ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2560

.
มี.ค.61
(นายชวลิต มะหะมะ (นา (นายวรพงษ์ หล่าย
ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0282
31 ม.ค.61
การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0281
31 ม.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 140/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0280
31 ม.ค.61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0279
31 ม.ค.61
การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกข้าวเหลื่อมเวลา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2561
5
ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง มหาราช
บางบาล และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0278
31 ม.ค.61
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
(ไตรมาส 1/2561)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0277
31 ม.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ (นายชวลิต มะหะมะ
และ นายปิยพัฒน์ เหลือโกศล)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0276
31 ม.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวแก้วตา
พะนิจรัมย์)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0275
31 ม.ค.61
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน
ต่าง ๆ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0274
31 ม.ค.61
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคบ.บางบาล และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0273
31 ม.ค.61
ขอเชิญร่วมแต่งไทย และร่วมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์
มหาราชในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0272
31 ม.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
3 มกราคม 2561)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0271
31 ม.ค.61
ขอความร่วมมือส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการชลประทาน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2561
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมฝึกอบรมฯ
แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ
สชป.10
ภายในวันที่ 5 ก.พ.61

บส.ชป.10
0270
30 ม.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร คอนกรีตสมัยใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
3
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0269
30 ม.ค.61
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ให้เป็นไปตาม มติ ครม.
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อเร่งรัดดำเนินการและ
พิจารณาตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
0268
30 ม.ค.61
รายงานสรุปผลการประชุม วันที่ 28 มกราคม 2561
1
ผคบ.ผคป.
เพื่อโปรดทราบ
ผจบ.ชป.10
0267
30 ม.ค.61
ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีรายละเอียดการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงาน
ราชการในสังกัด
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการทุก
โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาขอให้ท่านดำเนินการ
จัดทำบัญชีรายละเอียดการเกลี่ย
อัตรากำลังโดยจัดส่งเอกสาร
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 15 ก.พ.61
บส.ชป.10
0266
30 ม.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม การบรรยาย/อภิปราย/เสวนาและ
การเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0265
30 ม.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างชลประทานของ
สำนักงานชลประทานที่ 3
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0264
29 ม.ค.61
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิดสินค้าเกษตร 882 ศูนย์
10
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่
ผจบ.ชป.10 เสนอภายในกำหนด
ผจบ.ชป.10
0263
29 ม.ค.61
ขอเปลียนวันและสถานที่จัดประชุมสัมมนา
13
รอง ผส.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0262
29 ม.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งบุคลากรในสังกัด
เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าว
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 30 ม.ค.61
ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
0261
29 ม.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
11
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0260
29 ม.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0259
29 ม.ค.61
ส่งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือน
มกราคม 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0258
29 ม.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0257
29 ม.ค.61
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0256
29 ม.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสุนทร สุนทรศิริ)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0255
29 ม.ค.61

ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวรพงษ์ หล่ายบุญ)

3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0254
29 ม.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวจิตรลดา เพียรภัณฑวณิช)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0253
29 ม.ค.61
คุณแม่ลำดวน ศิริกุล มารดาของ นายวีระยศ ศิริกุล อดีต ผชช.สชป.10
ถึงแก่กรรม
1
ผส.ชป.10รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0252
29 ม.ค.61
การจัดกิจกรรมการรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ สามารถ
สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
www.lopburi.go.th
ธก.ชป.10
0251
29 ม.ค.61
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล
12
ผคป.สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
0250
26 ม.ค.61
การดำเนินการกำจัดวัชพืช ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในส่วนที่สำนัก
เครื่องจักรกลรับผิดชอบ
2
ผจบ.ชป.10 ผคป.สระบุรี
ผคบ.ทุกโครงการ (ยกเว้น ผคบ.มโนรมย์
และ ป่าสักชลสิทธิ์)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
0249
26 ม.ค.61
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคไข้หวัดใหญ่
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0248
26 ม.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการชลประทาน"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ก.พ.61
บส.ชป.10
0247
26 ม.ค.61
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่สมาชิกสมาคมนักอุทกวิทยาไทยเข้าร่วมเสวนาวิชาการ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมเสวนาฯ
ให้แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 7 ก.พ.61
บส.ชป.10
0246
26 ม.ค.61
รายงานสรุปผลการประชุมหารือการกำหนดแนวทางการเร่งรัด
การดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.31)
7
ผคส.10 ผคบ.เริงราง ผคป.ลพบุรี และ
ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0245
26 ม.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "คอนกรีตสมัยใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561"
3
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0244
26 ม.ค.61
คำำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 102/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษา
ราชการแทน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0243
26 ม.ค.61
ซ้อมความเข้่าใจการขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0242
26 ม.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี
(คทช.จังหวัดสระบุรี)
2
ผคป.สระบุรี
เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 7 ก.พ.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ธก.ชป.10
0241
26 ม.ค.61
การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญา
ร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0240
26 ม.ค.61
ขออนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหาร
จัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บส.ชป.10
0239
26 ม.ค.61
การจัดทำแนวทางการดำเนินงานและกรอบระยะเวลาดำเนินงาน
ตามการประชุมนโยบาย เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0238
26 ม.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video
Conference)
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบ โปรดมอบหมาย
จน.คบ./จน.คป. เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ในวันที่ 29 ม.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
0237
25 ม.ค.61
คำสั่งกรมฯที่ ข 19/14/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ด้านบริหารงานงานบุคคลแทนอธิบด
2
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0236
25 ม.ค.61
ขอเชิญคณะทำงานประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2562 เข้าร่วมฟัง
การนำเสนอของ สบ.
