ปี 2552
ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557

ปี 2558 ปี 2559

ปี 2561

.

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง
จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0293
31 ม.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
และำกำหนดววัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0292
31 ม.ค.60
สรุปผลการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2559
(รอบที่ 2)
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0291
31 ม.ค.60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง "การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด"
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 21 ก.พ.60
บส.ชป.10
0290
31 ม.ค.60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-8
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0289
31 ม.ค.60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน
บริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0288
31 ม.ค.60
บิดาของนายจิระเดช ศุขบางคู้ ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0287
31 ม.ค.60
ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0286
31 ม.ค.60
แนวทางการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
25
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0285
31 ม.ค.60
การปรับเปลี่ยนโดเมนของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กรมชลประทาน
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0284
31 ม.ค.60
คัดเลือกผู้เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างนวัตกรรมในองค์กร
อย่างยั่งยืน (Innovation Organization Course
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ
เข้ารับการฟังการบรรยายพอเศษ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 6 ก.พ.60
บส.ชป.10
0283
31 ม.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0282
31 ม.ค.60
ประกาศรายชื่อข้าราชการที่ส่วนราชการส่งชื่อเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในสังกัด
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0281
31 ม.ค.60
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 112/2560
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0280
31 ม.ค.60
แนวทางการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บส.ชป.10
0279
31 ม.ค.60
รับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการหรือ
ชำนาญการ
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0278
31 ม.ค.60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0277
31 ม.ค.60
การทำความเข้าใจกับผู้ปฏบัติงานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงงานตามนโยบาย
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่
มารับโปสเตอร์แผนภาพ ฯ
ที่งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ปท.ชป.10
0276
31 ม.ค.60
การดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผวศ.ชป.10
0275
31 ม.ค.60
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0274
31 ม.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน 96 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เทพสตร
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0273
31 ม.ค.60
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ:รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561
33
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0272
31 ม.ค.60
คำสั่งสำนักฯ ที่ 12/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรและตรวจเวร
เพื่อรักษาความปลอดภัย
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0271
31 ม.ค.60
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
25 ตุลาคม 2559
29
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0270
31 ม.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0269
31 ม.ค.60
รายงานการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งที่16/2560 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0268
31 ม.ค.60
ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560)
11
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0267
31 ม.ค.60
แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์กรมชลประทาน
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0266
31 ม.ค.60
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0265
31 ม.ค.60
การตรวจสอบข้อมูลอาสาสมัครชลประทาน
4
ผคบ.นครหลวง เริงราง บางบาล
ป่าสักใต้ มหาราช คลองเพรียว-เสาไห้
โคกกะเทียม ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0264
31 ม.ค.60
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2560
14
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0263
30 ม.ค.60
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "รุดหน้าเข้าสู่ปฏิบัติการ พ.ร.บ. การจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ"
12
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมฯ
กรุณาสมัครโดยตรงกับสมาคมนักบริหารฯ
ทราบภายในวันที่ 15 ก.พ.60
บส.ชป.10
0262
30 ม.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการ เพื่อตรวจติดตาม
สถานการณ์น้ำ แก้ปัญหาอุทกภัยและตรวจเยี่ยมประชาชน
13
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0261
30 ม.ค.60
สรุปการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ประจำปีงบประมาณ 2560 ในการประชุมสัมมนาโครงการผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ ระดับกรม
7
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0260
30 ม.ค.60
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0259
30 ม.ค.60
สิทธิพิเศษเมื่อเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ ผ่านบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2560
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0258
30 ม.ค.60
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบแลพแจ้งเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติต่อไป
ผผง.ชป.10
0257
30 ม.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายการเตรียมการเตรียมการเพื่อรองรับ
การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. และ
ผคบ.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0256
30 ม.ค.60
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบุคลากร
ยุคใหม่ก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย
16
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากประสงค์เข้ารับการ
อบรมฯ โปรดแจ้งรายชื่อพร้อมกรอก
ใบสมัครส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 31 ม.ค.60
บส.ชป.10
0255
30 ม.ค.60
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0254
30 ม.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนธันวาคม 2559
12
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0253
30 ม.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท ์ประจำเดือนธันวาคม 2559
34
ผส.ชป.10 ผชช.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ บท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0252
30 ม.ค.60
ขอแจ้งเวียนรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/ผลสำเร็จของงานเพื่อประกอบ
การประเมิน
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0251
30 ม.ค.60
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนงานและงบประมาณ
ด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ครั้งที่ 8/2559 (ฉบับสมบูรณ์)
8
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10 และ ผจบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0250
30 ม.ค.60
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบโครงการชลประทาน"ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
2
ผวศ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0249
27 ม.ค.60
ขอส่งสรุปการประชุม vdo conference การกรอกตารางข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมขัง
และสิ่งกีดขวางลำน้ำทุกจังหวัด
8
ผคป. และ ผคบ. ผจบ.ชป.10
และ ผวศ.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
(กำหนด ภายในกำหนด 2 สัปดาห์
ภายในวันที่ 9 ก.พ.60)
ผชช.ชป.10
0248
27 ม.ค.60
ด่วนที่สุด
ขอให้เตรียมความพร้อมและวางแผนการช่วยเหลือในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60
2
ผคบ. และ ผคป. และ บน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยจัดส่งให้
ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ สชป.10 รวบรวม
สรุปทาง Email:1460rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 30 ม.ค.60 ก่อนเวลา 12.00 น
.
ผจบ.ชป.10
0247
27 ม.ค.60
มารดาของนางวัชรี เมืองคำ ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0246
27 ม.ค.60
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้(เพิ่มเติม)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0245
27 ม.ค.60
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และผลการปฏิบัติ
ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559
15
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0244
27 ม.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0243
27 ม.ค.60
นางสุมณฑา ครุโพธิ์ ออดีตเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0242
27 ม.ค.60
ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเพาะปลูกข้าวตามแผนปี
2559/60 รอบที่ 2
29
ผคป. และ ผคบ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0241
27 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 114/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0240
27 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข117/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ
ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี
กรมชลประทาน
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0239
27 ม.ค.60
ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดินเขตงานชลประทาน เพื่อดำเนินการปรับปรุง
แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map)
7
ผคป. ผคบ. และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาตรวจสอบแนวเขต
งานชลประทาน
ผวศ.ชป.10
0238
27 ม.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (notebook) สำหรับใช้
ในการสอบปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 3
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อพิจารณา
ขอความกรุณาส่งเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.พ.60

