ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557


ปี 2558 ปี 2559

ปี 2561

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2368
31 ส.ค. 60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference) กันยายน 2560
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา โปรดอนุญาตให้
จน.คบ.จน.คป เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ในวันที่ 4 ก.ย.60 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2367
31 ส.ค. 60
แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2366
31 ส.ค. 60
ขอให้ตรวจสอบเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2560 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและ
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2554-2559
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ภายในกำหนดและสำเนาให้สำนักฯ
ทราบต่อไป
ผง.ชป.10
2365
31 ส.ค. 60
การมอบหมายข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด
2
ผคป. ผคบ. และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา แจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้ที่พัสดุของโครงการ
ส่งให้งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
บส.ชป.10
2364
31 ส.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
31 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2363
31 ส.ค. 60
ขอเชิญประชุม
3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อเข้าร่วมประชุม ในวันพุธที่ 6 ก.ย.60
และเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2362
31 ส.ค. 60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
(งบ พ.ร.บ.)
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชปง10
2361
31 ส.ค. 60
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2360
31 ส.ค. 60
อัตราค่าขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2359
31 ส.ค. 60
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 2/2560)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2358
31 ส.ค. 60
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ.
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์เข้าอบรมฯ
ให้กรอกใบสมัครส่งที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 16 ต.ค.60
บส.ชป.10
2357
31 ส.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1326/2560 เรื่อง มอบอำนาจในการสั่งการ
และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2356
31 ส.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาให้ข้าราชการในสังกัด
ดำเนินการตอบรับแบบสำรวจระบบข้าราชการ
ภายในวันที่ 30 ก.ย.60
บส.ชป.10
2355
31 ส.ค. 60
ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการรับน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างเหมาะสม
ตามข้อสั่งการของ อธช.
1
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.เริงราง
โคกกะเทียม ป่าสักใต้ นครหลวง บางบาล
คลองเพรียว-เสาไห้ และ ผคบ. มหาราช
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในวันที่ 1 ก.ย.60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปบ.ชป.10
2354
31 ส.ค. 60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2353
31 ส.ค. 60
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
อยู่เวร และตรวจเวรเพื่อรักาาความปลอดภัย ประจำเดือนกันยายน 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2352
31 ส.ค. 60
ขอให้ stand by ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วาระที่ 2-3
6
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาจัดเตรียมข้อมูลประกอบ
การชี้แจงและจัดเจ้าหน้าที่ stand by
ณ ที่ตั้งหน่วยงานในการให้ข้อมูล
ผผง.ชป.10
2351
30 ส.ค. 60
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคารใน
วันที่ 30 ส.ค.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2350
30 ส.ค. 60
การตรวจสอบการเช่าเครื่องจักรกลงานดินของหน่วยงานสังกัด
กรมชลประทาน (งานดำเนินการเอง)
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2349
30 ส.ค. 60
การบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานภาครัฐให้มัการใช้งานอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2348
30 ส.ค. 60
การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับกรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน)
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2347
30 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการทำการค้า
ออนไลน์และวิทยาการ E-Commerce ชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน กิจกรรม Village E-Commerce
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2346
30 ส.ค. 60
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร กสทช. ประจำปี 2560 (NBTC Annual Review 2017)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2345
30 ส.ค. 60
มารดาของนายฎรงศ์กร สมตน อดีต ผส.ชป.12 ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2344
30 ส.ค. 60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
5
ผคป.สระบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2343
30 ส.ค. 60
ขอทราบผลการดำเนินการจ้างงานคนพิการประจำปี 2560
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตรวจสอบการจ้างงานคนพิการฯ
หากมีการจ้างงานคนพิการ ขอความกรุณา
รายงานตามแบบฟอร์ม
ส่งงานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
บส.ชป.10
2342
30 ส.ค. 60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart
Officer กรมชลประทาน
6
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ ช่องแค นครหลวง
บางบาล ป่าสักชลสิทธิ์ ป่าสักใต้ มโนรมย์
และ ผคบ.เริงราง (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
2341
30 ส.ค. 60
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ
การประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
10
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
และ ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2340
30 ส.ค. 60
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัด
สระบุรี)
2
ผคป.สระบุรี
เพื่อเป็นผู้แทน ผส.ชป.10
เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 31 ส.ค.60
เวลา 14.00 น.

ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ธก.ชป.10
2339
30 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน
ประกันสังคม ประจำปี 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและหากประสงค์ร่วมบริจาค
โปรดนำส่งผู้จัดโดยตรง
ธก.ชป.10
2338
30 ส.ค. 60
แจ้งร่างกำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี หมู่ที่ 6
บ้านเขาหินปูน ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระกียรติ จังหวัดสระบุรี
ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
3
ผผง.ชป.10 ผคป.สระบุรี ผอ.โครงการในเขต
จ.สระบุรี และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและเตรียมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผผง.ชป.10
2337
30 ส.ค. 60
บูรณาการแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.เริงราง
เพื่อโปรดตรวจสอบและรายงาน
ให้ ผผง.ชป.10
ภายในวันที่ 4 ก.ย.60
ผผง.ชป.10
2336
29 ส.ค. 60
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
8
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2335
29 ส.ค. 60
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ผ่าน VDO Conference
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม VDO Conference
ณ ห้องประชุม สชป.10 ชั้นบน
ธก.ชป.10
2334
29 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานการศึกษา
คาบอุบัติซ้ำแผ่นดินไหวของกลุ่มรอยเลื่อนเพชรบูรณ์
3
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.เพชรบูรณ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 30 ส.ค.60 ก่อน 11.00 น.
