลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูงประจำปีงบประมาณ 2561
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โดยกรอกแบบรายละเอียดตาม
แบบตอบรับที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 30 มี.ค.61
บส.ชป.10
0812
23 มี.ค.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (รอบวันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61)
7
ผคบ.มหาราช และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชปง10
0811
23 มี.ค.61
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี
41
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช ช่องแค
โคกกะเทียม และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0810
23 มี.ค.61
กำชับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานก่อสร้างกรณีงานดำเนินการเอง
(Download File)
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0809
23 มี.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0808
23 มี.ค.61
การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
(กขป.)
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0807
23 มี.ค.61
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ กำหนดวันหยุดราชการ
ช่วงสงกรานต์ 12-16 เม.ย.61
ธก.ชป.10
0806
23 มี.ค.61
การเตรียมการเพื่อการดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0805
23 มี.ค.61
เผยแพร่หนังสือรายงานประจำปี กรมชลประทาน ปี 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและรับหนังสือได้ที่
งานธุรการ สชป.10 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และขอความอนุเคราะห์ตอบบแบบ
สอบถามที่แนบ ส่งส่วนวิเคราะห์นโยบาย
กองแผนงาน โดยตรง
ธก.ชป.10
0804
23 มี.ค.61
ขอแก้ไขข้อมูล คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 320/2561
เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง และที่ ข 321/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
6
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักใต้
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0803
23 มี.ค.61
ให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ
35
ผวศ.ชป.10 ผคป.สระบุรี เพชรบูณ์
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค ป่าสักใต้ นครหลวง
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบ
กรอกแบบฟอร์มพร้อมแบบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ครบถ้วนของผู้เกษียณอายุทุกราย
ส่งให้งานบริหารบุคคฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 เม.ย.61
บส.ชป.10
0802
23 มี.ค.61
ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ
31
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
กรอกแบบฟอร์มพร้อมแบบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ครบถ้วนของผู้เกษียณอายุทุกราย
ส่งให้งานบริหารบุคคฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 เม.ย.61
บส.ชป.10
0801
23 มี.ค.61
ขอเชิญร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร "สมุนไพรไทยยุค 4.0"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
แจ้งรายชื่อที่งานบริหารฯ สชป.10
ภายในวันที่ 26 มี.ค.61
บส.ชป.10
0800
23 มี.ค.61
แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0799
22 มี.ค.61
ข้อเสนอแนะจากการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
29
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0798
22 มี.ค.61
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมการท่องเที่ยว
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0797
22 มี.ค.61
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.)
ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
5
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0796
22 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ"
3
ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
พร้อมตอบแบบยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม
ภายในวันที่ 22 มี.ค.61
บส.ชป.10
0795
22 มี.ค.61
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จังหวัดลพบุรี
13
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0794
22 มี.ค.61
การแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือ
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถามฯ ส่งให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 23 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0793
22 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ
เครือข่าย (Video Conference)

1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอ
ผจบ.ชป.10
0792
22 มี.ค.61
ข้อสั่งการการดำเนินงานโครงการสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามหลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0791
22 มี.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0790
22 มี.ค.61
การเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินผู้บริหารองค์การ
2
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
0789
22 มี.ค.61
การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0788
22 มี.ค.61

ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของงานตามร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Download File)
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
จัดเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 23 มี.ค.61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้น 2)
ผผง.ชป.10
0787
22 มี.ค.61
โครงการฝึกอลบรมหลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 4"
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0786
22 มี.ค.61
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทาน
ที่ 1-17
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-เสาไห้
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาในการติดตามและเฝ้าระวัง
ผจบ.ชป.10
0785
22 มี.ค.61

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางเร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน และคณะกรรมการจัดการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561

3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งถึง 1460 rid 10@gmail.com
ภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน
ผจบ.ชป.10
0784
22 มี.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบสถานการณ์และ
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0783
22 มี.ค.61
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม
2561
2
ผคบ. ผคป. และ ผคก.ชป.10
เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ติดตามสถานการณ์อย่างใหล้ชิดและ
ดำเนินการตามความเหมาะสม
หากเกิดเหตุการณ์
ผจบ.ชป.10
0782
22 มี.ค.61
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2561
