.
ก.ย.60
ต.ค.60
พ.ย.60
ธ.ค.60

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2207
16 ส.ค.60
เร่งรัดการเตรียมความพร้อมด้านแบบก่อสร้าง ประมาณการ และที่ดินของ
งานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมทั้งระบบ
4
ผวศ.ชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ บางบาล
โคกกะเทียม เริงราง ป่าสักใต้ ผคป.เพชรบูรณ์
ลพบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อดำเนินการพร้อมจัดส่ง
ประมาณการ ให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
ผผง.ชป.10
2206
16 ส.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"ชลสาร"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
ทั้งนี้หากมีผู้ประสงค์จะเผยแพร่
งานวิจัยฯ โปรดส่งแบบบความที่จัดรูปแบบ
มาพร้อมนี้และส่งกลับมาที่กองบรรรณาธิการ
"ชลสาร" สถาบันพัฒนาการชลประทาน
สำนักวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 15 ก.ย.60
ธก.ชป.10
2205
16 ส.ค.60
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2204
16 ส.ค.60
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผน
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2203
16 ส.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1231/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2202
16 ส.ค.60
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2201
16 ส.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1255/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล
2
ผคก.ชปง10 และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2200
16 ส.ค.60
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 25 ปีที่ 3
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2199
16 ส.ค.60
แก้ไขคำสั่งกรมชลประทานที่ 15/2555 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ข้อ 5.5
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2198
16 ส.ค.60
คำชี้แจงประกอบคำขอจัดตั้งส่วนราชการภายใต้กลุ่มภารกิจด้านบริหาร
จัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2197
16 ส.ค.60
หนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับมิถุนายน 2560 (Download นวัตกรรมไทย)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2196
16 ส.ค.60
การย้ายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ (Download เอกสาร)
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาหากมีความปรสงค์ย้าย
ขอให้แจ้งตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ส.ค.60
บส.ชป.10
2195
16 ส.ค.60
การจัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาจัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม
ที่ กผง. กำหนด และส่ง ตป.ชป.10
ภายในวันที่ 5 ต.ค.60
ผผง.ชป.10
2194
16 ส.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 39
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ผคส.10
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2193
16 ส.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรี
อยุธยา
10
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 บน.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบหากไม่ตดภาระกิจ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 23 ส.ค.60
เวลา 09.00-12.00 น
ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา ชั้น 3 โรงแรม
กรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ธก.ชป.10
2192
16 ส.ค.60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2191
16 ส.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ความรู้ด้ารอุโมงค์สำหรับ
ผู้บริหารและบุคลากรของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 17 ส.ค.60
บส.ชป.10
2190
16 ส.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมงานสานสัมพันธ์วันเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งรายชื่อ
ผู้เกษียณฯและผู้ติดตามพร้อม
ขนาดเสื้อที่จะประสงค์ร่มงาน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 30 ส.ค.60
บส.ชป.10
2189
16 ส.ค.60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมการค้าภายใน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2188
16 ส.ค.60
ข้าราชการขออนุญาตลาป่วย
1
ผคป.พระนครศรีอยุธยา(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2187
15 ส.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2186
15 ส.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2185
15 ส.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1224/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2184
15 ส.ค.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 9 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยข้อง
ธก.ชป.10
2183
15 ส.ค.60
ขอให้เร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พศ.2561 มีผลใช้บังคับ
6
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ผง.ชป.10
2182
15 ส.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ฉบับ
17
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2181
15 ส.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน" 25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2180
15 ส.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
15 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2179
15 ส.ค.60
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร
2
ผผง.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ผคส.10 และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2178
15 ส.ค.60
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหา
สำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2177
15 ส.ค.60
ขอเผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดหาอุปสรรค์คอมพิวเตอร์กรมชลประทาน
และคู่มือแนวทางการจ้างจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2176
15 ส.ค.60
การจัดงานเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2175
15 ส.ค.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เสนอชื่อ ผู้หญิงเก่ง ปี 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2174
11 ส.ค.60
ขออนุญาตเข้าทการตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบเครือข่าย VPN รวมทั้ง
ตรวจเช็คสัญญาณ
3
ผคบ.เริงราง คลองเพรียว-เสาไห้ ช่องแค
มโนรมย์ โคกกะเทียม มหาราช ป่าสักใต้
นครหลวง บางบาล และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2173
11 ส.ค.60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน (เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน)
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2172
11 ส.ค.60
การบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษในระบบบริหารทรัพยา
กรบุคคลกรมชลประทาน (DPIS)
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2171
11 ส.ค.60
คู่มือการใช้งานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในรอบเดือน (แบบ สขร.1)รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างกรมชลประทาน
33
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2170
11 ส.ค.60
ทวงข้อมูลการสำรวจเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตร 8
ครั้งที่ 1
3
ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม และ ปบ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2169
11 ส.ค.60
ขอแจ้งการถึงแก่กรรม บิดาของลูกจ้างประจำ นายเสน่ห์ หาวัตร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2168
11 ส.ค.60
ขอมอบซีดีข้อมูลการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ
ราชการ
(Download โครงการบรรยายพิเศษ)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและขอความร่วมมือเผยแพร่
ข้อมูลการบรรยายรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ธก.ชป.10
2167
11 ส.ค.60
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารโครงการชลประทาน
ประจวบคีรีขันธ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2166
11 ส.ค.60
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ
คุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ภริยานายมนัส ปิติวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2165
11 ส.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกันยายน 2560
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2164
11 ส.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2163
11 ส.ค.60
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาส 3/2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2162
11 ส.ค.60
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 13 Agenda ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2161
11 ส.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2160
11 ส.ค.60
แผนปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
ประจำเดือน สิงหาคม 2560
6
ผคบ. และ ผคป.(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2159
11 ส.ค.60
ขอเชิญประชุมหารือการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็กเพื่อเร่งสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3
ผวศ.ชป.10 ผคส.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคป.ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 (ชั้น 2)
พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลแผนงาน
เสนอที่ประชุมต่อไป
ผผง.ชป.10
2158
11 ส.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2157
11 ส.ค.60
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของกรมชลประทาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน
กรุณาแจ้งรายชื่อพร้อมขนาดเสื้อยืด
เพื่อใส่ร่วมงาน ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 16 ส.ค.60
บส.ชป.10
2156
11 ส.ค.60
การขอกำหนดกรอบอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
แจ้งหน่วยงานในสังกัดดำเนินการ
แจ้งความประสงค์การจัดกรอบอัตรากำลัง
ลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 ส.ค.60
บส.ชป.10
2155
10 ส.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมามาธิการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ
เครื่อข่าย (Video Conference)
1
ผคบ.และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 15 ส.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณห้องประชุม สชป.10 ชั้น 2
ผจบ.ชป.10
2154
10 ส.ค. 60
สรุปประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย การบริหารจัดการน้ำ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
3
ผอ.ส่วน ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2153
10 ส.ค. 60
ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 (เดือนกรกฏาคม
2560)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2152
10 ส.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานคร ณ สถานีสูบน้ำพระโขนง และพื้นที่
ซอยลาซาล-แบริ่ง
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2151
10 ส.ค. 60
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหา
สำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2150
10 ส.ค. 60
แจ้งหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และ
ค่าสาธรณูปโภค
(Download หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายฯ)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัทราบ
และระมัดระวังการจัดทำสัญญาและ
การเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่กำหนดต่อไป
ธก.ชป.10
2149
10 ส.ค. 60
คำสั่งกรมฯ ที่ 19/73/74/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2148
10 ส.ค. 60
กำหนดตำแหน่ง
4
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.ป่าสักใต้
นครหลวง และ ผคบ.บางบาล
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
2147
10 ส.ค. 60
ขอให้ตรวจสอบสถานความพร้อมด้านที่ดินของงานตามร่าง พรบ.
งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2561

1
ผคบ. ผคป. และ ผคส.10 ในเขต สชป.10
เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบสถานความพร้อมด้านที่ดิน
ของงานตามร่าง พรบ.ฯ
พร้อมแจ้งยืนยันและส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 11 ส.ค.60
ผง.ชป.10
2146
10 ส.ค. 60
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ไทยกับประชาคม
อาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 8
32
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษา
ให้แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ส.ค.60
บส.ชป.10
2145
10 ส.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 121/2560 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2144
10 ส.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 120/2560 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2143
10 ส.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1204/2560 เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล
2
ผคส.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2142
10 ส.ค. 60
แจ้งความต้องการบุคคล เพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2141
9 ส.ค. 60
ขอความร่วมมือตรวจสอบ ชื่อ - สกุล สังกัด ผู้เกษียณอายุราชการในปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา หากมีรายการแก้ไข
ขอความกรุณาแจ้งที่งานบริหารบุคคลฯ
ทางโทรสาร 0 3648 6628 ต่อ 108
ภายในวันที่ 16 ส.ค.60
บส.ชป.10
2140
9 ส.ค. 60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2560)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2139
9 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนสิงหาคม 2560
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมทำบุญ
หรือเข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 18 ส.ค.60
ธก.ชป.10
2138
9 ส.ค. 60
ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ 15
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2137
9 ส.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
9 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2136
9 ส.ค. 60
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2135
9 ส.ค. 60
ขอความอนุคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ขอความอนุเคราะห์
ให้บุคลากรในสังกัด สชป.10
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ
ตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค.- 4 ก.ย.60
บส.ชป.10
2134
9 ส.ค. 60
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญรับราชการสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2133
9 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตร ทบทวนและสรุปเกณฑ์
สภาพเขื่อนดินถมโดยวิธีธรณีฟิสิกส
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ส.ค.60
บส.ชป.10
2132
9 ส.ค. 60
รับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2131
9 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสำรวจเรดาร์
หยั่งลึกระบบ NGI -GPR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ส.ค.60
บส.ชป.10
2130
9 ส.ค. 60
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญระดับชาติ ของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ำโขง จำนวน 1 ตำแหน่ง
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2129
9 ส.ค. 60
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2128
9 ส.ค. 60
ขอส่งใบปลิวประชาสัมพันธ์ "ซื้อผ้าไหมให้แม่" เนื่องในโอกาสวันแม่
แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2127
9 ส.ค. 60
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหา
สำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาต
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2126
9 ส.ค. 60
แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2125
9 ส.ค. 60
โครการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2124
8 ส.ค. 60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2123
8 ส.ค. 60
แจ้งความต้องการแบบพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ทั้งนี้โครงการ สามารถแจ้งความต้องการ
ได้โดยตรงที่ สลก. สำหรับส่วนกลาง
สำนักฯ ขอมอบงานพัสดุ ฝ่ายบริหารฯ
รวบรวมภายในกำหนด
พด.ป.10
2122
8 ส.ค. 60
ส่งผู้รับสมัครทุนฝึกอบรมหลักสูตร Disaster Management on Infrastructure
(River,Road and Port)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งข้าราชการในสังกัดสมัครรับทุนฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 10 ส.ค.60
บส.ชป.10
2121
8 ส.ค. 60
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2120
8 ส.ค. 60
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2119
8 ส.ค. 60
การเข้าตรวจสภาพเขื่อน ตามมาตราฐานด้านความปลอดภัยเขื่อน
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2118
8 ส.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2117
8 ส.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
8 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2116
8 ส.ค. 60
ขอส่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ.2560
11
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2115
8 ส.ค. 60
สำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ตามที่ ผอ.ชป.10 กำหนดหลักเกณฑ์
และแบบสำรวจฯ ส่งถึง สพ.ช.10
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
ผจบ.ชป.10
2114
8 ส.ค. 60
สำรวจความพึงพอใจของผู้ประสบภัยจากน้ำในเขตชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ตามที่ ผอ.ชป.10 กำหนดหลักเกณฑ์
และแบบสำรวจฯ ส่งถึง สพ.ช.10
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
ผจบ.ชป.10
2113
8 ส.ค. 60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ KM DAY สำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม 2017
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2112
8 ส.ค. 60
โครงการ "จิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ"
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2111
8 ส.ค. 60
ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 266 ของ
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2110
8 ส.ค. 60
การติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการตามมติการประชุมหารือ
ร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัด รามทั้งการประชุมในระดับจังหวัด
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2109
8 ส.ค. 60
ขอให้ดำเนินการตามผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2108
8 ส.ค. 60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 2 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2107
8 ส.ค. 60
โครงการ"เข้าพรรษา เข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวศน์) ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสฯ"
ประจำปี 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2106
8 ส.ค. 60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2105
8 ส.ค. 60
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุร
3
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.มหาราช
เพื่อโปรดทราบกำหนดการและร่วมต้อนรับ
ธก.ชป.10
2104
8 ส.ค. 60
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
12 สิงหาคม 2560
1
ผอ.ส่วน หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดกิจกรรมตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด
ธก.ชป.10
2103
8 ส.ค. 60
ขอให้ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารชลประทานเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ในระยะต่อไป
4
ผผง.ชป.10 ผคบ. ผคป.และ ผคก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อดำเนินการตามที่ท่าน อธช.สั่งการ
และเสนอแผนงานซ่อมแซม (ที่จำเป็น)
ส่งถึง 1460 rid10@gmail.com
ก่อน 16.00 น ของวันที่ 9 ส.ค.60
ผจบ.ชป.10
2102
7 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้านการเงินการคลังภาครัฐ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้สมัครเข้ารับ
การอบรมสัมมนาโครงการดังกล่าว
แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 ส.ค.60
บส.ชป.10
2101
7 ส.ค. 60
ขอส่งตัวข้าราชการกลับมาปฏิบัติราชการ
3
ผคบ.ช่องแค และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2100
7 ส.ค. 60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2560)
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2099
7 ส.ค. 60
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของสำนัก/กอง
21
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2098
7 ส.ค. 60
ขอส่งเอกสารกรมอนุมัตให้เจ้าหน้าที่การอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร
ในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นท
ี่
3
ผคป.เพชรรบูรณ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2097
7 ส.ค. 60
ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 24 พ.ศ.2560
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2096
7 ส.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
7 สิงหาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2095
7 ส.ค. 60
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2094
7 ส.ค. 60
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแผน
และขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ...
