ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0885
30 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประำจำเดือนเมษายน 2561
(ครั้งที่ 3/2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.
ผคบ ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผทบ.5คก คข.5คก คร.5คก. สก.3 สธ
ผด.10 สธ. และ จด.2/3 มด.
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 18 เม.ย.61 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10

หากมีข้อมูลนำเสนอ ใ้ห้ประสานกับ
งานธุรการ สชป.10
ธก.ชป.10
0884
30 มี.ค.61
ขอเลื่อนการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์
สืบสานประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ.2561
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดทราบขอเลื่อนการประชุมฯ
เป็นวันอังคารที่ 3 เม.ย.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ธก.ชป.10
0883
30 มี.ค.61
กำชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังการเสนอแผนงานเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ พ.ศ.2561
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผง.ชป.10
0882
30 มี.ค.61
ขอเชิญร่วมงานสื่อมวลชนสัญจร "โครงการชลประทานแก้ภัยแล้ง
ร่วมใจไทยนิยมยั่งยืน"
2
ผส.ชป.10 ผรอ. ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่าน
ร่วมให้การต้นอรับคณะ และ
ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่อไป
ธก.ชป.10
0881
30 มี.ค.61
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด
ธก.ชป.10
0880
30 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติ "เวทีวัดขนาดใจคนภาครัฐเห็นคนภาครัฐ :
สำหรับคนทำงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน" ครั้งที่ 1
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0879
30 มี.ค.61
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0878
30 มี.ค.61
การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา
ลุ่มน้ำนำรอง 5 ลุ่มน้ำ
7
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย.61 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องธารทิพย์ ชั้น 4 อาคาร 99 ปี
มล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน
บส.ชป.10
0877
30 มี.ค.61
ขอความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบาย
การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดิ่ม
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0876
30 มี.ค.61
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 4/2561)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0875
30 มี.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0874
30 มี.ค.61
มาตรการรักษาความปลอดภัย วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ และ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
ธก.ชป.10
0873
30 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และ
การตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 5

3
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0872
30 มี.ค.61
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
การสอบราคา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0871
29 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "เศรษฐกิจก้าวไกล
แบบไทยเท่"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0870
29 มี.ค.61
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0869
29 มี.ค.61
การติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน RID
No.1
13
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
0868
29 มี.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคป.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำ
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0867
29 มี.ค.61

ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย (RID Happy Songkran Day)
10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์ร่วมงาน
กรุณาแจ้งความประสงค์พร้อมชำระเงิน
ได้ที่งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 29 เม.ย.61
ธก.ชป.10
0866
29 มี.ค.61
แจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณในกิจกรรมการอบรมหลักสูตรกลาง :
การปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
9
ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0865
29 มี.ค.61
การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0864
29 มี.ค.61
ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/ดครงการที่บรรจุในร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบกลางปี)
2
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกของกองแผนงานฯ
ส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 29 มี.ค.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
ผง.ชป.10
0863
29 มี.ค.61
ข้อมูลผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0862
29 มี.ค.61
ขอรับทุนสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนถวายพระราช
กุศลฯ และศึกษาต่อ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0861
29 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องแนวทางการป้องกัน
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมและการป้องกันการทุจริต
ภายในกรมชลประทาน
10
รอง ผส.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0860
29 มี.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลงบประมาณและผลเบิกจ่าย งบรายจ่ายประจำปี-
งบลงทุน พ.ร.บ.2560
(Download File)
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาจัดทำแบบฟอร์ฒ
การรายงานผลดังกล่าวฯ
ตามรายละอียดไฟล์ที่แนบ
ส่งให้ส่วนแผนงาน ทาง
E-mail : tidtam_rid10@hotmail.com
ภายในวันที่ 9 เม.ย.61
ผผง.ชป.10
0859
29 มี.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนด
อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/ร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมก่อนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสภาวิศวกรฯ"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0858
29 มี.ค.61
ขอให้เร่งรัดส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ. 2561
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
ผคบ.นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ และ บน.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0857
29 มี.ค.61
ขอให้เร่งรัดส่งแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี พ.ศ.
2561
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์ มหาราช
และ บน.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0856
29 มี.ค.61
การดำเนินการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2561
4
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
0855
29 มี.ค.61
แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
50
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
0854
28 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้น้ำและปริมาณการใช้น้ำที่มิได้เรียกเก็บค่าน้ำ
ชลประทาน

7
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาขอความอนุเคารห์
ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มมาฝ่ายปรับปรุงฯ
ทาง Email Address : rid.imp10@gmail.com
หรือทาง application Line
กลุ่มปรับปรุงบำรุงรักษา
ภายในวันที่ 3 เม.ย.61
ผจบ.ชป.10
0853
28 มี.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
33
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10 ฝบท.ชป.10
งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0852
28 มี.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
12
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0851
28 มี.ค.61
ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเินินการ
ผจบ.ชป.10
0850
28 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์
สืบสานประเพณีไทย ประจำปี พ.ศ.2561
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ร่วมประชุมหารือการจัดงาน
ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย.61 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ชั้นบน
ธก.ชป.10
0849
28 มี.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 420/2561
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (จำนวน 3 ราย 1.นายทศพงศ์ วิสุทธิเวช 2.นายอิศสรา พานเสือ 3.นายศักดา พัดไธสง)
4
ผคก.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0848
28 มี.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ประเมินผลกระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสูด"
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา หากมีผู้ประสงค์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ กรุณา
แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 23 เม.ย.61
บส.ชป.10
0847
28 มี.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0846
28 มี.ค.61
ขอส่งผลการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง วิเคราะห์โครงการ และ
ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่1/2561
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0845
28 มี.ค.61
ขอชิญเข้าร่วมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561
3
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ตามที่ ฝบท.ชป.10 เสนอ
ธก.ชป.10
0844
28 มี.ค.61
ขอเชิญร่วมพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม ช่องแค มหาราช
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธ์ิื
เพื่อทราบและพิจารณา
ตามที่ ธก.ชป.10 เสนอ
ธก.ชป.10
0843
28 มี.ค.61
ขอส่งประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0842
28 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.
