ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557


ปี 2558 ปี 2559

ปี 2561

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
3520
29 ธ.ค.60 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อ Application สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
ประจำปี พ.ศ.2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเห็นควรแจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดทราบและสามารถสั่งซื้อ
พร้อมชำระเงินได้ทั้ง 3 ช่องทาง
ตามรายละเอียดที่แนบ
ปท.ชป.10
3519
29 ธ.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมการสัมมนา
โปรดแจ้งตอบรับโดยตรงต่อไป
ธก.ชป.10
3518
29 ธ.ค.60
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3517
29 ธ.ค.60
ขอเชิญร่วมงาน "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20
ผจจ.21 ผบค.5 คก คร.5 คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ. และ จด.2/3 มด.
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งจำนวน
ผู้ร่วมงานตามแบบตอบรับที่แนบ
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 3 ม.ค.61
ธก.ชป.10
3516
29 ธ.ค.60
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการน้ำในยุค 4.0"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 9 ม.ค.61
บส.ชป.10
3515
29 ธ.ค.60
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลัดสูตร
"การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)
ในงานชลประทาน"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 7 ม.ค.61
บส.ชป.10
3514
29 ธ.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 2017/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3513
29 ธ.ค.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร. ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 (รอบวันที่ 1ต.ค.60 - 31ธ.ค.60)
7
ผคป.เพชรชบูรณ์ และ ผคบ.มหาราช
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 8 ม.ค.61
ผผง.ชป.10
3512
29 ธ.ค.60
โครงการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น 20 ปี ระดับลุ่มน้ำ
22
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ

เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทาง
การวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
ในพื้นที่ต่อไป

ผผง.ชป.10
3511
29 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 3
5
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ป่าสักใต้ ผคบ.นครหลวง
ป่าสักชลสิทธิ์ และ ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3510
29 ธ.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำปวันที่ 29 ธันวาคม 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3509
29 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
รอง ผส.ชป.10 ผคบ.ผคป.
เพื่อทราบและมอบ จน.คบ.จน.คป.
เข้าร่วมประชุมต่อไป
ผจบ.ชป.10
3508
29 ธ.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่่ลุ่มต่ำในการ
บริหารจัดการน้ำหลากลุ่มเจ้าพระยาปี 2560
7
ผคบ.โคกกะเทียม บางบาล มหาราช มโนรมย์
ช่องแค เริงราง ผคป.ลพบุรี ปน.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
หน้า 7/7 ส่งถึง 1460rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 5 ม.ค.61
ผจบ.ชป.10
3507
29 ธ.ค.60
รายงานการประชุมบับเคลื่อนโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
12
รอง ผส.ชป.10 ผคบ.ชป.10 ผคป.ชป.10
และ สพ.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3506
29 ธ.ค.60
ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่
ในเขตกองทัพภาคที่ 3
6
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราและให้การสนับสนุน
คณะกรรมการฯต่อไป
ธก.ชป.10
3505
29 ธ.ค.60
ขอเชิญประชุม "แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยุทธศาสตร์กรมชลประทาน"
6
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบการเชิญประชุมตามกำหนด
การที่แนบและโปรดแจ้งยืนยันการ
เข้าร่วมประชุมให้งานธุรการทราบ
ภายในวันที่ 29ธ.ค.60 (ทางไลน์)
ธก.ชป.10
3504
29 ธ.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 2011//2560 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
2
ผคก.ชป.10 และ งบ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3503
29 ธ.ค.60
รหัสโครงการชลประทานฯ/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพื่อใช้
ดำเนินงานด้านสถิติองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานและระบบฐานข้อมูล
องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ และ สพ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3502
29 ธ.ค.60
การดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งสุขปีใหม่ 2561 จากใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและพิจารณา
ปท.ชป.10
3501
28 ธ.ค.60
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP)
20
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอดังกล่าว
โดยกรอกใบสมัครทาง
E-mail : ihrd@cgd.go.th
ให้กรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาคัดเลือก
บส.ชป.10
3500
28 ธ.ค.60
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจาณา
ธก.ชป.10
3499
28 ธ.ค.60
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 38,รุ่นที่ 39และรุ่นที่ 40
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3498
28 ธ.ค.60
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3497
28 ธ.ค.60
ขอเชิญร่วมพิเธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
1
ผคป.ลพบุรี
เพื่อเข้าร่วมแทน ผส.ชป.10 ด้วย
ธก.ชป.10
3496
28 ธ.ค.60
ขอความร่วมมือในการใช้ยางจากการยางแห่งประเทศไทย
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3495
28 ธ.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำปวันที่ 28 ธันวาคม 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3494
28 ธ.ค.60
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำสัญญา การจัดทำคำสั่งจ้าง คำสั่งอนุญาต
ให้ลาออกจาการปฏิบัตงานเปลี่ยนชื่อตัว/สกุล/คำนำหน้านาม และ
ถึงแก่กรรม
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3493
28 ธ.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/150/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3492
28 ธ.ค.60
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3491
28 ธ.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำปวันที่ 27 ธันวาคม 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3490
28 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจรณาดำเนินการ
บส.ชป.10
3489
27 ธ.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ได้รัับการอนุมัติเข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนากระบวน
