ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0556
28 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิม์ (ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขตพื้นที่ สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0555
28 ก.พ.61
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนมกราคม 2561
34
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0554
28 ก.พ.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมกราคม 2561
11
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0553
28 ก.พ.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.)
6
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0552
28 ก.พ.61
การติดตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0551
28 ก.พ.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0550
28 ก.พ.61
ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0549
28 ก.พ.61
ขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขต
ปฏิรูปที่ดิน
2
ผวศ.ชป.10 และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0548
28 ก.พ.61
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0547
27 ก.พ.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของ
สำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561
1
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ผง.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม
วันอังคารที่ 6 มี.ค.61 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 (ชั้น 2)
ผผง.ชป.10
0546
27 ก.พ.61
ขอให้จัดส่งรายงานสถานภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7
ผคป.ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
เร่งรัดการจัดส่งรายงานฯ ให้ คพ.ชป.10
ภายในวันที่ 5 มี.ค.61
ผผง.ชป.10
0545
27 ก.พ.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการ
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย PostgreSQL/PostGIS และการเผยแพร่ข้อมูล
ภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
5
ผคบ.เริงราง และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0544
27 ก.พ.61
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักใต้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0543
27 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0542
27 ก.พ.61
ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดการจัดกิจกรรมในห้วงการตรวจเลือก
ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0541
27 ก.พ.61
ขอเรียนเชิญร่วมงานเสวนา "สานต่อชลประทาน โครงการพระราชดำริ"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0540
27 ก.พ.61
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันมาฆบูชา ประจำปี 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค.61
เวลา 06.00 น.

ณ วัดกวิศรารา ราชวรวิหาร จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0539
27 ก.พ.61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0538
27 ก.พ.61
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
9
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0537
27 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิม์ (ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0536
27 ก.พ.61
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงในงานชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งบุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติฯ
โดยแจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ
สชป.10
ภายในวันที่ 27 ก.พ.61
บส.ชป.10
0535
27 ก.พ.61
ขอเลื่อนการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 1 และส่วนกลาง รอบที่ 1
1
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบ เลื่อนการประชุม
เป็นวันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค.61
เวลา 09.00
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
อาคาร 4 ชั้น ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธก.ชป.10
0534
27 ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ...." สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค
4
ผอ.โครงการในเขตจังหวัดลพบุรี และ
พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 2 มี.ค.61
บส.ชป.10
0533
27 ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการ
และพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2563 ครั้งที่ 1/2561
4
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 13 มี.ค.61
เวลา 08.30-16.30 น

ณ ห้องดาหลา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธก.ชป.10
0532
27 ก.พ.61
การตรวจสอบความพร้อมด้านแบบก่อสร้าง ของแผนงานงบประมาณปี
พ.ศ.2562
5
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และรายงานผลการตรวจสอบ
ส่งให้ ฝ่ายแผนงานฯ ภายในวันที่ 2 มี.ค.61

ผผง.ชป.10
0531
26 ก.พ.61
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชการ เรื่อง "คลายปัญหา
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560" ครั้งที่ 2
13
ผคป.เพชรบูรณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0530
26 ก.พ.61
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 3/2561)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0529
26 ก.พ.61
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ
รุ่นที่ 15 ประจำปี 2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
อบ.ชป.10 และ บน.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งความประสงค์
เข้ารับการอบรม
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 27 ก.พ.61
ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
0528
26 ก.พ.61
ขอเชิญส่งข้อเสนอการวิจัย งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
0527
26 ก.พ.61
การปรับปรุงคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
(กขป.)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0526
26 ก.พ.61
ขอเชิญร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานเสวนา
"สานต่อชลประทาน โครงการพระราชดำริ"
1
ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10
เพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 28 ก.พ.61 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ปท.ชป.10
0525
23 ก.พ.61
บิดาของนายสัณฐิต พีรานนท์ (ผวศ.ปพ.) ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเวียนผู้คุ้นเคยทราบ
ธก.ชป.10
0524
23 ก.พ.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน
เพื่อมุ่งสู่ RID number ๑
14
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(ยกเว้น ผคส.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0523
23 ก.พ.61
การแจ้งหยุดงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
สายบางปะอิน -สระบุรี-นครราชสีมา
5
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0522
23 ก.พ.61
แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่างเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบดำเนินงาน ค่าดำเนินการตรวจวัด
คุณภาพน้ำ)
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ. มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม เริงราง ป่าสักใต้ และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0521
23 ก.พ.61
ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งสวัสดิการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปี
พ.ศ. 2561
4
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ หากประสงค์สนับสนุน
/ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน
โปรดงแจ้งที่งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 5 มี.ค.61
ธก.ชป.10
0520
23 ก.พ.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรค
เบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0519
23 ก.พ.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การทำเต้าฮวย
ฟรุ๊ตสลัดสูตรคนรักสุขภาพ"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0518
23 ก.พ.61
ขอเชิญฟังบรรยายแนวทางการดำเนินโครงการไทยนิยม น้อมนำศาสตร์
พระราชา พัฒนาเกษตรยั่งยืน และจัดทำแผนพัฒนาชลประทานระดับจังหวัด
2
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 26 ก.พ.61
เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมธารทิพย์ ตึก SWOC
ธก.ชป.10
0517
23 ก.พ.61
ขอเชิญประชุมการจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
1
ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ
เพื่ออนุญาตให้ จนท.ของโครงการ
(คณะทำงาน) เข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 26 ก.พ.61
เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 1
ผจบ.ชป.10
0516
23 ก.พ.61
ขอรับโปสเตอร์ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทาน
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10 และ
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและมอบหมายเจ้าหน้าที่
รับโปสเตอร์ที่งานประชาสัมพันธ์ฯ
ปท.ชป.10
0515
23 ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การแปลความหมายผลสำรวจธรณีฟิสิกส์และการนำไปใช้ ประโยชน์
ในงานชลประทาน
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0514
23 ก.พ.61
ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0513
23 ก.พ.61
ส่งตัวข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการ
3
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช ผคบ.มโนรมย์
(สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0512
23 ก.พ.61
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่สมาชิกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมเสวนา
วิชาการ (เพิ่มเติม)
3
ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0511
23 ก.พ.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(video Conference)
1
ผคป.และ ผคบ.
