ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557


ปี 2558 ปี 2559

ปี 2561

.
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0961
31 มี.ค.60
สรุปการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา Smart Farmer
ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560
6
ผคป. ผคบ. และ ผจบ.ชป.10
เพื่อทราบและเตรียมการ
ผจบ.ชป.10
0960
31 มี.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายเมธา แนมสัย)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0959
31 มี.ค.60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0958
31 มี.ค.60
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชุมชนเขาซับแกงไ่ก่ อันเนื่อง
มาจากพระราชดิ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0957
31 มี.ค.60
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0956
31 มี.ค.60
ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0955
31 มี.ค.60
การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0954
31 มี.ค.60
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4/2560
9
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเร่งรัดการดำเนินงาน
และเบิกจ่ายต่อไป
ผผง.ชป.10
0953
31 มี.ค.60
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดให้การสนับสนุนการขอ
ความร่วมมือดังกล่าวต่อไป
ผผง.ชป.10
0952
31 มี.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "กลยุทธ์พิชิตคอรัปชั่น ก้าวสู่มิติใหม่
Thailand 4.0"
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและพิจารณา
บุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 10 เม.ย.60
บส.ชป.10
0951
31 มี.ค.60
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 517/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (จำนวน 1 ราย นายมงคล จันทร์ดัด)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0950
31 มี.ค.60
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 535/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมาย
อำนาจหน้าที่ในการสั่งการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0949
31 มี.ค.60
โครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ รุ่นที่ 1)
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาส่งรายชื่อ
กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มพร้อฒ
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
ส่งงานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 4 เม.ย..60
บส.ชป.10
0948
31 มี.ค.60
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
หากมีข้อมูลที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
ขอความกรุณาแจ้งให้งานบริหารบุคคลฯ
ทราบภายในวันที่ 3 เม.ย.60
ทางโทรสาร 0 3648 6628 ต่อ 108,133
หรือทาง E-mail : bangban2010@hotmail.com
บส.ชป.10
0947
30 มี.ค.60
เตรียมความพร้อมการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีมีหนี้ผูกพัน (po) เดือนมีนาคม 2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0946
30 มี.ค.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 29 มีนาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0945
30 มี.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการในภาพรวม "ESCO
ก้าวหน้า ประชารัฐก้าวไกล พาไทยประหยัดพลังงาน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0944
30 มี.ค.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในพื้นที่
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
15
ผคป. และ ผคบ. (ยกเว้น ผคป.เพชรบูรณ์)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0943
30 มี.ค.60
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร (ด้านการผลิต) ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 27 มีนาคม
2560 เวลา 14.00 น.
32
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0942
30 มี.ค.60
บัญชานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ปริมาณน้ำ
7
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0941
30 มี.ค.60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานที่มิได้เบิกจ่ายเงินเอง
5
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสัก นครหลวง ป่าสักชลสิทธิ์ บางบาล
และ ผคส.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0940
30 มี.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0939
30 มี.ค.60
กำหนดสื่อมวลชนสัญจร ทุ่งหน่วงน้ำบางระกำ ปี 60
1
ผคบ.มโนรมย์ ช่อแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช บางบาล ผคป.ลพบุรี และ
ผคป. พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
เข้าร่วมกิจกรรมโดยขอให้พร้อมกันที่
ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 3
ในวันศุกร์ที่ 31 มี.ค.60 เวลา 08.30 น.
ผจบ.ชป.10
0938
30 มี.ค.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ชะลอการปลูกข้าวปี 2559/60 รอบที่ 3 ในพื้นที่
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2
ผจบ.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
ยกเว้น ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0937
30 มี.ค.60
ขอความอนุเีคราะห์จัดหาและรวบรวมแผนที่กันเขตคลอง
4
ผคบ.ป่าสักใต้ นครหลวง และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
อบ.ชป.10
0936
30 มี.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0935
30 มี.ค.60
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและสามารถสมัครสอบดได้ที่
งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถีง
วันที่ 28 เม.ย.60
บส.ชป.10
0934
30 มี.ค.60
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยเครือข่ายและระบบให้
บริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่าย กรมชลประทาน (Network File Service : NFS)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบแลพิจารณาส่งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 10 เม.ย.60
บส.ชป.10
0933
30 มี.ค.60
แจ้งเวียนเปิดอบรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0932
30 มี.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0931
30 มี.ค.60
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผ่านระบบวิดีทัศน์ (Video Conderence System)
1
ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผอ.ในเขต
จ.ลพบุรี และ ผง.ชป.10

เพื่อเข้าร่วมรับฟัง
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค.60 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

ธก.ชป.10
0930
30 มี.ค.60
การเช่าเครื่องจักรกล
23
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผคก.ชป.10
0929
30 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสารทางวิชาการ "การหาปริมาณน้ำเตรียม
แปลงสุทธิสำหรับนาข้าวในเขตพื้นที่ชลประทาน"
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0928
29 มี.ค.60
ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0927
29 มี.ค.60
การดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
0926
29 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะทำงานประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบัน
เกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น ประจำปี 2561
6
คณะทำงานฯ
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 31 มี.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
(ชั้น 2)
บน.ชป.10
0925
29 มี.ค.60
คำสั่งสำนักฯ ที่ 28/2560 เรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวร
เพื่อรักษาความปลอดภัย
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0924
29 มี.ค.60
รายงานแสดงสถานะของใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ผ่าน GFMIS Web Online
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0923
29 มี.ค.60
การสำรวจความพร้อมการเข้าอบรม นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 69 ประจำปีงบประมาณ 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผคบ.ช่องแค และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาหากประสงค์เข้ารับ
การฝึกอบรมฯขอให้แจ้งรายชื่อที่
งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 3 เม.ย.60
บส.ชป.10
0922
29 มี.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การปรับปรุง
กระบวนงาน ตัววัดและกลไกลในการจัดการกระบวนงาน ครั้งที่ 1 หลักการและ
แนวคิดการจัดการกระบวนงาน (Process Mznagement Concept)
18
ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0921
29 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0920
29 มี.ค.60
การบริหารอัตรากำลัง ตำแหน่งนายช่างชลประทาน ระดับปฏิบัติงานหรือ
ชำนาญงาน สังกัดสำนักงานชลประทานที่ 1-17
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0919
29 มี.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมชลประทาน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและแจ้งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 30 มี.ค.60
ธก.ชป.10
0918
29 มี.ค.60
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกรานต์ พ.ศ.2560
34
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
มหาราช และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบและพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0917
29 มี.ค.60
แจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากร
ของรัฐ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0916
29 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0915
29 มี.ค.60
นายศิลป์ชัย นิยมศิลป์ ผู้อำนวยการก่อสร้างโครงการกลาง (เดิม) ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0914
28 มี.ค.60
ตรวจสอบจัดทำทำแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนการทำถั่วเหลือง
4
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่ง ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 29 มี.ค.60
(ก่อนเวาลา 12.00 น.)
