ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557


ปี 2558 ปี 2559

ปี 2561

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2699
29 ก.ย.60
แนวทางการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของสำนัก/กอง
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ หัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดพิจารณา
โครงการที่จัดส่งคู่มือในสำนักแล้วขอความ
กรุณาส่งไฟล์เอกสาร (PDF )เพิ่มเติม
สำหรับโครงการที่ยังไม่ได้จัดส่งคู่มือขอความ
กรุณาเร่งรัดและจัดส่งภายใน
วันที่ 3 ตุลาคม 2560
ฝบท.ชป.10
2698
29 ก.ย.60
 เชิญประชุมการบริหารจัดกาน้ำในช่วงฤดูแล้งของจังหวัดสระบุรี
1
ผคป.สระบุรี
เชิญท่านเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 2 ต.ค.60 เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องทานตะวัน)
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ธก.ชป.10
2697
29 ก.ย.60
การทบทวนข้อมูลและการกรอกข้อมูลสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่/ขนาดกลาง ผ่านเว็บไซต์
10
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2696
29 ก.ย.60
ด่วนที่สุด
ขอข้อมูลประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เพิ่มเติม)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ที่จะนำเสนอคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาต
(Download แบบฟอร์ม)
12
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการในเขต สชป.10
ยกเว้น ผคบ.ช่องแค คลองเพรียว-เสาไห้
ผคป.สระบุรี และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ กผง.กำหนด
และส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.60
ผง.ชป.10
2695
29 ก.ย.60
ซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2694
29 ก.ย.60
รายงานสถานการณ์น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก ณ ปัจจุบัน
18
ผคบ.มหาราช และ ผคก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2693
29 ก.ย.60
แนวทางการโอนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานให้กรมชลประทาน
8
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
งบ.ชป.10
2692
29 ก.ย.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
(นายวิภพ ทีมสุวรรณ)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2691
29 ก.ย.60
ขอส่งแผนบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขตชลประทาน
2560/61
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเินินการ
ผจบ.ชป.10
2690
29 ก.ย.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2689
29 ก.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
1
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุม ณ กุฎิพระอนันตสารโสภณ
ในวันอังคารที่ 3 ต.ค.60 เวลา 13.00 น.
ธก.ชป.10
2688
29 ก.ย.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2687
28 ก.ย.60
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี
พ.ศ. 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์
ช่องแค ใหาราช เริงราง คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2686
28 ก.ย.60
กำหนดการจัดงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการกรมชลประทาน
ประจำปี พ.ศ. 2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์
ช่องแค ใหาราช เริงราง คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2685
28 ก.ย.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ
เครือข่าย ( Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
โปรดอนุญาตให้ จน.คบ. จน.คป.
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สชป.10
วันที่ 2 ต.ค.60 เวลา 09.30 น.
ผจบ.ชป.10
2684
28 ก.ย.60
การทบทวนแผนปฎิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภานใน 2 ปี
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2683
28 ก.ย.60
ขอเชิญประชุมติดตามสถานภาพของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ครั้งที่ 2/2560
2
ผคป. และ ผคบ. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ ข้อ 1 และ ข้อ 3
ผผง.ชป.10
2682
28 ก.ย.60
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำเข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 28 ก.ย.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2681
28 ก.ย.60
ขอให้แจ้งรายการงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบฯ ส่งให้กองพัสดุ
ภายในวันที่ 29 ก.ย.60
ธก.ชป.10
2680
28 ก.ย.60
การสนองพระราโชบายในการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งจำนวนบุคลากร
ผู้สมัครจิตอาสาฯ ให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 29 ก.ย.60
ธก.ชป.10
2679
28 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1500/2560 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง
2
ผผง.ชป.10 และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2678
28 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1501/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
2
ผผง.ชป.10 และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2677
28 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1502/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2676
28 ก.ย.60
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาบุคลากรด้านแผนจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด
(ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
การบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2

5

 

ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2675
28 ก.ย.60
ขอแก้ไขผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่
(ครั้งที่ 3/2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2674
27 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1473/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้
2
ผคส.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2673
27 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1482/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
2
ผคส.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2672
27 ก.ย.60
การรับของที่ระลึกข้าราชการครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
2
ผผง.ชป.10 ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
มหาราช เริงราง บางบาล นครหลวง และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2671
27 ก.ย.60
การฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ระดับโครงการฯ
8
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2670
27 ก.ย.60
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี
ธงชาติไทย
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามความเหมาะสม
ธก.ชป.10
2669
27 ก.ย.60
การจัดส่งแผนจัดซื้อจัดจ้างให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2668
27 ก.ย.60
ขอแจ้งกำหนดการเพิ่มเติมของ นายทวี โกวัฒนะ บิดาของปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2667
27 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 26 กันยายน 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2666
27 ก.ย.60
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและ
ตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย ประจำเดือนตุลาคม 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2665
27 ก.ย.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2664
27 ก.ย.60
แนวทางแจ้งปรับปรุงชื่อหน่วยงานในระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2663
27 ก.ย.60
แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และนโยบาย
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2662
27 ก.ย.60
คุณสมบัติ Smart Farmer ด้านบริหารจัดการน้ำ
11
ผอบ.มโนรมย์ ป่าสักใต้ คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณา
ขอความอนุเคราห์จากโครงการฯ
ช่วยพิจารณาการกำหนดคุณสมบัติ
และตัวชี้วัดฯ ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งคุณอรทัย ภายในวันที่ 3 ต.ค.60
ผจบ.ชป.10
2661
27 ก.ย.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 20 กันยายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2660
27 ก.ย.60
แจ้งปิดและเปิดระบบติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
(ระบบติดตาม online)
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2659
27 ก.ย.60
ขอทราบความก้าวหน้าผลการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก
ครั้งที่ 3/2560
5
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณารายงานผลดำเนินงาน
ส่งให้ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อนฯ
ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
ภายในวันที่ 29 ก.ย.60
ผจบ.ชป.10
2658
26 ก.ย.60
เรียนเชิญร่วมโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีงบประมาณ 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2657
26 ก.ย.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตามบันทึก ผอ.พด. ต่อไป
ธก.ชป.10
2656
26 ก.ย.60
ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2655
26 ก.ย.60
นายทวี โกวัฒนะ บิดาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2654
26 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 19/94/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2653
26 ก.ย.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2652
26 ก.ย.60
ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราาชทานกรมชลประทาน ประจำปี
พุทธศักราช 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมพิธี
ขอให้แจ้งรายชื่อให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 28 ก.ย.60
ธก.ชป.10
2651
26 ก.ย.60
การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
29
ผอ.โครงการ และ งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
และส่งให้หน่วยเบิกจ่าย
ภายในวันที่ 10 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2650
26 ก.ย.60
ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดเเละค่าเป้าหมายระดับบุคคล
(Download เอกสาร )
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
หากมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ขอความกรุณาแจ้งงานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 27 ก.ย.60
บส.ชป.10
2649
26 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 19/92/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าท
ี่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2648
26 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1463/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2647
26 ก.ย.60
ขอส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นที่ระลึก
ในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2646
26 ก.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี
ทางอีเมล (e-Statement)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2645
26 ก.ย.60
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 19 กันยายน 2560
21
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบข้อมูลและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2644
26 ก.ย.60
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2643
26 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ( ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2642
25 ก.ย.60
การกำกับดูแลด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2641
25 ก.ย.60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2640
25 ก.ย.60
สรุปรายงานการประชุมพื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างในเขตโครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2639
25 ก.ย.60
สรุปผลการประชุมการติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอท่าหลวง การพัฒนาพื้นที่ป่าจำปีสิรินธร และการแก้ไขปัญหาราษฎรเข้าทำประโยชน์
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
12
รอง ผส.ชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ
จด.2/3 มด. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2638
25 ก.ย.60
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 13 Agenda ผลการดำเนินสะสม ประจำเดือน
สิงหาคม 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2637
25 ก.ย.60
แจ้งเวียนการใช้ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลของห้องสมุดกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2636
25 ก.ย.60
ขอให้กรอกข้อมูลสาธารณูปโภคในระบบ putil
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการกรอกข้อมูลในระบบต่อไป
ธก.ชป.10
2635
25 ก.ย.60
ยกเลิกการใช้ตัวอย่างเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2634
25 ก.ย.60
ขอแก้ไขรายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือน
สิงหาคม 2560
10
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผบค.5 คก. คข.5 คก. คร.5 คก. สก.3 สธ. ผด.10
สธ จด.2/3 มด. และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2633
25 ก.ย.60
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติให้รองรับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579
)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2632
25 ก.ย.60
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ "5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง" ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
9
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนิกนาร
ผจบ.ชป.10
2631
25 ก.ย.60
ขอข้อมูลสถิติองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2630
25 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1456/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2629
22 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ( ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2628
22 ก.ย.60
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคบ.มหาราช และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2627
22 ก.ย.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์ย้ายไป
ดำรงตำแหน่งดังกล่าวฯ
โปรดแจ้งงานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 25 ก.ย.60
บส.ชป.10
2626
22 ก.ย.60
ตัวอย่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2625
22 ก.ย.60
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 4/2560)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2624
22 ก.ย.60
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผง.ชป.10
2623
22 ก.ย.60
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 22 ก.ย.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2622
22 ก.ย.60
การกำกับ ติดตามการดำเนินโครงการ 9101 ฯ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2621
22 ก.ย.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2620
22 ก.ย.60
แนวทางการจัดการประชุมซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานการประชุม
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2619
22 ก.ย.60
ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2618
22 ก.ย.60
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ย้ายที่ทำการจากเดิม
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2617
22 ก.ย.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
22 กันยายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2616
22 ก.ย.60
แนวทางการย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และหัวหน้าฝ่าย
จัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ของโครงการชลประทาน
/ โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
2615
22 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1449/2560 เรื่อง บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2614
22 ก.ย.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์ย้ายไป
ดำรงตำแหน่งดังกล่าวฯ
โปรดแจ้งงานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 25 ก.ย.60
บส.ชป.10
2613
22 ก.ย.60
การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการภายใต้งบลงทุน ในงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 25 ก.ย.60
ผง.ชป.10
2612
22 ก.ย.60
รายงานการคาดการณ์ผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน
พ.ร.บ.ปี2560 ณ สิ้นปีไตรมาสที่ 4 ( 30 ก.ย.60)
5
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2611
22 ก.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
37
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10 ฝบท.ชป.10
งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2610
22 ก.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
12
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2609
22 ก.ย.60
ขอให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2560
2
ผจบ.ชป.10 ฝบท.ชป.10 และ ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
จัดส่งรายงานให้ส่วนแผนงานฯ
ภายในวันที่ 4 ต.ค.60
ผผง.ชป.10
2608
22 ก.ย.60
การบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำภายใต้ภาวะต่างๆและการเพิ่มศักยภาพ
อ่างเก็บน้ำโดยการติดตั้งบานปรับระดับ(บานพับได้)บนฝายของอาคาร
ทางระบายน้ำล้น
24
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2607
22 ก.ย.60
ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ฉบับที่ 4
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2606
21 ก.ย.60
ขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(Download คู่มือ)
4