การทำงานของเครือข่ายและเรียนรู้งานด้วยการปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์
5
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ปท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้่มีรายชื่อทราบ
พร้อมเข้าร่วมการสัมมนาต่อไป
บส.ชป.10
3488
27 ธ.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายธีรกฤติ
อภิรักษ์ขิต)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3487
27 ธ.ค.60
ขอเชิญร่วมในพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้น
ปีใหม่ พุทธศักราช 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3486
27 ธ.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/149/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการด้านบริหาร
งานบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานแทนอธิบดี
กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3485
27 ธ.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/148/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3484
27 ธ.ค.60
สรุปมติ-ข้อสั่งการที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
ครั้งที่ 1/2560
35
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
3483
27 ธ.ค.60
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล
เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม
พุทธศักราช 2561
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3482
27 ธ.ค.60
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3/2561
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
3481
27 ธ.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
12
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3480
27 ธ.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/147/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3479
26 ธ.ค.60
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเวียนข้าราชการ
ในสังกัดทราบ หากประสงค์เข้ารับการ
คัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จากเว็บไซต์ www.opsmoac.go.th
และส่งเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือก
และเอกสารต่าง ให้ครบถ้วน
ส่งให้งานบริหารบุคคล สชป.10
ภายในวันที่ 3 ม.ค.61
บส.ชป.10
3478
26 ธ.ค.60
ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเ้ข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้เชี่ยวชาญในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เืพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนข้าราชการ
ในสังกัดทราบ หากประสงค์จะสมัครเข้า
รับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลด
เอกสารสำหรับการขอรับการคัดเลือกได้
จากเว็บไซต์ และส่งแบบฟอร์มเพื่อขอ
รับการคัดเลือก พร้อมเอกสารต่าง ๆ
ให้ครบถ้วน ส่งให้สำนักวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและ
แผนฯภายในวันที่ 26 ม.ค.61เวลา 16.00 น.

บส.ชป.10
3477
26 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารัีบการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหาร
งานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อ
จัดจ้าง รุ่นที่ 3
3
ผวศ.ชป.10 และ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบการส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และดำเนินการตามแบบฟอร์มรายงาน
ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใน
กำหนดเวลาดังกล่าว
บส.ชป.10
3476
26 ธ.ค.60
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือน จำนวน 2 ราย 1.นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ 2. นายทองเปลว
กองจันทร์ ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560 (เล่ม 134 ตอนพิเศษ
320)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนให้
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
3475
26 ธ.ค.60
ขอเชิญประชุมหารือการจัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน
ร่วมประชุมหารือการจัดงาน
ในวันพุธที่ 27 ธ.ค.60 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ชั้นบน
ธก.ชป.10
3474
26 ธ.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมฟังธรรมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา หากประสงค์ร่วมบริจาค
ทำบุญหรือเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาแจ้ง
งานธุรการ ภายในวันที่ 3 ม.ค.61
ธก.ชป.10
3473
26 ธ.ค.60
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561-
2564)
20
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3472
26 ธ.ค.60
ภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้
ของกระทรวงคมนาคม
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3471
26 ธ.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิต MAE รุ่นที่ 23 และ
MAB รุ่นที่ 17
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3470
26 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3469
26 ธ.ค.60
การบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในระบบ BB-EvMis
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต
สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3468
26 ธ.ค.60
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 81 ปีที่ 7 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3467
25 ธ.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการ
ในสังกัด สชป.10 ตอบแบบสำรวจ
ความคิดเห็นฯ ตามตาราง
แสดงการกระจายแบบสำรวจฯ
ทางเว็บไซต์
ภายในวันที่ 31.ธ.ค.60
บส.ชป.10
3466
25 ธ.ค.60
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งข้าราชการเข้าร่วมอบรม
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 4 ม.ค.60
บส.ชป.10
3465
25 ธ.ค.60
เพิ่มเติมรายชื่อแต่งตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานชลประทาน
ที่ 10
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3464
25 ธ.ค.60
ขอปรับแผนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(งบ. พ.ร.บ.) รายสำนัก/กอง
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดการดำเนินงาน
ผผง.ชป.10
3463
25 ธ.ค.60
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ กรณี
การให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารททั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3462
25 ธ.ค.60
ขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การบริหารจัดการน้ำสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมใน 15 จังหวัดภาคกลาง : การบูรณาการการมีส่วนร่วม
ความสุขและยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"
6
ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
3461
25 ธ.ค.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2561 (งบ พ.ร.บ.)