ผผง.ชป.10
0913
28 มี.ค.60
การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปี 2560
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.พด.
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
พด.ชป.10
0912
28 มี.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 476/2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0911
28 มี.ค.60
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานเป็นระดับ 4 สำนักงาน
ชลประทานที่ 12
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0910
28 มี.ค.60
 รายงานผลการจัดงาน Smart Startup 2017 โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0909
28 มี.ค.60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0908
28 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์สั่งซื้อหนังสือพระราชประวัติรัชกาลที่ 5 และรัชการที่ 9
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0907
28 มี.ค.60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการ
อาเชียนว่าด้วยการส่งเสริมแลุคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0906
28 มี.ค.60
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดพิจารณาตามบันทึก ผอ.ผง.
และหากประสงค์จะขอขยายเงินกัน
เหลื่อมปี ขอให้ส่งแบบ ขย.1-4 และ
แบบแจ้งรายละเอียดแทนการใช้จ่ายเงิน
(ตามแบบฟอร์มที่แนบ) ส่งให้ งบ.งป.3
และสำเนาให้หน่วยเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560
งบ.ชป.10
0905
28 มี.ค.60
ทุน UNESCO/People's Republic of China - The Great Call Co-Sponsored Fellowships Programme 2017 - 2018
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากประสงค์สมัครเข้ารับทุนฯ
โปรดแจ้งรายชื่อพร้อมกรอกใบสมัคร
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
บส.ชป.10
0904
28 มี.ค.60
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
6
ผอ.โครงการทุกโครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งรายชื่อ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 4 เม.ย.60
บส.ชป.10
0903
28 มี.ค.60
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรสาร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0902
28 มี.ค.60
รายงานผลการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2560
ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (V.D.O Conference System)
7
ฝบท.ชป.10 ผคบ.มหาราช ผคส.10
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ โคกกะเทียม เริงราง
คลองเพรียว-เสาไห้ นครหลวง มโนรมย์
ผคป.สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และ
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0901
27 มี.ค.60
การสัมนาเรื่อง การใช้ การสำรวจด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้า Image Resistivity ในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
หากประสงค์เข้ารับการสัมมนาฯ
แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 29 มี.ค.60
บส.ชป.10
0900
27 มี.ค.60
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0899
27 มี.ค.60
การตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
2
ผคป. ผคบ. พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามบันทึกของกองการเงินและบัญชี
งบ.ชป.10
0898
27 มี.ค.60
ขอให้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาระยะต่อเนื่องแบบเก็บเล็ก
1
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผส.ชป.10
0897
27 มี.ค.60
ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พิธีพราหมณ์) ของสำนักงานชลประทาน
ที่ 10
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธี
ขอให้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี
ให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันพุธที่ 29 มี.ค.60
ธก.ชป.10
0896
27 มี.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
11
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0895
27 มี.ค.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยแล้งด้านเกษตร
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ภายในวันที่ 18 ของเดือน
จัดส่งให้ ฝบท.ชป.10 (ปท.ชป.10)
ผจบ.ชป.10
0894
24 มี.ค.60
ขอขอบคุณ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0893
24 มี.ค.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยแล้งด้านเกษตรปี 2559/60
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ขอให้โครงการจัดส่งรายงานผลดังกล่าว
ให้งานประชาสัมพันธ์ฯ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 18 ของเดือน
ปท.ชป.10
0892
24 มี.ค.60
หนังสือแนะนำการปฏิบัติงาน "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง"
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0891
24 มี.ค.60
เผยแพร่ข้อมูลชี้แจงสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2560
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลชี้แจงสถานการณ์น้ำ
ผจบ.ชป.10
0890
24 มี.ค.60
Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสกรณ์ ครั้งที่ 5/2560 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
เวลา 14.00-16.00 น.
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0889
24 มี.ค.60
ข้อสั่งการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0888
24 มี.ค.60
การดูงาน นวัตกรรมงานชลประทาน ศูนย์อาสาบรรเทาภัยแล้ง สำนักงาน
ชลประทานที่ 6 จ.ขอนแก่น
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0887
24 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ครั้งที่ 3
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0886
24 มี.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0885
24 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้างานตามนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูลฯ
และส่งให้งานประชาสัมพันธ์ฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 27 มี.ค.60
ปท.ชป.10
0884
24 มี.ค.60
การจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
7

ผคป. และ ผคบ.

เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ปท.ชป.10
0883
24 มี.ค.60
ขอข้อมูลความพร้อมของเกษตรกรในโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
4
ผคป.ทั้ง 4 โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ภายในวันที่ 27 มี.ค.60
ผจบ.ชป.10
0882
24 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เืพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0881
24 มี.ค.60
ขอแผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2561 เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้าน
แบบก่อสร้าง
1
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
พค.ชป.10
0880
24 มี.ค.60
รายงานการประชุมการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ
ส่งน้ำและบำรุังรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
และการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561
4
ผคบ ผคป.ทุกโครงการ
เืพื่อทราบ
บน.ชป.10
0879
24 มี.ค.60
ลูกจ้างประจำครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0878
24 มี.ค.60
การจัดทำร่างข้อเสนอด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง (ป.ย.ป.)