จังหวัดสระบุรี)
6
ผคป.สระบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 29 มี.ค.61

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ธก.ชป.10
0841
27 มี.ค.61
เชิญประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมต่อการรองรับ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง
5
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0840
27 มี.ค.61
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering-Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working-Team)
หมวด 1-7
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0839
27 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ (Download File)
6
ผอ.ส่วน และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อร่วมกันพิจารณาในการแก้ไขปัญหา
ระบบระบายน้ำฯ และเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 2 เม.ย.61เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ผจบ.ชป.10
0838
27 มี.ค.61
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3
22
ผคป. ผคบ. และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
หากประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
หลักสูตรประกาศนียบัตรฯ กรุณา
แจ้งความประสงค์พร้อมแนบเอกสาร
ใบสมัครจริง ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 3 เม.ย.61
บส.ชป.10
0837
27 มี.ค.61
ขอความร่วมมือในการทำประเมินและติดตาม Online ในโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ RID number 1
9
ผผง.ชปง10 ผคป.ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.มโนรมย์ เริงราง คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคบ.บาบาล (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0836
27 มี.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมฯหลักสูตรการเขียนผลงานประกอบ
การประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2
2
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.บางบาล และ ปส.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0835
27 มี.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 1
4
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม
มหาราช และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0834
27 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคป.ชป.10
และ ปท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0833
27 มี.ค.61
การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์สินค้าเกษตรและสถานการณ์น้ำ
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0832
27 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณา
เพิ่มเติมข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำในรูปแบบ
Word ,Excel และ Pdf
ส่งให้ส่วนวิสซกรรม
ภายในวันที่ 2 พ.ค.61
ทาง Email:tprayard@yahoo.com และ
Consider10@hotmail.com
ผวศ.ชป.10
0831
27 มี.ค.61
ส่งมอบเอกสารการจัดงานเสวนา "สานต่อชลประทาน โครงการพระราช
ดำริ"
1
ผจบ.ชป.10 ผคป.สระบุรี และ ผคป.ป่าสัก
ชลสิทธิ์
เพื่อโปรดมอบหมายเจ้าหน้าที่
รับสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่
งานประชาสมันพันธ์ สชป.10
ปท.ชป.10
0830
26 มี.ค.61
กรอกแบบสำรวจความคิดเห็น การรื้ออาคารโบราณ จำนวน 3 หลัง
(ตึกแขก) ด้่นหน้ากรมชลประทาน ฝั่งติดกับดรงเรียนราชินีบน บริเวณกรมชลประทาน สามเสน
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นฯ ที่แนบ
ส่งงานธุรการ
ภายในวันที่ 17 เม.ย.61
ธก.ชป.10
0829
26 มี.ค.61
ด่วนที่สุด
ขอแจ้งยกเลิกงานแถลงข่าวความคืบหน้าแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการ
เกษตร
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0828
26 มี.ค.61

ด่วนที่สุด
ขอเลื่อนการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561
1
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.ส่วน
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 27 มี.ค.61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี
ม.ลงชูชาติ กำภู
ผผง.ชป.10
0827
26 มี.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการฟังธรรมสุขใจ
6
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์
ร่วมบริจาคทำบุญหรือเข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 26 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0826
26 มี.ค.61
คำสั่งสำนักฯ ที่ 18/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบกลั่นกรอง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0825
26 มี.ค.61
ขอรับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมพลศึกษา
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0824
26 มี.ค.61
แจ้งงดใช้ตำแหน่งข้าราชการที่จะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0823
23 มี.ค.61
ขอเิชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561
2
ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 26 มี.ค.61
เวลา 16.00 น.
ผผง.ชป.10
0822
23 มี.ค.61
รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของงาน
ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
8
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบสรุปผลการประชุมและพิจารณา
ใ้ห้เป็นไปตามกำหนดต่อไป
ผผง.ชป.10
0821
23 มี.ค.61
คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0820
23 มี.ค.61
ขอเชิญร่วมต้อนรับ และร่วมงานประชุมแถลงข่าวความคืบหน้าแก้ไข
สถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและรับฟังการประชุม
ได้ทาง Video Streaming
ธก.ชป.10
0819
23 มี.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการตรวจสอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
0818
23 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการความรู้ในยุค RID 4.0
8
ผผง.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยกรอก
รายละเอียดการสมัครใในระบบ Online
บส.ชป.10
0817
23 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการสำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้าราชการตามกฎหมายอื่น
เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับต้น
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0816
23 มี.ค.61
การรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการองค์การ
ความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Space
Cooperation Organization : APSCO)
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0815
23 มี.ค.61
การรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0814
23 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกาญจนวรรณ
นิลกลัด)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0813
23 มี.ค.61
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรจำนวนที่นั่ง หลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูงประจำปีงบประมาณ 2561
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โดยกรอกแบบรายละเอียดตาม
แบบตอบรับที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 30 มี.ค.61
บส.ชป.10
0812
23 มี.ค.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (รอบวันที่ 1 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61)
7
ผคบ.มหาราช และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชปง10
0811
23 มี.ค.61
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดลพบุรี
41
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช ช่องแค
โคกกะเทียม และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0810
23 มี.ค.61
กำชับการปฏิบัติงาน การดำเนินงานก่อสร้างกรณีงานดำเนินการเอง
(Download File)
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0809
23 มี.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปี 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0808
23 มี.ค.61
การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
(กขป.)
