ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.

ลำดับ
ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง จำนวน
หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
4091
30 พ.ย.61 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือ
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2
รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในผ่่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4090
30 พ.ย.61 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข1759/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในผ่่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพือทราบ
บส.ชป.10
4089
30 พ.ย.61 การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
4088
30 พ.ย.61 ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย(Video Conference)
1
ผคบ.และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง SWOC 10
วันที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
4087
30 พ.ย.61 การกำหนดตำแแหน่งเลขที่การออกคำสั่งของสำนัก กอง กลุ่ม และหน่วยงานภายใน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4086
30 พ.ย.61 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อพิจารณาบุคลกรในหน่วยงานตามคุณสมบัติ
ที่ สบค แจ้งมา เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว
โดยยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR Code
ภายในวันที่ 12 ธ.ค.61และแจ้งรายชื่อมาที่
งานบริหารบุคคลฯ
บส.ชป.10
4085
30 พ.ย.61 บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561
25
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4084
30 พ.ย.61 การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ธก.ชป.10
4083
30 พ.ย.61
การตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อโปรดดำเนินการตามบันทึก ผอ.กตน.ต่อไป
งบ.ชป.10
4082
30 พ.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินเงินประจำตดำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธีรวัฒน์ เสนาหาญ)
3
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4081
30 พ.ย.61
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปรับราชการสังกัดกรมประมง
1
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4080
30 พ.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายคมกฤช ขอพร)
4
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4079
30 พ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 152/2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาเพิ่มใหม่
1
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4078
30 พ.ย.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4077
30 พ.ย.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน
13
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4076
30 พ.ย.61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการทั่วไป ประดับสำนัก/กอง
7
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4075
30 พ.ย.61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมและนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม "วันส่งเสริมวิชาชีพกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"
8
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
หากประสงค์จะร่วมกิจกรรม หรือนำสินค้ามาขาย
ส่งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4074
30 พ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/129/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4073
30 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำประกาศทางน้ำชลประทาน มาตรา 5
การขออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน ตามมาตรา 8 การจัดทำแผนที่แนบท้าย และการจัดทำเอกสารประกอบ
2
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4072
30 พ.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมงานวันดินโลก ปี 2561
9
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4071
30 พ.ย.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการผลิต
สื่อการเรียนรู้ ที่สนันสนุนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2
4
ผผง.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4070
29 พ.ย.61
ขอให้เสนอแผนงานค่ากำจัดวัชพืชโดยแรงคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
ผคบ. และ ผคป.
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผง.ชป.10 เสนอข้างต้น
ผง.ชป.10
4069
29 พ.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
9
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา แจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานฯ
เพื่อเข้าร่วมโครงการประชุมฯ
และกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
และส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 29 พ.ย.61
บส.ชป.10
4068
29 พ.ย.61
ขอเชิญประชุมติดตามโครงการทุศึกษาต่อในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
5
ผจบ.ชป.10 และ ผวศ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
ตามที่แนบ กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
และตอบประเมินและติดตามผลโครงการฯ
ภายในวันที่ 6 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4067
29 พ.ย.61
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"การฝึกปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน สำหรับงานชลประทาน"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม และกรอกใบสมัครที่แนบ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 30 พ.ย.61
บส.ชป.10
4066
29 พ.ย.61
การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องของข้อเทร็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์และราคายางพาราตกต่ำ
ของประเทศไทย
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
4065
29 พ.ย.61
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานที่มิได้เบิกจ่ายเงินเอง สชป.10
4
ผคบ. และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4064
29 พ.ย.61
แบบทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Offcer หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นบส.กษ.1
4
ผส.ชป.10 ผคป.สระบุรี และ
ผคบ.มโนรมย์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4063
29 พ.ย.61
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "Bike อุ่นไอรัก"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4062
29 พ.ย.61
ขอให้จัดทำข้อมูลเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2561
22
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป. และ
ผคส.10
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
4061
28 พ.ย.61
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ปฏิบัติงานพัสดุอย่างไร..........ให้ห่างไกลความเสี่ยง"
13
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา
กรุณาสมัครโดยตรงกับสมาคมฯ
และแจ้งรายชื่อพร้อสำเนาใบสมัคร
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4060
28 พ.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
12
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4059
28 พ.ย.61
การจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ครั้งที่ 3/2561
5
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
4058
28 พ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/127,128/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและมอบหมาย
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (ฉบับแก้ไข)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4057
28 พ.ย.61
แผนงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
ผคบ.มหาราช คลองเพรียว-
เสาไห้ นครหลวง บางบาล
ป่าสักใต้ และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
และส่ง ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 29 พ.ย.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
ผง.ชป.10
4056
28 พ.ย.61
ขอให้จัดส่งประมาณการค่ากำจัดวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9
ผคบ. และ ผคป.ยกเว้น
ผคป.สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อพิจารณาประสานวงานส่วนบริหาร
เครื่องจักรกลที่ 5 ต่อไป
ผง.ชป.10
4055
28 พ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
11
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
4054
28 พ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
4053
28 พ.ย.61
ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 10/2561
11
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
4052
28 พ.ย.61
เกณฑ์พิจารณากำหนดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
(เพิ่มใหม่)
12
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
4051
28 พ.ย.61
ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 5/2561
8
ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
4050
28 พ.ย.61
สรุปข้อสั่งการในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน สายงานรองอธิบดี
ฝ่ายบำรุงรักษา
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4049
28 พ.ย.61
การรายงานข้อดมูลปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กรายสัปดาห์
3
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
4048
27 พ.ย.61
การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4047
27 พ.ย.61
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 138/2561 ลงวันที่
5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
4046
27 พ.ย.61
การจัดทำ "กระบวนการบริหารงบประมาณ"
1
ฝบท.ชป.10 ผคบ. ผคป.