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.ดครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0781
21 มี.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0780
21 มี.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 84 ปีที่ 8 ประจำเดือน
กุมพาพันธ์ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0779
21 มี.ค.61
วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่14ปีที่2ฉบับที่ 1/2561 ประจำเดือน
มกราคม -กุมภาพันธ์ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0778
21 มี.ค.61
ขอให้เร่งบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ระบบติดตามออนไลน์
กองแผนงาน)
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0777
21 มี.ค.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการอกอบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์
เพื่อการเกษตรชลประทาน (เพิ่มเติม)
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผจบ.ชป.10 )
เพื่อทราบและเสนอชื่อบุคคลในสังกัด
ที่มีคุณสมบัติที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคล ฯ สชป.10
ภายในวันที่ 22 มี.ค.61
บส.ชป.10
0776
21 มี.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
8
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0775
21 มี.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ 15/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
สำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0774
21 มี.ค.61
รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน RID No.1 ด้านบำรุงรักษา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0773
21 มี.ค.61
การส่งรายงานความต้องการพัสดุให้กองพัสดุดำเนินการจัดการ ข้อ 4.4 (2)
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
พก.ชป.10
0772
20 มี.ค.61
ขอแจ้งการถึงแก่กรรมของลูกจ้างประจำ (นางสมปอง สุริยา)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0771
20 มี.ค.61
การนำฝากลูกกุญแจตู้นิรภัยที่สำนักงานคลังจังหวัด
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0770
20 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าสัมภาษณ
2
ผคบ.ช่องแค และ ฝบท.ชป.10
(สำเนา ผจบ.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0769
20 มี.ค.61
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0768
20 มี.ค.61
การขอให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนภายในหน่วยงาน(Unit School)
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บส.ชป.10
0767
20 มี.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำ
เดือนมีนาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0766
20 มี.ค.61
หนังสือซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0765
20 มี.ค.61
ขอส่งผลการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์แม่น้ำโขง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0764
20 มี.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนมีนาคม 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมบริจาค
ทำบุญหรือเข้าร่วมกิจกรรมฯ
กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 22 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0763
20 มี.ค.61
ขอให้จัดส่งข้อมูลกำหนดตัวชี้วัดและกำหนดค่าน้ำหนักให้กับข้าราชการ
ในสังกัด
(Download File)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาจัดส่งข้อมูลตัวชี้วัดฯ
โดยเลือกตัวชี้วัดตาม File ที่แนบพร้อมทั้ง
กำหนดค่าน้ำหนักลงในแบบฟอร์ม
กรอกข้อมูลตัวชี้วัดส่งให้งานบริหารฯ
ภายในวันที่ 26 มี.ค.61
บส.ชป.10
0762
20 มี.ค.61
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 2/2561
13
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0761
20 มี.ค.61
การตรวจติดตามงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0760
19 มี.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใิจเกี่ยวกับการชำระค่าชลประทานและการนำส่งเงิน
ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
0759
19 มี.ค.61
ลูกจ้างประจำขออนุญาตไปต่างประเทศ
1
ผคป.สระบุรี (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0758
19 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0757
19 มี.ค.61
ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับ
รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
9
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการแ
และรวบรวมส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ 27 มี.ค.61
ผผง.ชป.10
0756
19 มี.ค.61
ขอให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินผู้บริหาร
องค์การ
6
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและกรุณาตอบแบบสอบถามฯ
บส.ชป.10
0755
19 มี.ค.61
การสรุปรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับเวทีที่ 1 การปรับทุกข์ ผูกมิตร
10
ผอ.โครงการในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
และส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 20 มี.ค.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
ผง.ชป.10
0754
19 มี.ค.61
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดฌาปนกิจศพนายชูชีพ เภาดี
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0753
19 มี.ค.61
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามผลโครงการฝึกอบรม
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและกรุณาติดตาม
ผลการฝึกอบรมของผู้มีรายชื่อฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
โดยขอให้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มี.ค.61
บส.ชป.10
0752
19 มี.ค.61
การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงินรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561
4
ผคป.ทุกโครงการฯ
เพื่อแจ้งหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.งบ
งบ.ชป.10
0751
19 มี.ค.61
ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
3
ผคป.ทุกโครงการฯ
เพื่อแจ้งหน่วยงเบิกจ่ายดำเนินการ
ตามบันทึกของ ผอ.งบ.ต่อไป
งบ.ชป.10
0750
19 มี.ค.61
ขอส่งบันทึกสรุปผลการประชุมเปิดการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้าง
ระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ของกรมชลประทาน
ที่ใช้งบประมาณ พ.ศ.2559
11
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0749
19 มี.ค.61
สำรวจอาคาีรที่ทำการ บ้านพัก อาคารชุด คลังน้ำมัน โรงจอดและศูนย์
ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทาน กรมชลประทาน
3
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการและจัดส่งผลสำรวจ
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 23 มี.ค.61
ผง.ชป.10
0748
19 มี.ค.61
นายชูชีพ เภาดี ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0747
19 มี.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0746
19 มี.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ. ...."
