.
พ.ย.60
ธ.ค.60

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2895
20 ต.ค.60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.1 )
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบต่อไป
บส.ชป.10
2894
20 ต.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง และ ผคป.ลพบุรี
สำเนา ผส.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของ รธบ.ต่อไป
ผจบ.ชป.10
2893
20 ต.ค.60
ขอเชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
2
ผคบ. ผคป. ผคก.ชป.10
สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
เพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 24 ต.ค.60 เวลา 13.00 น.

ผจบ.ชป.10
2892
20 ต.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ
1
ผคบ.ผคป.ทุกโครงการ ผคก.ชป.10
สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
วันจันทร์ที่ 23 ต.ค.60 เวลา 09.30 น.
ห้องประชุม สชป.10
ผจบ.ชป.10
2891
20 ต.ค.60
การจัดส่งรายงานการเงินของหน่วยเบิกจ่ายสำหรับปีบัญชี 2560
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป
งบ.ชป.10
2890
20 ต.ค.60
การตรวจสอบการชำระค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า
3
ผอ.ทุกโครงการฯ และ งบ.ชป.10
เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
ดำเนินการตามบันทึก ผอ.งบ
ภายในวันที่ 27 ต.ค.60
งบ.ชป.10
2889
20 ต.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2888
20 ต.ค.60
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายไชยกาญจน์ สุภะเกษ)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2887
20 ต.ค.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมติดตามผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มเพิ่มศักยภาพ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.สัญจร) ครั้งที่ 1-5
3
ผคป.เพชรบูรณ์ พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้ บส.ชป.10
และ ปท.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ติดตามผลการดำเนินงาน
บส.ชป.10
2886
20 ต.ค.60
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ
กาหลักสูตร Basic English Grammar and Communication Workshop
level 2รุ่นที่ 3
3
ผคบ.มหาราช ป่าสักชลสิทธิ์ และ
บส.ชป.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมทราบ
โดยกรอกแบบฟอร์ม ยืนยันฯ ส่งให้ สบค.
ภายในวันที่ 31 ต.ค.60
บส.ชป.10
2885
20 ต.ค.60
ขอให้จัดลำดับความสำคัญคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผง.ชป.10 เสนอ
ให้ฝ่ายแผนงานฯ
ภายในวันที่ 31 ต.ค.60
ผง.ชป.10
2884
19 ต.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2883
19 ต.ค.60
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามเร่งรัด
การใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561
21
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2882
19 ต.ค.60
รายงานการประชุมแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการชลประทาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำร
4
ผผง.ชป.10 ผคป. ผคบ.มโนรมย์ มหาราช
และ ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผผง.ชป.10
2881
19 ต.ค.60
ภรรยาของนายเศวต ตันพลีรัตน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักออกแบบ
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมและสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมธรณี
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2880
19 ต.ค.60
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2879
19 ต.ค.60

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการ ครั้งที่ 1 เพื่อลงในวารสารวิชากร "ชลสาร"
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อพิจารณาหากมีความประสงค์
ที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัย
โปรดส่งสถาบันพัฒนาการ
ชลประทานโดยตรงต่อไป
ธก.ชป.10
2878
19 ต.ค.60
ประกาศรับเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอข้อการวิจัย
ตามเวลาที่กำหนดต่อไป
ธก.ชป.10
2877
19 ต.ค.60
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่น 5
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์สมัคร
เข้ารับการฝึกอบรม ขอให้ส่งรายชื่อ
ที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 15พ.ย.60
บส.ชป.10
2876
19 ต.ค.60
ขอความร่วมมือแบบสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กร
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
(สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อทราบและกรุณาแจ้งให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ตอบแบบสำรวจปัจจัยความผาสุกและ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ตามช่องทางที่กำหนด
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 พ.ย.60
บส.ชป.10
2875
19 ต.ค.60
ขอเชิญร่วม ส่งมอบ-รับมอบงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
ชลประทานที่ 10
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบขอเรียนเชิญท่านพร้อมด้วย
หัวหน้าฝ่าย/งาน ร่วมในการส่งมอบ-รับมอบงาน
ในวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ฝบท.ชป.10
2874
18 ต.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะเกษตราธิปัตย์
และเข็มวิทยฐานะเกษตราภิบาล ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
11
ผคป.ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.ช่องแค ป่าสักชลสิทธิ์ ผคส.10
