ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0964
30 เม.ย.58
ขอเชิญประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนพฤษภาคม
2558 (ครั้งที่ 5/2558)
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจก.10
ผบค.5 คก. ฝข.คก.5 ฝร.คก.5
ปก.คส.5.1 ฝส.รว.ภาคกลาง ฝด.ผด.10 ฝจม.10 สจด.ลพบุรี สจด.สระบุรี
สจด.พระนครศรีอยุธยา
และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0963
30 เม.ย.58
การเผยแพร่แอพพลิเคชั่น wmsc แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.
ผคส.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0962
30 เม.ย.58
ขอให้สำรวจครุภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
7
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการสรุปครุภัณฑ์
เดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
และจัดส่งภายในวันที่ 15 พ.ค.58
ผจบ.ชป.10
0961
30 เม.ย.58
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "Essential Eames ต้นแบบงานดีไซน์แห่ง
ศตวรรษที่ 20"
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.
ผคส.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0960
30 เม.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.
ผคส.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0959
30 เม.ย.58
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐ
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.
ผคส.10 และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0958
30 เม.ย.58
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับมติคณะกรรมการรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคบ. ผคป.
ผคส.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0957
30 เม.ย.58
บิดาของนายอนันต์ศักดิ์ แย้มชื่น ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0956
30 เม.ย.58
ส่งแบบติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐระดับต้น รุ่นที่ 1
3
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0955
29 เม.ย.58
รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ประจำเดือนเมษายน 2558 (ครั้งที่ 4/2558)
11
ผส.ชป.10 ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผคป. ผคบ. ผคส.10 ผสก.10 ผจก.10 ผบค.5 คก. ฝข.คก.5 ฝร.คก.5 ปก.คส.5.1 ฝส.รว.ภาคกลาง
ฝด.ผด.10 ฝจม.10 สจด.ลพบุรี
สจด.สระบุรี สจด.พระนครศรีอยุธยา
และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
หากมีการแก้ไขโปรดแจ้ง
งานธุรการ สชป.10
ภายในวันศุกร์ที่ 1 พ.ค.58
ธก.ชป.10
0954
29 เม.ย.58
ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
10
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0953
29 เม.ย.58
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานราชการในสังกัดเพื่อเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558 (เพิ่มเติม)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0952
29 เม.ย.58
ขอส่งข้อมูลการตรวจวัดปริมาณน้ำในพื้นที่ สชป.10 ฝั่งตะวันออก
แม่น้ำเจ้าพระยา
2
ผคบ.ป่าสักใต้ และ ฝจน.ชป.10
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0951
29 เม.ย.58
การแจ้งรายชื่อกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานเพื่อออกใบทะเบียน
เพิ่มเติม
3
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0950
29 เม.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN Form ครั้งที่ 10
เรื่อง "อาเชียนไทย และ มหาอำนาจในยุคแห่งการปฏิรูป"
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0949
29 เม.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง "มติด้านสิ่ง
แวดล้อมในความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (TPP) และความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป"
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ.
ผคส.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0948
29 เม.ย.58
การเผยแพร่ข้อมูลเจตนารมณ์ร่างรัฐธรรมนูญ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผคป. ผคบ. และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0947
29 เม.ย.58
คำสั่งกรมฯที่ ข 18/49/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติ
ราชการด้านการบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี (ขอแก้ไข)
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0946
29 เม.ย.58
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจำเดือนมีนาคม 2558
38
ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผบร.ชป.10 ผปก.ชป.10 ผคก.ชป.10 ฝจน.ชป.10
ฝบท.ชป.10 บง.ชป.10 และ ปส.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0945
29 เม.ย.58
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจำเดือนมีนาคม 2558
12
ผจบ.ชป.10 ผคก.ชป.10 และ ฝงจ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0944
29 เม.ย.58
ขอแจ้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ประจำเดือนเมษายน 2558
7
หน้าห้อง ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 และ ฝงจ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0943
29 เม.ย.58
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการบริหาร
งานรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
18
ผวศ.ชป.10 ผจบ.ชป.10 ผคป.ลพบุรี
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0942
29 เม.ย.58
ติดตามรายงานการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน ประจำปีบัญชี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2
4
ผคป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผคบ.บางบาล
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ภายในวันที่ 30 เม.ย.58
ผจบ.ชป.10
0941
29 เม.ย.58
การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
ยกเว้น ผจบ.ชป.10 ผคบ.มหาราช