31
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0877
24 มี.ค.60
ขอแจ้งผลการหารือกรณีรายงานตกหล่นไม่มีอยู่ในรายการคำนวณปริมาณงาน
และราคา (BOO)
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0876
24 มี.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0875
24 มี.ค.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 22 มีนาคม 2560
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0874
24 มี.ค.60
การจัดทำแผนดำเนินการกำจัดผักตบชวาตามมาตรการเก็บเล็ก
6
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0873
24 มี.ค.60
ผลการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดดำเนินงานและเบิกจ่าย
และเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 60
ผผง.ชป.10
0872
24 มี.ค.60
ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับ
รอบระยะเวลา 6 เดือน ( 1 ตค 59- 31 มีค 60 )
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วนและ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการและ
ส่งส่วนแผนงาน ภายในวันที่ 29 มี.ค.60
ผผง.ชป.10
0871
23 มี.ค.60
การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐทั้งในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าใน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0870
23 มี.ค.60
 ขอเชิญเยี่ยมชมและประชาสัมพันธ์งาน "วิถีไทยชายแดนใต้ กินดี อยู่ได้
เข้าใจกัน"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0869
23 มี.ค.60
การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0868
23 มี.ค.60
การดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
เชิงยุทธศาสตร์ครั้งที่ 2/2560 (แนวทางการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐทั้งในส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ และรายงานความคืบหน้าในการ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับอายุความ
31
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0867
23 มี.ค.60
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเป็นระดับ 4
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากมีคุณสมบัติตามประกาศ
และประสงค์เข้ารับการคัดเลือกฯ
ขอให้ส่งเอกสารการทสมัครได้ที่
งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง
วันที่ 18 เม.ย.60
บส.ชป.10
0866
23 มี.ค.60
คัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
(นายประสพโชค มั่งจิตร)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0865
23 มี.ค.60
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0864
23 มี.ค.60
การบริหารจัดการนำ้ลุ่มนำ้เจ้าพระยา-แม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำและ
พิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0863
23 มี.ค.60
ขอเพิ่มหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0862
23 มี.ค.60
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0861
23 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0860
23 มี.ค.60
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 72 ปีที่ 7 ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0859
23 มี.ค.60
ขอใช้พื้นที่บริเวณคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม.120+300 และคลองระบาย
ริมเขต
1
ผคบ.เริิงราง และ ผคป.สระบุรี
เพื่อประสานงานในรายละเอียด
ผจบ.ชป.10
0858
23 มี.ค.60
คุณพ่อเซียมสูน แซ่เอี้ยบ บิดาของนายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผคป.มุกดาหาร
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0857
23 มี.ค.60
นางแตงอ่อน ตุรงค์เรือง ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10

0856

23 มี.ค.60
ประเด็นปัญหาการปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะ
ส่งให้งานบริาหรบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 24 มี.ค.60
ธก.ชป.10
0855
23 มี.ค.60
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ "แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดทางแพ่ง เล่ม 1"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0854
23 มี.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ประจำดือนกุมภาพันธ์ 2560
43
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0853
23 มี.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำดือนเมษายน 2560
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0852
23 มี.ค.60
ขอให้กำกับดูแลและถือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
กรมชลประทานอย่างเคร่งครัด
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0851
23 มี.ค.60
นายสุธน หมื่นรักษ์ อดีตวิศวกรใหญ่ฝ่ายเครื่องกล ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0850
23 มี.ค.60
การรายงานผลการดำเนินงาน งานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมชลประทาน
6
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
รายงานผลตามกำหนดฯ
ธก.ชป.10
0849
23 มี.ค.60
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวีดีทัศน์
ทางไกล (Video Conference System)
2
ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี ผอ.ในเขต
จ.ลพบุรี และ ผง.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมรับฟัง
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค.60 เวลา 16.30 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0848
22 มี.ค.60
โครงการอบรมหลักสูตร "กฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
รุ่นที่ 1"
14
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
การเข้ารับการอบรมฯ
ส่งรายชื่อพร้อมใบสมัคร
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 24 มี.ค.60
บส.ชป.10
0847
22 มี.ค.60
ขอเปลี่ยนแปลงวันดำเนินการโครงการประกวดสวดมนต์สร้างสุข สามัคคี
จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0846
22 มี.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน และ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0845
22 มี.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"การปฏิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน และ
การตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น รุ่นที่ 2"
5
ผวศ.ชป.10 และ ผคส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0844
21 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลงานพัฒนาระบบชลประทานตามแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
4
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ทั้งนี้สำนักฯ ได้รับเรื่องวันที่ 21 มี.ค.60
ธก.ชป.10
0843
21 มี.ค.60
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0842
21 มี.ค.60
 การดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0841
21 มี.ค.60
แนวทางการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ปี 2561
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและแจ้งสถาบันเกษตรกร
เข้าร่วมการคัดเลือกต่อไป
ผจบ.ชป.10
0840
21 มี.ค.60
เกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา และ
กำหนดการประเมินฯ ประจำปี 2561
2
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0839
21 มี.ค.60
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำขอส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้าง
สูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
0838
21 มี.ค.60
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ......"สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
ในส่วนภูมิภาค
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์
เข้ารับการฝึกอบรมฯโปรดแจ้งชื่อ
พร้อมแบบตอบรับให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 22 มี.ค.60
บส.ชป.10
0837
21 มี.ค.60
 แนวทางการสร้างการรับรู้ข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0836
21 มี.ค.60
ขอให้จัดส่งไฟล์ข้อมูลนำเสนอ การเตรียมความพร้อมสำหรับการลงพื้นที่
ตรวจราชการของผู้บริหารฯ
1
ผคปเพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีิอยุธยา
เพื่อดำเนินการส่งไฟล์ข้อมูลนำเสนอฯ
ทาง E-mail ; Udorn54@gmail.com
และ sujitra.b1987@gmail.com
ภายในวันที่ 24 มี.ค.60
ปน.ชป.10
0835
20 มี.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 422/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0834
20 มี.ค.60
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0833
20 มี.ค.60
รับสมัครผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านอุทกภัยและอุทกวิทยา จำนวน
1 ตำแหน่ง และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน
1 ตำแหน่ง
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0832
20 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัล
โล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
ประจำปี2560
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0831
20 มี.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ พ 19/28/2560 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป
3
ฝบท.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักชลสิทธิ์
และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0830
20 มี.ค.60
 ขอส่งรายงานการประชุม
16
รอง ผส.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0829
20 มี.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง สชป.10 ร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
8
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช นครหลวง
ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพชรบูรณ์ และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
ผง.ชป.10
0828
20 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0827
