ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.
พ.ย.61
ธ.ค.61

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2764
16 ต.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการต้อนรับการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2763
16 ต.ค.61
ขอให้ส่งข้อมูลข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2762
16 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2761
16 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1481/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2760
16 ต.ค.61
การสำรวจความพร้อมการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา
การเกษตร และสหกรณ์ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2561
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.เริงราง ป่าสักชลสิทธิ์ มหาราช โคกกะเทียม
คลองเพรียว-เสาไห้ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ
โดยกรอกรายละเอียดแบบตอบรับที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 26 ต.ค.61
บส.ชป.10
2759
16 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร RID
Camp for Executive Officers รุ่นที่ 1
12
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชปง10 และ
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โปรดแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 17 ต.ค.61
บส.ชป.10
2758
16 ต.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 53
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดสมัครทางแบบฟอร์ม
Online ถึงวันที่ 8 พ.ย.61
และส่งสำเนาให้งานบริหารบุคคลฯทราบด้วย
บส.ชป.10
2757
12 ต.ค.61
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 909/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2756
12 ต.ค.61
รายชื่ออาสาสมัครชลประทาน ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และอาสาสมัคร
ชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2755
12 ต.ค.61
การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้งข้าราชการ
ในสังกัดทราบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ตามเว็บไซต์ข้างต้น
บส.ชป.10
2754
12 ต.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective Communication) สรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจโปรดส่ง
ใบสมัครพร้อมสำเนาผลคะแนน
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 16 ต.ค.61
บส.ชป.10
2753
12 ต.ค.61
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการ
ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์และการจัดทำ
รายงานตามมตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2752
12 ต.ค.61
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำ
ของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามมาตรา 19แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้าบงานในฝ่ายบริหารฯฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2751
12 ต.ค.61
สรุปผลการสัมมนา"การประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2750
12 ต.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนตุลาคม 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้าบงานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและประสงค์ร่วมบริจาคทำบุญ
หรือร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
ธก.ชป.10
2749
12 ต.ค.61
แจ้งนางกังวล เม่นน้อย มารดาของนางวรรณดี เชื่อท้าว ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2748
12 ต.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2747
12 ต.ค.61 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 91 ปีที่ 8 ประจำเดือนกันยายน
2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2746
12 ต.ค.61
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมป์ในระบบ
ราชการไทยให้เป็นรูปธรรม" (ฉบับพกพา)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2745
12 ต.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ตามบันทึกของ ผอ.พด. ต่อไป
ธก.ชป.10
2744
12 ต.ค.61
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2561 -
กันยายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2743
12 ต.ค.61
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ....
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2742
12 ต.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 39 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2741
11 ต.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคาระห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video
Conference)
1
ผคบ. แล ผคป.
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง SWOC 10
ในวันอังคารที่ 16 ต.ค.61 เวลา 14.00 น.
ผจบ.ชป.10
2740
11 ต.ค.61
ขอความร่วมมือในการดูแลและอนุรักษ์รักษาคลอง
12
ผผง.ชป.10 ผคบ.ช่องแค
โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2739
11 ต.ค.61
ขอผ่อนผันมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ
ช่องภูดู๋ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์
4
ผคส.10 และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2738
11 ต.ค.61
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.สระบุรี
ปบ.ชป.10
เพื่อทราบและใช้ประกอบการดำเนินงานต่อไป
ผจบ.ชป.10
2737
11 ต.ค.61
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้องฯ
ส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 13 ต.ค.61
ผง.ชป.10
2736
11 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโฒษณาลงในหลังสือชลกรฉบับ "วันชูชาติ"
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
หากประสงค์ให้การสนับสนุน
ขอให้นำส่งที่งานธุรการ ภายในวันที่ 19 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2735
11 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2734
11 ต.ค.61
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 43/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อย จัดงานพัฒนาระบบ
กสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำป่าสัก เนื่องในวันดินโลก ปี 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2733
11 ต.ค.61
แนวทางการบริหารงบประมาณ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน และโครงการ
ปรับปรุงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2732
11 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปีพุทธศักราช
2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
หากมีผู้ประสงค์ร่วมพิธีโปรดแจ้งรายชื่อ
ให้งานธุรการ ภายในวันที่ 22 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2731
11 ต.ค.61
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2730
11 ต.ค.61
ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2729
11 ต.ค.61
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง
"งานก่อสร้างชลประทาน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2728
11 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม รุ่นที่ 3
7
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการในสังกัด
ตามรายละเอียดที่แนบ จำนวน 1 คน
สำรอง 1 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
และส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 26 ต.ค.61
บส.ชป.10
2727
10 ต.ค.61
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบ
วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 6"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมฝึกอบรมฯ และส่งใบสมัคร
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 19 ต.ค.61
บส.ชป.10
2726
10 ต.ค.61
กำหนดการใหม่ (ตามสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2725
10 ต.ค.61
การจ้างพนักงานเงินทุนเพื่อการชลประทาน และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน
2
ฝบท.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และจัดส่งรายชื่อพร้อมเอกสาร
ที่ส่วนเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้โครงการพิเศษ
ภายในวันที่ 22 ต.ค.61
ผผง.ชป.10
2724
10 ต.ค.61
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี
พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2723
10 ต.ค.61
การดำเนิการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2722
10 ต.ค.61
รายงานการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อ
จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2721
10 ต.ค.61
แนวทางการประกาศรายละอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2720
10 ต.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 11)
5
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มโนรมย์
โคกกะเทียม และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ
สมัครได้ทาง Online โดย Scan QR Code
ตามที่แนบ และส่งสำเนาการสมัคร
ให้งานบริหารบุคคลฯ ทราบด้วย
บส.ชป.10
2719
10 ต.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมแสดงจำอวดหน้าม่านการกุศล โครงการ "ธารน้ำใจ
สู่ทหารผ่านศึกจังหวัดลพบุรี"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบหากให้การสนับสนุน
ขอให้แจ้งงานธุรการ
ภายในวันพุธที่ 17 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2718
10 ต.ค.61
ขอสั่งการในที่ประชุม SWOC 8 ตุลาคม 2561
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2717
10 ต.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5"
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ
สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ที่แนบ
และโปรดส่งสำเนาใบสมัคร
มาที่งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
บส.ชป.10
2716
10 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2715
10 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2561)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2714
10 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
หากมีความประสงค์จะรับนักศึกษาฯ
และกรุณาแจ้งรายละเอียดให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 19 ต.ค.61
บส.ชป.10
2713
10 ต.ค.61
เรียนเชิญร่วมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี
งบประมาณ 2562
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม
ป่าสักชลสิทธิ์ ผคส.1/10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2712
10 ต.ค.61
ด่วน
ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการชลประทาน
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2711
10 ต.ค.61
ขอให้จัดส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทน
ตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
ผคส.10 และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 16 ต.ค.61
ผผง.ชป.10
2710
10 ต.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) และโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน กันยายน 2561
2
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2709
10 ต.ค.61
ขอให้จัดทำข้อมูลด้านแผนงานแนวความคิดสร้างสรรค์ (Create) และ
ด้านนวัตกรรม (Innovation)
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา และ ส่ง ยศ.ชป.10
ภายในวันที่ 12 ต.ค.61
ผผง.ชป.10
2708
9 ต.ค.61
แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 และการกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจาก
กรมบัญชีกลาง
8
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึกของ ผอ.งบ.ต่อไป
งบ.ชป.10
2707
9 ต.ค.61
ขอแก้ไขอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งที่ใช้วุฒิ ปวช.
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2706
9 ต.ค.61
ข้อสั่งการในที่ประชุม SWOC 8 ตุลาคม 2561
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2705
9 ต.ค.61
แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและ
ส่งผลรับราคา (แบบ งท.04)
ให้ฝ่ายโครงการพิเศษ
ภายในวันที่ 25 ธ.ค.61
ผผง.ชป.10
2704
9 ต.ค.61
ขอสำรวจรายชือ่บุคากรที่ประสงค์เข้าร่วม โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศ
(จังหวัดราชบุรี)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดส่งใบสมัคร
พร้อมชำระเงินโดยตรง
ที่สวัสดิการและพัฒนาคุรภาพชีวิต
บส.ชป.10
2703
9 ต.ค.61
ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานที่มิๆด้เบิกจ่ายเงินเอง
4
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
แจ้งยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
การเงินของหน่วยงานฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 16 ต.ค.61
บส.ชป.10
2702
9 ต.ค.61
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2701
9 ต.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร (ครั้งที่ 3)
4
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2700
9 ต.ค.61
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสีและผู้ประสานงานชมรมกีฬาของกลุ่มสี
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมดังกล่าว
จึงให้แจ้งเชิญท่านร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค..61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ธก.ชป.10
2699
8 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/108/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2698
8 ต.ค.61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
และหัวหน้าหน่วยงาน
ในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
สำนักฯ 10 จึงได้กำหนดกิจกรรมฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2697
8 ต.ค.61
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
5
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ ในเขตสชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ กผง.แจ้งข้างต้น
ผผง.ชป.10
2696
8 ต.ค.61
มติ ครม. เห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสำหรับ
โครงการ จ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
11
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2695
8 ต.ค.61
การปฏิบัติงานตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทำนา
6
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2694
8 ต.ค.61
ขอให้จัดทำรายละเอียดข้อมูลพื้นที่โครงการฯ ที่เข้าร่วมโครงการสารพลัง
ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อดำเนินการ
ส่งรวบรวมที่ ผจบ.ชป.10
ที่ e-mail 1460 Rid 10 @ g-mail.com
ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ก่อน 12.00 น.)
ผจบ.ชป.10
2693
8 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1446/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2692
8 ต.ค.61
ผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2691
8 ต.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการกันเวงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและจัดส่งให้งานการเงิน
สำเนา หน่วยเบิกจ่าย
ภายในวันที่ 8 ต.ค.61
งบ.ชป.10
2690
8 ต.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม
- กันยายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2689
5 ต.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผจบ.ชป.10
2688
5 ต.ค.61
แนวทางการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
2687
5 ต.ค.61
สรุปผลการประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2686
5 ต.ค.61
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2685
5 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายพฤพนธ์ ภานุศรี)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารทั่วไป
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2684
5 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศิวาวุธ เหลือมพล)