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้คู่มือ
ส่งกลับให้กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยตรง
ภายในวันที่ 19 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2605
21 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ( ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2604
21 ก.ย.60
คำสั่งกรมฯ ที่ 19/91/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2603
21 ก.ย.60
คำสั่งกรมฯ ที่ 19/88/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2602
21 ก.ย.60
ขอรายชื่อ Smart Farmer ที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานและขึ้นทะเบียนโดย
กรมส่งเสริมการเกษตร
4
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
โปรดกรอกข้อมูล Smart Farmer
ตามแบบฟอร์มที่แนบรวบรวมที่ สพ.ชป.10
ภายในวันที่ 2 ต.ค.60
ผจบ.ชป.10
2601
21 ก.ย.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงาน
ก่อสร้างแหล่งน้ำ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
ผคส.10
เพื่อพดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2600
21 ก.ย.60
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา ชี้แจง
หลักเกณฑ์แนวทางเพื่อการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2599
21 ก.ย.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับหัวหน้า
ฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 9
3
ผวศ.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
ลพบุรี ผคบ.มโนรมย์ มหาราช และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
2598
21 ก.ย.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 39
ประจำเดือนสิงหาคม 2560
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2597
21 ก.ย.60
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ตู้กลาง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2596
21 ก.ย.60
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ยกเลิกหนังสือเวียนเลขที่
2596)
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 27 ก.ย.60
บส.ชป.10
2595
21 ก.ย.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำ
และบำรุงรักษา รุ่นที่ 21-28 (ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช ป่าสักใต้
นครหลวง และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
2594
21 ก.ย.60
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
ผคก.ชป.10 ผคป.สระบุรี และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผง.ชป.10
2593
21 ก.ย.60
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 27 ก.ย.60
บส.ชป.10
2592
21 ก.ย.60
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของ
ราชการและการใช้ค่า K"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้สนใจเข้าอบรมฯ
ส่งรายชื่ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 ต.ค.60
บส.ชป.10
2591
21 ก.ย.60
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของ
ราชการและการใช้ค่า K"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้สนใจเข้าอบรมฯ
ส่งรายชื่ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 2 ต.ค.60
บส.ชป.10
2590
21 ก.ย.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2589
21 ก.ย.60
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล
ญี่ปุ่น TheYoungLeards Program (YLP) ประจำปีการศึกษา 2561
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์เข้ารับทุนฯ
ให้แจ้งรายชื่อพร้อมกรอกข้อมูลฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 22 ก.ย.60
บส.ชป.10
2588
21 ก.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การของรับใบแจ้งยอดเงินประจำปี
ทางอีเมล (e-Statement)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2587
21 ก.ย.60
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โอนกลับส่วนกลาง
4
ผคป.สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ผคบ.เริงราง
และ ตป.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผง.ชป.10
2586
21 ก.ย.60
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(ยกเว้น ผคบ.มหาราช) ผคส.10 จด.2/3 มด.
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผง.ชป.10
2585
20 ก.ย.60
ขอให้ดูแลสัตว์เลี้ยงและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณอาคาร
ที่ทำงาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ฝบท.ชป.10
2584
20 ก.ย.60
เผยแพร่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
98
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2583
20 ก.ย.60
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บส.ชป.10
2582
20 ก.ย.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
20 กันยายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2581
20 ก.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค
2
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคส.10
เพื่อทราบและ
แจ้งผู้มีรายชื่อเข้าร่วมอบรมต่อไป
บส.ชป.10
2580
20 ก.ย.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กร
ผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2579
20 ก.ย.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณ ค่าใช้จ่ายปรับปรุงระบบ
การจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2578
19 ก.ย.60
เชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการน้ำ เวปไซต์
และแอปพลิเคชั่นจำลองรูปแบบการบริหารจัดการน้ำ
4
ผจบ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพชรบูรณ์ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ
ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2577
19 ก.ย.60
ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมทำบุญ
ให้นำส่งได้โดยตรง
ธก.ชป.10
2576
19 ก.ย.60
ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดซื้อ
จ้ดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2575
19 ก.ย.60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สถาบันนิติวิทยา
ศาสตร์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2574
19 ก.ย.60
ผลสำรวจการรับรู้เข้าใจและความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหา
สำคัญของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2573
19 ก.ย.60
การประชุมเรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายสำคัญ
ระดับจังหวัดและอำเภอ"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2572
19 ก.ย.60
ขอให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของท่าน รธบ.
1
ผคป.ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ทั้งนี้ขอให้ราบงานผลการดำเนินการ
ถึงสำนักน ภายในวันที่ 21 ก.ย.60
ผจบ.ชป.10
2571
19 ก.ย.60
 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลดำเนินการระบบส่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผผง.ชป.10 ผง.ชป.10 และ ตบ.ชป.10)
เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
ตามรายงานที่แนบรวบรวมส่งกองแผนงาน
ภายในวันที่ 19 ก.ย.60
ผจบ.ชป.10
2570
18 ก.ย.60
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปี
งบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2569
18 ก.ย.60
การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง ตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด กค(กวจ)0405.2/ว347
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2568
18 ก.ย.60
ขอให้จัดส่งข้อมูลแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน
ปี 2560/61
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
โดยส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปของไฟล์
Excel และ Shapefile ที่
1460rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 21 ก.ย.60
ผจบ.ชป.10
2567
18 ก.ย.60
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 32
(ระหว่างวันที่ 12 กันยายน2559 - 31 พฤษภาคม)
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2566
18 ก.ย.60
สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ของรัฐบาล(คตน.) ครั้งที่ 7/2560
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2565
18 ก.ย.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2564
18 ก.ย.60
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน
รายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2563
18 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ( ประจำวันที่ 18 กันยายน 2560)
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2562
18 ก.ย.60
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ
4
ผอ.โครงการ และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2561
18 ก.ย.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ
11
ผอ.โครงการ และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2560
18 ก.ย.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
18 กันยายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2559
18 ก.ย.60
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 78 ปีที่ 7 ประจำเดือน