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0745
19 มี.ค.61
คำสั่งการฯ ที่ ข 19/31/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0744
19 มี.ค.61
การขับเคลื่อนและขยายผลงานนโยบายโครงการประยุกต์ใช้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล)
16
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0743
19 มี.ค.61
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
11
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0742
19 มี.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
14
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0741
19 มี.ค.61
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักไต้
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0740
19 มี.ค.61
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักไต้
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0739
16 มี.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน
5
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์
โคกกะเทียม คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักใต้ นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0738
16 มี.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับทีท 32 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0737
16 มี.ค.61
ขอให้เข้าร่วมประชุม และประสานกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ...
11
ผจบ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง มหาราช
คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้ นครหลวง
และ ผคบ.บางบาล
เพื่อดำเนินการ
ฝบท.ชป.10
0736
16 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต 2
2
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน ผส.ชป.10
ในวันที่ 20 มี.ค.61 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดชัยนาท
ธก.ชป.10
0735
16 มี.ค.61
ขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
3
หัวหน้างานบริหารทั่วไป ทุกโครงการฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
งบ.ชป.10
0734
16 มี.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 3
2
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณา
บส.ชป.10
0733
16 มี.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไปศคึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi an Jiaotong University) ประจำปีการศึกาา 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0732
16 มี.ค.61
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0731
16 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ
ที่เป็นคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 19 มี.ค.61 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 1
ผจบ.ชป.10
0730
15 มี.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0729
15 มี.ค.61
ยกเลิกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกรมชลประทาน
(KPI 4.3)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0728
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายธวัชชัย สุขเจริญโกศล)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0727
15 มี.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0726
15 มี.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ RID
number 1
10
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรี-
อยุธยา ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักใต้ นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณา
ติดตามผลการดำเนินงานฯ
บส.ชป.10
0725
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำ
ตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายยุทธศาสตร์ ยินดีทรัพย์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0724
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นางสาวกรรณิการ์ ยารังสี)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0723
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0722
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำ
ตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายอานนท์ พรเพชรสุข)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0721
15 มี.ค.61
ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรบโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 5 เรื่องการขุด
เจาะอุโมงค์โดยวิธี TBM และการประมวลผล และครั้งที่ 6 เรื่องการวัด
การเคลื่อนตัวของหิน การบันทึก และการแปลค่าของหินภายในอุโมงค
1
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0720
15 มี.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ ระดับต้น รุ่นที่ 1
2
ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0719
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0718
15 มี.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ.2554-2560
7
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึกกองการเงินและบัญชี
งบ.ชป.10
0717
15 มี.ค.61
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
0716
15 มี.ค.61
การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
17
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
0715
15 มี.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาต
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0714
15 มี.ค.61
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2562-2563
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0713
15 มี.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 345/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอน
ข้าราชการ พลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายเดชา เจริญรุ่ง)
3
ผคบ.บางบาล และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0712
15 มี.ค.61
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
หลักสูตร "การปฎิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบี้องต้น รุ่นที่ 5"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัด
สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 มี.ค.61
บส.ชป.10
0711
15 มี.ค.61
ขอชมเชยผู้มีผลงานการจัดทำรายงานโครงการศึกษากลุ่ม และส่วนบุคคล
ดีเด่น
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0710
14 มี.ค.61
ขอให้พิจารณามอบหมายหัวหน้าส่วนราชการและประสานกลุ่มผู้ใช้น้ำ
เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
พ.ศ.....