11
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเร่งรัดดำเนินการ
ตามมติที่ประชุม
ผผง.ชป.10
3460
25 ธ.ค.60
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและก่อหนี้ให้เป็นไปตามมติ
ครม. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน
ผผง.ชป.10
3459
25 ธ.ค.60
ขอเสนอแผนงานแก้ไขปัญหาผลกระทบและเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ำ
เข้าออกของพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อบรรจุเข้าแผนงานโครงการพท้นที่รับน้ำนอง
ตามแผนงานการบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาตอนล่าง
35
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง
มหาราช บางบาล และ ผคป.ลพบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและจัดเตรียมด้าน ปมก.
และที่ดินต่อไป
ผผง.ชป.10
3458
25 ธ.ค.60
การกำหนดรูปแบบการจัดหาของโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร
ชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน ( 1 โครงการ
1 ล้านบาท)
11
ผจบ.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3457
25 ธ.ค.60
ขอเชิญ จน. สบ. ร่วมประชุมบริหารจัดการน้ำฯ ฤดูแล้ง ปี 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 27 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ผจบ.ชป.10
3456
25 ธ.ค.60
ขอเลื่อนการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม
2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3455
25 ธ.ค.60
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ หลักสูตร
องค์ความรู้ด้านวิยาการธรณีที่ได้จากการศึกษาในงานชลประทาน
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3454
25 ธ.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1991/2560 เรื่อง กำหนดกรอบอัตรากำลังและ
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3453
25 ธ.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1996/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3452
22 ธ.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของกองแผนงาน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3451
22 ธ.ค.60
ขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การประชุมเพื่อเลือกข้าราชการ
พลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน
1
ผส.ชป.10 สำเนา ผอ.โครงการ
เพื่อทราบขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถาน
ที่การประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธ.ค.60
เวลา 09.00 น. ณ หอประขุมชูชาติกำภู
กรมชลประทาน (ปากเกร็ด) นนทบุรี
เป็นวันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค.60
เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5
อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน

บส.ชป.10
3450
22 ธ.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
34
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3449
22 ธ.ค.60
 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3448
22 ธ.ค.60
ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ 11 THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3447
22 ธ.ค.60
ข้อสั่งการตามนโยบายรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3446
22 ธ.ค.60
การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลัง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3445
22 ธ.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1986/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(ยกเว้น ผคก.ชป.10 และ ผคส.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3444
22 ธ.ค.60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี"กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์ร่วมทำบุญ
แจ้งงานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 26 ธ.ค.60
ธก.ชป.10
3443
22 ธ.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
9
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
3442
22 ธ.ค.60
คำสั่งสำนักฯ ที่ 59/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนที่แปลงนา
แสดงบน Google Earth
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(ยกเว้น ผคก.ชป.10 และ ผคส.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3441
22 ธ.ค.60
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เพื่อดำเนินการงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (ครั้งที่ 1)
11
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค เริงราง ป่าสักใต้
มหาราช บางบาล นครหลวง ผค.ลพบุรี
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งประมาณการ ตามรายการ
เอกสารที่แนบ 3 ให้ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 5 ม.ค.61
ผง.ชป.10
3440
22 ธ.ค.60
ขอให้จัดทำแผนที่แสดงผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
กระจายน้ำตั้งแต่ต้นถึงปี พ.ศ.2560
7
ผคป.ในเขต สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผง.ชป.10
3439
22 ธ.ค.60
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 1 ฉบับที่ 14 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3438
22 ธ.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำปวันที่ 21 ธันวาคม 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3437
21 ธ.ค.60
มารดาของนางสมพร เกียรติศิริ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3436
21 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการ
16
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
ป่าสักใต้ นครหลวง ป่าสักชลสิทธิื บางบาล
และ ผคส.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3435
21 ธ.ค.60
ขอเลื่อนการประชุมเพื่อเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน
3
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ ขอเลือ่นประชุม
ในวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.60 เป็น
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุมชูชาติกำภู
กรมชลประทานสามเสน
บส.ชป.10
3434
21 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
การใช้คำราชาศัพท์ ในการเขียนหนังสือราชการและประชาสัมพันธ์
9
ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี ผคบ.นครหลวง
และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
และแจ้งผู้รายชื่อกรอกรายละเอียด
การสมัครในระบบ Online
บส.ชป.10
3433
21 ธ.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
4
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3432
21 ธ.ค.60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับ
ทรงคุณวุฒิ รวม 6 ตำแหน่ง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3431
21 ธ.ค.60
การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2560
2
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณา เข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค.60
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
3430
21 ธ.ค.60
แจ้งให้สำนัก กอง ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3429
21 ธ.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
และ ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3428
21 ธ.ค.60
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)ในช่วงปี พ.ศ.2555-2560
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3427
21 ธ.ค.60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ ก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3426
20 ธ.ค.60
นายเอนก วิชญกุล อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านงานวางแผนคันคูน้ำและจัดรูป
ที่ดิน ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3425
20 ธ.ค.60
ขอแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3424
20 ธ.ค.60
ส่งรายชื่อผู้เข้ารับฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 83 และ 84
5
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ และ ผคบ.ช่องแค
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3423
20 ธ.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3422
20 ธ.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายพงศ์ธร
ทรงเดช)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3421
20 ธ.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายมาณพ พรมดี
และ นายพีระพงศ์ รัตนบุรี)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3420
20 ธ.ค.60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3419
20 ธ.ค.60
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2560
(ครั่งที่ 6 /2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20
ผจจ.21 ผบค.5 คก คร.5 คก. สก.3 สธ.
ผด.10 สธ. และ จด.2/3 มด.
เพื่อทราบ
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 26 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
หากมีข้อมูลนำเสนอให้ประสานงาน
กับงานธุรการ สชป.10
ธก.ชป.10
3418
20 ธ.ค.60
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาาคมความเห็นร่วม
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3417
20 ธ.ค.60
แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนจัดโครงการฝึกอบรม
ประจำปีงบประมาณ 2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3416
20 ธ.ค.60
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3415
20 ธ.ค.60
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลของสำนัก/กอง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3414
20 ธ.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3413
20 ธ.ค.60
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 29 ปีที่ 3
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3412
20 ธ.ค.60
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติตาม
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560
10
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ และ ผคส.10
เพื่อทราบ
พด.ชป.10
3411
19 ธ.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
รอง ผส.ชป.10 ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3410
19 ธ.ค.60
ขอให้ส่งแผนกิจกรรม "ส่งความสุขปีใหม่ 2561 จากใจกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์"
9
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำแผน "ส่งความสุขฯ"
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
รวบรวมที่ ปท.ชป.10 ก่อนเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 21 ธ.ค.60
ผจบ.ชป.10
3409
19 ธ.ค.60
อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนา
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง หลักสูตรฝึกอบรม
นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ
12
ผคป.ลพบุรี ผคบ.มโนรมย์ และ
ผคบ.มหาราช (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3408
19 ธ.ค.60
ขอเชิญประชุมเพื่อเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็น
อนุกรรมการ ใน อ.ก.พ. กรมชลประทาน
20
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3407
19 ธ.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมโครงการสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริม
สุขภาพ และป้องกันโรค
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ
กรุณาแจ้งรายชื่อ
ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 ธ.ค.60 ก่อนเวลา 12.00 น
บส.ชป.10
3406
19 ธ.ค.60
แผนการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(งบ.พ.ร.บ.) ราย สำนัก/กอง
5
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3405
19 ธ.ค.60
รายงานการประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
แผนงานการบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง

(Download เจ้าพระยา 9 แผน 1)
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3404
19 ธ.ค.60
การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สับปะรดด้านการผลิต
ระยะที่ 1 (ปี2561-2564)
26
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและ
ใช้เป็ข้อมูลการปฏิบัตงาน ต่อไป
ผผง.ชป.10
3403
19 ธ.ค.60
ขอให้โครงการฯ ดำเนินการตามข้อสั่งการของ ผส.ชป.10
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ ตามข้อ 1,2,3,4,5,6
ส่งถึง 1460rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 29 ธ.ค.60
ผจบ.ชป.10
3402
19 ธ.ค.60
การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ยศ.ชป.10
ผง.ชป.10
3401
18 ธ.ค.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร การบริหารงานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง รุ่นที่ 1 (ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จ)
2
ผคบ.มโนรมย์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3400
18 ธ.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/139-143/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3399
18 ธ.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3398
18 ธ.ค.60
การจัดทำสมุดโทรศัพท์และบัตรส่งความสุขกรมชลประทาน ประจำปี
พ.ศ. 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและมอบหมายเจ้าหน้าที่
มารับสมุดโทรศัพท์ที่งาน
ประชาสัมพันธ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.60
เป็นต้นไป
ธก.ชป.10
3397
18 ธ.ค.60
ขอความร่วมมือโปรดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3396
18 ธ.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