นครหลวง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผคส.10
เพื่อพิจารณา
ผจบ.ชป.10
0940
29 เม.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม CoP เพื่อสร้างและแสวงหาความรู้ "การจัดทำประมาณการและราคากลาง
1
ผอ.ทุกโครงการในเขต สชป.10
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 12 พ.ค.58
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักงานชลประทานที่ 10
ผจบ.ชป.10
0939
29 เม.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม CoP เพื่อสร้างและแสวงหาความรู้
"การจัดทำเอกสารประกอบคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
1
ผอ.ทุกโครงการในเขต สชป.10
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค.58
ณ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ
สำนักงานชลประทานที่ 10
ผจบ.ชป.10
0938
29 เม.ย.58
คำสั่งกรมฯ ที่ ช 18/48/2558 และ ข 18/49/2558
เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคล
แทนอธิบดี
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0937
29 เม.ย.58
การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปี 2558
1
ผคบ. ผคป. และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
พด.ชป.10
0936
29 เม.ย.58
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 28 เม.ย.58
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0935
28 เม.ย.58
แนวทางในการบริหารจัดการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่
4
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ผจบ.ชป.10
0934
28 เม.ย.58
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

7
ผคป. ผคบ และ ฝจน.ชป.10
เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล
และส่งผลภายในกำหนด
ผจบ.ชป.10
0933
28 เม.ย.58
รายงานผลการดำเนินงานกองการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ
2557
(Download ไฟล์เอกสารแนบจำนวน 70 แผ่น)
1
ผชช.ชป.10 ผคป. ผคบ. ผคส.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0932
28 เม.ย.58

สรุปผลคะแนนการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และฝ่ายส่งน้ำ
และ
บำรุงรักษา ระดับสำนักฯ ประจำปี 2559

10
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0931
28 เม.ย.58
สรุปผลการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น ระดับสำนักฯ
ประจำปี 2559
13
ผคบ. และ ผคป.
เพื่อทราบ
ผจบ.ชป.10
0930
28 เม.ย.58
ขอแจ้งผลการปรับแผนการปฏิบัติงาน ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
42
ผอ.โครงการ และ บง.ชป.10
ยกเว้น ผคบ.โคกกะเทียม บางบาล
และ ผคป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผจบ.ชป.10
0929
28 เม.ย.58
เชิญร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน
1
ผวศ.ชป.10 และ ผอ.คป.ลพบุรี
เพื่อเป็นตัวแทนร่วมชี้แจง
ในรายการด้วย
ธก.ชป.10
0928
28 เม.ย.58
ขอให้ส่งเอกสารรูปเล่มการประเมินฯ โครงการฯ/ฝสบ.
1
ผคป. และ ผคบ
เพื่อทราบ
และพิจารณาดำเนินการ
ผจบ.ชป.10
0927
28 เม.ย.58
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Phylogenetics Tree Reconstrution รุ่นที่ 5

4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0926
28 เม.ย.58
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การใช้สถิติสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 3"
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0925
27 เม.ย.58
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผอ.คป. และ ผอ.คบ.
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำ
และพิจารณาดำเนินการ
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0924
27 เม.ย.58
ขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า 1 ระดับ) ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ติดตามผลการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านบริหารการจัดการ
น้ำระดับ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 5 - 8
34
ผอ.คป.เพชรบูรณ์ ผอ.คบ.นครหลวง
และ ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0923
27 เม.ย.58
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2558 รายสัปดาห์
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ฝงจ.ชป.10
0922
27 เม.ย.58
แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ฝงจ.ชป.10
0921
27 เม.ย.58
ขอส่งประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0920
27 เม.ย.58
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 1"
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0919
27 เม.ย.58
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 9 ปีที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2558
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0918
27 เม.ย.58
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0917
27 เม.ย.58
นิทรรศการ International Oatari Agricultural Exhibition ครั้งที่ 4
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0916
27 เม.ย.58
ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0915
27 เม.ย.58
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.2556
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0914
27 เม.ย.58
แนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 เพิ่มเติม
2
ผอ.คบ. ผอ.คป. ผอ.คส.ชป.10
ผบร.ชป.10 ผปก.ชป.10 และ
ผคก.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ธก.ชป.10
0913
27 เม.ย.58
ขอเชิญประชุมทีมงานเครือข่ายในการติดตามข้อมูลและประสานงาน
การจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2558
3
ผอ.ส่วน ผคบ.มหาราช ผคป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 29 เม.ย.58
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ผจบ.ชป.10
0912
27 เม.ย.58
ขอเชิญประชุมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี 2558
1
ผคป. และ ผคบ.