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0807
23 มี.ค.61
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ กำหนดวันหยุดราชการ
ช่วงสงกรานต์ 12-16 เม.ย.61
ธก.ชป.10
0806
23 มี.ค.61
การเตรียมการเพื่อการดำเนินนโยบายสำคัญของทางราชการ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0805
23 มี.ค.61
เผยแพร่หนังสือรายงานประจำปี กรมชลประทาน ปี 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและรับหนังสือได้ที่
งานธุรการ สชป.10 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และขอความอนุเคราะห์ตอบบแบบ
สอบถามที่แนบ ส่งส่วนวิเคราะห์นโยบาย
กองแผนงาน โดยตรง
ธก.ชป.10
0804
23 มี.ค.61
ขอแก้ไขข้อมูล คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 320/2561
เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง และที่ ข 321/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
6
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักใต้
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0803
23 มี.ค.61
ให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ
35
ผวศ.ชป.10 ผคป.สระบุรี เพชรบูณ์
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค ป่าสักใต้ นครหลวง
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบ
กรอกแบบฟอร์มพร้อมแบบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ครบถ้วนของผู้เกษียณอายุทุกราย
ส่งให้งานบริหารบุคคฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 เม.ย.61
บส.ชป.10
0802
23 มี.ค.61
ให้ลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ
31
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
กรอกแบบฟอร์มพร้อมแบบหลักฐานต่าง ๆ
ให้ครบถ้วนของผู้เกษียณอายุทุกราย
ส่งให้งานบริหารบุคคฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 เม.ย.61
บส.ชป.10
0801
23 มี.ค.61
ขอเชิญร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร "สมุนไพรไทยยุค 4.0"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
แจ้งรายชื่อที่งานบริหารฯ สชป.10
ภายในวันที่ 26 มี.ค.61
บส.ชป.10
0800
23 มี.ค.61
แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0799
22 มี.ค.61
ข้อเสนอแนะจากการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
29
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0798
22 มี.ค.61
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมการท่องเที่ยว
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0797
22 มี.ค.61
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2561 (งบ พ.ร.บ.)
ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
5
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0796
22 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ"
3
ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
พร้อมตอบแบบยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรม
ภายในวันที่ 22 มี.ค.61
บส.ชป.10
0795
22 มี.ค.61
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จังหวัดลพบุรี
13
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0794
22 มี.ค.61
การแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือ
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถามฯ ส่งให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 23 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0793
22 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ
เครือข่าย (Video Conference)

1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอ
ผจบ.ชป.10
0792
22 มี.ค.61
ข้อสั่งการการดำเนินงานโครงการสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามหลักการ
มีส่วนร่วมของประชาชน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0791
22 มี.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0790
22 มี.ค.61
การเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินผู้บริหารองค์การ
2
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
0789
22 มี.ค.61
การกำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0788
22 มี.ค.61

ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของงานตามร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(Download File)
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
จัดเตรียมข้อมูลและเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 23 มี.ค.61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้น 2)
ผผง.ชป.10
0787
22 มี.ค.61
โครงการฝึกอลบรมหลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 4"
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0786
22 มี.ค.61
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนในเขตพื้นที่สำนักงานชลประทาน
ที่ 1-17
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-เสาไห้
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาในการติดตามและเฝ้าระวัง
ผจบ.ชป.10
0785
22 มี.ค.61

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางเร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
ชลประทาน และคณะกรรมการจัดการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561

3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งถึง 1460 rid 10@gmail.com
ภายในวันที่ 22 ของทุกเดือน
ผจบ.ชป.10
0784
22 มี.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบสถานการณ์และ
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0783
22 มี.ค.61
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม
2561
2
ผคบ. ผคป. และ ผคก.ชป.10
เพื่อเตรียมความพร้อมและ
ติดตามสถานการณ์อย่างใหล้ชิดและ
ดำเนินการตามความเหมาะสม
หากเกิดเหตุการณ์
ผจบ.ชป.10
0782
22 มี.ค.61
ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2561
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.ดครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0781
21 มี.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0780
21 มี.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 84 ปีที่ 8 ประจำเดือน
กุมพาพันธ์ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0779
21 มี.ค.61
วารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่14ปีที่2ฉบับที่ 1/2561 ประจำเดือน
มกราคม -กุมภาพันธ์ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0778
21 มี.ค.61
ขอให้เร่งบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ระบบติดตามออนไลน์
กองแผนงาน)
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0777
21 มี.ค.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการอกอบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์
เพื่อการเกษตรชลประทาน (เพิ่มเติม)
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผจบ.ชป.10 )
เพื่อทราบและเสนอชื่อบุคคลในสังกัด
ที่มีคุณสมบัติที่กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคล ฯ สชป.10
ภายในวันที่ 22 มี.ค.61
บส.ชป.10
0776
21 มี.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
8
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0775
21 มี.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ 15/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
สำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0774
21 มี.ค.61
รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กรมชลประทาน RID No.1 ด้านบำรุงรักษา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0773
21 มี.ค.61
การส่งรายงานความต้องการพัสดุให้กองพัสดุดำเนินการจัดการ ข้อ 4.4 (2)
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
พก.ชป.10
0772
20 มี.ค.61
ขอแจ้งการถึงแก่กรรมของลูกจ้างประจำ (นางสมปอง สุริยา)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0771
20 มี.ค.61
การนำฝากลูกกุญแจตู้นิรภัยที่สำนักงานคลังจังหวัด
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0770
20 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาเข้าสัมภาษณ
2
ผคบ.ช่องแค และ ฝบท.ชป.10
(สำเนา ผจบ.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0769
20 มี.ค.61
เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0768
20 มี.ค.61
การขอให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนภายในหน่วยงาน(Unit School)
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บส.ชป.10
0767
20 มี.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ประจำ
เดือนมีนาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0766
20 มี.ค.61
หนังสือซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0765
20 มี.ค.61
ขอส่งผลการประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์แม่น้ำโขง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0764
20 มี.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนมีนาคม 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมบริจาค
ทำบุญหรือเข้าร่วมกิจกรรมฯ
กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 22 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0763
20 มี.ค.61
ขอให้จัดส่งข้อมูลกำหนดตัวชี้วัดและกำหนดค่าน้ำหนักให้กับข้าราชการ
ในสังกัด
(Download File)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาจัดส่งข้อมูลตัวชี้วัดฯ
โดยเลือกตัวชี้วัดตาม File ที่แนบพร้อมทั้ง
กำหนดค่าน้ำหนักลงในแบบฟอร์ม
กรอกข้อมูลตัวชี้วัดส่งให้งานบริหารฯ
ภายในวันที่ 26 มี.ค.61
บส.ชป.10
0762
20 มี.ค.61
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 2/2561
13
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0761
20 มี.ค.61
การตรวจติดตามงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0760
19 มี.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใิจเกี่ยวกับการชำระค่าชลประทานและการนำส่งเงิน
ค่าชลประทานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
0759
19 มี.ค.61
ลูกจ้างประจำขออนุญาตไปต่างประเทศ
1
ผคป.สระบุรี (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0758
19 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0757
19 มี.ค.61
ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับ
รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
9
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการแ
และรวบรวมส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ 27 มี.ค.61
ผผง.ชป.10
0756
19 มี.ค.61
ขอให้บุคลากรเข้าไปตอบแบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินผู้บริหาร
องค์การ
6
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและกรุณาตอบแบบสอบถามฯ
บส.ชป.10
0755
19 มี.ค.61
การสรุปรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับเวทีที่ 1 การปรับทุกข์ ผูกมิตร
10
ผอ.โครงการในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
และส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 20 มี.ค.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
ผง.ชป.10
0754
19 มี.ค.61
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดฌาปนกิจศพนายชูชีพ เภาดี
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0753
19 มี.ค.61
 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบติดตามผลโครงการฝึกอบรม
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและกรุณาติดตาม
ผลการฝึกอบรมของผู้มีรายชื่อฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
โดยขอให้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 มี.ค.61
บส.ชป.10
0752
19 มี.ค.61
การเตรียมความพร้อมเพื่อจ่ายเงินรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561
4
ผคป.ทุกโครงการฯ
เพื่อแจ้งหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.งบ
งบ.ชป.10
0751
19 มี.ค.61
ซ้อมความเข้าใจการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
3
ผคป.ทุกโครงการฯ
เพื่อแจ้งหน่วยงเบิกจ่ายดำเนินการ
ตามบันทึกของ ผอ.งบ.ต่อไป
งบ.ชป.10
0750
19 มี.ค.61
ขอส่งบันทึกสรุปผลการประชุมเปิดการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้าง
ระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ของกรมชลประทาน
ที่ใช้งบประมาณ พ.ศ.2559
11
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0749
19 มี.ค.61
สำรวจอาคาีรที่ทำการ บ้านพัก อาคารชุด คลังน้ำมัน โรงจอดและศูนย์
ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทาน กรมชลประทาน
3
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการและจัดส่งผลสำรวจ
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 23 มี.ค.61
ผง.ชป.10
0748
19 มี.ค.61
นายชูชีพ เภาดี ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0747
19 มี.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0746
19 มี.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง "การรับฟังความเห็นร่างข้อบังคับ
สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ. ...."
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0745
19 มี.ค.61
คำสั่งการฯ ที่ ข 19/31/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0744
19 มี.ค.61
การขับเคลื่อนและขยายผลงานนโยบายโครงการประยุกต์ใช้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล)
16
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0743
19 มี.ค.61
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
11
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0742
19 มี.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
14
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0741
19 มี.ค.61
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักไต้
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0740
19 มี.ค.61
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักไต้
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0739
16 มี.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน
5
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์
โคกกะเทียม คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักใต้ นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0738
16 มี.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับทีท 32 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0737
16 มี.ค.61
ขอให้เข้าร่วมประชุม และประสานกลุ่มผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ...