และ ผอ.ส่วน
เพื่อทราบและใช้ประกอบการ
ดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
4045
27 พ.ย.61
ขอส่งแบบฟอร์มตารางข้อมูลกิจกรรม/โครงการส่งความสุขปีใหม่ กษ.ปี 2562
7
ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 และ
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
จัดส่งแบบฟอร์มตารางข้อมูลกิจกรรมฯ
ให้งานประชาสัมพันธ์
ภายในวันที่ 28 พ.ย.61
ปท.ชป.10
4044
27 พ.ย.61
สรุปข้อสั่งการในการประชุมแนวทางดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4043
27 พ.ย.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการ
ด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9
4
ผจบ.ชปง10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา และ
ผคป.เพชรบูรณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4042
27 พ.ย.61
ขอเชิญร่วมงาน และนำเกษตรกร/กลุ่มผู้ใช้น้ำ เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมฟังเสวนา
ในงานวันดินโลก "สืบสานศาสตร์ระราชา พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ลุ่มน้ำป่าสัก"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอให้แจ้งจำนวนและรายชื่อเกษตรกร
/กลุ่มผู้ใช้น้ำที่เข้าร่วมงาน
ให้งานบริหารบุคคลฯ ทราบ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 29 พ.ย.61

ธก.ชป.10
4041
27 พ.ย.61
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 16
ประจำปี 2562
10
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมฯ
โปรดกรอกใบสมัครที่แนบ
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 27 พ.ย.61
บส.ชป.10
4040
26 พ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/127/128/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งและ
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4039
26 พ.ย.61
ขอให้จัดทำรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป
19
ฝบท.ชป.10 ผคบ. ผคป.
และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
4038
26 พ.ย.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
5
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4037
26 พ.ย.61
คำสั่งสำนักงาน ฯ ที่ 45/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ สร.รว.10 จด.2/3
และ นิติกร
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4036
26 พ.ย.61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูิพลอดุลยเดชบรมนานาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
17
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
จัดกิจกรรมตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดต่อไป
ธก.ชป.10
4035
26 พ.ย.61
การสมัครเข้าใช้ระบบ KTB Corporate Online สำหรับหน่วยงานที่ดเนินการแทนทุนหมุนเวียน
6
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา
ขอให้ดำเนินการและ
จัดส่งเอกสารให้กองการเงิน
ภายในวันที่ 30 พ.ย.61
งบ.ชป.10
4034
26 พ.ย.61
ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักเครื่องจักรกล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ โปรดแจ้งรายชื่อพร้อม
แบบตอบรับ ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 28 พ.ย.61
บส.ชป.10
4033
26 พ.ย.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
การติดตามและสอนงานสำหรับการบริหารการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 4
7
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไส้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4032
26 พ.ย.61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา
สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
13
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4031
26 พ.ย.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดำเนินงาน
ทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชา ระดับต้นหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 16
4
ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4030
26 พ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1705/2561 เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
ฝบท.ชป.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4029
23 พ.ย.61
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2 ให้หน่วยงานของรัฐใช้สูตรการคำนวณ
ราคางานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement)
3
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4028
26 พ.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
36
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10งบ.ชป.10 และ
ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
4027
26 พ.ย.61
กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากโครงการมีความประสงค์
ใช้เลขอัตราดังกล่าว ขอให้แจ้งชื่อตำแหน่ง
จำนวน พร้อมระบุชื่อบุคคลที่จะทำการจ้าง
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
บส.ชป.10
4026
26 พ.ย.61
กำหนดเลขรหัสประจำสำนัก/กอง/กลุ่ม ของกรมชลประทาน
3
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4025
26 พ.ย.61
การสั่งซื้อบัตรส่งความสุขกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุน
ตามจำนวนที่สำนักฯ จัดสรรต่อไป
ธก.ชป.10
4024
26 พ.ย.61
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
4023
26 พ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
4022
26 พ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
จำแนกตามสายงาน
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
4021
26 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพิ่ม
ศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 1
13
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
รายละเอียดการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภายในวันที่ 7 ธ.ค.61
บส.ชป.10
4020
26 พ.ย.61
แบบทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer นบก. ปี 2560
7
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
ที่ผ่านการฝึกอบรมฯ ทำแบบทดสอบฯ
ภายในวันที่ 7 ธ.ค.61
ตามรายละเอียดที่แนบ
บส.ชป.10
4019
22 พ.ย.61
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการงานวันดินโลก ปี 2561 "สืบสานศาสตร์พระราชา
พัฒนาเกษตรกรรม ยั่งยืนลุ่มน้ำป่าสัก"
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 26 พ.ย.61 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 (ชั้นบน)
ธก.ชป.10
4018
22 พ.ย.61
การจัดส่งไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Shapefile ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสาร (ศทส.)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
(เว้น ผคบ.มหาราช)
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
4017
22 พ.ย.61
ขอให้แจ้งรายชื่อ พร้อมขนาดเสื้อผู้บริหารที่จะร่วมเดินขบวนพาเหรด
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา แจ้งรายชื่อพร้อมขนาดเสื้อ
ส่งให้งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 23 พ.ย.61
ธก.ชป.10
4016
22 พ.ย.61
ขอเชิญประชุม
2
ผจบ.ชป.10 ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ.และ จด.2/3 มด.