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 28 เม.ย.58
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ผจบ.ชป.10
0911
27 เม.ย.58
ขอเชิญประชุมหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ในสายงานบริหารทั่วไป
2
ผคป. ผคบ.ในเขต สชป.10 ผคส.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เม.ย.58
เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0910
27 เม.ย.58
ขอให้จัดส่งมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0909
27 เม.ย.58
ขอให้จัดส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ค่าครุภัณฑ์ ที่ได้รับจากเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0908
27 เม.ย.58
ขอให้จัดส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0907
27 เม.ย.58
ขอให้จัดส่งข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
7
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0906
27 เม.ย.58
ขอให้จัดส่งรายงานข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0905
27 เม.ย.58
รายละเอียดเงินพนักงานราชการเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 27 เม.ย.58
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ปก.คส.5.1 ฝบท.ชป.10 และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0904
24 เม.ย.58
เชิญชวนสมัครเข้ารับการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
จากผู้ทรงคุณวุฒ
20
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0903
24 เม.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ซัมเมอร์แคมป์ต่างประเทศ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0902
24 เม.ย.58
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการให้บริการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0901
24 เม.ย.58
ขอเชิญสมทบทุนมูลนิธิในโอกาสจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกงาน
ฉลองครบ 100 ปี ชาตกาลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญ
ของโลกในปี 2558
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0900
24 เม.ย.58
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : แสดงรายการตามหน่วยงาน
ระดับสำนักฯ
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผส.ชป.10
0899
24 เม.ย.58
การบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (Download ข้อมูลระบบติดตามฯ)
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.ดครงการ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
การบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม
Online ตามตัวชี้วัด ชป.29.1
ผปก.ชป.10
0898
24 เม.ย.58
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียน
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0897
24 เม.ย.58
การรับโอนข้าราชการของกรมอนามัย
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0896
24 เม.ย.58
คำสั่งแก้ไขให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
และคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
เพิ่มเติม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0895
24 เม.ย.58
ขอให้แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สบค.สัญจร
ครั้งที่ 4
15
ผอ.คป. ผอ.คบ. และ ผอ.คส.ชป.10
เพื่อพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ
การสัมมนาฯ หน่วยงานละ 1 คน
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 28 เม.ย.58
จก.ชป.10
0894
24 เม.ย.58
การจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การปฏิบัติตามระเบียบ
การพัสดุฯ สำหรับ จนท.พัสดุมือใหม่
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0893
24 เม.ย.58
ผลการติดตามสถานการณ์น้ำ
4
ผอ.คป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ
ผอ.คบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0892
24 เม.ย.58
ขอเชิญร่วมบริจาควัสดุอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาจัดทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ขาเทียม
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0891
24 เม.ย.58
ขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ
โภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 9
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0890
24 เม.ย.58
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2558
(ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0889
24 เม.ย.58
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล
ไปฝึกอบรม ในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2558
(ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0888
23 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อย
3
ผอ.คส.ชป.10
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0887
23 เม.ย.58
ขอแจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ
ที่ครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2558
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0886
23 เม.ย.58
สรุปการประชุมเตรียมความพร้อมการเสนอยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำต่อคณะรัฐมนตรี
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0885
23 เม.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0884
23 เม.ย.58
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปีพุทธศักราช 2558
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0883
23 เม.ย.58
แจ้งการโอนเงินงบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
6
ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สระบุรี เพชรบูรณ์ ผอ.คบ.ป่าสักใต้
โคกกะเทียม เริงราง คลองเพรียว-เสาไห้ และ ฝจน.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0882
22 เม.ย.58
สรุปแถลงการณ์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ผ่านรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 และ
27 มีนาคม 2558
15
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0881
22 เม.ย.58
การดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0880
22 เม.ย.58
พันเอกไสว สงวนพงศ์ บิดานางสาวอัญชลี สงวนพงศ์ อดีตผู้อำนวย
การสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลถึงแก่กรรม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0879
22 เม.ย.58
ขอให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ส่งให้สำนักงานฯ
ตามที่ ธก.ชป.10 เสนอ
ส่งให้สำนักฯ
ภายในวันที่ 6 มิ.ย.58
ธก.ชป.10
0878
22 เม.ย.58
การเบิกจ่ายเงิน ช.ค.บ. ผู้รับบำนาญ ประจำเดือนเมษายน 2558
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0877
22 เม.ย.58
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมชลประทาน
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0876
21 เม.ย.58
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรร
พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป
3
ฝบท.ชป.10 ธก.ชป.10 พด.ชป.10
บง.ชป.10 และ ปส.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0875
21 เม.ย.58
ขอเชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สัมภาษณ์)
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.คป.ลพบุรี
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
และเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 22 เม.ย.58
เวลา 09.30 - 12.00 น.
