ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557


ปี 2558 ปี 2559

ปี 2561

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
1749
30 มิ.ย.60
แนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาประชารัฐ
1
ผจบ.ชป.10 ผคบ. ผคป.(สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10)
เืพื่อโปรดดำเนินการตามข้อสั่งการ
ของท่าน รธบ.(ข้อ 1,2)ต่อไป
ผจบ.ชป.10
1748
30 มิ.ย.60
เร่งรัดการส่งขัอมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานเพื่อบันทึกในระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศขององค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
3
ผจบ.ชป.10 ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อโปรดดำเนินการตามกำหนดต่อไป
ผจบ.ชป.10
1747
30 มิ.ย.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1746
30 มิ.ย.60
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนของ
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
4
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1745
30 มิ.ย.60
ขอเสนอชื่อเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2560
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากประสงค์เสนอผลงานฯ
โปรดแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
สชป.10 ภายในวันที่ 18 ก.ค.60
บส.ชป.10
1744
30 มิ.ย.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ
บริหารงานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และ
การจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1
3
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1743
30 มิ.ย.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รุ่นที่ 19
3
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1742
30 มิ.ย.60
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ
ระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในกรมชลประทาน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1741
30 มิ.ย.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งเลื่อน
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1740
30 มิ.ย.60
ขออนุมัติค่ากระแสไฟฟ้าในการสุบน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย ปีงบประมาณ 2560
9
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบและใช้ประกอบการดำเนินงาน
ผจบ.ชป.10
1739
30 มิ.ย.60
สรุปผลการประเมินผลโครงการบริหารจัดการน้ำแบบชุมชนมีส่วนร่วม
ในทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ "โครงการบางระกำโมเดล 60" ช่วงระหว่าง
ดำเนินงานโครงการ
4
ผจบ.ชป.10 ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1738
30 มิ.ย.60
แผนปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
5
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบแผนปฏิบัติงาน 5 ประสาน
ผจบ.ชป.10
1737
30 มิ.ย.60
โครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ยังไม่ได้ส่งเล่มประเมินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ประจำปี 2561
7
ผจบ.ชป.10 ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1736
30 มิ.ย.60
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ "5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง" ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
8
ผจบ.ชป.10 ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1735
30 มิ.ย.60
ผลสำรวจการรับรู้ เข้าใจ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการแก้ปัญหา
สำคัญของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ วันที่ 21 เมษายน 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1734
30 มิ.ย.60
การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุดที่ นร.0505/ว 284
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1733
30 มิ.ย.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
8
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ตามที่ท่าน รธบซสั่งการ ในข้อ 5,7)
ธก.ชป.10
1732
30 มิ.ย.60
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
6
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1731
30 มิ.ย.60
การเตรียมความพร้อมตัวแทนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ระดับภาคกลาง
1
ผอ.ส่วน ผคป.สระบุรี ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้ ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รองผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดอนุญาต
ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมประชุมชั้น 2
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ผจบ.ชป.10
1730
30 มิ.ย.60
ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ
ให้ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูล
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 4 ก.ค.60
บส.ชป.10
1729
30 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วม
ประกวดวาดภาพและเรียงความ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1728
30 มิ.ย.60
ขอนำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1727
29 มิ.ย.60
เสนอรายชื่อผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการสวัสดิการกรมชลประทาน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ขอความกรุณาเสนอรายชื่อ
ผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 5 ก.ค.60
บส.ชป.10
1726
29 มิ.ย.60
ข้อสั่งการเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1725
29 มิ.ย.60
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการ
เกษตร ครั้งที่ 1/2560
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1724
29 มิ.ย.60
สรุปการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการ
เกษตร ครั้งที่ 1/2560
3
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ปน.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1723
29 มิ.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.และ
ผคป.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1722
29 มิ.ย.60
แนวทางการปฏิบัติกรณีย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานลงมาและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในสายงานเดียวกัน (มีชื่อตำแหน่งเดียวกัน)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1721
29 มิ.ย.60
หนังสือแนะนำการปฎิบัติงาน 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง ฉบับที่ 20/2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1720
29 มิ.ย.60
หนังสือแนะนำการปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง" ฉบับที่ 21/2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1719
29 มิ.ย.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ 10 ที่ 42/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวร
และตรวจเวรเพื่อรักษาความปลอดภัยประจำเดือนกรกฎาคม 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1718
29 มิ.ย.60
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญและรับมอบพระพุทธรูป พระแก้วมรกต
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10

เพื่อทราบ จึงขอเรียนเชิญท่านพร้อม
เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีและร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 6 ก.ค.60
โดยตอบรับการเข้าร่วมงาน
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 30 มิ.ย.60

ธก.ชป.10
1717
29 มิ.ย.60
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
(ครั้งที่ 3/2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจก.10
ผบค.5 คก.คข.5 คก. คร.5 คก.
สก.3 สธ.ผด.10 สธ. จด.2/3 มด.