20 มี.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer
กรมชลประทาน
5
ผอ.โครงการ ยกเว้น ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและพิจารณา
บส.ชป.10
0826
20 มี.ค.60
รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลัก
(ม.ป่าสัก และ ม.ลพบุรี)
9
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0825
17 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจการใช้และความพึงพอใจผู้ใช้
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือของทางราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0824
17 มี.ค.60
ขอให้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรายการที่เสนอขอปรับ
แผนการปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
พ.ศ.2560
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0823
17 มี.ค.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 15 มีนาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0822
17 มี.ค.60
บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0821
17 มี.ค.60
อัตราราคางานต่อหน่วย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0820
17 มี.ค.60
ข้อแนะนำการดำเนินการจัดเตรียมแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อเป็นการบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง
2
ผคป.ลพบุรี และ ผผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0819
17 มี.ค.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
งานก่อสร้างแหล่งน้ำ ไตรมาส 2 ประจำ
1
ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งสำนักฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค.60
ผจบ.ชป.10
0818
17 มี.ค.60
การตรวจสอบความเหมาะสมช่วงเวลาส่งเสริมการปลูกข้าว รอบที่ 1
พื้นที่ลุ่มน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2
ผจบ.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0817
17 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมการป้องกันและไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลพบุรี
3
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 23 มี.ค.60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0816
17 มี.ค.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
การจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งสำนักฯ
ภายในวันที่ 31 มี.ค.60
ผจบ.ชป.10
0815
17 มี.ค.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ
ชลประทานในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไตรมาส 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1
ผคป.สระบุรี ผคป.สระบุรี พระนครศรี
อยุธยา และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งให้สำนักฯ
ภายในวันที่ 31 มี.ค.60
ผจบ.ชป.10
0814
17 มี.ค.60
สรุปการประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ครั้งที่1/2560
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0813
17 มี.ค.60
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0812
17 มี.ค.60
ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาอย่างยืนด้วยภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 "ศาสตร์พระราชากับประเทศไทย 4.0: การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยภูมิสารสนเทศ"
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากประสงค์เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมฯ โปรดแจ้งรายชื่อพร้อม
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ
ที่แนบส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 มี.ค.60
บส.ชป.10
0811
17 มี.ค.60
ขอเชิญเช้าาร่วมโครงการเสวนา เรื่อง"วันน้ำโลกเพื่อการเกษตร (World Water
Day for Agriculture)"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากประสงค์เข้าร่วมโครงการ
โปรดแจ้งรายชื่อพร้อมแบบตอบรับ
การเข้าร่วมเสวนาฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 มี.ค.60
บส.ชป.10
0810
17 มี.ค.60
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงาน กปร.ฉบับที่ 3 เดือน
ธันวาคม 2559
9
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผผง.ชป.10
0809
17 มี.ค.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งดปลูกข้าว
2
ผคป.สระบุรี ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง
และ บน.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0808
17 มี.ค.60
ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2560)
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0807
17 มี.ค.60
นายเพิ่ม บุบผาชาติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเคยดำรงตำแหน่งรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0806
16 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปัญหาการรั่วซึมของน้ำที่เก็บกักและปัญหา
การกัดเซาะของดินกระจายตัว (Dispersive Soil) ในพื้นที่ชลประทาน
3
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ผวศ.ชป.10
0805
16 มี.ค.60
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0804
16 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0803
16 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0802
16 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวัชพืชในพื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 1-17
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
จัดส่งให้ ปน.ชป.10
ผจบ.ชป.10
0801
16 มี.ค.60
ข้อมูลสมุดโทรศัพทกรมชลประทาน์ ประจำปี พ.ศ.2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0800
16 มี.ค.60
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
9
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผคป. ผคบ. ผคส.10
ผสก.10 ผจก.10 ผบค.5 คก.คข.5 คก.
คร.5 คก. สก.3 สธ.ผด.10 สธ. จด.2/3 มด.
สจด.ลพบุรี สจด.สระบุรี
สจด. พระนครศรีอยุธยา และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา หากมีการแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 20 มี.ค.60
ธก.ชป.10
0799
16 มี.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายชาคริตฬ์ ไม่พันธุ์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0798
16 มี.ค.60
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ....
10
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเร่งรัดก่อหนี้ผูกพัน
รายจ่ายลงทุนปี 2560 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มี.ค.60
ผผง.ชป.10
0797
16 มี.ค.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
(งบ พ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดเร่งรัดการดำเนินงานและเบอกจ่าย
งบประมาณปี 60ให้ได้ตามเป้าหมายฯ
ผผง.ชป.10
0796
16 มี.ค.60
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0795
16 มี.ค.60
การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวันประจำเดือน มีนาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาดำเนินการภายในกำหนด
งบ.ชป.10
0794
16 มี.ค.60

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

19
ผวศ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.ช่องแค
บางบาล นครหลวง มหาราช คลองเพรียว-
เสาไ้ห้ และ ธก.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0793
16 มี.ค.60
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ 57/2560
เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0792
16 มี.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0791
16 มี.ค.60
 เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0790
16 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0789
16 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสลากบำรุงสภากาชาดไทยของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจำปี 2560
8
ผคบ. และ ผคส.10
เพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
สลากบำรุงกาชาดไทยโครงการละ 1 เล่ม
โดยรับสลากและนำส่งเงิน
ให้งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 21 มี.ค.60
ธก.ชป.10
0788
15 มี.ค.60
การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0787
15 มี.ค.60
ขยายระยะเวลาการรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภา
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0786
15 มี.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0785
15 มี.ค.60
ขอให้จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานรายการที่เสนอขอปรับแผนการ
ปฏิบัติงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ฯลฯ คุณมยุรี
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
0784
15 มี.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 4 ฉบับที่ 34
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
23
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0783
15 มี.ค.60
ขอความร่วมมือในการเพาะปลูกข้าวตามเป้าหมายที่กำหนดและงดการ
เพาะปลูกข้าวรอบ 3
6
ผจบ.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0782
15 มี.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0781
15 มี.ค.60
ขอความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลเพื่อดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายก
รัฐมนตรี
2
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
มหาราช และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาให้ความร่วมมือฯ
ธก.ชป.10
0780
15 มี.ค.60
ขอแจ้งกำหนดการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.2561
3
คณะทำงานฯ ผบค. และ ผคป.ทุกโครงการ
ยกเว้น ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0779
15 มี.ค.60
แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ กผง.