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สชป.10
ในวันจันทร์ที่ 26 ก.พ.61เวลา 10.00 น
.
ผจบ.ชป.10
0510
22 ก.พ.61
การขับเคลื่อนและขยายผลงานนโยบายโครงการประยุกต์ใช้เกษตร
ทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล)
13
ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
0509
22 ก.พ.61
แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 ของ
กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0508
22 ก.พ.61
ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ "การเปิดรับสมัคร
HiPPS รุ่นที่ 14"
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0507
22 ก.พ.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 197/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว เพิ่มเติม
2
ผคก.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0506
22 ก.พ.61
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน
ปฏิรูปองค์การกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0505
22 ก.พ.61
การบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำ
ผจบ.ชป.10
0504
22 ก.พ.61
แผนงานเร่งด่วนและแผนการบริหารจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ
Area-Based (แผนเพิ่มเติมปี 2561)
21
ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช นครหลวง
บางบาล และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบลแะเร่งรัดดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอต่อไป
ผผง.ชป.10
0503
22 ก.พ.61
ส่งข้อมูลกรมชลประทานเพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน
2
ผอ.ส่วนฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาใช้เป็นข้อมูล
ดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0502
22 ก.พ.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย PostgreSQL/PostGIS และการเผยแพร่
ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
12
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0501
22 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิม์ (ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0500
22 ก.พ.61
ขอเรียนเชิญและคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา
โครงการชลประทาน เพื่อมุ่งสู่ RID number 1
10
ผผง.ชป.10 ผคป. และ ผคบ. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา แจ้งรายชื่อ
ผู้เข้ารับการอบรมฯ ตามข้อ 1 และ 2
ภายในวันที่ 22 ก.พ.61 และ
ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ตามข้อ 2
กรอกรายละเอียดเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ในระบบ Online ภายในวันที่ 28 ก.พ.61
บส.ชป.10
0499
22 ก.พ.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/21,22/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วนฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0498
22 ก.พ.61
ปรับแผนการเบิกจ่ายทุก 15 วัน และคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย ณ
สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2561)

3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0497
22 ก.พ.61
แนวทางการดำเนินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0496
21 ก.พ.61
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับชำระเงินของส่วนราชการด้วย
QR Code และการนำเงินส่งคลัง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0495
21 ก.พ.61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0494
21 ก.พ.61
การจัดทำแผนงาน/โครงการหลักในพื้นที่ 6 ภาค
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0493
21 ก.พ.61
ขอส่งเล่มวารสาร"ชลสาร"ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0492
21 ก.พ.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตพแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ (นายวิโรจน์
อุบลน้อย)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0491
21 ก.พ.61
จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์โครงการไทยนิยม ยั่งยืนของกรมชลประทาน
เพื่อเผยแพร่ทางสื่อพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน
4
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในสังกัด สชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0490
21 ก.พ.61
การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0489
21 ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา หากมีผู้ประสงค์
ร่วมบริจาคฯ หรือเข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งได้ที่งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 26 ก.พ.61
ธก.ชป.10
0488
21 ก.พ.61
มารดา นายสีละมุน สุดประเสริฐ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0487
21 ก.พ.61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรับชำระเงินค่าชลประทาน
ที่ทางน้ำชลประทาน นั้นยังไม่มีการประกาศ มาตรา 8 (1)
38
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
โดยเคร่งครัด
ผจบ.ชป.10
0486
21 ก.พ.61
ขออนุมัติปรับแผนการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฤดูแล้งปี 2560/61
7
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนทีเกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0485
21 ก.พ.61
ขอส่งข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่ประกอบอาชีพเกษตร
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0484
20 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0483
20 ก.พ.61
การติดตามและขับเคลื่อนงานนโนบายประยุกต์ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ
ในวันพุธที่ 21 ก.พ.61เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ธก.ชป.10
0482
20 ก.พ.61
รายงานการตรวจสอบข้อร้องเรียนฝายคลองกำปาง ต.ซับพุทรา อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์
4
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0481
20 ก.พ.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)

14
ผอ.ส่วนฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0480
20 ก.พ.61
การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basic เพื่อคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 14
