ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2909
31 ต.ค.61
การแจ้งแผนงานสำรวจปักหลักเขตชลประทาน งานซ่อมแซมเขตชลประทาน
งานรังวัดเพื่อการชลประทานและงานรังวัดเพื่อออกหนัสือสำคัญที่หลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้ส่วนวิศวกรรม
ภายในวันที่ 8 มี.ค.62
ผวศ.ชป.10
2908
31 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าคัดเลือก กลุ่มธารกมล
3
ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.ในเขต
สชป.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาจัดส่งนักกีฬาฟุตบอล
เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 9 พ.ย.61
ณ สนามฟุตบอลกรมชลประทานปากเกร็ด
โดยสมารถประสานงานและส่งรายชื่อ
ได้ที่ นายนรินทร์ นิ่มวิญญา
ผคบ.เริงราง
2907
31 ต.ค.61
แนวทางการเตรียมรับมือปัญหาการขาดแคลนปริมาณน้ำดิบของ กปภ.
ที่ต้องการใช้จากกรมชลประทาน ในฤดูแล้งปี 2561/62
3
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง ป่าสักใต้ และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อโปรดตรวจสอบปริมาณความต้องการน้ำ
ของ กปภ. หากไมาสามารถสนับสนุนได้
โปรดรายงานถึง สชป.10
ภายในวันที่ 19 พ.ย.61
ผจบ.ชป.10
2906
31 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายภาสกร ภู่พันธ์ศรี)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2905
31 ต.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2904
31 ต.ค.61
ขอแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยงานของแต่ละส่วน/กลุ่ม
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2903
30 ต.ค.61
ขอข้อมูลเพื่อนำลงหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2902
30 ต.ค.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 11
9
ผคก.ชป.10 และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้งรายชื่อ
และบันทึกตอบยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 2 พ.ย.61
บส.ชป.10
2901
30 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2900
30 ต.ค.61
นายสุรัตน์ เขาแก้ว ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2899
29 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักกีฬาเปตอง (กลุ่มธารกมล)
5
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2898
29 ต.ค.61
สรุปรายละเอียดการประชุมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
12
ผคป.ทุกโครงการ
(ยกเว้น พระนครศรีอยุธยา)
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-เสาไห้
และ ปข.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2897
29 ต.ค.61
แต่งตั้ง ศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมด้านอาหาร (กษ) และศูนย์ประสาน
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านอาหาร (จังหวัด) และแผนเตรียมพร้อม
ด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
และ ผคป.พระนครศรีออยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2896
29 ต.ค.61
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน
และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
9
ผอ.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
ดำเนินการตามบันทึก ผอ.งบ.ต่อไป
งบ.ชป.10
2895
29 ต.ค.61
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่าย
ปีเก่าส่งคืนของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
8
ผคป.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งหน่วยเบิกจ่าย
ดำเนินการตามบันทึก ผอ.งบ.ต่อไป
งบ.ชป.10
2894
29 ต.ค.61
แจ้งกำหนดการสมโภชองค์ผ้ากฐินพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานประจำปี 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2893
29 ต.ค.61
แนวทางดำเนิการเกี่ยวกับข้อพิพาทของหน่วยงานของรัฐ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2892
29 ต.ค.61
แนวทางดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปี 2562
4
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2891
29 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนและการแปรผล รุ่นที่ 3
11
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.โคกกะเทียม (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ หากประสงค์
จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ โปรดแจ้ง
รายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 2 พ.ค.61
บส.ชป.10
2890
29 ต.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2889
29 ต.ค.61
ประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศปี 2560 ปี 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ ผคส.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม
วันที่ 31 ตุลาคม เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ สชป10
ผจบ.ชป.10
2888
29 ต.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นบส. กษ.) รุ่นที่ 2
8
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณากรอกใบสมัคร
ที่แนบพร้อมนี้ ส่งให้ฝ่ายฝึกอบรมภายนอก
และจัดการความรู้ สบค. โดยตรง
ภายในวันที่ 1 พ.ย.61
บส.ชป.10
2887
29 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการใช้เครื่องมือการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
หากประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โปรดแจ้งรายชื่อพร้อมตอบแบบยืนยันที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 2 พ.ย.61
บส.ชป.10
2886
29 ต.ค.61
ขอเชิญส่งข้าราชการ พนักงานราชการ เข้าอบรม Emglish for Office Workers
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โปรดกรอใบสมัครส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 29 ต.ค.61 เวลา 10.00 น.
บส.ชป.10
2885
29 ต.ค.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร RID Camp for Executive Officers รุ่นที่ 1
3
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2884
29 ต.ค.61
ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารพยานหลักฐาน
2
ผคก.ชป.10 ผคบ. ผคป.
และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
พด.ชป.10
2883
29 ต.ค.61
การบบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาปี 2561
9
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์
ผจบ.ชป.10
2882
26 ต.ค.61
แผนการเพาะปลูกฤดูแล้ง จ.ลพบุรี และการสร้างความเข้าใจกับ Operation Team
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2881
26 ต.ค.61
การประชาสัมพันธ์พื้นที่งดส่งน้ำ เนื่องจากมีการปรับปรุงดาดคอนกรีต
1
ผคบ. และ ผคป.
เพือทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2880
