ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557


ปี 2558 ปี 2559

ปี 2561

.

(นายชนินทร์ ทรงชน)
ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2029
31 ก.ค. 60
ขอให้ดำเนินการตรวจสภาพเขื่อนในกรณีฉุกเฉิน
1
ผคป.เพชรบูรณ์, ลพบุรี สระบุรี และ
ปข.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดทราบพร้อมทั้งจัดทำรายงาน
ส่งให้ความปลอดภัยเขื่อน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 ส.ค.60
ผจบ.ชป.10
2028
31 ก.ค. 60
การอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศระดับพื้นที่
8
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2027
31 ก.ค. 60
ขอเชิญข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
3
ผผง.ชป.10 ผคบ.ช่องแค มหาราช
โคกกะเทียม เริงราง บางบาล นครหลวง
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2026
31 ก.ค. 60
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัย
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ธก.ชป.10
2025
31 ก.ค. 60
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำช่วงฤดูน้ำหลาก
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2024
31 ก.ค. 60
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค.0405.3 /ว93 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2023
31 ก.ค. 60
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2022
31 ก.ค. 60
รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2021
31 ก.ค. 60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2560 (งบ พ.ร.บ.)
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2020
31 ก.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560 การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำร
5
ผอ.โครงการ ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาจัดส่งข้อมูล
ผผง.ชป.10
2019
31 ก.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการเรื่องร้องทุกข
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผผง.ชป.10
2018
31 ก.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดเล็ก
บริเวณเทือกเขาสอยดาว หมู่ที่ 12
2
ผวศ.ชป.10 และ ผคส.10
เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
ผผง.ชป.10
2017
31 ก.ค. 60
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2016
31 ก.ค. 60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 3 ฉบับ
15
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
ธก.ชป.10
2015
31 ก.ค. 60
ข้อควรปฏิบัติในการรายงานสถานการณ์น้ำ
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2014
31 ก.ค. 60
ทบทวนแนวทางบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำ
1
ผคป.ลพบุรี เพชรบูรณ์ และ ผคป.สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2013
31 ก.ค. 60
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ
7
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2012
31 ก.ค. 60
รายงานคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ชำรุด
5
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผง.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2011
31 ก.ค. 60
การจัดทำ VDO Presentation
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการภายในกำหนด
ปท.ชป.10
2010
31 ก.ค. 60
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2009
31 ก.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
31 กรกรฎาคม 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
บส.ชป.10
2008
31 ก.ค. 60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2007
31 ก.ค. 60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2006
31 ก.ค. 60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวพิมพ์นารา
พิชญ์พีระกูล)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2005
31 ก.ค. 60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ"
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 11 ส.ค.60
บส.ชป.10
2004
31 ก.ค. 60
การนำรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่งคงของมนุษย์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2003
31 ก.ค. 60
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคบ.โคกกะเทียม และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2002
31 ก.ค. 60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมศิลปากร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2001
31 ก.ค. 60
ขอมอบเอกสิทธิ์ส่วนลดราคาพิเศษสำหรับการใช้บริการที่ห้องรับรองผู้โดยสาร มิราเคิล เลานจ์ (Miracle Lounge)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2000
27 ก.ค. 60
ปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10
1
ผจบ.ชป.10 ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม เริงราง ป่าสักใต้ และ
ผคบ. ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และหากมีข้อขัดข้องประการใด
โปรดแจ้งให้ สชป.10 ทราบเป็นการด่วน
 
1999
27 ก.ค. 60
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7
ผคบ. ผคป. และ ผคส.10 ในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาจัดทำรายละเอียดรายงาน
ดังกล่าวส่งให้ฝ่ายยุทธศาสตร์
ภายในวันที่ 31 ก.ค.60
ผผง.ชป.10
1998
27 ก.ค. 60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
11
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1997
27 ก.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
27 กรกรฎาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1996
27 ก.ค. 60
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ประจำปี
งบประมาณ 2561
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา เสนอรายชื่อ
ข้าราชการที่มีคุณสมบัติฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 1 ส.ค.60
บส.ชป.10
1995
27 ก.ค. 60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์จะรับโอน
ตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นแบบ
คำขอได้ด้วยตนเอง
ภายในเวลา ที่กำหนดแล
ส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคฯ สชป.10
บส.ชป.10
1994
27 ก.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1135/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
1993
27 ก.ค. 60
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1992
27 ก.ค. 60
การติดตามผลการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่และ ศพก.