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและกรุณาแจ้งผู้มีรายชื่อ
ยืนยันการเข้าร่วมพิธีตามแบบตอบรับ
ส่งให้สถาบันเกษรตราธิการ และสำเนา
แบบตอบรับให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 19 ต.ค.60
บส.ชป.10
2873
18 ต.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/111/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2872
18 ต.ค.60
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรครั้งที่ 1/2560
2
ผคก.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
2871
18 ต.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 19/110/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2870
18 ต.ค.60
ข้าราชการลาอุปสมบท
3
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2869
18 ต.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1613/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2868
18 ต.ค.60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียน
ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีคุณสมบัติฯ
โดยสมัครผ่านระบบ pdms.arda.or.th
และส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 15 พ.ย.60
บส.ชป.10
2867
18 ต.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2866
18 ต.ค.60
การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากประสงค์เข้ารับการคัดเลือกฯ
โปรดยื่นใบสมัครและเอกสาร ให้ครบถ้วน
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 20 ต.ค.60
บส.ชป.10
2865
18 ต.ค.60
นายเกษม สวัสดี นักเรียนช่าง รุ่นที่ 1 อดีตผู้อำนวยการกองออกแบบ
ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2864
18 ต.ค.60
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลการถ่ายโอนโครงการ/ภารกิจด้านการดูแล
แหล่งน้ำขนาดเล็ด ตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
(การประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
5
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งให้ ตป.ชป.10
ภายในวันที่ 30 ต.ค.60
ผผง.ชป.10
2863
18 ต.ค.60
แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์)
5
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2862
17 ต.ค.60
กำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์ถาวร
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
ธก.ชป.10
2861
17 ต.ค.60
แผนงานการแก้ไขปัญหาผลกระทบและเพิ่มแระสิทธิภาพการรับน้ำ
เข้าพื้นที่ลุามต่ำ (เพิ่มเติม)
9
ผคบ.มโนรมย์ ช่อแค โคกกะเทียม เริงราง
และ ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและจัดเตรียมความพร้อต่อไป
ผผง.ชป.10
2860
17 ต.ค.60
รายงานการประชุมคณะติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
และคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำฯ ดีเด่น และคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 2/2560
20
ผคป.สระบุรี และ ผคบ.มโนรมย์
เพื่อทราบผลการประเมิน สบ.ดีเด่น
ผจบ.ชป.10
2859
17 ต.ค.60
ขอข้อมูลเพื่อประกอบการรับมอบ-ส่งมอบงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน
ชลประทานที่ 10
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน หัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ฝบท.ชป.10)
เพื่อทราบจึงขอความอนุเคราะห์ส่วน
ฝ่าย/งานสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบ
การรับมอบ-ส่งมอบงาน ผู้อำนวยการ
สำนักงานชลประทานที่ 10 จำนวน 2 ชุด
ส่งให้งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
ภายในวันที่ 18 ต.ค.60 ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
2858
17 ต.ค.60
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 974/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2857
17 ต.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
เพื่อทำหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อ และตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2856
17 ต.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/109/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2855
17 ต.ค.60
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาและผลการดำเนินการ
ให้งานธุรการ ภายในวันที่ 31 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2854
17 ต.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2853
17 ต.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
17 ตุลาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2852
17 ต.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2560)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2851
17 ต.ค.60
รายงานการประชุมติดตามสถานภาพของโครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ ครั้งที่ 2/2560
(Download รายงานศักยภาพฯ)
24
ผคป.ในเขต สชป.10 ผคบ.โคกกะเทียม
และ ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบรายงานการประชุม
ให้โครงการต่าง ๆ รายงานศักยภาพ
ของดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และจัดส่งให้กรมฯ แล้วตามบันทึกที่แนบ
ผผง.ชป.10
2850
16 ต.ค.60
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2849
16 ต.ค.60
การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรี
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2848
16 ต.ค.60
แจ้งความต้องการบุุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์ย้ายไป
ดำรงตำแหน่งดังกล่าวโปรดแจ้ง