จก.ชป.10
0874
21 เม.ย.58
วิธีการเรียกรายงานลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
21
ผอ.คป.ทุกโครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บง.ชป.10
0873
21 เม.ย.58
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาระดับสำนักงานชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
13
ผอ.คป.เพชรบูรณ์ และ
ผอ.คบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0872
21 เม.ย.58
คำสั่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่ 12/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำเว็บไซต์ ของสำนักงานชลประทานที่ 10
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0871
21 เม.ย.58
"ชลประทานท้องถิ่น" มิติใหม่ ชุมชนแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืน
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0870
21 เม.ย.58
การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการทุนปริญญา
เอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ประจำปี 2558 (รอบ 2)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0869
21 เม.ย.58
การฝึกอบรมหลักสูตร Professional Communication for Officers and
Diplomats
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0868
21 เม.ย.58
ติดตามรายงานการควบคุมภายในเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การชลประทาน พ.ศ.2558
3
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
โดยขอให้จัดส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำฯ
(ฝจน.ชป.10
รวบรวมภายในวันที่ 22 เม.ย.58
ผบร.ชป.10
0867
21 เม.ย.58
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
7
ผอ.คบ.ป่าสักใต้ คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผอ.คบ.มโนรมย์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0866
20 เม.ย.58
สรุปความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2558 รายสัปดาห์
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0865
20 เม.ย.58
พันเอกไสว สงวนพงศ์ บิดานางสาวอัญชลี สงวนพงศ์ อดีตผู้อำนวย
การสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลถึงแก่กรรม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0864
20 เม.ย.58
โปรดประชาสัมพันธ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0863
20 เม.ย.58
ส่งระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนภารกิจการจัดการน้ำ
ชลประทานในเขตจัดรูปที่ดินให้โครงการชลประทานหรือโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษา พ.ศ.2558
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0862
20 เม.ย.58
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 18/46/2558
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0861
20 เม.ย.58
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
5
ผส.ชป.10 และ ฝงจ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0860
20 เม.ย.58
ประเด็นการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
(ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2557-31 มกราคม 2558
18
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0859
20 เม.ย.58
ช่องทางการรับแจ้งเรื่องสำหรับชาวต่างประเทศ
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0858
20 เม.ย.58
ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จาก
ผ้าไทย
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0857
20 เม.ย.58
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงิน
ประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายเกียรติกวิน เพิ่มทวีสิ่น) และพิจารณาให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายวรเทพ วัฒนวิเชียร)
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0856
20 เม.ย.58
การรายงานผลการดำเนินเพื่อการประชาสัมพันธ์
9
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ปส.ชป.10
0855
20 เม.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียน
แลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่นที่ 30
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0854
20 เม.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญา
เอก
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0853
20 เม.ย.58
ขอส่งแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำเหรียญกษาปณ์และ
เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0852
20 เม.ย.58
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชา การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยแม่โจ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาแจ้งผู้สนใจทราบ
และพิจารณาเสนอรายชื่อ
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 4 พ.ค.58
จก.ชป.10
0851
20 เม.ย.58
ขอแจ้งสถานที่ในการจัดส่งเอกสารและติดต่อราชการ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0850
16 เม.ย.58
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์
ระบบงาน กระบวนงานสำคัญ จุดวิกฤตตัวชี้วัดและ Service Blueprint
ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน พ.ศ.2558
25
ผปก.ชป.10 และ ผอ.คบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0849
16 เม.ย.58
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดของร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี 2558
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อตรวจสอบเลขสลาก
หากมีเลขถูกสลาก
สามารถดำเนินการตามข้อ 2
ได้โดยตรงหรือฝากให้
งานธุกรการ สชป.10 ดำเนินการ
จก.ชป.10
0848
16 เม.ย.58
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อรับ
ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (เพิ่มเติม)
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0847