บส.ชป.10
2333
29 ส.ค. 60
แจ้งแนวทางการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ งบรายจ่ายอื่น กลับส่วนกลาง
21
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เืพื่อตรวจสอบและแจ้งยืยยันต่อไป
ผผง.ชป.10
2332
29 ส.ค. 60
การแจ้งค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งข้อมูลให้ฝ่ายแผนงาน
ภายในวันที่ 29 ส.ค.60
ผง.ชป.10
2331
29 ส.ค. 60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประเภทครุภััณฑ์ - วัสดุ ประจำปี 2560
1
ผคป. ผคบ.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อทราบ โปรดแจ้งรายชื่อคณะเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพัสดุประเภทรุภัณฑ์
ให้งานพัสดุ สชป.10
ภายในวันที่ 5 ก.ย.60
พด.ชป.10
2330
29 ส.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
29 สิงหาคม 2560
29
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2329
29 ส.ค. 60
ขอเรียนเชิยเข้าชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2017
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2328
29 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา "การใช้ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์
เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำของประเทศ"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและหากประสงค์ร่วมงาน
โปรดเสนอรายชื่อพร้อมแบบตอบรับ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 30 ส.ค.60
บส.ชป.10
2327
29 ส.ค. 60
ประชาสัมพันธ์คลังความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2326
29 ส.ค. 60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 28 สิงหาคม - 2
กันยายน 2560
4
ผคบ. และ ผคป.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2325
29 ส.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 141/2560 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติ
หน้าที่
1
ผคบ.โคกกะเทียม และ งบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2324
28 ส.ค. 60
โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2323
28 ส.ค. 60
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ
อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2322
28 ส.ค. 60
การส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ Amazing Thailand Tourism Year 2018"
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2321
28 ส.ค. 60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2560)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2320
28 ส.ค. 60
แจ้งร่างกำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการของมูลนิธิชัย
พัฒนา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี ในวันจันทร์ที่
4 กันยายน 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.สระบุรี ลพบุรี
ผอ.โครงการในเขตพื้นที่ จ. สระบุรี และ
ฝ่ายโครงการพิเศษ
เพื่อทราบและพิจารณา
เข้าร่วมรับเสด็จพร้อมเตรียมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2319
28 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการประชุมปฐมนิเทศโครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ำป่าสัก
3
ผคบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธ์
เพื่อโปรดผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ย.60
เวลา 08.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมอำเภอพัฒนานิคม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
2318
28 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานสื่อมวลชนสัญจร "การเกี่ยวข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ (แก้มลิง
ธรรมชาติ) ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ปี 2560"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรม
ในวันดังกล่าวพร้อมทั้งขอให้โครงการ
ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมความพร้อมในจุดที่
ผู้บริหารจะลงพื้นที่ให้เรียบร้อย
ฝบท.ชป.10
2317
28 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของสำนักงานชลประทานที่ 10
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้เกษียณอายุราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมงานดังกล่าว
ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
โปรดแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมงานตามแบบ
ตอบรับที่แนบ ส่งให้งานบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันศุกร์ที่ 8 ก.ย.60
ฝบท.ชป.10
2316
28 ส.ค. 60
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การลงทุนของประเทศครั้งที่ 2/2560
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2315
28 ส.ค. 60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับผู้บริหาร (High Level Seminar) ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนริบที่ 3
7
รอง ผส.ชป.10 และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2314
28 ส.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2313
28 ส.ค. 60
สรุปแถลงการณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2312
28 ส.ค. 60
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2311
28 ส.ค. 60
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
4
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ป่าสักใต้ ผคป.ลพบุรี
และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินก่อหนี้
และทำ PO. งานตามรายการที่แนบ
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60 พร้อมทั้ง
รายงานให้ส่วนแผนงานทราบด้วย
ผผง.ชป.10
2310
28 ส.ค. 60
สรุปผลการประชุมระบบประชุมทางไกลออนไลน์ "เพื่อสร้างการรับรู้
และติดตามงานตามนโยบาบสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
ครั้งที่ 11/2560
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2309
28 ส.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2308
28 ส.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2307
28 ส.ค. 60
การดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบาย
รัฐบาล
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2306
28 ส.ค. 60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2305
28 ส.ค. 60
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture :
EDC)
26
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.งบ.ต่อไป
งบ.ชป.10
2304
28 ส.ค. 60
ซ้อมความเข้าใจการตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
และการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่และ
ถือปฏิบัติตามบันทึก ผอ.งบ ต่อไป
งบ.ชป.10
2303
28 ส.ค. 60
การของบประมาณค่าจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2561
3
ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 29 ส.ค.60
ผง.ชป.10
2302
28 ส.ค. 60
ขออนุมัติค่ากระแสไฟฟ้าการสูบน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ของสถานีสูบน้ำ
ปลายคลองทองอยู่ ปีงบประมาณ 2560
10
ผคบ.บางบาล บน.ชป.10 ผง.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผคก.ชป.10)
เพื่อทราบและใช้ประกอบการดำเนินงาน
เบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าต่อไป
ผจบ.ชป.10
2301
28 ส.ค. 60
รายงานผลการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ เพื่อเตรียมความพร้่อมรองรับ
การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ชุมชน ตลาดท่าเรือและชุมชนหน้าวัดสะตือ
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา กรณีอันอาจได้รับผลกระทบจากการระบาย
น้ำท้ายเขื่อพระราม 6
8
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2300
28 ส.ค. 60
การดำเนินการตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับพี่น้อง
ประชาชน พร้อมมอบสิ่งของ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยด่วน
ธก.ชป.10
2299
25 ส.ค. 60
ขอเลื่อนการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (ครั้งที่ 4/2560)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.
ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจก.10 ผคบ.5 คก.คข.5
คก. คร.5 คก. สก.3 สธ. ผด.10 สธ จด.2/3 มด. สจด.ลพบุรี สจด.สระบุรี และสจด.พระนครศรี
อยุธยา
เพื่อทราบ
เลื่อนการประชุมจากเวลา 09.00 น เป็น
เวลา 13.00น.กำหนดวันที่และสถานที่ตามเดิม
ธก.ชป.10
2298
25 ส.ค.60
ขอให้พิจารณาส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์
เข้าร่วมโครงการประชุม
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 28 ส.ค.60 ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
2297
25 ส.ค.60
พิจารณาข่าวประจำวันพฤหัสที่ 10 สิงหาคม 2560
4
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
และตอบข้อชี้แจงเสนอให้สำนักฯ
ภายในวันที่ 29 ส.ค.60
ธก.ชป.10
2296
25 ส.ค.60
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรจากประมาณการรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
พิจารณาดำเนินการตามที่ ผผง.ชป.10เสนอ
ผผง.ชป.10
2295
25 ส.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ 139/2560
เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่ง (ปรับระดับชั้นงาน)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
บส.ชป.10
2294
25 ส.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1301/2560
เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังและมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2293
25 ส.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 12/2560
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
2
ผคก.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2292
25 ส.ค.60
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 77 ปีที่ 7 ประจำเดือน
กรกฎาคม 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2291
25 ส.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference) ครั้งที่ 27/2560 วันจันทร์ที่ 28 ส.ค.2560
1

ผคบ. และ ผคป.โครงการ

เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2290
25 ส.ค.60
ขอยกเลิกกิจกรรมในแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ระดับสำนัก/กอง
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2289
25 ส.ค.60
ขอข้อมูล แผนงาน/โครงการ สนับสนุนการใช้ยางพารา งานปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง
6
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาและส่งให้ ผง.ชป.10
ผผง.ชป.10
2288
24 ส.ค.60
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำเข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 24 ส.ค.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2287
24 ส.ค.60
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมบริจาค
ขอให้นำส่งโดยตรงต่อไป
ธก..ชป.10
2286
24 ส.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
24 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก..ชป.10
2285
24 ส.ค.60
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
(ครั้งที่ 4/2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.
ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจก.10 ผคบ.5 คก.คข.5
คก. คร.5 คก. สก.3 สธ. ผด.10 สธ จด.2/3 มด. สจด.ลพบุรี สจด.สระบุรี และสจด.พระนครศรี
อยุธยา
เพื่อทราบหากมีข้อมูลนำเสนอ
ให้ประสานกับงานธุรการ สชป.10
ธก..ชป.10
2284
24 ส.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาแนวทาง
การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก
เจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง) อย่างสมดุล (Water Balance)
8
รอง ผส.ชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 28 ส.ค.60
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ ห้องออโรร่า โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า
รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา
และแจ้งตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 25 ส.ค.60
ธก..ชป.10
2283
24 ส.ค.60
แจ้งการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก..ชป.10
2282
24 ส.ค.60
แจ้งรับบัตรผู้บริจาคโลหิต ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส..ชป.10
2281
24 ส.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1284/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส..ชป.10
2280
23 ส.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
46
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก..ชป.10
2279
23 ส.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
11
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก..ชป.10
2278
23 ส.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2277
23 ส.ค.60
การจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
6
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.งบ.
งบ.ชป.10
2276
23 ส.ค.60
สรุปรายงานตามระเบียบวาระการประชุมและข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน ครั้งที่ 36/2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก..ชป.10
2275
23 ส.ค.60
ขออนุมัติยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรแสดงสังกัดของ
ส่วนราชการ
2
ผคบ. ผคป.โครงการ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ยานพาหนะที่มีความจำเป็นจะ
ขออนุมัติยกเว้นการมีตราเครื่องหมายฯ
ส่งให้ส่วนเครื่องจักรกล สชป.10
ภายในวันที่ 28 ส.ค.60
ผคก.ชป.10
2274
23 ส.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้ด้านอุโมงค์
สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของกรมชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
9
ผวศ.ชป.10 ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบ
บส..ชป.10
2273
23 ส.ค.60
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส..ชป.10
2272
23 ส.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับ
บริการที่มีต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชี กรมชลประทาน
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2271
23 ส.ค.60
แนวทางการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
(ครม.สัญจร)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2270
23 ส.ค.60
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้่องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 1/2560)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2269
23 ส.ค.60
ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2268
23 ส.ค.60
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 ประจำเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2267
23 ส.ค.60
ขอแจ้งการถึงแก่กรรมมารดาของลูกจ้างประจำ น.ส.ปัญจิรา ประสงค์ศรี
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2266
23 ส.ค.60
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับสูงและประเภทอำนวยการ ระดับสูง
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์เข้ารับการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญฯ โปรดยื่น
แบบข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาฯ
และแบบแสดงผลงานฯ พร้อมเอกสาร
ให้ครบถ้วน ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 24 ส.ค.60
บส.ชป.10
2265
23 ส.ค.60
ซักซ้อมความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2264
23 ส.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2263
22 ส.ค.60
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2262
22 ส.ค.60
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2261
22 ส.ค.60
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาแผนปฏิบัติการฯ
และกรุณาส่งผลการดำเนินงาน
ตามแบบติดตามผลที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 12 ก.ย.60
บส.ชป.10
2260
22 ส.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
22 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก..ชป.10
2259