26 ต.ค.61
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนนิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2879
26 ต.ค.61
ขอให้จัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
88
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำแบบรายงานฯ
ทั้งนี้ให้ส่งแบบรายงานเป็นรูปแบบรายงาน
เป็นรูปแบบเล่มและบันทึกข้อมูล
ลงแผ่น CD ที่ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 15 พ.ย.61
ผผง.ชป.10
2878
26 ต.ค.61
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดส่งเอกสาร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2877
26 ต.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2876
26 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/115/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2875
26 ต.ค.61
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เดือนกันยายน
2561
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2874
26 ต.ค.61
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดิทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในรับกาลที่ 9
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในสังกัด
ที่อยู่ในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบและพิจารณา
การเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61 เวลา 14.00 น.
ณ วัดโคกกะเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
2873
26 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์จะร่วมทำบุญ
ขอให้รวบรวมส่งเงินที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2872
25 ต.ค.61
ขอเชิญให้ข้าราชการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร นักบริหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
11
ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค นครหลวง ป่าสักใต้ และ ป่าสักชลสิทธิ์
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อททราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
และตอบยืนยันการเข้าร่วมพิธี
ภายในวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
บส.ชป.10
2871
25 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
มาตรฐานการเขียนแบบงานด้านชลประทาน รุ่นที่ 1
9
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามรายชื่อที่แนบ
เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 2 พ.ย.61
บส.ชป.10
2870
25 ต.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2869
25 ต.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video
Conferenec)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 29 ต.ค.61 เวลา 10.00 น
ผจบ.ชป.10
2868
25 ต.ค.61
ขอแจ้งการโอนขายบิลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
24
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง ป่าสักใต้ มโนรมย์
ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2867
25 ต.ค.61
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) รายการครุภัณฑ์จากประมาณการรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2866
25 ต.ค.61
การรับคู่มือการจัดการข้อร้องเรียน
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2865
25 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2864
25 ต.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนกันยายน 2561
34
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ
ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2863
25 ต.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกันยายน 2561
12
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2862
25 ต.ค.61
รายงานการประชุมหน่วยงานในกำกับ รมช. (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ครั้งที่ 5/2561
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2861
25 ต.ค.61
ขอสรุปผลการประชุมติดตามงานตามมติ กนช. ครั้งที่ 3/2561
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2860
25 ต.ค.61
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนกันยายน
ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2859
25 ต.ค.61
ขอข้อมูลแผนงาน/โครงการ ปี 2562 เพิ่มเติม
1
ผคป.ในเขต สชป.10 ผคบ.มโนรมย์
โคกะเทียม และ ผคบ.มหาราช
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2858
25 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1551/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2857
25 ต.ค.61
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัอซื้อจัดจ้างตามพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
45
ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2856
25 ต.ค.61
ประชุมคณะทำงานแผนงานโครงการเพื่อจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สิน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
ผวศ.ชป.10 ผคส.10 ผคบ.
และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2855
25 ต.ค.61
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
6
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2854
25 ต.ค.61
รายงานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทานของกลุ่มธารกมล
(สีเหลือง)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2853
25 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยาการบุคคล รุ่นที่ 1
10
ผคป.สระบุรี เพชรบูรณ์
ผคบ.นครหลวง ป่าสักใต้
มหาราช บางบาล บส.ชป.10
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
และกรุณาแจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ
หากประสงค์จะเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
โปรดแจ้งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 2 พ.ย.61
บส.ชป.10
2852
25 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดทำแผนงานและงบประมาณงานก่อสร้าง รุ่นที่ 3
14
ผผง.ชป.10 และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และกรุณาแจ้งให้ข้าราชการในสังกัด
ตามรายชื่อที่แนบทราบ หากประสงค์
จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โปรดส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
บส.ชป.10
2851
25 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 9
13
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดตามรายละเอียด
ที่แนบ และผู้ที่มีคุณสมบัติ ตามที่ท สบค.
กำหนด หากประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โปรดส่งรายชื่อมาให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 29 ต.ค.61

