ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.

ลำดับ
ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง จำนวน
หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
4306
28 ธ.ค.61
ขอเรียนเชิญและขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่การประชุมสายงานด้าช่างกล
ครั้งที่ 1/2562
5
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ขอให้
ส่งแบบตอบรับได้ที่ วค.ชป.10
เพื่อรวบรวมส่งในภาพรวมสำนักฯ
ภายในวันที่ 7 ม.ค.62
ผคก.ชป.10
4305
28 ธ.ค.61
การรักาาความปลอดภัยช่วงวันหยุดราชการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
4304
28 ธ.ค.61
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
ผจบ.ชป.10 ผคบ.มโนรมย์ และ
ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกกองแผนงาน
ผผง.ชป.10
4303
28 ธ.ค.61
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4302
28 ธ.ค.61
การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุดราชการห้วงเดือนธันวาคม 2561-
มกราคม 2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ อธช.สั่งการต่อไป
ธก.ชป.10
4301
28 ธ.ค.61
อุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2561
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
ผคป. และ ผคส.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
4300
28 ธ.ค.61
การรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักร เครื่องมือและยานพาหนะ
สำหรับเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยแล้ง
4
ผคบ. และ ผคป.
โปรดดำเนินารตามที่ ผคก.ชป.10 เสนอต่อไป
ธก.ชป.10
4299
28 ธ.ค.61 รายชื่ออาสาสมัครชลประทานใหม่ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
4
ผคบ.มโนรมย์ เริงราง
สพ.ชป.10
โปรดดำเนินการต่อไป
ภายในวันที่ 9 ม.ค.62
ผจบ.ชป.10
4298
28 ธ.ค.61
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/
โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และกำหนดการประเมิน
ประจำปี 2563
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
4297
28 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่
2562
1
ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันพุธที่ 2 ม.ค.62 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ธก.ชป.10
4296
28 ธ.ค.61
การแก้ไขปัญหากรณีดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต
31
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
4295
28 ธ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
4294
28 ธ.ค.61
พิจารณาคัดเลือบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (KicK of WorK
Mamual)
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
ตามที่ สบค. กำหนด เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
และโปรดส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 10 ม.ค.62
บส.ชป.10
4293
28 ธ.ค.61
ขอแจ้งกำหนดการโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง
RID NO.1รอบ 1 ปี การชี้แจงพระราชบัญญัติวิธีการฯ
3
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4292
28 ธ.ค.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการซ่อมบำรุงโดยวิธีการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (MANUAL
METAL ARC WELDING) รุ่นที่ 2
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ตัวจริง 1 สำรอง 1
ตามแบบตอบรับที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 4 ม.ค.62
บส.ชป.10
4291
28 ธ.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน
สมรรถนะคร้งที่ 1
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4290
27 ธ.ค.61
ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิค
การแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ รุ่นที่ 6

13
ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4289
27 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่ายรุ่นที่ 17
4
ผคป.สระบุรี ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้ มโนรมย์ โคกกะเทียม
และป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงาน
บส.ชป.10
4288
27 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลรุ่นที่ 1
5
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4287
27 ธ.ค.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคบ.เริงราง และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4286
27 ธ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 164/2561 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำออกจากราชการ
1
ผคบ.นครหลวง และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4285
27 ธ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 161/2561 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
1
ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4284
27 ธ.ค.61
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
30
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ภายในวันที่ 15 ม.ค.62
ผผง.ชป.10
4283
27 ธ.ค.61
การดำเนินงาน "โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์"
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ปท.ชป.10
4282
27 ธ.ค.61
การจัดทำสมุดโทรศัพท์และบัตรส่งความสุขกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ และสามารถสั่งซื้อโดยตรงหรือ
สั่งซื้อที่งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 3 มกราคม 2562
ปท.ชป.10
4281
27 ธ.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
13
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4280
27 ธ.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
35
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ
ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4279
27 ธ.ค.61
ราบงานต้นทุนผลผลิต ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19
ผอ.ดครงการ ฝบท.ชป.10 และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จะจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพปี 61
ส่งให้ ยศ.ชป.10 ภายในวันที่ 31 ม.ค.62
ผผง.ชป.10
4278
27 ธ.ค.61
ขอส่งารุปผลการประชุมคระทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ครั้งที่ 11/2561