22 ส.ค.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 21 - 28 สิงหาคม
2560
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2258
22 ส.ค.60
ปฏิทินพบปะเกษตรกรเกษตรทฤษฏีใหม่ เดือนสิงหาคม ถึงกันยายน 2560
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2257
21 ส.ค.60
ขอวาระการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
(ครั้งที่4/2560)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาเสนอวาระการประชุม
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 22 ส.ค.60
ธก..ชป.10
2256
21 ส.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ
14
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบตามบันทึกของ ผองพด. ต่อไป
ธก..ชป.10
2255
21 ส.ค.60
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2254
21 ส.ค.60
ขอส่งรายงานการจัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำ
งดทำนาปีต่อเนื่อง
2
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง
บางบาล มหาราช ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2253
21 ส.ค.60
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2252
21 ส.ค.60
การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร "การเกี่ยวข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ (แก้มลิง
ธรรมชาติ) ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ปี 2560"
5
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบและพิจารณา
ปท.ชป.10
2251
21 ส.ค.60
ขอเชิญประชุมการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อำเภอท่าหลวง และการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกที่ีดินของรัฐบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี
2
รอง ผส.ชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ
จด.มด.2/3

เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 22 ส.ค.60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมโครงการฯป่าสักชลสิทธิ์ และ
เตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมอำนวยความสะดวกต่อไป

ธก..ชป.10
2250
21 ส.ค.60
เร่งรัดการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน (Work manual) ตามแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
เร่งรัดดำเนินการจัดทำคู่มือตามแผนฯ
ข้อ 5 (ตามเอกสารแนบ) ให้แล้วเสร็จ
และส่งให้งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
ปท.ชป.10
2249
21 ส.ค.60
ขอเชิญร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560" ภายใต้แนวคิด "รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า ?"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2248
21 ส.ค.60
ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และแผนพัฒนา
การเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2247
21 ส.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
21 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก..ชป.10
2246
21 ส.ค.60
แนวทางการจัดทำป้ายประชาสัมพนธ์ในหน่วยงาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
ปท.ชป.10
2245
18 ส.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตร ทบทวนและ
สรุปเกณฑ์สภาพเขื่อนดินถมโดยวิธีกรณีฟิสิกส์
15
ผจบ.ชป.10 และ ผวศ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2244
18 ส.ค.60
ข้อมูลการสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรา 8
ครั้งที่ 1
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.เริงราง คลองเพรียว
-เสาไห้ ช่องแค และ คผบ.ป่าสักใต้
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2243
18 ส.ค.60
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ หรือชำนาญการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2242
18 ส.ค.60
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 18 ส.ค.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2241
18 ส.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2240
18 ส.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2239
18 ส.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
18 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก..ชป.10
2238
18 ส.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การสำรวจเรดาร์หยั่งลึกระบบ NGI -GPR ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
16
ผวศ.ชป.10 และ ผจบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2237
18 ส.ค.60
ขออนุมัติให้ดำเนินการเช่าหรือการจ้าง ที่ต้องกระทำต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2236
18 ส.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก..ชป.10
2235
18 ส.ค.60
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทาน ประเภทครุภัณฑ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2234
18 ส.ค.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 15-22 สิงหาคม
2560
6
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2233
18 ส.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2232
18 ส.ค.60
สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน
ครั้งที่ 37/2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2231
18 ส.ค.60
สนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2230
18 ส.ค.60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันแลปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2229
18 ส.ค.60
เชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า
ครั้งที่ 19
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2228
18 ส.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา เรื่อง "การสร้างมาตรฐานการวิจัยและ
นวัตกรรมระดับสากล"
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2227
18 ส.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนทุนรัฐบาบร่วมเขียน
บทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2560
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2226
18 ส.ค.60
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 7 ปีที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก..ชป.10
2225
18 ส.ค.60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะการฟัง - พูด
ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติ
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อบุคคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 ส.ค.60 ก่อน เวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
2224
18 ส.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมพิเศษ หัวข้อ "สมาธิบำบัดกับการรักษา
โรคมะเร็ง"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2223
18 ส.ค.60
ขอเชิญร่วมการสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนา
ตามแบบฟอร์มที่แนบมาที่งานการเงิน
และบัญชี ภายในวันที่ 22 ส.ค.60
งบ.ชป.10
2222
18 ส.ค.60
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมฯ
กรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 22 ส.ค.60
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ธก..ชป.10
2221
18 ส.ค.60
การสมัครเข้าใช้บริการ KTB Corporate Online
2
ผคป.สระบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
และดำเนินการ
งบ.ชป.10
2220
18 ส.ค.60
ขอให้จัดส่งแผนการขอประกาศทางน้ำชลประทาน ตามมาตรา 5 การขอออกกฏกระทรวง ตามมาตรา 8 และจำนวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้น้ำ
ที่ออกกฏกระทรวง ตามมาตรา 8
4
ผคบ. และ ผคป
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2219
18 ส.ค.60
ติดตามและตรวจสอบผลผลิตข้าวนาปรัง ปีการเพาะปลูก 2558,2559,2560
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2218
18 ส.ค.60
การสัมมนาอาสาสมัครชลประทานที่จะปฎิบัติหน้าที่จะปฎิบัติหน้าที่
แทนอาสาสมัครชลประทานที่หมดวาระ
7
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม นครหลวง
และ สพ.ชป.10