สจด.ลพบุรี สจด.สระบุรี
และ สจด. พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 6 ก.ค.60 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
หากมีข้อมูลนำเสนอให้ประสานงานกับ
งานธุรการ สชป.10
ธก.ชป.10
1716
28 มิ.ย.60
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1715
28 มิ.ย.60
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3.4 คุณภาพน้ำชลประทาน ประจำเดือน
มิถุนายน 2560
8
ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1714
28 มิ.ย.60
การติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
8
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1713
28 มิ.ย.60
ซ้อมความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนการรายงานผลงานก้าวหน้าและ
การรายงานการตรวจการจ้างของงานจ้างก่อสร้าง กรณีวงเงินตามสัญญา
อยู่ในอำนาจกรม
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.ผคป.
และ ผคส.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1712
28 มิ.ย.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
(งบ พ.ร.บ.)
7
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1711
28 มิ.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1710
28 มิ.ย.60
ขอทบทวนพื้นที่ชลประทาน
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการฯ
เพื่อพิจารณา ขอความอนุเคราะห์โครงการฯ
ตรวจสอบพื้นที่ชลประทานฯในแบบฟอร์ม
ที่แนบและยืนยัน ส่งกลับที่
1460rid10@gmail.com ภายใน 30 มิ.ย.60
บน.ชป.10
1709
28 มิ.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1708
28 มิ.ย.60
ขอให้พิจารณานำเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ
พศ 2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาหากมีความประสงค์เสนอ
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาขอความกรุณา
ตอบแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรฯ ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 29 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1707
28 มิ.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อม
ก่อนเกษียณอายุราชการ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัด
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ส่งให้ง่นบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 12 กค.60
บส.ชป.10
1706
28 มิ.ย.60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยายวิชาการ เรื่องแบบมาตรฐาน
กรมทางหลวงฉบับปรับปรุง ปี 2558
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับฟังการบรรยาย
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 11 ก.ค.60
บส.ชป.10
1705
28 มิ.ย.60
แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1704
28 มิ.ย.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
ระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ
2560
1
ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1703
28 มิ.ย.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ
ชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาส 3
ประจำปีงบประมาณ 2560
1
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1702
28 มิ.ย.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
งานก่อสร้างแหล่งน้ำ ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ 2560
1
ผคส.10
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1701
27 มิ.ย.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เีริงราง มหาราช ป่าสักใต้ และ
ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10
เพื่อโปรดทราบ
บน.ชป.10
1700
27 มิ.ย.60
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1699
27 มิ.ย.60
ภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี 2560
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1698
27 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1697
27 มิ.ย.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 19/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วนฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1696
27 มิ.ย.60
การจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ฝบท.ชป.10
1695
27 มิ.ย.60
สรุปผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการใช้ยางพาราในการดำเนิน
โครงการของส่วนราชการปี 2559-2560
12
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการและ
ส่งข้อมูลให้ ผง.ชป.10
ภายใวันที่ 30 มิ.ย.60
ผผง.ชป.10
1694
27 มิ.ย.60
การปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1693
27 มิ.ย.60
ขอให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการโครงการก่อสร้างที่กรมชลประทาน
จัดทำเอง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1692
26 มิ.ย.60
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับ
ชั้นงานให้สูงขึ้น
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1691
26 มิ.ย.60
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับ
ชั้นงานให้สูงขึ้น
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1690
26 มิ.ย.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 3 ฉบับที่ 37
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1689
26 มิ.ย.60
รับสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพยากรณ์อุทกภัย จำนวน
1 ตำแหน่ง
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1688
26 มิ.ย.60
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1687
26 มิ.ย.60
ขอเชิญให้เกียรติรับเชิญเป็นเจ้าภาพและรับฟังเทศน์มหาชาติพระเวสสันดร
ชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และ
วันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมทำบุญ
ขอให้นำส่งที่งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 27 มิ.ย.60
ธก.ชป.10
1686
26 มิ.ย.60
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมทำบุญ
ให้นำส่งโดยตรงต่อไป
ธก.ชป.10
1685
26 มิ.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมะ์ (ประจำเดือน 22 มิถุนายน 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1684
26 มิ.ย.60
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคกลาง
3
ผจบ.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 27 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น
ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 7
ธก.ชป.10
1683
26 มิ.ย.60
รายงานผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1682
26 มิ.ย.60
ประกาศกรมชลประทาน เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
ผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ
การ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1681
23 มิ.ย.60
 ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1680
23 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ให้ความร่วมมือ ตอบแบบสอบถาม
ภายในวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60
ธก.ชป.10
1679
23 มิ.ย.60
ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1678
23 มิ.ย.60
รับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการหรือ
ชำนาญการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์ย้ายมาดำรง
ตำแหน่งดังกล่าวให้แจ้ง
ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 3 ก.ค.60
บส.ชป.10
1677
23 มิ.ย.60
หลักกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด
กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1676
23 มิ.ย.60
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐวานูอาตูถึงแก่อสัญกรรม
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1675
23 มิ.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับผู้บริหาร (High Level Seminar) โครงการ
พัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 ครั้งที่ 2
10
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1674
23 มิ.ย.60