ต่อไป
ผผง.ชป.10
0778
15 มี.ค.60
การจัดทำแผนปฏิรูปองค์กรเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบาย ป.ย.ป.
5
รอง ผส.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาจัดทำแบบสรุป
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
และการปฏิรูปงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 17 มี.ค.60
ผผง.ชป.10
0777
15 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท - เอก
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0776
15 มี.ค.60
การนำนโยบายที่สำคัญเผยแพร่ในหน่วยงาน
6
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0775
14 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะทำงานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2560
5
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 15 มี.ค.60 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ชั้น 5
ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0774
14 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง จังหวัดลพบุร
16
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ จด.2/3 มด.
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในวันที่ 16 มี.ค.60
และเข้าร่วมประชุมในวันที่ 16-17 มี.ค.60
ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0773
14 มี.ค.60
การประกวดสวดมนต์สร้างสุข สามัคคี ทำดีวิถีพุทธ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและ
แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบทั่วกัน
หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดสวดมนต์ฯ โปรดส่ง
แบบตอบรับตามแบบฟอร์มที่แนบ
ได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลพบุรี โดยตรง
ภายในวันที่ 17 มี.ค.60
ธก.ชป.10
0772
14 มี.ค.60
นายกำจร ศาศวัต อดีตวิศวกรโยธา 9 ถึงแก่กรรม
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0771
14 มี.ค.60
ให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ
22
ผผง.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม นครหลวง
เริงราง บางบาล มหาราช ช่องแค และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ผู้เกษียณฯ
ดำเนินการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ
บำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดตามเอกสารที่เแนบ
กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 27 มี.ค.60
บส.ชป.10
0770
14 มี.ค.60
นายสมนึก สันธนะ ลูกจ้างประจำบำนาญ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0769
14 มี.ค.60
สรุปการอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์
17
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ที่จะครบเกษียณอายุฯ ทราบ
และดำเนินการ
บส.ชป.10
0768
14 มี.ค.60
รายงานการเบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
0767
14 มี.ค.60
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2559
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
0766
14 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมผ่านระบบปรุงทางไกลออนไลน์ Web Conference เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
9
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0765
14 มี.ค.60
แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
4
ผคป.และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0764
14 มี.ค.60
การตรวจเยี่ยมเกตรกร โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่
ถวายในหลวง
5
ผคป.และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0763
14 มี.ค.60
รายงานการประชุมระบบติดตามประเมินผล โครงการ "5 ประสาน สืบสาน
เกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง"
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0762
14 มี.ค.60
แผนปฏิบัติงาน "5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"
5
ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0761
14 มี.ค.60
การขอขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ
4
ผจบ.ชป.10 ผอคบ.โคกกะเทียม
ป่าสักชลสิทธิ์ ป่าสักใต้ และ
ผคบ.คลองเพรียว - เสาไห้
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินงาน
เบิกจ่ายงบกระตุ้นดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มี.ค.60
ผผง.ชป.10
0760
14 มี.ค.60
แนวทางการเตรียมงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาให้ความร่วมมือ
ในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป
ผผง.ชป.10
0759
14 มี.ค.60
การบันทึกงบประมาณค่าจ้างเหมาบริการที่เบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน ในระบบ
GFMIS คุณนันทยา
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเร่งรัดการบันทึก
งบประมาณค่าจ้างเหมาบริการให้ทัน
ภายในกำหนด
ผผง.ชป.10
0758
14 มี.ค.60
ขอข้อมูลรายละเอียดการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประมาณการรายจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทานประจำปีงบประมาณ 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
พด.ชป.10
0757
14 มี.ค.60
แบบฟอร์มรายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ (พด.48)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
พด.ชป.10
0756
14 มี.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผอ.โครงการฯ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0755
13 มี.ค.60
นางมะณี งามละม่อม ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0754
13 มี.ค.60
ขอจัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบหากมีเลขว่างประสงค์
จะเกลี่ยอัตรากำลังหรือ
ขอเปลี่ยนแปลงกลุ่มงาน
พนักงานราชการทั่วไป
กรุณาแจ้งงานบริหารบุคคลฯ
บส.ชป.10
0753
13 มี.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน
มีนาคม 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0752
13 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0751
13 มี.ค.60
การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 1/2560
5
รอง ผส.ชป.10 บน.ชป.10 ผง.ชป.10
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลในการบรรยายฯ
สรุปสถานการณ์น้ำ/และผลงาน
โครงการที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0750
13 มี.ค.60
ติดตามผลการดำเนินงานภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยง
จากภัยแล้งด้านการเกษตรปี 2559/2560
2
ผู้อำนวยการทุกโครงการในเขต สชป.10
(ยกเว้นโครงการก่อสร้าง สชป.10)
เพื่อพิจารณา
ปน.ชป.10
0749
13 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0748
13 มี.ค.60
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 20 ปีที่ 3
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0747
13 มี.ค.60
สภาธรรมาภิบาลแห่งชาติ (สธช)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0746
13 มี.ค.60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 และมาตรา 7 แห่งพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0745
13 มี.ค.60
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0744
10 มี.ค.60
การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0743
10 มี.ค.60
ขอส่งเอกสารอนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร
Smart Officer รุ่นที่ 13 และ รุ่นที่ 14
2
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10
และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมฯต่อไป
บส.ชป.10
0742
10 มี.ค.60
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมโปรแกรมช่วยตัดสินใจในการ
บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและทันต่อเหตุการณ์ (เพิ่มเติม)
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและแจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องทราบ
บส.ชป.10
0741
10 มี.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0740
10 มี.ค.60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เืพื่อทราบและกรุณาประชาสัมพันธ์
ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0739
10 มี.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมีนาคม 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมบริจาค
ทำบุญหรือเข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาแจ้งงานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 23 มี.ค.60
ธก.ชป.10
0738
10 มี.ค.60
บิดาของนายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
(ด้านบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0737