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0479
20 ก.พ.61
ขอให้ตรวจสอบผลการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาปีงบประมาณพ.ศ.2561
(ข้อมูลณวันที่15ก.พ.61)
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนทีเกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0478
20 ก.พ.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมกราคม 2561
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0477
20 ก.พ.61
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้ด้านระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจเพื่องานชลประทาน รุ่นที่ 2
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 21 ก.พ.61
บส.ชป.10
0476
20 ก.พ.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0475
20 ก.พ.61
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0474
20 ก.พ.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วนฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0473
20 ก.พ.61
การคำนวณ(ค่าK) ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0472
20 ก.พ.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้านการเงินแทนอธิบด
32
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0471
20 ก.พ.61
การเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561
4
ผคป. และ ผคบ. (สำเนา ผจบ.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนทีเกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0470
20 ก.พ.61
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ผผง.ชป.10
0469
20 ก.พ.61
ของดการซักซ้อมความเข้าใจก่อนประเมิน สบ. ครั้งที่ 3
1
ผคบ.มโนรมย์ ป่าสักใต้ และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อพิจารณา หากมีข้อซักถาม
ในประเด็นการนำเสนอ
โปรดสอบถามได้ที่
นางสาว อรทัย ธนัญชัย
โทร. 086-6101-1019
ผจบ.ชป.10
0468
19 ก.พ.61
แนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาดำเนินการโครงการพระราช
ดำริ ตามการประชุมมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
24
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
0467
19 ก.พ.61
ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบโครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการ
ชลประทานและการบริหารน้ำที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อ
ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด
3
ผคป.ในเขต สชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม
และ ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนข้อมูล
ตามแบบฟอร์มตามที่ กผง.กำหนด
และส่งให้ ตป.ชป.10
ภายในวันที่ 20 ก.พ.61
ผจบ.ชป.10
0466
19 ก.พ.61
หลักสูตรการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ฝอ.142
พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 กงพ.61
บส.ชป.10
0465
19 ก.พ.61
แผนความต้องการให้เครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปี
งบประมาณ 2561
15
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 ผคบ.ช่องแค
โคกกะเทียม เริงราง มหาราช ป่าสักใต้
คลองเพรียว-เสาไห้ นครหลวง บางบาล
และ ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0464
19 ก.พ.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อน้อมนำศาสตร์
พระราชาไปสู่การปฏิบัติ ของกรมชลประทาน
19
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10
และ ผอ.โครงการ (ยกเว้น ผคส.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0463
19 ก.พ.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รุ่นที่ 22
5
ผคก.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.นครหลวง บางบาล และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
บส.ชป.10
0462
19 ก.พ.61
โครงการประชาสัมพันธ์ผ่าน Social media เพื่อการมีส้วนร่วมในงาน
ชลประทาน
14
ผคป.และ ผคบ.(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0461
19 ก.พ.61
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว
3
ผคก.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0460
19 ก.พ.61
ขอให้ส่งข้อมูลร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1
ผคบ. ผคป. และ ผคส.10 ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0459
19 ก.พ.61
ขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว
4
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 และ ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0458
19 ก.พ.61
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างฯพ.ศ.2560"ครั้งที่ 2
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0457
19 ก.พ.61
แนวทางการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมในการพััฒนาประเทศไทย
สู่ความยั่งยืน
47
ผคป. ผคบ.และ ผคส.10 (สำเนา ผจบ.ชป.10
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ

ผผง.ชป.10
0456
19 ก.พ.61
สรุปการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561
6
ผคก.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0455
19 ก.พ.61
แนวทางดำเนินการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2561
17
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0454
19 ก.พ.61
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2561 เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการกำจัดวัชพืช
ในคลองชัยนาท-ป่าสัก และแม่น้ำป่าสัก (บริเวณหน้าเขื่อนพระราม 6)
สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการระบายน้ำหลากในช่วงฤดูฝนนี้
14
ผคก.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผคบ.มโนรมย์
ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง และป่าสักใต้
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0453
16 ก.พ.61
แจ้งเลื่อนการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์
2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผบค.5.คก คข.5.คก. คร.5.คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ.และ จด.2/3 มด.
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
จากวันเสาร์ที่ 17 ก.พ.61เวลา 09.30 น.