ขอส่งจุลสารสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 75 ปีที่ 7 ประจำเดือน
พฤษภาคม 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1673
23 มิ.ย.60
การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
8
ผคบ. และ ผคป. ในเขต สชป.10
ยกเว้น ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.ช่องแค
ป่าสักใต้ และ ผคบ.บางบาล
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1672
23 มิ.ย.60
ขอข้อมูล แผนงาน/โครงการที่สามารถสนับสนุนการใช้ยางพารา ในปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อตรวจสอบและแจ้งผลให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 26 มิ.ย.60
ผผง.ชป.10
1671
23 มิ.ย.60
รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 34/2560 วันพุธที่ 21 มิถุนายน 25560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1670
23 มิ.ย.60
การอบรมสัมมนาหลักสูตร Transform HR for Digitalization
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 26 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1669
23 มิ.ย.60
ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร"แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา หากประสงค์
จะส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ
กรุณาแจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 3 ก.ค.60
บส.ชป.10
1168
23 มิ.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ สศอ. (OIE Forum) ประจำปี 2560 :
"S-Curve Industry" : Transforming towards Thailand 4.0 " S-Curve จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากประสงค์เข้าร่วมประชุม
โปรดแจ้งรายชื่อได้ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 17 ก.ค.60
บส.ชป.10
1667
23 มิ.ย.60
เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
27
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากประสงค์เข้ารับการอบรมฯ
โปรดแจ้งรายชื่อได้ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 27 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1666
23 มิ.ย.60
เเจ้งปิดระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1665
23 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำสำนักงานชลประทาน เพื่อการวิจัย
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อดำเนินการตอบแบบสอบถาม (2 ชุด)
ส่งคืน ที่ ผจบ.ชป.10
ขอรับแบบฟอร์มสอบถามได้ที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 7 ก.ค..60
ผจบ.ชป.10
1664
23 มิ.ย.60
ขอให้ stand by ในการเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจง
และ stand by อยู่ในที่ตั้งหน่วยงาน
ผผง.ชป.10
1663
22 มิ.ย.60
เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1662
22 มิ.ย.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 916/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1661
22 มิ.ย.60
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการแนทางการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการวางแผนในระดับ
พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1
13
ผคบ.มหาราช
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
1660
22 มิ.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
12
ผจบ.ชป.10 คกก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1659
22 มิ.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
37
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1658
22 มิ.ย.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจำนง ภัทรวิหค
และ นายทรงฤทธิ์ กงซุย)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1657
22 มิ.ย.60
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒิ และคำสั่งแต่งตั้งคณพกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
เชี่ยวชาญ และระดับทรงคุฯวุฒิ
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1656
22 มิ.ย.60
รับสมัครบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1655
22 มิ.ย.60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1654
22 มิ.ย.60
คำสั่งกรมฯที่ ข 19/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1653
22 มิ.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาระดับผู้บริหาร (High Level Seminar) โครงการ
พัฒนาคลองผันน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 ครั้งที่ 2
8
รอง ผส.ชป.10 และ ผผง.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1652
22 มิ.ย.60
โครงการพัฒนาเมืองแห่งอาหารปลอดภัย จังหวัดเพชรบูรณ์
2
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อเข้าร่วมและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1651
22 มิ.ย.60
การพิจารณาขอบข่ายงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1650
21 มิ.ย.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (Focus group) ครั้งที่ 5 เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรมต่อร่างยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการการบริหารจัดการน้ำสำหร้ับภาคอุตสาหกรรม
ของจังหวัดลพบุรี
4
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 มิ.ย.60
เวลา 13.30 - 16.030 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดลพบุรี ชั้น 3
ธก.ชป.10
1649
21 มิ.ย.60
การจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมับติ
เบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (หลักเกณฑ์ใหม่)
ครั้งที่ 2
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง
สามารถลงทะเบียนทางเว็บไซต์ที่กำหนด
ภายในวันที่ 23 มิ.ย.60
พด.ชป.10
1648
21 มิ.ย.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งหนึ่ง
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรอีกตำแหน่งหนึ่ง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1647
21 มิ.ย.60
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการแนทางการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการวางแผนในระดับ
พื้นที่ในกลุ่มจังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1
13
ผจบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในระหว่างวันที่ 3-4 ก.ค.60
ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จ.สิงห์บุรี
ธก.ชป.10
1646
21 มิ.ย.60
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มบุคคลและองค์กรภาคเอกชนไทยที่เป็นปฏิปักษ์
กับรัฐบาลตุรก
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1645
21 มิ.ย.60
คำสั่งปฎิบัติการปราบปรามการค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าประเวณีเด็ก
สำนักตำราจแห่งชาต
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1644
21 มิ.ย.60
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1643
21 มิ.ย.60
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
1642
21 มิ.ย.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป.ผคบ. และ ผจบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1641
20 มิ.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1640
20 มิ.ย.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม สายงานช่างกล สำนักงานชลประทานที่ 1 - 17
3
ผคบ. และ ผคป. (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา ท่านใดมีความประสงค์
เข้าร่วมประชุมโปรดแจ้งรายชื่อที่ วค.ชป.10
ภายในวันที่ 25 มิ.ย.60
ผคก.ชป.10
1639
20 มิ.ย.60
บิดาของนายทองเปลว กองจันทร์ รธบ. ถึงแก่กรรม
1
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบ กรมกำหนดวันเป็นเจ้าภาพงานศพฯ
ในวันเสาร์ที่ 24 มิ.ย.60
ธก.ชป.10
1638
20 มิ.ย.60
นวัตกรรมการพัฒนาจังหวัดลพบุรี เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันบนเวทีโลก
2
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม ช่องแค
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1637
20 มิ.ย.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
(งบ พ.ร.บ.)