บส.ชป.10
2850
25 ต.ค.61
การเร่งดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (ประเด็นเร่งด่วน)
25
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.
เพื่อดำเนินการ
นิติกร
2849
24 ต.ค.61
ขอให้ตรวจสอบเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนที่ติดตั้ง ณ เขื่อนทุกแห่งในเขต
สำนักงานชลประทานที่ 10
5
ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี ลพบุรี
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
โปรดดำเนินการกรอกข้อมูลส่ง ปข.ชป.10
ภายในวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61ก่อนเวลา 12.00 น.
ผจบ.ชป.10
2848
24 ต.ค.61
แผนเพาะปลูกฤดูแล้ง จ.ลพบุรี และการสร้างความเข้าใจกับ Operation Team
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2847
24 ต.ค.61
การขยายพื้นที่โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลัง
ฤดูทำนา
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2846
24 ต.ค.61
สรุปผลการประชุมตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2845
24 ต.ค.61
การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ
ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google Forms
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2844
24 ต.ค.61
บัญชีงานระหว่างก่อสร้างคงค้างในระบบ GFMIS
4
ผอ.ทุกโครงการฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดแจ้งเจเาหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามบันทึก ผอ.พด.
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
งบ.ชป.10
2843
24 ต.ค.61
นางอ่อง สุขนา มารดาลูกจ้างประจำ นายละออ สุขนา ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2842
24 ต.ค.61
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2841
24 ต.ค.61
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัด
เลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ระดับภาค และระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี 2562
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2840
24 ต.ค.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี
12
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2839
24 ต.ค.61
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ ผคส.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2838
24 ต.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
24 ตุลาคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.
ผคบ. ผคส.10 หัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ และหน่วยงานที่
ปฎิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ และรับจดหมาย/เอกสา/พสุด
ได้ที่งานธุรการ หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ภายในเวลา 1 อาทิตย์
ธก.ชป.10
2837
24 ต.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน
กันยายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2836
24 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์จะร่วมทำบุญ
ขอให้รวบรวมที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2835
24 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์จะร่วมทำบุญ
ขอให้รวบรวมส่งเงินที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2834
24 ต.ค.61
ขอเชิญส่งตัวผู้สมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119
ประจำปีงบประมาณ 2562
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการศึกษา
หละสูตรดังกล่าวฯ โปรดส่งใบสมัคร
พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 25 ต.ค.61
บส.ชป.10
2833
22 ต.ค.61
ผลการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2832
22 ต.ค.61
ขอแจ้งการโอนขายบิลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
15
ผจบ.ชป.10 ผคบ.ป่าสักใต้
โคกกะเทียม เริงราง และ
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2831
22 ต.ค.61
มอบหมายการกำกับดูแลโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูทำนา 2561
1
ผคบ.มโนรมย์ คลองเพรียว-เสาไห้
ผคป.สระบุรี และ เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2830
22 ต.ค.61
ขอส่งแผนงานปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62
2
ผคบ. และ ผคป.
(ยกเว้น ผคป.เพชรบูรณ์)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2829
22 ต.ค.61
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2828
22 ต.ค.61
ขอเปลี่ยนสถานะจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองฉอดการโยธา เป็น บริษัท เมืองฉอดการโยธา จำกัด
17
รอง ผส.ชปง10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2827
22 ต.ค.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร "ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ"
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้าอบรมฯ
เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว
โปรดส่งรายชื่อมาที่งานบริหารบุคคลฯ
บส.ชป.10
2826
22 ต.ค.61
ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมพิฑีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม
และโครงการเสริมสร้างความรู้สู่ความสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนว
พระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 พ.ศ.2561
9
ผคบ.นครหลวง และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้าร่วมพิธี
มอบประกาศฯ ดังกล่าว โปรดกรอก
แบบตอบรับที่แนบ ส่งให้ผู้จัดโดยตรง
ภายในวันที่ 29 ต.ค.61
บส.ชป.10
2825
22 ต.ค.61
ปรับแผนการเพาะปลูกพืชและการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง ปี 2561/62
2
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค
โคกกะเทียม และ มหาราช
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2824
22 ต.ค.61
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2561
(ครั้งที่ 5/2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผคป. ผคบ.
ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20
ผจจ.21 ผบค.5 คก คข.5 คก
คร.5. คก. สก.3 สธ. ผด.10 สธ.
และ จด.2/3 มด.
เพื่อทราบ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
เวลา 09.00 น
. ณ ห้องประชุม สชป.10
หากมีข้อมูลนำเสนอให้ประสานกับ
งานธุรการ สชป.10
ธก.ชป.10
2823
22 ต.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการทฤษฎีใหม่
14
ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2822
22 ต.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การสำรวจ
กันเขตชลประทานและการจัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน รุ่นที่ 2
11
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2821
22 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/112/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2820
22 ต.ค.61
การยืนยันเงินยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล
ในระบบ GFMIS
5
ผคป.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดแจ้งหน่วยเบิกจ่าย
ตรวจสอบและยืนยัยยอดเงินฝากคลัง
คงเหลือให้กองการเงินฯ
ภายในวันที่ 26 ต.ค.61
งบ.ชป.10
2819
22 ต.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดงาน Thailand Social Expo 2018
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2818
22 ต.ค.61
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2817
22 ต.ค.61
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(ไตรมาส 4/2561)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2816
22 ต.ค.61
ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการและ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สู่การปฏิบัติในพื้นที่
3
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ผง.ชป.10
2815
22 ต.ค.61
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563)
และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
2
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.ลพบุรี และ
ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2814
22 ต.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของหน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ฝบท.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด
ผผง.ชป.10
2813
22 ต.ค.61
พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี
5
ผคส.10 ผคบ.ช่องแค และ
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2812
19 ต.ค.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "พวงกุญแจผ้าญี่ปุ่น"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดกรอกใบสมัคร
ส่งมาที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
บส.ชป.10
2811
19 ต.ค.61
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"แนวทางการทำงาน Para Soil Cement ตามมาตรฐานกรมทางหลวง รุ่นที่ 1"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะสมัครเข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ โปรดกรอกใยสมัคร
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 29 ต.ค.61
บส.ชป.10
2810
19 ต.ค.61
การเร่งรัดดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทำนา
7
ผคบ.มโนรมย์ คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคป.เพชรบูรณ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2809
19 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครบรอบปีที่ 1
5
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผคป.ในสังกัด สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาและโปรดตอบรับ
ภายในวันที่ 19 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2808
19 ต.ค.61
ขอแจ้งการถึงแก่กรรม มารดาของลูกจ้างประจำ นางอรัญญา เสมอเหมือน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2807
19 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข19/109,110/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2806
19 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์ร่วมทำบุญ
ให้นำส่งที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 25 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2805
19 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์ร่วมทำบุญ
ขอให้รวบรวมที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 25 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2804
19 ต.ค.61
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2803
19 ต.ค.61
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคระกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และ
คณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับ
อำเภอ (Operation Team)
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2802
19 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์ร่วมทำบุญ
ให้นำส่งที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 26 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2801
19 ต.ค.61
แจ้งนายอนงค์ แสงสว่าง ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2800
19 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้เบื้องต้น
ด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 4