เป็นวันอาทิตย์ที่ 18 ก.พ.61เวาลา 09.00 น

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้นบน)
ธก.ชป.10
0452
16 ก.พ.61 ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมีนาคม 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0451
16 ก.พ.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป.และ ผคบ.
เพื่อทราบสถาณการณ์น้ำฯ
ผจบ.ชป.10
0450
16 ก.พ.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
(SYNTHESIZER)
15
ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โดยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
ที่แบบ ภายในวันที่ 21 ก.พ.61
บส.ชป.10
0449
16 ก.พ.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 10
3
ผวศ.ชป.10 ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.มหาราช
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
พร้อมตอบยืนยันการเข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ภายในวันที่ 28 ก.พ.61
บส.ชป.10
0448
16 ก.พ.61
ขอแจ้งรายชื่อผูเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร"การสร้างและการบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วน Joomla
เพื่องานชลประทาน"
3
ผคบ.มหาราช (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
พร้อมตอบยืนยันการเข้าร่วม
ฝึกอบรมฯตามแบบฟอร์มที่แนบ
ภายในวันที่ 16 ก.พ.61
บส.ชป.10
0447
16 ก.พ.61
บิดาของนายเรืองศักดิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานบุรีรัมย์ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0446
16 ก.พ.61
ประชาสัมพันธ์โครงการ "กบข. ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0445
16 ก.พ.61
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล "ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น"
ชิงถ้วยพระราชทาน
8
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ตามที่ ฝบท.ชป.10 เสนอ
ธก.ชป.10
0444
16 ก.พ.61
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0443
16 ก.พ.61
ขอส่งประเด็นสื่อสารหลัก 66 ข้อ (Key Message) เพื่อความรอบรู้ด้าน
สุขภาพของประชาชน
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0442
16 ก.พ.61
ขอจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงานและนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น
ของมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0441
16 ก.พ.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 3
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0440
16 ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วย PostgreSQL/PostGIS และการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อบุคคลกรในสังกัด
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ให้ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 19 ก.พ.61
บส.ชป.10
0439
16 ก.พ.61
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
ประเภทปฏิบัต
4
ผผง.ชป.10 ผคบ.นครหลวง และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0438
16 ก.พ.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0437
16 ก.พ.61
การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2561
7
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.บางบาล
เริงราง โคกกะเทียม และ มหาราช
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0436
16 ก.พ.61
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
/โครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และกำหนดการประเมิน
ประจำปี 2562
3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0435
16 ก.พ.61
การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่ 3
2
ผคป.ผคบ.
หากมีความประสงค์จะเสนอขอโครงการ
ร่วมมือระหว่างไทย-ศรีลังกา หรือประ
เด็นที่หยิบยกขื้นหารือกับฝ่ายศรีลังกา
ขอให้แจ้งมาที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ ฯ
ภายในวันที่ 22 ก.พ.61
ผจบ.ชป.10
0434
15 ก.พ.61
การประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต 2 รอบที่ 1
2
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0433
15 ก.พ.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำระดับต้น รุ่นที่1
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0432
15 ก.พ.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 212/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0431
15 ก.พ.61
ขอเชิญประชุมปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ ในสำนักงาน
ชลประทานที่ 10
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 20 ก.พ.61
เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม
สำนักงานชลประทานที่ 10
บส.ชป.10
0430
15 ก.พ.61
การสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 116 ปี กรมชลประทาน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0429
15 ก.พ.61
(ยกเลิกหนังสือเวียนลำดับที่ 0411 เปลี่ยนเป็นหนังสือเวียนลำดับที่ 0429)
คำสสั่งสำนักฯ ที่ 11/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับเกลี่ยอัตรากำลัง
พนักงานราชการ สำนักงานชลประทานที่ 10
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0428
15 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0427
15 ก.พ.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผน
ปฏิรูปองค์การกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0426
14 ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการครั้งที่ 5 เรื่องการขุดเจาะ
อุโมงค์โดยวิธี TBM และการประมวล และครั้งที่ 6 เรื่องการวัดการ
เคลื่อนตัวของหิน การบันทึก และการแปลค่าของหินภายในอุโมงค
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
บุคลลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 ก.พ.61
บส.ชป.10
0425
14 ก.พ.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0424
14 ก.พ.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งกรมชลประทาน และ
การตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 4"
4
ผคบ.ช่องแค ป่าสักใต้ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0423
14 ก.พ.61
 การจัดทำโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0422
14 ก.พ.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 31 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0421
14 ก.พ.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงิน
ประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายนรุตม์ เดชศิริ)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0420
14 ก.พ.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0419
14 ก.พ.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางอรอุมา
นิกรพิพัฒน์)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0418
14 ก.พ.61
รับโอนข้าราชการไปรับราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการดิจิตทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0417
14 ก.พ.61
รับโอนข้าราชการไปรับราชการสังกัดกรมป่าไม้
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0416
14 ก.พ.61
ขอเชิญส่งบุคคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับ
กลาง/ สูง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
สมัครเข้ารับการอบรมฯ หรือ
ส่งข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติฯ
โดยสมัครผ่านออนไลน์ที่แนบ
ภายใวันที่ 23 ก.พ.61
บส.ชป.10
0415
14 ก.พ.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การคิดเชิงสังเคราะห์ (Synthesis
of information) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
โปรดแจ้งชื่อพร้อมแบบตอบรับ
ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 22 ก.พ.61