12
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการเร่งรัด
ตามเป้าหมาย
ผผง.ชป.10
1636
20 มิ.ย.60
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เฉพาะงบรายจ่ายประจำปี - งบลงทุน พ.ร.บ.2560
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการเร่งรัด
การเบิกจ่ายตามเป้าหมาย
ผผง.ชป.10
1635
20 มิ.ย.60
สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2560
(รอบที่ 1)
14
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคส.10 ผคบ. และ
ผคป.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1634
20 มิ.ย.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
6
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป. และ ผคส.10
เพื่ทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
1633
20 มิ.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมิถุนายน 2560
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณา หากประสงค์ร่วมบริจาคทำบุญ
หรือเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 23 มิ.ย.60
ธก.ชป.10
1632
20 มิ.ย.60
การประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference " เพื่อสร้าง
การรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์"
5
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.โครงการ และผคส.10
(สำเนา รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1631
20 มิ.ย.60
ขอเชิญประชุมการแก้ไขปัญหาการปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์เข้า-ออก แหล่งน้ำขาดเล็กบ้านหนองโพธิ์
2
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ปน.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1630
20 มิ.ย.60
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
4
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
และ ผคบ.มหาราช (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1629
19 มิ.ย.60
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.
และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1628
19 มิ.ย.60
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1627
19 มิ.ย.60
ขอส่งหนังสือบัญชีนวัตกรรมไทย
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1626
19 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6 ด้าน
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกร์ 20 ปี 5 ด้านและนโยบายสำคัญ
ของรัฐบาล
7
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเผยแพร่ข้อมูลให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
ธก.ชป.10
1625
19 มิ.ย.60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประจำปี 2560
2
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
มหาราช และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1624
19 มิ.ย.60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อข้าราชการเข้าอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 19 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1623
19 มิ.ย.60
ทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล (สำนักงาน
ชลประทานที่ 1 - 17)
(Download ตัวชี้วัด)
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณา หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
ขอความกรุณาแจ้งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1622
16 มิ.ย.60
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการ A Two-year Silk Road
Scholarship Master Program ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้สมัครรับทุนดังกล่าว
โปรดแจ้งที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 19 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1621
16 มิ.ย.60
การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ต.ค. 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1620
16 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรตอบแบบสอบถาม
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผวศ.ชป.10
1619
16 มิ.ย.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 6
ประจำเดือน มิถุนายน 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1618
16 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียน
9
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1617
16 มิ.ย.60
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1616
16 มิ.ย.60
ขออนุมัติหลักการบริหารจัดน้ำโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนส่งมอบงาน
3
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคป.พระนครศรี
อยุธยา (สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่ทราบตามที่กรมอนุมัติในหลักการ
ผจบ.ชป.10
1615
16 มิ.ย.60
ผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี
พ.ศ.2560 (รอบแรก)
2
ผคบ.มโนรมย์
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1614
15 มิ.ย.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 14 มิถุนายน 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1613
15 มิ.ย.60
ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ "ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยใสไร้ผัก
ตบชวา"
3
ฝบท.ชป.10 ผคก.ชป.10 ผคป.สระบุรี
และ ผคบ.ในเขต จ.สระบุรี
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมพิธีตามกำหนดการที่แนบ
ธก.ชป.10
1612
15 มิ.ย.60
กรมการท่องเที่ยวมีประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1611
15 มิ.ย.60
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตามแผน
จัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและนำประเด็นข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1610
15 มิ.ย.60
ขอแจ้งสรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ครั้งที่ 3/2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1609
15 มิ.ย.60
ขอให้พิจารณาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1608
15 มิ.ย.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่าอทราบสถานการณ์น้ำและ
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1607
15 มิ.ย.60
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ "อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง" และ "บัตรบางจาก-กบข."
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1606
15 มิ.ย.60
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1605
15 มิ.ย.60
การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
3
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1604
15 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ให้รื้อย้ายสาธารณูปโภค
2
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและพิจารณาเสนอ
ธก.ชป.10
1603
15 มิ.ย.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2560 (งบ พ.ร.บ.)
12
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการตามเป้าหมาย
ผผง.ชป.10
1602
15 มิ.ย.60
รับหนังสือที่ระลึกครบรอบ 115 ปีกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและส่งเจ้าหน้าที่รับหนังสือ
ได้ที่งานธุรการ หน่วยงานละ 2 เล่ม
ธก.ชป.10
1601
15 มิ.ย.60
ขอให้การปฏิบัติงานในทุกตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
เป็นไปด้วยความโปร่งใส
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
1600
15 มิ.ย.60
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและ
การลงทุน ปี 2560
4
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.มโนรมย์
ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ นครหลวง และ ธก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
ที่ใช้บริการ กบข. เข้าร่วมโครงการฯ
ในวันจันทร์ที่ 3 ก.ค.60
เวลา 09.00 -15.00 น.
ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์
โรงแรมลพบุรี อินทร์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี
บส.ชป.10
1599
15 มิ.ย.60
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตย รุ่น 7
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอรายชื่อ
พร้อมกรอกใบสมัคร
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 23 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1598
15 มิ.ย.60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1597
15 มิ.ย.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์จะ
ย้ายมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว
โปรดแจ้งที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1596
15 มิ.ย.60
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์
70 ปี ประจำปี2560รอบที่2 จำนวน 5 ทุน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากผู้ใดสนใจสมัครขอรับทุนฯ
โปรดส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 19 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1595
15 มิ.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 13 มิถุนายน 2560)
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1594
15 มิ.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2560)
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1593
15 มิ.ย.60
การแก้ปัญหาการใช้น้ำจากเขื่อนป่าสักฯไปยังอำเภอโคกสำโรง
โคกเจริญ และหนองม่วง
2
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.ลพบุรี และ
ปน.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ผวศ.ชป.10
1592
14 มิ.ย.60
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ
(นายวีระัพันธุ์ ศรีบุญลือ อดีตรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
2
ผส.ชป.10 สำเนา รอง ผส.ชป.10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบทั่วกัน
ธก.ชป.10
1591
13 มิ.ย.60
การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี 2560
4
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1590
13 มิ.ย.60
รายงานการประชุมคระทำงานพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณ
ด้านเตรียมความพร้อมงานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ครั้งที่ 12/2560 (ฉบับร่าง)
9
ผวศ.ชป10 ผผง.ชป.10 และ ผจบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากประสงค์จะขอแก้ไข
รายงานการประชุมโปรดแจ้งฝ่ายเลขาฯ
ภายในวันที่ 16 มิ.ย.60
ธก.ชป.10
1589
13 มิ.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1588
13 มิ.ย.60
การเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สำหรับยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน
อินเทอร์เน็ต กรมชลประทาน
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการภายในกำหนด
ปท.ชป.10
1587
13 มิ.ย.60
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต 1 รอบที่ 2
5
ผจบ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
และ ผคป.สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10 )
เพื่อเตรียมข้อมูลสถานการณ์น้ำ
และพื้นที่เพาะปลูก
ธก.ชป.10
1586
13 มิ.ย.60
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ กรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนาเรียน ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบและพิจารณาแจ้งยืนยัน
ความประสงค์ ตามข้อ 1
ส่งให้งานพัสดุ สชป.10
ภายในวันที่ 15 มิ.ย.60
พด.ชป.10
1585
13 มิ.ย.60
ขอส่งเอกสารประเมินฯ ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ที่ไม่ได้เป็นตัวแทน
17 สชป.
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา จึงขอให้โครงการฯ
โปรดดำเนินการจัดส่งถึงส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
ที่ e-mail : water_use@hotmail.com
ภายในวันที่ 19 มิ.ย.60
ผจบ.ชป.10
1584
13 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2560
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
หากมีการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม
กรุณาส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 30 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1583
13 มิ.ย.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
หากประสงค์ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
โปรดแจ้งที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 19 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1582
12 มิ.ย.60
สรุปการประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560
10
ผอ.ส่วน ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง
มหาราช ป่าสักใต้ นครหลวง และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1581
12 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด
พี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1580
12 มิ.ย.60
การจัดส่งรายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ประจำปี 2559
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1579
12 มิ.ย.60
ปัญหาที่ดินในการก่อสร้างคลองชลประทานโครงการเขื่อนป่าสัก
1
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อตรวจสอบและพิจาณาเสนอ สชป.10
ผผง.ชป.10
1578
12 มิ.ย.60
การเตรียมความพร้อมเรื่องสำคัญ
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
1577
12 มิ.ย.60
ขอให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการโครงการก่อสร้างที่กรมชลประทาน
จัดทำเอง
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1576
12 มิ.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายกรมชลประทาน
8
ผคป.ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักใต้ มหาราช และ ผคส.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1575
12 มิ.ย.60
สรุปข้อปัญหาในการขับเคลื่อนโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
12
ผคบ. และ ผคป
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1574
12 มิ.ย.60
ประชุมหารือเตรียมการรับรองและบริการประชาชนที่ร่วมพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์ และผู้ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 ในวันพุธที่
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น.