16 เม.ย.58
ขอให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบลงทุน (ตาม พรบ.) ประจำปี
งบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 และ 4
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อดำเนินการตามบันทึกของ ผปก.ชป.10 ข้อ 1 และ 2 ต่อไป
ผปก.ชป.10
0846
16 เม.ย.58
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชลประทานที่ปฏิบัติงานในปี
งบประมาณ พ.ศง2558
8
ผอ.คบ. ผอ.คป. และ ฝชน.ชป10
เพื่อทราบ
และพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนทีเ่กี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0845
16 เม.ย.58
นายปิณวงศ์ วัฎฎางกูล อดีตหัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เจ้าเจ็ดบางยี่หน ถึงแก่กรรม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0844
16 เม.ย.58
ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2558
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0843
16 เม.ย.58
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน
ข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคาร ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0842
16 เม.ย.58
อัตราราคางานต่อหน่วย ( Download เอกสารอัตราราคางาน)
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0841
16 เม.ย.58
ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 17
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาส่งข้าราชการ
ทีมีคุณสมบัติตามบันทึก
ผส.บค. ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 20 เม.ย.58
จก.ชป.10
0840
16 เม.ย.58
เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนรัฐบาลมาเลเซียภายใต้ MTCP
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ภายในวันที่ 16 เม.ย.58
จก.ชป.10
0839
16 เม.ย.58
วารสารข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานชลประทานที่ 10 ปีที่ 2 ฉบับที่ 11
ประจำเดือนมีนาคม 2558
(Download วารสาร)
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ผอ.คส.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ปส.ชป.10
0838
16 เม.ย.58
การปรับปรุงการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามระเบียบ
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของสำนักงบประมาณ
23
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0837
16 เม.ย.58
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0836
16 เม.ย.58
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0835
16 เม.ย.58
ประกาศรายชือ่บุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.2556
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0834
10 เม.ย.58
แนวทางการรายงานผลงานก้าวหน้าของงานจ้างก่อสร้าง และ
การรายงานการตรวจการจ้างของงานจ้างก่อสร้าง
9
ผอ.คป. ผอ.คบ.ผอ.คส.ชป. และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0833
10 เม.ย.58
ขอส่งจุลสารสำนักงานชลประทานที่ 4 ฉบับที่ 49 ปีที่ 5
ประจำเดือน มีนาคม 2558
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0832
10 เม.ย.58
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็ก
ทรอนิกส
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
เพื่อทราบ
0831
10 เม.ย.58
ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0830
10 เม.ย.58
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
3
ผอ.คป.ลพบุรี เพชรบูรณ์
ผอ.คบ.มโนรมย์ โคกกะเทียม เริงราง
คลองเพรียว-เสาไห้ ป่าสักใต้
บง.ชป.10 และ ฝงจ.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0829
10 เม.ย.58
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคล
51
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบทั่วกัน
จก.ชป.10
0828
10 เม.ย.58
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายอนันต์ นนท์ศิริ )
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบ
จก.ชป.10
0827
10 เม.ย.58
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายมนธีร์ พิชัยรัตน์)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบ
จก.ชป.10
0826
10 เม.ย.58
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นางสาวภรัณยา จรูญธนกิจการ)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบ
จก.ชป.10
0825
10 เม.ย.58
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นางสาวดาวบุษญา วรรณอุ่น)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบ
จก.ชป.10
0824
10 เม.ย.58
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายนรุฒน์ เดชศิริ)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบ
จก.ชป.10
0823
10 เม.ย.58
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายชัยณรงค์ ศรีราชา)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบ
จก.ชป.10
0822
10 เม.ย.58
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายกิตติศักดิ์ พิทักษ์วงศ์)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการ
ในสังกัดทราบ
จก.ชป.10
0821
10 เม.ย.58
ขอส่งตัวบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมกลับไปปฏิบัติงาน
9
ผอ.คป.เพชรบูรณ์ ผอ.คบ.โคกกะเทียม
ผอ.คป.ลพบุรี
เพื่อทราบและแจ้งใ้ห้ผู้
เกี่ยวข้องทราบ
จก.ชป.10
0820
10 เม.ย.58
การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
3
ผอ.คป. และ ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบสถานการณ์น้ำ
และพิจารณาดำเินินการ
ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0819
10 เม.ย.58
แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2558
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0818
10 เม.ย.58
ขอแจ้งที่อยู่สำนักงานแห่งใหม่
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0817
10 เม.ย.58
