ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.

ลำดับ
ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง จำนวน
หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
4144
11 ธ.ค.61
ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และพระบรมวงศานุวงศื ทรงปลูก
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบหากมีข้อมูลฯดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของโครงการฯกรุณาส่ง
งานธุรการ ภายในวันที่ 13 ธ.ค.61
ธก.ชป.10
4143
11 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม รุ่นที่ 3
4
ผคส.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4142
11 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การศึกษาวางโครงการเบื้องต้นและการจัดทำ Reconnaissance Study Report
รุ่นที่ 3
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4141
11 ธ.ค.61
ขอความร่วมมือให้ระบุรหัสสาขาประกันสังคม ในคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
และ ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
4140
11 ธ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแดละคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
23
ผอ.ส่วน ผอ.ดครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4139
11 ธ.ค.61
ขอส่งข้อมุลจุลสารข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4138
11 ธ.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบ
เบื้องต้นรุ่นที่ 1
9
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ตามรายชื่อที่แนบ จำนวน 1 คน สำรอง 1 คน
บส.ชป.10
4137
11 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
มาตรฐานการเขียนแบบรายงาน ด้านชลประทาน รุ่นที่ 1
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4136
11 ธ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการสาธิตและทดสอบระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา ส่งเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
เข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าว
และส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 12 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4135
11 ธ.ค.61
การจัดตำแหน่งและให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4134
11 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11 กลับเข้าปฏอบัติ
ราชการตามปกติ
4
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.มโนรมย์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4133
7 ธ.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/132/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4132
7 ธ.ค.61
การสำรวจความต้องการทรัพยากรสารนิเทศ
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ในสักัดทราบและ
ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจฯ
ส่งให้งานธุรการ ภายในวันที่ 21 ธ.ค.61

ธก.ชป.10
4131
7 ธ.ค.61
สรุปการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561

5
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
4130
7 ธ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของ
กรมชลประทาน
9
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิื
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
4129
7 ธ.ค.61
ขอให้เร่งรัดการตรวจติดตามงานสำคัญพื้นที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
ผคป. และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
4128
7 ธ.ค.61
ขอสำรวจข้อมูลผู้ที่ไมีมีเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
5
ผคป. ผคบ. และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งข้อมูล
ตามเอกสารที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 11 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4127
7 ธ.ค.61
โครงการถนนสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี
10
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช
ช่องแค โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและแจ้งรายชื่อ
ให้สำนักทราบฯ เพื่อเป้นข้อมูล
ในการรายงานส่งกรมฯ ต่อไป
ธก.ชป.10
4126
7 ธ.ค.61
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาและ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
4125
7 ธ.ค.61
ขอส่งจุลสารสารสนเทศประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4124
7 ธ.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การฝึกปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน สำหรับงาน
ชลประทาน
4
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4123
7 ธ.ค.61
โครงการถนนสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี
9
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม
ช่องแค มหาราช ป่าสักชลสิทธิ์
ผจจ.20 และะ ฝบท.ชป.10
เพื่อโปรดเข้าร่วพิธี
ในวันที่ 9 ธ.ค.61
ณ บริเวณริมคลองชลประทานชัยนาท-
ป่าสัก (สะพาน 6 ลพบุรี)
ผคป.ลพบุรี
4122
7 ธ.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ณ ห้อง Swoc10
ในวันที่ 11 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
4121
7 ธ.ค.61
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561
6
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช
ช่องแค โคกกะเทียม ผคส.10
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อโปรดแจ้งรายชื่อให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ธก.ชป.10
4120
7 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านบานระบายน้ำรุ่นที่ 1
3
ผคบ.ป่าสักใต้ และ ผคบ.มหาราช
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
ไปลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ณ ห้องประชุมสำนักเครื่องจักรกล ชั้น 3
กรมชลประทานปากเกร็ด
ในวันที่ 17 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4119
7 ธ.ค.61
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
4118
6 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
อ่างทอง ครั้งที่ 9/2561
6
ผคบ.มหาราช
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)
ธก.ชป.10
4117
6 ธ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
4116
6 ธ.ค.61
ขอให้ดำเนินการกำหนดจุดติดตั้งแผ่นอ่านค่าระดับน้ำ (AR Marker)
2
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4115
6 ธ.ค.61
ขอให้จัดทำระดับความสำคัญคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผง.ชป.10
4114
6 ธ.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
4113
6 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุมน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1
2
ผจบ.ชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
ป่าสักใต้ และ ผคบ.มโนรมย์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
เวลา 10.00 - 16.00 น

ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ชั้น 4
กรมชลประทานสามเสน กทม.
ผจบ.ชป.10
4112
6 ธ.ค.61
แนวทางปฏิบัติในการเลือสมาชิกวุฒิสภา
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4111
6 ธ.ค.61
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ
เดือนตุลาคม 2563
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4110
6 ธ.ค.61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรัษาพยาบาล
ข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4109
4 ธ.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาวิทยากระบวนการขั้นสูง รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14
ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4108
4 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รุ่นที่ 24
4
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4107
4 ธ.ค.61
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4106
4 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อและพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการ
ความรู้ในยุค RID No.1(เพิ่มเติม)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4105
4 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 17
3
ผคป.สระบรุี ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
มโนรมย์ โคกกะเทียม และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4104
4 ธ.ค.61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด VDO Streaming โครงการฝึกอบรมการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในกรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4103
4 ธ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ
2562
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบ หากประสงค์จะ
เข้าร่วมอบรมฯ และโปรดแจ้งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4102
4 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุมผู้ประสานงานกลุ่มสีและผู้ประสานงานกีฬาสีของกลุ่มสีเหลือง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ธก.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อทราบและ
ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ประสานงาน
กลุ่มสีและประสานงานกีฬาแต่ละประเภท
เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่7พ.ย.61
เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
4101
4 ธ.ค.61
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4100
4 ธ.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
4099
4 ธ.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4098
4 ธ.ค.61
แจ้งค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4097
3 ธ.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำประกาศทางน้ำ
ชลประทาน ตามมาตรา 5 การขอออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำ
ชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตาม
มาตรา 8 การจัดทำแผนที่แนบท้าย และการจัดทำเอกสารประกอบ
3
ผจบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4096
3 ธ.ค.61
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบระดับจังหวัด
โครงการ "ค้นคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4095
3 ธ.ค.61
อุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายระยะเวลาเบิกจ่าย
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2561
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ พด.ชป.10
และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อตรวจสอบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
4094
3 ธ.ค.61
ขอให้จัดทำแผนการรับน้ำเข้าพื้นที่
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4093
3 ธ.ค.61
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2561 และ 2562
21
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4092
3 ธ.ค.61
การพัฒนาระบบรายงานความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ของกรมชลประทาน
18
ผคบ. ผคป. ผคส.ชป.10 และ
บน.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10