9
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
1573
12 มิ.ย.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 7 มิถุนายน 2560
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1572
12 มิ.ย.60
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจ
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาให้ความร่วมมือ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
หน่วยงานละ 1 ชุด ส่งให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 26 มิ.ย.60
ธก.ชป.10
1571
12 มิ.ย.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1570
12 มิ.ย.60
ขอส่งวารสารสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1569
12 มิ.ย.60
ขอเชิญชวน "ปลูกดอกดาวเรือง" ให้บานสะพรั่งทั่วประเทศในช่วงพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
1
ผส.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1568
12 มิ.ย.60
รายงานการประชุมขับเคลื่อนโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ระดับกระทรวง และการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ จังหวัดลำพูน
4
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1567
12 มิ.ย.60
แผนปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำ
เดือนมิถุนายน 2560
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1566
12 มิ.ย.60
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ
13
ฝบท.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และให้เจ้าหน้าที่
รับหนังสือได้ที่งานธุรการ สชป.10
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผจบ.ชป.10
1565
9 มิ.ย.60
การกำกับการปฏิบัติราชการในภูิมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม)
15
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผคป.ลพบุรี สำเนาเรียน ผส.ชป.10
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1564
9 มิ.ย.60
สรุปการประชุมทีมงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(Download วิธีจัดทำคู่มือ)
8

ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ภายในกำหนด
ฝบท.ชป.10
1563
9 มิ.ย.60
ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษ "แนวทางแก้ไขปัญหา
อาคารทรุดและการออกเบบฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก"
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1562
9 มิ.ย.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 852/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1561
9 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการรัฐสภาสามัญและ
ข้าราชการตามกฎหมายอื่นเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1560
9 มิ.ย.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
19
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
ดำเนินการตามบันทึก ผอ.พด. ต่อไป
ธก.ชป.10
1559
9 มิ.ย.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการ
และพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 2/2560
5
ผจบ.ชป.10

เพื่อพิจารณา
โดยตอบรับภายในวันที่ 13 มิ.ย.60

ธก.ชป.10
1558
9 มิ.ย.60
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 5 ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤษาภาคม 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1557
9 มิ.ย.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
8
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1556
9 มิ.ย.60
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ ทั้งนี้ในส่วนของ สชป.10
กำหนดจัดงานในวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย.60
ธก.ชป.10
1555
9 มิ.ย.60
ขอรายงานสถานการณ์น้ำ
8
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ปน.ชป.10
1554
9 มิ.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้วิธีการใช้งานระบบเครื่องกล
และระบบไฟฟ้าของงานก่อสร้างสถานีสูบนำ้ปลายคลองระบายใหญ่ชัยนาท
- ป่าสัก
3
ผคก.ชป.10 และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบและจัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมอบรมฯ ตามวัน เวลา ที่กำหนด
บส.ชป.10
1553
9 มิ.ย.60
ขอให้แจ้งคืนงบประมาณรายการงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดตรวจสอบและดำเนินการ
ตามที่ กผง.แจ้งข้างต้นพร้อทั้งสำเนา
ให้ ผง.ชป.10 ทราบด้วย
ผผง.ชป.10
1552
8 มิ.ย.60
รายงานการประชุมหารือเรื่องฎีกาและติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห่วยแหน
ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 4 และขุดลอกคลอง หมู่ที่ 14 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
11
ผวศ.ชป.10 และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1551
8 มิ.ย.60
ายงานความก้าวหน้าแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ (ปี60 เพิ่มเติม) ข้อมูล ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2560
3
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(ยกเว้น ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค
บางบาล และ ผคบ.ป่าสักใต้)
เพื่อเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้แล้วเสร็จ ภายใน 31 ก.ค.60
ผผง.ชป.10
1550
8 มิ.ย.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
(งบ พ.ร.บ.)
12
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งดำเนินงานและเบิกจ่าย
ให้ได้ตามเป้าหมายที่แจ้งยืนยันกรมฯ
ผผง.ชป.10
1549
8 มิ.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหาร
งานพัสดุ เทคนิคการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง
รุ่นที่ 1
7
ผคป.ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคส.10
เพื่อทราบพร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์ม
ยืนยันส่งให้ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายในวันที่ 15 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1548
8 มิ.ย.60
ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 โครงการคลองระบายน้ำบางบาล-บางไทร
1
รอง ผส.ชป.10 และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 11 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3
ธก.ชป.10
1547
8 มิ.ย.60
ขอให้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรายการที่เสนอขอปรับ
แผนการปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ 2560 แผนงานบูรณาการบริการจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 4
16
ผคบ.ป่าสักใต้ นครหลวง และ
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ตามที่กรมฯ สั่งการข้างต้นต่อไป
ผผง.ชป.10
1546
8 มิ.ย.60
ขอให้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรายการที่เสนอขอปรับ
แผนการปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ 2560
9
ผคบ.บางบาล และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบและดำเนินการตามที่กรมฯ
สั่งการข้างต้นต่อไป
ผผง.ชป.10
1545
8 มิ.ย.60
ขอแจ้งการปรับปรุงระบบ e-GP ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สำหรับวิธี
e-bidding
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1544
8 มิ.ย.60
แจ้งเวียนประกาศรายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
จริยธรรมประจำกรมชลประทาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานราชการในสังกัดทุกท่าน
คัดเลือกชื่อไม่เกิน 2 คน
โดยกากบาทในใบคัดเลือก
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1543
8 มิ.ย.60
ตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไประดับชำนาญงาน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1542
8 มิ.ย.60
ขอส่งเอกสารกรมอนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ
"เกษียณอย่าง Smart ในยุค Digital"
3
ผคป.สระบุรี (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1541
8 มิ.ย.60
ขอเชิญประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 ของเขตตรวจราชการที่ 2
8
ผคป.ลพบุรี ผคส.10 และ ผง.ชป.10
(สำเนา รอง ผส.ชป.10 ปบ.ชป.10)
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย.60
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
พร้อมจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1540
8 มิ.ย.60
ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2566
3
ผคส.ชป.10
เพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลส่งรวบรวม
ที่ สชป.10 (สพ.ชป.10)
E-mail 1460 rid10 @gmail.com