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2093
7 ส.ค. 60
การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคายื่นหลักฐานการประกอบกิจการโรงงาน
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2092
7 ส.ค. 60
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2554-2559
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
และดำเนินการตามบันทึก ผอ.งบ
งบ.ชป.10
2091
7 ส.ค. 60
รายงานเกษตรกรชุมนุมร้องขอความช่วยเหลือน้ำท่วมขังนาข้าวในเขต
พื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งเชียงราก
6
ผคบ.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2090
4 ส.ค. 60
ขอความร่วมมือร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤต กรมชลประทาน
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
และแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ
ผจบ.ชป.10
2089
4 ส.ค. 60
สรุปการประชุมระดมความเห็นโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2088
4 ส.ค. 60
การบูรณาการร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง (น้ำหลาก) และอ่างเก็บน้ำ
ขนาดเล็กในความดูแลของ อปท.
1
ผอ.ส่วน ผอคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2087
4 ส.ค. 60
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 4 ส.ค.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2086
4 ส.ค. 60
ขอส่งข้อมูลวารสารข่าวประชาสัมพันธืเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
13
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2085
4 ส.ค. 60
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเขื่อนในกรณีฉุกเฉิน
22
ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2084
4 ส.ค. 60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2083
4 ส.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 19/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2082
4 ส.ค. 60
การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2081
4 ส.ค. 60
ขอแจ้งเลขที่หนังสือออกที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2080
4 ส.ค. 60
โครงการกระจายผลผลิตลำไยผ่านศูนย์ประสานการกระจายผลผลิต
ด้านการเกษตรสู่ผู้บริโภค (MOI Distribution Center) เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดเชียงใหม
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2079
4 ส.ค. 60
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
2078
4 ส.ค. 60
การลงทะเบียนใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์
กรมชลประทาน
6
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทุกโครงการฯ
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารฯ
และแจ้งยืนยันความถูกต้องให้งานพัสดุ
ภายในวันที่ 11 ส.ค.60
พด.ชป.10
2077
4 ส.ค. 60
องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำบางโฉมศรี
2
ผคบ.มหาราช (สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10)
เพื่อโปรดจัดเตรียมข้อมูล
ในการบรรยายสรุป
ธก.ชป.10
2076
4 ส.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเข้าร่วมการประชุม
เตรียมความพร้อมการจัดหาพัสดุ
ในวันที่ 11 ส.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
โดยขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 8 ส.ค.60
บส.ชป.10
2075
4 ส.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรการ
แก้ไขปัญหาหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระของส่วนราชการ
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผง.ชป.10)
เพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวัน 7 ส.ค.60
ผผง.ชป.10
2074
4 ส.ค. 60
การขออุธรณ์งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผง.ชป.10)
เพื่อพิจารณาตรวจสอบและ
ส่งผลการตรวจสอบ ให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 4 ส.ค.60
ผผง.ชป.10
2073
4 ส.ค. 60
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2560
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงาน
ตามข้อสั่งการของท่าน อธช.
ผผง.ชป.10
2072
4 ส.ค. 60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
(งบ พ.ร.บ.)