9
ผจบ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
และ ผคบ.(ที่มีพื้นที่อยู่ในเขต
จ. พระนครศรีอยุธยา )
เืพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามข้อ1
สำหรับข้อ 2 ที่ รธบ.สั่งการจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ผจบ.ชป.10
0709
14 มี.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำและพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0708
14 มี.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ ระดับต้น รุ่นที่ 1
3
ผจบ.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช
และ ผคบ.นครหลวง (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0707
14 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการศึกษาาวงโครงการเบื้องต้นและการจัดทำ Reconnaissance
Study Report รุ่นที่ 1-2
6
ผวศ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0706
14 มี.ค.61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด VDO Streaming โครงการบรรยายพิเศษ
เรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0705
14 มี.ค.61
การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 14 มี.ค.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
ผผง.ชป.10
0704
14 มี.ค.61
คำสั่งกรมฯที่ ข 19/27/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0703
14 มี.ค.61
ผลการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่
20-1/2561
17
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0702
14 มี.ค.61
ซักซ้อมแนวทางการร่างหนังสือราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0701
14 มี.ค.61
Clear ลำน้ำเดิมท้าย Spillway อ่างฯ ขนาดกลาง ให้ระบายน้ำได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
1
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0700
14 มี.ค.61
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0699
14 มี.ค.61
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0698
14 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร"เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณา
เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 14 มี.ค.61
บส.ชป.10
0697
14 มี.ค.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/
หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612 (ทุนสำหรับเตรียมผู้บริหาร
ระดับสูง)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0696
14 มี.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 312/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
รับราชการต่อไป
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0695
14 มี.ค.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อตัว
1
ผคป.สระบุรี และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผจบ.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0694
14 มี.ค.61
ขอให้จัดส่งแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี พ.ศ.2561
6
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำแผนฯ ส่งถึง
1460 rid @ gmail.com
ภายในวันที่ 21 มี.ค.61
ผจบ.ชป.10
0693
14 มี.ค.61
ขอให้จัดส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
พ.ศ.2561
7
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำแผนฯ ส่งถึง
1460 rid @ gmail.com
ภายในวันที่ 21 มี.ค.61
ผจบ.ชป.10
0692
14 มี.ค.61
ขอข้อมูลสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำ
โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Rule Curves)
5
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำข้อมูลส่งถึง
1460 rid @ gmail.com
ภายในวันที่ 21 มี.ค.61
ผจบ.ชป.10
0691
14 มี.ค.61
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561
19
ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผจบ.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0690
13 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อ สบ. ที่ผ่านการประเมินรอบแรก
1
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 และคณะผู้บริหาร
เพื่อทราบทั้งนี้ได้กำหนดการนำเสนอ
ในวันจันทร์ที่ 26 มี.ค.61 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารภานุสรณ์ สชป.10
ผจบ.ชป.10
0689
13 มี.ค.61
ขอเลื่อนการคัดเลือกสถาบันกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
1
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
(สำเนา่ ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0688
13 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการเดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟัง
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.....
4
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ฝบท.ชป.10
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 14 มี.ค.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้นบน)
ธก.ชป.10
0687
13 มี.ค.61
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 1
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา หากมีข้อมูลที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขขอความกรุณา
แจ้งทให้งานบริหารบุคคลฯ ทราบ
ภายในวันที่ 20 มี.ค.61
ทางโทรสาร 0 3648 6628 ต่อ 108,133 หรือ
ทาง E-mail : personal.rio10@gmail.com
บส.ชป.10
0686
13 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0685
13 มี.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนเมษายน 2561
5
(สำเนา่ ผส.ชป.10) ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0684
13 มี.ค.61
การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2560
24
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0683
13 มี.ค.61
ขอให้ส่งรายชื่อคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำึัคัญและ
แก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)
11
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณา
จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้โครงการฯ ลพบุรี
ทางโทรสาร 0 36486633 หรือ
ทาง E-mail : lopburi.rid10@gmail.com
ผคป.ลพบุรี
0682
13 มี.ค.61
ขอแจ้งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0681
13 มี.ค.61 ขอเรียนเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0 "
(KU Research to Business EXPO2018)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0680
13 มี.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
กรณีมีหนี้ผูกพัน
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0679
13 มี.ค.61

ขอให้แก้ไขข้อมูลในระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ

2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อติดตามการบันทึกข้อมูล
ในระบบออนไลน์
ผผง.ชป.10
0678
13 มี.ค.61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเพาะปลูกต่อเนื่อง
หลังการเก็บเกี่ยวข้าวปี 2560/61 รอบที่ 2
11
