.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
3356
12 ธ.ค.60
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการ
ศาลปกครองสูงสุด และตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3355
12 ธ.ค.60
 ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าอบรม การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทฯ
2
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3354
12 ธ.ค.60
การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน
เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุน
ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
26
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งให้ ยศ.ชป.10
ภายในวันที่ 18 ธ.ค.60
ผง.ชป.10
3353
12 ธ.ค.60
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 นวัตกรรมภาครัฐ 4.0
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3352
12 ธ.ค.60
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษแต่ละรอบ
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3351
8 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video
Conference)
1
ผวศ.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ในวันอังคารที่ 12 ธ.ค.60 เวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
3350
8 ธ.ค.60
อนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ ครั้งที่ 2
เรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่ตะมาน
และส่วนประกอบอาคาร พร้อมระบบควบคุม และครั้งที่ 3
เรื่องการออกแบบ และการก่อสร้างอาคารสูบน้ำออกจากอุโมงค์
ลอดแม่น้ำปิงพร้อมส่วนประกอบอื่น
13
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3349
8 ธ.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์จะสมัคร
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ให้กรอกใบสมัครและแนบ
เอกสารให้ครบถ้วน
ส่งที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 14 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3348
8 ธ.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายปัญจศักดิ์ เทพอวยพร)
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3347
8 ธ.ค.60
ย้ายข้าราชการ
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3346
8 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ รุ่นที่ 15 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผคป.สระบุรี และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อฯ
ตอบแบบตอบรับการเข้าร่วม
ฝึกอบรมฯ ไปยังสถาบันโดยตรง
หรือทาง โทรสาร
ภายในวันที่ 12 ธ.ค.60 และ นำส่งสำเนาให้งานบริหารบุคคลฯ ทราบ
บส.ชป.10
3345
8 ธ.ค.60
การตรวจสภาพเขื่อนตามมาตรการด้านความปลอดภัยเขื่อน
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ ปข.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3344
8 ธ.ค.60
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร
การให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People' s
Audit)รุ่นที่ 22
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรฯ
แจ้งรายชื่อที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 13 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3343
8 ธ.ค.60
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดกิจกรรมและนำสินค้ามาจำหน่ายในกิจกรรม "วันส่งเสริมวิชาชีพ กรมชลประทาน" ประจำปี พ.ศ. 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3342
8 ธ.ค.60
ขอติดตามรายละเอียดฐานข้อมูลครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การชลประทาน
11
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3341
8 ธ.ค.60
ขอให้พิจารณาเสนอชื่อข้าราชการ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ว่าง
1
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง
นครหลวง บางบาล และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา
โดยขอให้เสนอรายชื่อส่งให้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันอังคาร 12 ธ.ค.60
ภายในเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
3340
8 ธ.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ พท.19/132/2560 เรื่อง การจ้างพนักงานกองทุน
(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)
3
ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง ป่าสักใต้
ผคป.เพชรบูรณ์ และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3339
8 ธ.ค.60
ขอให้ตรวจสอบบัญชีอาคารประกอบของคลองชัยนาท-ป่าสัก
(Download บัญชีอาคารคลองชัยนา-ป่าสัก)
12
ผวศ.ชป.10 ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค
เริงราง และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
พค.ชป.10
3338
8 ธ.ค.60
ยุทธศาสตร์มะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรม พ.ศ.2561 - 2579
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3337
8 ธ.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำและวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
4
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 12 ธ.ค.60
ธก.ชป.10
3336
8 ธ.ค.60
รายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
3335
8 ธ.ค.60
สรุปการตรวจสอบรายละเอียดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหน
จังหวัดเพชรบูรณ์
6
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3334
8 ธ.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 43 ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2560
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ผคส.10
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
3333
8 ธ.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการดำเนินการจัดการความรู้
กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
3332
7 ธ.ค.60
แนวทางการบริหารงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
งบ.ชป.10
3331
7 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมปฎิบัติธรรมประจำเดือนและปฎิบัติธรรมเนื่องในวัน
สำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3330
7 ธ.ค.60
แจ้งกำหนดการสำรวจพื้นที่โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ
(Smart Agriculture)
2
ผคบ.นครหลวง
เพื่อเข้าร่วมกอจกรรม
ผจบ.ชป.10
3329
7 ธ.ค.60