9
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
ตามรายชื่อที่แนบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
จำนวน 2 คน สำรอง 1 คน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 26 ต.ค.61
บส.ชป.10
2799
19 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการดำเนินงานทางวินัยสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าฝ่าย
รุ่นที่ 16-17
9
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะรับกาฝึกอบรมฯ
โปรดแจ้งรายชื่อและรุ่นที่จะอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 25 ต.ค.61
บส.ชป.10
2798
19 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การศึกษาวางโครงการเบื้องต้นและการจัดทำ Reclonnaissance Study Report
รุ่นที่ 3
9
ผวศ.ชป.10 (สำนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
ตามรายชื่อที่แนบเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
จำนวน 2 คน สำรอง 1 คน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 29 ต.ค.61
บส.ชป.10
2797
19 ต.ค.61
ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภท
อำนวยการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.ดครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2796
19 ต.ค.61
การสำรวจความพร้อมการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา
การเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผวศ.ชป.10 ผคบ.บางบาล และ
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
โปรดกรอกแบบตอบรับที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 26 ต.ค.61
บส.ชป.10
2795
19 ต.ค.61
ขอประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคากรวิจัยและโครงการฝึกอบรมของสำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2562
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์เข้ารับทุนโปรดกรอกใบสมัคร
ขอรับทุนได้ตามเว็บไซต์ที่แนบ
พร้อมส่งเอกสารประกอบการรับสมัครในระบบ
และกรอกแบบฟอร์ม ฝอ.142
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
บส.ชป.10
2794
19 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1538/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง
และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2793
19 ต.ค.61
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคล
(คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2792
18 ต.ค.61
ขอให้จัดทำรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทานมอบหมายให้ลูกจ้างประจำ
ปฏิบัติหน้าที่
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ
เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 2 พ.ย.61
บส.ชป.10
2791
18 ต.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ
ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 22 ต.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2790
18 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561)
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2789
18 ต.ค.61
ขอส่งรายงานการประชุม
9
ผจบ.ชป.10 ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบ หากมีข้อแก้ไข
เพิ่มเติมประการใดโปรดแจ้งฝ่ายเลขนุการ
ภายในวันที่ 25 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2788
18 ต.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสะพานลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3196
แยกทางหลวงหมายเลข 311 (ลพบุรี) - กม.93+500 (ต่อเขต สน.บท.อ่างทอง-
อยุธยา) ที่ กม.75+432) จ.ลพบุรี
5
ผจบ.ชป.10
โปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 26 ต.ค.61
เวลา 09.00-12.00
ณ ห้องประชุมชลสิทธิ์
โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนช์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
2787
18 ต.ค.61
แนวทางการขับเคลื่อนคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ กรมชลประทาน
( Download
แบบฟอร์ม)
11
ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการตามที่ ผง.ชป.10 แจ้ง
จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มฯ
จัดส่งให้ฝ่ายแผนงานฯในรูปแบบเอกสาร
และๆฟล์ข้อมูล (PDF, EXCEL)
ภายในวันที่ 19 ต.ค.61
ผง.ชป.10
2786
18 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการติดตามและสอนงานสำหรับการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา รุ่นที่ 4
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ฯ
ซึ่งรับผิดชอบการประเมินผลงานฯ
และแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 ต.ค.61
บส.ชป.10
2785
17 ต.ค.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนา
ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 24
11
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคส.10
และ ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อดำเนินการ
กรอกรายละเอียดใบสมัครและ
กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้ารับ
การฝึกอบรมฯ ตามที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 25 ต.ค.61
บส.ชป.10
2784
17 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1511/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการ
แทน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2783
17 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ในการผลักดันโครงการเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย
36
ผวศ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.มหาราช และ เริงราง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบความก้าวหน้าใบเบื้องต้น
ผผง.ชป.10
2782
17 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 134/2561 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออก
จากราชการ
1
ผคก.ชป.10 และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2781
17 ต.ค.61
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (ทุกแหล่งงบประมาณ)
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2780
17 ต.ค.61
ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง MTEF
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลฯ ตามข้อ 2
และจัดส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ต.ค.61
ผง.ชป.10
2779
17 ต.ค.61
วารสารข่าประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 53 ปีที่ 5 ประจำเดือน
กันยายน 2561
29
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2778
17 ต.ค.61
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจาณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2777
17 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 17 ตุลาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2776
17 ต.ค.61
ขอเรียนเชิญเป็นแขกวีไอพี และนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าชมงานเป็นหมู่คณะในงาน
"เมทัลเล็กซ์ 2018"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2775
17 ต.ค.61
แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ
ต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 และมาตรา 28
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2774
17 ต.ค.61
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและ
ติดตามการปฏิบัติราชการแทนในภูมิภาค
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2773
17 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 16 ต.ค.2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2772
17 ต.ค.61
ผลการจัดซ้อจัดจ้างงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (งบ พ.ร.บ.)
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2771