เพื่อพิจารณา
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ให้งานนิติกร สชป.10
ภายใยวันที่ 23 พ.ย.61
นิติกร
4015
22 พ.ย.61
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว งานวันดินโลก ปี 2561 "สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนลุ่มน้ำป่าสัก"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4014
22 พ.ย.61
ขอส่งสรุปผลการประชุมติดตามงานตามมติ กนช.
15
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
4013
22 พ.ย.61
การตรวจเยี่ยมงานในสังกัดกรมชลประทาน
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4012
22 พ.ย.61
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
19
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4011
22 พ.ย.61
สำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มอบหมายเขตตรวจราชการและตรวจติดตาม
เร่งรัดการปฏิบัติงาน และแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
10
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
4010
22 พ.ย.61
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2561
8
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป
ผคบ.ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20
ผจจ.21 ผบค.5 คก คข.5 คก
คร.5. คก. สก.3 สธ. ผด.10 สธ.
และ จด.2/3 มด. และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ

เพื่อพิจารณา หากมีการแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันศุกร์ที่ 23 พ.ย.61

ธก.ชป.10
4009
22 พ.ย.61
แบบทดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer หลักสูตรนักบริหาร
การพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง ปีงบประมาณ 2560
5
ผคบ.มหาราช และ ผคส.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและทำแบบทดสอบเพื่อวัด
สมรรถนะฯ ภายในวันที่ 30 พ.ย.61
ตามรายละเอียดที่แนบ
บส.ชป.10
4008
22 พ.ย.61
ขอเชิญหน่วยงานท่านจัดส่งบุคลลากร อายุระหว่าง 50-60 เข้าร่วมสัมมนา
6
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้าร่วมสัมมนา
โปรดแจ้งรายชื่อและแบบยืนยัน
การเข้าร่วมสัมมนาฯ ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 30 พ.ย.61
บส.ชป.10
4007
22 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในงาน
ชลประทาน ประจำปีงบงบประมาณ
3
ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
4006
22 พ.ย.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณา ตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอ
ผจบ.ชป.10
4005
22 พ.ย.61
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชการลที่ 9
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในสังกัดที่อยู่ในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบและพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม
ธก.ชป.10
4004
22 พ.ย.61
แจ้งรายละเอียดการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562
3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
4003
21 พ.ย.61
ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 10/2561
11
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผจบ.ชป.10
4002
21 พ.ย.61
ขอส่งประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปี 2561/62 รอบที่ 2
27
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผจบ.ชป.10
4001
21 พ.ย.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอ
ผจบ.ชป.10
4000
21 พ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์เปิดประตูระบายน้ำโครงการ "พายเรือเพื่อเจ้าพระยาเก็บขยะจาก
ปากน้ำโพถึงอ่าวไทย"

7
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช
นครหลวง บางบาล และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3099
21 พ.ย.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือนกันยายน 2561
1
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3098
21 พ.ย.61
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและก่อหนี้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3097
21 พ.ย.61
ส่งปฎิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
4
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3096
21 พ.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวชนิดา เอี่ยมละออ)
4
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3095
21 พ.ย.61
ผลกการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวสุกฤตา จุนเด็น)

3
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3094
21 พ.ย.61
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง
"งานก่อสร้างชลประทาน"
2
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3093
20 พ.ย.61
ขอให้รายงานผลการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ในเขตชลประทานปี 2561/62
3
ผคบ. ผคป.