5
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผคส.10 ปน.ชป.10
บน.ชป.10 และ สพ.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0235
25 ม.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
35
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคก.ชป.10 บน.ชป.10 ฝบท.ชป.10
งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0234
25 ม.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"ข้อเสนอโครงการวิจัยเขียนอย่างไรให้ได้คุณภาพและโดนใจ"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารส่งบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ดังกล่าวให้ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 29 ม.ค.61
บส.ชป.10
0233
25 ม.ค.61
ซักซ้อมความเข้าใ่จเกี่ยวกับการมอบหมายให้ข้่าราชการปฏิบัติหน้าที่
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
0232
25 ม.ค.61
สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อ มโครงการปรับปรุงคลอง
ชัยนาท-ป่าสัก เป็นคลองระบายน้ำคู่คลองส่งน้ำ
3
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0231
25 ม.ค.61
โครงการจิตอาสากรมชลประทาน และแนวทางเร่งรัดการจัดตั้งกลุ่มผู้
ใช้น้ำชลประทาน และคณะกรรมการชลประทาน ให้ครอบคลุมพื้นที่
ชลประทาน
8
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อดำเนินการภายในกำหนด
ส่ง สชป.10 ที่ 1460rid10@gmail.com
ก่อนเที่ยงของวันที่ 29 ม.ค.61
ผจบ.ชป.10
0230
25 ม.ค.61
ข้อสั่งการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยหลักคิด
การตลาดนำการผลิตการเกษตรและการตรวจสอบ ติดตามประเมินผล
โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ
29

ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0229
25 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์กิจกรรมพิเศษการกุศล
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0228
25 ม.ค.61
คำสั่งกรม ที่ ข 19/11/12561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0227
25 ม.ค.61
กิจกรรม "ชาวลพบุรีพร้อมใจ แต่งไทยสายย่อ" ภายใต้โครงการสนับสนุน
กิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0226
25 ม.ค.61
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง
(นพม.) ปี 2561 (ปีที่ 2)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์
สมัครเข้ารับการอบรม
ส่งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 29 ม.ค.61
บส.ชป.10
0225
25 ม.ค.61 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 90/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและ
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0224
25 ม.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0223
25 ม.ค.61
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 1 และส่วนกลางรอบที่ 1
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0222
25 ม.ค.61
การขอแผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ (ส่วนกลาง) เพื่อเตรียม
ความพร้อมป้องกันภัยแล้ง และช่วยเหลือการเพาะปลูกฤดูแล้ง
ปี 2560/2561
3
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และบน.ชป.10
โปรดจัดเตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ส่งถึง 1460rid@gmail.com
ภายในวันที่ 29 ม.ค.61
ผจบ.ชป.10
0221
24 ม.ค.61
รายงานการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำ
ไตรมาสที่ 3/2561
7
ผคบ. ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0220
24 ม.ค.61
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/ 2561
1
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
0219
24 ม.ค.61
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0218
24 ม.ค.61
ขอให้สำรวจอาคารควบคุมบังคับน้ำทุกชนิดที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และระบบส่งน้ำชลประทานที่ชำรุด ตามรายงานของสำนักงานชลประทาน
4
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0217
24 ม.ค.61
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
0216
24 ม.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0215
24 ม.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0214
24 ม.ค.61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0213
23 ม.ค.61
ด่วนมาก
การคืนค่าตอบแทนและขอค่าตอบแทนเพิ่มของอาสาสมัครชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคบ.
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0212
23 ม.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำในยุค 4.0"
3
ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและตอบแบยืนยัน
การเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
ภายในวันที่ 24 ม.ค.61
ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้
บส.ชป.10
0211
23 ม.ค.61
ขอเชิญฟังการบรรยายทางวิชาการในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ครั้งที่ 31 ประจำปี 2561
4
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเป็นผู้แทนสำนักฯ
เข้ารับฟังการบรรยายฯ
ในวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.61 เวลา 09.00 น.