สิงหาคม 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2558
18 ก.ย.60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมทำบุญ
ขอให้นำส่งให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 25 ก.ย.60
ธก.ชป.10
2557
18 ก.ย.60
การจัดสรรคืนอัตราข้าราชการที่เกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3
ผจบ.ชป.10 ผคบ.ช่องแค เริงราง คลองเพรียว-
แสาไห้ และ ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งความประสงค์
บรรจุ/ย้าย/รับโอน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 21 ก.ย.60
บส.ชป.10
2556
18 ก.ย.60
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2560
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น
ในสังกัดของท่านตามรายละเอียดที่แนบฯ
ส่งให้งานบริหารฯ สชป.10
ภายในวันที่ 16 ต.ค.60
บส.ชป.10
2555
18 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560 (เพิ่มเติม)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2554
18 ก.ย.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/87/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2553
15 ก.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม"
ครั้งที่ 2
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2552
15 ก.ย.60
ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ....
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ตามแบบรายงานผล ส่งให้งานธุรการ
รวบรวมภายในวันที่ 19 ก.ย.60
ธก.ชป.10
2551
15 ก.ย.60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทรราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
2550
15 ก.ย.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2560
(งบพ.ร.บ.)
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2549
15 ก.ย.60
ขอเชิญร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในภารกิจการเดินทางตรวจราชการ
และการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 18-19
กันยายน 2560
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง
(ยกเว้น ผคป.เพชรบูรณ์)
เพื่อทราบ
ฝบท.ชป.10
2548
15 ก.ย.60
ขอใช้ตัวอย่างเอกสารการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2547
15 ก.ย.60
แนวปฏิบัติการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี (ครุภัณฑ์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2546
15 ก.ย.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 15 - 18
กันยายน 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2545
15 ก.ย.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 13 กันยายน 2560
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณ
ผผง.ชป.10
2544
15 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 15 กันยายน 2560)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2543
15 ก.ย.60
โครงการฝึกอบรม "ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค
3
ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
แจ้งชื่อผู้เข้าร่วมอบรม จำวน 1 ท่าน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ก.ย.60
บส.ชป.10
2542
15 ก.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกันยายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาหากประสงค์ร่วมบริจาคทำบุญ
หรือเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 18 ก.ย.60
ธก.ชป.10
2541
15 ก.ย.60
ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2561
(download ข้อมูลโทรศัพท์)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์
ประจำปี พ.ศ.2561 ทั้งนี้ขอให้จัดส่งข้อมูลฯ
ที่งานประชาสัมพันธ์ฯ ฝ่ายบริหารฯ
ทางไลน์ หรือ E-mail:supunsa 1054@gmail.com
ภายในวันที่ 20 ก.ย.60
ปท.ชป.10
2540
15 ก.ย.60
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร "กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค"
7
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึก สบค. ต่อไป
บส.ชป.10
2539
15 ก.ย.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการสัมมนาแนวทางของหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้
ดีเด่น
3
ผจบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2538
14 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข1378/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง
3
ผจบ.ชป.10 ผคบ.ช่องแค และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบและโปรดแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
บส.ชป.10
2537
14 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข1376/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ
2
ผคบ.ช่องแค และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
บส.ชป.10
2536
14 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข1375/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงิน
ค่าตอบแทนรายเดือน เพิ่มเติม
2
ผคบ.นครหลวง และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2535
14 ก.ย.60
ขอให้จัดส่งแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ในเขต
ชลประทาน ปี 2560/61
11
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ บน.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2534
14 ก.ย.60
สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2533
14 ก.ย.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2532
14 ก.ย.60
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
11
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20 ผจจ.21
ผบค.5 คก. คข.5 คก. คร.5 คก. สก.3 สธ. ผด.10
สธ จด.2/3 มด. และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาหากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง
งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 20 ก.ย.60
ธก.ชป.10
2531
14 ก.ย.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 14-18
กันยายน 2560
8
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2530
14 ก.ย.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ
เครือข่าย ( Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 18 ก.ย.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
2529
14 ก.ย.60
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง
(Advanced Oral Communication Course : AOC) รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติ
และประสงค์เข้าร่วมอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 17 ก.ย.60
บส.ชป.10
2528
14 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1423/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2527
14 ก.ย.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการปฏิบัติงาน
ในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
ผอ.โครงการทุกโครงการ และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ดำเนินการด้านการเงินและบัญชี
โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุม
ภายในวันที่ 15 ก.ย.60 ก่อนเวลา 12.00 น.
ทางเว็บไซต์
บส.ชป.10
2526
14 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 14 กันยายน 2560)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2525
14 ก.ย.60
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ
3
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2524
14 ก.ย.60
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย
4
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2523
14 ก.ย.60
ขอส่งตัวข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2522
14 ก.ย.60
ขอส่งตัวข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2521
14 ก.ย.60
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 851/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2520
14 ก.ย.60
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 14 ก.ย.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2519
14 ก.ย.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 11
ประจำเดือนสิงหาคม 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2518
14 ก.ย.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
14 กันยายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2517
14 ก.ย.60
ขอเรียนเชิญข้าราชการที่เกษียณสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2516
14 ก.ย.60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2515
13 ก.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้
งานประกันสังคม
3
ผคก.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ฝบท.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมฯ
บส.ชป.10
2514
13 ก.ย.60
ขอให้จัดทำรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทานมอบหมาย
ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อพิจารณาดำเนินการ
โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ
เมื่อจัดทำเสร็จแล้
วบันทึกลงแผ่น CD
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10