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
4277
26 ธ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 และการติดตามผลการดำเนินการงาน
ตามแนวทางRID NO.1 รอบ 1 ปีการชี้แจงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ.2561พระราชบัญญัติฯ
3
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุม
และแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
4276
26 ธ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิพ์ (ประจำวันที่ 26 ธ.ค.61)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
4275
26 ธ.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางกำหนดประสบการณ์ในงาน
ที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
8
ผคป.สระบุรี ผคบ.บางบาล
เริงราง มหาราช ป่าสักใต้
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4274
26 ธ.ค.61
ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
19
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มฯ
ส่งหน่วยเบิกจ่ายฯ
งบ.ชป.10
4273
26 ธ.ค.61
ขอขอบคุณ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4272
26 ธ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 และการติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง
RID.No.1 รอบ 1 ปีการชี้แจงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561
พระราชบัญญัติฯ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
ในวันศุกร์ที่ 4 ม.ค.62 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องธารทิพย์ 01 ห้องดงตาล
ชั้น 4 ห้องประชุม SWOC และห้องแถลงข่าว
ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู
กรมชลประทาน สามเสน กทม.
บส.ชป.10
4271
25 ธ.ค.61
ขอส่งแบบแนะนำถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
และถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
4270
25 ธ.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/137/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4269
25 ธ.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4268
25 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดี่ที่ 27 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 (ชั้น 2)
ผผง.ชป.10
4267
25 ธ.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561)
8
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
4266
25 ธ.ค.61
ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อ 215 (3)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
4265
25 ธ.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รุ่นที่ 23
4
ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4264
25 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การจัดทำแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3
4
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4263
25 ธ.ค.61
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "แนวทางการทำงาน Para Soil-Cement ตามมาตรฐาน
กรมทางหลวง รุ่นที่ 2"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้าร่วมฝึกอบรม
โปรดกรอกใบสมัครและส่งรายชื่อ
ที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 27 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4262
25 ธ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ
(การฝึกการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ)
6
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเข้าร่วมการฝึกในวันที่ 28 ธ.ค.61
เวลา 07.30 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร
ผจบ.ชป.10
4261
25 ธ.ค.61
การหักเงินเดือน/ค่าจ้างประจำของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ เพื่อชำระเงิน
กู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
4260
25 ธ.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/136/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4259
25 ธ.ค.61
ขอความร่วมมืองดการให้กระเช้าหรือของขวัญในเทศกาลปีใหม่
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4258
25 ธ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขา
ธิาการคณะกรรมการ ป.ป.ท
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4257
25 ธ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
4256
25 ธ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ้ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
4255
25 ธ.ค.61
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
4254
25 ธ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
4253
25 ธ.ค.61
สรุปผลการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2563
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
ผผง.ชป.10
4252
25 ธ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
3
ผคป. ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการตามเสนอ
ธก.ชป.10
4251
24 ธ.ค.61
นายเอกรินทร์ อินทรคงรอด ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4250
24 ธ.ค.61
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคล
ทั่วโลก
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4249
24 ธ.ค.61
ขอวาระการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2562
(ครั้งที่ 1/2562)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาเสนอวาระการประชุม
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทัวไป
ภายในวันที่ 25 ธ.ค.61
ธก.ชป.10
4248
21 ธ.ค.61
สรุปผลการประชุมสัมมนาเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้อง (Focus Group)
ในการจัดทำแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3
ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช คลองเพรียวฯ
นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์
ผคป.สระบุรี และ ผคส.10
เพื่อเตรียมข้อมูลและ
อำนวยความสะดวกต่อไป
ผผง.ชป.10
4247
21 ธ.ค.61
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4
ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรการคำนวณราคางานดินซีเมนต์ผสมยางพารา
(Para Soil Cement)
17
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.