บส.ชป.10
0414
14 ก.พ.61
การมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบกรอบหลักการดำเนินการ
เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย
และแนวทางการขับเคลื่อน
ผผง.ชป.10
0413
14 ก.พ.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0412
14 ก.พ.61
การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับชำระค่าชลประทานและการนำส่งเงินและ
การฝากเงิน
1
ผคบ. และ ผคป
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามระเบียบโดยเคร่งครัด
ผจบ.ชป.10
0411
14 ก.พ.61
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 09/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อ
ปรับเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สำนักงานชลประทานที่ 10
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0410
13 ก.พ.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 19/18/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0409
13 ก.พ.61
การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
(นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) และผู้ตรวจราชการกระทรวง
12
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0408
13 ก.พ.61
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0407
13 ก.พ.61
ขอแจ้งรายชื่อผเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"การประยุกต์
ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
3
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักใต้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตอบแบบ
ยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ภายในวันที่ 13 ก.พ.61
บส.ชป.10
0406
13 ก.พ.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การสร้างและการบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla
เพื่องานชลประทาน"
9
ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0405
13 ก.พ.61
รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561
12
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0404
13 ก.พ.61
สรุปการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผผง..ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
0403
13 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0402
13 ก.พ.61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช้ที่ราชพัสดุและที่ดิน
ของรัฐประเภทอื่นที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน
29
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
0401
13 ก.พ.61
สรุปผลการประชุมหารือร่วมเพื่อการดำเนินงานในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561 (ครั้งที่ 4)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0400
13 ก.พ.61
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำร
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0399
13 ก.พ.61
สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน
ครั้งที่ 10/2561
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0398
13 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0397
13 ก.พ.61
รายงานแผน-ผลและแนวโน้มการเพาะปลูกข้าว ปี 2560/61 รอบที่ 2 ในเขต
ชลประทาน
4
ผจบ.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0396
13 ก.พ.61
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลการเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน
6
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล
ตามบันทึก ผอ.พด.
และแจ้งข้อมูลส่งให้กองพัสดุ
ภายในวันที่ 14 ก.พ.61
พด.ชป.10
0395
13 ก.พ.61
จัดส่งวีดีทัศน์เกี่ยวกับภารกิจงานชลประทาน เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ปท.ชป.10
0394
13 ก.พ.61
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรกล
ประจำปีงบประมาณ 2561
4
ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผคก.ชป.10 และ ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
จัดทำแผนความต้องการ
ให้เครื่องจักรกลตามแบบฟอร์มที่แนบ
และส่งให้ ตป.ชป.10
ภายในวันที่ 14 ก.พ.61
ผผง.ชป.10
0393
12 ก.พ.61
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(ครั้งที่ 2/2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผบค.5.คก คข.5.คก. คร.5.คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ. จด.2/3 มด.
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันเสาร์ที่ 17 ก.พ.61
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0392
12 ก.พ.61
ทุนรัฐบาลอิสราเอล
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์
สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมฯ
แจ้งรายชื่อพร้อมกรอกรายละเอียด
ส่งที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 14 ก.พ.61
บส.ชป.10
0391
12 ก.พ.61
บิดาของนายสมเด็จ เปลี่ยนสมัย ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0390
12 ก.พ.61
ขอให้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณา
จัดส่งรายละเอียดดังกล่าว
ให้ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 16 ก.พ.61
ผผง.ชป.10
0389
12 ก.พ.61
แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0388
12 ก.พ.61
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือน
มกราคม 2561
12
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผบค.5.คก คข.5.คก. คร.5.คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ. จด.2/3 มด. และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0387
9 ก.พ.61
การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์
เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ
โปรดแจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 13 ก.พ.61
บส.ชป.10
0386
9 ก.พ.61
ส่งผู้สมัครรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Water Related Disaster Risk Reduction
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์
เข้ารับทุนดังกล่าวฯ ให้กรอก
รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบ
พร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 12 ก.พ.61
บส.ชป.10
0385
9 ก.พ.61
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0384
9 ก.พ.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561)
9
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0383
9 ก.พ.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทาน"

11
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0382
9 ก.พ.61
แนวทางการเช่าเครื่องจักรกล
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0381
9 ก.พ.61
การประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่ 3
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0380
9 ก.พ.61
การคัดเลือก Smart Fermar ด้านบริหารจัดการน้ำ แลการคัดเลือกสถาบัน
เกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ปี พ.ศ.2562
6
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0379
9 ก.พ.61
ขอให้จัดทำปฏิทินสร้างการรับรู้ขอความร่วมมือไม่ทำนาปรังต่อเนื่อง
ครั้งที่ 2/ สร้างความเข้าใจพื้นที่ลุ่มต่ำ
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ขอให้โครงการจัดทำแผน (ปฏิทิน)
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งถึง 1460rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 16 ก.พ.61
ผจบ.ชป.10
0378
9 ก.พ.61
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4/2561
13
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0377
9 ก.พ.61
หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่องต่อ กนช. และการกำหนดขอบเขต
งานของ สทนช.