10 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น
ปริญญาโท
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0736
10 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน "มาตรฐานเกษตรปลอดภัย
นำไทย สู่ความยั่งยืน"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0735
10 มี.ค.60
ขอให้ประเมินความต้องการใช้น้ำของข้าวนาปรัง
4
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักใต้ นครหลวง บางบาล และ
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามตารางที่แนบมาท้ายนี้
ส่งถึง 1460rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 13 มี.ค.60
ผจบ.ชป.10
0734
10 มี.ค.60
สอบถามเกี่ยวกับสถานะของ บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบหากมีข้อมูลตามข้อ 1 และ 2
ขอให้จัดส่งฝ่ายบริหาร กองพัสดุ
ภายในวันที่ 20 มี.ค.60
ธก.ชป.10
0733
10 มี.ค.60
สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการซ่อมแซม ปรับปรุง เสริมฝายและอ่างเก็บน้ำตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบูรณาการ
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0732
10 มี.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0731
10 มี.ค.60
แจ้งเวียนแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน พ.ศ.2560-2564 และแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ฯ
ผผง.ชป.10
0730
10 มี.ค.60
ขอให้จัดส่งแผนการและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (ฤดูฝน) พ.ศ.2560
6
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 13 มี.ค.60
ผผง.ชป.10
0729
10 มี.ค.60
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณ
ด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ครั้งที่ 10/2559
7
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาหหากประสงค์
แก้ไขรายงานการประชุม
โปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ
ภายในวันที่ 20 มี.ค.60
ธก.ชป.10
0728
10 มี.ค.60
การให้กู้เงิน"โครงการบ้านธอส.เพื่อข้าราชการปี 2560"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0727
10 มี.ค.60
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รอบที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและและถือปฏิบัติตามที่
สบค.กำหนดตัวชี้วัดฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 20 มี.ค.60
บส.ชป.10
0726
10 มี.ค.60
ส่งผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0725
10 มี.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
English Communication Workshop รุ่นที่ 2
3
ผคส.10
เพื่อทราบและกรุณาติดตาม
ผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ
ของผู้เข้ารับการอบรม
ภายในวันที่ 20 มี.ค.60
บส.ชป.10
0724
10 มี.ค.60
การดำเนินโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข็มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพิ่มเติม
26
ผคบ.โคกกะเทียม มหาราช ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคส.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินงาน
ผผง.ชป.10
0723
10 มี.ค.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
(งบพ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดดำเนินงานและ
เบิกจ่ายงบพรบ. ปี 60
ผผง.ชป.10
0722
9 มี.ค.60
ข้าราชการครบเกษียณอายุซึ่งต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
5
ผผง.ชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม นครหลวง
เริงราง บางบาล มหาราช ช่องแค และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบกรุณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบรูปถ่าย
ส่งให้งานบริหารบุคคฯ
ภายในวันที่ 13 มี.ค.60
บส.ชป.10
0721
9 มี.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Smart Officer รุ่นที่ 13 14 19
และรุ่น ที่ 22
6
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผคป.เพชรบูรณ์ และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0720
9 มี.ค.60
มารดาของนางฤทัย ปราบวิลัย ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0719
9 มี.ค.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการ
เป็นประธานพิธีเปิดงาน "OTOP WISDOM TO THE WORLD " โอทอป ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่สากล และเดินทางไปตรวจราชการพื้นที่จังหวัด
เชียงราย
25
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0718
9 มี.ค.60
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการ
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0717
9 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
2
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ บน.ชป.10
ผู้แทนโครงการฯมหาราช และ
ผู้แทนโครงการฯ ช่องแค
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0716
9 มี.ค.60
คำสั่งสำนักฯ ที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
วัชพืชในแม่น้ำป่าสัก
3
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10
ผคป.สระบุรี ผคบ.เริงราง ป่าสักใต้
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0715
9 มี.ค.60
การประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้าน
การเกษตรปี 2559/2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0714
9 มี.ค.60
ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยขบวนรถ "สร้างความเข้าใจ ไม่เสี่ยงภัยแล้ง"
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่าน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันอังคารที่ 14 มี.ค.60
ผส.ชป.10
0713
9 มี.ค.60
ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือ " แนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณา
ความรับผิดชอบทางแพ่ง เล่ม 1"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0712
9 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
และปริญญาเอกคณะสถิติประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0711
9 มี.ค.60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0710
9 มี.ค.60
ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2560)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0709
9 มี.ค.60
ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการข้อมูลระบบเครือข่ายกรมชลประทาน (RID-Net Call
Center)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0708
9 มี.ค.60
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ "แล้งนี้ เรามาร่วมกันลดความเสี่ยวงจากภัยแล้งกันเถอะ"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0707
8 มี.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อเผยแพร่ระบบคา่ดการณ์คุณภาพน้ำ
และเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาและท่าจีน
6
รอง ผส.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0706
8 มี.ค.60
สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 26
ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2559-30 พฤศจิกายน 2559
25
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0705
8 มี.ค.60
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0704
8 มี.ค.60
การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และกการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เืพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0703
8 มี.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0702
8 มี.ค.60
ขอให้จัดส่งแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี พ.ศ.2560
5
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการส่งให้
ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ สชป.10
ในรูปแบบเอกสารและ Digital File
ทาง Email:1460rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 13 มี.ค.60
เพื่อพิจารณาสรุปในภาพรวม
ส่งกรมฯ ต่อไป
ผจบ.ชป.10
0701
8 มี.ค.60
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจปั้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งปี 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 บน.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0700
8 มี.ค.60
ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 60 ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ครั้งที่่ 2
4
ผคบ.เริงราง มหาราช ป่าสักใต้
นครหลวง บางบาล ผคป.ทุกโครงการ
ผคส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 9 มี.ค.60
ก่อนเวลา 12.00 น.