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดการดำเนินงาน
และเบิกจ่าย งปม.ให้ได้ตามเป้าหมาย
ที่แจ้งยืนยัยสำนักฯ ต่อไป
ผผง.ชป.10
2071
4 ส.ค. 60
การเสนอแผนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผผง.ชป.10)
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2070
4 ส.ค. 60
ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำงดทำนาปีต่อเนื่อง
1
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม เริงราง มหาราช และ
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2069
4 ส.ค. 60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก
1
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.เริงราง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2068
4 ส.ค. 60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
จน.คบ. จน.คป.ทุกโครงการ
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 7 ส.ค.60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ผจบ.ชป.10
2067
3 ส.ค. 60
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว ครั้งที่ 2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
4
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อโปรดเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 23 ส.ค.60
เวลา 09.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ธก.ชป.10
2066
3 ส.ค. 60
ขอเรียนเชิญเข้าอบรม
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบ
บส.ชป.10
2065
3 ส.ค. 60
การสำรวจอาคารชลประทานที่อยูู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (ชป.07)
3
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ปน.ชป.10
เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ส่งถึงส่วนบริหารจัดการน้ำ
ภายในวันที่ 22 ส.ค.60
ผจบ.ชป.10
2064
3 ส.ค. 60
ขอรายงานผลการพร่องน้ำ
1
ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์ และ ผคป.สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2063
3 ส.ค. 60
แจ้งแผนการเยี่มเยียน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
3
ผคบ.โคกกะเทียม ช่องแค และ ผคบ.มหาราช
เพื่อพิจารณา
ชปจ.ลพบุรี
2062
3 ส.ค. 60
การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี
2560
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2061
3 ส.ค. 60
ขอเชิญร่วมชมการนำเสนอผลงานและการประกวด "อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2060
3 ส.ค. 60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวแจ้งรายชื่อที่
งานบริหารบุคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 ส.ค.60
บส.ชป.10
2059
3 ส.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ประสานงานการเข้าศึกษดูงานเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
2
ผคบ. ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2058
2 ส.ค. 60
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2057
2 ส.ค. 60
การอบรมหลักสุตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรฐกิจ
ภายในประเทศระดับพื้นที่
19
ผคป.ลพบุรี สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2056
2 ส.ค. 60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปภพโชติ คงใด้)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2055
2 ส.ค. 60
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการในสังกัดสถาบัน
นิติวิทยาศาสตร์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบ
บส.ชป.10
2054
2 ส.ค. 60
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2053
2 ส.ค. 60
ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 4/2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2052
2 ส.ค. 60
การตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
กรมชลประทาน
(Download แบบรายงานประจำปี 2560)
7

ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ ในเขต สชป.10
เพื่อดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2051
2 ส.ค. 60
มติที่ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7/2560
2
ผจบ.ชป.10 ผคบ.มหาราช และ
ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2050
2 ส.ค. 60
ขอให้ติดตามและเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ K20
8
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2049
2 ส.ค. 60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2048
2 ส.ค. 60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2047
2 ส.ค. 60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2046
2 ส.ค. 60
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ
14
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และดำเนินการตามบันทึกของ ผอ.พด.
ธก.ชป.10
2045
2 ส.ค. 60
ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2044
2 ส.ค. 60
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อน
พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มีผลใช้บังคับ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2043
2 ส.ค. 60
ซ้อมความเข้าใจการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศเป็นหลักประกันสัญญา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2042
2 ส.ค. 60
ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี (คทช.จังหวัดสระบุรี) ครั้งที่ 2/2560
9
ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2041
2 ส.ค. 60
นายประทิน วัฏฏางกูร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2040
1 ส.ค. 60
ขอให้ stand by ในการเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์
ที่ดินสิ่งก่อสร้างฯ คณะที่ 2 ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
2039
1 ส.ค.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในระยะต่อไป
3
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามที่ท่าน รธบ.สั่งการ
ผจบ.ชป.10
2038
1 ส.ค.60
แจ้งสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำป่าสัก
2
ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
ผคป. และ ผคส.10
เพื่ื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2037
1 ส.ค.60
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบูรณาการแผนและระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV)
21
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มหาราช ช่องแค
โคกกะเทียม และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2036
1 ส.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2035
1 ส.ค.60
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 10 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2034
1 ส.ค.60
ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 - 2564 และยุทธศาสตร์ชา ปี 2560 -2564
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2033
1 ส.ค.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2032
1 ส.ค.60
พิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน
ปี 2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่ื่อทราบ
ธก.ชป.10
2031
1 ส.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/71/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่ื่อทราบ
บส.ชป.10
2030
1 ส.ค.60
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของลูกจ้างประจำ
2
ผคก.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.มหาราช
ช่องแค บางบาล ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-
เสาไห้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อ
ตามที่แนบส่งคืนเครื่องราชฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 31 ส.ค.60
บส.ชป.10