บส.ชป.10
0237
27 ม.ค.60
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 3.4 คุณภาพน้ำชลประทาน ประจำเดือน
มกราคม พ.ศ.2560
7
ผคบ.เริงราง
เพื่อพิจารณาจุดวัดคุณภาพน้ำที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์และดำเนินการแก้ไข
ผจบ.ชป.10
0236
27 ม.ค.60
ขอให้รายงานผลการเสนอพื้นที่แปลงใหญ่ให้ Single Command พิจารณา และแนวทางการเตรียมงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ปี 60
4
ผคป. และ ผคบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผง.ชป.10 เสนอข้างต้น
ผผง.ชป.10
0235
26 ม.ค.60
การจัดส่งหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based รอบที่ 1)โครงการคุรธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้หาก ส่วน หรือ โครงการ
มีภาพถ่ายที่แสดงว่ามีการรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ดังกล่าวฯ โปรดส่งภาพถ่าย
ให้งานประชาสัมพันธ์ฯ สชป.10
ภายในวันที่ 27 ม.ค.60
ปท.ชป.10
0234
26 ม.ค.60
การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0233
26 ม.ค.60
แต่งตั้งคระทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10 (เพิ่มเติม)
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0232
26 ม.ค.60
โครงการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
9
ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี สระบุรี
เพชรบูรณ์ ผคบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม
ช่องแค เริงราง ป่าสักใต้ และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกที่แนบและโปรดจัดส่งเอกสาร
ให้งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
ภายในวันจันทร์ที่ 6 ก.พ.60
บส.ชป.10
0231
26 ม.ค.60
ขอขอบคุณ
1
ผอ.ส่วน และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0230
26 ม.ค.60
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
3
ผจบ.ชป.10 ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ
ในวันศุกร์ที่ 27 ม.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
บส.ชป.10
0229
26 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานฯ ที่ ข 19/07/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0228
26 ม.ค.60
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวดแปลงต้นแบบ
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
20
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารษ
ธก.ชป.10
0227
26 ม.ค.60
ขออความอนุเคราะห์การรับมอบเตาแก๊สไฮเทคประหยัดพลังงาน
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ ทั้งนี้ทางบริษัทแจ้งว่า
จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อประสานงาน
โดยตรงต่อไป
ธก.ชป.10
0226
26 ม.ค.60
ขอส่งเอกสารเผยแพร่ "รายงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านการชลประทานกับต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559"
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0225
26 ม.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0224
26 ม.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0223
26 ม.ค.60
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำเพียงพอเพื่อความมั่นคง
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอรายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 26 ม.ค.60 ก่อนเวลา 12.00 น.
บส.ชป.10
0222
26 ม.ค.60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงาน
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2"
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอรายชื่อ
บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 9 ก.พ.60
บส.ชป.10
0221
26 ม.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบ
แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
16
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0220
26 ม.ค.60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดกรมการข้าว
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0219
26 ม.ค.60
การนำส่งแบบสำรวจการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรมชลประทาน
7
ผคป. ผคบ.และ ผคส.10
เพื่อพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่
ดำเนินการ
ปท.ชป.10
0218
26 ม.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผชช.ชป.10
0217
25 ม.ค.60
การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากประสงค์เข้ารับ
การฝึกอบรมและทดสอบฯ
กรุณากรอกใบสมัครโดยตรง
ได้ที่เว็บไซต์ www.oic.go.th
กรุณากรอกใบสมัครโดยตรง
ที่เว็บไซต์ www.oic.go.th
และโปรดแจ้งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 14 ก.พ.60
บส.ชป.10
0216
25 ม.ค.60
เอกสารขัอมูลเพิ่มเติม
เชิญประชุม vdo conference การกรอกตารางข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมขัง
และสิ่งกีดขวางลำน้ำทุกจังหวัด
2
ผอ.ส่วน (ยกเว้น ผคก.ชป.10)
และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม vdo conference
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0215
25 ม.ค.60
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมหนีไฟใน
อาคารสูง
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอรายชื่อ
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 30 ม.ค.60
บส.ชป.10
0214
25 ม.ค.60
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงาน
วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 2"
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0213
25 ม.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) เพื่อการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย รุ่นที่ี 6"
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0212
25 ม.ค.60
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2011
25 ม.ค.60
การประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนในการเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0210
25 ม.ค.60
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่้อผู้สมควรได้รับรางวัล
นักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560
19
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0209
25 ม.ค.60
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0208
25 ม.ค.60
การแก้ไขปรับปรุงรหัสตัวพยัญชนำประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศราฐกิจ
และสังคม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0207
24 ม.ค.60
ด่วนที่สุด
เชิญประชุม vdo conference การกรอกตารางข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมขัง
และสิ่งกีดขวางลำน้ำทุกจังหวัด
1
ผอ.ส่วน (ยกเว้น ผคก.ชป.10)
และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อเข้าร่วมประชุม vdo conference
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0206
24 ม.ค.60
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง
ก่่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0205
24 ม.ค.60
แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมและการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมออกกำลังกาย
กรมชลประทาน
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0204
24 ม.ค.60
โครงการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ระบบประชารัฐ
10
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนิการ
ผชช.ชป.10
0203
24 ม.ค.60
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ พด.ชป.10 และ
งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0202
24 ม.ค.60
การจัดทำสมุดโทรศัพท์ และ Application สมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
ประจำปี พ.ศ.2560
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0201