การจัดตั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือกรมกิจการผู้สูงอายุ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0816
10 เม.ย.58
ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0815
10 เม.ย.58
ภาวะสังคมไทยไตรมาสที่มี่ และภาพรวมของปี 2557
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0814
10 เม.ย.58
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการเพิ่มเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "ชลสาร"
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0813
10 เม.ย.58
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบ
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0812
10 เม.ย.58
การประชุมชี้แจงการจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558 (ในส่วนของจังหวัด)
25
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0811
10 เม.ย.58
ขอส่งข้อมูลจุลสารข่าว ฉบับที่ 3 ปีที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2558
17
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0810
10 เม.ย.58
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อศึกษา
ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2558 (รอบ 2)
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0809
10 เม.ย.58
ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0808
9 เม.ย.58
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0807
9 เม.ย.58
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพและพิธีพระราชทานเพลิงศพ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0806
9 เม.ย.58
มารดานายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ถึงแก่กรรม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0805
9 เม.ย.58
มารดาของภรรยานายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผส.สช. ถึงแก่กรรม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0804
9 เม.ย.58
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ครบ
เกษียณอายุราชเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0803
9 เม.ย.58
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งข้าราชการที่ครบ
เกษียณอายุราชเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0802
9 เม.ย.58
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
3
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0801
9 เม.ย.58
การประเมินฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน
ดีเด่น ระดับสำนักฯ ประจำปี พ.ศ.2559
1
ผอ.คป.เพชรบูรณ์ และ ผอ.คบ.โคกกะเทียม
สำเนา คณะกรรมการฯ สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0800
9 เม.ย.58
เสนอชื่อผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ

เพื่อพิจารณาเสนอข้าราชการ
สมัครรับทุนฯ ที่มีคุณสมบัติ
ตามบันทึก ผส.บค.
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 9 เม.ย.58
เวลา 10.00 น.

จก.ชป.10
0799
8 เม.ย.58
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนเขตอำเภอท่าปลากับอำเภอน้ำปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ พ.ศ.2558
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0798
8 เม.ย.58
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักทรัพย
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0797
8 เม.ย.58
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0796
8 เม.ย.58
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0795
8 เม.ย.58
ขอข้อมูลโครงการชลประทานในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
4
ผอ.คบ.ทุกโครงการ และ ฝจน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0794
7 เม.ย.58
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง
(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายเ์พชร กล่อมเกลี้ยง)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0793
7 เม.ย.58
รายงานผลการสอบทานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 -
เดือนพฤศจิกายน 2557
28
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0792
7 เม.ย.58
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำหรับอัญเชิญไปใช้ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0791
7 เม.ย.58
ขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงานราชการในสังกัดเพื่อ
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการทุก
โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณากรอกข้อมูล
ในแบบตรวจสอบคุณสมบัติฯ
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 9 เม.ย.58
จก.ชป.10
0790
7 เม.ย.58
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง
(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายวันชาติ ราชวงค์)
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0789
7 เม.ย.58
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง
(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายสุขสันต์ ศรีบุรินทร์)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0788
7 เม.ย.58
ขอเรียนเชิญร่วมส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 6 และการประชุม
วิชาการนานาชาติวิศวกรรมแหล่งน้ำ ครั้งที่ 3
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0787
7 เม.ย.58
การดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
ยกเว้น ผอ.คบ.นครหลวง เขื่อนป่าสักฯ
และ ผอ.คส.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0786
7 เม.ย.58
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย
ระบบเครือข่ายและระบบบริการฝากไฟล์ผ่านเครือข่าย
กรมชลประทาน (Network File Service : NFS)
9
ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา
ผอ.คบ.มหาราช และ ผอ.คบ.มโนรมย์
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0785
7 เม.ย.58
