ม.ค.57
ก.พ.57
มี.ค.57
เม.ย.57
พ.ค.57
มิ.ย.57
ก.ค.57
ส.ค.57
ก.ย.57
ต.ค.57
พ.ย.57
ธ.ค.57

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0228
31 ม.ค.57
ขอแจ้งค่าใช้โทรศัพท์ประจำเดือนธันวาคม 2556
35
ผส.ชป.10 ผวศ.ชป.10 ผบร.ชป.10
ผปก.ชป.10ผคก.ชป.10 ฝบท.ชป.10 บง.ชป.10 และ ปส.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0227
31 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทานที่ 408/2556
เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
87
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0226
31 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์เพิ่มระดับน้ำในแม่น้ำบางขาม
2
ฝจน.คบ.ช่องแค ฝสน.คบ.
บ้านกล้วย
เพื่อทราบและโปรดแจ้ง
นายก อบต. กำนันทั้ง 4 ตำบล
ฝจน.ชป.10
0225
31 ม.ค.57
ขอให้เพิ่มระดับน้ำในคลองชัยนาท - ป่าสัก เพื่อการอุปโภคบริโภค
2
ฝจน.คบ. ช่องแค โคกกะเทียม
มหาราช ฝจน.คป.ลพบุรี
เพื่อทราบและใช้เป็นแนวทาง
ในการประชาสัมพันธ์
การงดเพาะปลูกข้าวนาปรัง
ในเขตโครงการ
ฝจน.ชป.10
0224
31 ม.ค.57
ขอแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
(แบบ ง.241)
3
ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา ฝจม.10
ผบร.ชป.10 และ ฝปก.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ธก.ชป.10
0223
31 ม.ค.57
แจ้งเวียนแก้ไขรายชื่อสมุดบันทึกกรมชลประทาน ปี 2557
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0222
31 ม.ค.57
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้อนแรงในเขตท้องที่กรุงเทพ
มหานคร จ.นนทบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0221
31 ม.ค.57
ขอแจ้งค่าบริการโทรศัพท์ประจำเดือนมกราคม 2557
7
ผวศ.ชป.10 ฝงจ.ชป.10 และ
หน้าห้อง ผส.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0220
30 ม.ค.57
แนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ลุ่มน้ำแม่กลอง ช่วงวันที่
29 ม.ค.57 - 4 ก.พ.57
2
ผอ.คป. และ ผอ.คบ
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0219
30 ม.ค.57
การจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2557
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0218
30 ม.ค.57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.2556
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0217
30 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/13/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0216
30 ม.ค.57
ขอส่งจดหมายข่าวสารสำนักงาน กปร.ฉบับเดือน ธ.ค.56
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0215
30 ม.ค.57
ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานดีเด่นเพื่อมอบโล่รางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2557
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0214
30 ม.ค.57
แนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขตามมาตรา 181
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
15
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0213
30 ม.ค.57
ขอเชิญคณะทำงานจัดทำแผนที่แปลงนาแสดงผลบน Google Earth
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า
1
ผชช.ชป.10 ผอ.คบ. และ
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 5 ก.พ.57
ณ ห้องประชุม สชป.10
เวลา 13.00 น.
