ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
2331
30 ก.ย.58
หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารญรมย์ กรุงเทพ
มหานคร พุทธศักราช 2558
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2330
30 ก.ย.58
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
2329
30 ก.ย.58
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณ ของรายการตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศจากสำนักงบประมาณ
64
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 ผคบ.
และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
ผง.ชป.10
2328
30 ก.ย.58
ข่าวจากหนังสือพิมพ
6
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
(ยกเว้น ผคป.เพชรบูรณ์)
เพื่อทราบและนำเนื้อหาตามข่าว
มาใช้ประกอบการประชุมชี้แจง
กลุ่มผู้ใช้น้ำต่อไป
ปท.ชป.10
2327
30 ก.ย.58
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2326
30 ก.ย.58
ซ้อมความเข้าใจกรณีการใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์
เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2325
30 ก.ย.58
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2324
30 ก.ย.58
ขออนุมัติเลขอัตราลูกจ้างชั่วคราว ให้แก่หน่วยงานในสังกัด สชป.10
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.เริงราง ผคส.10
ผคบ.ป่าสักใต้ บางบาล ผคป.สระบุรี
และ บน.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2323
30 ก.ย.58
ขอส่งแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีบัญชี 2559-2561
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือเพื่อใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติงานได้ที่
http://budget.rid.go.th/fund
ธก.ชป.10
2322
30 ก.ย.58
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจำเดือนกันยายน 2558
8
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2321
30 ก.ย.58
แนวทางการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นและ
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2320
30 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัคร
บุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (กรรมการ ป.ป.ช.)
17
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2319
30 ก.ย.58
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 18/113/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2318
30 ก.ย.58
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
7
ผอ.โครงการในเขต สชป.10 และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
พัสดุ การเงิน และหน่วยเบิกจ่าย
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
งบ.ชป.10
2317
30 ก.ย.58
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำหรับ
หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทาน
6
ผคป.ทุกโครงการในเขต สชป.10
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
งบ.ชป.10
2316
30 ก.ย.58
กำหนดวันประมวลผลค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS
ประจำปีงบประมาณ 2559
5
ผอ.โครงการทุกโครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนิกนาร
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
งบ.ชป.10
2315
30 ก.ย.58
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกใบเสร็จรับเงินไปใช้ (เพิ่มเติม)
5
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
งบ.ชป.10
2314
30 ก.ย.58
ขอเชิญบุคคลากรในสังกัดสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติงาน หลักสูตร "ผู้อำนวยการโครงการ" รุ่นที่ 13
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2313
30 ก.ย.58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคค
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบหากมีความประสงค์
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน
กรุณาแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 14 ต.ค.58
ธก.ชป.10
2312
30 ก.ย.58
แจ้งการอนุมัติเงินของรายการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศจากสำนักงบประมาณ
20
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 ผคบ. และ
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
โดยด่วน
ผง.ชป.10
2311
30 ก.ย.58
การโอนจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ
18
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 ผคบ. และ
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินการ
โดยด่วน
ผง.ชป.10
2310
29 ก.ย.58
รับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงาน
ของโครงการชุดแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Assistant Modeller)
จำนวน 1 ตำแหน่ง
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและโปรดประชาสัมพันธ์
เพื่อทราบทั่วกัน
(กำหนดปิดรับสมัคร 30 ก.ย.58)
บส.ชป.10
2309
29 ก.ย.58
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร
ระดับสูง (เลขาธการคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ)
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2308
29 ก.ย.58
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
9
ผคป.ลพบุรี ผคบ.โคกกะเทียม ช่องแค
มหาราช และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
2307
29 ก.ย.58
คู่มือการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
26
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2306
29 ก.ย.58
รับหนังสือตามรายพระบาทพัฒนาชาติด้วย "น้ำ" 113 ปี
กรมชลประทาน
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและโปรดส่งเจ้าหน้าที่
รับหนังสือได้ที่งานธุรการ สชป.10
ธก.ชป.10
2305
29 ก.ย.58
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการตามบันทึก ผอ.ผง.
ส่งภายในวันที่ 1 ต.ค.58
พร้อมสำเนาให้สำนักฯ ทราบ
บส.ชป.10
2304
29 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หนังสือ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและแจ้งประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
หากสนใจสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง
หรือทางไปรษณีย์ ตามใบแนะนำ
หนังสือที่แนบมาพร้อมนี้
ปท.ชป.10
2303
29 ก.ย.58
มารดาของนายธีรวัฒน์ ตั้งพานิชย์ อดีตรองอธิบดีกรมชลประทาน
ถึงแก่กรรม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2302
28 ก.ย.58
รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน ตามบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 117 ของเงินนอกงบประมาณ
หน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค
7
ผคป.ทุกโครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งหน่วยเบิกจ่าย
เพื่อทราบและจัดส่งรายงาน
ตามกำหนด
งบ.ชป.10
2301
28 ก.ย.58
ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและ
นายกรัฐมนตรี
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2300
28 ก.ย.58
ใบเสนอราคาและเงื่อนไขบัตร โดยสารสายการบินไทยสมายล์
สำหรับลูกค้าองค์กรและหน่วยงานรัฐ
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2299
28 ก.ย.58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.2556
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2298
28 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยและ
โครงการฝึกอบรมประจำปี 2559
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2297
28 ก.ย.58
ด่วน
การประเมินผลการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน์