6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารทั่วไป
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2683
5 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 8 ต.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2682
5 ต.ค.61
การเผยแพร่แผนและคู่มือที่เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ผผง.ชป.10
2681
5 ต.ค.61
ให้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(ระบบติดตาม Online กองแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
2680
5 ต.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ประเมินผล
กระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 2"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจ
โปรดสมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบฯ
และส่งสำเนาใบสมัครให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 ต.ค.61
บส.ชป.10
2679
5 ต.ค.61
กรอบอัตรากำลังตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตามอัตราราคาต่อหน่วย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2678
5 ต.ค.61
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11
9
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช และ
มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2677
5 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯที่ ข 19/107/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2676
5 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2675
5 ต.ค.61
ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562
1
ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาส่งรูปตามข้อ 1
ให้งานประชาสัมพันธ์ฯ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
บส.ชป.10
2674
5 ต.ค.61
แจ้งสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบรหารจัดการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ประจำปี 2562 สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับความดี
ความชอบ (โควต้าสำนักงานชลประทาน) และขอรายชื่อเพื่อจัดทำเกียรติบัตร
24
ผคบ.มโนรมย์ ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคป.เพชรบูรณ์ สำเนา
ผจบ.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอรายชื่อ
ให้ สชป.10 เห็นชอบ และส่งกรมฯ
ภายในกำหนดต่อไป (เพื่อจัดทำเกียรติบัตร)
ผจบ.ชป.10
2673
5 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2672
5 ต.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2671
5 ต.ค.61
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบลแะพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2670
5 ต.ค.61
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน
ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2669
5 ต.ค.61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพลอดุยเดช ปรมนาถบพิตร
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาจัดกิจกรรม
ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด
ธก.ชป.10
2668
5 ต.ค.61
บิดาของนาย เรืองโชค ชัยดำรงคืกุล ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2667
5 ต.ค.61

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่มีท่อเป็นส่วนประกอบ ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562

2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10

เพื่อพิจารราดำเนินการ
ตรวจสอบและจัดทำข้อมูล
ตามบันทึกกองแผนงานข้างต้น
ส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 9 ต.ค.61

ผผง.ชป.10
2666
4 ต.ค.61
ด่วน
ขอเชิญประชุมเพื่อหารือและมอบหมายงาน
4

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์

เพื่อทราบ
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักฯ (ชั้นบน)
ธก.ชป.10
2665
4 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2561)
4