11
ผจบ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง มหาราช
คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้ นครหลวง
และ ผคบ.บางบาล
เพื่อดำเนินการ
ฝบท.ชป.10
0736
16 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต 2
2
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน ผส.ชป.10
ในวันที่ 20 มี.ค.61 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดชัยนาท
ธก.ชป.10
0735
16 มี.ค.61
ขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
3
หัวหน้างานบริหารทั่วไป ทุกโครงการฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
งบ.ชป.10
0734
16 มี.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 3
2
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณา
บส.ชป.10
0733
16 มี.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไปศคึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi an Jiaotong University) ประจำปีการศึกาา 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0732
16 มี.ค.61
แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0731
16 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาตให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ
ที่เป็นคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 19 มี.ค.61 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 1
ผจบ.ชป.10
0730
15 มี.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0729
15 มี.ค.61
ยกเลิกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของกรมชลประทาน
(KPI 4.3)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0728
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายธวัชชัย สุขเจริญโกศล)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0727
15 มี.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0726
15 มี.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ RID
number 1
10
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรี-
อยุธยา ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักใต้ นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณา
ติดตามผลการดำเนินงานฯ
บส.ชป.10
0725
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำ
ตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายยุทธศาสตร์ ยินดีทรัพย์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0724
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นางสาวกรรณิการ์ ยารังสี)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0723
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0722
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อขอรับเงินประจำ
ตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายอานนท์ พรเพชรสุข)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0721
15 มี.ค.61
ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรบโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 5 เรื่องการขุด
เจาะอุโมงค์โดยวิธี TBM และการประมวลผล และครั้งที่ 6 เรื่องการวัด
การเคลื่อนตัวของหิน การบันทึก และการแปลค่าของหินภายในอุโมงค
1
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0720
15 มี.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ ระดับต้น รุ่นที่ 1
2
ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0719
15 มี.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0718
15 มี.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ.2554-2560
7
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึกกองการเงินและบัญชี
งบ.ชป.10
0717
15 มี.ค.61
การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
0716
15 มี.ค.61
การดำเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีความจำเป็นต้องเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน
17
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
0715
15 มี.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาต
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0714
15 มี.ค.61
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์ซีมีโอเซียร์ก้า ประจำปี 2562-2563
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0713
15 มี.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 345/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอน
ข้าราชการ พลเรือนสามัญ (จำนวน 1 ราย นายเดชา เจริญรุ่ง)
3
ผคบ.บางบาล และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0712
15 มี.ค.61
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
หลักสูตร "การปฎิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบี้องต้น รุ่นที่ 5"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัด
สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 มี.ค.61
บส.ชป.10
0711
15 มี.ค.61
ขอชมเชยผู้มีผลงานการจัดทำรายงานโครงการศึกษากลุ่ม และส่วนบุคคล
ดีเด่น
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0710
14 มี.ค.61
ขอให้พิจารณามอบหมายหัวหน้าส่วนราชการและประสานกลุ่มผู้ใช้น้ำ
เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ
พ.ศ.....
9
ผจบ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
และ ผคบ.(ที่มีพื้นที่อยู่ในเขต
จ. พระนครศรีอยุธยา )
เืพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามข้อ1
สำหรับข้อ 2 ที่ รธบ.สั่งการจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ผจบ.ชป.10
0709
14 มี.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำและพิจารณา
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0708
14 มี.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ ระดับต้น รุ่นที่ 1
3
ผจบ.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช
และ ผคบ.นครหลวง (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0707
14 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการศึกษาาวงโครงการเบื้องต้นและการจัดทำ Reconnaissance
Study Report รุ่นที่ 1-2
6
ผวศ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0706
14 มี.ค.61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอด VDO Streaming โครงการบรรยายพิเศษ
เรื่องการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0705
14 มี.ค.61
การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 14 มี.ค.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
ผผง.ชป.10
0704
14 มี.ค.61
คำสั่งกรมฯที่ ข 19/27/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0703
14 มี.ค.61
ผลการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่
20-1/2561
17
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0702
14 มี.ค.61
ซักซ้อมแนวทางการร่างหนังสือราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0701
14 มี.ค.61
Clear ลำน้ำเดิมท้าย Spillway อ่างฯ ขนาดกลาง ให้ระบายน้ำได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
1
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0700
14 มี.ค.61
สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0699
14 มี.ค.61
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0698
14 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร"เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณา
เสนอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 14 มี.ค.61
บส.ชป.10
0697
14 มี.ค.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/
หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25612 (ทุนสำหรับเตรียมผู้บริหาร
ระดับสูง)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0696
14 มี.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 312/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
รับราชการต่อไป
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0695
14 มี.ค.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำขอเปลี่ยนชื่อตัว
1
ผคป.สระบุรี และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผจบ.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0694
14 มี.ค.61
ขอให้จัดส่งแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี พ.ศ.2561
6
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำแผนฯ ส่งถึง
1460 rid @ gmail.com
ภายในวันที่ 21 มี.ค.61
ผจบ.ชป.10
0693
14 มี.ค.61
ขอให้จัดส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน)
พ.ศ.2561
7
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำแผนฯ ส่งถึง
1460 rid @ gmail.com
ภายในวันที่ 21 มี.ค.61
ผจบ.ชป.10
0692
14 มี.ค.61
ขอข้อมูลสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำ
โค้งปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Rule Curves)
5
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำข้อมูลส่งถึง
1460 rid @ gmail.com
ภายในวันที่ 21 มี.ค.61
ผจบ.ชป.10
0691
14 มี.ค.61
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2561
19
ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผจบ.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0690
13 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อ สบ. ที่ผ่านการประเมินรอบแรก
1
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 และคณะผู้บริหาร
เพื่อทราบทั้งนี้ได้กำหนดการนำเสนอ
ในวันจันทร์ที่ 26 มี.ค.61 เวลา 13.00 น.