ภายในวันที่ 20 มิ.ย.60
ผจบ.ชป.10
1539
8 มิ.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย
ฉบับใหม่กับความโปร่งใสไร้คอรัปชั่น
7
ผคป. ผคบ.ทุกโครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 27 มิ.ย.60
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 (ชั้น 5)
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราฯ
บส.ชป.10
1538
8 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครบุคคล
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1537
8 มิ.ย.60
การเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
4
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ มหาราช
และ ผคส.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผวศ.ชป.10
1536
7 มิ.ย.60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมบูรณาการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำป่าสัก บริเวณ
เหนือเขื่อนพระราม 6
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ฝบท.ชป.10
1535
7 มิ.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ eGovernment Forum
2017
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่ทราบและพิจารณา หากประสงค์
เข้ารับการอบรมฯ กรุณาแจ้ง
งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 14 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1534
7 มิ.ย.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนิกนาร
ผจบ.ชป.10
1533
7 มิ.ย.60
รายงานสภาพการเก็บกักน้ำโครงการแก้มลิงพระราชดำริ
2
ผคป.สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.มโนรมย์
เพื่อพิจารณารายงานสภาพการกักเก็บน้ำฯ
โดยจัดส่งให้ส่วนแผนงาน
ภายในวันจันทร์ที่ 12,19,26 มิ.ย.60
ทางโทรสาร 036-486327 และ
E-mail:ptb2504@gmail.com
ผผง.ชป.10
1532
6 มิ.ย.60
การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนพัฒนานิคม - เขาพระยาเดินธง
จังหวัดลพบุรี
7
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ ผคส.10
และ ผจบ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ผวศ.ชป.10
1531
6 มิ.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภารกิจ
การบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทานที่ถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ. ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1530
6 มิ.ย.60
ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมโครงการฝึกอบรม "พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาค
1
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ. คลองเพรียว-
เสาไห้
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้เข้ารับ
การอบรมฯ ทราบ การเลื่อน
อบรมฯเป็นวันที่ 9 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1529
6 มิ.ย.60
การดำเนินการสำหรับอัตราข้าราชการเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 และอัตราลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุและว่างลงระหว่างปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1528
6 มิ.ย.60
ขอส่งเอกสารการอนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่
โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2
2
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1527
6 มิ.ย.60
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
3
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิ.ย.60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้น 2 )
ผผง.ชป.10
1526
6 มิ.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 6 มิถุนายน 2560)
6
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1525
6 มิ.ย.60
ขอให้ส่งแบบรายงานการปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
5
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ปบ.ชป.10
1524
6 มิ.ย.60
เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 "BEST PRACTICE AWARDS 2017"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1523
6 มิ.ย.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 6-9 มิถุนายน
2560
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.
ผคป.ทุกโครงการ และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของท่าน อธช.
ผจบ.ชป.10
1522
6 มิ.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "ภารกิจการ
บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทานที่ถ่ายโอนให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"
5
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคบ.ช่องแค
ป่าสักชลสิทธิ์ ป่าสักใต้ คลองเพรียว-
เสาไห้ และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1521
6 มิ.ย.60
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (The 2nd
International Conference of Multidisciplinary Approaches on UN
Sustainable Development Goals)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1520
6 มิ.ย.60
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น.
41
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ ข้อ 3
ตามที่ท่าน รธบ.สั่งการต่อไป
ธก.ชป.10
1519
6 มิ.ย.60
แนวทางและขึ้นตอนการรายงานผลงานก้าวหน้าและการรายงานการตรวจ
การจ้าง ของงานจ้างก่อสร้าง กรณีวงเงินตามสัญญาอยู่ในอำนาจกรม
6
ผอ.ส่วน ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
1518
6 มิ.ย.60
ขอเชิญประชุมทีมงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
18
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้น บน)
ฝบท.ชป.10
1517
6 มิ.ย.60
หนังสือแนะนำการปฏิบัติงาน "5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในกลวง" ฉบับที่ 19/2560
3
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1516
6 มิ.ย.60
ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วย การย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสมการณ์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1515
5 มิ.ย.60
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ของกรมชลประทาน จำนวน 15 สายงาน
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1514
5 มิ.ย.60
ขอยุติการสั่งจองเสื้อยืดโปโลตราสัญลักษณ์ 115 ปี กรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1513
5 มิ.ย.60
ขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1512
5 มิ.ย.60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "คิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 6 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1511
5 มิ.ย.60
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่หนังสือ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1510
5 มิ.ย.60
กำหนดการแต่งกายมาปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1509
5 มิ.ย.60
ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 -2566
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อโปรดเสนอแผนงานปรับปรุงระบบ
การจัดการน้ำ ปี 2561-2566
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งรวบรวมที่ สพ.ชป.10
e-mail 1460 rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 20 มิ.ย.60
ผจบ.ชป.10
1508
5 มิ.ย.60
ขอให้จัดทำแผนประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2566
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อจัดส่งแผนการพัฒนาองค์กร
ผู้ใช้น้ำ ปี 2561-2566
ส่งรวบรวมที่ สพ.ชป.10 ทาง
e-mail 1460 rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 20 มิ.ย.60
ผจบ.ชป.10
1507
5 มิ.ย.60
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี2560
44
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ผจบ.ชป.10
1506
5 มิ.ย.60
บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเตรียมการสถานการณ์ภัยแล้ง
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
1505
5 มิ.ย.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
1504
5 มิ.ย.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
1503
5 มิ.ย.60
สรุปผลการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมและ
พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
1502
5 มิ.ย.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2560)
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
1501
5 มิ.ย.60
 ความก้าวหน้างาน/โครงการสำคัญตามนโยบาย รมว.กษ.