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0376
9 ก.พ.61
การตรวจสอบแนวโน้มการทำนาครั้งที่ 2 ปี60/61
4
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อ 2.2
ผจบ.ชป.10
0375
9 ก.พ.61
ขอส่งรายงานการประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปรับปรุงคลอง
ชัยนาท-ป่าสัก เป็นคลองระบายน้ำคู่่คลองส่งน้ำ
11
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคบ.เริงราง
ช่องแค ป่าสักใต้ โคกกะเทียม และ
ผคบ.มโนรมณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะขอแก้ไข
รายงานการประชุมโปรดแจ้ง ผส.พญ.
ภายในวันพุธที่ 14 ก.พ.61
ธก.ชป.10
0374
9 ก.พ.61
กิจกรรม แต่งไทย ไหว้พระ เสริมบารมี ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากประสงค์เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว กรุณาส่ง
แบบตอบรับให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 9 ก.พ.61
ธก.ชป.10
0373
9 ก.พ.61
ข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงาน
ในกำกับของสถาบันการศึกษา
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0372
9 ก.พ.61
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ทแสดงผลบน Google Eart
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและโปรดอนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ของโครงการเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 12 ก.พ.61
เวลา 09.00 16.30 น. และ
วันอังคารที่ 13 ก.พ.61
เวลา 09.00 16.30 น.

ผจบ.ชป.10
0371
9 ก.พ.61
ขอเรียนเิชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่
ผจบ.ชป.10เสนอ ขอให้เตรียมข้อมูล
พื้นที่นาปรังที่เพาะปลูกไปแล้ว
มีแนวโน้มเกินแผนหรือไม่อย่างไร
ให้ ผจบ.ชป.10 รวบรวม
ประชุมวันจันทร์ที่ 12 ก.พ.61
ผจบ.ชป.10
0370
8 ก.พ.61
ชี้แจงผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม
2561)
12
ผคบ.เริงราง และ ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0369
8 ก.พ.61
ขอความอนุเคราะห์รับสภาพเส้นทาง เพื่อใช้ในการแข่งขันเดินวิ่ง
เพื่อสุขภาพขึ้นเขาวงพระจันทร์ กิจกรรมเขาพระจันทร์ฮาฟมาราธอน
ครั้งที่ 3 โครงการส่งเสิรมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีประเพณีขึ้นเขา
วงพระจันทร์ ประจำปี 2561
4
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0368
8 ก.พ.61
ขอให้จัดทำรายการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบบัญชี 2561
28
ฝบท.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนิกนาร
และส่ง คพ.ชป.10
ภายในวันที่ 30 มี.ค.61
ผผง.ชป.10
0367
8 ก.พ.61
รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของกรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นกรอบแนวทาง
การปฏิบัติราชการ
ผผง.ชป.10
0366
8 ก.พ.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 45 ปีที่ 5
ประจำเดือนมกราคม 2561
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ผคส.10
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0365
8 ก.พ.61
รายงานสรุปครุภัณฑ์ ตามแบบ สท.งท..01 สท.งท.02 สท.งท.03-1
สท.งท.02 และ สท.งท.03-3
11
ผอ.โครงการ (ยกเว้น เพชรบูรณ์ มหาราช)
และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.งบ.