16 ต.ค.61

รายงานการประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ ธก.ชป.10 และ
ปท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบ และขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน
เข้าร่วมประชุมในศุกร์วันที่ 19 ต.ค. 61
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สชป.11


ธก.ชป.10
2770
16 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวเบญจมาศ
สวัสดิพงษ์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2769
16 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการโดยไม่ต้องประเมินผลงาน (นายวีระพงษ์ แดงเหลือ)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2768
16 ต.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกันยายน 2561
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10
และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2767
16 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
11
ผคป.สระบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร
ที่อยู่ในเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ
และส่งราชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ต.ค.61
บส.ชป.10
2766
16 ต.ค.61
นายนิตย์ เกษชุมพล อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2765
16 ต.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสำรวจ
กันเขตชลประทานและการจัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน รุ่นที่ 2
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา บุคลากรในสังกัด
ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักสำรวจฯ แจ้งมา
และส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 16 ต.ค.61
บส.ชป.10
2764
16 ต.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการต้อนรับการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2763
16 ต.ค.61
ขอให้ส่งข้อมูลข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2762
16 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2761
16 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1481/2561 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับคัดเลือก
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2760
16 ต.ค.61
การสำรวจความพร้อมการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการพัฒนา
การเกษตร และสหกรณ์ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง2561
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.เริงราง ป่าสักชลสิทธิ์ มหาราช โคกกะเทียม
คลองเพรียว-เสาไห้ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมฯ
โดยกรอกรายละเอียดแบบตอบรับที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 26 ต.ค.61
บส.ชป.10
2759
16 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร RID
Camp for Executive Officers รุ่นที่ 1
12
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชปง10 และ
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ
โปรดแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 17 ต.ค.61
บส.ชป.10
2758
16 ต.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Facilitator for Change รุ่นที่ 53
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดสมัครทางแบบฟอร์ม
Online ถึงวันที่ 8 พ.ย.61
และส่งสำเนาให้งานบริหารบุคคลฯทราบด้วย
บส.ชป.10
2757
12 ต.ค.61
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 909/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2756
12 ต.ค.61
รายชื่ออาสาสมัครชลประทาน ณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และอาสาสมัคร
ชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2755
12 ต.ค.61
การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และกรุณาแจ้งข้าราชการ
ในสังกัดทราบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ตามเว็บไซต์ข้างต้น
บส.ชป.10
2754
12 ต.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Effective Communication) สรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจโปรดส่ง
ใบสมัครพร้อมสำเนาผลคะแนน
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 16 ต.ค.61
บส.ชป.10
2753
12 ต.ค.61
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องแนวทางและวิธีการ
ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์และการจัดทำ
รายงานตามมตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2752
12 ต.ค.61
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำ
ของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการ
ต้องจัดให้มีตามมาตรา 19แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้าบงานในฝ่ายบริหารฯฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2751
12 ต.ค.61
สรุปผลการสัมมนา"การประเมินผลแผนงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2750
12 ต.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนตุลาคม 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้าบงานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและประสงค์ร่วมบริจาคทำบุญ
หรือร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
ธก.ชป.10
2749
12 ต.ค.61
แจ้งนางกังวล เม่นน้อย มารดาของนางวรรณดี เชื่อท้าว ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2748
12 ต.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2747
12 ต.ค.61 ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 91 ปีที่ 8 ประจำเดือนกันยายน
2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2746
12 ต.ค.61
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมป์ในระบบ
ราชการไทยให้เป็นรูปธรรม" (ฉบับพกพา)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2745
12 ต.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ตามบันทึกของ ผอ.พด. ต่อไป
ธก.ชป.10
2744
12 ต.ค.61
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2561 -
กันยายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2743
12 ต.ค.61
ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ...) พ.ศ....
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2742
12 ต.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 39 ปีที่ 4
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2741
11 ต.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคาระห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video
Conference)
1
ผคบ. แล ผคป.
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง SWOC 10
ในวันอังคารที่ 16 ต.ค.61 เวลา 14.00 น.
ผจบ.ชป.10
2740
11 ต.ค.61
ขอความร่วมมือในการดูแลและอนุรักษ์รักษาคลอง
12
ผผง.ชป.10 ผคบ.ช่องแค
โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2739
11 ต.ค.61
ขอผ่อนผันมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีจังหวัดอุตรดิตถ์
ขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำปาด เพื่อก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน ณ
ช่องภูดู๋ ท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์
4
ผคส.10 และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2738
11 ต.ค.61
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.สระบุรี
ปบ.ชป.10
เพื่อทราบและใช้ประกอบการดำเนินงานต่อไป
ผจบ.ชป.10
2737
11 ต.ค.61
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูลให้ถูกต้องฯ
ส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 13 ต.ค.61
ผง.ชป.10
2736
11 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโฒษณาลงในหลังสือชลกรฉบับ "วันชูชาติ"
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
หากประสงค์ให้การสนับสนุน
ขอให้นำส่งที่งานธุรการ ภายในวันที่ 19 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2735
11 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2734
11 ต.ค.61
คำสั่งสำนักงานฯ ที่ 43/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อย จัดงานพัฒนาระบบ
กสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาลุ่มน้ำป่าสัก เนื่องในวันดินโลก ปี 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2733
11 ต.ค.61
แนวทางการบริหารงบประมาณ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน และโครงการ
ปรับปรุงงานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2732
11 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมชลประทาน ประจำปีพุทธศักราช
2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
หากมีผู้ประสงค์ร่วมพิธีโปรดแจ้งรายชื่อ
ให้งานธุรการ ภายในวันที่ 22 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2731
11 ต.ค.61
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2730
11 ต.ค.61
ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2729
11 ต.ค.61
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง
"งานก่อสร้างชลประทาน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2728
11 ต.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การปฏิบัติงานทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างในสนาม รุ่นที่ 3