เพื่อดำเนินกการรวบรวมที่ สพ.ชป.10
ภายในวันที่ 28 ส.ค.60
ผจบ.ชป.10
2217
18 ส.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบเครือข่าย
(Video Conference)
1
จน.คบ. และ จน.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 21 ส.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ
ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ์ กำภู
กรมชลประทานสามเสน
ผจบ.ชป.10
2216
18 ส.ค.60
ขอให้ตรวจสอบโครงการพระราชดำริที่ชำรุด เพื่อจัดเข้าแผนงานปรับปรุง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี พ.ศ.2562

(Download ขอให้ตรวจสอบโครงการพระรชดำริ)
1
ผคป.ในเขต สชป.10 ผคบ.มโนรมย์ และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา เร่งรัดการตรวจสอบ
ความชำรุดของโครงการพระราชดำริฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ พร้อมส่งให้
คพ.ชป.10 ทาง Email : ptb2504@gmail.com
ภายในวันที่ 28 ส.ค.60
ผผง.ชป.10
2215
18 ส.ค.60
การจัดทำแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก เพื่อเร่งสนองพระราช
ดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(Download การจัดทำแผนงานฯ)
1
ผาก.10 ผตก.10 ผคส.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคป.ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
2214
17 ส.ค.60
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 24560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2213
17 ส.ค.60
สอบถามเกี่ยวกับสถานะของ บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ หากมีข้อมูลตามข้อ 1
และ ข้อ 2 ขอให้จัดส่ง
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัสดุ
ภายในวันที่ 28 ส.ค.60
ธก.ชป.10
2212
17 ส.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
17 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2211
17 ส.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำ
เดือนกรกฎาคม 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2210
17 ส.ค.60
กำหนดเวลาการรับใบสำคัญที่ต้องเบิกจ่ายให้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผบค.5 คก จด2/3 มด. ผด.10 สธ. สร.รว.10
และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการภายในกำหนด
งบ.ชป.10
2209
17 ส.ค.60
ขอข้อมูลโครงการชลประทาน (จังหวัด) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา และ
โครงการก่อสร้าง
2
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาตอบแบบสำรวจข้อมูล
โครงการฯ ตามที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันพุธที่ 23 ส.ค.60
บส.ชป.10
2208
17 ส.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2207
16 ส.ค.60
เร่งรัดการเตรียมความพร้อมด้านแบบก่อสร้าง ประมาณการ และที่ดินของ
งานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมทั้งระบบ
4
ผวศ.ชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ บางบาล
โคกกะเทียม เริงราง ป่าสักใต้ ผคป.เพชรบูรณ์
ลพบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อดำเนินการพร้อมจัดส่ง
ประมาณการ ให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
ผผง.ชป.10
2206
16 ส.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"ชลสาร"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
ทั้งนี้หากมีผู้ประสงค์จะเผยแพร่
งานวิจัยฯ โปรดส่งแบบบความที่จัดรูปแบบ
มาพร้อมนี้และส่งกลับมาที่กองบรรรณาธิการ
"ชลสาร" สถาบันพัฒนาการชลประทาน
สำนักวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 15 ก.ย.60
ธก.ชป.10
2205
16 ส.ค.60
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2204
16 ส.ค.60
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผน
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2203
16 ส.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1231/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2202
16 ส.ค.60
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2201
16 ส.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1255/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
2
ผคก.ชปง10 และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2200
16 ส.ค.60
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 25 ปีที่ 3
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2199
16 ส.ค.60
แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ข้อ 5.5
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2198
16 ส.ค.60
คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการภายใต้กลุ่มภารกิจด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2197
16 ส.ค.60
หนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 (Download นวัตกรรมไทย)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2196
16 ส.ค.60
การย้ายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ (Download เอกสาร)
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาหากมีความปรสงค์ย้าย
ขอให้แจ้งตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ส.ค.60
บส.ชป.10
2195
16 ส.ค.60
การจัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาจัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม
ที่ กผง. กำหนด และส่ง ตป.ชป.10
ภายในวันที่ 5 ต.ค.60
ผผง.ชป.10
2194
16 ส.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 39
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ผคส.10
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2193
16 ส.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรี
อยุธยา
10
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 บน.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบหากไม่ตดภาระกิจ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 23 ส.ค.60
เวลา 09.00-12.00 น
ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ชั้น 3 โรงแรม
กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ธก.ชป.10
2192
16 ส.ค.60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2191
16 ส.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้ด้ารอุโมงค์สำหรับ
ผู้บริหารและบุคลากรของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 17 ส.ค.60
บส.ชป.10
2190
16 ส.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งรายชื่อ
ผู้เกษียณฯและผู้ติดตามพร้อม
ขนาดเสื้อที่จะประสงค์ร่มงาน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 30 ส.ค.60
บส.ชป.10
2189
16 ส.ค.60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมการค้าภายใน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2188
16 ส.ค.60
ข้าราชการขออนุญาตลาป่วย
1
ผคป.พระนครศรีอยุธยา(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2187
15 ส.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2186
15 ส.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2185
15 ส.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1224/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2184
15 ส.ค.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยข้อง
ธก.ชป.10
2183
15 ส.ค.60
ขอให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พศ.2561 มีผลใช้บังคับ
6
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผง.ชป.10
2182
15 ส.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ
17
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2181
15 ส.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน" 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2180
15 ส.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
15 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2179
15 ส.ค.60
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
2
ผผง.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ผคส.10 และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2178