ภายในวันที่ 25 ก.ย.60

บส.ชป.10
2513
13 ก.ย.60
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2512
13 ก.ย.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุม
2
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2511
13 ก.ย.60
สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการ
ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับกรมชลประทาน ครั้งที่40/2560
4
ผจบ.ชป.10 ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ
ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2510
13 ก.ย.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference) ยกเลิกหนังสือเวียนเลขที่ 2510 ลงวันที่ 13 ก.ย.60
1
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง มหาราช
และ ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
โปรดอนุญาตให้ จน.คบ. จน.คป
เข้าร่วมประชุมชั้น 2 สชป.10
วันศุกร์ที่ 15 ก.ย.60 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2509
13 ก.ย.60
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มี
หนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
งบ.ชป.10
2508
13 ก.ย.60
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2507
13 ก.ย.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2506
13 ก.ย.60
ขอจัดส่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พ.ศ.2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2505
13 ก.ย.60
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุติในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2504
13 ก.ย.60
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 26 ปีที่ 3
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2503
13 ก.ย.60
กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปีบัญชี 2561 และ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2502
13 ก.ย.60
การเพิ่มเติมข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติ DPIS และ ข้อมูลการได้รับรางวัล
ต่างๆ
22
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2501
13 ก.ย.60
ผลการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 3/2560
4
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ข้อ 4 - 8
และรายงานผลเสนอ สชป.10 ต่อไป
ผจบ.ชป.10
2500
13 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 12 กันยายน 2560)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2499
13 ก.ย.60
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการเกี่ยวกับการลาพักผ่อนประจำปี
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2498
13 ก.ย.60
เชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้งานโปรแกรมการบริหารจัดการน้ำ เวปไซต์
และแอปพลิเคชั่นจำลองรูปแบบการบริหารจัดการน้ำ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ก.ย.60
บส.ชป.10
2497
13 ก.ย.60
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
10
ผคป.ลพบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบและดำเนินการภายในกำหนด
งบ.ชป.10
2496
13 ก.ย.60
ผลเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พ.ร.บ.2560
4
ผคบ.ป่าสักใต้ นครหลวง บางบาล ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงาน
และเบิกจ่าย งปม.ให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่แจ้งยืนยันสำนักฯ ต่อไป
ผผง.ชป.10
2495
13 ก.ย.60
โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ
ให้ใช้พื้นท
ี่
2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อตรวจสอบและส่งผลการตรวจสอบ
ให้คพ.ชป.10 ภายในวันที่ 13 ก.ย.60
ผผง.ชป.10
2494
13 ก.ย.60
ขอให้แจ้งคืนเงินเหลือจ่ายของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและแจ้งคืนเงิน
เหลือจ่ายของงบประมาณรายจ่ายปี 2560
และสำเนาให้ ผง.ชป.10 ทราบต่อไป
ผผง.ชป.10
2493
13 ก.ย.60
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน (รอบที่ 2)
1
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์
ผคบ.ช่องแค มโนรมย์ โคกกะเทียม
เริงราง คลองเพรียว-เสาไห้ และ
ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อพิจารณาจัดทำแบบประเมิน
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่งให้คพ.ชป.10
ภายในวันที่ 25 ก.ย.60
ผผง.ชป.10
2492
12 ก.ย.60
ขอเรียนเชิญร่วมงานโครงการ เปิดตัวสื่อนำชม:"การเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์
แบบไร้พรมแดน" และจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "ผ้าและการแต่งกาย
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวลพบุรีและคนภาคกลาง"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2491
12 ก.ย.60
ขอให้เร่งรัดเตรียมความพร้อม และจัดส่ง ปมก. งานตามแผนงาน/โครงการ
นโยบายสำคัญเร่งด่วนของพื้นที่ภาคกลาง (Area base)
6

ผคป.พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ นครหลวง ป่าสักใต้
เริงราง บางบาล มหาราช และ
ผคบ.โคกกะเทียม