เพื่อทราบและใช้ประกอบการดำเนินงาน
ผผง.ชป.10
4246
21 ธ.ค.61
แจ้งแนวทางมาตรการด้านการงบประมาณ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บท
14
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
4245
21 ธ.ค.61
ขอแจ้งการอนุมัติปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ครั้งที่ 3
5
ผคบ.มหาราช (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผง.ชป.10
4244
21 ธ.ค.61
ขอให้พิจารณาข้อมูลเพื่อประกอบการสัมมนาการชี้แจงพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 และพระราชบัญยัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.2561
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
4243
21 ธ.ค.61
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดลพบุรี
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการที่อยู่ในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
4242
21 ธ.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ
"THA 2019 International Conference on Water Management and Climate
Change toward Asia Water - Energy - Food Nexus and SDGs"
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม
โปรดกรอกแบบตอบรับ และแจ้งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 25 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4241
21 ธ.ค.61
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี
พ.ศ.2562
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีพนักงานราชการในสังกัด
4240
21 ธ.ค.61
แบบทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer นบก. 2561
6
ผผง.ชป.10 ผคป.สระบุรี ผคบ.ป่าสักใต้ ช่องแค และ
ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อตามที่แนบ
ทำแบบทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะฯ
ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ
ภายในวันที่ 28 ม.ค.62
บส.ชป.10
4239
21 ธ.ค.61
ขอเชิญร่วมประชุมและชี้แจง การใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ
ตามมาตรการแก้ไขปัญหายางพารา ราคาตกต่ำ
2
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 24 ธ.ค.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด
อ.เมือง จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
4238
21 ธ.ค.61
ขอส่งหนังสือรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
4
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป. และ ฝบท.ชป.10
โปรดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อรับหนังสือ
หน่วยงานละ 1 เล่ม
ได้ที่หน้าห้อง ผจบ.ชป.10
จบ.ชป.10
4237
21 ธ.ค.61
ขอให้จัดทำรายละเอียดข้อมูลพื้นที่โครงการฯ ที่เข้าร่วมโครงการสานพลัง
ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
3
ผคบ.มโนรมย์ คลองเพรียว-เสาไห้
ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี และ
สพ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
จบ.ชป.10
4236
21 ธ.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video
Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
โปรดอนุญาตให้ จน.คบ. จน.คป.
หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง SWOC 10
ในวันอังคารที่ 25 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น.
จบ.ชป.10
4235
20 ธ.ค.61
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4234
20 ธ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1807/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4233
20 ธ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงิน
ประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายพูนสิน พุทธโร)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4232
20 ธ.ค.61
แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4231
20 ธ.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 41 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4230
20 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 17
3
ผคป.สระบุรี ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้ โคกกะเทียม และ
ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งรายชื่อ
ดำเนินการโดยด่วน
บส.ชป.10
4229
20 ธ.ค.61
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/
โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและกำหนดการประเมิน ประจำปี 2563
4
ผคป. และ ผคบ.
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
4228
20 ธ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
2
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
4227
20 ธ.ค.61
หลักเกณฑ์และกำหนดการคัดเลือกสถาบันเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.2563
2
ผคป. และ ผคบ.