ณ อาคารภานุสรณ์ สชป.10
ผจบ.ชป.10
0689
13 มี.ค.61
ขอเลื่อนการคัดเลือกสถาบันกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
1
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
(สำเนา่ ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0688
13 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการเดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟัง
ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ใช้น้ำต่อร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.....
4
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ฝบท.ชป.10
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 14 มี.ค.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้นบน)
ธก.ชป.10
0687
13 มี.ค.61
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมการเลื่อนขั้น
เงินเดือน ครั้งที่ 1
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา หากมีข้อมูลที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขขอความกรุณา
แจ้งทให้งานบริหารบุคคลฯ ทราบ
ภายในวันที่ 20 มี.ค.61
ทางโทรสาร 0 3648 6628 ต่อ 108,133 หรือ
ทาง E-mail : personal.rio10@gmail.com
บส.ชป.10
0686
13 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0685
13 มี.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนเมษายน 2561
5
(สำเนา่ ผส.ชป.10) ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0684
13 มี.ค.61
การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ปี 2560
24
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0683
13 มี.ค.61
ขอให้ส่งรายชื่อคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำึัคัญและ
แก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)
11
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณา
จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้โครงการฯ ลพบุรี
ทางโทรสาร 0 36486633 หรือ
ทาง E-mail : lopburi.rid10@gmail.com
ผคป.ลพบุรี
0682
13 มี.ค.61
ขอแจ้งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0681
13 มี.ค.61 ขอเรียนเชิญร่วมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0 "
(KU Research to Business EXPO2018)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0680
13 มี.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
กรณีมีหนี้ผูกพัน
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0679
13 มี.ค.61

ขอให้แก้ไขข้อมูลในระบบการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ

2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อติดตามการบันทึกข้อมูล
ในระบบออนไลน์
ผผง.ชป.10
0678
13 มี.ค.61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดเพาะปลูกต่อเนื่อง
หลังการเก็บเกี่ยวข้าวปี 2560/61 รอบที่ 2
11
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ ฝบท.ชป.10
ผคก.ชป.10 ผผง.ชป.10 บน.ชป.10 และ
ปน.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการ
ผจบ.ชป.10
0677
12 มี.ค.61
สำนักงาน ก.พ.เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ประจำปี 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0676
12 มี.ค.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข320/2561 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง
2
ผจบ.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผคบ.ป่าสักใ่่ต้
(สำเนา่ ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0675
12 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่โครงการ ฯ
2
ผคบ.บางบาล เริงราง มหาราช โคกกะเทียม
นครหลวง ป่าสัใต้ และ ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้ (สำเนา ผคป.พระนครศรีอยุธยา)
เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0674
12 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ
ตามโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการของกรมชลประทาน
3
ผผง.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
มโนรมย์ บางบาล และ ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0673
12 มี.ค.61
การเตรียมความพร้อมส่งน้ำ ปี 2561/62 และการติดตามงานนโยบาย
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0672
12 มี.ค.61
ขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาแหลางน้ำและระบบกระจายน้ำในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
3
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณา
ผวศ.ชป.10
0671
12 มี.ค.61
การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานที่สำคัญของคณะกรรมการ
อำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร
ระดับจังหวัด (Chief of Operation)
5
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 13 มี.ค.61
ผง.ชป.10
0670
12 มี.ค.61
แบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer
5
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งรายชื่อ
ดังกล่าวดำเนินการทำแบบทดสอบ
สมรรถนะความสามารถสำหรับ
Smart Officer ภายในวันที่ 30 มี.ค.61
บส.ชป.10
0669
12 มี.ค.61
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทานฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประจำปี 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0668
12 มี.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน
รุ่นที่ 1
4
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม
คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้ นครหลวง
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0667
12 มี.ค.61
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
9
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี
และ ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบและพิจารณา ตามข้อ 2
ธก.ชป.10
0666
12 มี.ค.61
กำหนดการออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานแผนงาน
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
1
ผคบ.ป่าสักใต้ เริงราง โคกกะเทียม ช่องแค
และ ผคบ.มโนรมย์
เพื่อทราบและพิจารราดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0665
12 มี.ค.61
จัดทำข้อมูลตามมติการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561
(Download File)
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
0664
12 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่ 1
9
ผจบ.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช
และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0663
12 มี.ค.61
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผบค.5.คก คข.5.คก. คร.5.คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ.จด.2/3 มด. และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา หากมีการแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันพุธที่ 14 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0662
12 มี.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
12 มีนาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0661
12 มี.ค.61
ขอส่งจุดสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 59
ประจำเดือนมีนาคม 2561
(ดาว์นโหลดไฟล์)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0660
12 มี.ค.61
ขอให้เร่งรัดดำเนินการกำจัดวัชพืช ปี 2561
10
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0659
12 มี.ค.61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ๋) ปี 2562 กิจกรรม
เตรียมความพร้อม
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0658
12 มี.ค.61
ด่วนที่สุด
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลการเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบฯและรวบรววมส่ง พด.ชป.10
ภายในวันที่ 12 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0657
12 มี.ค.61
โครงการประตูระบายน้ำปลายแม่น้ำลพบุรี กิโลเมตรที่ 50+000 พร้อมสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า และประตูระบายน้ำปลายคลองบางพระคู พร้อมสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้า
6
ผผง.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
0656
12 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0655
12 มี.ค.61
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
เขียนแบบประเมินค่างาน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 เม.ย.61
บส.ชป.10
0654
12 มี.ค.61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0653
12 มี.ค.61
บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ดาว์นโหลดไฟล์)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0652
12 มี.ค.61
รายงานการประชุม
2
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้ และ ฝบท.ชป.10
ขอเรียรเชิญเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ในวันอังคารที่ 13 มี.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
0651
12 มี.ค.61
ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว
ครบวงจร ปี 2561/62
5
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผจบ. และ ผผง.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0650
12 มี.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงการของกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณา
บส.ชป.10
0649
12 มี.ค.61
ขอรายงานผลการจัดทำแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำระดับจังหวัด
1
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผวศ.ชป.10
0648
12 มี.ค.61
การคัดเลือก Smart Farart/ คัดเลือกสถาบันกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ/ประเมินหัวหน้าฝ่าย
ส่งน้ำฯ (สบ.ดีเด่น)
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ ทั้งนี้สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ น.ส.อรทัย ธนัญชัย
เบอร์ติดต่อ 086-1011019
ผจบ.ชป.10
0647
12 มี.ค.61
ขอเชิญ (จน./สบ.) ประชุมการประเมินหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมรับฟังการประเมิน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ
ในวันจันทร์ที่ 26 มี.ค.61.เวลา 13.00 น.