เพื่อทราบและเร่งรัดการเตรียมความพร้อม
ด้านต่าง ๆ พร้อมจัดทำ ปมก.
จัดส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 22 ก.ย.60
ผผง.ชป.10
2490
12 ก.ย.60
การเกลี่ยอัตรากำลังของข้าราชการสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงาน
ชลประทานที่ 10
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณายืนยันความประสงค์
ในการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลัง
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ก.ย.60
บส.ชป.10
2489
12 ก.ย.60
การหารือเตรียมการในการตรวจราชการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตร และสหกรณ์ วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
1
ผจบ.ชป.10 ผคบ.มหาราช และ ปบ.ชป.10
เพื่อโปรดเตรียมความพร้อมในการ
ต้อนรับและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2488
12 ก.ย.60
ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 6 - 4 /2560
จำนวน 1 ชุด
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2487
12 ก.ย.60
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2486
12 ก.ย.60
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง
การกุศล
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2485
12 ก.ย.60
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพยากรณ์อุทกภัย (River Flood Forecasting Specialist)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2484
12 ก.ย.60
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2483
12 ก.ย.60
 การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2482
12 ก.ย.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-17 กันยายน
2560
4
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2481
12 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 19/80/1/2560 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2480
12 ก.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
13
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผ.งชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2479
12 ก.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
13
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผ.งชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2478
12 ก.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนตุลาคม 2560
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2477
12 ก.ย.60
ขอข้อมูลเพื่อนำลงหนังสือรายงานประจำปีกรมชลประทาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
12
ผอ.ส่วน และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2476
12 ก.ย.60
การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2475
12 ก.ย.60
ขอให้จัดทำพินัยกรรมตั้งผู้รับโอนประโยชน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งสมาชิกสหกรณ์
ที่อยู่ในสังกัดดำเนินการ
ส่งให้งานการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 15 ก.ย.60
งบ.ชป.10
2474
12 ก.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
17
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2473
12 ก.ย.60
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร พุทธศักราช 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาหากประสงค์ร่วมบริจาค
โปรดแจ้งและรวบรวมรายชื่อ
ที่งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ก.ย.60
ธก.ชป.10
2472
12 ก.ย.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
12 กันยายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2471
12 ก.ย.60
บิดาของนายนรินทร์ แขวงกรุง ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2470
11 ก.ย.60
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 47/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
เตรียมความพร้อมและประสานงานในภารกิจการตรวจราชการ และ
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ วันที่ 18-19
กันยายน 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2469
11 ก.ย.60
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลี่ยมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน
(PO) ในระบบ GFMIS
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2468
11 ก.ย.60
ขอข้อมูลการใช้เครื่องจักรกลในภาคการเกษตร
2
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10 และ
ผผง.ชป10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
หากมีแผนงานขอให้ส่งให้
ฝ่ายแผนงาน ภายในวันที่ 11 ก.ย.60
ก่อน 14.00 น.
ผง.ชป.10
2467
11 ก.ย.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
11 กันยายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2466
11 ก.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"ความก้าวหน้าการปลูกหญ้าแฝกเพื่อใช้ในงานชลประทาน"
4
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2465
11 ก.ย.60
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานเสวนา "การใช้ระบบผลิตแผนที่กลาง
ออนกไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำของประเทศ"
6
ผวศ.ชป.10 ผคบ.มโนรมย์ และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2464
11 ก.ย.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ)ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
2
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี พระนครศรี-
อยุธยา และ ผคบ.ช่องแค (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาติดตามผล
การดำเนินงานตฯ ของผู้เข้าฝึกอบรม
ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 22 ก.ย.60
บส.ชป.10
2463
11 ก.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจหัวข้อแนวทางการจัดการเรียน
การสอนภายในหน่วยงาน (unit school)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาตอบบแบบสำรวจ
ทางเว็บไซต์หรือ QR Code
ได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 ก.ย.60
บส.ชป.10
2462
11 ก.ย.60
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงาน
การศึกษาคาบอนุบัติซ้ำแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์
5
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.เพชรบูณ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บส.ชป.10
2461
11 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 8 กันยายน 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2460
11 ก.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตราการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ

เพื่อพิจารณาหากหน่วยงานในสังกัด
มีกิจกรรมฯ โปรดให้ข้อมูลเพื่อประกอบ
การจัดทำตัวชี้วัดของกรมฯ โปรดส่งข้อมูล
ภายในวันที่ 12 ก.ย.60 ก่อนเวลา 12.00 น.