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
4226
20 ธ.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำ
และพิจารณาดำเนินการตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
4225
20 ธ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงาน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2562
12
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฯ
เข้าร่วมสัมมนาตามเอกสารที่แนบ
โดยขอให้แจ้งตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ
และโปรดแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ ทราบด้วย
ธก.ชป.10
4224
20 ธ.ค.61
ขอส่งแบบแนะนำถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
และถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
4223
20 ธ.ค.61
การดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
4222
20 ธ.ค.61
แผนการปรับปรุงระบบเครือข่าย กรมชลประทาน ด้วยเทคโนโลยี Split tunnel
VPN
13
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและประสานในรายละเอียดต่อไป
ธก.ชป.10
4221
20 ธ.ค.61
ขอให้ติดตามผลการเพาะปลูกข้าวโพดหลังนา
1
ผคป.เพชรบูรณ์ มโนรมย์ และ
ผคบ.คลองเพรียว
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
4220
20 ธ.ค.61
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่
ในราชการไทยรุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10) ฯ
เพื่อทราบและพิจารณา ส่งรายชื่อบุคลากร
ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4219
19 ธ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลนวัตกรรมบริการภาครัฐ
15
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 24 ธ.ค.61
ธก.ชป.10
4218
19 ธ.ค.61
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4217
19 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เบื้องต้น
ด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 4
4
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4216
19 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล
การตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน และการแปรผล รุ่นที่ 3
4
ผจบ.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4215
19 ธ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
4214
19 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4213
19 ธ.ค.61
แจ้งสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4212
19 ธ.ค.61
ประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ นายไชยกาญจน์ สุภะเกษ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4211
19 ธ.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12
ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4210
19 ธ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวิชญ์
ศรีวงษา)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4209
19 ธ.ค.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิ.ปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้าง
แนวทางการจัดการความรู้ กรมชลประทาน (Smart KM)
8
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ
โปรดแจ้งรายชื่อ และระบบรุ่น
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4208
19 ธ.ค.61
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรณ์บุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4207
18 ธ.ค.61
การยกเลิกจัดส่งรายงานควบคุมภายในและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4206
18 ธ.ค.61
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ธันวาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4205
18 ธ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ
(การฝึกอบรมช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ)
1
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 19 ธ.ค.61
เวลา 13.30 น.
ธก.ชป.10
4204
18 ธ.ค.61
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 52
12
ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4203
18 ธ.ค.61
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
4202
18 ธ.ค.61
ขอส่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้อแนะนำการก่อสร้าง
ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
25
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
4201
18 ธ.ค.61
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Morning Brief
2
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4200
18 ธ.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางอารยา มาลัย)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4199
18 ธ.ค.61
ขอแก้ไขข้อมูล
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4198
18 ธ.ค.61
สรุปผลการประชุมหารือเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับสำนักงบประมาณ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
4197
18 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุมเรื่องการดำเนินการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรจากงบประมาณ
รายจ่าบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน
3
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ
ผบค.5 คก.
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 19 ธ.ค.61 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรม
การชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน
ธก.ชป.10
4196
18 ธ.ค.61
การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าว เหลื่อมเวลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562
5
ผคบ.มหาราช เริงราง ป่าสักใต้
โคกกะเทียม นครหลวง และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
4195
18 ธ.ค.61
การขอต่ออายุหนังสืออนุญาต
3
ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม
เริงราง ป่าสักใต้ ผคป.เพชรบูรณ์
และ ปบ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4194
18 ธ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน
"ชลประทานเกมส์ 2561"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.61
ณ สนามกีฬากรมชลประทาน อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
ธก.ชป.10
4193
18 ธ.ค.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 67 ประจำเดือน
ธันวาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4192
18 ธ.ค.61
ขอให้จัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
ผคบ.ป่าสักใต้ และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอให้จัดส่งรูปเล่มแบบรายงานและ
บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ที่ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 26 ธ.ค.61
ผผง.ชป.10
4191
18 ธ.ค.61
การบันทึกงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงานในระบบ
GFMIS
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ บค.5 คก.