3395
18 ธ.ค.60
รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2559 -
30 กันยายน 2560)
10
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนางานต่อไป
ผผง.ชป.10
3394
15 ธ.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข1923/2560
เรื่อง ใ้ห้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
บส.ชป.10
3393
15 ธ.ค.60
พิจารณาคัดเลื่อกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการถ่ายทอดวีดีโอผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (VDO streaming)
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับ
การฝึกอบรมฯใ้ห้งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 18 ธ.ค.60
ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
3392
15 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อเครื่อข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาโครงการ
พัฒนากระบวนการทำงานของเครือข่ายเรียนรู้งานด้วยการ
ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
4
ผคป.พระนครศรีอยุธยา ผคป.สระบุรี
และ ปท.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมสัมมนาและส่งสำนาบัตร
ประชาชนมายังงานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 18 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3391
15 ธ.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข1943/2560
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียน
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
บส.ชป.10
3390
15 ธ.ค.60
ขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 18 ธ.ค.60
เวลา 09.00 น - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4
ธก.ชป.10
3389
15 ธ.ค.60
ขอส่งวารสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน
พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2561
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3388
15 ธ.ค.60
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพญัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3387
15 ธ.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 12
ประจำเดือนธันวาคม 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3386
15 ธ.ค.60
ขอวาระการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม
2560 (ครั้งที่ 6/2560)
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ หัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ

เพื่อพิจารณา ขอให้ท่านพิจารณา
เสนอวาระการประชุม
ส่งใ้ห้งานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 18 ธ.ค.60

ธก.ชป.10
3385
14 ธ.ค.60
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านก่อสร้างระดับต้น รุ่นที่ 3
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
ส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับ
การฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 27 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3384
14 ธ.ค.60
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.)
รุ่นที่ 7
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3383
14 ธ.ค.60
การอบรมการใช้งานโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
4
ผวศ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3382
14 ธ.ค.60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมควบคุมมลพิษ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3381
14 ธ.ค.60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมป่าไม้
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3380
14 ธ.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3379
14 ธ.ค.60
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
5
ผผง.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคบ.ป่าสักใต้ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3378
14 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมแบบจำลอง
คณิตศาสตร์ MIKE โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
3
ผวศ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3377
14 ธ.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3376
14 ธ.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนมกราคม 2561
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3375
14 ธ.ค.60
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และก่อหนี้ให้เป็นไปตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
3374
13 ธ.ค.60
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน สำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงานที่
เทียบเท่ากอง
16
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3373
13 ธ.ค.60
ขอให้จัดส่งรายชื่อเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมสัมมนาโครงการ
พัฒนากระบวนการทำงานของเครือข่ายและเรียนรู้งานด้วย
การปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
มายังงานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 14 ธ.ค.60
ก่อนเวลา 12.00 น
บส.ชป.10
3372
13 ธ.ค.60
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผวศ.ชป.10
3371
13 ธ.ค.60
ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และก่อหนี้ให้เป็นไปตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

18
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3370
13 ธ.ค.60
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานราชการในสังกัดเพื่อเสนอขอ
พระาชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2561
9
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
บส.ชป.10
3369
13 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมงาน "วันชูชาติ" วันที่ 4 มกราคม 2561
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ทั้งนี้ สชป.10ได้จองแจกันดอกไม้
ในนาม สชป.10 = 1 แจกัน
(ท่านใดจะร่วมวางแจกันในนาม
สชป.10 โปรดแจ้งชื่อที่งานธุรการ)
ธก.ชป.10
3368
13 ธ.ค.60
แจ้งแนวทางการคัดเลือกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ
และ/หรือรัฐวิสาหกิจถือหุ้นในสัดส่วนที่มีอำนาจในการควบคุมจัดการ เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการอาเซียนโปแตซ (ประเทศไทย)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3367
13 ธ.ค.60
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3366
13 ธ.ค.60
ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลประเด็นเร่งรัดให้ดำเนินการ
ด้านการเกษตร
10
ผอ.โครงการ
เพื่อตรวจสอบและจัดทำข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
ส่งให้ ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 14 ธ.ค.60
ก่อนเวลา 12.00 น.