ที่งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 24 ต.ค.60
บส.ชป.10
2847
16 ต.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2846
16 ต.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือน 2560
4
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2845
16 ต.ค.60
การจัดทำรายงานประจำปีของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1
ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อพิจารณา
จึงขอให้เร่งจัดส่งแบบรายงานดังกล่าว
ภายในวันที่ 17 ต.ค.60
ผผง.ชป.10
2844
16 ต.ค.60
ขอให้ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 ครั้งที่ 4
2
ผคบ. ผคป. และ ผคส.10
เพื่อพิจารณา และรวบรวมส่ง ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 20 ต.ค. 60
ผง.ชป.10
2843
12 ต.ค.60
ขอส่งจุลสารข่าว สำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 27 ปีที่ 3
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2842
12 ต.ค.60
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ราย 3 เดือน ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2841
12 ต.ค.60
ขอเชิญร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่
2
ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม และ
ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2840
12 ต.ค.60
การดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
12
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2839
12 ต.ค.60
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รุ่นที่ 20-21
9
ผจบ.ชป.10 และ ผคป.สระบุรี
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาแจ้งให้
ผู้มีรายชื่อกรอกใบสมัครและแบบยืนยัน
การเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 24 ต.ค.60
บส.ชป.10
2838
12 ต.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1577/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับ
ราชการต่อไป
3
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2837
12 ต.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2836
12 ต.ค.60
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติ
ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2835
12 ต.ค.60
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 3/2560
30
ผคป.เพชรบูรณ์ สระบุรี ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2834
12 ต.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกันยายน 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2833
12 ต.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนกันยายน 2560
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2832
12 ต.ค.60
ขอเรียนเิชิญร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
เื่พื่อโปรดทราบ
ให้ จน.คบ.จน.คป.เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
วันที่ 17 ต.ค.60 เวลา 09.30 น.
ผจบ.ชป.10
2831
12 ต.ค.60
การจัดรถบริการรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ร่วมพิธีกฐินพระราชทานปี 2560
10
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2830
12 ต.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
12 ตุลาคม 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2829
12 ต.ค.60
รายงานการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน ครั้งที่ 1/2560
18
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
บส.ชป.10
2828
12 ต.ค.60
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2827
12 ต.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจักริน เมืองดี)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2826
12 ต.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางพาฝัน ใจแสน)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2825
12 ต.ค.60
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 4 ประจำเดือน กันยายน 2560
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2824
12 ต.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "อุโมงค์ในชั้นหิน"
(Tunnelling in Rock)รุ่นที่ 2
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2823
12 ต.ค.60
การใ้ช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสินทรัพย์กรมชลประทาน ประเภทครุภัณฑ
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2822
12 ต.ค.60
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2821
11 ต.ค.60
กำหนดการฝึกอบรมระบบฐานข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
3
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เืพื่อโปรดทราบ
ผจบ.ชป.10
2820
11 ต.ค.60
การบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2819
11 ต.ค.60
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560-2569 และผลผลิต
สับปะรดในช่วงปลายปี 2560
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2818
11 ต.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนตุลาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
แจ้งผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ให้งานธุรการ ภายในวันที่ 16 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2817
11 ต.ค.60
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงบปฏิบัติการ หลักสูตรความรู้เบื้องต้นด้านการวางโครงการ รุ่นที่ 3
9