(Download ให้คะแนน)
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดเร่งรัดตรวจสอบ
ความครบถ้วนและเพิ่มเติม
ข้อมูลตามที่ ผผง.ชป.10
ภายในวันที่ 29 ก.ย.58
โดยเคร่งครัด
ผผง.ชป.10
2296
28 ก.ย.58
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรชลประทาน ของสำนักงาน
ชลประทานที่ 10
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2295
28 ก.ย.58
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการรายงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และ รายงานความก้าวหน้าในระบบติดตาม Online ของงบกลาง
ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ
ต่อไป
ผผง.ชป.10
2294
28 ก.ย.58
การเร่งรัดจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหา
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อเร่งรัดการดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอต่อไป
ผผง.ชป.10
2293
28 ก.ย.58
ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2292
28 ก.ย.58
งานเลี้ยงขอบคุณอธิบดี นายเลิศโรจน์ โกวัฒนะ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2291
28 ก.ย.58
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 18/112/2558
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2290
28 ก.ย.58
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการกำกับดูแลการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
24
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2289
28 ก.ย.58
ขอมอบหนังสือ "สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี 2557-
2558"
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2288
28 ก.ย.58
การออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท แบบใหม่ (แบบ 16)
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2287
25 ก.ย.58
พิธีสวดมนต์โพชฌังคปริตร เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2286
25 ก.ย.58
ประกาศสำนักนายรัฐมนตร
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2285
25 ก.ย.58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.2556
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2284
25 ก.ย.58
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัดดำเนินงาน
ผง.ชป.10
2283
25 ก.ย.58
ขอจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบของสำนักกฎหมายและที่ดิน
5
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคส.10 และ ผสก.10
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2282
25 ก.ย.58
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
40
ผส.ชป.10 ผชช.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคก.ชป.10 บน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 งบ.ชป.10 และ ปท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2281
25 ก.ย.58
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ ประจำเดือนสิงหาคม 2558
13
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ผง.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2280
25 ก.ย.58
แต่งตั้งคณะบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤษสำนักงาน
ชลประทานที่ 10
3
ผชช.๙ป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ผผง.ชป.10
2279
25 ก.ย.58
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 18/111/2558
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2278
25 ก.ย.58
กำชับเจ้าหน้าที่เร่งรัดรายงานแบบตรวจสอบสถานภาพ
การขออนุญาตใช้พื้นที่ของโครงการชลประทานขนาดเล็กที่มีแบบ
ก่อสร้าง ครั้งที่ 3

9
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และ
ผคส.10
เพื่อเร่งรัดการรายงานและ
จัดส่งแบบตรวจสอบฯ
ให้ส่วนแผนงาน
ภายในวันที่ 9 ต.ค.58
ผผง.ชป.10
2277
25 ก.ย.58
รายละเอียดเงินพนักงานราชการเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 25 ก.ย.58
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 ปส.ชป.10 และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2276
25 ก.ย.58
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น
กรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2558
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
หากประสงค์เสนอชื่อข้าราชการ
และลูกจ้างประจำในสังกัด
ให้ส่งรายชื่อพร้อผลงาน
ที่งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 9 ต.ค.58
บส.ชป.10
2275
25 ก.ย.58
ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF ปี พ.ศ.2559-2563 และจัดส่งเสนอ
คำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2560
19
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
พร้อมส่ง ผง.ชป.10
ภายในวันที่ 6 ต.ค.58
ผผง.ชป.10
2274
25 ก.ย.58
แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษา รุ่นที่ 13-20
19
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง ผคป.ลพบุรี สระบุรี
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ บส.ชป.10 เสนอ
บส.ชป.10
2273
24 ก.ย.58
นายสมชาย เถาปฐม ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2272
24 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะ
กรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2271
24 ก.ย.58
แจ้งการปิดอาคารเอนกประสงค์
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2270
24 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโครงการชลประทานขนาดเล็ก
และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
(Download สำรวจข้อมูลฯ)
2
ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ฟังคำชี้แจง
ในวันศุกร์ที่ 25 ก.ย.58
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
สำนักงานชลประทานที่ 10
ผผง.ชป.10
2269
24 ก.ย.58
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่สองของปี 2558
9
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2268
24 ก.ย.58
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ค่าแรง
ชั่วคราว เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 24 ก.ย.58
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2267
24 ก.ย.58
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

(Download หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ)
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและถือปฏิบัติิ
ให้ตรงตามเวลาและหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
ส่งที่งานบริหารบุคคล และสวัสดิการ
สำนักงานชลประทานที่ 10
ภายในวันที่ 1 ต.ค.58
บส.ชป.10
2266
24 ก.ย.58
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2265
23 ก.ย.58
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
2264
23 ก.ย.58
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมชี้แจงการทำความเข้าใจกับเกษตรกร
เรื่องสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2558/59 ของลุ่มน้ำเจ้าพระยา
3
ผจบ.ชป.10 ผคบ. และ
ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ก.ย.58
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14
อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ
กรมชลประทาน
ธก.ชป.10
2263
23 ก.ย.58
ขออภินันทนาการหนังสือรวม เรื่อง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างช่วย
พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาชาติ"
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2262
23 ก.ย.58
ขอส่งมอบ "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน"
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2261
23 ก.ย.58
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่พักน้ำและ
ถังเก็บน้ำด้านภัยแล้ง ณ วัดสีมาพัฒนาราม
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2260
23 ก.ย.58
ขอช่วยประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
ขอวัดปรินายก วรวิหาร
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2259
23 ก.ย.58
ขอความร่วมมือสนับสนุนในการสั่งซื้อ "ดอกแก้วกัลยา"
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2258
23 ก.ย.58
ขอรับการสนับสนุนโครงการประดู่แดงเพื่อตำรวจผู้เสียสละ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2257
23 ก.ย.58
ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน ไตรมาส 2 และ 3
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2256
23 ก.ย.58
รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ "มอบรางวัลองค์กรที่มีความ
เป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
งบ.ชป.10 และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2255
23 ก.ย.58
การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
7
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
รวบรวมส่ง ผจบ.ชป.10
ภายในวันที่ 19 ต.ค.58
ผจบ.ชป.10
2254
23 ก.ย.58
การรับของที่ระลึกข้าราชการครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
2
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
ผคบ.บางบาล โคกกะเทียม ป่าสักใต้
นครหลวง และ ผคส.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2253
22 ก.ย.58
ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558
22
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
สจด.ลพบุรี สระบุรี และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2252
22 ก.ย.58
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ (เพิ่มเติม)
4
ผคป.เพชรบูรณ์ ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้ มโนรมย์ มหาราช
ป่าสักชลสิทธิ์ และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2251
22 ก.ย.58
การติดตามรายงานคุณภาพน้ำชลประทาน ตามมาตรา 8 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1
2
ผคบ.โคกกะเทียม ป่าสักใต้ เิิริงราง
และ ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2250
22 ก.ย.58
รายงานความก้าวหน้าผลระบบติดตาม Online (Download เอกสาร)
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
2249
22 ก.ย.58
ขอแจ้งการเสียชีวิตของข้าราชการ นายสุรศักดิ์ ตรีถูกแบบ
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2248
22 ก.ย.58
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 2
(1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