ผง.ชป.10
3365
13 ธ.ค.60
โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
6
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ โคกกะเทียม มหาราช
มโนรมย์ และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3364
13 ธ.ค.60
รายงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
69
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
3363
13 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2560/2561
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 15 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานชลประทานที่ .
ผจบ.ชป.10
3362
13 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2
สำนักงานชลประทานที่ 10
ผจบ.ชป.10
3361
12 ธ.ค.60
ขอส่งแผนการดำเนินการกำจัดวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14
ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3360
12 ธ.ค.60
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบสภาพเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน และ
ดำเนินการจัดเก็บบันทึกข้อมูลเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน

(Download ตรารางสรุปเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน)
2
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อดำเนินการ
ปข.ชป.10
3359
12 ธ.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการศึกษา
แนวทางการบริหารจัดกาน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (ปิง วัง ยม น่าน
ป่าสักเจ้าพระยา ท่าจีน และแม่กลอง) อย่างสมดุล (Water Balance)
8
รอง ผส.ชป.10
เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธ.ค.60
เวลา 08.30-15.00 น.
ห้อง Mayfair Ballroom A ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.
ธก.ชป.10
3358
12 ธ.ค.60
คำสั่งกรมฯที่ ข19/134,135/2560
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3357
12 ธ.ค.60
บิดาของนายจิรัฐิศักดิ์ วงษ์ทองคำ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3356
12 ธ.ค.60
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3355
12 ธ.ค.60
 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าอบรม การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทฯ
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3354
12 ธ.ค.60
การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน
เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุน
ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
26
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งให้ ยศ.ชป.10
ภายในวันที่ 18 ธ.ค.60
ผง.ชป.10
3353
12 ธ.ค.60
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมภาครัฐ 4.0
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3352
12 ธ.ค.60
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษแต่ละรอบ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3351
8 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video
Conference)
1
ผวศ.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ในวันอังคารที่ 12 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
3350
8 ธ.ค.60
อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2
เรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน
และส่วนประกอบอาคาร พร้อมระบบควบคุม และครั้งที่ 3
เรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกจากอุโมงค์
ลอดแม่น้ำปิงพร้อมส่วนประกอบอื่น
13
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3349
8 ธ.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์จะสมัคร
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ให้กรอกใบสมัครและแนบ
เอกสารให้ครบถ้วน
ส่งที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 14 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3348
8 ธ.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3347
8 ธ.ค.60
ย้ายข้าราชการ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3346
8 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผคป.สระบุรี และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อฯ
ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ ไปยังสถาบันโดยตรง
หรือทาง โทรสาร
ภายในวันที่ 12 ธ.ค.60 และ นำส่งสำเนาให้งานบริหารบุคคลฯ ทราบ
บส.ชป.10
3345
8 ธ.ค.60
การตรวจสภาพเขื่อนตามมาตรการด้านความปลอดภัยเขื่อน
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ปข.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3344
8 ธ.ค.60
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People' s
Audit)รุ่นที่ 22
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรฯ
แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 13 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3343
8 ธ.ค.60
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดกิจกรรมและนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม "วันส่งเสริมวิชาชีพ กรมชลประทาน" ประจำปี พ.ศ. 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3342
8 ธ.ค.60
ขอติดตามรายละเอียดฐานข้อมูลครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การชลประทาน
11
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3341
8 ธ.ค.60
ขอให้พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่าง
1
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง
นครหลวง บางบาล และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
โดยขอให้เสนอรายชื่อส่งให้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันอังคาร 12 ธ.ค.60
ภายในเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
3340
8 ธ.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ พท.19/132/2560 เรื่อง การจ้างพนักงานกองทุน
(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
3
ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง ป่าสักใต้
ผคป.เพชรบูรณ์ และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3339
8 ธ.ค.60
ขอให้ตรวจสอบบัญชีอาคารประกอบของคลองชัยนาท-ป่าสัก
(Download บัญชีอาคารคลองชัยนา-ป่าสัก)
12
ผวศ.ชป.10 ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค
เริงราง และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
พค.ชป.10
3338
8 ธ.ค.60
ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2561 - 2579