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1991
27 ก.ค. 60
สรุปผลการประชุม คณะกรรมการอำนวยการโครงการ 9101
ตามรอยเ้ท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
แบบยั่งยืน ครั้งที่ 1/2560
8
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1990
27 ก.ค. 60
การบริหารการจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1989
26 ก.ค. 60
ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์ หรือสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์)
3
ผอ.ส่วน (ยกเว้น ผผง.ชป.10) และ
ปท.ชป.10
เพื่อทราบ เข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 31 ก.ค.60 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม (ชั้น 2) สชป.10
บส.ชป.10
1988
26 ก.ค. 60
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ประจำเดือนมิถุนายน 2560
35
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1987
26 ก.ค. 60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1986
26 ก.ค. 60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
26 กรกรฎาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1985
26 ก.ค. 60
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
13
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจก.10 ผคบ.5 คก.คข.5 คก. คร.5 คก.
สก.3 สธ. ผด.10 สธ จด.2/3 มด. สจด.ลพบุรี
สจด.สระบุรี สจด.พระนครศรีอยุธยา
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาหากมีการแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค.60
ธก.ชป.10
1984
26 ก.ค. 60
สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน
ครั้งที่ 35/2560
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1983
26 ก.ค. 60
สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 13 Agenda ประจำเดือน
มิถุนายน 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.60)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1982
26 ก.ค. 60
กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับ
การรักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช
ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
งบ.ชป.10
1981
26 ก.ค. 60
ขออนุมัติการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตรโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
18
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1980
26 ก.ค. 60
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1979
26 ก.ค. 60
แบบสอบถามประเด็นการตรวจติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการ
ประจำปี 2560 (รอบที่ 2)
8
ผคบ.ช่องแคโคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบสอบถามประเด็นการตรวจฯ
ส่งให้โครงการชลประทานลพบุรี
ภายในวันที่ 27 ก.ค.60
รายละเอียดตามแบบฟอร์มแบบสอบถาม
ประเด็นการตรวจติดตามฯ ที่แนบมาด้วยนี้
ผคป.ลพบุรี
1978
26 ก.ค. 60
ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบล
วังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ....
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1977
26 ก.ค. 60
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา การระดับชำนาญการ (นายดิษฐพงษ์
มิตรรัตน์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1976
26 ก.ค. 60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายวรเทพ วัฒนวิเชียร)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1975
26 ก.ค. 60
ผลการคัดเลือกบุคคลโดยไม่ต้องประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชา การระดับชำนาญการ (นายวิทยา อาวุธ
นายธนกร สังข์เศรษฐ์ และนายอุสมาน ยามาเร็ง)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1974
26 ก.ค. 60
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3.4 คุณภาพน้ำชลประทาน ประจำเดือน
กรกฎาคม 2560
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1973
26 ก.ค. 60
ขอให้ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามมาตรา 8
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งรวบรวมที่ ปน.ชป.10
ภายในวันที่ 7 ส.ค.60
ทาง 1460 rid10@gmail.com
ผจบ.ชป.10
1972
25 ก.ค. 60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1128/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
1971
25 ก.ค. 60
การปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก
ข้าวจากดาวเทียม
1
ผคบ. ผคป. ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดดำเนินการ
ตามที่ท่่าน รธบ. สั่งการต่อไป
ผจบ.ชป.10
1970
25 ก.ค. 60
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1969
25 ก.ค. 60
ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ในการขออนุญาตทำงาน และการอนุญาตให้ทำงาน ตามพระราชกำหนด
การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าย พ.ศ.2560
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1968
25 ก.ค. 60
ขอแจ้งเลขที่หนังสือออก ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ศูนย์เตือน
ภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1967
25 ก.ค. 60
เชิญพระราชกระแสงทรงขอบใจ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1966
25 ก.ค. 60
บัญชีนวัตกรรมไทย
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1965
25 ก.ค. 60
สรุปผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
โดยสถาบัน IMD ปี 2560
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1964
25 ก.ค. 60
รายละเอียดเงินสวัสดิการเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 21 ก.ค.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
1963
25 ก.ค. 60
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการปรับปรุงผังประเทศ
ครั้งที่ 1
7
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อโปรดเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 16 ส.ค.60 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา 2
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธก.ชป.10
1962
25 ก.ค. 60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
Smart Officer กรมชลประทาน
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
มหาราช เริงราง ป่าสักใต้ บาลบาล
นครหลวง คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
1961
25 ก.ค. 60
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติตาม"ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ......"