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จ
พระนารายณ์
ธก.ชป.10
0210
23 ม.ค.61
ขอเชิญประชุมสัมมนาเรื่อง "การขับเคลื่อนนโยบาลกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ
7
ผส.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา และ ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบและพิจารณา
บส.ชป.10
0209
23 ม.ค.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาภายในประเทศแบบไปเช้าเย็นกลับ "นมัสการสิ่งศักธิ์ที่ยอดเขาคิชฌกูฏ"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0208
23 ม.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำในยุค 4.00 (เพิ่มเติม)
6
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ
ผจบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0207
23 ม.ค.61
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0206
23 ม.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รุ่นที่ 22
24
ผคก.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.นครหลวง บางบาล และ
ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0205
23 ม.ค.61
ลงนามหนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
"คอนกรีตสมัยใหม่ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อให้บุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
โดยกรอกใบสมัครและส่งรายชื่อ
ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 25 ม.ค.61
บส.ชป.10
0204
23 ม.ค.61
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิค
และการประมวลผลการสำรวจแบบบูรณาการเพื่อการชลประทาน รุ่นที่ 2
10
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาบุคลากรในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 ม.ค.61
บส.ชป.10
0203
23 ม.ค.61
ยืนยันบัญชีรายชื่อ สบ.ที่เข้าร่วมการนำเสนอการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี
พ.ศ.2562
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
เข้าร่วมประชุมที่ห้อง ผจบ.
ในวันที่ 25 ม.ค.61 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
0202
22 ม.ค.61
สรุปการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี ครั้งที่1/2561 (บรรยายพิเศษ
การบริหารจัดการน้ำ)
3
ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและเป็นข้อมูลประกอบ
การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0201
22 ม.ค.61
ขอข้อมูลจัดวัดระดับน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10
2
ผคบ.โคกกะเทียม บางบาล มหาราช
มโนรมย์ ช่องแค เริงราง และ
ผคป. ลพบุรี
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0200
22 ม.ค.61
รายงานผลการประชุมการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
(นายสนิท ขาวสะอาด) ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
20
ผวศ.ชป.10 ผคบ.เริงราง และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยด่วน
ผผง.ชป.10
0199
22 ม.ค.61
ขอให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน และ
ดำเนินการจัดเก็บบันทึกข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน
1
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0198
22 ม.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 30 ปีที่ 3
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0197
22 ม.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/10/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0196
22 ม.ค.61

(เพิ่มเติม)
ขอเชิญประชุมคระทำงานจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และคณะทำงานฯ
เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานย่อยฯ และเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 23 ม.ค.61
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1
สำนักงานชลประทานที่ 10
ผจบ.ชป.10
0195
19 ม.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพระบบข้าราชการ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์ของกรมชลประทาน รุ่นที่ 4
5
ผวศ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี ผคบ.มหาราช ป่าสักใต้
นครหลวง โคกกะเทียม และ
ผคบ.มโนรมย์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0194
19 ม.ค.61
 การดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง
18
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช บางบาล และ
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0193
19 ม.ค.61
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี กิจกรรมแข่งขันจักรยาน
แรลลี่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0192
19 ม.ค.61
 สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2561
3
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0191
19 ม.ค.61
สรุปการประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำและเตรียมความพร้อมในพื้นที่
ลุ่มต่ำตอนล่าง
3
ผอ.ส่วน ผคบ.และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0190
19 ม.ค.61
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่1/2561)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0189
19 ม.ค.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกออบรม
ในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ทุนฝึกอบรมสำหรับ
ข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0188
19 ม.ค.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกออบรม
ในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนฝึกอบรมสำหรับ
ผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network))
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0187
19 ม.ค.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกออบรม
ในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ทุนอบรมผู้มีศัยกภาพ
สูงด้านการบริหารจัดการภาครัฐและภาวะผู้นำ (Advanced Public Management
and Leadership)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0186
19 ม.ค.61
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกออบรม
ในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ทุนฝึกอบรมสำหรับ
ข้าราชการประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ)
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0185
19 ม.ค.61
ข้อสั่งการเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยหลักคิด
การตลาดนำการผลิตทางการเกษตร
7
ผคบ.และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0184
19 ม.ค.61
การเสริมต่อโครงการตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ด้วยหลักคิดการ
ตลาดนำการผลิตทางการเกษตร
4
ผจบ.ชป.10 และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0183
19 ม.ค.61
รายงานการประเมินผลโครงการชลประทานขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
1
ผอ.ส่วน ผคส.10 และ ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณา
ผผง.ชป.10
0182
19 ม.ค.61
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อม โครงการปรับปรุงคลอง ชัยนาท-ป่าสัก
เป็นคลองระบายน้ำคู่คลองส่งน้ำ
1
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0181