7
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการในสังกัด
ตามรายละเอียดที่แนบ จำนวน 1 คน
สำรอง 1 คน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
และส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 26 ต.ค.61
บส.ชป.10
2727
10 ต.ค.61
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และการตรวจสอบ
วัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 6"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมฝึกอบรมฯ และส่งใบสมัคร
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 19 ต.ค.61
บส.ชป.10
2726
10 ต.ค.61
กำหนดการใหม่ (ตามสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2725
10 ต.ค.61
การจ้างพนักงานเงินทุนเพื่อการชลประทาน และลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน
2
ฝบท.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และจัดส่งรายชื่อพร้อมเอกสาร
ที่ส่วนเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้โครงการพิเศษ
ภายในวันที่ 22 ต.ค.61
ผผง.ชป.10
2724
10 ต.ค.61
แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทาน ประจำปี
พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2723
10 ต.ค.61
การดำเนิการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2722
10 ต.ค.61
รายงานการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อ
จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2721
10 ต.ค.61
แนวทางการประกาศรายละอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2720
10 ต.ค.61
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาวิทยากรกระบวนการชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 11)
5
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มโนรมย์
โคกกะเทียม และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ
สมัครได้ทาง Online โดย Scan QR Code
ตามที่แนบ และส่งสำเนาการสมัคร
ให้งานบริหารบุคคลฯ ทราบด้วย
บส.ชป.10
2719
10 ต.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมแสดงจำอวดหน้าม่านการกุศล โครงการ "ธารน้ำใจ
สู่ทหารผ่านศึกจังหวัดลพบุรี"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบหากให้การสนับสนุน
ขอให้แจ้งงานธุรการ
ภายในวันพุธที่ 17 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2718
10 ต.ค.61
ขอสั่งการในที่ประชุม SWOC 8 ตุลาคม 2561
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2717
10 ต.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 4-5"
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมฯ
สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ที่แนบ
และโปรดส่งสำเนาใบสมัคร
มาที่งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
บส.ชป.10
2716
10 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2715
10 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2561)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2714
10 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
หากมีความประสงค์จะรับนักศึกษาฯ
และกรุณาแจ้งรายละเอียดให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 19 ต.ค.61
บส.ชป.10
2713
10 ต.ค.61
เรียนเชิญร่วมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี
งบประมาณ 2562
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม
ป่าสักชลสิทธิ์ ผคส.1/10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2712
10 ต.ค.61
ด่วน
ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการชลประทาน
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2711
10 ต.ค.61
ขอให้จัดส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทน
ตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
ผคส.10 และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 16 ต.ค.61
ผผง.ชป.10
2710
10 ต.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ (Agenda) และโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ประจำเดือน กันยายน 2561
2
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2709
10 ต.ค.61
ขอให้จัดทำข้อมูลด้านแผนงานแนวความคิดสร้างสรรค์ (Create) และ
ด้านนวัตกรรม (Innovation)
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา และ ส่ง ยศ.ชป.10
ภายในวันที่ 12 ต.ค.61
ผผง.ชป.10
2708
9 ต.ค.61
แจ้งข้อมูลการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 และการกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปีงบประมาณปี พ.ศ.2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ที่ได้รับอนุมัติจาก
กรมบัญชีกลาง
8
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึกของ ผอ.งบ.ต่อไป
งบ.ชป.10
2707
9 ต.ค.61
ขอแก้ไขอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งที่ใช้วุฒิ ปวช.
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2706
9 ต.ค.61
ข้อสั่งการในที่ประชุม SWOC 8 ตุลาคม 2561
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2705
9 ต.ค.61
แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
11
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จและ
ส่งผลรับราคา (แบบ งท.04)
ให้ฝ่ายโครงการพิเศษ
ภายในวันที่ 25 ธ.ค.61
ผผง.ชป.10
2704
9 ต.ค.61
ขอสำรวจรายชือ่บุคากรที่ประสงค์เข้าร่วม โครงการทัศนศึกษาภายในประเทศ
(จังหวัดราชบุรี)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดส่งใบสมัคร
พร้อมชำระเงินโดยตรง
ที่สวัสดิการและพัฒนาคุรภาพชีวิต
บส.ชป.10
2703
9 ต.ค.61
ขอให้แจ้งยืนยันรายชื่อเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานที่มิๆด้เบิกจ่ายเงินเอง
4
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
แจ้งยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
การเงินของหน่วยงานฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 16 ต.ค.61
บส.ชป.10
2702
9 ต.ค.61
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2701
9 ต.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนคร (ครั้งที่ 3)
4
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2700
9 ต.ค.61
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้ประสานงานกลุ่มสีและผู้ประสานงานชมรมกีฬาของกลุ่มสี
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมดังกล่าว
จึงให้แจ้งเชิญท่านร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค..61 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ธก.ชป.10
2699
8 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/108/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2698
8 ต.ค.61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
และหัวหน้าหน่วยงาน
ในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
สำนักฯ 10 จึงได้กำหนดกิจกรรมฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ต.ค.61
ธก.ชป.10
2697
8 ต.ค.61
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
5
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ ในเขตสชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ กผง.แจ้งข้างต้น
ผผง.ชป.10
2696
8 ต.ค.61
มติ ครม. เห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสำหรับ
โครงการ จ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
11
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2695
8 ต.ค.61
การปฏิบัติงานตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการการปลูกข้าวโพด
หลังฤดูทำนา
6
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2694
8 ต.ค.61
ขอให้จัดทำรายละเอียดข้อมูลพื้นที่โครงการฯ ที่เข้าร่วมโครงการสารพลัง
ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อดำเนินการ
ส่งรวบรวมที่ ผจบ.ชป.10
ที่ e-mail 1460 Rid 10 @ g-mail.com
ภายในวันที่ 10 ต.ค.61 (ก่อน 12.00 น.)
ผจบ.ชป.10
2693
8 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1446/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2692
8 ต.ค.61
ผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2691
8 ต.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการกันเวงินงบประมาณปี พ.ศ.2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและจัดส่งให้งานการเงิน
สำเนา หน่วยเบิกจ่าย
ภายในวันที่ 8 ต.ค.61
งบ.ชป.10
2690
8 ต.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนกรกฎาคม
- กันยายน 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2689
5 ต.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผจบ.ชป.10
2688
5 ต.ค.61
แนวทางการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
2687
5 ต.ค.61
สรุปผลการประชุมฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2686
5 ต.ค.61
แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิด
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2685
5 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายพฤพนธ์ ภานุศรี)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารทั่วไป
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2684
5 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายศิวาวุธ เหลือมพล)