14
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์เข้ารับการ
อบรมฯ กรุณาสมัครโดยตรงกับสมาคม
นักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย
และแจ้งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 17 ส.ค.60
บส.ชป.10
1960
25 ก.ค. 60
ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Echo English)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1959
25 ก.ค. 60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งฯ
โปรดแจ้งที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 4 ส.ค.60
บส.ชป.10
1958
25 ก.ค. 60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
อัยการสูงสุด
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1957
25 ก.ค. 60
การของบประมาณค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ปีงบประมาณ 2560
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกของกองแผนงานข้างต้น
ผง.ชป.10
1956
25 ก.ค. 60
ขอให้แจ้งแผนการดำเนินงานที่จะให้ สสธ.ดำเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
2
ผคป. และ ผคบ
เพื่อพิจารณาโดยแจ้งรายชื่อ
โครงการพร้อมรายละเอียดประกอบ
และขอให้จัดส่งที่ส่วนวิศวกรรม
ภายในวันที่ 27 ก.ค.60
ผวศ.ชป.10
1955
24 ก.ค. 60
สรุปการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนา
เกษตรกรรม พ.ศ.2560-2564 สู่การปฏิบัติ
7
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1954
24 ก.ค. 60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 25-28
กรกฎาคม 2560
5
ผอ.ส่วน ผคบ.และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ดำเนินการตามที่ท่าน รธบ.สั่งการต่อไป
ผจบ.ชป.10
1953
24 ก.ค. 60
การทบทวนข้อมูล และการกรอกข้อมูลสถานการณ์น้ำ
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง
9
ผคป.ทุกโครงการ และ ผคบ.คลองเพรียวฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดดำเนินการตามข้อ 1 ต่อไป
ผจบ.ชป.10
1952
24 ก.ค. 60
ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากส่วนกลาง
4
ผคก.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.เริงราง
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1951
24 ก.ค. 60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 38
ประจำเดือนมิถุนายน 2560
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1950
24 ก.ค. 60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1949
24 ก.ค. 60
ขอให้แจ้งคืนงบประมาณรายการงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คุณมยุรี
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบและแจ้งยืนยันข้อมูล
ส่งให้ ผง.ชป.10 ภายในวันที่ 4 ส.ค.60
ผผง.ชป.10
1948
24 ก.ค. 60
นายทองสุข อ่อนละมัย ขอพระราชทานความช่วยเหลือ
2
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.เริงราง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
1947
24 ก.ค. 60
สรุปผลการประชุมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
9
ผคบ.มหาราช (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1946
24 ก.ค. 60
สรุปผลการประชุมคณะทำงานดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ครั้งที่ 7/2560
7
ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
1945
24 ก.ค. 60
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6
ฝบท.ชป.10 และ ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ภายในวันที่ 24 ก.ค.60
ผผง.ชป.10
1944
24 ก.ค. 60
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีบรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 64 พรรษา
28 กรกฎาคม 2560
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
และหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
1943
24 ก.ค. 60
การจัดทำข้อมูลนำเสนอสำหรับรับรองการลงพื้นที่ตรวจราชการของ
ผู้บริหารกรมฯ และกระทรวงฯ
1
ผอ.โครงการ (สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยท่าน อธช.
ได้เน้นย้ำให้เร่งรัดดำเนินการฯ
ทั้งนี้ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ส่งให้ ผง.ชป.10 ภายในวันที่ 1 ส.ค.60
ปบ.ชป.10
1942
21 ก.ค. 60
ขอเชิญประชุม เรื่อง นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสายงานสนับสนุน กรมชลประทาน
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หน่วยงานในฝ่ายบริหาร ฯ
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 24 ก.ค.60
เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติกำภู
กรมชลประทานสามเสน
ธก.ชป.10
1941
21 ก.ค.60
ตรวจสอบความถูกต้อง ตารางสรุปผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ

เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ขอความกรุณาโครงการโปรดตรวจสอบ
และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ส่งส่วนบริหารจัดการน้ำ
ภายในวันที่ 24 ก.ค.60

ผจบ.ชป.10
1940
21 ก.ค.60
ขอเชิญประชุมติดตามงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และเตรียมความพร้อมฤดูน้ำหลาก
1
รอง ผส.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคบ. และ
ผคป.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1939
21 ก.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1938
21 ก.ค.60
ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากส่วนกลาง
4
ผคก.ชป.10 และ ผคบ.เริงราง
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1937
21 ก.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช เริงราง
ผคป.ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1936
21 ก.ค.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร English Communication Workshop รุ่นที่ 2-3
5
ผคส.10 (สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1935
21 ก.ค.60
รับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดกรมป่าไม้
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1934
21 ก.ค.60
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
เชิงยุทธศาสคร์ ครั้งที่ 8/2560 (เรื่อง ร ายงานความก้าวหน้าการติดตาม
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1933
21 ก.ค.60
ตรวจสอบความถูกต้อง ตารางสรุปผลการดำเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
โปรดยืนยันความถูกต้องของข้อมูลฯ
ส่งถึงส่วนบริหารจัดการน้ำ
ภายในวันที่ 24 ก.ค.60
ผจบ.ชป.10
1932
21 ก.ค.60
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำเข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 21 ก.ค.60
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
1931
21 ก.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี
การศึกษา 2560
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1930
21 ก.ค.60
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี
2560 (NET 2017)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1929
21 ก.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมพิเศษ เรื่อง "The Development of Construction Industry in the Previous Decades and its Future"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1928