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3092
20 พ.ย.61
นางสงบ เรืองฤทธิ์ ถึงแก่กรรม
1
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3091
20 พ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
3090
20 พ.ย.61
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะสมัครรับทุน
สามารถ Download แบบแสดงความจำนงฯ
และแบบฟอร์มอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่แนบฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 30 พ.ย.61
บส.ชป.10
3089
20 พ.ย.61
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์
ของสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี และ
ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำสรุปบทเรียน ส่ง ยศ.ชป.10
ภายในวันที่ 22 พ.ย.61
ผผง.ชป.10
3088
20 พ.ย.61
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม
ปีงบประมาณ 2562
1
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3087
20 พ.ย.61
ขอแจ้งเวียนแบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการอนุมัตื
ต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 และมาตรา 28
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
3086
20 พ.ย.61
การกำหนดเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาจ้าง และ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
และแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
44
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
3085
20 พ.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนตุลาคม 2561
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3084
19 พ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/124/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3083
19 พ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/125/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3082
19 พ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561)
5
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3081
19 พ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักกีฬาเทนนิส ของกลุ่มธารกมล (สีเหลือง)
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคบ.
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผคบ.นครหลวง
3080
19 พ.ย.61
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1166/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
2
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3079
19 พ.ย.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1681/2561
2
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3078
19 พ.ย.61
การกวดขันการเล่นดอกดไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3077
19 พ.ย.61 การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ
5
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3076
19 พ.ย.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 54 ปีที่ 5 ประจำเดือน
ตุลาคม 2561
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3075
19 พ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)
3
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3074
19 พ.ย.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธไหว้พระรับพร
8
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
โปรดส่งใบสมัครพร้อมชำระเงินได้ที่
ส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธ.ค.61
บส.ชป.10
3073
19 พ.ย.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการจัดทำประกาศทางน้ำชลประทาน
ตามมาตรา 5 การขอออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำ
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน มาตรา 8 การจัดทำแผนที่แนบท้าย และการจัดทำเอกสาร
ประกอบ
4
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมโปรดแจ้งรายชื่อ และ
กรอกแบบตอบรับ ส่งให้งานบริหารบุคคฯ
ภายในวันที่ 22 พ.ย.61
บส.ชป.10
3072
19 พ.ย.61 สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนโครงการทฤษฏีใหม่ ( 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่
ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3071
19 พ.ย.61 การจัดลำดับความสำคัญสำหรับซ่อมแซม/ปรับปรุง เพื่อวางแผนและดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัยเขื่อน ครั้งที่ 2
17
ผคบ.ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-
เสาไห้ ป่าสักใต้ และ ปข.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3070
19 พ.ย.61 ขอแจ้งปัญหาการใช้งานระบบฐานข้อมองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
8
ผคบ.ผคป.และ สพ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3069
16 พ.ย.61 ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จจ่ายในการพัฒนาความรู้และความ
ร่วมมือด้านงานชลประทาน
6
ผคบ. ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ
และแจ้งยืนยันให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 16 พ.ย.61
ผง.ชป.10
3068
16 พ.ย.61 รายงานการประชุมการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการงานในสายงาน
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา
23
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
หากมีการแก้ไขให้แจ้ง ฝปบ.บอ.
ภายในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย.61
ธก.ชป.10
3067
16 พ.ย.61 การสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯประจำปี 2562
6
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการและหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3066
16 พ.ย.61 แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การจัดทำแผนงานงบประมาณงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3
4
ผคส.10 สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3065
16 พ.ย.61
ขอให้หน่วยงานในสังกัดตรวจสอบบัญชีพักงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS
13
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
งบ.ชป.10 และ ผบค.5 คก.