ผบร.ชป.10
0212
30 ม.ค.57
ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
(ครั้งที่ 2/2557)
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.คป. ผอ.คบ. ผอ.คส.10 ผสก.10
ผคน.10 ผศป.ที่ 5 ฝข.คก.5
ฝร.คก.5 ฝส.รว.ภาคกลาง
ฝด.ผด.10 ฝจม.10 สจจ.ลพบุรี
สจจ.สระบุรี และ
สจจ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 4 ก.พ.57
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0211
30 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/09/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0210
30 ม.ค.57
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน/ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
พิเศษลงมา
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0209
30 ม.ค.57
เอกสารบทคัดย่อผลการปฏิบัติงานของ นายชาญวิทย์ กัณะยุวะ
เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0208
30 ม.ค.57
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0207
30 ม.ค.57
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0206
30 ม.ค.57
การแก้ไขเพิ่มเติมตัวอย่างประกาศและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อ
และจ้าง
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0205
30 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคล
เพื่อสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พื้นที่สูง
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0204
30 ม.ค.57
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0203
30 ม.ค.57
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต 1 และส่วนกลาง รอบที่ 1/2
4
ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา และ
ผอ.คป.สระบุรี
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ธก.ชป.10
0202
30 ม.ค.57
การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อ
ผู้มีความประสงค์และ
มีคุณสมบัติตามกำหนด
ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 30 ม.ค.57
จก.ชป.10
0201
30 ม.ค.57
ขอให้รายงานความเสียหายที่เกิดจาการชุมนุม
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0200
30 ม.ค.57
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
1
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0199
29 ม.ค.57
ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเลือกตั้ง
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0198
29 ม.ค.57
ขอส่งคำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลองค์การ
ที่ดีของกรมชลประทาน (เพิ่มเติม)
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0197
29 ม.ค.57
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุปี 2557
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบหากมีผู้ประสงค์
ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ขอให้กรอกข้อมูล
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 7 ก.พ.57
จก.ชป.10
0196
29 ม.ค.57
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ตามพระราช
บัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0195
29 ม.ค.57
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา "สร้างพลัง
ความรัก สู่การพัฒนาคนพิการ"
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0194
29 ม.ค.57
ด่วน ขอเชิญประชุม
12
ผอ.คส.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0193
28 ม.ค.57
แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน)
2
ผสก.10.พก ผคก.ชป.10
ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
และ ผอ.คบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0192
28 ม.ค.57
บิดาของนายจีรพล ชลยุทธ์ ข้าราชการบำนาญ สำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0191
28 ม.ค.57
รายละเอียดเงินพนักงานราชการเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 28 ม.ค.57
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.โครงการ ปก.คส.5.1 และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0190
28 ม.ค.57
ขอสนับสนุนหนังสือพรรณไม้พระตำหนักสวนปทุม
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและหากประสงค์
สั่งซื้อหนังสือกรุณาแจ้งจำนวน
พร้อมนำส่งเงินสดที่งานธุรการ
สชป.10 ภายในวันที่ 7 ก.พ.57
ธก.ชป.10
0189
28 ม.ค.57
ขอขอบคุณการนำเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการการประกวดผลงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (RID INNOVATION
2013)
1
ผอ.คบ.ช่องแค คลองเพรียว-เสาไห้
และ ผอ.คป.สระบุรี
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0188
28 ม.ค.57
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และคัดเลือกสถาบัน
2
คณะทำงานฯ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0187
28 ม.ค.57
ขอเชิญเข้าร่วมประกวด "แม่หญิงไทยงามสง่า ด้วยผ้าทอลพบุรี"
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0186
28 ม.ค.57
การติดตามสถานภาพการเพาะปลูกข้าวนาปรัง 2556/57 รายสัปดาห์
7
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0185
28 ม.ค.57
การเรียกเก็บเงินเดือน มกราคม 57 และการโอนเงินคืนสมาชิก
1
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0184
28 ม.ค.57
สรุปสาระสำคัญการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง การเตรียม
ความพร้อมการปฏิบัติราชการปกติ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
วันที่ 24 มกราคม 2557
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0183
28 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 81/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0182
28 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 87/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0181
28 ม.ค.57
ขอเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการ "Hello World เราจะออกแบบอนาคต
กันอย่างไร"
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0180
27 ม.ค.57
ขอส่งวารสารข่าวประชาสัมพันธ์ สชป.6 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
(เดือนมกราคม 2557)
16
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0179
27 ม.ค.57
ขอเชิญโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0178
27 ม.ค.57
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มกราคม 2557
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0177
27 ม.ค.57
ซ้อมความเข้าใจตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็น
ผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0176
27 ม.ค.57
ขอให้เพิ่มระดับน้ำในคลองชัยนาท - ป่าสัก เพื่อการอุปโภคบริโภค
1
ผอ.คบ.มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม เริงราง มหาราช
และ ผอ.คป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0175
27 ม.ค.57
ขอส่งจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0174
27 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน เข้าฝึกงานภาค
ฤดูร้อน
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
หากประสงค์จะรับนิสิต
วิทยาลัยการชลประทาน
เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อน
ขอให้แจ้งจำนวนนิสิต
ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 20 ก.พ.57
จก.ชป.10
0173
27 ม.ค.57
ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งแผนงานค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
12
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0172
27 ม.ค.57
การจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาภัยจากสาธารณภัยระดับ
กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2557
6
ผอ.คป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0171
27 ม.ค.57
ผลการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน
และบุคคลด้านการจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(KM AWARD 2013)
7
ผอ.ส่วน ผอ.ทุกโครงการในสังกัด สชป.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผลการพิจารณาคัดเลือก
ตามโครงการฯ
ผบร.ชป.10
0170
27 ม.ค.57
ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากส่วนกลาง
1
ผอ.คบ.ป่าสักใต้
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0169
27 ม.ค.57
ให้เจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่
ป่าไม้้ของผู้รับอนุญาต
2
ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0168
24 ม.ค.57
ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานระบบติดตามงบประมาณ
1
ผอ.คบ. และ ผอ.คป
เพื่อดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0167
24 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การประกวดสัญลักษณ์และคำขวัญ
รณรงค์ป้องกันการทุจริตตามแนวทางพระพุทธศาสนา
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0166
24 ม.ค.57
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0165
24 ม.ค.57
ขอแจ้งกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหาร
ความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต
4
ผชช.ชป.10 ผปก.ชป.10 และ
ผอ.คบ.นครหลวง
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จก.ชป.10
0164
24 ม.ค.57
ขอเชิญประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เขต 2 รอบที่ 1
4
ผอ.คป.ลพบุรี และ ผอ.คส.ชป.10
เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงในวันที่ 31 ม.ค.57
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี
ธก.ชป.10
0163
24 ม.ค.57
ขอข้อมูลชี้แจงข่าวเรื่อง นครหลวง-ท่าเรือแล้งหนัก
3
ผอ.คบ.มโนรมย์ ช่องแค
โคกกะเทียม เริงราง และ
ผอ.คป.ลพบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0162
24 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
8
พด.ชป.10 และ
หัวหน้าเจ้าพัสดโครงการฯุ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0161
24 ม.ค.57
ส่งประกาศยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
21
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0160
24 ม.ค.57
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 02/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและติดตามการบริหารจัดการน้ำ
2
ผบร.ชป.10 ผอ.คบ. และ
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0159
24 ม.ค.57
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2557
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0158
24 ม.ค.57
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานสถิติข้อมูลภารกิจที่กรมชล
ประทานถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตั้งแต่ต้น
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556
(Download ภารกิจถ่ายโอนฯ)
4
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตรวจสอบภารกิจถ่ายโอนฯ
ตามไฟล์ที่แนบ (2 ไฟล์)
พร้อมยืนยันข้อมูลที่ถูกต้อง
ส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำฯ
ภายในวันที่ 28 ม.ค.57
ผบร.ชป.10
0157
23 ม.ค.57
การบริหารจัดการน้ำในเขต สชป.10 ช่วงสภาวะวิกฤติ
1
ผอ.คบ. ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0156
23 ม.ค.57
การจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0155
23 ม.ค.57
การจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2557
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0154
23 ม.ค.57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.2556
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0153
23 ม.ค.57
รายงานความคืบหน้าการสรรหารองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0152
23 ม.ค.57
ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา และโปรดเผยแพร่ข่าว
การสัมมนา
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0151
23 ม.ค.57
ขอยืนยันรายชื่องานก่อสร้างที่จะต้องเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
2
ผอ.คส.ชป.10 ผอ.คป.เพชรบูรณ์
ผอ.คบ.มหาราช โคกกะเทียม
นครหลวง และ ผอ.คบ.มโนรมย์
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผปก.ชป.10
0150
23 ม.ค.57
ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร
"ภารกิจการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของกรมชลประทาน
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
8
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาและให้ทุกโครงการ
ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
โดยเฉพาะโครงการชลประทาน (จังหวัด)
จก.ชป.10
0149
23 ม.ค.57
ขอให้โครงการผู้รับผิดชอบงานก่อสร้าง ลงข้อมูลโครงการก่อสร้าง
ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของโครงการ
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผปก.ชป.10
0148
23 ม.ค.57
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน GPS/GNSS
ระดับนานาชาติ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0147
23 ม.ค.57
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
2
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0146
22 ม.ค.57
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2557
(ครั้งที่ 1/2557)
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.คป. ผอ.คบ. ผอ.คส.10 ผสก.10
ผคน.10 ผศป.ที่ 5 ฝส.รว.ภาคกลาง
ฝด.ผด.10 ฝจม.10 สจจ.ลพบุรี
สจจ.สระบุรี สจจ.พระนครศรีอยุธยา และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
และหามีการแก้ไขประการใด
โปรดแจ้งงานธุรการ สชป.10
ภายในวันที่ 24 ม.ค.57
ธก.ชป.10
0145
22 ม.ค.57
แจ้งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิค
การจัดทำราคากลาง บริหารสัญญาและควบคุมงานด้านเครื่องกล
3
ผอ.คป.ลพบุรี ผอ.คบ.เริงราง
และ ผอ.คบ.มหาราช
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0144
22 ม.ค.57
เพิ่มเติมหนังสือเวียนเลขที่ 0086
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
23
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0143
22 ม.ค.57
แนวทางการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา - ลุ่มน้ำแม่กลอง
ช่วงวันที่ 22 - 27 ม.ค.57
2
ผอ.คบ. และ ผอ.คป
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0142
22 ม.ค.57
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2558
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.คป.