21 ก.ค.60
ขอความอนุเคราะห์สถานที่ให้สามเณรบิณฑบาต
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1927
21 ก.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Gondwana ครั้งที่ 16
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1926
21 ก.ค.60
คุณหญิงถนัด ปิติวงษ์ ภริยา นายมนัส ปิติวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1925
21 ก.ค.60
สารของผู้บริหารการจัดการความรู้ (CKO)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ปท.ชป.10
1924
21 ก.ค.60
องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
18
ผวศ.ชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผสก.10
ผคป.เพชรบูณ์ และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของท่าน ผส.ชป.10
ผผง.ชป.10
1923
21 ก.ค.60
ขอให้แจ้งข้อมูลการแปรสภาพกิจการของผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือคู่สัญญา
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
พด.ชป.10
1922
21 ก.ค.60
ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากส่วนกลาง
1
ผคบ.เริงราง (สำเนาผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1921
21 ก.ค.60
การประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินการตามแนวทางการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1920
21 ก.ค.60
แจ้งผลกระทบจากการขุดคลองข้างโรงเรียน
9
ผคบ.ช่องแค
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานให้ทราบ
พร้อมทั้งประสานงานกับ ผอ.โรงเรียนฯ
เพื่อร่วมหาสาเหตุที่แท้จริงและ
แนวทางแก้ไขต่อไป
ธก.ชป.10
1919
21 ก.ค.60
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ หรือ
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น
พนักงานราชการทั่วไป
2
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10
และ ปท.ชป.10 (สำเนาผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1918
21 ก.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นางเสาวคนธ์ สุขแสวง)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
1917
21 ก.ค.60
การจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างประจำครบเกษียณ
อายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
บส.ชป.10
1916
21 ก.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 7
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
1
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1915
21 ก.ค.60
การเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างของงานตามร่าง พรบ.งบประมาณ
ปี พ.ศ.2561 และ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2562
9
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
1914
21 ก.ค.60
ขอเิชิญประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 2/2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
ลพบุรี สระบุรี และ ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมต่อไป
ธก.ชป.10
1913
20 ก.ค.60
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงิน
และการลงทุน ปี 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์เข้าร่วม
โครงการ สามารถสมัครได้ที่
เว็บไซต์ www. gpf.or.th
ในวันที่ 20 ก.ค.60
และกรุณาแจ้งรายชื่อให้
งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
บส.ชป.10
1912
20 ก.ค.60
โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1911
20 ก.ค.60
 ขอเผยแพร่คู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1910
20 ก.ค.60
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1909
20 ก.ค.60
สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 Agenda ประจำเดือน
มิถุนายน 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1908
20 ก.ค.60
ผลการสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
แก้ปัญหาสำคัของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 19
พฤษภาคม 2560
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1907
20 ก.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนกรกฎาคม 2560
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาหากประสงค์ร่วมบริจาคฯ
กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 21 ก.ค.60
ธก.ชป.10
1906
20 ก.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
20 กรกรฎาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1905
20 ก.ค.60
ขอให้รวบรวมข้อมูลจำนวนครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการและ
จำนวนสถานที่จุดบริการประชาชน
5
ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูล
ส่งให้ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันจันทร์ 24 ก.ค.60
ธก.ชป.10
1904
20 ก.ค.60
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดิน
ทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65
พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
1903
20 ก.ค.60
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
กระทรวงการคลังประจำปี 2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์ร่วมทำบุญ
ขอให้นำส่งโดยตรง
ธก.ชป.10
1902
20 ก.ค.60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิด
การนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วม
การฝึกอบรม ส่งใบสมัครที่งาน บส.ชป.10
ภายในวันที่ 21 ก.ค.60
บส.ชป.10
1901
20 ก.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ภาครัฐ" รุ่นที่ 3/2560
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วม
การฝึกอบรม ส่งใบสมัครที่งาน บส.ชป.10
ภายในวันที่ 27 ก.ค.60
บส.ชป.10
1900
20 ก.ค.60
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
11
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคบ.บางบาล
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการอบรมต่อไป
บส.ชป.10
1899
20 ก.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการฝึกอบรม/สััมมนา
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและขอความกรุณาตอบแบบสอบ
สำรวจส่งให้งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
ภายในวันที่ 16 ส.ค.60

บส.ชป.10
1898
20 ก.ค.60
ข้อมูลการผลิตพืชระดับจังหวัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
27
ผคบ. ผคป. สำเนาเรียน ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1897
20 ก.ค.60
หนังสือแนะนำการปฏิบัติงาน"5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง" ฉบับที่ 25/2560
3
ผคบ. ผคป. สำเนาเรียน ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1896
20 ก.ค.60
ขออนุมัติหลักการกำหนดเกณฑ์การจัดสรรดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ 2560
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
สำเนาเรียน ผส.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ผผง.ชป.10
1895
19 ก.ค.60
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 9
25
รอง ผส.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณา
เชิญสมัครเข้ารับการอบรมฯ
ส่งใบสมัครให้ สบค.