ผง.ชป.10
0699
8 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมหารือกำหนดแนวทางพัฒนาการผลิตมะำพร้าวและถั่วเหลือง
6
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0698
8 มี.ค.60
การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในสัญญาจ้าง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0697
8 มี.ค.60
การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในสัญญาจ้าง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0696
8 มี.ค.60
คำสั่งสำนักฯที่่ 26/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการความรู้
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
ใ้้ห้ผู้เกี่ยวข้อทราบต่อไป
บส.ชป.10
0695
8 มี.ค.60
คำสั่งสำนักฯที่ 25/2560 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูล
และประสานการจัดการความร
ู้
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
ใ้้ห้ผู้เกี่ยวข้อทราบต่อไป
บส.ชป.10
0694
8 มี.ค.60
คำสั่งสำนักฯที่ 24/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารจัดการความรู้ (Chief Knowledge
Officer หรือ CKO) และคณะทำงานจัดการความรู้ (Knowledge Management
Team หรือ KM Team) สำนักงานชลประทานที่ 10
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
ใ้้ห้ผู้เกี่ยวข้อทราบต่อไป
บส.ชป.10
0693
8 มี.ค.60
ทบทวนการจัดกิจกรรม "ชลประทานพบสื่อมวลชน"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อโปรดทราบตามที่ ผส.ชป.10 แจ้งขอบคุณทีมงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตามบันทึกข้างต้น และโปรดแจ้งเวียน
ทีมงานเพื่อทราบทั่วกัน
ฝบท.ชป.10
0692
8 มี.ค.60
ผลการประชุมคณะทำงาน ฯ แก้มลิงปี 60 (ร่วมกับรอง ผวจ.ลพบุรี)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช และผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อโปรดทราบ
ผจบ.ชป.10
0691
7 มี.ค.60
ขอเชิญชวนลูกจ้างประจำสมัครสมาชิก กสจ.
25
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและกรุณาประชาสัมพันธ์
ให้ลุกจ้างประจำในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
0690
7 มี.ค.60
ขอให้กำชับเกษตรกรไม่ให้ทำการเพาะปลูกข้าวเพิ่มขึ้นอีก
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0689
7 มี.ค.60
การรายงานผลการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)
1
ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0688
7 มี.ค.60
เพื่อทราบและเตรียมพร้อมดำเนินการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการฯ และดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
18
ผส.ชป.10 รองฯ ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและ
โปรดเตรียมความพร้อมฯ ต่อไป
ผจบ.ชป.10
0687
7 มี.ค.60
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0686
7 มี.ค.60
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0685
7 มี.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ทิศทางของนโยบาย
เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0"
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0684
7 มี.ค.60
การจัดส่งแบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
9
ผคป.สระบุรี ผคบ.เริงราง และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบและเร่งรัดดเนินการ
จัดส่งแบบสอบถามฯ
ภายในกำหนด
ธก.ชป.10
0683
7 มี.ค.60
การดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0682
7 มี.ค.60
ขอให้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำบัญชี 2560
25
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0681
7 มี.ค.60
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและนำข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ผผง.ชป.10
0680
7 มี.ค.60
สรุปการประชุมหารือเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน/โครงการภายใต้
แผนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/60
และแผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้งด้านการเกษตร
ปี 2559/60
9
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0679
7 มี.ค.60
ขอให้ดำเนินการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ขอความ
ร่วมมืองดทำนาครั้งที่ 3 โดยเฉพาะรถประชาสัมพันธ์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยด่วน
ขอให้รายงานผลการดำเนินการ
ให้สำนักฯ ทราบ ผ่านเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ ของ สชป.10
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.60
ผส.ชป.10
0678
7 มี.ค.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0677
7 มี.ค.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0676
7 มี.ค.60
รายงานการสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
17
ผคป.ลพบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
งบ.ชป.10
0675
7 มี.ค.60
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการทำวิจัยตามหลักสูตร
วปอ.รุ่นที่ 59
9
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0674
7 มี.ค.60
ระเบียบกระทรวงเษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร
พ.ศ.2560
11
ผคบ. และ ผคป
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0673
6 มี.ค.60
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการทำวิจัยตามหลักสูตร วปอ.
รุ่นที่ 59
9
ผคป. และ ผคบ.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและกรุณามอบหมายให้
ข้าราชการในสังกัด จำนวน 8 ท่าน
ตอบแบบสอบถามฯ และขอความกรุณา
ส่งคืนแบบสอบถามฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 8 มี.ค.60
บส.ชป.10
0672
6 มี.ค.60
สำรวจความคิดเห็นการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
(Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 15 สายงาน
ของกรมชลประทาน
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
พร้อมตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 9 มี.ค.60
บส.ชป.10
0671
6 มี.ค.60
ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0670
6 มี.ค.60
แจ้งการคัดชื่อผู้รับจ้างออกจากทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" ของห้างหุ้นส่วนจำกัด จั่วเซ้งยโสธร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0669
6 มี.ค.60
ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาป่าสักตอนล่าง
2 ครั้งที่ 1/2560
49
ผคป.ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0668
6 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0667
6 มี.ค.60
ขอเรียนเชิญสมัครใช้บริการ "กรุงไทยพร้อมเพย์" พร้อมรับโปรโมชั่น SMS
Alertจ่าย 1 เดือน ใช้ได้ 4 เดือน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0666
6 มี.ค.60
การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0665
6 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0664
6 มี.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0663
6 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับรองการลงพื้นที่ตรวจราชการ
ของผู้บริหาฯ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ทุกโครงการ
บน.ชป.10 ผง.ชป.10 พด.ชป.10 และ
ปบ.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 8 มี.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 10 ชั้น 2
ผส.ชป.10
0662
6 มี.ค.60
ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น คณะอนุกรรมการ และ
คณะทำงาน ระดับภาค และระดับสำนักงานชลประทาน
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0661
6 มี.ค.60
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างและผลการปฏิบัติตามแผน
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและนำประเด็นข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
0660
6 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและ
ป่าวังชมภู
3
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์
ชั้น 3 อาคารศูนย์ราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์
ธก.ชป.10
0659
3 มี.ค.60
การประชาสัมพันธ์ข้อความตัววิ่งหรือ SMS เพื่อรณรงค์ลดความเสี่ยงจาก
ภัยแล้ง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0658
3 มี.ค.60
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 2
10
ผวส.ชป.10
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้เข้ารับ
การอบรมฯ ทราบและตอบรับยืนยัน
เข้ารับอบรมฯ ส่งให้
งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 22 มี.ค.60
บส.ชป.10
0657
3 มี.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นายศิริพงศ์ แดงสวัสดิ์)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0656
3 มี.ค.60
การสนับสนุนข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
7