19 ม.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ
ใช้คำราชาศัพท์ในการเขียนหนังสือราชการและประชาสัมพันธ์
3
ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี และ
ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0180
19 ม.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
ในงานชลประทาน"
3
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้
ผู้มีรายชื่อตอบแบบยืนยันการเข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ ส่งให้สถาบันพัฒนาการ
ชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 18 ม.ค.61
บส.ชป.10
0179
19 ม.ค.61
ขอเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ
ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo
2018")
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0178
19 ม.ค.61
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผน
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0177
19 ม.ค.61
ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.-มี.ค.61)
2
ผอ.ส่วนและ ผอ.โครงการในเขต
สชป.10
เืพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0176
19 ม.ค.61
ขอเชิญประชุมคระทำงานจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และคณะทำงานฯ
เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงานย่อยฯ และเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 23 ม.ค.61
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1
สำนักงานชลประทานที่ 10
ผจบ.ชป.10
0175
19 ม.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำในยุค 4.0
5
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0174
19 ม.ค.61
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0173
19 ม.ค.61
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0172
19 ม.ค.61
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0171
19 ม.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0170
19 ม.ค.61
ขอแจ้งคำแนะนำในการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับเปลี่ยนแนวคิด
ทฤษฏีใหม่ ภายใต้โครงการ5ประสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เืพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0169
19 ม.ค.61
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบ
บส.ชป.10
0168
19 ม.ค.61
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เืพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0167
19 ม.ค.61
แผนการเตรียมความพร้อมส่งน้ำฤดูนาปี/แผนพัฒนาบุคลากร
งานจัดสรรน้ำของโครงการต่าง ๆ
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบขอให้โครงการฯกรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่แนบส่งถึง
water_use@hotmail.com
ภายในวันที่ 22 ม.ค.61
ผจบ.ชป.10
0166
19 ม.ค.61
สรุปประเด็นจากการประชุมตามข้อสั่งการของ ผส.ชป.10
2
รอง ผส.ชป.10 ผคป. และ
ผคบ.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการตามข้า่งต้นด้วย
ผวศ.ชป.10
0165
19 ม.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้ติดต่อประสานงานโครงการปรับปรุงโครงข่ายหมุดหลักฐาน
ทางราบและทางดิ่งในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ระยะที่ 1
1
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค เริงราง มหาราช
ป่าสักใต้ บางบาล
เืพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
0164
18 ม.ค.61
บัญชีนวัตกรรมไทย
43
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0163
18 ม.ค.61
ขอซ้อมความเข้าใจการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการยื่น
แบบ ภ.ง.ด. 1 ก.(พิเศษ) ประจำปีภาษี ของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
0162
18 ม.ค.61
แจ้งเวียนหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน
ในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษาเพิ่มเติม
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
0161
18 ม.ค.61
(ยกเลิก)
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ
ใช้คำราชาศัพท์ในการเขียนหนังสือราชการและประชาสัมพันธ์
3
ผคป.เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา
และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบและพิจารณา
บส.ชป.10
0160
18 ม.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 1/2561 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
1
ผคป.สระบุรี และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0159
18 ม.ค.61
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0158
18 ม.ค.61
ขอแจ้งการถึงแก่กรรม ลูกจ้างประจำ นายธีระ เกตุแก้ว
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0157
18 ม.ค.61
ขอส่งวารสารข่าวและสมุดบันทึกประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การชลประทาน ฉบับที่ 1
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0156
18 ม.ค.61
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
แจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ตามบันทึกของ ผอ.พด.
ธก.ชป.10
0155
18 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของคณะกรรมาธิการ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0154
18 ม.ค.61
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงาน
รัฐระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0153
18 ม.ค.61 หลักในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตร
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0152
18 ม.ค.61
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม -
ธันวาคม 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0151
17 ม.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/05,06/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ด้านการบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0150
17 ม.ค.61
ผลการประชุม จน.คบ./จน.คป.ทุกโครงการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
ผคป.ทุกโครงการ และหัวหน้าฝ่าย
ของส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
เพื่อทราบและ
ใช้ประกอบการดำเนินงานของ
โครงการต่อไป
ผจบ.ชป.10
0149
17 ม.ค.61
การประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในการบริหารจัดการน้ำหลากลุ่ม
เจ้าหระยา ปี 2560 (ด้านประเมินผลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)
3
ผคบ.โคกกะเทียม บางบาล มหาราช
มโนรมย์ ช่องแค และ ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0148
17 ม.ค.61
การใช้งานโปรแกรมติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561จังหวัดลพบุรี (PADME)
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0147
17 ม.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/07/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0146
17 ม.ค.61

ขอยกเลิกเลข 0146
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/05,06/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
ด้านการบริหารงานบุคคลแทนอธิบด

3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0145