ภายในวันที่ 21 ก.ค.60
บส.ชป.10
1894
19 ก.ค.60
ประกาศรับสมัครทุนปริญญาโทสำหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อความร่วมมือ
ทรัยากรน้ำแม่โขง- ล้านช้าง
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและรับสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบฯให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 21 ก.ค.60
บส.ชป.10
1893
19 ก.ค.60
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. และร่างพระราชบัญญัติ
แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ......
28
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1892
19 ก.ค.60
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ร่วมพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1891
19 ก.ค.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
(งบ พ.ร.บ.)
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อโปรดเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1890
19 ก.ค.60
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1889
19 ก.ค.60
ขอให้ส่งรายละเอียดแผนงานและงบประมาณงานซ่อมแซมโครงการ
ชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5
ผคป.ในเขต สชป.10 ผคบ.มโนรมย์ และ
ผคบ.โคกกะเทียม (สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อพิจารณา
เสนอแนงานซ่อมแซมฯ ส่งให้ คพ.ชป.10
ภายในวันที่ 24 ก.ค.60
ผผง.ชป.10
1888
19 ก.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1082/2560 เรื่อง กำหนดกรอบอัตรากำลังและ
มอบหมายให้ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1887
19 ก.ค.60
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้
งบประมาณ ของสำนักงานชลประทานที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1886
19 ก.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมงานการประชุม THAILAND QUALITY CONFERENCE
& The 18th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1885
19 ก.ค.60
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1884
19 ก.ค.60
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพและพิธีฌาปนกิจศพ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1883
19 ก.ค.60
ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานพัฒนาสวัสดิการต้นแบบ โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
3
ผคป.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1882
19 ก.ค.60
ขอรายงานแผนการระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ในเขต สชป.10
5
ผคป.ลพบุรี และ ผจบ.ชป.10
สำเนาเรียน ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1881
19 ก.ค.60
จุดสำรวจผลผลิตข้าวนาปี ปี 2560/61
13
ผคบ.ทุกโครงการ (เว้นป่าสักชลสิทธิ์)
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
สพ.ชป.10
1880
18 ก.ค.60
ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันกอล์ฟจอมยุทธ์ ลพบุรี ครั้งที่ 104
2
ผคป.ลพบุรี
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.ค.60 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองบัญชาการศูนย์อำนวย
การสร้างอาวุธ (2)
ธก.ชป.10
1879
18 ก.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2560)
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1878
18 ก.ค.60
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1877
18 ก.ค.60
สรุปการร่วมหารือ เพื่อสรุปติดตามความก้าวหน้าโครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก
22
ผคส.10 และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1876
18 ก.ค.60
ประชาสัมพันธ์งานนิทรรศการ Agritech 2018
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1875
18 ก.ค.60
ขอนำส่งเอกสารรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1874
18 ก.ค.60
ขอนำส่งบันทึกตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย "โครงการ Amazing Thai Taste"
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1873
18 ก.ค.60
ขอเชิญร่วมชมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอด
ความดี"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1872
18 ก.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
18 กรกรฎาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1871
18 ก.ค.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 17-19
กรกฎาคม 2560
5
ผคป. ผคป.ทุกโครงการ
สำเนาเรียน ผส.ชป.10
เพื่อโปรดดำเนินการตามที่ท่าน อธช.สั่งการ
ผจบ.ชป.10
1870
18 ก.ค.60
รายงานผลการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาต่อยอดโครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14
ผวศ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผสก.10
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านประชุมหารือ
การจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอ และการต้อนรับ
ในวันพฤหัสที่ 20 ก.ค.60 เวลา 10. 00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการฯป่าสักชลสิทธ
ิ์
ผผง.ชป.10
1869
17 ก.ค.60
นายอุดมพร พูลเพิ่ม ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1868
17 ก.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรม
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2560
8
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทราบเพื่อตอบแบบสอบถามฯ
ปท.ชป.10
1867
17 ก.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1866
14 ก.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1865
14 ก.ค.60
การอบรมหลักสูตร "พูดให้ดี เป็นพิธีกรให้เก่ง และจัดพิธีการงดงามอย่าง
มืออาชีพ"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมการอบรมฯ
ส่งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 17 ก.ค.60
บส.ชป.10
1864
14 ก.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางลำดวน วงศ์วอ
และนางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เป้าสอน)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1863
14 ก.ค.60
ทุนรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Water Management and Modern Irrigation Technologies
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์เข้ารับทุนรัฐบาลฯ
ให้ส่งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 19 ก.ค.60
บส.ชป.10
1862
14 ก.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง "การเมืองกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Thailand 4.0 "
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับโครงการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 ก.ค.60
บส.ชป.10
1861
14 ก.ค.60
ผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล ประจำปี พ.ศ.2559 ของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรม
ชลประทาน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1860
14 ก.ค.60
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินและการประทับตรา
ข้อความว่า "จ่ายเงินแล้ว" ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ
10
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
งบ.ชป.10
1859
14 ก.ค.60
 ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 14-18
กรกฎาคม 2560
4
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามที่ท่าน รธบ.สั่งการ
ผจบ.ชป.10
1858
14 ก.ค.60
ขอเชิญชมนิทรรศการของโครงการส่งเสริมการอ่านและสร้างแรงจูงใจ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1857