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3337
8 ธ.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
4
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 12 ธ.ค.60
ธก.ชป.10
3336
8 ธ.ค.60
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
3335
8 ธ.ค.60
สรุปการตรวจสอบรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหน
จังหวัดเพชรบูรณ์
6
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3334
8 ธ.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 43 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2560
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ผคส.10
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3333
8 ธ.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินการจัดการความรู้
กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3332
7 ธ.ค.60
แนวทางการบริหารงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
งบ.ชป.10
3331
7 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมปฎิบัติธรรมประจำเดือนและปฎิบัติธรรมเนื่องในวัน
สำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3330
7 ธ.ค.60
แจ้งกำหนดการสำรวจพื้นที่โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Agriculture)
2
ผคบ.นครหลวง
เพื่อเข้าร่วมกอจกรรม
ผจบ.ชป.10
3329
7 ธ.ค.60
ขอทราบพื้นที่การบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 10
1
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
3328
7 ธ.ค.60
ขอหารือการโอนสิทธิการให้ใช้ที่ดินวางทอและสูบน้ำจากทางชลประทาน และการเช่าที่พัสด
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ และ
นิติการ สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3327
7 ธ.ค.60
ขอข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำปี 2560 และข้อมูลพื้นที่
ขยายผล
9
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช บางบาล และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อกรุณากรอกข้อมูล
ส่งรวบรวมที่ ปน.ชป.10
ที่ 1460 rid10@Gmail.com
ภายในวันที่ 13 ธ.ค.60
ผจบ.ชป.10
3326
7 ธ.ค.60
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3325
7 ธ.ค.60
การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3324
7 ธ.ค.60
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด ย่านความถี่ 1.6-10.6
กิกะเฮิรตซ์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3323
7 ธ.ค.60
หนังสือแจ้งบอกยกเลิกรับรองการเลื่อนขั้น เป็น"ชล1"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3322
7 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับ
หัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 11
5
ผวศ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี
ผคบ.มโนรมย์ นครหลวง และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
3321
7 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหาร
งานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง
รุ่นที่ 2
4
ผคป.เพชรบูรณ์ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
3320
7 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเขียน
ผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไป ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.บางบาล และ
บส.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
3319
7 ธ.ค.60
การอบรมการใช้งานโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาข้าราชการในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3318
7 ธ.ค.60
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วม
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3317
7 ธ.ค.60
แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3316
7 ธ.ค.60
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3315
7 ธ.ค.60
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3314
7 ธ.ค.60
การแจ้งแผนงานสำรวจปักหลักเขตชลประทาน งานซ่อมเขตชลประทาน
งานรังวัดเพื่อการชลประทานและงานรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับ
ที่หลวง ประจำปีงบประมาณ 2562
3
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ ปบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3313
6 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
สามารถสมัครและส่งหลักฐาน
การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการ
ลงทะเบียนผ่านทาง Website หรือ
ทาง E-mail ตามที่แนบ
ภายในวันที่ 6 ก.พ.61
บส.ชป.10
3312
6 ธ.ค.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระด้บ) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รุ่นที่ 19
7
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
สระบุรี ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ทางเว็บไซต์ หรือ QR Code
ตามที่แนบ
ภายในวันที่ 15 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3311
6 ธ.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของ
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3310
6 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุน
ผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
กรุณาเสนอชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ
จำนวน 1 ท่าน ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 ธ.ค.60 และ
ขอให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ทางเว็บไซต์ หรือ QR Code
ตามที่แนบ
ภายในวันที่ 11 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3309
6 ธ.ค.60
คำสั่งกรมที่ ข 19/131/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราบการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3308
6 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ"
3
ผคบ.ช่องแค นครหลวง มหาราช
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ผวศ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3307
6 ธ.ค.60
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3306
6 ธ.ค.60
แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
12
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3305
6 ธ.ค.60
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นวิทยากร
4
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3304
6 ธ.ค.60
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3303
6 ธ.ค.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พ.ย.60 (จำนวนเงิน 288,254.50)