(Download เอกสารประกอบ)
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติิ
ให้ตรงตามเวลาและหลักเกณฑ์
ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
2247
22 ก.ย.58
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ
8
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2246
22 ก.ย.58
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 33/2558
แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ ปี 2558/2559
3
ผชช.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2245
22 ก.ย.58
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่มีต่อการให้บริการของกองพัสดุ
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถาม Online
ต่อไป
ธก.ชป.10
2244
22 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก ตั้งแต่
เริ่มต้น จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(Download ข้อมูลฯ)
1
ผคป.ทุกโครงการ สชป.10
เพื่อดำเนินการตามบันทึก
ของ ผผง.ชป.10
ผผง.ชป.10
2243
22 ก.ย.58
ขอรูปภาพเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
1
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯทุกโครงการฯ
เพื่อดำเนินการส่งรูปภาพ
ได้ที่งานการเงินและบัญชี
ภายในวันที่ 24 ก.ย.58
งบ.ชป.10
2242
22 ก.ย.58
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ทุกแหล่งงบประมาณ)
24
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2241
22 ก.ย.58
ขอเชิญร่วมโครงการสมุนไพรเพื่อสุขภาพ หลักสูตร "โรคที่พบบ่อย
ในชีวิตประจำวันกับสมุนไพรไทย"
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบ หากสนใจเข้าร่วมฟัง
บรรยายกรุณาแจ้งรายชื่อ
ส่ง บส.ชป.10
ภายในวันที่ 30 ก.ย.58
บส.ชป.10
2240
22 ก.ย.58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในคราว
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2239
22 ก.ย.58
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2238
22 ก.ย.58
แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ของคณะกรรมการติดตามเร่งรัด
การใช้จ่ายงบประมาณ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามมาตรการที่กำหนด
ธก.ชป.10
2237
22 ก.ย.58
ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2236
22 ก.ย.58
การจัดทำคำสั่งมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการบริหาร
ส่วนกลางที่ปฏิบัติงานประจำในจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่า ราชการจังหวัด
2
ผอ.ในเขตจังหวัดลพบุรี
เพื่อทราบและดำเนินการ
ภายในวันที่ 22 ก.ย.58
ธก.ชป.10
2235
22 ก.ย.58
ขั้นตอนการขอโครงการงานจัดรูปที่ดินและงานจัดระบบน้ำเพื่อ
เกษตรกรรม
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2234
22 ก.ย.58
มารดาของ นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย ที่ปรึกษาฯ ด้าน ก่อสร้าง
ถึงแก่กรรม
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2233
22 ก.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง "อนาคตชาวนา? กับการทำนาแบบใช้น้ำน้อย
8
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2232
22 ก.ย.58
ขอให้แจ้งเวียนตำแหน่งว่าง (นายช่างเครื่องกล)
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2231
21 ก.ย.58
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การพัฒนากระบวนการและขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
17
ผอ.ทุกโครงการ ฝบท.ชป.10 และ
งบ.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ
ตามที่แนบ
บส.ชป.10
2230
21 ก.ย.58
ขอข้อมูลประกาศขอบเขตอ่างเก็บน้ำ
1
ผคป.ลพบุรี และ ผคบ. ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2229
21 ก.ย.58
ประชาสัมพันธ์ภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2228
21 ก.ย.58
การมอบหมายงานจากการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ 5/2558
15
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2227
21 ก.ย.58
การเตรียมความพร้อมปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2226
21 ก.ย.58
การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
17
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2225
21 ก.ย.58
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โชา นายกรัฐมนตรี
ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2224
21 ก.ย.58
ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมา
บริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาและไม่ต้อง
เข้าหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี สำหรับเดือนกันยายน 2558
16
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2223
21 ก.ย.58
ขอเชิญประชุมประชาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ....
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2222
21 ก.ย.58
บัญชีราคามมาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เพิ่มเติม
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2221
21 ก.ย.58
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
ตั้งผู้ทำแผน
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2220
21 ก.ย.58
ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ชัก และแสดงธงชาติใน
ราชอาณาจักร
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2219
21 ก.ย.58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2218
21 ก.ย.58
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 2 ( 1 เมษายน
2558 -30 กันยายน 2558) ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558