ผวศ.ชป.10 และ ผคส.10 (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2816
11 ต.ค.60
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืน
ตามกฎหมาย
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2815
11 ต.ค.60
ขอความร่วมมือการส่งเสริม "ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน" หรือ
"Amazing Thailand Tourism Year 2018"
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2814
11 ต.ค.60
แจ้งผลการอนุมัติประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบดำเนินงาน งบบุคลากร และงานโครงการ)
11
ฝบท.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อโปรดพิจารณาดำิเนินการและส่งให้
คพ.ชป.10 ภายในกำหนดต่อไป
ผผง.ชป.10
2813
11 ต.ค.60
ขอให้จัดส่งแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่า
ทดแทน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ที่จะดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ผคป.ในเขต สชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคส.10
เพื่อโปรดพิจารณาเสนอต่อไป
ผผง.ชป.10
2812
10 ต.ค.60
ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(Download แบบฟอร์ม)
14
ผคป.ในเขต สชป.10 ผคบ.มโนรมย์
โคกกะเทียม และ ผคบ.มหาราช
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งข้อมูลให้ คพ.ชป.10
ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น
ผผง.ชป.10
2810
10 ต.ค.60
บัญชีนวัตกรรมไทย
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2809
10 ต.ค.60
การจัดทำป้ายภาษาอังกฤษและป้ายต่าง ๆ ของกรมชลประทาน
(Download รายชื่อภาษาอังกฤษกรมใหม่)
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา หากดำเนินการแล้ว
ขอให้รายงานผลการดำเนินการ
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 10 พ.ย.60
ธก.ชป.10
2808
10 ต.ค.60
ทบทวนคณะทำงานของสำนักงานชลประทานที่ 10
74
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา หากมีความประสงค์
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง
ขอความกรุณาแจ้งงานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 16 ต.ค.60
บส.ชป.10
2807
10 ต.ค.60
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2806
10 ต.ค.60
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น(ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี กรมชลประทาน รุ่นที่ 1-4 (ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ)
9
ผคป.ลพบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและติดตามผลการฝึกอบรมฯ
ตามรายละเอียดที่แนบ ขอให้ดำเนินการ
ภายในวันที่ 11 ต.ค.60
บส.ชป.10
2805
10 ต.ค.60
การแจ้งข้อมูลสถานการณ์น้ำให้เข้าถึงชุมชนและประชาชนที่อาจได้รับผล
กระทบ จากระดับน้ำที่สูงขึ้น
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ปท.ชป.10
2804
10 ต.ค.60
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการและการใช้ค่า K"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมฯ
ส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 1 ธ.ค.60
บส.ชป.10
2803
10 ต.ค.60
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง
ของราชการและการใช้ค่า K"
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมฯ
ส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 1 พ.ย.60
บส.ชป.10
2802
10 ต.ค.60
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรม
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ หากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมฯ
ส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 30 ต.ค.60
บส.ชป.10
2801
9 ต.ค.60
นายโอภาส ตรีสุวรรณ อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล
ข้าราชการบำนาญ ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2800
9 ต.ค.60
แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร กรณีบุตร
ของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2799
9 ต.ค.60
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและการแต่งกายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2798
9 ต.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
9 ตุลาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2797
9 ต.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1539/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2796
9 ต.ค.60
สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมายจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน
ครั้งที่ 42/2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2795
9 ต.ค.60
ขอส่งแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2794
9 ต.ค.60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ หากประสงค์จะร่วมทำบุญ
ขอให้รวบรวมส่งเงินที่งานธุรการ
ภายในวันที่ 11 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2793
9 ต.ค.60
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทุนสนับสนุนความต้องการ
ของส่วนราชการ Function - based)
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์จะสมัครรับทุน
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 6 พ.ย.60
บส.ชป.10
2792
9 ต.ค.60
ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้
และความรู้และความร่วมมือด้านงานชลประทาน
6
ผคบ.และ ผคบ.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และส่งข้อมูลให้ ผง.ชป.10
ภายในวันจันทร์ที่ 9 ต.ค.60 ก่อนเวลา 12.00 น.