เพื่อพิจา
รณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
งบ.ชป.10
3064
16 พ.ย.61
รายงานผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน ตุลาคม 2561
3
ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3063
16 พ.ย.61
ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่3/2561
28
ผคบ. และ ผคป.ในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3062
16 พ.ย.61
ขอส่งข้อมูลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
3
ผคบ.มโนรมย์ คลองเพรียว
-เสาไห้ ผคป. สระบุรี และ
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3061
16 พ.ย.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video conference
1
ผคบ. และ ผคป.ในพื้นที่ สชป.10
เพื่อเข้าร่วม
ประชุมในวันจันทร์ที่ 19 พ.ย.61
เวลา 10.00 น. ณ ห้อง SWOC 10
ผจบ.ชป.10
3060
16 พ.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์
ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ในงานชลประทาน
3
ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3059
16 พ.ย.61
สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบที่ 2)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3058
16 พ.ย.61
ส่งรายงานผลการดำเนินงานการจัดการขอร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
และใช้ประกอบการจัดข้อร้องเรียน
ผจบ.ชป.10
3057
16 พ.ย.61
ติดตามและตรวจสอบผลผลิตข้าวนาปรัง ปีการเพาะปลูก 2561
1
จน.คบ. คน.คป. ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3056
16 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปรผล รุ่นที่ 3
12
ผผง.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3055
16 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9 เพิ่มเติม
4
ผคป.ลพบุรี และ เพชรบูรณ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3054
16 พ.ย.61
ขอเปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะ
การผลิดสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2
1
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3053
15 พ.ย.61
การช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
3052
15 พ.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม รุ่นที่ 3
5
ผคส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3051
15 พ.ย.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน อาสาสมัครชลประทาน ปี 2561 และแผนความต้องการฯ
ปี 2563,2564
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3050
15 พ.ย.61
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 42/2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3049
15 พ.ย.61
แผนการใช้เครื่องสูบน้ำในฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 61/62
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3048
15 พ.ย.61
แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถที่มีมาจากการขาย
ทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรับ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3047
15 พ.ย.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 92 ปีที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3046
15 พ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักกีฬาเปตอง (กลุ่มธารกมล)
3
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป. ผคส.10
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวนักกีฬาฯ
ตามรายละเอียดที่แนบ โดยขอให้
ประสานงานและส่งรายชื่อได้ที่
นายธงชัย รัตนพงษ์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 21 พ.ย.61
ผคก.ชป.10
3045
15 พ.ย.61
การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณ ค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
13
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3044
15 พ.ย.61
รับโอนข้าราชการพลเรือนมารับราชการสังกัดกรมพลศึกษา
1
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3043
15 พ.ย.61
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งใช้เงินยืม
1
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
3042
14 พ.ย.61
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
15
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคส.10
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและพิจารณา
ผผง.ชป.10
3041
14 พ.ย.61
ขอให้ส่งข้อมูลเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ Internet
1
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3040
14 พ.ย.61
การเสนอชื่อเทพีคู่หาบเงินในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจำปี 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์เข้ารับการคัดเลือกฯ
ขอให้ส่งใบสมัครที่ส่วนทะเบียนประวัติฯ
ภายในวันที่ 21 พ.ย.61
ธก.ชป.10
3039
14 พ.ย.61
การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหลแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผคส.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3038
14 พ.ย.61
ขอให้บันทึกผลรายงานการใช้ยางพารา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ในระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
3
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3037
14 พ.ย.61 พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ กรมชลประทาน พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและโครงการฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 15 พ.ย.61
บส.ชป.10
3036
14 พ.ย.61 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่ส่นับสนุนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2
3
ผผง.ชป.10 สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
กรอกรายละเอียดการสมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมในระบบ Online ระหว่าง
วันที่ 12-21 พ.ย.61 ตามเว็บไซต์ สบค.
หรือสแกน QR Code ที่แนบ
และทำแบบสำรวจความรู้พื้นฐานฯ
ภายในวันที่ 15 พ.ย.61
บส.ชป.10
3035
14 พ.ย.61 ขอเลื่อนประชุม คณะทำงานจัดงานพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำป่าสัก
และลุ่มน้ำย่อยห้วยโสมงเนื่องในวันดินโลกปี 2561 ครั้งที่ 2/2561
10
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบขอเลื่อนประชุม
จากเดิมวันที่ 16 พ.ย.61
เป็นวันที่ 15 พ.ย.61 เวลา 16.00 น.
ธก.ชป.10
3034
14 พ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ.พ.ร.บ.)
8
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3033
14 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 11 (เพิ่มเติม)
9
ผคบ.มหาราช (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ หรือไม่ประสงค์จะเข้ารับ
การฝึกอบรมฯขอให้แจ้งยืนยัน
กลับมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 15 พ.ย.61
บส.ชป.10
3032
14 พ.ย.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร RID Camp
for Executive officers รุ่นที่ 1
4
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3031
14 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช้เครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2
3
ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3030
14 พ.ย.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคส.ชป.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3029
14 พ.ย.61 ข้อสังการนายกรัฐมนตรีเรื่องการดูแลรักษาคูคลองให้สะอาด
3
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค
โคกกะเทียม มหาราชและ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3028
14 พ.ย.61 ขอความอนุเคราะห์สำรวจและรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนาประหยัดน้ำ
ด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง แกล้งข้าว
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอต่อไป
ผจบ.ชป.10
3027
13 พ.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
ผคบ.โคกกะเทียม
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพือทราบ
บส.ชป.10
3026
13 พ.ย.61
การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
10
ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3025
13 พ.ย.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนธัรวาคม 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3024
13 พ.ย.61
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อสมุดโทรศัพท์และ Application สมุดโทรศัพท์ ประจำปี
พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
และสามารถสั่งจอง
ได้ตามช่องทางข้างต้น
หรือสั่งจองได้
ที่งานประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารฯ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
ปท.ชป.10
3023
13 พ.ย.61
ตรวจสอบจำนวน รายชื่อ และข้อมูลอาสาสมัครชลประทานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
4
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3022
13 พ.ย.61
ข้อสั่งการ อธช. เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2561
2
ฝบท.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคบ.