24 ม.ค.60
ขอเชิิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการสำรวจ การออกแบบ
และการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอชื่อ
ข้าราชการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 3 ก.พ.60
บส.ชป.10
0200
24 ม.ค.60
ผลกาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายวรนิตย์ พิษพรรณ์ และนางวรรณา ชนะมารจันโท)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0199
24 ม.ค.60
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร English Communication Workshop รุ่นที่ 2-3
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและพิจารณาเสนอรายชื่อ
ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 30 ม.ค.60
บส.ชป.10
0198
24 ม.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0197
24 ม.ค.60
การถ่ายโอนภารกิจโครงการชลประทานขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ
ผผง.ชป.10
0196
24 ม.ค.60
การระบุและตรวจสอบรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
23
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0195
24 ม.ค.60
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) และการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติ
15
ผคป.ในเขต สชป.10 ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคบ.มโนรมย์
เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำแผน
และจัดส่งให้ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 5 ก.พ.60
ผผง.ชป.10
0194
24 ม.ค.60
การขยายผลการดำเนินงานตามนโยบายในการจัดทำและใช้แผนที่
Agri-Map
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผวศ.ชป.10
0193
24 ม.ค.60
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาด้าน GIS Health Workshop
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0192
24 ม.ค.60
รับสมัครหัวหน้านักอุทกวิทยา (Chief Hydrologist)
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0191
24 ม.ค.60
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกจิตด้วยการปฏิบัติธรรม
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0190
24 ม.ค.60
การประยุกต์ใช้ตาข่ายเสริมกำลังดินในงานออกแบบถนน (แนวคิดการสร้าง
เสถียรภาพเชิงกล - mechanicaiiy stabilisation)
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0189
24 ม.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายปรีชา หล้าวิเศษ)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0188
24 ม.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางลำดวน วงศ์วอ
และ นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เป้าสอน)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0187
24 ม.ค.60
ความเชื่อมโยงงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
ผอ.ส่วน ผอ.ดครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
0186
24 ม.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายสืบสกุล แสนเตปิน)
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0185
24 ม.ค.60
การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการและ บน.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0184
23 ม.ค.60
ขอเชิญประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประชุมแนวทางบริหารจัดการแม่น้ำลพบุรี
1
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.มหาราช
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ม.ค.60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ผชช.ชป.10
0183
23 ม.ค.60
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดราคากลางการซื้อวัสดุหลักในการก่อสร้าง
15
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0182
23 ม.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0181
23 ม.ค.60
ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
คณะที่ 5 ครั้งที่1/2560
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0180
23 ม.ค.60
แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0179
23 ม.ค.60
ความคืบหน้าการดำเนินการกำกับดูแลสินค้าที่ใช้ได้สองทางของไทย
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0178
23 ม.ค.60
หนังสือประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0177
23 ม.ค.60
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 5 ฉบับที่ 18 ปีที่ 2
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0176
23 ม.ค.60
การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0175
23 ม.ค.60
ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์ ราย 3 เดือน ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2559
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0174
23 ม.ค.60
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสำนักงาน กปร.ฉบับที่ 1เดือน ตุลาคม 2559
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0173
23 ม.ค.60
คำสั่งกรมฯที่ ข 19/60/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0172
23 ม.ค.60
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
13
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาหากประสงค์เข้ารับการสมัคร
กรุณาดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์
http:idi.rid.go.th/ และ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 30 ม.ค.60
บส.ชป.10
0171
23 ม.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0170
20 ม.ค.60
สรุปผลการสัมมนายุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0169
20 ม.ค.60
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล
(คตน) ครั้งที่ 9/2559
15
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0168
20 ม.ค.60
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0167
20 ม.ค.60
การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0166
20 ม.ค.60
มาตรการจัดซื้อจัดจ้างของกรมชลประทาน
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0165
20 ม.ค.60
ขอให้เร่งดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
1
ผจบ.ชป. ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อโปรดดำเนินการ
ติดตั้งให้แล้วเสร็จพร้อมส่งภาพถ่าย
ถึง 1460rid10@gmail.com
ภายในวันที่่ 26 ม.ค.60
บน.ชป.10
0164
20 ม.ค.60
การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม ''เกษตรทฤษฎีใหม่''
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบข้อมูลที่ สบอ.สั่งการ
ผจบ.ชป.10
0163
20 ม.ค.60
สรุปการประชุมการจัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์
ของผู้รับบริการและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2560
33
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0162
20 ม.ค.60
ขอรายงานผลการดำเนินการประชุมประชาคมก่อนดำเนินการก่อสร้าง
โครงการป้องกันน้ำท่วมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
2
ผผง.ชป.10,ผจบ.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาติดตามผล
การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยว
ธก.ชป.10
0161
20 ม.ค.60
การนำข้อมูลกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560
บันทึกในระบบ GFMIS
18
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0160
19 ม.ค.60
นายสินชัย บุญเหลือ ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0159
19 ม.ค.60
การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
5
ผคป.ในเขต สชป.10 สำเนา
ผคบ.ทุกโครงการในเขต สชป.10
และ บน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ทั้งนั้ให้จัดส่งในรูปแบบ Digital File
ที่ E-mail:1460 rid10@gmail.com
ภายในวันที่ 23 ม.ค.60