แผนงานป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ ปี 2558
(ขอรายละเอียดเพิ่มเติม)
1
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0784
7 เม.ย.58
ซ้อมความเข้าใจการรับใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินเป็น
หลักฐานการจ่าย
5
ผอ.ทุกโครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บง.ชป.10
0783
3 เม.ย.58
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัดป่าแดง อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา
3
ผอ.ส่วน และ ฝบท.ชป.10
เพื่อร่วมทำบุญ
ธก.ชป.10
0782
3 เม.ย.58
ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมกลับเข้าปฏิบัติราชการโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
บริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา รุ่นที่ 12
6
ผอ.คป.ลพบุรี ผอ.คบ.ช่องแค
และ ผอ.คบ.โคกกะเทียม
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0781
3 เม.ย.58
คำสั่งกรมฯ ที่ ข 18/2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0780
3 เม.ย.58
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2558
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0779
3 เม.ย.58
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินของส่วนราชการ
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด
ธก.ชป.10
0778
3 เม.ย.58
แนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพร่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 และการจัดทำสัญญา
ค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา ฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัย
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0777
3 เม.ย.58
ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย (RID Happy
Songkran Day)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0776
3 เม.ย.58
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.1
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
0775
3 เม.ย.58
ขอเชิญประชุมหารือการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2558
1
ผวศ.ชป.10 ผบร.ชป.10 ผปก.ชป.10
ผคก.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ร่วมประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าการจัดงาน
ในวันอังคารที่ 7 เม.ย.58
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0774
3 เม.ย.58
รายงานการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบเห็นควรให้
ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ด้านการจัดทำเว็บไซต์และ
สำเนาส่งให้สำนักฯ ทราบ
ปส.ชป.10
0773
2 เม.ย.58
การกำหนดระยะเวลาค้ำประกันในแบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญา)
22
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0772
2 เม.ย.58
ขอความร่่วมมือรณรงค์ลดใช้พลังงานหน้าร้อนเพื่อสนับสนุน
แผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานของประเทศ
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0771
2 เม.ย.58
แก้ไขตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0770
2 เม.ย.58
ซ้อมความเข้าใจการอนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับการซื้อหรือ
การจ้างที่มีวงเงินเกินอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0769
2 เม.ย.58
ขอเชิญส่งโครงการเข้าร่วมประกวด TCA Concrete Practice Award
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0768
2 เม.ย.58
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1
(1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558) ในวันที่ 1 เมษายน 2558
5
ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการโครงการทุกโครงการ
และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
จัดส่งแบบบัญชีพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำตามข้อ 5
อย่างละ 1 ชุด (ต้นฉบับ)
ส่งที่งานการเจ้าหน้าที่ สชป.10
ภายในวันที่ 10 เม.ย.58
จก.ชป.10
0767
2 เม.ย.58
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Facilitator for Change
4
ผวศ.ชป.10 ผอ.คบ.มหาราช ช้องแค
และ ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0766
2 เม.ย.58
ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม 2558 จำนวน 394,503.96 บาท
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0765
2 เม.ย.58
ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม 2558 จำนวน 113,329.47 บาท
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0764
2 เม.ย.58
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและการขอชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการรัฐ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0763
2 เม.ย.58
การชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0762
2 เม.ย.58
การประชาสัมพันธ์และรายงานผลโครงการ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและสามารถ
ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักฯ
หากมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางอื่นขอให้รายงานผลการ
ดำเนินงานพร้อมภาพถ่าย
ส่งให้งานประชาสัมพันธ์
ภายในวันที่ 18 ของทุกเดือน
ปส.ชป.10
0761
1 เม.ย.58
ขอมอบเอกสาร "เริ่มแรกของการปลูกปาล์มงาช้างในไทย (2545)"
และ "ปาล์มงาช้าง"
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0760
1 เม.ย.58
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
1
ผอ.คบ. ผอ.คป. และ ผอ.คส.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 3 เม.ย.58
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ผวศ.ชป.10
0759
1 เม.ย.58
ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10
ประจำเดือนเมษายน 2558
1
ผอ.คป ผอ.คบ. และ ผอ.คส.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ผปก.ชป.10