และจัดส่งกองการเงิน
และบัญชีภายในวันที่ 15 ก.พ.61
งบ.ชป.10
0364
8 ก.พ.61
คุณเเม่น้อย พรหมวงษ์ มารดา นางน้ำค้าง พรหมมา ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งผู้คุ้นเคยทราบ
งบ.ชป.10
0363
8 ก.พ.61
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 4"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
พร้อมกรอกใบสมัคร
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 9 ก.พ.61
บส.ชป.10
0362
8 ก.พ.61
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561
28
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0361
8 ก.พ.61
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0360
8 ก.พ.61
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ
และบำรุงรักษา
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0359
8 ก.พ.61
ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 1 ปีที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2561
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0358
8 ก.พ.61
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรม "60 ปี เขื่อนเจ้าพระยา กับความมั่นคง มั่งคั่ง
การเกษตรไทย มุ่งสู่ปี่ที่ 61 แห่งความสดใสยั่งยืน"
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0357
8 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0356
8 ก.พ.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0355
7 ก.พ.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 58
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0354
7 ก.พ.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0353
7 ก.พ.61
แจ้งเวียนขอให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขแผนที่แนบท้าย
กฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานเป็นทางน้ำชลประทาน
ที่เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.... จำนวน 55 ฉบับ
7
ผคป.ลพบุรี ผคบ.คลองเพรียว-สาไห้ และ
ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0352
7 ก.พ.61
บัญชีงานระหวางก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ตามบันทึก กองพัสดุและจัดส่ง
ภายในกำหนดต่อไป
งบ.ชป.10
0351
7 ก.พ.61
ข้อสังเกตการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ
และ ผคส.10
เพื่อทราบและดำเนินงาน
ธก.ชป.10
0350
7 ก.พ.61
การจัดทำแนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาดำเนินงาน ตามการ
ประชุมมอบนโยบายเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
3
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป. และ ผคส.10
เพื่อทราบและเตรียมความพร้อม
ในข้อ 2.1 และ 2.2
ผผง.ชป.10
0349
7 ก.พ.61
ขอเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจกรรมการก่อสร้างระบบส่งน้ำ/
กระจายน้ำในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ที่ใช้งบประมาณปี พ.ศ.2559 เพิ่มเติม

(Download รายงานแปลงนาฯ)
1
ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์ ผคบ.ช่องแค
มหาราช มโนรมย์ ผคส.10 และ ผผง.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดการจัดส่งเอกสาร
หลักฐานดังกล่าวให้ ตป.ชป.10
ภายในวันที่ 8 ก.พ.61
ผผง.ชป.10
0348
6 ก.พ.61
ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในการจัดประชุมเชิงวิชาการ การเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
8
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งยืนยัน
การเข้าร่วมประชุม
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 8 ก.พ.61
บส.ชป.10
0347
6 ก.พ.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่องการปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่าย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0346
6 ก.พ.61
ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ครั้งที่ 31
8
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและขอความกรุณาให้ทาง
ผคป.ลพบุรี ดำเนินการตอบรับ
แจ้งรายชื่อให้ผู้จัดการทราบ
ธก.ชป.10
0345
6 ก.พ.61
การจัดทำหนังสืออนุญาตใช้น้ำและการต่ออายุหนังสืออนุญาตใช้น้ำ
4
ผคบ.โคกกะเทียม ป่าสักใต้ มโนรมย์ และ
ผคบ.เริงราง
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0344
6 ก.พ.61
การเข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับบุคลกร
ประเภทปฏิบัติ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0343
6 ก.พ.61
แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560-2564
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0342
6 ก.พ.61
ขอชื่นชมการทำงานของกรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0341
6 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0340
6 ก.พ.61
สรุปการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Farth
9
ผคบ.และ ผคป.ทุกโครงการ และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0339
6 ก.พ.61
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต 2 รอบที่ 1
2
ผผง.ชป.10
เพื่อประสานข้อมูลในภาพรวม
ของ สชป.10 และพิจารณา
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 21 ก.พ.61 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0338
6 ก.พ.61
การจัดทำแนวทางการดำเนินการและกรอบระยะเวลาดำเนินการ
(สายงานบำรุงรักษา)
4
ผอ.ส่วน. ผคป.และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0337
6 ก.พ.61
การจัดทำแนวทางการดำเนินการและกรอบระยะเวลาดำเนินการ
(สายงานบริหาร)
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0336
6 ก.พ.61
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนประเมิน สบ. ครั้งที่ 2
1
ผคบ.เริงราง ผคบ.มหาราช
ผคบ.คลองเพรียว - เสาไห้
เพื่อทราบและพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0335
5 ก.พ.61
ตรวจสอบพื้นที่ดำเนินการเสร็จแล้วของกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำนักงานชลประทานที่ 10
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0334
5 ก.พ.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0333
5 ก.พ.61
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัคร
บุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0332
5 ก.พ.61
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ
ของกรมชลประทาน
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคล สชป.10
ภายในวันที่ 12 ก.พ.61
บส.ชป.10
0331
5 ก.พ.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข165/2561เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0330
5 ก.พ.61
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
3
ผจบ.ชป.10 ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0329
5 ก.พ.61
กำหนดการตรวจเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน งบ.
พรบ. ปี 2561
1
ผคบ.เริงราง ป่าสักใต้ และ ผคป.
(สำเนา ผส.ชป.10 และ ผอ.ส่วน)
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0328
5 ก.พ.61
ขอให้จัดทำข้อมูลแผนงานโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานดำเนินการอยู่
และมีความจำเป็นต้องใช้จิตอาสาร่วมดำเนินการ
9
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0327
5 ก.พ.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.)