ผง.ชป.10
2791
6 ต.ค.60
ขอเชิญร่วมกิจกรรม"ประดับดอกดาวเรือง"ให้บานสะำพรั่งทั่วประเทศ
ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้าหน่วยงาน
ในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการต่อไป
ธก.ชป.10
2790
6 ต.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
ตอบแบบสอบถามตาม ข้อ 1 หรือ 2
ตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง
และส่งคืนให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
โดยตรง ภายในวันที่ 10 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2789
6 ต.ค.60
ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรม
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2788
6 ต.ค.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำดือน กันยายน 2560 จำนวน 1 ฉบับ (78,770.70 บาท)
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2787
6 ต.ค.60
แจ้งค่าไฟฟ้า ประจำดือน กันยายน 2560 จำนวน 1 ฉบับ (313,338.09 บาท)
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2786
6 ต.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 41 ปีที่ 4
ประจำเดือนกันยายน 2560
24
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2785
6 ต.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป.และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป
ผจบ.ชป.10
2784
6 ต.ค.60
การจัดให้องค์กรเกษตรกร องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการ
ชุมชน กองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เช่าที่ราชพัสดุ
15
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2783
6 ต.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานและเรียนเชิญเข้าร่วมงาน
I - NNOVATION THAILAND WEEK 2017
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2782
6 ต.ค.60
บัญชีนวัตกรรมไทย
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2781
6 ต.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2780
6 ต.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
6 ตุลาคม 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2779
6 ต.ค.60
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 53/2560
เรื่อง ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2778
6 ต.ค.60
การเข้าตรวจสอบเฉพาะกรณ
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2777
6 ต.ค.60
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560
(ครั้งที่ 5/2560)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจจ.20
ผจจ.21 ผบค.5 คก. คข.5 คก. คร.5 คก.
สก.3 สธ. ผด.10 สธ จด.2/3 มด.
เพื่อทราบ
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 11 ต.ค.60 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
หากมีข้อมูลนำเสนอให้ประสานกับ
งานธุรการ สชป.10
ธก.ชป.10
2776
6 ต.ค.60
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2775
6 ต.ค.60
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2774
6 ต.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวณัฐชา
พุ่มเจริญ)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2773
6 ต.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววราพร
ธงสิบสอง)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2772
6 ต.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสมศักดิ์ จิงา)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2771
6 ต.ค.60
ขอนำส่งแผ่นปลิวประชาสัมพันธ์โครงการ"สิทธิพิเศษสมาชิก กบข.
ทรูมูฟ เอช"
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2770
6 ต.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2560)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2769
6 ต.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560)
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2768
6 ต.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่าย
2
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2767
6 ต.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์
แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย
(Video Conference)
1
ผคป.และ ผคป.ทุกโครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10 รอง ผส.ชป.10)
โปรดอนุญาตให้ จน.คบ. จน.คป.
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สชป.10
ในวันจันทร์ที่ 9 ต.ค.60
ผจบ.ชป.10
2766
5 ต.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
9
รอง ผส.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ และ
ผคบ.บางบาล (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2765
5 ต.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาววราพร
ธงสิบสอง)

3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2764
5 ต.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (ว่าที่ร้อยตรีพลพจน์
เพ็ชรอินทร์)
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2763
5 ต.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2762
5 ต.ค.60
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2761
4 ต.ค.60
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน รอบ 12 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
16
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2760
4 ต.ค.60
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและการขับเคลื่อน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1 /2561
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2759
4 ต.ค.60
สรุปการประชุมชี้แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2758
4 ต.ค.60

ขอให้จัดส่งข้อมูลกำหนดตัวชี้วัด และกำหนดค่าน้ำหนักให้กับข้าราชการ
ในสังกัด
(Download ตัวชี้วัดฯ)

1

รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
ขอให้หน่วยงานในสังกัดจัดส่งตัวชี้วัดและ
กำหนดค่าน้ำหนักตามไฟล์ที่แนบ
ให้ บส.ชป.10 ภายในวันอังคารที่ 10 ต.ค.60
บส.ชป.10
2757
4 ต.ค.60
ขอรับการสนับสนุนลงโฆษณา
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณา
หากประสงคให้การสนับสนุนลงโฆษณา
โปรดนำส่งใบสั่งโฆษณาพร้อมเงิน
ให้ ปท.ชป.10 ภายในวันอังคารที่ 31 ต.ค.60
ปท.ชป.10
2756
4 ต.ค.60
หลักเกณฑ์การรับโอนบุคคลมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัด
กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
2755
4 ต.ค.60