15 ส.ค.60
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหา
สำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2177
15 ส.ค.60
ขอเผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดหาอุปสรรค์คอมพิวเตอร์กรมชลประทาน
และคู่มือแนวทางการจ้างจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2176
15 ส.ค.60
การจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2175
15 ส.ค.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2174
11 ส.ค.60
ขออนุญาตเข้าทการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครือข่าย VPN รวมทั้ง
ตรวจเช็คสัญญาณ
3
ผคบ.เริงราง คลองเพรียว-เสาไห้ ช่องแค
มโนรมย์ โคกกะเทียม มหาราช ป่าสักใต้
นครหลวง บางบาล และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2173
11 ส.ค.60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน)
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2172
11 ส.ค.60
การบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษในระบบบริหารทรัพยา
กรบุคคลกรมชลประทาน (DPIS)
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2171
11 ส.ค.60
คู่มือการใช้งานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน (แบบ สขร.1)รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างกรมชลประทาน
33
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2170
11 ส.ค.60
ทวงข้อมูลการสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตร 8
ครั้งที่ 1
3
ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม และ ปบ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2169
11 ส.ค.60
ขอแจ้งการถึงแก่กรรม บิดาของลูกจ้างประจำ นายเสน่ห์ หาวัตร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2168
11 ส.ค.60
ขอมอบซีดีข้อมูลการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ราชการ
(Download โครงการบรรยายพิเศษ)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและขอความร่วมมือเผยแพร่
ข้อมูลการบรรยายรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ธก.ชป.10
2167
11 ส.ค.60
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารโครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2166
11 ส.ค.60
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ภริยานายมนัส ปิติวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2165
11 ส.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกันยายน 2560
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2164
11 ส.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2163
11 ส.ค.60
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 3/2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2162
11 ส.ค.60
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 13 Agenda ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2161
11 ส.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2160
11 ส.ค.60
แผนปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
ประจำเดือน สิงหาคม 2560
6
ผคบ. และ ผคป.(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2159
11 ส.ค.60
ขอเชิญประชุมหารือการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กเพื่อเร่งสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3
ผวศ.ชป.10 ผคส.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคป.ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 (ชั้น 2)
พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลแผนงาน
เสนอที่ประชุมต่อไป
ผผง.ชป.10
2158
11 ส.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2157
11 ส.ค.60
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน
กรุณาแจ้งรายชื่อพร้อมขนาดเสื้อยืด
เพื่อใส่ร่วมงาน ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 16 ส.ค.60
บส.ชป.10
2156
11 ส.ค.60
การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
แจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ
แจ้งความประสงค์การจัดกรอบอัตรากำลัง
ลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 ส.ค.60
บส.ชป.10
2155
10 ส.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมามาธิการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ
เครื่อข่าย (Video Conference)
1
ผคบ.และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 15 ส.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ผจบ.ชป.10
2154
10 ส.ค. 60
สรุปประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย การบริหารจัดการน้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3
ผอ.ส่วน ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2153
10 ส.ค. 60
ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 (เดือนกรกฏาคม
2560)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2152
10 ส.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร ณ สถานีสูบน้ำพระโขนง และพื้นที่
ซอยลาซาล-แบริ่ง
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2151
10 ส.ค. 60
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหา
สำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2150
10 ส.ค. 60
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธรณูปโภค
(Download หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายฯ)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัทราบ
และระมัดระวังการจัดทำสัญญาและ
การเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่กำหนดต่อไป
ธก.ชป.10
2149
10 ส.ค. 60
คำสั่งกรมฯ ที่ 19/73/74/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2148
10 ส.ค. 60
กำหนดตำแหน่ง
4
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.ป่าสักใต้
นครหลวง และ ผคบ.บางบาล
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
2147
10 ส.ค. 60
ขอให้ตรวจสอบสถานความพร้อมด้านที่ดินของงานตามร่าง พรบ.
งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561

1
ผคบ. ผคป. และ ผคส.10 ในเขต สชป.10
เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบสถานความพร้อมด้านที่ดิน
ของงานตามร่าง พรบ.ฯ
พร้อมแจ้งยืนยันและส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 11 ส.ค.60
ผง.ชป.10
2146
10 ส.ค. 60
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคม
อาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8
32
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษา
ให้แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ส.ค.60
บส.ชป.10
2145
10 ส.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 121/2560 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2144
10 ส.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 120/2560 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2143
10 ส.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1204/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล
2
ผคส.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2142
10 ส.ค. 60
แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2141
9 ส.ค. 60
ขอความร่วมมือตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการในปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา หากมีรายการแก้ไข
ขอความกรุณาแจ้งที่งานบริหารบุคคลฯ
ทางโทรสาร 0 3648 6628 ต่อ 108
ภายในวันที่ 16 ส.ค.60
บส.ชป.10
2140
9 ส.ค. 60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2139
9 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนสิงหาคม 2560
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมทำบุญ
หรือเข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 18 ส.ค.60
ธก.ชป.10
2138
9 ส.ค. 60
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ 15
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2137