(Download เอกสาร)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตรงตามเวลาและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
บส.ชป.10
2217
21 ก.ย.58
ขอความก้าวหน้าการจัดทำหนังสืออนุญาตใช้น้ำชลประทาน
3
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค เริงราง ป่าสักใต้
ผคป.ลพบุรี และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2216
21 ก.ย.58
ขอให้สำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำและจัดทำปฏิทินการรับน้ำเพื่อ
การประปา
1
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2215
21 ก.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชนด้านเกษตร ด้าน
อุตสาหกรรม และการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ ป่าสัก
5
ผจบ.ชป.10 ผคป.สระบุรี
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้
ป่าสักชลสิทธิ์ เริงราง และ
ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ
บส.ชป.10
2214
21 ก.ย.58
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2213
21 ก.ย.58

รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,
ค่าแรงชั่วคราว เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 17,18 ก.ย.58

ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2212
21 ก.ย.58
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 และซักซ้อมความเข้าใจการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
และการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณกรณีมีหนี้ผูกพัน

5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
งบ.ชป.10
2211
21 ก.ย.58
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกันยายน
2558 (ครั้งที่ 9/2558)
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10
ผจก.10 ผบค.5 คก ฝข.คก.5 ฝร.คก.5
ปส.ชป.10 สก.3 สธ. จด.2/3 มด.
สจด.ลพบุรี สระบุรี และ
สจด.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 22 ก.ย.58
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
2210
21 ก.ย.58
ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ตำแหน่ง
พนักงานเครื่องจักรกลของสำนักงานชลประทานที่ 1-17
และสำนักเครื่องจักรกล
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2209
18 ก.ย.58
ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2208
18 ก.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558"
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2207
18 ก.ย.58
ขอให้จัดส่งข้อมลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 11 เดือน (1 ตุลาคม
2557-31 สิงหาคม 2558)
1
ผจบ.ชป.10 ผผง.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
แจ้งผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ
โดยรายงานในภาพรวมสำนักฯ
และโครงการตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันศกร์ที่ 18 ก.ย.58
ธก.ชป.10
2206
18 ก.ย.58
ขอปรับปริมาณการรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก
1
ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2205
17 ก.ย.58
การปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
14
ผคบ. และ ผคป.
(ยกเว้น ผคป.พระนครศรีอยุธยา)
เพื่อโปรดตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2204
17 ก.ย.58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อสั่งการของ รธบ. ข้อ 15
ธก.ชป.10
2203
17 ก.ย.58
ขอส่งแผนความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติสำหรับสำนักงาน
ชลประทาน ปี 2558
(Download แผนบริหารความต่อเนื่อง ฯ)
29
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบแผนความต่ิเนื่อง
ในสภาวะวิกฤติ ตามที่
ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
2202
17 ก.ย.58
การจัดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อสร้างงานอย่างมีคุณภาพ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2200
17 ก.ย.58
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ
ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (รอบ 2)
13
ผคบ.โคกกะเทียม เริงราง ผคป.เพชรบูรณ์สระบุรี และ ผคส.10
เพื่อพิจารณาตอบแบบสอบถาม
ผวศ.ชป.10
2199
17 ก.ย.58
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม
2558 (ฉบับแก้ไข)
10
ผส.ชป.10 ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผคป. ผคบ. ผคส.10
ผสก.10 ผจก.10 ผบค.5 คก ฝข.คก.5
ฝร.คก.5 ปส.ชป.10 สก.3 สธ. ผด.10 สธ.
จด.2/3 มด. สจด.ลพบุรี สระบุรี
พระนครศรีอยุธยา และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
งานธุรการได้รับแจ้งแก้ไข
รายงานการประชุมฯ
ทั้งนี้ได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว
และขอส่งรายงานการประชุม
(ฉบับแก้ไข) ตามเอกสารที่แนบ
ธก.ชป.10
2198
17 ก.ย.58
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้
ผูกพันและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
งบ.ชป.10 และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2197
17 ก.ย.58
ด่วนที่สุด
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณอธิบดี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบขอให้รวบรวมรายชื่อ
พร้อมขนาดเสื้อยืดตามแบบฟอร์ม
ส่งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 17 ก.ย.58
ธก.ชป.10
2196
17 ก.ย.58
แจ้งความสำนักพระราชวัง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2195
17 ก.ย.58
ขอส่งจุลสารข่าวสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 54 ปีที่ 5
ประจำเดือน สิงหาคม 2558
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2194
17 ก.ย.58
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8/2558
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
เร่งรัดดำเนินการต่อไป
ผผง.ชป.10
2193
17 ก.ย.58
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประเภทครุภัณฑ์ และวัสดุ ประจำปี
พ.ศ.2558
1
ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการฯ และ
ผคส.10
เพื่อทราบ
พด.ชป.10
2192
17 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณา
เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2558
16
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2191
17 ก.ย.58
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2190
17 ก.ย.58
การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชน
มพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2189
17 ก.ย.58
ด่วนที่สุด
ขอให้จัดส่งรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) ที่ค้างชำระ
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อตรวจสอบและพิจารณา
เสนอส่ง ผผง.ชป.10
ภายในวันที่ 17 ก.ย.58
(ก่อนเวลา 12.00 น.)
ผผง.ชป.10
2188
16 ก.ย.58
จัดทำปฏิทินภารกิจของหน่วยงาน เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป้นประธานฯ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2187
16 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของกองการเงินและบัญชี
กรมชลประทาน
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2186
16 ก.ย.58
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณอธิบดี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบขอให้รวบรวมรายชื่อ
พร้อมขนาดเสื้อยืดเพื่อใส่ร่วมงาน
ตามแบบตอบรับที่แนบ
ส่งให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 17 ก.ย.58
ธก.ชป.10
2185
16 ก.ย.58
ให้จัดส่งข้อมูลกำหนดตัวชี้วัด และำกำหนดค่าน้ำหนักให้กับ
ข้าราชการในสังกัด
(Download file เอกสาร)
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ

เพื่อพิจารณาจัดส่งข้อมูล
ตัวชี้วัดของข้าราชการในสังกัด
โดยเลือกตัวชี้วัดตาม file ที่แนบ
ส่งให้งานบริหารบุคคลฯ
ภายในวันที่ 25 ก.ย.58

บส.ชป.10
2184
16 ก.ย.58
การปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2183
16 ก.ย.58
ข้อมูลชื่อหน่วยงานและชื่อตำแหน่งของหน่วยงานในสังกัด สชป.10
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2182
15 ก.ย.58
ขอยกเลิกเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือน
กันยายน 2558
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผบค.5 คก.
ฝข.คก.5 และ ฝร.คก.5
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2181
15 ก.ย.58
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผจบ.ชป.10 ผคบ. และ ผคป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2180
15 ก.ย.58
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาต
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2179
15 ก.ย.58
การจัดทำระบบฐานข้อมูลเกษตรกร
4
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2178
15 ก.ย.58
รายละเอียดการดำเนินการขอออกกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำ
ชลประทานเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตาม
มาตรา 8
6
ผจบ.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผผง.ชป.10
2177
15 ก.ย.58
รายงานผลตามผลการประชุมคณะกรรมการตรวจราชการ
กรมชลประทาน ครั้งที่ 2/2558
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2176
15 ก.ย.58
ขอให้จัดทำรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งกรมชลประทานมอบหมาย
ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในใฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
โดยใช้แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ
เมื่อจัดทำเสร็จแล้วบันทึกลงแผ่น CD
ส่งให้งานบริหารบุคคลและสวัสดิการ
สำนักงานชลประทานที่ 10
หรือส่งข้อมูลทาง
E-mail : kannika2490@hotmail.co.th
ภายในวันที่ 28 ก.ย.58
บส.ชป.10
2175
15 ก.ย.58
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องพลัง
ขับเคลื่อนชีวิต พลังจิตแห่งความสำเร็จ
5
ผคบ.มโนรมย์ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและดำเนินการ
บส.ชป.10
2174
15 ก.ย.58
ขอแจ้งเวียนรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/ผลสำเร็จของงาน
เพื่อประกอบการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
กรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) วิศวกรชลประทาน
เชี่ยวชาญ (นายสมเจต พานทอง)
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2173
15 ก.ย.58
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพโครงการขุดบ่อน้ำบาดาล ที่พักน้ำ
และถังเก็บน้ำ ต้านภัยแล้ง ณ วัดสีมาพัฒนาราม
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบหากประสงค์
ร่วมบริจาคเงินโปรดโอนเงิน
เข้าบัญชีตามรายละเอียด
ที่ ธก.ชป.10 แจ้งข้างต้น
ธก.ชป.10
2172
15 ก.ย.58
(ยกเลิกหนังสือเวียนเลขที่ 2172)
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกันยายน
2558
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผบค.5 คก.
ฝข.คก.5 และ ฝร.คก.5
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 19 ก.ย.58
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ นารายณ์ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์
คันทรีคลับ อ.โคกกสำโรง จ.ลพบุรี
ธก.ชป.10
2171
15 ก.ย.58
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2170
15 ก.ย.58
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 14