และ ผอ.คบ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0141
22 ม.ค.57
มารดาของ นายสมศักด์ จ้อยจี๊ด ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0140
21 ม.ค.57
ขอแจ้งการอนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม อบรม
สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
1
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
0139
21 ม.ค.57
แจ้งสถานที่จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูล
สินทรัพย์และการรายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ผ่าน Web online
3
ผอ.โครงการทุกโครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0138
21 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "โครงการหนึ่งการให้ ได้สองเท่า"
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0137
21 ม.ค.57
เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาเซียน
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0136
21 ม.ค.57
การขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวร ไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสุรินทร์
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0135
21 ม.ค.57
ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ป.พ.1)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0134
21 ม.ค.57
ชี้แจงการทำงานของเครื่องจักรกลใต้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0133
21 ม.ค.57
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิฺิิบัติการ
หลักสูตร มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านพัสดุเบื้องต้น
4
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0132
21 ม.ค.57
แจ้งเพิ่มเติมโครงการฝึกอบรมรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค
การทำงาน และการแก้ไขปัญหาพัสดุอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP,GFMIS)
1
ผอ.ส่วน ผอ.ทุกโครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0131
21 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/06/2557
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0130
21 ม.ค.57
การเปลี่ยนบริษัทประกันชีวิตของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
1
สมาชิกสหกรณ์ในสังกัด สชป.10
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0129
20 ม.ค.57
รายละเอียดเงินสวัสดิการข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ค่าแรงชั่วคราว
เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 20 ม.ค.57
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0128
20 ม.ค.57
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบการโทรทัศน์ภายใต้สถานการณ์
ชุมนุมของประชาชน
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0127
20 ม.ค.57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตร 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
พ.ศ.2556
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0126
20 ม.ค.57
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2557
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0125
20 ม.ค.57
มารดาของนายพิทักษ์ ศรีเอนกกุล (อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
เครื่องกล) ถึงแก่กรรม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0124
20 ม.ค.57
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0123
20 ม.ค.57
ขอให้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0122
20 ม.ค.57
ขอบทคัดย่อผลงานวิจัยเพื่อลงในวารสารวิชาการ "ชลสาร"
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0121
20 ม.ค.57
การทบทวนแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการโอน
โครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษให้โครงการ
ชลประทาน พ.ศ.2555
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0120
20 ม.ค.57
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0119
20 ม.ค.57
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ (นายภราดร คณะแนม)
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0118
20 ม.ค.57
ขอชะลอการเลื่อน ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0117
20 ม.ค.57
โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรภาครัฐ
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0116
20 ม.ค.57
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ระบบบริหารเงิน
งบประมาณ และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (RIS)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
และแจ้งรายชื่อมาที่
งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 22 ม.ค.57
จก.ชป.10
0115
20 ม.ค.57
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์-รับส่งข้อมูล
แผ่นดินไหวพร้อมการบำรุงรักษาอุปกรณ์และโปรแกรมการวิเคราะห์
ข้อมูลแผ่นดินไหวแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดแจ้งรายชื่อ
ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฯ
มาที่งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 23 ม.ค.57
จก.ชป.10
0114
20 ม.ค.57
ขอให้แจ้งตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0113
20 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/05/2557
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0112
20 ม.ค.57
ขอเชิญประชุม Work Shop การรายงานระบบติดตามผลงานแบบ
Online
1
ฝวศ.คบ. ฝวศ.คป.ทุกโครงการ
กวบ.คส.ชป.10 ฝงจ.ชป.10
ฝงส.ชป.10 ผบร.ชป.10 ผปก.ชป.10 ผอ.คบ. ผอ.คป.ทุกโครงการ และ
ผอ.คส.ชป.10
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองที่ห้องประชุม สชป.10
ในวันอังคารที่ 21 ม.ค.57
เวลา 09.00 น.