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงาน
บุคคลแทนอธิบดีกรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2754
4 ต.ค.60
ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของงานตามงบ
พรบ. ปี 2561
(Download ตารางติดตามผลงานฯ)
3
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและ
เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าฯ
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค.60 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ผผง.ชป.10
2753
4 ต.ค.60

ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 27 กันยายน 2560

5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2752
4 ต.ค.60
ข้อมูลผลการตรวจสอบ ความโปร่งใส ถูกต้องในการดำเนินงานโครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2751
4 ต.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/98/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2750
4 ต.ค.60
ขอหารือรูปแบบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
1
ผคป.สระบุรี และ ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเป็นผู้แทนในการเข้าร่วมประชุม
และประสานงานต่อไป
ผวศ.ชป.10
2749
4 ต.ค.60
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใบสั่งซื้อสมุดโทรศัพท์ ประจำปี พ.ศ. 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)

เพื่อทราบและพิจารณาโดยสั่งซื้อได้โดยตรง
หรือสั่งซื้อได้ที่งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารฯทั่วไป
ภายในวันที่ 31 ต.ค.60

ปท.ชป.10
2748
4 ต.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน International Conference and Exhibition
on Science-Based Innovation and Technopreneurship Connect 2017
(SITE CONNECT 2017) :
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2747
4 ต.ค.60
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ Gondwana ครั้งที่ 16
11
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2746
4 ต.ค.60
รับสมัครสอบแข่งขันรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2561
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2745
4 ต.ค.60
ขอส่งหนังสือคู่มือผู้บริโภค "รวมสาระน่ารู้เพื่อผู้บริโภค" และมติการประชุม
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภาค ครั้งที่ 8/2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2744
4 ต.ค.60
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี พ.ศ.2561
8
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2743
4 ต.ค.60
มารดาของนายทินกร สุทิน ผคป.สระแก้ว ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2742
4 ต.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19/95,96,97,98/2560
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
7
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2741
4 ต.ค.60
ขอวาระการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2560
(ครั้งที่ 5/2560)
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาเสนอวาระการประชุม
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 4 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2740
4 ต.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
4 ตุลาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2739
4 ต.ค.60
การจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าสมนาคุณประจำปี 2560
2
ฝบท.ชป.10 และ เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
งานการเงินและบัญชีขอข้อมูลเจ้าหน้าที่
ช่วยงานสหกรณ์ประจำโครงการฯ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 10 ต.ค.60
งบ.ชป.10
2738
4 ต.ค.60
ขอให้แจ้งกำหนดวันที่การส่งเอกสารให้กองพัสดุดำเนินการจัดหา รายการงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2561
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
2737
4 ต.ค.60
การซักซ้อมแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2560
2
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10 )
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2736
4 ต.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานเรื่อง การเรียกหลักประกันการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินและหรือบัญชี
9
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2735
4 ต.ค.60
รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2734
4 ต.ค.60
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักวิจัย รุ่นที่ 3 "
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณา
แจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
โดยสมัครผ่านทางระบบบ Pdms.arda.or.th
และส่งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 11 ต.ค.60
บส.ชป.10
2733
4 ต.ค.60
แจ้งรับหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ 12 สิงหาคม 2560
4
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่มารับ
หนังสือฯได้ที่ งานธุรการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ธก.ชป.10
2732
4 ต.ค.60
ประการศกรมชลประทาน เรื่อง ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผคบ.มหาราช และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2731
3 ต.ค.60
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การรับเงินสินทรัพย์ที่มีผู้บริจาค
ให้กรมชลประทาน
19
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2730
3 ต.ค.60
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2729
3 ต.ค.60
ขอให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่ 2 - 6 ตุลาคม
2560
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ (สำเนา ผส.ชป.10
รอง ผส.ชป.10 และ ผคก.ชป.10)
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2728
3 ต.ค.60
ขอข้อมูลการดำเนินงานโครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2560
(Download แบบรายงานสรุปผลฯ)
6
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาจัดทำตามแบบรายงานสรุปฯ
ส่งถึงส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
ตาม E mail ข้างต้น
ภายในวันที่ 9 ต.ค.60
ผจบ.ชป.10
2727
3 ต.ค.60
การดำเนินการตามกรอบทำงานไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปบ.ชป.10
2726
3 ต.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
3 ตุลาคม 2560