เพื่อรวบรวมส่งกองแผนงานต่อไป
ผจบ.ชป.10
0158
19 ม.ค.60
ขอเชิญประชุมการ่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เขต 17 รอบที่ 1
6
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคส.10
เพื่อโปรดจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และเข้าร่วมชี้แจงในประเด็นของ
กรมชลประทาน เข้าไปมีส่วนร่วมกับ
นโยบายที่สำคัญของกระทรวง
ประชุมในวันที่ 24 ม.ค.2560
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์
ธก.ชป.10
0157
19 ม.ค.60
รายงานการประชุมคณะทำงานพิจาณาจัดทำแผนงานและงบประมาณ
ด้านเตรียมความพร้อม งานศึกษา สำรวจ ออกแบบ ของกรมชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 ครั้งที่ 8/2559
14
ผผง.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ผจบ.ชป.10
เพื่อพิจารณาหากประสงค์แก้ไขรายงาน
การประชุมโปรดแจ้งให้ฝ่ายเลขาฯ
ภายในกำหนด
ธก.ชป.10
0156
19 ม.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0155
19 ม.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0154
19 ม.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำและ
พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0153
19 ม.ค.60
การแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ตำบลดอกนโพธิ์
4
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0152
19 ม.ค.60
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0151
19 ม.ค.60
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0150
19 ม.ค.60
ขอส่งเอกสารกรมอนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและดูงาน
เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
7
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0149
19 ม.ค.60
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักบริหาร ระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0148
19 ม.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 7 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม 2560
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0147
19 ม.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน
(ชาย) เข้ารับราชการ
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0146
19 ม.ค.60
ขอข้อมูลค่าเป้าหมายตัวชี้วัด เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับ
สำนักฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(Download คำรับรองปี 60)
11
ผอ.ส่วน
เพื่อพิจารณา
พร้อมนี้ได้แนบไฟล์รายละเอียดตัวชี้วัด
เพื่อประกอบการพิจารณากรอกข้อมูลฯ
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560
ฝบท.ชป.10
0145
19 ม.ค.60
ขอส่งเอกสารอนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Smart
Officer รุ่นที่ 7
10
ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.โคกกะเทียม และ ผคบ.ช่องแค
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0144
19 ม.ค.60
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการเป็นครั้งที่ 2 เพื่อลงในวารสารวิชาการ"ชลสาร"ปีที่ 5
ฉบับที่ 1
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์ที่จะเผยแพร่
งานวิจัยโปรดส่งบทความที่จัดรูปแบบ
ตามเอกสารตัวอย่างที่แนบนี้และ
ส่งกลับมาที่กองบรรณาธิิการวารสารฯ
ธก.ชป.10
0143
19 ม.ค.60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
0142
19 ม.ค.60
ขอข้อมูลพื้นที่ที่น้ำท่วมขัง พร้อมเร่งสำรวจสิ่งกีดขวางทุกจังหวัด
2
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0141
19 ม.ค.60
ข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 18 มกราคม 2560
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0140
18 ม.ค.60
คุณแม่วรรณา ดิษพึ่ง มารดาของ นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง อดีต ผส.ชป.10
ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบ ทั้งนี้สำนักงานชลประทานที่ 10
กำหนดเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ในวันเสาร์ที่ 21 ม.ค.60
ฝบท.ชป.10
0139
18 ม.ค.60
การขอรับการสนับสนุนโครงการเพิ่มประสิทธิฺภาพการใช้พลังงาน
ในหน่วยงานภาครัฐกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พละงงาน (พพ.)