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3302
6 ธ.ค.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พ.ย.60 (จำนวนเงิน 62,573.03)
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3301
6 ธ.ค.60
มารดาของนายชูพงศ์ อิศรัตน์ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
สชป.10 ขอเป้นเจ้าภาพสวด
วันที่ 7 ธ.ค.60
ธก.ชป.10
3300
6 ธ.ค.60
ขอเชิญประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าแผนการบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง
18
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง
มหาราช บางบาล และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 10
ผผง.ชป.10
3299
6 ธ.ค.60
ขออนุมัติหลักการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์สำหรับผู้บริหารสำนักงาน
ชลประทานที่ 10 โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ 2561
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
3298
4 ธ.ค.60
มารดาของนายชูพงศ์ อิศรัตน์ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3297
4 ธ.ค.60
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน
และการจัดการทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรม ใ้ห้งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 6 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3296
4 ธ.ค.60
ประชาสัมพันธ์โครงการ " กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.สระบุรี"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3295
4 ธ.ค.60
ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3294
4 ธ.ค.60
เชิญร่วมงานโครงการตลาดประชารัฐ "ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3293
4 ธ.ค.60
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3292
4 ธ.ค.60
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรม
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาส่งข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 4 ธ.ค.60
ก่อน เวลา 12.00 น
บส.ชป.10
3291
4 ธ.ค.60
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3290
4 ธ.ค.60
ย้ายข้าราชการ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วนฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3289
4 ธ.ค.60
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผคบ.ช่องแค มโนรมย์ และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3288
4 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์
ผคบ.มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
มโนรมย์ บางบาล ช่อแค นครหลวง
ฝบท.ชป.10 และ ธก.ชป.10
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้
ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
พร้อทั้งกรอกแบบฟอร์มยืนยัน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3287
4 ธ.ค.60
ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "สร้างสุขสี่สิบ" รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3286
4 ธ.ค.60
ขอเชิญประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าแผนการบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง
18
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคบ.ป่าสัก คลองเพรียว-เสาไห้ นครหลวง
ผคป.สระบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียง
ผผง.ชป.10
3285
4 ธ.ค.60
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และ
กลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน (แก้ไขครั้งที่ 1/2560)
54
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3284
4 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงาน
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
14
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10 พด.ชป.10
สจจ.ชป.10 และ สจจ.21
เพื่อพิจารณา ถ้าหากยกเลิก
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
กรุณาแจ้งให้งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ ทราบเพื่อดำเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ภายในวันที่ 4 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3283
4 ธ.ค.60
ประกาศรับสมัครคัดเลือก / สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยน
สายงาน (ชื่อตำอหน่ง) และกลุ่มงาน
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
3282
1 ธ.ค.60
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการประเมินผล
สัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในการบริหารจัดการน้ำหลากลุ่มเจ้าพระยา
ปี 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3281
1 ธ.ค.60
ผลการคัดเลื่อกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกศินี ม่วงกลม)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบ
บส.ชป.10
3280
1 ธ.ค.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
3279
1 ธ.ค.60
ขอให้จัดทำแบบรางานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผอ.ส่วน ผอ.ดครงการในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ขอให้จัดส่งรายละเอียดมาที่ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 15 ธ.ค.60
ผผง.ชป.10
3278
1 ธ.ค.60
ขอเชิญร่วมประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผอ.โครงการฯ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต
จ.อยุธยา
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 7 ธ.ค.60
เวลา 10.00-13.30 น.
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวง
ธก.ชป.10
3277
1 ธ.ค.60
ด่วน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ สพ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 )
เืพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3276
1 ธ.ค.60
การบันทึกงบประมาณาค่าจ้างเหมาบริการที่เบิกจ่ายงบดำเนินงาน
ในระบบ GFMIS
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เืพื่อโปรดตรวจสอบและบันทึกการ
จัดจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS
ตามที่ กผง.แจ้งข้างต้นต่อไป
ผผง.ชป.10
3275
1 ธ.ค.60
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3274
1 ธ.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap
17
ผจบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3273
1 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รุ่นที่ 20
7
ผจบ.ชป.10 และ ผคก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10