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.ผง.ต่อไป
งบ.ชป.10
4190
17 ธ.ค.61
การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามแผนงาน/
โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
4189
17 ธ.ค.61
การเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับ
รายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคบ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
4188
17 ธ.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4187
17 ธ.ค.61
ขอเชิญส่งบุคคลกรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ในหัวข้อ "THA 2019 International Conference on Water Management and
Climate Change toward Asia's Water-Energy-Food Nexus and SDGs"
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวฯ โปรดส่งแบบตอบรับ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4186
17 ธ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1795/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4185
17 ธ.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ ฉบับที่ 55 ปีที่ 5
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
4184
17 ธ.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10
และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4183
17 ธ.ค.61
การสนับสนุนนโยบายการก่อสร้างถนนยางพารา
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4182
17 ธ.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามแลวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 18 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
4181
17 ธ.ค.61
นายสมคิด แก้วยาว ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4180
17 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลเชิงพื้นที่ในงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2562
7
ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4179
17 ธ.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/134,135/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4178
17 ธ.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4177
17 ธ.ค.61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด VDO Streaming ประชุมแนวทาง
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเงิทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4176
17 ธ.ค.61
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ...
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4175
17 ธ.ค.61
ร่างพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ...
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4174
17 ธ.ค.61
ขอทราบข้อมูลประกอบการสอบสวน พร้อมขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
ผคป.และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
พด.ชป.10
4173
14 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุม เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
3
ผคป. ผคบ. ผคส.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบตามรายละเอียดที่แนบ
เพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม
ภายในวันที่ 17 ธ.ค.61 เวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
4172
14 ธ.ค.61
การจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"เดินรณรงค์
"คน รัก คลอง" ไม่ ทิ่ง ไม่ เท ทุ่มเท ความดี"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4171
14 ธ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1790/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4170
14 ธ.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4169
14 ธ.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 93 ปีที่ 8 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4168
14 ธ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
4167
13 ธ.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังโครงการสาธิตและทดสอบระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานภาครัฐ
4
ผคป.เพชรบูรณ์ อยุธยา
ผคส.10 และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4166
13 ธ.ค.61
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
4165
13 ธ.ค.61
การลงรายมือชื่อ "ควรจ่ายได้" ในตราคุมประมาณการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคก.ชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
4164
13 ธ.ค.61
หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติประจำปี 2562
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากประสงค์จะสมัครเข้ารับทุนฯ
ขอให้จัดทำใบสมัคร และแบบ ฝอ.142
พร้อมสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
และส่งให้งานบุคคล
ภายในวันที่ 28 ม.ค.62
บส.ชป.10
4163
13 ธ.ค.61
นำส่งประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีการลงทุน การเลือกแผนการ
ลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการ
เปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ติดต่อกับ กบข.
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4162
13 ธ.ค.61
ขอให้กำชับข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ใรสังกัดวางตนเป็นกลาง
ทางกลางเมืองและในการเลือกตั้ง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพืิ่อทราบ
ธก.ชป.10
4161
13 ธ.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/133/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4160
13 ธ.ค.61 ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมกราคม 2562
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4159
13 ธ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 156/2561 เรื่อง การกำหนดอักษรย่อของสถาบัน
พัฒนาการชลประทานการชลประทาน (เป็นการภายใน)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4158
13 ธ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1768/2561
2
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4157
13 ธ.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1779/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4156
13 ธ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(งบ พ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
4155
12 ธ.ค.61
รายงานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทานของ
กลุ่มธารกมล (สีเหลือง)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
4154
12 ธ.ค.61