9 ส.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
9 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2136
9 ส.ค. 60
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2135
9 ส.ค. 60
ขอความอนุคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ขอความอนุเคราะห์
ให้บุคลากรในสังกัด สชป.10
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.- 4 ก.ย.60
บส.ชป.10
2134
9 ส.ค. 60
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2133
9 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตร ทบทวนและสรุปเกณฑ์
สภาพเขื่อนดินถมโดยวิธีธรณีฟิสิกส
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ส.ค.60
บส.ชป.10
2132
9 ส.ค. 60
รับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2131
9 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสำรวจเรดาร์
หยั่งลึกระบบ NGI -GPR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ส.ค.60
บส.ชป.10
2130
9 ส.ค. 60
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ำโขง จำนวน 1 ตำแหน่ง
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2129
9 ส.ค. 60
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2128
9 ส.ค. 60
ขอส่งใบปลิวประชาสัมพันธ์ "ซื้อผ้าไหมให้แม่" เนื่องในโอกาสวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2127
9 ส.ค. 60
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหา
สำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาต
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2126
9 ส.ค. 60
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2125
9 ส.ค. 60
โครการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2124
8 ส.ค. 60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2123
8 ส.ค. 60
แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ทั้งนี้โครงการ สามารถแจ้งความต้องการ
ได้โดยตรงที่ สลก. สำหรับส่วนกลาง
สำนักฯ ขอมอบงานพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ
รวบรวมภายในกำหนด
พด.ป.10
2122
8 ส.ค. 60
ส่งผู้รับสมัครทุนฝึกอบรมหลักสูตร Disaster Management on Infrastructure
(River,Road and Port)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งข้าราชการในสังกัดสมัครรับทุนฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 10 ส.ค.60
บส.ชป.10
2121
8 ส.ค. 60
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2120
8 ส.ค. 60
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2119
8 ส.ค. 60
การเข้าตรวจสภาพเขื่อน ตามมาตราฐานด้านความปลอดภัยเขื่อน
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2118
8 ส.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2117
8 ส.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
8 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2116
8 ส.ค. 60
ขอส่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ.2560
11
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2115
8 ส.ค. 60
สำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ตามที่ ผอ.ชป.10 กำหนดหลักเกณฑ์
และแบบสำรวจฯ ส่งถึง สพ.ช.10
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
ผจบ.ชป.10
2114
8 ส.ค. 60
สำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ตามที่ ผอ.ชป.10 กำหนดหลักเกณฑ์
และแบบสำรวจฯ ส่งถึง สพ.ช.10
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
ผจบ.ชป.10
2113
8 ส.ค. 60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ KM DAY สำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 2017
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2112
8 ส.ค. 60
โครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ"
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2111
8 ส.ค. 60
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 266 ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2110
8 ส.ค. 60
การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติการประชุมหารือ
ร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด รามทั้งการประชุมในระดับจังหวัด
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2109
8 ส.ค. 60
ขอให้ดำเนินการตามผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2108
8 ส.ค. 60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2107
8 ส.ค. 60
โครงการ"เข้าพรรษา เข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสฯ"
ประจำปี 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2106
8 ส.ค. 60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2105
8 ส.ค. 60
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุร
3
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.มหาราช
เพื่อโปรดทราบกำหนดการและร่วมต้อนรับ
ธก.ชป.10
2104
8 ส.ค. 60
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560
1
ผอ.ส่วน หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดกิจกรรมตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด
ธก.ชป.10
2103
8 ส.ค. 60
ขอให้ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ในระยะต่อไป
4
ผผง.ชป.10 ผคบ. ผคป.และ ผคก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อดำเนินการตามที่ท่าน อธช.สั่งการ
และเสนอแผนงานซ่อมแซม (ที่จำเป็น)
ส่งถึง 1460 rid10@gmail.com
ก่อน 16.00 น ของวันที่ 9 ส.ค.60
ผจบ.ชป.10
2102
7 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านการเงินการคลังภาครัฐ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้สมัครเข้ารับ
การอบรมสัมมนาโครงการดังกล่าว
แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ส.ค.60
บส.ชป.10
2101
7 ส.ค. 60
ขอส่งตัวข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการ
3
ผคบ.ช่องแค และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2100
7 ส.ค. 60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560)
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2099
7 ส.ค. 60
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนัก/กอง
21
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2098
7 ส.ค. 60
ขอส่งเอกสารกรมอนุมัตให้เจ้าหน้าที่การอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
ในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นท
ี่
3
ผคป.เพชรรบูรณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2097
7 ส.ค. 60
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2096
7 ส.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
7 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2095
7 ส.ค. 60
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2094
7 ส.ค. 60
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ...
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2093
7 ส.ค. 60
การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคายื่นหลักฐานการประกอบกิจการโรงงาน
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2092
7 ส.ค. 60
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2554-2559
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
และดำเนินการตามบันทึก ผอ.งบ
งบ.ชป.10
2091
7 ส.ค. 60
รายงานเกษตรกรชุมนุมร้องขอความช่วยเหลือน้ำท่วมขังนาข้าวในเขต
พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก
6
ผคบ.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2090
4 ส.ค. 60
ขอความร่วมมือร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤต กรมชลประทาน
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ
ผจบ.ชป.10
2089
4 ส.ค. 60
สรุปการประชุมระดมความเห็นโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2088
4 ส.ค. 60
การบูรณาการร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง (น้ำหลาก) และอ่างเก็บน้ำ
ขนาดเล็กในความดูแลของ อปท.