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ

เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2664
4 ต.ค.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนตุลาคม 2561
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2663
4 ต.ค.61
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2662
4 ต.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับสน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1-5(ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
3
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.ป่าสักใต้ มโนรมย์ และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2661
4 ต.ค.61
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2660
4 ต.ค.61
การรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ
เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate for Policy Studies
(GRIPS) ณ กรุงโตเกียว
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดส่งใบสมัคร
พร้อมเอกสารประกอบไปที่สำนักงาน กงพ.
ภายในวันที่ 2 พ.ย.61
ทางไปรษณียืด่วนพิเศษ (EMS)
บส.ชป.10
2659
4 ต.ค.61
ขอส่งแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2658
4 ต.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑืคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผผง.ชป.10 และ ปท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2657
4 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1435/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2656
4 ต.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผองส่วน และ ผอ.ดครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
และกรุณาส่งผลการดำเนินงาน
ตามแบบติดตามผลที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 19 ต.ค.61
บส.ชป.10
2655
4 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1433/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2654
4 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1436/2561 เรื่องย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2653
4 ต.ค.61
ขอให้ตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับข้อมูลในระบบ Putil
2
ผคก.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกกองแผนงาน
และส่ง ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 4 ต.ค.61
ผง.ชป.10
2652
4 ต.ค.61
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
ประจำปี พ.ศ.2562
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ
พร้อมทั้งยืนยันการตรวจสอบฯ
ส่งให้งานประชาสัมพันธ์ฯ
ภายในวันที่ 6 พ.ย.61
ปท.ชป.10
2651
3 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคณะกรรมการจัดการชลประทาน
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ
สพ.ชป.10
เพื่อโปรดกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
รวบรวมที่ สพ.ชป.10
ภายในวันที่ 5 ต.ค.61
ผจบ.ชป.10
2650
3 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/103/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2649
3 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/104,105/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตหน้าที่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2648
3 ต.ค.61
รายการคำนสณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนน
คันคลองชลประทานฯ
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ผจบ.ชป.10
2647
3 ต.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2646
3 ต.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2645
3 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมทำบุญทอกกฐินสามัคคี
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2644
3 ต.ค.61
การมอบหมายนิติกรช่วยงานด้านการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ ให้เช่า
ที่ราชพัสดุ และการขออนุญาตใช้น้ำฯ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ หัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ และ นิติกร
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2643
3 ต.ค.61
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษษยน 2561 -
30 กันยายน 2561) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
(Download เกณฑ์ข้าราชการ)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10ป
พื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
2642
3 ต.ค.61
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 -
30 กันยายน 2561) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
พื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
2641
3 ต.ค.61

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
(Download หลักเกณฑ์)

3

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยเคร่งครัด

บส.ชป.10
2640
3 ต.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (วันที่ 11 กันยายน 2561)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2639
3 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัดเพื่อเตรียมการในการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการ
ในการจัดฝึกอบรมฯ และข้อเสนอแนะฯ
(เอกสารแนบ 1 และ 2)
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 4 ต.ค.61
บส.ชป.10
2638
3 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2637
2 ต.ค.61
แจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ
3

ผจบ.ชป.10 ฝบท.ชป.10
ผคบ.มหาราช โคกกะเทียม
เริงราง และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เปลี่ยนเวลาเป็นเริ่ม 08.30 น.
ธก.ชป.10
2636
2 ต.ค.61
ขอให้รื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
1
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบ
ในวันที่ 3 ต.ค.61 เวลา 10.00 น.
ธก.ชป.10
2635
2 ต.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2634
2 ต.ค.61
แผนการจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2561/62
4
ผคบง และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผสงชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2633
2 ต.ค.61
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.) และ
งบเพิ่มเติม (ไทยนิยมยั่งยืน)
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2632
2 ต.ค.61
กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ 2562
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2631
2 ต.ค.61
"หลักเกณฑ์และคุฯสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมสำรวจ"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2630
1 ต.ค.61
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2629
1 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/101/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2628
1 ต.ค.61
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 42/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงาน
ชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2627
1 ต.ค.61

ขอข้อมูลการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุภาครัฐของ
หน่วยงาน
(Download ผลเบิกจ่ายฯ)

6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารราดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2626
1 ต.ค.61

ขอให้จัดทำแผนงาน/โครงการ ที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมารในการปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาร รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
และจัดส่งรายละเอียดข้อมูล
ให้ ผง.ชปง10 ภายในวันที่ 3 ต.ค.61
ผผง.ชป.10
2625
1 ต.ค.61
การกำหนดให้งานบริหารทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการโดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2624
1 ต.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพท์
กรมชลประทาน (ams)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ งบ.ชป.10
และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบและดำเนินการ
พด.ชป.10
2623
1 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นาบุญสม สาระ)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2622
1 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจิตรกร หวังสุด)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2621
1 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายถิรวุฒิ ณ ลำปาง)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2620
1 ต.ค.61
ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (อนุมัติครั้งที่ 2)
14
ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผง.ชป.10