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การวิเคราะห์ตนเองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยศาสตร์นพลักษร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะสมัคร
เข้ารับการฝึกอบรมฯ และศ่งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 21 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4153
12 ธ.ค.61
ขอส่งแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน
ช่วงฤดูแล้งปี 2561/62
1
ผคบ. ผคป.ในพื้นที่ สชป.10
บน.ชป.10 และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4152
12 ธ.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
4151
12 ธ.ค.61
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
งบ.ชป.10
4150
12 ธ.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนตุลาคม
2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4149
12 ธ.ค.61
ขอส่งแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทาน
ช่วงฤดูแล้งปี 2561/62
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่
http://water.rid.go.th/hwm/wmoc/#plandry
ธก.ชป.10
4148
12 ธ.ค.61
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและนำข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
4147
12 ธ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบระมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561
(งบ พ.ร.บ.) จำแนกตามสายงาน
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการเร่งรัด
ผผง.ชป.10
4146
12 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุมกรณีนายสุพจน์ แก้วพิลา และราษฎรบ้านใหม่ศรีอุบล
ขอพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำ
5
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคส.10
เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 ธ.ค.61
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด
ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี
ผผง.ชป.10
4145
12 ธ.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
4144
11 ธ.ค.61
ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุยเดชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงปลูก
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
หากมีข้อมูลฯดังกล่าวที่อยู่ในพื้นที่
ความรับผิดชอบของโครงการฯกรุณาส่ง
งานธุรการ ภายในวันที่ 13 ธ.ค.61
ธก.ชป.10
4143
11 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม รุ่นที่ 3
4
ผคส.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4142
11 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การศึกษาวางโครงการเบื้องต้นและการจัดทำ Reconnaissance Study Report
รุ่นที่ 3
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4141
11 ธ.ค.61
ขอความร่วมมือให้ระบุรหัสสาขาประกันสังคม ในคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
และ ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
4140
11 ธ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแดละคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
23
ผอ.ส่วน ผอ.ดครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4139
11 ธ.ค.61
ขอส่งข้อมุลจุลสารข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 5 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4138
11 ธ.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการออกแบบ
เบื้องต้นรุ่นที่ 1
9
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ตามรายชื่อที่แนบ จำนวน 1 คน สำรอง 1 คน
บส.ชป.10
4137
11 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
มาตรฐานการเขียนแบบรายงาน ด้านชลประทาน รุ่นที่ 1
3
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4136
11 ธ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการสาธิตและทดสอบระบบการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา ส่งเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
เข้าร่วมประชุมโครงการดังกล่าว
และส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 12 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4135
11 ธ.ค.61
การจัดตำแหน่งและให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4134
11 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11 กลับเข้าปฏอบัติ
ราชการตามปกติ
4
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.มโนรมย์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4133
7 ธ.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/132/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4132
7 ธ.ค.61
การสำรวจความต้องการทรัพยากรสารนิเทศ
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ในสักัดทราบและ
ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจฯ
ส่งให้งานธุรการ ภายในวันที่ 21 ธ.ค.61

ธก.ชป.10
4131
7 ธ.ค.61
สรุปการประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561

5
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
4130
7 ธ.ค.61
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ของ
กรมชลประทาน
9
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิื
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
4129
7 ธ.ค.61
ขอให้เร่งรัดการตรวจติดตามงานสำคัญพื้นที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
ผคป. และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
4128
7 ธ.ค.61
ขอสำรวจข้อมูลผู้ที่ไมีมีเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
5
ผคป. ผคบ. และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งข้อมูล
ตามเอกสารที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 11 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4127
7 ธ.ค.61
โครงการถนนสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี
10
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช
ช่องแค โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและแจ้งรายชื่อ
ให้สำนักทราบฯ เพื่อเป้นข้อมูล
ในการรายงานส่งกรมฯ ต่อไป
ธก.ชป.10
4126
7 ธ.ค.61
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาและ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
4125
7 ธ.ค.61
ขอส่งจุลสารสารสนเทศประจำปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2561)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4124
7 ธ.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การฝึกปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน สำหรับงาน
ชลประทาน
4
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4123
7 ธ.ค.61