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ ฝบท.ชป.10
ผคก.ชป.10 ผผง.ชป.10 บน.ชป.10 และ
ปน.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการ
ผจบ.ชป.10
0677
12 มี.ค.61
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ประจำปี 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0676
12 มี.ค.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข320/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง
2
ผจบ.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผคบ.ป่าสักใ่่ต้
(สำเนา่ ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0675
12 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ฯ
2
ผคบ.บางบาล เริงราง มหาราช โคกกะเทียม
นครหลวง ป่าสัใต้ และ ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้ (สำเนา ผคป.พระนครศรีอยุธยา)
เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0674
12 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการของกรมชลประทาน
3
ผผง.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
มโนรมย์ บางบาล และ ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0673
12 มี.ค.61
การเตรียมความพร้อมส่งน้ำ ปี 2561/62 และการติดตามงานนโยบาย
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0672
12 มี.ค.61
ขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาแหลางน้ำและระบบกระจายน้ำในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
3
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณา
ผวศ.ชป.10
0671
12 มี.ค.61
การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการ
อำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation)
5
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 13 มี.ค.61
ผง.ชป.10
0670
12 มี.ค.61
แบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer
5
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งรายชื่อ
ดังกล่าวดำเนินการทำแบบทดสอบ
สมรรถนะความสามารถสำหรับ
Smart Officer ภายในวันที่ 30 มี.ค.61
บส.ชป.10
0669
12 มี.ค.61
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปี 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0668
12 มี.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน
รุ่นที่ 1
4
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม
คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้ นครหลวง
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0667
12 มี.ค.61
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
9
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี
และ ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบและพิจารณา ตามข้อ 2
ธก.ชป.10
0666
12 มี.ค.61
กำหนดการออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแผนงาน
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
1
ผคบ.ป่าสักใต้ เริงราง โคกกะเทียม ช่องแค
และ ผคบ.มโนรมย์
เพื่อทราบและพิจารราดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0665
12 มี.ค.61
จัดทำข้อมูลตามมติการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561
(Download File)
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
0664
12 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 1
9
ผจบ.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช
และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0663
12 มี.ค.61
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผบค.5.คก คข.5.คก. คร.5.คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ.จด.2/3 มด. และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา หากมีการแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0662
12 มี.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
12 มีนาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0661
12 มี.ค.61
ขอส่งจุดสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 59
ประจำเดือนมีนาคม 2561
(ดาว์นโหลดไฟล์)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0660
12 มี.ค.61
ขอให้เร่งรัดดำเนินการกำจัดวัชพืช ปี 2561
10
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0659
12 มี.ค.61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ๋) ปี 2562 กิจกรรม
เตรียมความพร้อม
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0658
12 มี.ค.61
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลการเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบฯและรวบรววมส่ง พด.ชป.10
ภายในวันที่ 12 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0657
12 มี.ค.61
โครงการประตูระบายน้ำปลายแม่น้ำลพบุรี กิโลเมตรที่ 50+000 พร้อมสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า และประตูระบายน้ำปลายคลองบางพระคู พร้อมสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า
6
ผผง.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
0656
12 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0655
12 มี.ค.61
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
เขียนแบบประเมินค่างาน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 เม.ย.61
บส.ชป.10
0654
12 มี.ค.61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0653
12 มี.ค.61
บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ดาว์นโหลดไฟล์)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0652
12 มี.ค.61
รายงานการประชุม
2
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้ และ ฝบท.ชป.10
ขอเรียรเชิญเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ในวันอังคารที่ 13 มี.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
0651
12 มี.ค.61
ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร ปี 2561/62
5
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผจบ. และ ผผง.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0650
12 มี.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการของกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณา
บส.ชป.10
0649
12 มี.ค.61
ขอรายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำระดับจังหวัด
1
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผวศ.ชป.10
0648
12 มี.ค.61
การคัดเลือก Smart Farart/ คัดเลือกสถาบันกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ/ประเมินหัวหน้าฝ่าย
ส่งน้ำฯ (สบ.ดีเด่น)
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ ทั้งนี้สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ น.ส.อรทัย ธนัญชัย
เบอร์ติดต่อ 086-1011019
ผจบ.ชป.10
0647
12 มี.ค.61
ขอเชิญ (จน./สบ.) ประชุมการประเมินหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมรับฟังการประเมิน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ
ในวันจันทร์ที่ 26 มี.ค.61.เวลา 13.00 น.