14 ก.ค.60
ขอให้ดำเนินการจัดเก็บบันทึกข้อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน
1
ผคป.ลพบุรี สระบุรี เพชรบูรณ์ และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1856
14 ก.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการเรื่อง แบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงฉบับปับปรุง ปี 2558
4
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผคบ.มโนรมย์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1855
14 ก.ค.60
ขอความร่วมมือในการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ และทาง LINE application
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1854
14 ก.ค.60
สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2
ผคบ. และ ผคป
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1853
14 ก.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
14 กรกรฎาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1852
14 ก.ค.60
การจัดกิจกรรมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
13 กรกฎาคม 2560
6
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1851
14 ก.ค.60
สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1
ผจบ.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
สำเนาเรียน ผส.ชป.10
เพื่อโปรดทราบสถานการณ์น้ำ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มหาราช
บางบาล และ นครหลวง พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
1850
13 ก.ค.60
ขอเชิญประชุมสัมมนาซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการบริหารจัดการน้ำ
ประจำปี 2560-2561
2
ผส.ชป.10 สำเนาเรียน ผส.ชป.10
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผอ.โครงการ
เพื่อทราบการเชิญประชุมในวันจันทร์ 17ก.ค.60
เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 99 ปี
กรมชลประทาน สามเสน

ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมที่กรมชลประทาน
สามเสน ขอเชิญร่วมประชุมผ่านระบบ
Video Conference ห้องประชุม สชป.10
(ชั้นบน) ในวันและเวลาดังกล่าว
บส.ชป.10
1849
13 ก.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
15
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1848
13 ก.ค.60
สรุปรายงานการประชุมแนวทางดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ลุ่มน้ำลำสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และกรมป่าไม้
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทางการดำเนิน
โครงการพระราชดำริต่อไป
ผผง.ชป.10
1847
13 ก.ค.60
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 9 เดิอน ประจำปี
งบประมาณ 2560
22
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
1846
13 ก.ค.60
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2560
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1845
13 ก.ค.60
ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานและรับการสนับสนุนวิทยาการ
1
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1844
13 ก.ค.60
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน
- มิถุนายน 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1843
13 ก.ค.60
ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของกรมชลประทาน ประจำปี 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาและร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน
โดยขอให้รวบรวมส่งเงินที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 20 ก.ย.60
ธก.ชป.10
1842
13 ก.ค.60
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญร่วมงานประชุมวิชาการโครงการพัฒนานักวิจัย
และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1841
13 ก.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนสิงหาคม 2560
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เืพื่อโปรดพิจารณา
ธก.ชป.10
1840
13 ก.ค.60
เชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาสวัสดิการต้นแบบ โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษาป่าสักชลสิทธิ์
16
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ ขอเชิญประชุมคณะทำงานฯ
ในวันที่ 26 ก.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 300 อาคารศูนย์วิศวกรรม
การชลประทาน กรมชลประทาน สามเสน
ธก.ชป.10
1839
13 ก.ค.60
กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราช
บัญญัติทรัพยการน้ำพ.ศ.... และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตพื้นที่
จังหวัดลพบุรีและลุ่มน้ำป่าสักของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... สภานิติบัญญัติแห่งชาต
11
ผคป.ลพบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1838
13 ก.ค.60
ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมชลประทานและบริษัท โคเรีย รูรัล คอมมูนิตี้ คอเปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
3
ผคบ.ป่าสักใต้ และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาให้ความร่วมมือ
ในการศึกษาดูงานในพื้นที่
วันที่ 14 ก.ค.60
ธก.ชป.10
1837
12 ก.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของ
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ .2560
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ให้ความร่วมมือ ตอบแบบสอบถาม
ทางเว็บไซต์ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ธก.ชป.10
1836
12 ก.ค.60
ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research
Expo 2017)"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1835
12 ก.ค.60
ข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 58 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธ
ศักราช 2560
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1834
12 ก.ค.60
ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงาพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง
ครั้งที่ 1/2560
14
ผคบ.มโนรมย์
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1833
12 ก.ค.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 6-7
5
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1832
12 ก.ค.60
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 6 ปีที่ 4 ประจำเดือน มิถุนายน 2560
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1831
12 ก.ค.60
ขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ 10
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1830
12 ก.ค.60
ผลาการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายภานุเมศ วัฒนานนท์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1829
12 ก.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1828
12 ก.ค.60
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1827
12 ก.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
12 กรกรฎาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1826
12 ก.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการข้าว ประจำปี
2560
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์ร่วมบริจาค
ขอให้นำส่งโดยตรงต่อไป
ธก.ชป.10
1825
12 ก.ค.60
ผลาการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวอัจฉรา พุฒิมา)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1824
12 ก.ค.60
ร่างพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ...