โครงการถนนสวย น้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี
9
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม
ช่องแค มหาราช ป่าสักชลสิทธิ์
ผจจ.20 และะ ฝบท.ชป.10
เพื่อโปรดเข้าร่วพิธี
ในวันที่ 9 ธ.ค.61
ณ บริเวณริมคลองชลประทานชัยนาท-
ป่าสัก (สะพาน 6 ลพบุรี)
ผคป.ลพบุรี
4122
7 ธ.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ณ ห้อง Swoc10
ในวันที่ 11 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
4121
7 ธ.ค.61
ด่วนที่สุด
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561
6
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช
ช่องแค โคกกะเทียม ผคส.10
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อโปรดแจ้งรายชื่อให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ธก.ชป.10
4120
7 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้ด้านบานระบายน้ำรุ่นที่ 1
3
ผคบ.ป่าสักใต้ และ ผคบ.มหาราช
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
ไปลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ณ ห้องประชุมสำนักเครื่องจักรกล ชั้น 3
กรมชลประทานปากเกร็ด
ในวันที่ 17 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4119
7 ธ.ค.61
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
4118
6 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
อ่างทอง ครั้งที่ 9/2561
6
ผคบ.มหาราช
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 11 ธ.ค.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังใหม่)
ธก.ชป.10
4117
6 ธ.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
4116
6 ธ.ค.61
ขอให้ดำเนินการกำหนดจุดติดตั้งแผ่นอ่านค่าระดับน้ำ (AR Marker)
2
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4115
6 ธ.ค.61
ขอให้จัดทำระดับความสำคัญคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผง.ชป.10
4114
6 ธ.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
4113
6 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุมการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุมน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 1
2
ผจบ.ชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
ป่าสักใต้ และ ผคบ.มโนรมย์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
เวลา 10.00 - 16.00 น

ณ ห้องประชุมดงตาล อาคาร 99 ปี
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ชั้น 4
กรมชลประทานสามเสน กทม.
ผจบ.ชป.10
4112
6 ธ.ค.61
แนวทางปฏิบัติในการเลือสมาชิกวุฒิสภา
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4111
6 ธ.ค.61
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ
เดือนตุลาคม 2563
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4110
6 ธ.ค.61
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรัษาพยาบาล
ข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4109
4 ธ.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาวิทยากระบวนการขั้นสูง รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14
ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
ภายในวันศุกร์ที่ 7 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4108
4 ธ.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รุ่นที่ 24
4
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4107
4 ธ.ค.61
โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4106
4 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อและพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการ
ความรู้ในยุค RID No.1(เพิ่มเติม)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4105
4 ธ.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 17
3
ผคป.สระบรุี ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
มโนรมย์ โคกกะเทียม และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4104
4 ธ.ค.61
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสด VDO Streaming โครงการฝึกอบรมการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในกรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4103
4 ธ.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ
2562
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบ หากประสงค์จะ
เข้าร่วมอบรมฯ และโปรดแจ้งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4102
4 ธ.ค.61
ขอเชิญประชุมผู้ประสานงานกลุ่มสีและผู้ประสานงานกีฬาสีของกลุ่มสีเหลือง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ธก.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อทราบและ
ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ประสานงาน
กลุ่มสีและประสานงานกีฬาแต่ละประเภท
เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่7พ.ย.61
เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
4101
4 ธ.ค.61
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4100
4 ธ.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
4099
4 ธ.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4098
4 ธ.ค.61
แจ้งค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4097
3 ธ.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำประกาศทางน้ำ
ชลประทาน ตามมาตรา 5 การขอออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำ
ชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ตาม
มาตรา 8 การจัดทำแผนที่แนบท้าย และการจัดทำเอกสารประกอบ
3
ผจบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4096
3 ธ.ค.61
แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกคลองต้นแบบระดับจังหวัด
โครงการ "ค้นคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4095
3 ธ.ค.61
อุธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายระยะเวลาเบิกจ่าย
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2561
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ พด.ชป.10
และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อตรวจสอบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
4094
3 ธ.ค.61
ขอให้จัดทำแผนการรับน้ำเข้าพื้นที่
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4093
3 ธ.ค.61
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2561 และ 2562
21
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4092
3 ธ.ค.61
การพัฒนาระบบรายงานความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ของกรมชลประทาน
18
ผคบ. ผคป. ผคส.ชป.10 และ
บน.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10