( Download เอกสารแนบ)
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ขอให้ส่วน/โครงการ แจ้งความประสงค์
พร้อมกรอกเอกสารตามเอกสารแนบท้าย
ตามเว็บไซต์
http://www.energyblockgrant-dede.com
ส่งให้ ผคก.ชป.10 รวบรวมเพื่อเสนอฯ
ภายในวันอังคารที่ 31 ม.ค.60
ผส.ชป.10
0138
18 ม.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานชลประทานที่ 3 ปีที่ 3 ประจำเดือน
ธันวาคม 2560
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0137
18 ม.ค.60
แจ้งการขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและขอปรับแผนการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ปี 2560 ของกระทรวงกษตรและสหกรณ์

3
ผคบ.ป่าสักใต้ ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0136
18 ม.ค.60
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ทุกแหล่งงบประมาณ)
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน
และเบิกจ่าย ปมก.ต่อไป
ผผง.ชป.10
0135
18 ม.ค.60
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0134
18 ม.ค.60
คำสั่งแต่งตั้งคระทำงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่ 10
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0133
18 ม.ค.60
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามิน
ทราธิราชบรมนาถบพิตร
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0132
18 ม.ค.60
รายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
12
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการตามแนวทางที่
สบอ.เสนอ ข้างต้น
ผผง.ชป.10
0131
18 ม.ค.60
ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 16 มกราคม 2560
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกที่ สชป.10/103 ลว.17 ม.ค.60
ผจบ.ชป.10
0130
17 ม.ค.60
การดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
9
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0129
17 ม.ค.60
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0128
17 ม.ค.60
รายงานการประชุมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0127
17 ม.ค.60
ขอเชิญบรรยายในการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการทฤษฎีใหม่
1
ผคบ.มโนรมย์
เพื่อพิจารณา
บส.ชป.10
0126
17 ม.ค.60
ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ 1/2559
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0125
17 ม.ค.60
ประกาศกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่1/2560
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0124
17 ม.ค.60
ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันที่ 14 มกราคม
2560
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0123
17 ม.ค.60
ข้อสั่งการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (16 มกราคม 2560)
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0122
17 ม.ค.60
ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. และ ผคบ.
เพื่อทราบ
เข้าร่วมประชุมและฟังการบรรยายฯ
ในวันพุธที่ 18 ม.ค.60 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ชั้น 1
บส.ชป.10
0121
17 ม.ค.60
สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการตามบันทึกของ สชป.10/90
ลว.13 ม.ค.60
ธก.ชป.10
0120
17 ม.ค.60
ข้อสั่งการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 15 มกราคม 2560
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการตามบันทึกของ สชป.10/90
ลว.15 ม.ค.60
ธก.ชป.10
0119
17 ม.ค.60
ขอทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
19
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาแสดงความคิดเห็นฯ
ส่งให้งานบัญชีการเงิน
ภายในวันที่ 23 ม.ค.60
งบ.ชป.10
0118
17 ม.ค.60
สรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการ
ส่วนกล่าวและส่วนภูมิภาค
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0117
17 ม.ค.60
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0116
17 ม.ค.60
ขอส่งมติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 5/2559
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0115
17 ม.ค.60
รายงานต้นทุนงานบริการสาธารณะในกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผง.ชป.10
0114
17 ม.ค.60
ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0113
17 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 35/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0112
17 ม.ค.60
ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ผง.ชป.10
0111
17 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 31/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0110
17 ม.ค.60
ข้อสั่งการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (15 มกราคม 2560)
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผส.ชป.10
0109
16 ม.ค.60
การจัดส่งรายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
1
ผอ.โครงการในสังกัดสำนักงาน
ชลประทานที่ 10
เพื่อพิจารณา
จึงขอความร่วมมือทุกโครงการฯ
จัดส่งรายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ
ของเดือนมกราคม 2560
ให้งานนิติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 2 ก.พ.60
นิติการ
0108
16 ม.ค.60
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 19804/2560 เรื่องมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0107
16 ม.ค.60
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 3 ฉบับที่ 32
ประจำเดือน ธันวาคม 2559
25
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
0106
16 ม.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
คัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น
17
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและแจ้งผู้มีรายชื่อเข้ารับการ
สอบคัดเลือกตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กำหนด ต่อไป
บส.ชป.10
0105
16 ม.ค.60
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2560
(ครั้งที่ 1/2560)
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน 10 ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผสก.10 ผจก.10 ผบค.5 คก. คข.5 คก. คร.5 คก.สก.3 ธก. ผด.10 สธ.จด.2/3 มด. สจด.ลพบุรี สระบุรี และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ

เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.60 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
หากมีข้อมูลนำเสนอให้ประสานกับ
งานธุรการ สชป.10

ธก.ชป.10
0104
16 ม.ค.60
ขอส่งรายงานการประชุม คณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู ครั้งที่ 1/2559
13
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0103
16 ม.ค.60
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษลงมา
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0102
16 ม.ค.60
การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรที่มีระยะ
เวลานานและต่อเนื่อง
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0101
16 ม.ค.60
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักสูตร II C และหลักสูตร OCC ประจำปีงบประมาณ 2560
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0100
16 ม.ค.60
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.)
รุ่นที่ 6
1
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0099
13 ม.ค.60
การดำเนินการตามข้อสั่งการ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผส.ชป.10
0098
13 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 24/2560 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0097
13 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 24/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0096
13 ม.ค.60
การสรุปรายงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคใต้
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0095
13 ม.ค.60
ติดตามรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์กองพัสดุ
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0094
13 ม.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมงานการบรรยายพิเศษ TU-ASEAN Special Lecture
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0093
13 ม.ค.60
การรายงานความก้าวหน้าโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในส่วนราชการ
ของกรมชลประทาน
4
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0092
13 ม.ค.60
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คอนกรีตสมัยใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรมฯ
แจ้งชื่อให้งานบริหารบุคคลฯ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 18 ม.ค.60
บส.ชป.10
0091
13 ม.ค.60
ข้าราชการลาอุปสมบท
5
ผคบ.มหาราช
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0090
13 ม.ค.60
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานราชการในสังกัดเพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2560
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการทุกโครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบ
ตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานราชการ
ส่งให้งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
ภายในวันที่ 25 ม.ค.60
บส.ชป.10
0089
13 ม.ค.60
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0088
13 ม.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3
ผชช.ชป.10 ผผง.ชป.10 ผคป.สระบุรี
ผคบ.ในเขตสระบุรี
เพื่อทราบหมายกำหนดการและ
ร่วมรับเสด็จ
ธก.ชป.10
0087
13 ม.ค.60
สรุปการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบสรุปประชุมการหารือ
การจัดกิจกรรมฯ ตามที่แนบ
สำหรับรายละเอียดเรื่องอาหารกลางวันฯ
หากโครงการจะร่วมสนับสนุนซุ้มอาหารฯ
ขอได้โปรดแจ้ง ฝบท.ชป.10
ฝบท.ชป.10
0086
13 ม.ค.60
การประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำป่าสักระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2560
6
ผคป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0085
13 ม.ค.60
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559
25
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0084
13 ม.ค.60
การปรับเปลื่ยนข้อมูลเป้าหมายพื้นที่แปลงขยายผลการทำนาแบบเปียก
สลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทานฤดูทำนารอบที่ 2 ปี 2559/2560 สำนักงาน
ชลประทานที่ 1-17
8
ผคป.พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0083
12 ม.ค.60
 ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมติดตามผลการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รุ่นที่ 16
7
ผวศ.ชป.10 ผคป.พระนครศรีอยุธยา
สระบุรี ผคบ.เริงราง ป่าสักใต้ ช่องแค
คลองเพรียว-เสาไห้ โคกกะเทียม
และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
ตามแนปฏิบัติการของผู้เข้าอบรมฯ
บส.ชป.10
0082
12 ม.ค.60
คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0081
12 ม.ค.60
สรุปรายงานตามข้อสั่งการ/มอบหมาย จากการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน
ครั้งที่ 12/2560
14
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0080
12 ม.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตเดือนมกราคม 2560
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาหากประสงค์
ร่วมบริจาคทำบุญหรือเข้าร่วมกิจกรรม
กรุราแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 19 ม.ค.60