1
ผอ.ส่วน ผอคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2087
4 ส.ค. 60
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 4 ส.ค.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2086
4 ส.ค. 60
ขอส่งข้อมูลวารสารข่าวประชาสัมพันธืเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2085
4 ส.ค. 60
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเขื่อนในกรณีฉุกเฉิน
22
ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2084
4 ส.ค. 60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2083
4 ส.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 19/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2082
4 ส.ค. 60
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2081
4 ส.ค. 60
ขอแจ้งเลขที่หนังสือออกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2080
4 ส.ค. 60
โครงการกระจายผลผลิตลำไยผ่านศูนย์ประสานการกระจายผลผลิต
ด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค (MOI Distribution Center) เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดเชียงใหม
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2079
4 ส.ค. 60
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
2078
4 ส.ค. 60
การลงทะเบียนใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์
กรมชลประทาน
6
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกโครงการฯ
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ
และแจ้งยืนยันความถูกต้องให้งานพัสดุ
ภายในวันที่ 11 ส.ค.60
พด.ชป.10
2077
4 ส.ค. 60
องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
2
ผคบ.มหาราช (สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10)
เพื่อโปรดจัดเตรียมข้อมูล
ในการบรรยายสรุป
ธก.ชป.10
2076
4 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเข้าร่วมการประชุม
เตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุ
ในวันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 8 ส.ค.60
บส.ชป.10
2075
4 ส.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการ
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผง.ชป.10)
เพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวัน 7 ส.ค.60
ผผง.ชป.10
2074
4 ส.ค. 60
การขออุธรณ์งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผง.ชป.10)
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและ
ส่งผลการตรวจสอบ ให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 4 ส.ค.60
ผผง.ชป.10
2073
4 ส.ค. 60
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2560
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงาน
ตามข้อสั่งการของท่าน อธช.
ผผง.ชป.10
2072
4 ส.ค. 60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
(งบ พ.ร.บ.)
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงาน
และเบิกจ่าย งปม.ให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่แจ้งยืนยัยสำนักฯ ต่อไป
ผผง.ชป.10
2071
4 ส.ค. 60
การเสนอแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผผง.ชป.10)
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2070
4 ส.ค. 60
ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำงดทำนาปีต่อเนื่อง
1
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม เริงราง มหาราช และ
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2069
4 ส.ค. 60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก
1
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.เริงราง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2068
4 ส.ค. 60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
จน.คบ. จน.คป.ทุกโครงการ
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 7 ส.ค.60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ผจบ.ชป.10
2067
3 ส.ค. 60
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว ครั้งที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
4
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อโปรดเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 23 ส.ค.60
เวลา 09.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ธก.ชป.10
2066
3 ส.ค. 60
ขอเรียนเชิญเข้าอบรม
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบ
บส.ชป.10
2065
3 ส.ค. 60
การสำรวจอาคารชลประทานที่อยูู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชป.07)
3
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ปน.ชป.10
เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ส่งถึงส่วนบริหารจัดการน้ำ
ภายในวันที่ 22 ส.ค.60
ผจบ.ชป.10
2064
3 ส.ค. 60
ขอรายงานผลการพร่องน้ำ
1
ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์ และ ผคป.สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2063
3 ส.ค. 60
แจ้งแผนการเยี่มเยียน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
3
ผคบ.โคกกะเทียม ช่องแค และ ผคบ.มหาราช
เพื่อพิจารณา
ชปจ.ลพบุรี
2062
3 ส.ค. 60
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี
2560
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2061
3 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมชมการนำเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2060
3 ส.ค. 60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวแจ้งรายชื่อที่
งานบริหารบุคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 ส.ค.60
บส.ชป.10
2059
3 ส.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานการเข้าศึกษดูงานเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2
ผคบ. ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2058
2 ส.ค. 60
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2057
2 ส.ค. 60
การอบรมหลักสุตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรฐกิจ
ภายในประเทศระดับพื้นที่
19
ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2056
2 ส.ค. 60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปภพโชติ คงใด้)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2055
2 ส.ค. 60
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบ
บส.ชป.10
2054
2 ส.ค. 60
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2053
2 ส.ค. 60
ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2052
2 ส.ค. 60
การตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
กรมชลประทาน
(Download แบบรายงานประจำปี 2560)
7

ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ ในเขต สชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2051
2 ส.ค. 60
มติที่ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7/2560
2
ผจบ.ชป.10 ผคบ.มหาราช และ
ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2050
2 ส.ค. 60
ขอให้ติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ K20
8
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2049
2 ส.ค. 60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2048
2 ส.ค. 60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2047
2 ส.ค. 60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2046
2 ส.ค. 60
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ
14
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และดำเนินการตามบันทึกของ ผอ.พด.
ธก.ชป.10
2045
2 ส.ค. 60
ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2044
2 ส.ค. 60
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีผลใช้บังคับ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2043
2 ส.ค. 60
ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2042
2 ส.ค. 60
ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัดสระบุรี) ครั้งที่ 2/2560
9
ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2041
2 ส.ค. 60
นายประทิน วัฏฏางกูร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2040
1 ส.ค. 60
ขอให้ stand by ในการเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์
ที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ คณะที่ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
2039
1 ส.ค.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในระยะต่อไป
3
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามที่ท่าน รธบ.สั่งการ
ผจบ.ชป.10
2038
1 ส.ค.60
แจ้งสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำป่าสัก
2
ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
ผคป. และ ผคส.10
เพื่ื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2037
1 ส.ค.60
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
21
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช ช่องแค
โคกกะเทียม และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2036
1 ส.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2035
1 ส.ค.60
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 10 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2034
1 ส.ค.60
ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์ชา ปี 2560 -2564
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2033
1 ส.ค.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2032
1 ส.ค.60
พิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
ปี 2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2031
1 ส.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/71/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่ื่อทราบ
บส.ชป.10
2030
1 ส.ค.60
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของลูกจ้างประจำ
2
ผคก.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มหาราช
ช่องแค บางบาล ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-
เสาไห้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อ
ตามที่แนบส่งคืนเครื่องราชฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
บส.ชป.10