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2725
3 ต.ค.60
สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2724
3 ต.ค.60
ผลการพิจารณาคัดเลือกขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" หลักเกณฑ์ใหม่ (ครั้งที่ 5/2560)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2723
3 ต.ค.60
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
2722
3 ต.ค.60
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
7
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผง.ชป.10
2721
3 ต.ค.60
รายงานสรุปการประชุม "การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง จ.สระบุรี
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. และ
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2720
3 ต.ค.60
แจ้งเวียนขอให้ใช้แบบฟอร์มหนังสือยินยอมชดใช้ค่าเสียหายการขอใช้
ที่ราชพัสดุและที่ดินรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
2
ผคป. และ ผคบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2719
3 ต.ค.60
การย้ายข้าราชการเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและหากมีผู้ประสงค์ย้าย
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ขอให้แจ้งงานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 4 ต.ค.60
บส.ชป.10
2718
3 ต.ค.60
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 (Download เอกสาร)
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามวันเวลาและหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
ส่งที่งานบริหารบุคคลฯ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 5 ต.ค.60
บส.ชป.10
2717
3 ต.ค.60
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน
2560 - 30 กันยายน 2560) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
5
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามวันเวลาและหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
ส่งที่งานบริหารบุคคลฯ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 5 ต.ค.60
บส.ชป.10
2716
3 ต.ค.60
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน 2560 -
30 กันยายน 2560) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560
(Download เอกสาร)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ (สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามวันเวลาและหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
2715
2 ต.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ
งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่19 ประจำปี 2560
13
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบหากประสงค์เข้ารับการอบรมฯ
แจ้งรายชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 5 ต.ค.60
บส.ชป.10
2714
2 ต.ค.60
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน
14
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2713
2 ต.ค.60
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 896/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ให้รักษาราชการแทน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2712
2 ต.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายดำรงตำแหน่งว่าง
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2711
2 ต.ค.60
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ค่านิยมและวัฒนธรรมการชลประทาน และแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน ปีงงบประมาณ
พ.ศ.2560-2564
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
รับโปสเตอร์ที่งานธุรการ
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ธก.ชป.10
2710
2 ต.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ (ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
สชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2709
2 ต.ค.60
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
1
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ผผง.ชป.10
2708
2 ต.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่
2 ตุลาคม 2560
3
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ สชป.10 หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2707
2 ต.ค.60
ขอให้รายงานผลกิจกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศ รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร หลัง 100 วัน
8
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ
ตามตัวอย่างที่แนบและ
จัดส่งให้ฝ่ายโครงการพิเศษ
ภายในวันที่ 9 ต.ค.60
ผผง.ชปง10
2706
2 ต.ค.60
ภรรยาของนายบุญมา ฉายา ถึงแก่กรรม
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
2705
2 ต.ค.60
การลากิจ ลาป่วย มาสาย กลับก่อนเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ กรมชลประทาน
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
2704
2 ต.ค.60
ขอเชิญร่วมทอดกฐิน เพื่อสมบททุนสร้างกุฎิถวายหลวงปู่จำปา กิตติธโร
2
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิถวาย หลวงปู่จำปา
กิตติธโร ในวันอาทิตย์ที่ 22 ต.ค.60
และส่งให้งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 10 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2703
2 ต.ค.60
การสมัครจิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อพิจารณาแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่
ในสังกัดที่สมัครจิตอาสาฯ
ให้งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 9 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2702
2 ต.ค.60
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีจุดเทียนแสดง
ความอาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ
ในวันศุกร์ที่ 13 ต.ค.60 เวลา 06.30 น.
ส่งให้งานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 3 ต.ค.60
ธก.ชป.10
2701
2 ต.ค.60
การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Chart)
ในการเข้าสู่ตำแหน่งต่างๆ ของกรมชลประทาน จำนวน 4 สายงาน
(ปรับปรุงใหม่)
6
รอง ผส.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
(สำเนา ผส.ชป.10)
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2700
2 ต.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ 165/2560 เรื่อง มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติ
หน้าที่
1
ผคป.ลพบุรี และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10