ธก.ชป.10
2459
11 ก.ย.60
 การขออนุญาตใช้น้ำชลประทานและการขอต่ออายุหนังสืออนุญาต
5
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ปบ.ชป.10
เพื่อทราบและรวบรวมที่ ปบ.ชป.10
ผจบ.ชป.10
2458
8 ก.ย.60
ด่วนที่สุด
การเตรียมความพร้อมของข้อมูลสำหรับนำเสนอผู้บริหารกรมฯ
ในการประชุม ครม.สัญจร ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบและจัดเตรียมข้อมูลในส่วน
ที่เกี่ยวข้องนำเสนอที่ประชุม
ในวันจันทร์ที่ 11 ก.ย.60 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมโครงการพระนครศรีอยุธยา
ผผง.ชป.10
2457
8 ก.ย.60
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการเำื่พื่อเตรียมความพร้อมการเลื่อนขั้น
เงินเดือนครั้งที่่ 2
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบหากมีข้อมูลปรับปรุงแก้ไข
ขอความกรุณาแจ้งให้ บส.ชป.10 ทราบ
ภายในวันที่ 15 ก.ย.60
บส.ชป.10
2456
8 ก.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ICT Day 2017 ภายใต้ Theme
"forward to RID4.0"
7
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
ผคป.สระบุรี ผคป.เพชรบูรณ์ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและกรุณาลงทะเบียนออนไลน์
ทางเว็บไซต์ http://122.155.209.140/rid
หรือทาง QR Code ที่แนบดังกล่าว
ภายในวันที่ 11ก.ย.60
บส.ชป.10
2455
8 ก.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิ สำหรับส่วนราชการ
5
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคส.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2454
8 ก.ย.60
ขอให้ทบทวนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำ
1
ผคบ.มโนรมย์ ช่อแค โคกกะเทียม เริงราง
มหาราช บางบาล และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และรางานผลการดำเนินการให้สำนักฯ
ภายในวันจันทร์ที่ 11 ก.ย.60 ก่อนเวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2453
8 ก.ย.60
แผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2560 - 2579 (Download เอกสาร)
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและติดต่อรับ File จาก สพ.ชป.10
ได้ต่อไป
ผจบ.ชป.10
2452
8 ก.ย.60
การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักครั้งที่ 3/2560
7
ผจบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดจัดเตรียมการนำเสนอรายงาน
สถานการณืน้ำในปัจจุบันฯ
ธก.ชป.10
2451
8 ก.ย.60
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสักครั้งที่ 3/2560
2
ผจบ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
ในวันอังคารที่ 12 ก.ย.60 เวลา 09.30-16.30 น
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
2450
8 ก.ย.60
รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร และ Smart Farmer
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2449
8 ก.ย.60
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของกลุ่มนาแปลงใหญ่หาดทนง อำเภทเมือง จังหวัดอุทัยธานี
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ผผง.ชป.10
2448
8 ก.ย.60
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบัยที่ 8 ประจำเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2447
8 ก.ย.60
รับโล่ประกาศเกียรติคุณงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการประจำปี
พ.ศ.2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนผู้เกษียณฯ
ติดต่อขอรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ได้ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 21 ก.ย.60
บส.ชป.10
2446
8 ก.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 12 ก.ย.60
บส.ชป.10
2445
8 ก.ย.60
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผน
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2444
8 ก.ย.60
สรุปผลการประชุมระบบประชุมทางไกลออนไลน์ "เพื่อสร้างการรับรู้และ
ติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ครั้งที่
12/2560
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2443
8 ก.ย.60
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่4/2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2442
8 ก.ย.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2441
8 ก.ย.60
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 3/2560)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2440
8 ก.ย.60
การจ่ายเงินล่วงหน้า
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2439
8 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1365/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2438
8 ก.ย.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
วันที่ 11 ก.ย.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
2437
7 ก.ย.60
แผนปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
ประจำเดือนกันยายน 2560
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2436
7 ก.ย.60
ซักซ้อมการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี2560
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2435
7 ก.ย.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2434
7 ก.ย.60
ส่งแบบประเมินความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการประเมินความเข้มแข็งฯ
ส่งรวบรวมที่ สพ.ชป.10
ภายในวันที่ 10 ต.ค.60
ผจบ.ชป.10
2433
7 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2432
7 ก.ย.60
ขอส่งข้อมูลสารข่าว ฉบับที่ 8 ปีที่ 4 ประจำเดือน สิงหาคม 2560
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2431
7 ก.ย.60
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2430
7 ก.ย.60
การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-market) เพิ่มเติม
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2429
6 ก.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายได้หลังเกษียณ
6
ผจบ.ชป.10 ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง บางบาล คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคบ.นครหลวง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ข้าราชการในสังกัดที่จะเกษียณฯ
ส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 7 ก.ย.60 ก่อนเวลา 12.00 น
บส.ชป.10
2428
6 ก.ย.60
 ขอความคิดเห็นหน้าตาเกษตร 4.0
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2427
6 ก.ย.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 4-10 กันยายน
2560
5
ผคป. และ ผคบ. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2426
6 ก.ย.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (water Forum) ครั้งที่ 2
เพื่อระดมความคิดเห็นต่อร่้างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและ
โครงการบริหารจัดการน้ำ ของจังหวัดลพบุรี
5
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ก.ย.60
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์
โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
2425
6 ก.ย.60
ขอเชิญร่วมเดินทางลงพื้นที่นำสื่อมวลชนดูงานเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2424
6 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 6 กันยายน 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2423
6 ก.ย.60
ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำหรับ
รอบระยะเวลา 12 เดือน ( 1 ตค 60 - 30 กย 60 )
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการและ
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้ฝ่ายยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ 20 ก.ย.60
ผง.ชป.10
2422
6 ก.ย.60
ขอให้บันทึกการรายงานการแจ้งแรงงานในระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตามออนไลน์ กองแผนงาน)
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2421
6 ก.ย.60
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีมีหนี้ผูกพัน (po) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2420
6 ก.ย.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
6 กันยายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2419
6 ก.ย.60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"ความก้าวหน้าการปลูกหญ้าแฝก เพื่อใช้ในงานชลประทาน"
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อบุคลากร
ที่ประสงค์เข้าร่วมอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 7 ก.ย.60
บส.ชป.10
2418
5 ก.ย.60
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 11 เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
21
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2417
5 ก.ย.60
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2416
5 ก.ย.60
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2415
5 ก.ย.60
การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
นโยบายของรัฐบาล
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2414
5 ก.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
(ชาย) เข้ารับราชการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2413
5 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำเดือน 5 กันยายน 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2412
5 ก.ย.60
การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
1
ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ. และ ผคส.
เพื่อพิจารณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ทาง E-mail : personal.rio10@gmail.com
ภายในวันที่ 6 ก.ย.60
ฝบท.ชป.10
2411
5 ก.ย.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ ของสมาคมนักอุทกวิทยาไทย
เรื่อง "สถานการณ์อุทกภัยปี 2560 และคาดการณ์สภาพน้ำปี 2561"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2410
5 ก.ย.60
ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการในรูปแบบ Morning Talk
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและขอเชิญประชุมหารือ
ในวันอังคารที่ 26 ก.ย.60
เวลา 07.00 น - 08.30 น.
ณ อาคารภานุสรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
ธก.ชป.10
2409
5 ก.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ตามแนวทางการบริหารจัดการสิทธิ สำหรับส่วนราชการ
3
ผอ.โครงการในเขต จังหวัดลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาส่งรายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 ก.ย.60
บส.ชป.10
2408
5 ก.ย.60
รายงานการประชุมติดตามสถานภาพของโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ
22
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2407
5 ก.ย.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2406
5 ก.ย.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2405
5 ก.ย.60
ติดตามรายงานโครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังให้กับส่วนราชการ
2
งบ.ชป.10 และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาและ
ส่งให้งานธุรการรวบรวม
ภายในวันที่ 3 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2404
5 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1356/2560 เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2403
5 ก.ย.60
แนวทางการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
กรมชลประทาน
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2402
5 ก.ย.60
ขอความร่วมมือในการงดนำรถมาจอดบริเวณกรมชลประทาน สามเสน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2401
5 ก.ย.60
แจ้งการประมวลผลวันลาพักผ่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระบบการลา
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Leave)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนิกนาร
บส.ชป.10
2400
5 ก.ย.60
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2560
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อโปรดเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2399
5 ก.ย.60
ให้เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2398
4 ก.ย.60
แจ้งรายละเอียดการประชุมชี้แจง เรื่อง "แผนการขับเคลื่อน Smart
Agricultural Curve ปี 2561" (เพิ่มเติม)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2397
4 ก.ย.60
ซักซ้อมการปฏิบัติในการแถลงแผนปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2396
4 ก.ย.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
4 กันยายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2395
4 ก.ย.60
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 31 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559-30 เมษายน 2560)
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2394
4 ก.ย.60
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2393
4 ก.ย.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2392
4 ก.ย.60
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2391
4 ก.ย.60
ผลการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 18-5/2560
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2390
4 ก.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 4 กันยายน 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2389
4 ก.ย.60
ขอให้จ้ดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามที่ ผง.ชป.10
ส่งให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 4 ก.ย.60 ก่อน 12.00 น.
ผผง.ชป.10
2388
1 ก.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเสวนา "การใช้ระบบผลิตภัณฑ์แผนที่กลาง
แบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำของประเทศ"
6
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2387
1 ก.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานการ
ศึกษาคาบอุบัติซ้ำแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ
4
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2386
1 ก.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาและตอบแบบสอบถามก่อนการบรรยาย
ในการสัมมนาแนวทางของหน่วยงานที่มีการจัดการความรู้ดีเด่น
(KM Best Practice)
2
ผผง.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้าร่วมสัมมนาตอบแบบสอบถามฯ
ภายในวันที่ 5 ก.ย.60
บส.ชป.10
2385
1 ก.ย.60
ขอให้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินรายการที่ได้รับอนุมัติ จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ 2560
5
ผคป.สระบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2384
1 ก.ย.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7
ผคบ.มหาราช และ ผคป.เพชรบูรณ์
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อพิจารณาดำเนินการ