17 ม.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิม (ประวันที่ 17มกราคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0144
17 ม.ค.61
การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0143
17 ม.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
4
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0142
17 ม.ค.61
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนธันวาคม 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10
และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0141
17 ม.ค.61
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและ
เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด
ธก.ชป.10
0140
17 ม.ค.61
ขอส่งวารสารสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับยที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม
ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
0139
17 ม.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 60/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0138
17 ม.ค.61
แนวทางการเช่าเครื่องจักรกล
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0137
17 ม.ค.61
แจ้งเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ของสำนักงานชลประทานที่ 5
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0136
17 ม.ค.61
ตัวชี้วัดตามภารกิจและยุทธศาสตร์ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
12
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0135
17 ม.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 44 ปี่ที่ 4
ประจำเดือน ธันวาคม 2560
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0134
17 ม.ค.61
การบริหารจัดการกรณีกลุ่มประชาชนยื่นเสนอเรื่องร้องเรียน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคส.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0133
17 ม.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0132
17 ม.ค.61
(ยกเลิก)
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในงานชลประทาน"
3
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้
ผู้มีรายชื่อตอบแบบยืนยันการเข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ ส่งให้สถาบันพัฒนาการ
ชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 18 ม.ค.61
บส.ชป.10
0131
17 ม.ค.61
แบบทดสอบสมรรถนะความสามารถสำหรับ Smart Officer
7
ผวศ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้
ผู้มีรายชื่ฯทำแบบทดสอบสมรรนะ
ความสามารถสำหรับ Smart Officer
ภายในวันที่ 31 ม.ค.61
บส.ชป.10
0130
17 ม.ค.61
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี
กรมชลประทาน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0129
17 ม.ค.61
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำในยุค 4.0 "
(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 17 ม.ค.61
บส.ชป.10
0128
16 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์กิจกรรมพิเศษของสมาคมฯ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0127
16 ม.ค.61
รายงานงบการเงินสวัสดิการประจำปี พ.ศ.2560
10
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
งบ.ชป.10
0126
16 ม.ค.61
ขอแจ้งการถึงแก่กรรม มารดาของลูกจ้างประจำ นางสำราญ ยุพพงษ์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0125
16 ม.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิม (ประวันที่ 16 มกราคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0124
16 ม.ค.61
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ
โครงการ)
6
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นครั้งที่ 1
ในวันพุธที่ 24 ม.ค.61
เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ศาลาประชาคม อำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธก.ชป.10
0123
16 ม.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สะพาน
ลอยข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงหมายเลข 3196 แยกทางหลวง
หมายเลข 311(ลพบุรี) -กม.93+500
6
ผวศ.ชป.10 พด.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 23 ม.ค.61
เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องลพบุรีคอนเวนชั่น
โรงแรมลพบุรีอินน์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
0122
16 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ด้านประสานงานด้านการขออนุญาตใช้พื้นที่
อพ.สธ.วังม่วง
4
ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0121
16 ม.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 16 มกราคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบ
และรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10
หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0120
16 ม.ค.61
ขอให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
25
ผคบ. และ ผคป.และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0119
16 ม.ค.61
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0118
16 ม.ค.61
ซ้อมความเข้าใจการจัดพิมพ์หนังสือรับรองภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หัก ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2560 ของผู้รับบำเหน็จบำนาญ และ
บำเหน็จรายเดือน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
งบ.ชป.10
0117
16 ม.ค.61
ขอส่งแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ฉบับที่ 5
(พ.ศ.2561 - 2564)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0116
16 ม.ค.61
ร่างรายงานการประชุมแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
16
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผคบ.ผคป.และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0115
16 ม.ค.61
สรุปผลการสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และ
แนวโน้ม ปี 2561 "น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน"
6
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0114
16 ม.ค.61
ระงับใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0113
16 ม.ค.61
แผนการประเมิน สบ./การประเมินสถานภาพกลุ่มผู้ใช้น้ำ
4
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินงานของสำนักฯ
ขอให้โครงการกรอกข้อมูลใน
ข้อ 1,2 ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งถึงสำนักฯ
ที่ Water_use@hotmail.com
ภายในวันที่ 18 ม.ค.61
ผจบ.ชป.10
0112
15 ม.ค.61
เรียนเชิญร่วมโครงการลานวัฒนธรรม ตลาดนัดทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนา
นาชาติแห่งประเทศไทย : Thailand International Folklore Foundation
3
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเป็นผู้แทนร่วมกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 16 ม.ค.61 เวลา 17.00 น.
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
อ.เมือง จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0111
15 ม.ค.61
ด่วนมาก
ขอเชิญประชุม
2
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมแทน
ผส.ชป.10 ในวันที่ 16 ม.ค.61
เวลา 13.30 น.
ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5
ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0110
15 ม.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันและ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
0109
15 ม.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 49/2561 เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง
และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0108
15 ม.ค.61
รับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับ
ชำนาญการพิเศษ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0107
15 ม.ค.61
ย้ายและรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0106
15 ม.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิม (ประวันที่ 15 มกราคม 2561)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0105
15 ม.ค.61
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0104
15 ม.ค.61
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยุ่จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (E-mail)
การร้องเรียนร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0103
15 ม.ค.61
ขอส่งจุลสารสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 57 ประจำเดือนมกราคม 2561
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0102
15 ม.ค.61
ด่วนมาก
รายงานสรุปข้อมูลโครงการพระราชดำริที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง
6
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 แจ้งด้วย
ผผง.ชป.10
0101
15 ม.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบ่รมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์(Artifical Intelligence)
ในงานชลประทาน"
5
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0100
15 ม.ค.61
บัญชีนวัตกรรมกไทย
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0099
15 ม.ค.61
ร่างรายงานการประชุมแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0098
15 ม.ค.61
การแก้ไของค์ประกอบผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0097
15 ม.ค.61
การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basic เพื่อคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกสามารถสมัครด้วยตนเอง
ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ที่แนบ
ภายในวันที่ 25 ม.ค.61
ธก.ชป.10
0096
15 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงาน
วิจัยหรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อลงในวารสารวิชาการ"ชลสาร"
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0095
15 ม.ค.61
ขอความอนุเคราห์ให้มีบริการรถราง (รถตัวหนอน) ที่บริเวณ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
1
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0094
15 ม.ค.61
ส่งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 83
4
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0093
15 ม.ค.61
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข19/03/2561 เรื่องย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0092
15 ม.ค.61
รายงานสถานภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดิ
6
ผคป.ทุกโครงการ ผคบ.มโนรมย์
โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคบ.มหาราช
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ดำเนิการจัดทำข้อมูลพร้อมภาพถ่าย
ปัจจุบัน ของทุกโครงการ
ตามตัวอย่างที่แนบ
และจัดส่งให้ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 1 ก.พ.61
พร้อม File
ผผง.ชป.10
0091
15 ม.ค.61
ขอเชิญประชุม
4
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบแลพิจารณาดำเนินการ
เข้าร่วมประชุมในวันที่ 18 ม.ค.61
เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม สชป.10 (ชั้น 2)
ผวศ.ชป.10
0090
12 ม.ค.61
(ยกเลิก ลำดับที่ 0090)
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข19/03/2561 เรื่องย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0089
12 ม.ค.61
ยืนยันรายชื่อ Smart Farmer ที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานและขึ้นทะเบียน
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
4
ผคป.เพชรบูรณ์ และ สพ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0088
12 ม.ค.61
การฝึกอบรมอาสาสมัครชลประทานใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
6
ผคบ.โคกกะเทียม ช่องแค และ
สพ.ชป.10
เพื่อจัดส่งแบบตอบรับฯ ต่อไป
ผจบ.ชป.10
0087
12 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์
โครงการตรวจสภาพเขื่อนดินถมขนาดกลางโดยนวัตกรรมกระบวนการ
ทางธรณีฟิสิกส์ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ จังหวัดลพบุรี
5
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ ปข.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0086
12 ม.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย Video
ConFerence
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา รอง ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 15 ม.ค.61
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
0085
12 ม.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 12 มกราคม 2561)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0084
12 ม.ค.61
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0083
12 ม.ค.61
ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่ 2
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0082
12 ม.ค.61
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีตรวจราชการและพบปะเยี่ยมเยียน
ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0081
12 ม.ค.61
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อมสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0080
12 ม.ค.61
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 15 ประจำเดือนธันวาคม 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0079
12 ม.ค.61
ขอเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านพัสดุ และการเงิน
4
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0078
12 ม.ค.61
ขอให้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
3
ผจบ.ชป.10 ผคบ.ช่องแค มหาราช
ป่าสักใต้ คลองเพรียว-เสาไห้ นครหลวง
ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ ผคปเพชรบูรณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา เร่งรัดการจัดทำเอกสาร
เล่มปิดงานของงานปีงบประมาณ 2560
ตามที่ ตป.ชป.10 แจ้งข้างต้น
ส่งส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 30 ม.ค.61
ผผง.ชป.10
0077
12 ม.ค.61
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
9
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และจัดส่งเอกสารรายงาน
ให้ส่วนแผนงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด
ผง.ชป.10
0076
12 ม.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 15 ฉบับที่ 1 ปีที่ 2 ประจำเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0075
11 ม.ค.61
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมชลประทาน รุ่นที่ 4
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากสนใจเข้าร่วมโครงการ
รุณากรอกแบบฟอร์มยืนยัน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 12 ม.ค.61
ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
0074
11 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน เข้าฝึกงาน