ผจบ.ชป.10
0646
9 มี.ค.61
อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 5 เรื่องการขุด
เจาะอุโมงค์โดยวิธี TBM และการประมวลผล และครั้งที่ 6 เรื่องการวัด
การเคลื่อนตัวของหิน การบันทึก และการแปลค่าของหินภายในอุโมงค์
12
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0645
9 มี.ค.61
สนับสนุนปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ 2561
5
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0644
9 มี.ค.61
การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พพร.)รุ่นที่ 7
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอชื่อ
บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 12 มี.ค.61 ก่อนเวลา 12.00 น
บส.ชป.10
0643
9 มี.ค.61
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0642
9 มี.ค.61
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0641
9 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0640
9 มี.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
พื้นที่ สชป.10 และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0639
9 มี.ค.61
ส่งข้าราชการในสังกัดกลับมาปฏิบัติราชการ
3
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0638
9 มี.ค.61
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานพระมหากรุณา
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0637
9 มี.ค.61
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและสามารถรับฟังการประชุม
ได้ทาง Vedeo streaming
ธก.ชป.10
0636
9 มี.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0635
9 มี.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0634
8 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลัง
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ...." สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค
3
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0633
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลุกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0632
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้ันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0631
8 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(ครั้งที่ 12/2561: 12 มีนาคม 2561)
1
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 12 มี.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
0630
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0629
8 มี.ค.61
รับสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0628
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0627
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0626
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำครบ
เกษียณอายุจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0625
8 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการ
น้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1
5
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์
โคกกะเทียม คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้
นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0624
8 มี.ค.61
อัตราราคางานต่อหน่วย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0623
8 มี.ค.61
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0622
8 มี.ค.61
การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal
Integrity and Transparency Assessment (IIT)
4
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10
ฝบท.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์
ช่องแค เริงราง มหาราช ป่าสักใต้ บางบาล
นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0621
8 มี.ค.61
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0620
8 มี.ค.61
สอบถามเกี่ยวกับสถานะของ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0619
8 มี.ค.61
ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0618
8 มี.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 46 ปีที่ 5
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0617
8 มี.ค.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตร
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0616
7 มี.ค.61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด VDO streaming โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการ
ชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ RID number 1
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้สนใจและรับชม
การถ่ายทอด VDO streaming ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมชลประทาน
ในวันที่ 8 มี.ค.61 เวลา 09.00-16.00 น.
บส.ชป.10
0615
7 มี.ค.61
ขอให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2561
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วนต่อไป
ผผง.ชป.10
0614
7 มี.ค.61
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5/2561
9
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผผง.ชป.10
0613
7 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน
เพื่อมุ่งสู่ RID number 1
8
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
และ ผอ.โครงการ (ยกเว้น ผคส.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0612
7 มี.ค.61
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ประจำปี พ.ศ.2562
1
ผคป.สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ผคบ.มหาราช
บางบาล และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0611
7 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนประเมิน สบ. ครั้งที่ 4 - 5
1
ผคป.สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ผคบ.มหาราช
บางบาล และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและพิจารณา
อนุญาตให้ สบ.เข้าร่วมประชุม
ผจบ.ชป.10
0610
7 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและเลขาคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
2
ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 9 มี.ค.61
เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม SWOC
ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู
ผผง.ชป.10
0609
7 มี.ค.61
ขอความร่วมมือตรวจสอบและส่งคืนบ้านพัก
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0608
7 มี.ค.61
การจัดส่งแจ้งยอดการเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนมีนาคม
2561
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
จัดส่งแจ้งยอดการเบิกจ่าย
ค่าจ้งชั่วคราวรายวันประจำเดือน
มีนาคม 2561 ให้หน่วยเบิกจ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 16 มี.ค.61
งบ.ชป.10
0607
7 มี.ค.61
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0606
7 มี.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
(งบ พ.ร.บ.)