5
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ฝบท.ชป.10 เสนอ
ธก.ชป.10
1823
12 ก.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1822
12 ก.ค.60
ขอเชิญประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5
3
ผจบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.ค.60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดชัยนาท
ธก.ชป.10
1821
11 ก.ค.60
การประชุมสัมมนา การซักซ้อม ทบทวน แนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
ผส.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผคป.สระบุรี
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1820
11 ก.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ระหว่างวันที่ 19-21
มิถุนายน 2560
9
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทาง
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1819
11 ก.ค.60
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 24 ปีที่ 3
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เื่พื่อทราบ
ธก.ชป.10
1818
11 ก.ค.60
รายงานผลการ สัมมนา "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน"
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1817
11 ก.ค.60
คุณหญิงนัด ปิติวงษ์ ภริยานายมนัส ปิติวงษ์ อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
ถึงแก่กรรม
2
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เื่พื่อทราบ
ธก.ชป.10
1816
11 ก.ค.60
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1815
11 ก.ค.60
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1814
11 ก.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1813
11 ก.ค.60
ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF ปี พ.ศ.2560-2567 และจัดส่งคำขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1812
11 ก.ค.60
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์ร่วมบริจาค
ให้นำส่งที่งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 2 ต.ค.60
ธก.ชป.10
1811
7 ก.ค.60
ขอให้จัดทำข้อมูลแผนงาน/โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อสนับสนุนพื้นที่
ปลูกปาล์มน้ำมันปี 2560-2564
4
ผคป.สระบุรี และ ผคส.10
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
และส่งส่วนแผนงานภายใน
วันที่ 13 ก.ค.60
ผง.ชป.10
1810
7 ก.ค.60
ขยายระยะเวลาการรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
1809
7 ก.ค.60
รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559-
31 มีนาคม 2560)
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เืพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
ธก.ชป.10
1808
7 ก.ค.60
การแจ้งเปิดการตรวจสอบ
1
ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1807
7 ก.ค.60
ตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
4
ผคก.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.เริงราง
มโนรมย์ คลองเพรียว-เสาไห้ ช่อแค
มหาราช โคกกะเทียม ป่าสักใต้ บางบาล
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 ก.ค.60
บส.ชป.10
1806
7 ก.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไป
ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ข้าราชการ พนักงาน
หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษาประจำภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1805
7 ก.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1804
7 ก.ค.60
ประกาศรายชื่อ (คนพิการ) ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1803
7 ก.ค.60
ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงกร/แผนที่ ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา
1
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมชี้แจง
ในวันอังคารที่ 11 ก.ค.60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองโดน
ธก.ชป.10
1802
7 ก.ค.60
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดแจ้งประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สนับสนุนกิจกรรมโดยลงนาม
ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่งให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 18 ส.ค.60
ธก.ชป.10
1801
7 ก.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ
8
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และดำเนินการตามบันทึก ผอ.พด.
ธก.ชป.10
1800
7 ก.ค.60
การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1799
7 ก.ค.60
การสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคคลากรที่มีต่อองค์การ
เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบุคลากรกรมชลประทาน
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดตอบแบบสำรวจเพื่อหาปัจจัยฯ
ตามจำนวนการกระจายแบบสำรวจที่กำหนด
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 ก.ค.60
บส.ชป.10
1798
7 ก.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
7 กรกรฎาคม 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1797
7 ก.ค.60
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1796
7 ก.ค.60
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างและแผนาการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและนำประเด็นข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
1795
7 ก.ค.60
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1794
7 ก.ค.60
รายงานเบื้องต้นผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1793
7 ก.ค.60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1792
7 ก.ค.60
โครงการ"เข้าพรรษา เข้าวัง (นารายณ์ราชนิเวษศน์) ฟังธรรม
ทุกวันพฤหัสบดี" ประจำปี 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1791
7 ก.ค.60
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1790
7 ก.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1789
7 ก.ค.60
ขอเชิญประชุมสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยาย ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม
2560
10
ผคป.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 12 ก.ค.60
เวลา 07.30 น.-17.00 น
ณ ห้องประชุมสโมสรกองทัพบก
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
ธก.ชป.10
1788
7 ก.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "อุโมงค์ในชั้นดิน" รุ่นที่ 2
(Tunnelling in Soft Ground)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1787
6 ก.ค.60
ขออนุมัติค่าไฟฟ้าการสูบน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ปี 2560
1
ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ บน.ชป.10
สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและใช้ประกอบการ
บริหารงบประมาณต่อไป
ผจบ.ชป.10
1786
6 ก.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์วงศ์)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1785
6 ก.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพรหมพร เชื้อกุลา)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1784
6 ก.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
6 กรกรฎาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1783
6 ก.ค.60
แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1782
6 ก.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายโกสินทร์ ผลาชีวะ)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1781
6 ก.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายอนุชา ตรานุชรัตน์)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1780
5 ก.ค.60
แจ้งค่าไฟฟ้า
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1779
5 ก.ค.60
แจ้งค่าไฟฟ้า
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1778
5 ก.ค.60
ขอเชิญประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference
"เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์" ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.