ผจบ.ชป.10
0646
9 มี.ค.61
อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 5 เรื่องการขุด
เจาะอุโมงค์โดยวิธี TBM และการประมวลผล และครั้งที่ 6 เรื่องการวัด
การเคลื่อนตัวของหิน การบันทึก และการแปลค่าของหินภายในอุโมงค์
12
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0645
9 มี.ค.61
สนับสนุนปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ 2561
5
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0644
9 มี.ค.61
การศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่าย
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (พพร.)รุ่นที่ 7
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอชื่อ
บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 12 มี.ค.61 ก่อนเวลา 12.00 น
บส.ชป.10
0643
9 มี.ค.61
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0642
9 มี.ค.61
รายงานลักษณะสำคัญขององค์การกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0641
9 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0640
9 มี.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
พื้นที่ สชป.10 และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0639
9 มี.ค.61
ส่งข้าราชการในสังกัดกลับมาปฏิบัติราชการ
3
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0638
9 มี.ค.61
แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานพระมหากรุณา
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0637
9 มี.ค.61
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจเยี่ยมกรมชลประทาน
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและสามารถรับฟังการประชุม
ได้ทาง Vedeo streaming
ธก.ชป.10
0636
9 มี.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0635
9 มี.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0634
8 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลัง
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ...." สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค
3
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0633
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลุกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0632
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้ันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0631
8 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(ครั้งที่ 12/2561: 12 มีนาคม 2561)
1
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 12 มี.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
0630
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0629
8 มี.ค.61
รับสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0628
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0627
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0626
8 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำครบ
เกษียณอายุจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0625
8 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรศาสตร์พระราชากับการ
น้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1
5
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์
โคกกะเทียม คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้
นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0624
8 มี.ค.61
อัตราราคางานต่อหน่วย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0623
8 มี.ค.61
ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0622
8 มี.ค.61
การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal
Integrity and Transparency Assessment (IIT)
4
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10
ฝบท.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์
ช่องแค เริงราง มหาราช ป่าสักใต้ บางบาล
นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0621
8 มี.ค.61
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0620
8 มี.ค.61
สอบถามเกี่ยวกับสถานะของ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0619
8 มี.ค.61
ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0618
8 มี.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 46 ปีที่ 5
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0617
8 มี.ค.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตร
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0616
7 มี.ค.61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด VDO streaming โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการ
ชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ RID number 1
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้สนใจและรับชม
การถ่ายทอด VDO streaming ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมชลประทาน
ในวันที่ 8 มี.ค.61 เวลา 09.00-16.00 น.
บส.ชป.10
0615
7 มี.ค.61
ขอให้เร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ 2561
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วนต่อไป
ผผง.ชป.10
0614
7 มี.ค.61
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5/2561
9
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผผง.ชป.10
0613
7 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน
เพื่อมุ่งสู่ RID number 1
8
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
และ ผอ.โครงการ (ยกเว้น ผคส.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0612
7 มี.ค.61
การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
ประจำปี พ.ศ.2562
1
ผคป.สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ผคบ.มหาราช
บางบาล และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0611
7 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนประเมิน สบ. ครั้งที่ 4 - 5
1
ผคป.สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ผคบ.มหาราช
บางบาล และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและพิจารณา
อนุญาตให้ สบ.เข้าร่วมประชุม
ผจบ.ชป.10
0610
7 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการและเลขาคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3/2561
2
ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 9 มี.ค.61
เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม SWOC
ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู
ผผง.ชป.10
0609
7 มี.ค.61
ขอความร่วมมือตรวจสอบและส่งคืนบ้านพัก
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0608
7 มี.ค.61
การจัดส่งแจ้งยอดการเบิกเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือนมีนาคม
2561
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
จัดส่งแจ้งยอดการเบิกจ่าย
ค่าจ้งชั่วคราวรายวันประจำเดือน
มีนาคม 2561 ให้หน่วยเบิกจ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 16 มี.ค.61
งบ.ชป.10
0607
7 มี.ค.61
การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติและข้อสั่งการนายกรัฐมนตร
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0606
7 มี.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
(งบ พ.ร.บ.)