ธก.ชป.10
0079
12 ม.ค.60
ข้อสั่งการการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0078
12 ม.ค.60
มอบหมายภารกิจการจัดขบวนรถไฟพิเศษท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0077
12 ม.ค.60
ขอให้สรุปผลการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและ
ขอให้แจ้งยอดที่ประสงค์บริจาค (แจ้งยอด)
ให้งานธุรการ ทางไลน์
ภายในวันที่ 12 ม.ค.60
ภายในเวลา 16.00 น.
ธก.ชป.10
0076
12 ม.ค.60
แผนงานภายใต้โครงการตามแนวทางการสร้างค้าวเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
10
ผคป. ผคบ.ในเขต สชป.10 และ ผคส.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของท่าน อธช.
ผผง.ชป.10
0075
12 ม.ค.60
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
5
ผส.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0074
12 ม.ค.60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560
1
ผอ.ส่วน 10 ฝบท.ชป.10 ผอ.โครงการ
ผสก.10 ผจก.10 ผบค.5 คก. คข.5 คก.
คร.5 คก.สก.3 ธก. ผด.10 สธ.จด.2/3 มด.
สจด.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ทางโทรสารหมายเลข 0 3648 6895 หรือ
e-mail turakarn10 @gmail.com
หรือทาง Line
ภายในวันที่ 13 ม.ค.60
ธก.ชป.10
0073
12 ม.ค.60
เร่งรัดให้ข้าราชการในสังกัดตอบเเบบสำรวจความคิดเห็นเเละความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประจำปี
พ.ศ.2559
10
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0072
12 ม.ค.60
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบหากประสงค์เข้ารับ
การฝึกอบรมฯ กรุณาส่งใบสมัคร
ให้งานบริหารบุคคลฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 23 ม.ค.60
บส.ชป.10
0071
12 ม.ค.60
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน
และ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้ศักยภาพสูง)
18
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์จะสมัคร
ขอให้ส่งใบสมัครพี้อมหลักฐาน
การประกอบการสมัครรับทุนฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 ม.ค.60
บส.ชป.10
0070
12 ม.ค.60
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน
และ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
13
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์จะสมัคร
ขอให้ส่งใบสมัครพี้อมหลักฐาน
การประกอบการสมัครรับทุนฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 ม.ค.60
บส.ชป.10
0069
12 ม.ค.60
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน
และ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
15
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10
และ ผคส.10
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์จะสมัคร
ขอให้ส่งใบสมัครพี้อมหลักฐาน
การประกอบการสมัครรับทุนฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 ม.ค.60
บส.ชป.10
0068
12 ม.ค.60
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมใน
และ/หรือต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
16
ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผผง.ชป.10
และ ผคส.10
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์จะสมัคร
ขอให้ส่งใบสมัครพี้อมหลักฐาน
การประกอบการสมัครรับทุนฯ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ สชป.10
ภายในวันที่ 18 ม.ค.60
บส.ชป.10
0067
11 ม.ค.60
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาร่วมบริจาคโดยแจ้ง
ความประสงค์การบริจาค
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 18 ม.ค.60
ธก.ชป.10
0066
11 ม.ค.60
ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการประสานรวม 3 ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0065
11 ม.ค.60
ขอเรียนเชิญร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแฟร์
ประจำปี 2560
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0064
11 ม.ค.60
คุณแม่พลอย จันทร์ส่อง มารดาของ นายสิริสรรเพชญ จันทร์ส่อง
ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0063
11 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 11/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0062
11 ม.ค.60
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนางประจวบ สัจจะเวทะ มารดาของ นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ อดีตที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0061
11 ม.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำ
ผจบ.ชป.10
0060
11 ม.ค.60
ขอให้ตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูลอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(Download ตารางข้อมูลอ่างเก็บน้ำฯ)
3
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อพิจารณาและจัดส่งให้
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน
และอาคารฯ
E-mail: safetydam@gmail.com
ภายในวันที่ 25 ม.ค.60
ผจบ.ชป.10
0059
11 ม.ค.60
การเตรียมความพร้อมของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนที่ใช้สำหรับ
จัดทำระบบ MIS (Management Information System)