27
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1777
5 ก.ค.60
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 30 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559-31 มีนาคม 2560)
25
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1776
5 ก.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
5 กรกรฎาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
1775
5 ก.ค.60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1774
5 ก.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมปัจฉิมนิเทศประชุมวิชาการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและ
เผยแพร่ผลการศึกษาโครงการสำรวจและศึกษาค่าพื้นฐานโลหะหนักในน้ำ
บาดาลในพื้นที่ ภาคกลางและตะวันออก
7
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1773
5 ก.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1772
5 ก.ค.60
กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1771
5 ก.ค.60
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 โครงการคลองระบายน้ำบางบาล-บางไทร
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ผคบ.บางบาล
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมและ
เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1770
5 ก.ค.60
ขอเชิญบุคลกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิค
การนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาส่งบุคคลกรเข้าร่วมโครงการฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 26 ก.ค.60
บส.ชป.10
1769
5 ก.ค.60
หนังสือแนะนำการปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง" ฉบับที่ 23-24/2560
4
ผคบ.และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1768
5 ก.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป. (สำเนาเรียน ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
1767
4 ก.ค.60
ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้่อสมุดโทรศัพท์และ Application สมุดโทรศัพท์
ประจำปี พ.ศ.2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
สำเนาเรียน ผส.ชป.10
เพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งเวียน
เพื่อทราบทั่วกัน
ปท.ชป.10
1766
4 ก.ค.60
การบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์นำ้ในช่วงฤดูฝน
9
ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.ทุกโครงการ
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดทราบและโปรดดำนเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
1765
4 ก.ค.60
ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่ใช้เงิน
งบประมาณปี พ.ศ.2554 ถึง 2557
17
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ งบ.ชป.10
และ พด.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และดำเนินการภายในกำหนด
พด.ชป.10
1764
4 ก.ค.60
ขอเลื่อนกำหนดการเตรียมความพร้อมตัวแทนการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
ระดับภาคกลาง
1
ผอ.ส่วน ผคป.สระบุรี ผคบ.คลองเพรียวฯ
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
เพื่อโปรดทราบและอนุญาตผู้มีรายชื่อ
เข้าร่วมประชุมต่อไป
สพ.ชป.10
1763
4 ก.ค.60
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ
ครั้งที่ 13"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
บส.ชป.10
1762
4 ก.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560
4
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1761
4 ก.ค.60
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1760
4 ก.ค.60
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ
จ้างก่อสร้าง
2
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1759
4 ก.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ
และคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดจัดเตรียมข้อมูลและ Stanby
อยู่ในที่ตั้งในการชี้แจงให้ข้อมูล
ผู้บริหารกรมฯต่อไป
ผผง.ชป.10
1758
3 ก.ค.60
ส่งผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเรื่อง Japan-Asia Youth Exchange
Program in Science
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 4 ก.ค.60
เพื่อเสนอสำนักฯพิจารณาต่อไป
บส.ชป.10
1757
3 ก.ค.60
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6/2560
35
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผผง.ชป.10
1756
3 ก.ค.60
สรุปสาระและมติที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดแปลงต้นแบบ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2560
5
ผคป.สระบุรี ผคส.10
เพื่อโปรดทราบและเตรียมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผผง.ชป.10
1755
3 ก.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสระบุรี
(คทช.จังหวัดสระบุรี)
3
ผคป.สระบุรี
เพื่อโปรดเป็นผู้แทน ผส.ชป.10 ต่อไป
ธก.ชป.10
1754
3 ก.ค.60
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับชำนาญงาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1753
3 ก.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1752
3 ก.ค.60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเิงินแก่การก่อการร้าย
และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1751
3 ก.ค.60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเิงินแก่การก่อการร้าย
และการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เื่พื่อทราบ
ธก.ชป.10
1750
3 ก.ค.60
แนวทางการจัดทำร่างกฎหมายให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา
จักรไทย (เพิ่มเติม)
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10