ผส.ชป.10
0111
20 ม.ค.57
ขอแจ้งการอนุมัติจัดโครงการประชุม เปิดเวทีประชาคม อบรม
สัมมนา และดูงาน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
1
ผปก.ชป.10 ผอ.คป. และ
ฝชน.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ผบร.ชป.10
0110
17 ม.ค.57
การส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ
ผู้ผ่านการฝึกอบรม
5
ผอ.โครงการทุกโครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึก ของ ผอ.งบ
และส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 28 ม.ค.57
จก.ชป.10
0109
17 ม.ค.57
ขอส่งสำเนาคำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0108
17 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 1653/2556
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน และ
คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0107
17 ม.ค.57
ขอให้เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการแผนงานในความรับผิดชอบ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0106
17 ม.ค.57
เชิญชวนสนับสนุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ "ราชนครินทรานิทรรศน์
9 ทศวรรษ พระดำรัสสร้างคน"
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0105
17 ม.ค.57
ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2557)
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0104
17 ม.ค.57
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการท่าเรือแห่งประเทศไทย
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0103
17 ม.ค.57
ขอให้ดำเนินการปกป้องสถานที่
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0102
17 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 23/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมชลประทาน
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0101
17 ม.ค.57
สรุปรายชื่อจดหมายและเอกสารทางไปรษณีย์ที่ไม่มีผู้ติดต่อ
รับประจำวัน ศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.คป.ลพบุรี
ผอ.คบ.โคกกะเทียม หัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ ผคน.10 ฝจม.10
ฝด.ผด.10 สร.รว.10 และ ปก.คส.5.1
เพื่อทราบและแจ้ง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
หากไม่มีผู้มาติดต่อขอรับ
จดหมาย/เอกสาร
ภายในวันศุกร์ 17 ม.ค.57
งานธุรการจะส่งคืนที่ทำการ
ไปรษณีย์ต่อไป
ธก.ชป.10
0100
16 ม.ค.57
ขอให้ส่งประมาณการ แผนงานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร
ชลประทานที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากเหตุอุทกภัย ปี 2556
12
ผอ.คป.ลพบุรี ผอ.คบ.ช่องแค และ
ผอ.คบ.มหาราช
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0099
16 ม.ค.57
แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจรับงานกรณีหลายงวดงานพร้อมกัน ผ่าน
GFMIS Web online
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0098
16 ม.ค.57
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแหล่งน้ำฯ
7
ผปก.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผอ.คป.ผอ.คบ.ทุกโครงการ
และ ผอ.คส.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งชื่อ
เข้าร่วมประชุม
และส่งแบบตอบรับมาที่ คุณอุดร ภายในวันที่ 20 ม.ค.57
ธก.ชป.10
0097
16 ม.ค.57
ขอให้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแบบกรอบ
รายละเอียด (Draft Definitive Drawings)
4
ผอ.คบ.มโนรมย์ ช่องแค เริงราง
โคกกะเทียม นครหลวง
และ ผอ.คบ.ป่าสักใต้
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
สามารถมารับ
Draft Definitive Drawings
ได้ที่ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ผวศ.ชป.10
0096
16 ม.ค.57
แนวทางการดำเนินการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียง
ของนายกรัฐมนตรี
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0095
16 ม.ค.57
รายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
2
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการฯ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0094
16 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/04/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0093
16 ม.ค.57
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.คส.ชป.10
ผอ.คป.ลพบุรี ผอ.คบ.โคกกะเทียม
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0092
16 ม.ค.57
มอบหมายเขตตรวจราชการและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0091
16 ม.ค.57
แจ้งเปลี่ยนวันสวดพระอภิธรรม และวันฌาปณกิจศพ มารดา
นางสาวสมคิด นิธิเกียรติชัย
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0090
16 ม.ค.57
การขยายระยะเวลาการประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบ
ต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0089
16 ม.ค.57
ขอส่งสรุปผลการเตรียมการรับสถานการณ์ชุมนุมใหญ่ทางการเมือง
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0088
16 ม.ค.57
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0087
16 ม.ค.57
ขอความร่วมมือในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าช่วงหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0086
16 ม.ค.57
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัคร
รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0085
15 ม.ค.57
นางภาย แซ่ลิ้ม มารดานายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร.
ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0084
15 ม.ค.57
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อประชาคม
อาเซียน
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0083
15 ม.ค.57
ขอให้แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ
2
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการตามบันทึก
ส่งงานบัญชีการเงิน
ภายในวันที่ 22 ม.ค.57
บง.ชป.10
0082
15 ม.ค.57
ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0081
15 ม.ค.57
ประชาสัมพันธ์ทางเลือกการลงทุนเพื่อสมาชิก กบข. "แผนสมดุลตาม
อายุ"
3
สมาชิก กบข. ทุกท่าน
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0080
15 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/03/2557 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0079
15 ม.ค.57
รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ทุกแหล่งงบประมาณ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0078
14 ม.ค.57
การกำหนดวันที่และวิธีปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่น
ที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0077
14 ม.ค.57
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิธีคิดกระบวนระบบ (System Thinking)
13
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0076
14 ม.ค.57
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 01/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0075
14 ม.ค.57
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 (วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557)
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0074
14 ม.ค.57
ขอแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0073
14 ม.ค.57
ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2556 (จำนวนเงิน 227,322.37
บาท)
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0072
14 ม.ค.57
ขอแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2556 (จำนวนเงิน 76,149.34
บาท)
2
ผคก.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0071
14 ม.ค.57
ขอเชิญประชุมสถานการณ์น้ำฤดูแล้ง และติดตามความก้าวหน้า
ของนโยบายเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
1
ผชช.ชป.10 ผบร.ชป.10 ผปก.ชป.10
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม สชป.10
ในวันที่ 15 ม.ค.57
เวลา 09.30 น.
ผส.ชป.10
0070
14 ม.ค.57
คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0069
14 ม.ค.57
ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ (ระบบติดตามผลงานแบบ Online) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ฝงจ.ชป.10
0068
13 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท รุ่นที่ 23 (หลักสูตรใหม่ : การจัดการทรัพยากรน้ำ)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0067
13 ม.ค.57
ขอแจ้งค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
5
ฝงจ.ชป.10 และ ผส.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0066
13 ม.ค.57
ขอเชิญประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2557
1
ผบร.ชป.10 และ ผอ.คป.
พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.57
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม
รับรองชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น
ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ธก.ชป.10
0065
13 ม.ค.57
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0064
13 ม.ค.57
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0063
13 ม.ค.57
รายงานผลโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตามข้อเสนอ
ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 ไตรมาสที่ 1
2
ผอ.คป. และ ผอ.คบ.ทุกโครงการ
ยกเว้น ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา จัดทำแผน/
รายงานผลการปฏิบัติงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่แนบ ให้ส่วนจัดสรรน้ำฯ
ภายในวันที่ 14 ม.ค.57
ผบร.ชป.10
0062
13 ม.ค.57
ขอรายละเอียดค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
4
ผอ.คป. และ ผอ.คบ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0061
13 ม.ค.57
ส่งเอกสารสำคัญต่าง ๆ ที่บรรจุในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0060
13 ม.ค.57
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0059
13 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0058
13 ม.ค.57
ขอให้แจ้งรายชื่อบุคลาการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
เทคนิคการจัดทำราคากลาง บริหารสัญญา และควบคุมงานด้าน
เครื่องจักรกล
10
ฝชก.คบ. ฝชก.คป. ฝสก.คน. และ
กปก.คส.ชป.10
เพื่อทราบหากสนใจเข้ารับ
การฝึกอบรมฯ สามารถ
แจ้งรายชื่อได้ที่ ฝวก.ชป.10
ภายในวันที่ 15 ม.ค.57
ฝคก.ชป.10
0057
13 ม.ค.57
ขอแจ้งแผนจัดสรร เพื่อจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานขอ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
25
ผอ.คป.เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี
และ ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อดำเนินการ
ตามที่ ผปก.ชป.10 เสนอ
ผปก.ชป.10
0056
13 ม.ค.57
การจัดส่งข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำ
1
ผอ.คป. และ ผอ.คบ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0055
13 ม.ค.57
การพิจารณาข้อกำหนดและรายละเอียดท่อ EPES
13
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
0054
13 ม.ค.57
ข้อมูลผลผลิตข้าวนาปี และนาปรัง ประจำปี 2552-2555
3
ผอ.คป. และ ผอ.คบ
โปรดจัดทำข้อมูลผลผลิต ปี 2556
เสนอส่วนจัดสรรน้ำฯ
ผบร.ชป.10
0053
13 ม.ค.57
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหาร
ความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต
3
ผชช.ชป.10 ผปก.ชป.10 และ
ผอ.คบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0052
13 ม.ค.57
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลฝึกอบรม
ในต่างประเทศประจำปี 2557 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการไทย
สู่ประชาคมอาเซียน)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0051
13 ม.ค.57
แผนการจัดการความรู้ สำนักชลประทานที่ 10 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2557
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.คบ.