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3021
12 พ.ย.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสุตร Facilitator for Change ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ในระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561
5
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.นครหลวง
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อยืนยันการ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ ผ่าน QR Code Online
หรือผ่านทางเว็บไซต์ที่แนบ
ภายในวันพุธที่ 14 พ.ย.61
บส.ชป.10
3020
12 พ.ย.61 คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1645/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3019
12 พ.ย.61
ขอให้ตรวจสอบลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุซึ่งจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
6
ผคก.ชป.10 ผคป.สระบุรี
เพชรบูรณ์ ลพบุรี ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม มหาราช
คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้ นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ บางบาล ผคส.10 งบ.ชป.10
และงานรักษาบริเวณ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบ และแจ้งให้ลูกจ้างประจำ
ลงชื่อรับทราบในบัญชีรายชื่อ
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้าน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 ธ.ค.61

 

บส.ชป.10
3018
12 พ.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม "โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์บริเวณ
รอบหัวงานโครงการ"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
การเข้าร่วมดำเนินกิจกรรม
พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายและแนวทาง
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 30 พ.ย.61
ธก.ชป.10
3017
12 พ.ย.61 แต่งตัั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3016
12 พ.ย.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ชำรุดในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
สินทรัพย์กรมชลประทาน
4
ผคบ.ผคป และ ผคส.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
พด.ชป.10
3015
12 พ.ย.61
ปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี
1
ผจบ.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3014
12 พ.ย.61
ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึก ผง.ชป.10
และจัดส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 15 พ.ย.61
ผง.ชป.10
3013
12 พ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3012
12 พ.ย.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การจัดด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม)
11
ผคป.ลพบุรี สระบุรี
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ
ผคบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3011
12 พ.ย.61
ขอให้ชะลอการดำเนินงานรายการที่ได้รับอนุมัติแก้ไขชื่อรายการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
4
ผคบ.ช่องแค นครหลวง
บางบาล และ ผคปงเพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกของ ผง.ชป.10
ผง.ชป.10
3010
12 พ.ย.61
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3009
12 พ.ย.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน/ย้าย)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3008
12 พ.ย.61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนกวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับ
การสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3007
12 พ.ย.61
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการหรือชำนาญการ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3006
12 พ.ย.61
ขอให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
27
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่แนบ
ให้ฝ่ายยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ 19 พ.ย.61
ผผง.ชป.10
3005
12 พ.ย.61
การส่งข้อมูลปัญหาความต้องของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
16
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3004
12 พ.ย.61
การดำเนินการตามแผนส่งเสริมการปฏิบัติตนตามค่านิยมและวัฒนธรรมกรมชลประทาน
ตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (RID No.1)
8
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3003
12 พ.ย.61
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
2
ผคป.ลพบุรี ผอค.โคกกะเทียม
และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
3002
12 พ.ย.61 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี พ.ศ.2561
7
รองผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3001
12 พ.ย.61 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดงานพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำ
ป่าสักและลุ่มน้ำย่อยห้วยโสมงเนื่องในวันดินโลกปี 2561 ครั้งที่ 2/2561
9
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย.61 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมกรม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี
หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ถนนสามเสน
ธก.ชป.10
3000
9 พ.ย.61
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 2
11
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2999
9 พ.ย.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อเบื้องต้น รุ่นที่ 9 (เพิ่มเติม)
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ
และโปรดแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 12 พ.ย.61
บส.ชป.10
2998
9 พ.ย.61
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
ผคป. และ ผคส.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2997
9 พ.ย.61
การประสานกับภาคเอกชนที่เข้าร่วมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรตามโครงการ
สานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
4
ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี
ผคบ.มโนรมย์ คลองเพรียว-
เสาไห้
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2996
9 พ.ย.61
ขอส่งสรุปผลการประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ครั้งที่ 9/2561
11
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2995
9 พ.ย.61
ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและกิจกรรมการเกษตรในระบบ
ฐานข้อมูลรายงานผลการเพาะปลูกพืชรายสัปดาห็ด้วยระบบออนไลน์
2
ผคบ. ผคป. และ พส.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2994
9 พ.ย.61
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำเขตชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2993
9 พ.ย.61
สำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตชลประทานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2992
9 พ.ย.61
รายงานความก้าวหน้าร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ...
2
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป. และ
ผคส.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2991
9 พ.ย.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2990
9 พ.ย.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคระอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่ออนุญาตให้ จน.คบ./จน.คป.
เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 12 พ.ย.61
ณ ห้อง SWOC 10 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2989
9 พ.ย.61
ขอให้จัดทำรายละเอียด ข้อมูล แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียง
ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อโปรดตรวจสอบและจัดทำข้อมูล
ส่ง ผง.ชป.10 ภายในวันที่ 9 พ.ย.61
ผง.ชป.10
2988
9 พ.ย.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการจัดการความรู้ในยุค RID No.1
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมฯ โปรดแจ้งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 19 พ.ย.61
บส.ชป.10
2987
9 พ.ย.61
ขอแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.ต.) ครั้งที่ 4/2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2986
9 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9
6
ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2985
8 พ.ย.61
นางพรรณราย สมหมาย ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2984
8 พ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2983
8 พ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1618/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครงอชีพชั่วคราว เพิ่มเติม
2
ผคส.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2982
8 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย รุ่นที่ 16
3
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.มหาราช
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2981
8 พ.ย.61
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า
16
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2980
8 พ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ในการผลักดันโครงการเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
4
ผวศ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
และ ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2979
8 พ.ย.61
ขอแจ้งกำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการแก้ไข
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
15
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โปรดลงทะเบียน Online ตามเว็บไซต์ข้างต้น
หรือสแกน QR Code ที่แนบ
ภายในวันที่ 14 พ.ย.61
บส.ชป.10
2978
8 พ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/120/2561 เรื่อง มอบหมายใหข้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2977
8 พ.ย.61
สรุปผลการประชุมติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2976
8 พ.ย.61
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
8
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคส.10
เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
ผผง.ชป.10
2975
7 พ.ย.61
ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เป็นกองเชียร์และเดินพาเหรดกีฬาสีภายในกรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
2974
7 พ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักกีฬาเทนนิส
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.
และ ผคบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผคบ.นครหลวง
2973
7 พ.ย.61
แนวปฏิบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ.2561
27
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2972
7 พ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ 138/2561 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2971
7 พ.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการทำงานของเครือข่ายและเรียนรู้
งานด้วยการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ (Smart RID PR NO.1)
6
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ฯ
เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 8 พ.ย.61
บส.ชป.10
2970
7 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิืงงาน
6
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ ตามบันทึก ผอ.พด.ต่อไป
ธก.ชป.10
2969
7 พ.ย.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะการผลิิตสื่อการเรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดความรู้ รุ่นที่ 2
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมโปรดแจ้งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 9 พ.ย.61
บส.ชป.10
2968
6 พ.ย.61
สรุปผลการประชุมคระรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2967
6 พ.ย.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีความประสงค์
เข้ารับการคัดเลือกฯ โดยสามารถ
ส่งใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาถึง สบค.
ภายในวันที่ 12 พ.ย.61 ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
2966
6 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"แนวทางการทำงาน Para Soil - Cement มาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 1"
2
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2965
6 พ.ย.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2964
6 พ.ย.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 66 ประจำเดือน
กันยายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2963
6 พ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักกีฬากอล์ฟ (กลุ่มธารกมล)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์เข้าร่วมแข่งขัน
สามารถประสานโดยตรง
ตามรายชื่อ เบอร์โทร ข้างต้น
ธก.ชป.10
2962
6 พ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2961
6 พ.ย.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร แนวทาง
การทำงาน Para Soil-Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 1
3
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2960
6 พ.ย.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 40 ปีที่ 4
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 66
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2959
6 พ.ย.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2958
6 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
รุ่นที่ 24
3
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2957
6 พ.ย.61
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 86
3
ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2956
6 พ.ย.61
การขับเคลื่อน RID No.1 (การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน)
2
ผคบ. และ ผคป.
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งถึงส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
(ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ)
ภายในวันที่ 19 พ.ย.61
ผจบ.ชป.10
2955
5 พ.ย.61
การแบ่งกลุ่มภาระกิจในการบริหารราชการจังหวัด
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2954
5 พ.ย.61
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2953
5 พ.ย.61
บิดาของนายชูพงษ์ อิศรัตน์ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ ทั้งนี้สำนักฯ
กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ในวันอังคารที่ 6 พ.ย.61
ธก.ชป.10
2952
5 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 4
3
ผวศ.ชป.10 (ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2951
5 พ.ย.61
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการประยุกต์
ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่
ในงานชลประทาน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพือทราบ หากประสงค์จะเข้ารับ
การอบรมฯ โปรดส่งรายชื่อ
มาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 พ.ย.61
บส.ชป.10
2950
5 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อบุคลากรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การปฏิบัติงานทอสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน
และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 6"
2
ผคบ.โคกกะเทียม และ
ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2949
5 พ.ย.61
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2948
5 พ.ย.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2947
5 พ.ย.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคบ.ช่องแค และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2946
5 พ.ย.61
แจ้งงดใช้ตำแหน่งข้าราชการที่จะเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2945
5 พ.ย.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1608/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2944
5 พ.ย.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2943
5 พ.ย.61
ขอจัดคำส่งขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการ
ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7
ผคบ.มโนรมย์ ผคป.เพชรบูรณ์
ลพบุรี สระบุรี และ ผคป.
พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2942
5 พ.ย.61
คำสั่งกคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการ
โครงการ"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2941
5 พ.ย.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่จัดเข้าแผนติดตามการจัดการ
ข้อร้องเรียน
6
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/โครงการ
ตามที่กองแผนงานแจ้งข้างต้น
จัดส่งให้ฝ่ายแผนงาน
ภายในวันจันทร์ที่ 5 พ.ย.61
ผง.ชป.10
2940
5 พ.ย.61
บิดา นายอำนาจ เมืองเกตุ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2939
2 พ.ย.61
สรุปพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่
4-5 กันยายน 2561
38
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามหน้าที่ 4 ข้อ 2 และ ข้อ 5
ผผง.ชป.10
2938
2 พ.ย.61
การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" ของรัฐบาล
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2937
2 พ.ย.61
ขอให้พิจารณาแผนงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2936
2 พ.ย.61
ขอส่งข้อมูลการสำรวจวัชพืชในทางน้ำชลประทาน ตามแนวทาง
การดำเนินการกำจัดวัชพืชประจำปี 2562
19
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ
ผง.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2935
2 พ.ย.61
ขอส่งข้อมูลตรวจสอบร่างรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการ
ชลประทานปี 2560 และโครงการชลประทานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ในปี 2561
12
ผผง.ชป.10 ผคบ. และผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2934
2 พ.ย.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2933
2 พ.ย.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ตุลาคม 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2932
2 พ.ย.61
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
(Download แบบฟอร์ม)
5
ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ
ผคบ.มโนรมย์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มและตัวอย่างที่แนบ
และจัดส่งให้ฝ่ายโครงการพิเศษ
ภายในวันที่ 7 พ.ย.61
ผผง.ชป.10
2931
2 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การปฏิบัติงาน
ทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบวัสดุ
ก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 6
3
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2930
2 พ.ย.61
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากำจัดวัชพืชขยะและสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำ
ในลำคลองพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในห้วงวันที่ 14-22 ตุลาคม 2561
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ฬนส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2929
2 พ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/118/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2928
2 พ.ย.61
การเผยแพร่ประกาศ เอกสารซื้อหรือจ้าง และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง
5
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2927
2 พ.ย.61
ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมคัดตัวนักกีฬาแบดมินตันเพื่อเป็นตัวแทน
กลุ่มสีธารกมล (สีเหลือง) เข้าร่วมแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2926
2 พ.ย.61
ขอแจ้งข้อสั่งการตามข้อพิจารณาการเดินทางไปการประชุมเพื่อ
แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
6 ตำบล ของอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
5
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการ
ธก.ชป.10
2925
2 พ.ย.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการติดตามและสสอนงานสำหรับการบริหาร
ผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 4
4
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2924
2 พ.ย.61
การพิจารณากักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก และ
การกักเก็บน้ำในลำน้ำ
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2923
2 พ.ย.61
ขอให้กรอกข้อมูลหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
2
ผคก.ชป.10 ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2922
2 พ.ย.61
ขอเชิญประชุมแนวทางดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปี 2562 ผ่าน Video conference
2
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10
ผคบ. และ ผคป.
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Video conference
ที่ SWOC 10 (สชป.10)
ในวันที่ 2 พ.ย.61 เวลา 09.00 น.
ผจบ.ชป.10
2921
1 พ.ย.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2920
1 พ.ย.61
ค่าคะแนนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม Online กองแนงาน) รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องต่อไป
ผผง.ชป.10
2919
1 พ.ย.61
การรับสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ สายด่วนชลประทาน 1460
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับสื่อประชาสัมพันธ์
ที่งานประชาสัมพันธ์ฯ สชป.10
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปท.ชป.10
2918
1 พ.ย.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2917
1 พ.ย.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/117/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2916
1 พ.ย.61
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2915
1 พ.ย.61
ขอแจ้งผลการดำเนินงานแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
11
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทาง
การดำเนินงานต่อไป
ผผง.ชป.10
2914
1 พ.ย.61
ขอส่งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
36
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2913
1 พ.ย.61
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอล
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.
และ ผคบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผคบ.มโนรมย์
2912
1 พ.ย.61
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2911
1 พ.ย.61
ขอแก้ไขรายงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำ
รายงานข้อมูลสินทรัพย์เมื่อจบสิ้นงาน/โครงการ (รายงาน สท.3)
5
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผอ.โครงการ งบ.ชป.10 และ
พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่แก้ไข
ตามบันทึก ผอ.พด.ต่อไป
งบ.ชป.10
2910
1 พ.ย.61
เร่งรัดรณรงค์เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและการขยายพื้นที่
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลัง
ฤดูทำนา ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
7
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของกระทรวง
ผจบ.ชป.10