ขอทราบพื้นที่การบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 10
1
ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
3328
7 ธ.ค.60
ขอหารือการโอนสิทธิการให้ใช้ที่ดินวางทอและสูบน้ำจากทางชลประทาน และการเช่าที่พัสด
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ และ
นิติการ สชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3327
7 ธ.ค.60
ขอข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำปี 2560 และข้อมูลพื้นที่
ขยายผล
9
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง มหาราช บางบาล และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อกรุณากรอกข้อมูล
ส่งรวบรวมที่ ปน.ชป.10
ที่ 1460 rid10@Gmail.com
ภายในวันที่ 13 ธ.ค.60
ผจบ.ชป.10
3326
7 ธ.ค.60
แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 128
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3325
7 ธ.ค.60
การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3324
7 ธ.ค.60
การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับเครื่องวิทยุ
คมนาคม ประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด ย่านความถี่ 1.6-10.6
กิกะเฮิรตซ์
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3323
7 ธ.ค.60
หนังสือแจ้งบอกยกเลิกรับรองการเลื่อนขั้น เป็น"ชล1"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3322
7 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการในระดับ
หัวหน้าฝ่ายหรือปฏิบัติหน้าที่เทียบเท่า รุ่นที่ 11
5
ผวศ.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี
ผคบ.มโนรมย์ นครหลวง และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
3321
7 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหาร
งานพัสดุ เทคนิคการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัดจ้าง
รุ่นที่ 2
4
ผคป.เพชรบูรณ์ และ พด.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
3320
7 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการเขียน
ผลงานประกอบการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการ
งานทั่วไป ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.บางบาล และ
บส.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10
3319
7 ธ.ค.60
การอบรมการใช้งานโปรแกรมแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ MIKE โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาข้าราชการในสังกัด
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3318
7 ธ.ค.60
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วม
เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3317
7 ธ.ค.60
แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3316
7 ธ.ค.60
โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3315
7 ธ.ค.60
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3314
7 ธ.ค.60
การแจ้งแผนงานสำรวจปักหลักเขตชลประทาน งานซ่อมเขตชลประทาน
งานรังวัดเพื่อการชลประทานและงานรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับ
ที่หลวง ประจำปีงบประมาณ 2562
3
ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ ปบ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
3313
6 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 4"
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
สามารถสมัครและส่งหลักฐาน
การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการ
ลงทะเบียนผ่านทาง Website หรือ
ทาง E-mail ตามที่แนบ
ภายในวันที่ 6 ก.พ.61
บส.ชป.10
3312
6 ธ.ค.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระด้บ) ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รุ่นที่ 19
7
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
สระบุรี ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ทางเว็บไซต์ หรือ QR Code
ตามที่แนบ
ภายในวันที่ 15 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3311
6 ธ.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของ
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3310
6 ธ.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุน
ผลผลิตกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผผง.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
กรุณาเสนอชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ
จำนวน 1 ท่าน ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 ธ.ค.60 และ
ขอให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
ทางเว็บไซต์ หรือ QR Code
ตามที่แนบ
ภายในวันที่ 11 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3309
6 ธ.ค.60
คำสั่งกรมที่ ข 19/131/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราบการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3308
6 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ"
3
ผคบ.ช่องแค นครหลวง มหาราช
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ ผวศ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3307
6 ธ.ค.60
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3306
6 ธ.ค.60
แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
12
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
3305
6 ธ.ค.60
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเป็นวิทยากร
4
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3304
6 ธ.ค.60
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 11 ปีที่ 4 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3303
6 ธ.ค.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พ.ย.60 (จำนวนเงิน 288,254.50)
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3302
6 ธ.ค.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน พ.ย.60 (จำนวนเงิน 62,573.03)
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
3301
6 ธ.ค.60
มารดาของนายชูพงศ์ อิศรัตน์ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
สชป.10 ขอเป้นเจ้าภาพสวด
วันที่ 7 ธ.ค.60
ธก.ชป.10
3300
6 ธ.ค.60
ขอเชิญประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าแผนการบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง
18
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง
มหาราช บางบาล และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 10
ผผง.ชป.10
3299
6 ธ.ค.60
ขออนุมัติหลักการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์สำหรับผู้บริหารสำนักงาน
ชลประทานที่ 10 โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ 2561
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
3298
4 ธ.ค.60
มารดาของนายชูพงศ์ อิศรัตน์ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3297
4 ธ.ค.60
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน
และการจัดการทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรม ใ้ห้งานบริหารบุคคล
ภายในวันที่ 6 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3296
4 ธ.ค.60
ประชาสัมพันธ์โครงการ " กบข.ฝึกอบรมอาชีพ จ.สระบุรี"
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3295
4 ธ.ค.60
ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3294
4 ธ.ค.60
เชิญร่วมงานโครงการตลาดประชารัฐ "ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3293
4 ธ.ค.60
สรุปความก้าวหน้าการจ้างแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
3292
4 ธ.ค.60
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าอบรมโครงการฝึกอบรม
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาส่งข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 4 ธ.ค.60
ก่อน เวลา 12.00 น
บส.ชป.10
3291
4 ธ.ค.60
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผวศ.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3290
4 ธ.ค.60
ย้ายข้าราชการ
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วนฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3289
4 ธ.ค.60
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม
2
ผคบ.ช่องแค มโนรมย์ และ ผคบ.นครหลวง
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3288
4 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์
ผคบ.มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
มโนรมย์ บางบาล ช่อแค นครหลวง
ฝบท.ชป.10 และ ธก.ชป.10
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้
ผู้มีรายชื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ
พร้อทั้งกรอกแบบฟอร์มยืนยัน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 7 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3287
4 ธ.ค.60
ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "สร้างสุขสี่สิบ" รุ่นที่ 5 (เพิ่มเติม)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3286
4 ธ.ค.60
ขอเชิญประชุมหารือและติดตามความก้าวหน้าแผนการบรรเทาอุทกภัย
พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง
18
รอง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคบ.ป่าสัก คลองเพรียว-เสาไห้ นครหลวง
ผคป.สระบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียง
ผผง.ชป.10
3285
4 ธ.ค.60
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และ
กลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน (แก้ไขครั้งที่ 1/2560)
54
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3284
4 ธ.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำงาน
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
14
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10 พด.ชป.10
สจจ.ชป.10 และ สจจ.21
เพื่อพิจารณา ถ้าหากยกเลิก
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
กรุณาแจ้งให้งานบริหารบุคคล
และสวัสดิการ ทราบเพื่อดำเนินการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ภายในวันที่ 4 ธ.ค.60
บส.ชป.10
3283
4 ธ.ค.60
ประกาศรับสมัครคัดเลือก / สอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อเปลี่ยน
สายงาน (ชื่อตำอหน่ง) และกลุ่มงาน
21
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
3282
1 ธ.ค.60
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการประเมินผล
สัมฤทธิ์การใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในการบริหารจัดการน้ำหลากลุ่มเจ้าพระยา
ปี 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ.และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3281
1 ธ.ค.60
ผลการคัดเลื่อกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง(เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกศินี ม่วงกลม)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบ
บส.ชป.10
3280
1 ธ.ค.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและผลเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผผง.ชป.10
3279
1 ธ.ค.60
ขอให้จัดทำแบบรางานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผอ.ส่วน ผอ.ดครงการในเขต สชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ขอให้จัดส่งรายละเอียดมาที่ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 15 ธ.ค.60
ผผง.ชป.10
3278
1 ธ.ค.60
ขอเชิญร่วมประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผอ.โครงการฯ ที่มีพื้นที่รับผิดชอบในเขต
จ.อยุธยา
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 7 ธ.ค.60
เวลา 10.00-13.30 น.
ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวง
ธก.ชป.10
3277
1 ธ.ค.60
ด่วน
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
14
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ สพ.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 )
เืพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
3276
1 ธ.ค.60
การบันทึกงบประมาณาค่าจ้างเหมาบริการที่เบิกจ่ายงบดำเนินงาน
ในระบบ GFMIS
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เืพื่อโปรดตรวจสอบและบันทึกการ
จัดจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS
ตามที่ กผง.แจ้งข้างต้นต่อไป
ผผง.ชป.10
3275
1 ธ.ค.60
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจในการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3274
1 ธ.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การออกแบบเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย Bootstrap
17
ผจบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
3273
1 ธ.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ รุ่นที่ 20
7
ผจบ.ชป.10 และ ผคก.ชป.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
บส.ชป.10