ผอ.คป.ทุกโครงการ ผอ.คส.10
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0050
13 ม.ค.57
ขอแจ้งรายชื่อผู้อำนวยการโครงการฯ และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุง
รักษา
6
ผอ.คป. ผอ.คบ.ทุกโครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0049
13 ม.ค.57
ขอเชิญร่วมกุศลเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี วัดสามง่าม ต.ลำโพ
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุร
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0048
10 ม.ค.57
มารดานายสมาน วงศ์สุภาพ ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0047
10 ม.ค.57
การปรับปรุงข้อมูล Website และบันทึกข้อมูลระบบติดตามผลงานแบบ
Web - Online (แจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบ)
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ฝงจ.ชป.10
0046
10 ม.ค.57
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management)
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0045
10 ม.ค.57
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0044
10 ม.ค.57
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0043
10 ม.ค.57
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ธก.ชป.10
0042
10 ม.ค.57
ตอบข้อหารือแนวทางการดำเนินโครงการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ
การจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ และ 1 โครงการ 1 ล้านบาท
ประจำปีงบประมาณ 2557
8
ผอ.คบ. และ ผอ.คป
เพื่อทราบและปฏิบัติ
ผบร.ชป.10
0041
9 ม.ค.57
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ค่าแรงชั่วคราว
เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 8 ม.ค.57
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0040
9 ม.ค.57
การใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหา
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุก โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2556
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0039
9 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/02/2557 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0038
9 ม.ค.57
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0037
9 ม.ค.57
ขอรายละเอียดค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
4
ผอ.คป. และ ผอ.คบ
เพื่อทราบและพิจารณา
ผบร.ชป.10
0036
9 ม.ค.57
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2557 เรื่อง "ธรรมาภิบาล
กับการจัดการน้ำ " วันที่ 25 ม.ค.57 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรม
ราชกุมารี
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0035
8 ม.ค.57
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งดปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
8
ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0034
8 ม.ค.57
มารดานายสุนทร คำสีเมือง ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0033
8 ม.ค.57
ขอให้จัดส่งข้อมูลประกอบแผนงานค่าบำรุงรักษา (เพิ่มเติม) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
16
ผอ.คป. และ ผอ.คบ.ทุกโครงการ
(ยกเว้น ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา)
เพื่อพิจารณา
ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูล
ให้ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
ภายในวันจันทร์ที่ 13 ม.ค.57
ฝปค.ชป.10
0032
8 ม.ค.57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมารตา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0031
8 ม.ค.57
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักบริหารระดับต้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0030
8 ม.ค.57
บิดาของนายนพพร ทองใบ ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0029
7 ม.ค.57
แจ้งรายชื่อข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร English for Preparing Leadership รุ่นที่ 2
11
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาเสนอชื่อข้าราชการ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 10 ม.ค.57
จก.ชป.10
0028
7 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0027
7 ม.ค.57
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2557
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0026
7 ม.ค.57
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0025
7 ม.ค.57
สาสน์ปีใหม่...จากใจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0024
7 ม.ค.57

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทางหลวงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี
โรงเรียนเพาะช่าง และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0023
7 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2557
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0022
7 ม.ค.57
เชิญร่วมงานบุญงานเททองหล่อองค์หลวงพุทธโสธรจำลอง
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0021
7 ม.ค.57
ขอรับการสนับสนุนของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0020