6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้า
งานในฝ่ายบริหารทั่วไป
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2683
5 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 8 ต.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2682
5 ต.ค.61
การเผยแพร่แผนและคู่มือที่เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
ผผง.ชป.10
2681
5 ต.ค.61
ให้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(ระบบติดตาม Online กองแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
2680
5 ต.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ประเมินผล
กระทบจากงานวิจัยอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รุ่นที่ 2"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้สนใจ
โปรดสมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบฯ
และส่งสำเนาใบสมัครให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 ต.ค.61
บส.ชป.10
2679
5 ต.ค.61
กรอบอัตรากำลังตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวตามอัตราราคาต่อหน่วย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2678
5 ต.ค.61
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 รุ่นที่ 11
9
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช และ
มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2677
5 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯที่ ข 19/107/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2676
5 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2675
5 ต.ค.61
ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562
1
ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาส่งรูปตามข้อ 1
ให้งานประชาสัมพันธ์ฯ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 31 ต.ค.61
บส.ชป.10
2674
5 ต.ค.61
แจ้งสรุปผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบรหารจัดการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ประจำปี 2562 สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับความดี
ความชอบ (โควต้าสำนักงานชลประทาน) และขอรายชื่อเพื่อจัดทำเกียรติบัตร
24
ผคบ.มโนรมย์ ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคป.เพชรบูรณ์ สำเนา
ผจบ.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอรายชื่อ
ให้ สชป.10 เห็นชอบ และส่งกรมฯ
ภายในกำหนดต่อไป (เพื่อจัดทำเกียรติบัตร)
ผจบ.ชป.10
2673
5 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2672
5 ต.ค.61
สรุปข่าวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 10
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2671
5 ต.ค.61
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบลแะพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2670
5 ต.ค.61
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน
ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2669
5 ต.ค.61
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพลอดุยเดช ปรมนาถบพิตร
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาจัดกิจกรรม
ตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด
ธก.ชป.10
2668
5 ต.ค.61
บิดาของนาย เรืองโชค ชัยดำรงคืกุล ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2667
5 ต.ค.61