38
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1500
5 มิ.ย.60
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 8 เดือน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
20
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
1499
5 มิ.ย.60
ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2560
และแผนการจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ.2560
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รองผส.ชป.10)
เพื่อทราบและสามารถดาวน์โหลด
เอกสารตามลิงค์ข้างต้นไว้ประกอบการ
ดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
1498
2 มิ.ย.60
จัดส่งแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(ที่มีพนักงานราชการปฏิบัติงานอยู่)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
1497
2 มิ.ย.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
และดำเนินการตามบันทึก ผอ.พด.
ธก.ชป.10
1496
2 มิ.ย.60
ขอประชาสัมพันธ์ โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์
70 ปี ประจำปี 2560 รอบที่ 2 จำนวน 5 ทุน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1495
2 มิ.ย.60
ขอส่งเอกสารเผยแพร่"แผนยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ กรมชลประทาน
พ.ศ.2560-2564"
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1494
2 มิ.ย.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1493
2 มิ.ย.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1492
2 มิ.ย.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมร่วมโครงการฝึกอบรม"พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจในส้่วนภูมิภาค
6
ผคบ.ช่องแค และ ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1491
2 มิ.ย.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1490
2 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเป็นประธาน
รองประธาน หรือกรรมการ
6
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1489
2 มิ.ย.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1488
2 มิ.ย.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
1487
1 มิ.ย.60
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา หลักสูตร "การเตรียมความพร้อมเพื่อขอ
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม" รุ่นที่ 2
11
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
เข้าร่วมการสัมมนาฯ
ในวันพุธที่ 7 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1486
1 มิ.ย.60
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและการ
จัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1

12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาส่งรายชื่อบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรมให้ บส.ชป.10
ภายในวันที่ 6 มิ.ย.60
บส.ชป.10
1485
1 มิ.ย.60
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
และกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
1484
1 มิ.ย.60
ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการเกษียณอายุ
3
ผผง.ชป.10 ผคบ.ช่องแค,โคกกะเทียม
เริงราง,มหาราช,คลองเพรียว-เสาไห้
นครหลวง และ บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเวียนให้ผู้มีรายชื่อทราบ
บส.ชป.10
1483
1 มิ.ย.60
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี 2560
45
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1482
1 มิ.ย.60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามฯ
ผ่านระบบออนไลน์ในระหว่าง
วันที่ 5-23 มิ.ย.60
ธก.ชป.10
1481
1 มิ.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนเมษายน 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1480
1 มิ.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนเมษายน 2560
11
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1479
1 มิ.ย.60
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ประจำเดือนเมษายน 2560
33
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1478
1 มิ.ย.60
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1477
1 มิ.ย.60
สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการติดตามตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1476
1 มิ.ย.60
ส่งสรุปสาระสำคัญการปาฐกถาพิเศษ "นโยบายส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มเกษตรกร สู่ความเข้มแข็ง" โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ)
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1475
1 มิ.ย.60
ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1474
1 มิ.ย.60
ชี้แจงข่าวเรื่อง รับเหมาสกลฯ จี้สอบโครงการขุดลอก งบ 60 ล้าน - นายหน้าหักหัวคิว 50% งานไม่เสร็จ-แถมเบี้ยวจ่ายค่าจ้าง
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1473
1 มิ.ย.60
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3/2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1472
1 มิ.ย.60
ขอส่งสรุปผลการประชุมระดมความคิดเห็นประเด็นการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2564
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
1471
1 มิ.ย.60
ชี้แจงข่าวเรื่อง งามไส้ นายช่างสาวกรมชลฯ เรียกรับเงินทอนโครงการจัดซื้อจัดจ้าง 4.2 แสน จากผู้รับเหมา ร้อง ปปท.ตร. เจอซ้อนแผนจับคาหลักฐาน รับสารภาพสิ้น
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อโปรดกำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
อย่างเคร่งครัดต่อไป
ธก.ชป.10
1470
1 มิ.ย.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสุง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
1469
1 มิ.ย.60
ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาหรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 115
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจก.10
ผคบ.5 คก.คข.5 คก. คร.5 คก.สก.3 สธ.
ผด.10 สธ จด.2/3 มด. สจด.ลพบุรี
สจด.สระบุรี และ สจด.พระนครศรีอยุธยา

เพื่อโปรดเข้าร่วมงานและพิจารณาดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน
กรุณาแจ้งรายชื่อผู้ร่วมงาน
ให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 6 มิ.ย.60
ธก.ชป.10
1468
1 มิ.ย.60
เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา
ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
1467
1 มิ.ย.60
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปี2560
44
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
มหาราช ผคก.ชป.10 ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10 และ รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
1466
1 มิ.ย.60
การต่ออายุสัญญากรมธรรม์คุ้มครองประกันอัคคีภัยและชำระค่าเบี้ยประกัน
อัคคีภัย
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ

งบ.ชป.10