ผผง.ชป.10
2383
1 ก.ย.60
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 1 ก.ย.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2382
1 ก.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
3
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 4 ก.ย.60 เวลา13.00 น.
ณกุฎิพระอนันตสารโสภณ
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
ธก.ชป.10
2381
1 ก.ย.60
ผลการประชุมหารือการจัดทำแผนขับเคลื่อน Smart Agricultural Curve
ปี 2561
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2380
1 ก.ย.60
ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ช่วยไตรมาสที่ 3 (ตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560) ประจำปี
งบประมาณ 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2379
1 ก.ย.60
สรุุปผลการประชุม Web Conference "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตาม
งานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ครั้งที่ 12/2560
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2378
1 ก.ย.60
สรุปผลการประชุมการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อำเภอท่าหลวง และการ
แก้ไขปัญหาราษฎรเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
10
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ จด.มด.2/3
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2377
1 ก.ย.60
โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา
12
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.บางบาล
นครหลวง และ ผคบ.เริงราง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
2376
1 ก.ย.60
เลื่อนกำหนดเวลาการสัมมนาระดับผู้บริหารฯ
3
รอง ผส.ชป.10 และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบการเข้าร่วมสัมมนาระดับผู้บริหารฯ
ในวันที่ 14 ก.ย.60 เวลา 08.30-12.30 น.
เปลี่ยนเวลาเป็น 09.30-13.20 น.

บส.ชป.10
2375
1 ก.ย.60
เลื่อนวันจัดพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวง
เกษตร และสหกรณ์ ประจำปี 2560
3
ผผง.ชป.10 ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
มหาราช เริงราง บางบาล นครหลวง และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบการเลื่อนวันจัดพิธี
ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณฯ
จากวันที่ 21 ก.ย.60 เป็นวันที่ 26 ก.ย.60
เวลาและสถานที่เดิม
บส.ชป.10
2374
1 ก.ย.60
แผนงานโครงการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
2373
1 ก.ย.60
การสำรวจใบเสร็จรับเงิน
4
ผคป. ผคบ. และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกกองการเงิน
งบ.ชป.10
2372
1 ก.ย.60
การรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5
ผคป. ผคบ. และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกกองการเงิน
งบ.ชป.10
2371
1 ก.ย.60
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินก่อนปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
12
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
แจ้งหน่วยเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 25 ก.ย.60
งบ.ชป.10
2370
1 ก.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1335/2560 เรื่องการกำหนดกรอบอัตรากำลังและ
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท
ี่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2369
1 ก.ย.60
รายงานการประชุมระบบติดตามประเมินผล โครงการ "5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
11
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10