(Download ตารางสรุปรายชื่อเขื่อนฯ)
2
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาและจัดส่งให้
ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน
และอาคารฯ
E-mail: safetydam@gmail.com
ภายในวันที่ 17 ม.ค.60
ผจบ.ชป.10
0058
11 ม.ค.60
ขอนำส่งหนังสือ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0057
10 ม.ค.60
ข้อสั่งการจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 6 ม.ค.60
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0056
10 ม.ค.60
การแจ้งเปิดการตรวจสอบหน่วยงานในเขตสำนักงานชลประทานที่ 10
1
ผคบ.บางบาล และ ผคบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0055
10 ม.ค.60
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่
2560
3
ผอ.ส่วน และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและเข้าประชุม
ในวันพุธที่ 11 ม.ค.60 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ธก.ชป.10
0054
10 ม.ค.60
ตรวจสอบวันลาพักผ่อนสะสม (Download แบบฟอร์มส่งสถิติการลา)
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณา
กรุณาตรวจสอบวันลาพักผ่อนสะสม
ของลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
โดยขอความกรุณาแจ้งให้
งานบริหารบุคคลฯ ทราบ
ภายในวันที่ 13 ม.ค.60
บส.ชป.10
0053
10 ม.ค.60
ตัวอย่างแบบประเมินค่างาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ
ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0052
10 ม.ค.60
แนวทางในการปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผส.ชป.10
0051
10 ม.ค.60
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0050
10 ม.ค.60
แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนเบื้องต้น รุ่นที่ 7
4
ผผง.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
และส่งแบบฟอร์มยืนยันให้ สบค.
ภายในวันที่ 31 ม.ค.60
บส.ชป.10
0049
10 ม.ค.60
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0048
10 ม.ค.60
รับโอนข้าราชการมารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0047
10 ม.ค.60
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0046
10 ม.ค.60
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำ ระดับฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษา รุ่นที่ 21-22
7
ผคป.ลบุรี สระบุรี และ ผคบ.ป่าสักใต้
เื่พื่อทราบและแจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับ
การฝึกอบรมฯ และกรุณาส่งแบบฟอร์ม
ยืนยันการเข้ารับการเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ให้ สบค. ายในวันที่ 16 ม.ค.60
บส.ชป.10
0045
10 ม.ค.60
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำ
ผจบ.ชป.10
0044
9 ม.ค.60
สรุปประเด็นสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0043
9 ม.ค.60
แนวทางในการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0042
9 ม.ค.60
ขอเปิดบ้านพักรับรองเพื่อเตรียมการรับเสด็จ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0041
9 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 19/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0040
9 ม.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ
ณ วิหารพุทธมณฑล
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0039
9 ม.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 9
มกราคม 2560
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0038
9 ม.ค.60
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาจัดทำ
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้างชลประทานและการจัดทำ
อัตรราคาต่อหน่วยงานก่อสร้างชลประทาน ครั้งที่ 2/2559
24
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและจัดทำราคากลาง
ตามแนวทางมติที่ประชุมข้างต้น
ผผง.ชป.10
0037
9 ม.ค.60
รายงานการสอบทานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2558 - 30
กันยายน 2559
6
ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
0036
9 ม.ค.60
ขอให้จัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0035
9 ม.ค.60
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนธันวาคม 2559
10
ผส.ชป.10 ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผคป. ผคบ. ผคส.10
ผสก.10 ผจก.10 ผบค.5 คก. คข.5 คก.
คร.5 คก.สก.3 ธก. ผด.10 สธ.จด.2/3 มด.
สจด.ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ส่งรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบ
หากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง
งานธุรการ สชป.10
ภายในวันพุธที่ 11 ม.ค.60
ธก.ชป.10
0034
9 ม.ค.60
ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
(งบ พ.ร.บ.)
10
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
0033
9 ม.ค.60
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐ
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0032
9 ม.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
Effective English Communication for RID Leadership รุ่นที่ 1
2
ผจบ.ชป.10 และ ผคส.10
เพื่อทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
บส.ชป.10
0031
6 ม.ค.60
แต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการสำนักงานชลประทานที่ 10
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0030
6 ม.ค.60
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 2 ฉบับ
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ พด.ชป.10 และ
งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0029
6 ม.ค.60
การรวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
รวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจ
ส่งให้ ฝบท.ชป.10
ธก.ชป.10
0028
6 ม.ค.60
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2563
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0027
6 ม.ค.60
รายงานตามข้อสั่งการจากการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ครั้งที่ 11/2560
9
ผอ.ส่น และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0026
6 ม.ค.60
การจัดทำสมุดโทรศัพท์ Application สมุดโทรศัพท์ กรมชลประทาน
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
มารับสมุดโทรศัพท์ได้
ในวันที่ 24 ม.ค.60 เป็นต้นไป
ปท.ชป.10
0025
6 ม.ค.60
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0024
6 ม.ค.60
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0023
6 ม.ค.60
แจ้งค่าใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2559
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0022
6 ม.ค.60
แจ้งค่าใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน ธันวาคม 2559
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0021
6 ม.ค.60
รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
12
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อโปรดจัดส่งรายงาน
ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 1
ให้งานประชาสัมพันธ์ฯ
ภายในวันที่ 13 ม.ค.60
ปท.ชป.10
0020
6 ม.ค.60
ข้อสั่งการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันที่ 3 มกราคม 2560
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0019
6 ม.ค.60
การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0018
6 ม.ค.60
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ ผสก.10 ผจก.10
ผบค.5 คก. คข.5 คก. คร.5 คก.
สก. 3 สธ. ผด.10 สธ. จด.2/3 มด.
สจด.ลพบุรี และ สจด.พระนครศรี-
อยุธยา
เพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่าน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมกิจกรรม
ในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.60
โดยพร้อมเพรียงกัน
ธก.ชป.10
0017
6 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ที่ ข 19/01/2560
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการอออกจากราชการ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่น ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0016
6 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทานที่ ที่ ข 1/2560
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการอออกจากราชการ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0015
5 ม.ค.60
มารดาของนายภูวดล คำพุฒ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ 1 ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0014
5 ม.ค.60
ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0013
5 ม.ค.60
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตามมติคณะรัฐมนตรี
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0012
5 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1733/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0011
5 ม.ค.60
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม ประจำวันที่ 5
มกราคม 2560
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สชป.10
เพื่อทราบและรับจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ
ได้ที่งานธุรการ หากไม่มีผู้รับ
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0010
5 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1692/2559
เรื่อง การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้ง
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0009
5 ม.ค.60
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าปฏิบัติราชการ
2
ผผง.ชป.10
เพื่อทราบและติดตามผลการดำเนินงาน
บส.ชป.10
0008
5 ม.ค.60
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรครูสมาธ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0007
5 ม.ค.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0006
5 ม.ค.60
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0005
5 ม.ค.60
ขอส่งข่าวประชาสัมพันธืหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุร
25
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0004
4 ม.ค.60
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0003
4 ม.ค.60
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1124/2559 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
0002
4 ม.ค.60
การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ
2 ภาษา
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ

เพื่อพิจารณาดำเนินการ
โปรดแจ้งงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 17 ม.ค.60

ธก.ชป.10
0001
4 ม.ค.60
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1733/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ

บส.ชป.10

4+