9
ผวศ.ชป.10 และ ผคบ.คลองเพรียว-
เสาไห้
เพื่อแจ้งผู้มีรายชื่อทราบ
และตอบยืนยัน
ส่งให้ บส.ชป.10
ภายในวันที่ 15 ก.ย.58
บส.ชป.10
2169
15 ก.ย.58
การเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
ตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2168
15 ก.ย.58
ขอเปลี่ยนแปลงห้องประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์อัตรากำลัง
ของสายงานบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สายงานเครื่องจักรกล
และสายงานบริหารทั่วไปในสังกัด สชป. 1 -17
1
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและโปรดแจ้ง
ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
บส.ชป.10
2167
14 ก.ย.58
ขอเชิญประชุมชี้แจง รับฟังข้อเสนอแนะและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การศึกษาโครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำ
อำเภอท่าหลวง 6 ตำบล อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
2
ผวศ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี และ
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 18 ก.ย.58
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมอำเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
2166
14 ก.ย.58
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำเข้าบัญชี
ธนาคารในวันที่ 14 ก.ย.58
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2165
14 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัคร
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
16
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2164
14 ก.ย.58
ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปี พ.ศ.2559
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2163
14 ก.ย.58
ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำสาขาห้วยเกาะแก้ว
ครั้งที่ 1/2558
30
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2162
14 ก.ย.58
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 14 กันยายน 2558
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สปช.10
เพื่อแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบ และรับจดหมาย/
เอกสาร/ พัสดุ ได้ที่งานธุรการ
หากไม่มีผู้รับงานธุรการ
จะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2161
14 ก.ย.58
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่ง
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2160
14 ก.ย.58
แจ้งความประสงค์ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทั่วไป
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2159
14 ก.ย.58
แจ้งรายละเอียดการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การเสิรมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลกรฯ และ
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ (เพิ่มเติม)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2158
11 ก.ย.58
ขอทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับมาตรวัดน้ำชำรุด
3
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกะเทียม
และ ผคบ.เริงราง
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2157
11 ก.ย.58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.2556
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2156
11 ก.ย.58
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนตุลาคม 2558
5
ผส.ชป.10 และ บน.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2155
11 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมในการเก็บข้อมูล ในโครงการ
Developing Climate Inclusive Potential Loss and Damage Assessment Methodology for Flood Hazards
2
ผคป.ลพบุรี และ ผคส.10
เพื่อโปรดให้ความร่วมมือ
ในการเก็บข้อมูลโครงการฯ
และมอบหมายให้ นายสิทธิฯ
เข้าร่วมตามกำหนดการด้วย
ผส.ชป.10
2154
11 ก.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการจัดทำแผนการปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ (พื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางและลุ่มน้ำภาค
ตะวันออก)
11
ผคป.เพชรบูรณ์ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2153
11 ก.ย.58
มารดานายมงคล ทองจีน ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งผู้คุ้นเคยทราบ
สำนักงานชลประทานที่ 10
เป็นเจ้าภาพฯในวันอังคารที่
15 ก.ย.58
ผวศ.ชป.10
2152
11 ก.ย.58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตร
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2151
11 ก.ย.58
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2549
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2150
11 ก.ย.58
ด่วนที่สุด
การเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
18
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึกของ ผอ.ผง.ต่อไป
ผผง.ชป.10
2149
10 ก.ย.58
ขอรับการสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำเข้าคลองชัยนาท-
ป่าสัก
1
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ
ผคบ.มโนรมย์
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
2148
10 ก.ย.58
ส่งแบบติดตามผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานรักษา
ความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
7
ผชช.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผคป.ลพบุรี และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ให้ดำเนินการส่ง ผพบ.บค.
ภายในวันที่ 22 ต.ค.58
บส.ชป.10
2147
10 ก.ย.58
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำ
และพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
2146
10 ก.ย.58
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐ
จัดให้มีการเรี่ยไร หรือให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเรี่ยไร
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2145
10 ก.ย.58
แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2144
10 ก.ย.58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2143
10 ก.ย.58
สั่งการของ รมว.กษ. เมือ 31 สิงหาคม 2558
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2142
10 ก.ย.58
การยกเว้นผ่อนผัน การขอรับความช่วยเหลือกรณีเหตุการณ์
ความไม่สงบ ทางการเมือง (ว 291)
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
2141
10 ก.ย.58
รายชื่อจดหมาย/เอกสาร/พัสดุ รับจากไปรษณีย์โคกกะเทียม
ประจำวันที่ 10 กันยายน 2558
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ สปช.10
เพื่อแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่
ในสังกัดทราบ และรับจดหมาย/
เอกสาร/ พัสดุ ได้ที่งานธุรการ
หากไม่มีผู้รับงานธุรการ
จะส่งคืนที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
2140
10 ก.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
สำนักงานชลประทานที่ 10
2
ผคป.โครงการ
เพื่อทราบและ
แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและ
ดำเนินการส่งแบบยืนยัน
ให้งานบุคคลฯ
ภายในวันที่ 11 ก.ย.58
บส.ชป.10
2139
10 ก.ย.58
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2138
10 ก.ย.58
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2137
10 ก.ย.58
เพิ่มเติม
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
7
ผผง.ชป.10 ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถือปฏิบัติ
ผส.ชป.10
2136
10 ก.ย.58
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม
2558
10
ผส.ชป.10 ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10
ผจก.10 ผบค.5 คก ฝข.คก.5 ฝร.คก.5
ปก.คส.5.1 ฝส.รว.ภาคกลาง ฝด.ผด.10
ฝจม.10 สจด.ลพบุรี สระบุรี
สจด.พระนครศรีอยุธยา และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมนี้
และหากมีการแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันอังคารที่ 15 กย.58
ธก.ชป.10
2135
9 ก.ย.58

ด่วนที่สุด

ขอให้จัดทำแผนการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ท่าน ผส.ชป.10
สั่งการข้างต้นและได้แนบ
ตัวอย่างแบบฟอร์มมาด้วยแล้ว
ผผง.ชป.10
2134
9 ก.ย.58
ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดหาและการจัดทำรายงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผผง.ชป.10
2133
9 ก.ย.58
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ฉบับที่ 16
ปีที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
12
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2132
9 ก.ย.58

รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ
เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 9 ก.ย.58

ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
2131
9 ก.ย.58
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน
ชลประทาน ที่ 10
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป.ลพบุรี
ผคบ.โคกกะเทียม ป่าสักใต้ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย.58
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10 (ชั้น 2)
บส.ชป.10
2130
9 ก.ย.58
ขอให้ส่งประมาณการรายรับค่าชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
2
ผคบ.คลองเพรียว-เสาไห้ ช่องแค
โคกกะเทียม มโนรมย์ ป่าสักใต้
เริงราง ผคป.ลพบุรี และ
ผคป. เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และรวบรวม
ส่งส่วนแผนงาน สชป.10
ภายในวันที่ 25 ก.ย.58
ผจบ.ชป.10
2129
9 ก.ย.58
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ต้านนม
เคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ
ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหาปัยจัยเสี่ยง"
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2128
9 ก.ย.58
ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมชลประทาน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในสำนัก กอง กลุ่ม ศูนย์ หรือหน่วยงาน
ที่เทียบเท่ากอง
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2127
9 ก.ย.58
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อเตรียมเสนอแผนงานผลผลิตที่ 3 การ
สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดทำ
คำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2560
5
ผคป.เขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2126
9 ก.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "International
Geosciences Programme (IGCP) Project 589" และขอความ
อนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2125
9 ก.ย.58
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศ ครั้งที่ 2/2558
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2124
9 ก.ย.58
ขอให้จัดส่งรายงานการควบคุมภายในของปีงบประมาณ พ.ศ.2558
สำหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน2558 )
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการจัดส่งรายงาน
ตามบันทึกกองการเงินฯ ให้ สชป.10
ภายในวันที่ 28 ก.ย.58
ธก.ชป.10
2123
9 ก.ย.58
ขอเชิญร่วมกิจกรรม สะอาดนอก - สะอาดใน ร่วมใจปฏิบัติบูชา
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเชิญผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ธก.ชป.10
2122
9 ก.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม KM Best Practice
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพรียง
ผจบ.ชป.10
2121
9 ก.ย.58
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1
ผคบ.มโนรมย์ มหาราช และ
ผคบ.เริงราง
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2120
9 ก.ย.58
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
2
ผผง.ชป.10 ผคบ. ผคป.ทุกโครงการ
ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถือปฏิบัติ
ผส.ชป.10
2119
8 ก.ย.58
ซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานประจำเดือน
6
ฝบท.ชป.10 และ ผคป.โครงการ
เพื่อทราบและแจ้งหน่วยเบิกจ่าย
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
งบ.ชป.10
2118
8 ก.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์ แผนงาน
โครงการและกิจกรรมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
8
ผผง.ชป.10 ผจบ.ชป.10 และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อประสานกับกลุ่มเงินทุนฯ
เป้าหมายให้
ผส./ผอ.ส่วน/ผอ.โครงการ
ผู้ใดเข้าร่วมประชุมบ้าง
บส.ชป.10
2117
8 ก.ย.58
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2116
8 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โครงการ Lanna
Wellness (Toward Aging Society)
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2115
8 ก.ย.58
สรุปแถลงการณ์ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2114
8 ก.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย
มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน
กลุ่มเรื่องโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2113
8 ก.ย.58
ขอเชิญร่วมออกร้านแสดงสินค้า ของดีชายแดนใต้
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2112
8 ก.ย.58
รายงานความก้าวหน้าผลระบบติดตาม (Online)
(Download รายงานความก้าวหน้าระบบติดตาม)
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ภายในวันที่ 30 ก.ย.58
ผผง.ชป.10
2111
8 ก.ย.58
แจ้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
8
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
2110
8 ก.ย.58
นางสนุ่น นิลรัตน์ มารดานายประพันธ์ นิลรัตน์ ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2109
8 ก.ย.58
สรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ "ก้าวใหม่ ก้าวไกล ก้าวที่ปลอดภัย
ก้าวไปกับ แผน ปภ. ชาติ"
29
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
2108
7 ก.ย.58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป)
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2107
7 ก.ย.58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2106
7 ก.ย.58
การขอยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2105
7 ก.ย.58
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2104
7 ก.ย.58
ประกาศยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2103
7 ก.ย.58
ด่วนที่สุด
ขอให้จัดส่งข้อมูลเรื่องน้ำ และพื้นที่คาดการณ์เพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง 2558/59
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ทั้งนี้ขอให้จัดส่ง
ให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ สชป.10
รวบรมสรุปภายในวันที่ 8 ก.ย.58
ก่อนเวลา 10.00 น.
ผจบ.ชป.10
2102
7 ก.ย.58
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำป่าสัก ครั้งที่ 2/2558
3
ผบร.ชป.10 ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี
สระบุรี และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ธก.ชป.10
2101
7 ก.ย.58
เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
ชลประทาน(มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง)
2
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
และ ผคบ.ป่าสักใต้
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ตามที่ กผง.
แจ้งข้างต้น
ผผง.ชป.10
2100
7 ก.ย.58
การประเมินสถานการณ์พื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2558 ในเขตลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา
4
ผคบ.
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
2099
7 ก.ย.58
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราช
บัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558
3
ผคป.ลพบุรี ผคบ.ช่องแค โคกกะเทียม
มหาราช และ ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
2098
7 ก.ย.58
การกำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุโครงการฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2097
7 ก.ย.58
รายงานผลการตรวจสอบประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์
และผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2096
7 ก.ย.58
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ
2558 (รอบที่ 2)
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและนำข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ธก.ชป.10
2095
7 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนโครงการ "ประดับธงใน
ดวงใจ"
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
และ ผคส.10
เพื่อดำเนินการ
ประดับธงในดวงใจ
ตามหนังสือของจังหวัด
ปท.ชป.10
2094
4 ก.ย.58
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
(Placement test)
7
ผคป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี และ
ผคบ.บางบาล
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2093
4 ก.ย.58
ขอให้ประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำ
อื่น ๆ ในเขตชลประทาน
2
ผคบ. และ ผคป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามที่ ผจบ.ชป.10 เสนอ
พร้อมส่งภายในวันที่ 9 ก.ย.58
ผจบ.ชป.10
2092
4 ก.ย.58
สั่งการของ รมว. กษ. เมื่อ 31 ส.ค.58
1
ผอ.ทุกโครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2091
4 ก.ย.58
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ค่าแรง
เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 4.ก.ย.58
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2090
4 ก.ย.58
ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมกับ JIID
1
ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2089
4 ก.ย.58
ขอมอบหนังสือ "หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่า
สนใจเล่ม 7"
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2088
4 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ตั๋วข้าราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2087
4 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ปท.ชป.10
2086
4 ก.ย.58
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานชลประทาน
ที่ 10
2
ผชช.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผผง.ชป.10 ผคป. ผคบ. ผคส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2085
4 ก.ย.58
เชิญประชุมกับ JIID
1
ผคบ.โคกกะเทียม
เพื่อโปรดประสานตัวแทนกลุ่มฯ
และเตรียมความพร้อมฯ
บส.ชป.10
2084
4 ก.ย.58
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ประจำเดือนสิงหาคม 2558
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2083
4 ก.ย.58
โครงการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2082
4 ก.ย.58
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม 2558
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2081
4 ก.ย.58
แจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนสิงหาคม 2558
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
2080
4 ก.ย.58
คณะเจ้าหน้าที่จากศรีลังกาเข้าเยี่ยมชมเขื่อนและฟังการบรรยาย
3
ผคบ.ป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2079
4 ก.ย.58
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ทุกแหล่งงบประมาณ)
11
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
สำเนา ผชช.ชป.10 ผจบ.ชป.10
ผผง.ชป.10 และ ผวศ.ชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัดฯ
และติดตามด้วย
ผผง.ชป.10
2078
3 ก.ย.58

รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ค่าแรง
ชั่วคราว เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 3 ก.ย.58

ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
งบ.ชป.10
2077
3 ก.ย.58
สรุปผลการ่วมสัมมนาเชิงวิชาการ "ก้าวใหม่ ก้าวไกล
ก้าวที่ปลอดภัย ก้าวไปกับแผน ปภ.ชาติ"
25
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2076
3 ก.ย.58
การสร้างวัตกรรม นา/ไร่ แบบขั้นบันได บริเวณพื้นที่ต่าง ๆ
ที่โผล่พ้นน้ำ ในเขื่อนเก็บน้ำเพื่อศึกษาและพัฒนา การบริหาร
จัดการน้ำแบบบูรณาการทวีผลองค์รวม
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2075
3 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษา
ระดับปริญญาโท
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2074
3 ก.ย.58
การสนับสนุนการให้สิทธิพิเศษแก่กลุ่มอาชีพในการสั่งซื้อสั่งจ้าง
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพไว้ใช้ในราชการ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2073
3 ก.ย.58
การจัดทำรายงานคุณภาพน้ำชลประทาน ตามมาตรา 8 ประจำปี
งบประมาณ 2558
1
ผคบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม
เริงราง ป่าสักใต้ คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำรูปเล่มรายงานสรุป
ประจำปี 2558
ผจบ.ชป.10
2072
3 ก.ย.58
ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญ
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
9
ผชช.ชป.10 ผคป.เพชรบูณ์ ลพบุรี
ผคบ.ป่าสักใต้ บางบาล โคกกะเทียม
คลองเพรียว-เสาไห้ เริงราง
มโนรมย์ ผคส.10 ธก.ชป.10
และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2071
3 ก.ย.58
ด่วนที่สุด
สรุปความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
7
ผคบ.ป่าสักใต้ คลองเพรียว-เสาไห้
ผคป.เพชรบูรณ์ และ
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเร่งรัดดำเนิน
งานตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผง.ชป.10
2070
2 ก.ย.58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2069
2 ก.ย.58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2068
2 ก.ย.58
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ งบ.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2067
2 ก.ย.58
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2066
2 ก.ย.58
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดสิงห์บุรี
5
ผคป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมประชุมที่
จ.พระนครศรีอยุธยา
ธก.ชป.10
2065
2 ก.ย.58
นายดี ชนะมารจันโท บิดานายอุทัย ชนะมารจันโท ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2064
2 ก.ย.58
ขอวาระการประชุมผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 10
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
เสนอวาระการประชุม
ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 8 ก.ย.58
ก่อนเวลา 12.00 น.
ธก.ชป.10
2063
2 ก.ย.58
บิดาของนายชัยพร ธรรมภักดี ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2062
2 ก.ย.58
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ครั้งที่ 10/2558
2
ผชช.ชป.10 ฝบท.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผคบ. ผคป. ผคส.ในเขต สชป.10 และ
ผง.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 9 ก.ย.58 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ชลประทานที่ 10 (ชั้น 2)
ผผง.ชป.10
2061
2 ก.ย.58
ด่วน
รายงานความก้าวหน้าผลระบบติดตาม Online

(Download รายงานความก้าวหน้าระบบติดตาม)
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อเร่งรัดดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ผผง.ชป.10
2060
2 ก.ย.58
ด่วนที่สุด
มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
17
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ สชป.10
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอ
ภายในวันที่ 2 ก.ย.58
ผผง.ชป.10
2059
2 ก.ย.58
เร่งรัดดำเนินการตามแผนงานในปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2558 และ
งบประมาณเพิ่มเติม (งบกลางและเงินกู้)
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามที่ ผผง.ชป.10 เสนอด้วย
และเร่งรัดในส่วนที่ล่าช้าด่วน
ผผง.ชป.10
2058
2 ก.ย.58
แนวทางดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ สชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่กองแผนงานกำหนด
ผผง.ชป.10
2057
2 ก.ย.58
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม
เคลื่อนที่สำหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระ
เกียรติฯ ในรายการพิเศษ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ค้นหา
ปัจจัยเสี่ยง"
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบหากประสงค์ร่วมบริจาค
โปรดแจ้งกับผู้จัดโดยตรง
ธก.ชป.10
2056
2 ก.ย.58
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
2
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
2055
2 ก.ย.58
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสำหรับป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมภู
2
ผคป.เพชรบูรณ์
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 10 ก.ย.58 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2
ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
ธก.ชป.10
2054
1 ก.ย.58
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 2 ปีที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2053
1 ก.ย.58
ขอข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัทพ์กรมชลประทาน ประจำปี
พ.ศ.2559
(Download เอกสาร)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อโปรดตรวจสอบข้อมูล
ตามไฟล์เอกสารที่แนบ
สำหรับผู้บริหารขอไฟล์รูปภาพ
ในชุดเครื่องแบบปกติขาว
ส่งให้ ปท.ชป.10 ทาง
E-mail : supunsa1054 @gmail.com
ภายในวันที่ 23 ก.ย.58
ปท.ชป.10
2052
1 ก.ย.58
ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคคล
หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2558
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2051
1 ก.ย.58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราช
บัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ.2556
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
2050
1 ก.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บส.ชป.10
2049
1 ก.ย.58
หารือมาตรการบริหารจัดการน้ำและจัดการพื้นที่เพาะปลูก
ข้าวนาปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วงวันที่ 20 สิงหาคม 2558
ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558
5
ผคบ. และ ผคป.เขต สชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
2048
1 ก.ย.58
ขอให้จัดส่งแผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืช
ฤดูแล้ง ปี 2558/59
10
ผคบ. ผคป. และ บน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10