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0326
5 ก.พ.61
ขอให้ส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งเอกสารพร้อม File
ให้งานพัสดุ สชป.10
ภายในวันที่ 7 ก.พ.61
พด.ชป.10
0325
5 ก.พ.61
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผุ้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 2/2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0324
5 ก.พ.61
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0323
5 ก.พ.61
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0322
5 ก.พ.61
(ยกเลิกหนังสือเวียนลำดับที่ 0293 )
การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ ถึงก่ความตาย
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
(แก้ไขแบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณี
ข้าราชการถึงแก่ความตาย)
บส.ชป.10
0321
5 ก.พ.61
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0320
5 ก.พ.61
แจ้งค่าไฟฟ้า
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0319
5 ก.พ.61
บิดานายประสิทธิ์ เรืองถิ่น ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0318
5 ก.พ.61
ขอให้จัดทำรายงานตามข้อสั่งการของผู้บริหาร
5
ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ บน.ชป.10
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0317
5 ก.พ.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
5 กุมภาพันธ์ 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0316
5 ก.พ.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักบริหาร ระดับต้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0315
5 ก.พ.61
ขอแก้ไขข้อมูล
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0314
5 ก.พ.61
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
พด.ชป.10
0313
2 ก.พ.61
การแจ้งเปิดการตรวจสอบ
1
ผคบ.เริงราง และ ผคบ.ป่าสักใต้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0312
2 ก.พ.61
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2561
12
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผบค.5.คก คข.5.คก. คร.5.คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ. จด.2/3 มด. และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา หากมีการแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 7 ก.พ.61
ธก.ชป.10
0311
2 ก.พ.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0310
2 ก.พ.61
ขอส่งเอกสารเผยแพร่ "รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการชลประทานกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0309
2 ก.พ.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/16/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0308
2 ก.พ.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0307
2 ก.พ.61
สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2561 จังหวัดลพบุร
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0306
2 ก.พ.61
ขอแจ้งเปลี่ยนวันประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ"
6
รอง ผส.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0305
2 ก.พ.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1487/2561 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกรมชลประทาน
และโฆษกกรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0304
2 ก.พ.61
ขอให้รวบรวมรายละเอียดครุภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรม
เขื่อนที่อยู่ในการควบคุม
2
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0303
2 ก.พ.61
สรุปความก้าวหนาการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0302
2 ก.พ.61
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์องค์กรด้วย Joomla เพื่องานชลประทาน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาส่งบุคลากร
ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ก.พ.61
บส.ชป.10
0301
2 ก.พ.61
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานชลประทาน"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาส่งบุคลากร
ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 5 ก.พ.61
บส.ชป.10
0300
2 ก.พ.61
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6"
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 2 มี.ค.61
บส.ชป.10
0299
2 ก.พ.61
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย" (Research Manager: RM)
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาส่งบุคลากร
ในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 ก.พ.61
บส.ชป.10
0298
2 ก.พ.61
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการทำสอบภาษาอังกฤษ (Placement test)
ของหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
3
ผคบ.นครหลวง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0297
2 ก.พ.61
ขอความร่วมมือเร่งรัดข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งข้าราชการ
ในสังกัดให้ความร่วมมือเร่งตอบ
แบบสำรวจ ผ่านระบบออนไลน์
ของสำนักงาน กพ.
ภายในวันที่ 23 ก.พ.61
บส.ชป.10
0296
2 ก.พ.61
การประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน
เทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์รับสมัครทุนฯ
ส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 5 ก.พ.61
บส.ชป.10
0295
2 ก.พ.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากประสงค์จะย้าย
ไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวฯ
แจ้งความจำนงค์ได้ที่
งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
บส.ชป.10
0294
2 ก.พ.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ และ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบแบบคุณลักษณะทั่วไปของบุคคล และ
สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0293
2 ก.พ.61
การจัดทำหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ
และลูกจ้างประจำ ถึงก่ความตาย
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
0292
2 ก.พ.61
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารกรมชลประทานสู่การเป็นองค์กร
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด
ธก.ชป.10
0291
2 ก.พ.61
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0290
2 ก.พ.61
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2/2561
22
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัด
ดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0289
2 ก.พ.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่4/2561
4
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ ผง.ชป.10
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0288
1 ก.พ.61
ขอให้ตรวจสอบความพร้อมของแบบก่อสร้าง (Download คำขอตั้งปี 2562)
1

ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ส่ง File ที่แก้ไขให้ส่วนวิศวกรรมทราบ
ทาง e-mail ภายในวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.61
ก่อนเวลา 12.00 น.
พค.ชป.10
0287
1 ก.พ.61
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี
พ.ศ.2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0286
1 ก.พ.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม สายงานด้ายช่างกล สำนักงานชลประทานที่
1-17
3
ผคบ. ผคป. และ ผคส.10
เพื่อทราบและพิจารณา
หากประสงค์เข้าร่วมประชุม
โปรดแจ้งรายชื่อที่ วคซชป.10
ภายในวันที่ 5 ก.พ.61
ผคก.ชป.10
0285
1 ก.พ.61
ขอให้แจ้งทะเบียนรถที่ใช้ผ่านทางเข้า - ออก สำนักงานชลประทานที่ 10
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 5 ก.พ.61
ตามเอกสารที่แนบ
ธก.ชป.10
0284
1 ก.พ.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0283
1 ก.พ.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ผจบ.ชป.10