ภาคฤดูร้อน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณา
หากมีความประสงค์จะรับนิสิตฯ
กรุณาแจ้งที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 26 ก.พ.61
บส.ชป.10
0073
11 ม.ค.61
การเปลี่ยนสถานพยาบาล
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0072
11 ม.ค.61
การประชุมวิชาการ เทคโนโลีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN CONFERENCE
ON GEOINFORMATICS 2018
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0071
11 ม.ค.61
ขอให้จัดทำประวัติการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทานย้อนหลัง
3 ปี (ปีงบประมาณ 2558-2560)
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
จัดทำประวัติการดำเนินงานฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบและ
จัดส่งข้อมูลให้ ตป.ชป.10
ทาง E-mail:tidtam_rid10@hotmail.com
ภายในวันที่ 31 ม.ค.61
ผผง.ชป.10
0070
11 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0069
11 ม.ค.61
ขอส่งจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ปีที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2560
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0068
11 ม.ค.61
ขอเรียนเชิญร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
จังหวัดปราจีนบุรี
2
รอง ผส.ชป.10 และ ผอ.ส่วน
เพื่อพิจารณา หากประสงค์ร่วมรับเสด็จ
โปรดแจ้งงานธุรการทราบ
ธก.ชป.10
0067
10 ม.ค.61
คำสั่งสำนักฯ ที่ 02/2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชกาแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10

4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0066
10 ม.ค.61
นำส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการ
ลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และ
การเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0065
10 ม.ค.61
ขอส่งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
3
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0064
10 ม.ค.61
หลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ ประจำปี 2561 (Annual International training course (AITC)2018)
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ
ให้แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 16 ม.ค.61
บส.ชป.10
0063
10 ม.ค.61
ซ้อมความเข้าใจเรื่องการรับชำระและนำส่งเงินค่าชลประทาน
ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
22
ฝบท.ชป.10 ผคบ. และ ผคป
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0062
10 ม.ค.61
ส่งสำเนาประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุม
เรือยนต์หรือเรือกลไฟ ที่เดิน รับจ้างขนส่งคนโดยสารหรือสินค้า หรือ
รับจ้างลากจูง ในทางน้ำชลประทาน ประเภท 2 ไปยื่นคำขอ
เดินเรือในทางน้ำชลประทานประเภท 2 และรับใบอนุญาต
3
ผคบ. และ ผคป
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0061
10 ม.ค.61
ขอให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำ
พื้นที่ลุ่มต่ำ ปี 2561/62
2
ผคบ. ผคป.และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0060
10 ม.ค.61
ข้อสั่งการของ ผส.ชป.10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 ผคบ. ผคป.และ ผคส.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0059
10 ม.ค.61
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/02/2561 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0058
10 ม.ค.61
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางและแผนบริหารจัดการ
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำวิกฤต
7
ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 19 ม.ค.61
ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วน
ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จ.สิงห์บุรี
ธก.ชป.10
0057
10 ม.ค.61
การคืนหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาในระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0056
10 ม.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 9
2
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.บางบาล
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0055
10 ม.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ
2
ผคป.เพชรฐูรณ์ พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค มหาราช
คลองเพรียว- เสาไห้ นครหลวง บางบาล
และ ธก.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0054
10 ม.ค.61
ร.ต.สงบ โพธิ์สิทธิ์ บิดาของนางภัทธาภรณ์ เมฆพฤษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0053
9 ม.ค.61
ส่งรายงานผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0052
9 ม.ค.61
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับ
การรักษาพยาบาลที่ศูนย์ศรีพิพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลับ
เชียงใหม
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0051
9 ม.ค.61
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0050
9 ม.ค.61
ขอเปลี่ยนสถานที่การประชุมแนวทางการดำเนินการในพื้นที่ลุ่มต่ำ
ตอนล่าง ในวันพุธที่ 10 ม.ค.61 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน
ที่ 11
1
ผจบ.ชป.10 และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ผจบ.ชป.10
0049
9 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการการเลือกตั้ง
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0048
9 ม.ค.61
การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0047
9 ม.ค.61
ขอส่งระเบียบกรมการท่องเที่ยว ว่าด้วยการขอรับงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0046
9 ม.ค.61
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0045
9 ม.ค.61
ขอให้ส่งแผนงานการปรับปรุงอาคารชลประทาน/โครงสร้าพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ
5
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช และ ผคป.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0044
9 ม.ค.61
ร.ต.สงบ โพธิสิทธิ์ บิดา นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) ถึงแก่กรรม
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0043
9 ม.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มศักยภาพ
ในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ปี 2561
4
ผคป.เพชรฐูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0042
9 ม.ค.61
ขอส่งประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว
ปี 2560/61รอบที่ 2
28
รอง ผส.ชป.10 ผคบ.ผคป. และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบและ
ใช้ประกอบการดำเนินงานต่อไป
ผจบ.ชป.10
0041
9 ม.ค.61
การปรับเปลี่ยนชื่อศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0040
8 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ให้ความร่วมมือกรอกข้อมูล
ทางแบบฟอรมออนไลน์หรือ
Excel ส่งให้กรมควบคุมมลพิษ
ภายในกำหนด 28 ก.พ.61
ธก.ชป.10
0039
8 ม.ค.61
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 22
21
ผคก.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.นครหลวง บางบาล และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มี
รายชื่อกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
และตอบยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 15 ม.ค.61
บส.ชป.10
0038
8 ม.ค.61
แผนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย
เนื่องจากอุทกภัย ปี 2560
6
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดจัดทำ ปมก.