14
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0605
7 มี.ค.61
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
7
ผอ.โครงการ และ ผอ.ส่วน
เพื่อทราบและพิจารณา
ผผง.ชป.10
0604
6 มี.ค.61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์จะร่วมทำบุญ
ขอให้รวบรวมส่งเงินที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 9 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0603
6 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบสานสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงาน
ชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักใต้
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
พร้อมตอบแบบยืนยันการเข้าร่วม
ฝึกอบรม ภายในวันที่ 8 มี.ค.61
บส.ชป.10
0602
6 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0601
6 มี.ค.61
การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
(ดาว์นโหลดไฟล์)
5
ผคป. และ ผคบ. สำเนา ผส.ชป.10
เพือโปรดพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผง.ชป.10 แจ้งข้างต้นต่อไป
ผง.ชป.10
0600
6 มี.ค.61
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่เำี่กี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจพอเพียงปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อโปรดพิจารณา
ผคป.ลพบุรี
0599
6 มี.ค.61
ขอให้พิจารณาคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
10
ผคบ.เริงราง นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้โครงการพิเศษ ส่วนแผนงาน
พร้อม File ข้อมูล ทาง
Email:ptb2504@gmail.com
ภายในวันที่ 25 มี.ค.60
ผผง.ชป.10
0598
6 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0597
6 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน
8
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0596
6 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การแปลความหมายผลสำรวจธรณีฟิสิกส์และการนำไปใช้ประโยชน์
ในงานชลประทาน
10
ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0595
6 มี.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและ
บำรุงรักษาโครงการชลประทานเพื่อมุ่งสู่ RID number 1
9
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0594
6 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0593
6 มี.ค.61
แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0592
6 มี.ค.61
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดโครงการบรรยายพอเศษ เรื่องการน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
2
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.ช่องแค เริงราง
มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้
นครหลวง ป่าสีกชลสิทธิ์ และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบการขอเลื่อนการจัดโครงการ
บรรยายพิเศษจากวันพุธที่ 7 มี.ค.61
เป็นวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.61

ณ หอประชุมชูชาติ กำภู
กรมชลประทาน ปากเกร็ด
บส.ชป.10
0591
6 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร"การเสริมสร้างรความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน"
3
ผคบ.ป่าสักใต้ และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
พร้อมตอบแบบยืนยันการเข้าร่วม
การฝึกอบรมฯ
ภายในวันที่ 7 มี.ค.61
บส.ชป.10
0590
6 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0589
6 มี.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร"การวางแผนและติดตามโครงการก่อสร้างเพื่องานชลประทาน
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์"
5
ผคบ.มโนรมย์ และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ผ่านระบบ Online
ภายในวันที่ 16 มี.ค.61
บส.ชป.10
0588
6 มี.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ติดตามการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน"
4
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ผ่านระบบ Online
ภายในวันที่ 16 มี.ค.61
บส.ชป.10
0587
6 มี.ค.61
ขอแจ้งกำหนดปรับปรุงระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ (E-leave)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0586
6 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0585
6 มี.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 19/2561 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออก
จากราชการ
1
ผคบ.โคกกะเทียม และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0584
6 มี.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0583
6 มี.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0582
6 มี.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0581
5 มี.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
พื้นที่ สชป.10 และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0580
5 มี.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลพระครูวิมล
สมณวัตร (หลวงพ่อเพี้ยน อคคธมโม)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ หากประสงค์สมทบทำบุญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพโปรดแจ้งยอด
ได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 7 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0579
5 มี.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0578
5 มี.ค.61
ขอเชิญผู้สนใจส่งบุตร - หลาน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฤดูร้อน กรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0577
5 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่ครบ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0576
5 มี.ค.61
โครงการให้ทุนการศึกษาภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 14
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0575
5 มี.ค.61
ผลการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู่ที่ขอรับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายภานุวัฒน์ ยอดขาว)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0574
5 มี.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่ง จำนวน 2 คำสั่ง (คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 199/2561 และ
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 296/2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0573
5 มี.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 299/2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0572
5 มี.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0571
5 มี.ค.61
ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Integrated Water Resources
Management (A)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผูู้สนใจสมัครรับทุนฯ
ให้แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 6 มี.ค.61
บส.ชป.10
0570
5 มี.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/26/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0569
2 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ Systhesis of Information ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2
ผคบ.มหาราช และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0568
2 มี.ค.61
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลครั้งที่ 37
(ระหว่างวันที่12กันยายน2560-30 พฤศจิการยน 2560)
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0567
2 มี.ค.61
ข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล
ปี 2560
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0566
2 มี.ค.61
ข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล
ปี 2560
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ

เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ธก.ชป.10
0565
2 มี.ค.61
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่1/2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0564
2 มี.ค.61
การจัดทำคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การรับรางวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากร
บุคคลดีเด่น
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
พื้นที่ สชป.10 และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและสามารถดาวน์โหลดป้าย
ประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์สำนักฯ
และเว็บไซต์กรมฯ
ปท.ชป.10
0563
2 มี.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 1-4 มีนาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
พื้นที่ สชป.10 และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0562
2 มี.ค.61
การบริหารจัดารน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์กำหนด
ผจบ.ชป.10
0561
2 มี.ค.61
ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ
1
ผคบ. และ ผคป. ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0560
2 มี.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10
ผคง.ป่าสักใต้ และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0559
2 มี.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างที่ครบเกษียณ
อายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0558
2 มี.ค.61
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรครั้งที่ 2/2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0557
2 มี.ค.61
ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ5
พอเพียงในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและรายงาน
ให้สำนักฯ ทราบภายในกำหนดต่อไป
ผง.ชป.10