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0655
3 มี.ค.60
ซักซ้อมแนวทางการเปลี่ยนโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
กรมชลประทานที่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP (เพิ่มเติม)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0654
3 มี.ค.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 1 มีนาคม 2560
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0653
3 มี.ค.60
การบริหารจัดการสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560
15
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0652
3 มี.ค.60
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
หลักสูตร "การปฎิบัติงานทดสอบตามระเบียบคำสั่งของกรมชลประทาน
และการตรวจสอบวัสดุก่อสร้างเบี้องต้น รุ่นที่ 2"
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
หากประสงค์ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
โปรดเสนอชื่อส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 มี.ค.60
บส.ชป.10
0651
3 มี.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0650
3 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะทำงานติดตาม ควบคุม และแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ภัยแล้ง ปี 2560
4
ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ ผคป.ลพบุรี และ บน.ชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0649
3 มี.ค.60
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเร่งดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2552-
2559
5
ผอ.ส่วน บท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
0648
3 มี.ค.60
การแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์
กรมชลประทาน
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
พด.ชป.10
0647
3 มี.ค.60
ขอเชิญร่วมค้นหา 70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0646
3 มี.ค.60
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0645
3 มี.ค.60
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0644
3 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อยเพื่อพิจารณาทบทวนปรับปรุงงานบาน
ฝาท่อและเครื่องยกกรณีงานดำเนินการเอง
7
ผคก.ชป.10
เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 6 มี.ค.60
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 11 ชั้น 2 อาคารที่ทำการสำนักงานชลประทาน
ที่ 11 กรมชลประทาน ปากเกร็ด
ธก.ชป.10
0643
3 มี.ค.60
รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
ระดับสำนั/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0642
3 มี.ค.60
ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วน
ผผง.ชป.10
0641
3 มี.ค.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
(งบ พ.ร.บ.)
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0640
2 มี.ค.60
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4/2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ผง.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ผผง.ชป.10
0639
2 มี.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Chart) ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 15 สายงาน
4
รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคป.ลพบุรี ผคบ.เริงราง บางบาล
นครหลวง ผคส.10 ป่าสักใต้ มหาราช
และ บส.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0638
2 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมชี้แจงการแก้ไขข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ กรมชลประทาน
1
ผอ.โครงการทุกโครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งรายชื่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุเข้าร่วมประชุม
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 3 มี.ค.60
บส.ชป.10
0637
2 มี.ค.60
การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
16
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0636
2 มี.ค.60
สำรวจความต้องการที่จะขอเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาสำรวจข้าราชการ
ในสังกัดที่จะขอเลื่อนระดับฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 6 มี.ค.60
บส.ชป.10
0635
2 มี.ค.60
จัดทำรายงานบัญชีพัสดุที่ขอจำหน่าย (ดพ.55)
1
พด.คป. พด.คบ. พด.คส.ชป.10 ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด
(พด.55)
พด.ชป.10
0634
2 มี.ค.60
เลื่อนการประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
1
ผผง.ชป.10 ผอ.โครงการในเขตจัง
หวัดลพบุรี และ ผง.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมรับฟังต่อไป
ธก.ชป.10
0633
2 มี.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0632
2 มี.ค.60
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจราชการ
จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0631
2 มี.ค.60
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0630
2 มี.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนาสวัสดิการต้นแบบ โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
18
ผคบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
พร้อมมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง
เข้ารวใประชุม
ในวันที่ 8 มี.ค.60 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมกรม ชั้น 3
อาคารอำนวยการ
ธก.ชป.10
0629
2 มี.ค.60
แจ้งการเปิดรับสมัคร และการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13
ของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
หากประสงค์เข้ารับการคัดเลือกฯ
โปรดแจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 30 มี.ค.60
บส.ชป.10
0628
2 มี.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 7
2
ผผง.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
0627
2 มี.ค.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รุ่นที่ 16 (ที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
2
ผคป.สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ
ผคบ. นครหลวง
บส.ชป.10
0626
2 มี.ค.60
ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ภายในวันที่ 2 มี.ค.60
โดยด่วน
ผผง.ชป.10
0625
2 มี.ค.60
ขอให้บันทึกการรายงานผลการจัดเก็บผักตบชวา ในระบบของศูนย์
ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวากรมโยธาธิการและผังเมือง และในระบบ
ติดตามผลการปฏิบัติงานและใช้จ่ายงบประมาณ (ระบบติดตาม online
กองแผนงาน)
11
ผอ.โครงการฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการโดยด่วน
ผผง.ชป.10
0624
2 มี.ค.60
ด่วน
การประชุมเตรียมการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ผ่านระบบวิดีทัศน์
ทางไกล (Video Conference System)
2
ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
ผอ.ในเขตจ.ลพบุรี ผง.ชป.10
เพื่อโปรดเข้าร่วมรับฟัง
วันพฤหัสที่ 2 มี.ค.60
เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด
ชั้น 4ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0623
1 มี.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 48/2560 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรง
ตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนสายงาน)
33
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0622
1 มี.ค.60
ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ "การเปิดรับสมัคร
HiPPS รุ่นที่ 13"
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0621
1 มี.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0620
1 มี.ค.60
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
พด.ชป.10
0619
1 มี.ค.60
ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 10th THAICID NATIONAL
SYMPOSIUM
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0618
1 มี.ค.60
รายงานผลสรุปจากการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2559 เรื่อง "การลดพื้นที่ทำนา :
ผลกระทบและทางออก"
13
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0617
1 มี.ค.60
การนำกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาข้าวครบวงจรสู่การปฏิบัติ
11
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0616
1 มี.ค.60
ขอความร่วมมือส่ง SMS ผ่านสื่อต่าง ๆ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ปท.ชป.10
0615
1 มี.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0614
1 มี.ค.60
รายงานการประชุมผ่านระบบชุมทางไกลออนไลน์ web conference
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0613
1 มี.ค.60
การสั่งจองเสื้อยืดคอโปโลตราสัญลักษณ์ 115 ปี กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ

ธก.ชป.10