14
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0605
7 มี.ค.61
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
ผอ.โครงการ และ ผอ.ส่วน
เพื่อทราบและพิจารณา
ผผง.ชป.10
0604
6 มี.ค.61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์จะร่วมทำบุญ
ขอให้รวบรวมส่งเงินที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 9 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0603
6 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบสานสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงาน
ชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักใต้
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
พร้อมตอบแบบยืนยันการเข้าร่วม
ฝึกอบรม ภายในวันที่ 8 มี.ค.61
บส.ชป.10
0602
6 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0601
6 มี.ค.61
การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(ดาว์นโหลดไฟล์)
5
ผคป. และ ผคบ. สำเนา ผส.ชป.10
เพือโปรดพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผง.ชป.10 แจ้งข้างต้นต่อไป
ผง.ชป.10
0600
6 มี.ค.61
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่เำี่กี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อโปรดพิจารณา
ผคป.ลพบุรี
0599
6 มี.ค.61
ขอให้พิจารณาคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
10
ผคบ.เริงราง นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้โครงการพิเศษ ส่วนแผนงาน
พร้อม File ข้อมูล ทาง
Email:ptb2504@gmail.com
ภายในวันที่ 25 มี.ค.60
ผผง.ชป.10
0598
6 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0597
6 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน
8
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0596
6 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การแปลความหมายผลสำรวจธรณีฟิสิกส์และการนำไปใช้ประโยชน์
ในงานชลประทาน
10
ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0595
6 มี.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและ
บำรุงรักษาโครงการชลประทานเพื่อมุ่งสู่ RID number 1
9
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0594
6 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0593
6 มี.ค.61
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0592
6 มี.ค.61
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการบรรยายพอเศษ เรื่องการน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
2
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.ช่องแค เริงราง
มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้
นครหลวง ป่าสีกชลสิทธิ์ และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบการขอเลื่อนการจัดโครงการ
บรรยายพิเศษจากวันพุธที่ 7 มี.ค.61
เป็นวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61

ณ หอประชุมชูชาติ กำภู
กรมชลประทาน ปากเกร็ด
บส.ชป.10
0591
6 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร"การเสริมสร้างรความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน"
3
ผคบ.ป่าสักใต้ และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
พร้อมตอบแบบยืนยันการเข้าร่วม
การฝึกอบรมฯ
ภายในวันที่ 7 มี.ค.61
บส.ชป.10
0590
6 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0589
6 มี.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร"การวางแผนและติดตามโครงการก่อสร้างเพื่องานชลประทาน
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
5
ผคบ.มโนรมย์ และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ผ่านระบบ Online
ภายในวันที่ 16 มี.ค.61
บส.ชป.10
0588
6 มี.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ติดตามการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน"
4
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ผ่านระบบ Online
ภายในวันที่ 16 มี.ค.61
บส.ชป.10
0587
6 มี.ค.61
ขอแจ้งกำหนดปรับปรุงระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0586
6 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0585
6 มี.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 19/2561 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออก
จากราชการ
1
ผคบ.โคกกะเทียม และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0584
6 มี.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0583
6 มี.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0582
6 มี.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0581
5 มี.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
พื้นที่ สชป.10 และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0580
5 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลพระครูวิมล
สมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน อคคธมโม)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ หากประสงค์สมทบทำบุญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโปรดแจ้งยอด
ได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 7 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0579
5 มี.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0578
5 มี.ค.61
ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร - หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0577
5 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0576
5 มี.ค.61
โครงการให้ทุนการศึกษาภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 14
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0575
5 มี.ค.61
ผลการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู่ที่ขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายภานุวัฒน์ ยอดขาว)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0574
5 มี.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 คำสั่ง (คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 199/2561 และ
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 296/2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0573
5 มี.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 299/2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0572
5 มี.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0571
5 มี.ค.61
ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Integrated Water Resources
Management (A)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผูู้สนใจสมัครรับทุนฯ
ให้แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 6 มี.ค.61
บส.ชป.10
0570
5 มี.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/26/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0569
2 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ Systhesis of Information ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2
ผคบ.มหาราช และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0568
2 มี.ค.61
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่ 37
(ระหว่างวันที่12กันยายน2560-30 พฤศจิการยน 2560)
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0567
2 มี.ค.61
ข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล
ปี 2560
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0566
2 มี.ค.61
ข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล
ปี 2560
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ

เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ธก.ชป.10
0565
2 มี.ค.61
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่1/2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0564
2 มี.ค.61
การจัดทำคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การรับรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากร
บุคคลดีเด่น
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
พื้นที่ สชป.10 และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและสามารถดาวน์โหลดป้าย
ประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักฯ
และเว็บไซต์กรมฯ
ปท.ชป.10
0563
2 มี.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 1-4 มีนาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
พื้นที่ สชป.10 และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0562
2 มี.ค.61
การบริหารจัดารน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์กำหนด
ผจบ.ชป.10
0561
2 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ
1
ผคบ. และ ผคป. ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0560
2 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10
ผคง.ป่าสักใต้ และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0559
2 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณ
อายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0558
2 มี.ค.61
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรครั้งที่ 2/2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0557
2 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ5
พอเพียงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและรายงาน
ให้สำนักฯ ทราบภายในกำหนดต่อไป
ผง.ชป.10