7 ม.ค.57
ขอเชิญประชุมรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการฯ
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.คป.ลพบุรี
ผอ.คบ.โคกกะเทียม ผศป.ที่ 5 ผคน.ชป.10 และ อน.ชป.10
เพื่อทราบ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
จึงขอเชิญคณะทำงานประชุม
เพื่อกำหนดแนวทางฯ
ในวันศุกร์ที่ 10 ม.ค.57
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0019
7 ม.ค.57
ขอเชิญประชุมเรื่องการจ้างเหมาทำความสะอาด
1
ผอ.ส่วน ผปก.ชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
จึงขอเชิญเข้าประร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 10 ม.ค.57
เวลา 11.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0018
7 ม.ค.57
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ 9 THAICID NATIONAL SYMPOSIUM
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0017
6 ม.ค.57
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
บง.ชป.10 และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0016
6 ม.ค.57
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ รุ่นที่ 8
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0015
6 ม.ค.57
การจัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต
2
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามแบบฟอร์ม
ส่งงานบัญชีการเงิน สชป.10
ภายในวันที่ 7 ม.ค.57
บง.ชป.10
0014
6 ม.ค.57
การสั่งซื้อเสื้อทีมงานจัดการความรู้ สชป.10 (เพิ่มเติม)
4
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
แจ้งความประสงค์ได้ที่
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป สชป.10
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ม.ค.57
ตามรายละเอียดที่แนบ
ปส.ชป.10
0013
3 ม.ค.57
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้
สถิติสำหรับงานวิจัย รุ่นที่ 2"
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0012
3 ม.ค.57
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของ
ลูกจ้างประจำ
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
หากมีความประสงค์จะส่ง
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
โปรดแจ้งรายชื่อที่ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 6 ม.ค.57
จก.ชป.10
0011
3 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 18/01/2557
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0010
3 ม.ค.57
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8
16
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0009
3 ม.ค.57
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภท วิชาการระดับชำนาญการ
(นายภาณุวัฒน์ บุญรอด)
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0008
3 ม.ค.57
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายธีรพงษ์ พินทอง)
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0007
3 ม.ค.57
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ช 1683/2556 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
ผอ.คบ.เริงราง คลองเพรียว-เสาไห้
และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0006
3 ม.ค.57
แนวทางการดำเนินงาน และรายงานผล โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา
อาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
(1 โครงการ 1 ล้านบาท) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
26
ผอ.คป. และ ผอ.คบ.
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0005
2 ม.ค.57
ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเนื่องในโอกาส
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557
1
ผวศ.ชป.10 ผปก.ชป.10
ผอ.คป.เพชรบูรณ์ สระบุรี
ผอ.คบ.เริงราง คลองเพรียวฯ
เขื่อนป่าสักฯ นครหลวง
และ ผอ.คส.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
เข้าร่วมประหารือร่วมกัน
ในวันศุกร์ที่ 3 ม.ค.57
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมโครงการฯป่าสักฯ
ธก.ชป.10
0004
2 ม.ค.57
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
1
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการฯ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0003
2 ม.ค.57
การขอรับจัดสรรทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559
3
ผชช.ชป.10 ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0002
2 ม.ค.57
แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2557
10
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.คป.ลพบุรี
ผอ.คบ.โคกกะเทียม ผอ.คส.10
และ ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0001
2 ม.ค.57
ขอเชิญประชุมสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2557
(ครั้งที่ 1/2557)
2

ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
ผอ.คป. ผอ.คบ. ผอ.คส.10 ผสก.10
ผคน.10 ผศป.ที่ 5 ฝส.รว.ภาคกลาง ฝด.ผด.10 ฝจม.10 สจจ.ลพบุรี
สจจ.สระบุรี สจจ.พระนครศรีอยุธยา และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ

เพื่อทราบและหากหน่วยงานใด
มีข้อมูลนำเสนอให้ประสานกับ
งานธุรการ สชป.10
ธก.ชป.10