ตามข้อ 1 และ 2 ส่ง ผง.ชป.10
ภายใวันที่ 15 ม.ค.61
ผผง.ชป.10
0037
8 ม.ค.61
ขอแก้ไขผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่
(ครั้งที่ 6/2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0036
8 ม.ค.61
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
พ.ศ.2561
1
ผอ.ส่วน และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน)
เพื่อพิจารณา
เป็นการเตรียมความพร้อมฯ
จึงขอเรียนเชิญท่านพร้อมด้วย
หัวหน้าฝ่ายหรือผู้แทนร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 9 ม.ค.61 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ชั้นบน
ธก.ชป.10
0035
8 ม.ค.61
ขอความร่วมมือชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
8
ผคป. และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0034
8 ม.ค.61
การเปลี่ยนสถานพยาบาล
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0033
8 ม.ค.61
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มศักยภาพ
ในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
(นาแปลงใหญ่) ปี 2561
3
ผคป.เพชรฐูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและ
กรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
บส.ชป.10
0032
8 ม.ค.61
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมการใช้งานโปรแกรมแบบจำลอง MIKE FLOOD
4
ผคบ.มหาราช (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0031
8 ม.ค.61
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 5 มกราคม 2561)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0030
8 ม.ค.61
ขอให้เร่งรัดการปฏิบัติงานและการจัดทำฐานข้อมูลทางการเกษตร
(big data)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
ผคป.ทุกโครงการ และ พคส.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0029
5 ม.ค.61
ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0028
5 ม.ค.61
การปฏิบัติเกี่ยวกับโครงการของกรมชลประทาน ซึ่งใช้งบประมาณ
ของทางราชการ
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0027
5 ม.ค.61
เชิญเข้าร่วม โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
พร้อมส่งผลงานเข้ารับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี EXECUTIVE
OF THE YEAR 2018"
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0026
5 ม.ค.61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่
สอบคัดเลื่อกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และ
กลุ่มงาน
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและโปรดแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการสอบคัดเลือกตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กำหนด
บส.ชป.10
0025
5 ม.ค.61
รายงานผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำปี : งบลงทุน พรบ.ปี 2561
ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธ.ค.60)
6
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูล
วางแผนการเร่งรัดการดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายต่อไป
ผผง.ชป.10
0024
5 ม.ค.61
การแจ้งความต้องการใช้แผนที่ภาพดาวเทียม แผนที่ภาพถ่ายจาก
จากอากศจาน

2
ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ผวศ.ชป.10
0023
5 ม.ค.61
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0022
5 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมขององค์การนิสิตวิทยาลัย
การชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0021
5 ม.ค.61
ขอเชิญประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
2
รอง ผส.ชป.10 และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 8 ม.ค.61 เวลา 13.00 น.
และวันอังคารที่ 9 ม.ค.60 เวลา 09.00 น.

ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0020
5 ม.ค.61
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววรกัญญา
ใจเอื้อ)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0019
5 ม.ค.61
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรง
ตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0018
4 ม.ค.61
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0017
4 ม.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0016
4 ม.ค.61
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0015
4 ม.ค.61
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประสบการณ์การทำงานเพื่อ
กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0014
4 ม.ค.61
จัดดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่ 2561
จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ
8
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ปท.ชป.10
0013
4 ม.ค.61
แนวทางปฏิบัติในการหารือมติคณะรัฐมนตรี
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0012
4 ม.ค.61
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 4 มกราคม 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0011
4 ม.ค.61
แจ้งเตือนการแพร่ระบาดของแก๊งคอลเซ็นเตอร
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0010
4 ม.ค.61
นายยุทธ กิ่งเกตุ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน คนที่ 21 ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0009
4 ม.ค.61
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการ
2
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0008
4 ม.ค.61
รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ (National Expert)
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์จะสมัคร
และมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน
สามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติ
ส่วนบุคคลและรูปถ่าย โดยตรง
ที่สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง
กรมทรัพยาการน้ำ
ภายในวันที่ 5 ม.ค.61
บส.ชป.10
0007
3 ม.ค.61
สรุปผลการประชุมเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่3/2560
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0006
3 ม.ค.61
มารดาของนางพัชยา ธนามี ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0005
3 ม.ค.61
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 19/01/2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0004
3 ม.ค.61
บิดาของนายพรชัย ทองดีมีสุข ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0003
3 ม.ค.61
การจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0002
3 ม.ค.61
สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่
7/2561
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
0001
3 ม.ค.61
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 10/2560)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ

ธก.ชป.10