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลแผนงาน/โครงการ ที่มีท่อเป็นส่วนประกอบ ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562

2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10

เพื่อพิจารราดำเนินการ
ตรวจสอบและจัดทำข้อมูล
ตามบันทึกกองแผนงานข้างต้น
ส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 9 ต.ค.61

ผผง.ชป.10
2666
4 ต.ค.61
ด่วน
ขอเชิญประชุมเพื่อหารือและมอบหมายงาน
4

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์

เพื่อทราบ
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 5 ต.ค.61 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักฯ (ชั้นบน)
ธก.ชป.10
2665
4 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2561)
4

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ

เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2664
4 ต.ค.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 5 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนตุลาคม 2561
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2663
4 ต.ค.61
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2662
4 ต.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรศาสตร์พระราชากับสน้อมนำไปสู่การปฏิบัติของกรมชลประทาน รุ่นที่ 1-5(ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
3
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.ป่าสักใต้ มโนรมย์ และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2661
4 ต.ค.61
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงสตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2660
4 ต.ค.61
การรับสมัครคัดเลือกทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ
เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate for Policy Studies
(GRIPS) ณ กรุงโตเกียว
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้สนใจโปรดส่งใบสมัคร
พร้อมเอกสารประกอบไปที่สำนักงาน กงพ.
ภายในวันที่ 2 พ.ย.61
ทางไปรษณียืด่วนพิเศษ (EMS)
บส.ชป.10
2659
4 ต.ค.61
ขอส่งแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
29
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2658
4 ต.ค.61
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้าร่วมการสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑืคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผผง.ชป.10 และ ปท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2657
4 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1435/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2656
4 ต.ค.61
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผองส่วน และ ผอ.ดครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
และกรุณาส่งผลการดำเนินงาน
ตามแบบติดตามผลที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 19 ต.ค.61
บส.ชป.10
2655
4 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1433/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2654
4 ต.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1436/2561 เรื่องย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2653
4 ต.ค.61
ขอให้ตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับข้อมูลในระบบ Putil
2
ผคก.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกกองแผนงาน
และส่ง ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 4 ต.ค.61
ผง.ชป.10
2652
4 ต.ค.61
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
ประจำปี พ.ศ.2562
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ
พร้อมทั้งยืนยันการตรวจสอบฯ
ส่งให้งานประชาสัมพันธ์ฯ
ภายในวันที่ 6 พ.ย.61
ปท.ชป.10
2651
3 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคณะกรรมการจัดการชลประทาน
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ
สพ.ชป.10
เพื่อโปรดกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
รวบรวมที่ สพ.ชป.10
ภายในวันที่ 5 ต.ค.61
ผจบ.ชป.10
2650
3 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/103/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2649
3 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/104,105/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัตหน้าที่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2648
3 ต.ค.61
รายการคำนสณประกอบการขออนุญาตก่อสร้างถนนและปรับปรุงถนน
คันคลองชลประทานฯ
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
และแจ้งผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ผจบ.ชป.10
2647
3 ต.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2646
3 ต.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กันยายน 2561
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2645
3 ต.ค.61
ขอเชิญร่วมทำบุญทอกกฐินสามัคคี
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2644
3 ต.ค.61
การมอบหมายนิติกรช่วยงานด้านการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ ให้เช่า
ที่ราชพัสดุ และการขออนุญาตใช้น้ำฯ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และ นิติกร
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2643
3 ต.ค.61
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 (1 เมษษยน 2561 -
30 กันยายน 2561) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
(Download เกณฑ์ข้าราชการ)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10ป
พื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
2642
3 ต.ค.61
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561 -
30 กันยายน 2561) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
พื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
2641
3 ต.ค.61

หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561
(Download หลักเกณฑ์)

3

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารฯ

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลา และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้โดยเคร่งครัด

บส.ชป.10
2640
3 ต.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (วันที่ 11 กันยายน 2561)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2639
3 ต.ค.61
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลข้าราชการในสังกัดเพื่อเตรียมการในการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
กรอกแบบสำรวจเพื่อเตรียมการ
ในการจัดฝึกอบรมฯ และข้อเสนอแนะฯ
(เอกสารแนบ 1 และ 2)
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 4 ต.ค.61
บส.ชป.10
2638
3 ต.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2637
2 ต.ค.61
แจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ
3

ผจบ.ชป.10 ฝบท.ชป.10
ผคบ.มหาราช โคกกะเทียม
เริงราง และ ผคป.พระนครศรี
อยุธยา (สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เปลี่ยนเวลาเป็นเริ่ม 08.30 น.
ธก.ชป.10
2636
2 ต.ค.61
ขอให้รื้อย้ายสาธารณูปโภคที่ติดขัดในพื้นที่ก่อสร้าง
1
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบ
ในวันที่ 3 ต.ค.61 เวลา 10.00 น.
ธก.ชป.10
2635
2 ต.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 12 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนสิงหาคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2634
2 ต.ค.61
แผนการจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2561/62
4
ผคบง และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผสงชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2633
2 ต.ค.61
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.) และ
งบเพิ่มเติม (ไทยนิยมยั่งยืน)
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2632
2 ต.ค.61
กรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี
งบประมาณ 2562
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2631
2 ต.ค.61
"หลักเกณฑ์และคุฯสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมสำรวจ"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2630
1 ต.ค.61
ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2629
1 ต.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/101/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2628
1 ต.ค.61
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 42/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
ด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงาน
ชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2627
1 ต.ค.61

ขอข้อมูลการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้าง/การบริหารพัสดุภาครัฐของ
หน่วยงาน
(Download ผลเบิกจ่ายฯ)

6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารราดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2626
1 ต.ค.61

ขอให้จัดทำแผนงาน/โครงการ ที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วน
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน งบประมารในการปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาร รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
และจัดส่งรายละเอียดข้อมูล
ให้ ผง.ชปง10 ภายในวันที่ 3 ต.ค.61
ผผง.ชป.10
2625
1 ต.ค.61
การกำหนดให้งานบริหารทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนา
ประสิทธิภาพในราชการโดยสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในราชการ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2624
1 ต.ค.61
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพท์
กรมชลประทาน (ams)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ งบ.ชป.10
และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบและดำเนินการ
พด.ชป.10
2623
1 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นาบุญสม สาระ)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2622
1 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจิตรกร หวังสุด)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2621
1 ต.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายถิรวุฒิ ณ ลำปาง)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2620
1 ต.ค.61
ขอแจ้งกรอบวงเงิน งบดำเนินงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 (อนุมัติครั้งที่ 2)
14
ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผง.ชป.10