ม.ค.56
ก.พ.56
มี.ค.56
เม.ย.56
พ.ค.56
มิ.ย.56
ก.ค.56
ส.ค.56
ก.ย.56
ต.ค.56
พ.ย.56
ธ.ค.56

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0178
31 ม.ค.56
ขอเชิญเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร "การผลิต
ถ่านอัดแท่งจากวัชพืช"
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0177
31 ม.ค.56
บิดานายธนภัทร ชาติเวียง ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0176
31 ม.ค.56
ขอเชิญร่วมงานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 70 ปี
ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0175
31 ม.ค.56
แนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0174
31 ม.ค.56
ขอส่งรายงานการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา
5
ผชช.ชป.10 ผบร.ชป.10 ผอ.คป. และ
ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้ง
ส่วนจัดสรรน้ำฯ สชป.12
ภายในวันที่ 31 ม.ค.56
ธก.ชป.10
0173
31 ม.ค.56
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซองงานจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0172
31 ม.ค.56
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี
พ.ศ.2557
2
ผอ.คบ.และ ผอ.คป
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0171
31 ม.ค.56
มาตรการการบริหารงบประมาณรายจ่ายของกรมชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
17
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
(ข้อ 1 ,2 และ 3)
โดยเคร่งครัด
ธก.ชป.10
0170
31 ม.ค.56
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 มกราคม 2556
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0169
31 ม.ค.56
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
1
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0168
30 ม.ค.56
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับส่วน/ฝ่ายบริหารฯ
โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

(Download กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ)
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผอ.คป. ผอ.คบ.
และ ผอ.คส.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0167
30 ม.ค.56
ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสดการบรรยาย
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0166
30 ม.ค.56
การกรอกข้อมูลปริมาณงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ของสำนัก ชลประทานที่ 1-17
3
ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึก ผส.บค.
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 8 ก.พ.56
จก.ชป.10
0165
30 ม.ค.56
การแต่งตั้งคณะกรรมการในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพิ่มเติม
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0164
30 ม.ค.56
การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
รวม 5 คณะ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0163
30 ม.ค.56
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0162
30 ม.ค.56
แจ้งความต้องการข้าราชการเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0161
30 ม.ค.56
การให้ภารกิจงานฝ่ายผลประโยชน์และเงินกองทุนไปสังกัดสำนัก
บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0160
30 ม.ค.56
การนำส่งรายงานรายตัวสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสิ้นสุด ณ วันที่
31ธันวาคม 2555
5
ผอ.ทุกโครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0159
30 ม.ค.56
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0158
30 ม.ค.56
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0157
30 ม.ค.56
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชี
ธนาคารในวันที่ 30 ม.ค.56
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0156
30 ม.ค.56
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) กรณีที่มี
การเบิกจ่ายเงินเป็นรายได้
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0155
30 ม.ค.56
ขอเชิญส่งบทความจากการดำเนินโครงการวิจัย/ผลงานวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "ชลสาร"
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.คป.
ผอ.คบ. และ ผอ.คส.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0154
30 ม.ค.56
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกตรวจรับ (บร.01) ในระบบ
GFMIS
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0153
29 ม.ค.56
ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2556)
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0152
29 ม.ค.56
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ไตรมาสที่ 1
3
ผอ.ส่วน ผอ.คบ.ผอ.คป.ในเขต
สชป.10 ผอ.คส.ชป.10 และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี 2556ให้้เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยเคร่งครัด
ผปก.ชป.10
0151
29 ม.ค.56
ทุนรัฐบาลอิสราเอล
14
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาหากประสงค์
เสนอชื่อข้าราชการเข้ารับทุน
ขอให้ส่งรายชื่อพร้อม
รายละเอียด
ให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 30 ม.ค.56
จก.ชป.10
0150
29 ม.ค.56
แจ้งการโอนเงินประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
3
ผชช.ชป.10 ผอ.โครงการ และ
บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0149
29 ม.ค.56
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ
7
ผชช.ชป.10 ผอ.โครงการ และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0148
29 ม.ค.56
การเผยแพร่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน
1
ผอ.ส่วน ผอ.คบ.ผอ.คป.ในเขต
สชป.10 ฝบท.ชป.10และ ผอ.คส.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึกของ ผอ.กตน.
ธก.ชป.10
0147
28 ม.ค.56
ขอให้เร่งรัดรับรองสิทธิการปฏิบัติราชการ
4
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0146
28 ม.ค.56
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0145
28 ม.ค.56
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และหัวหน้างาน
ในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0144
28 ม.ค.56
รายละเอียดเงินพนักงานราชการเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 28 ม.ค.56
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
ปก.คส.5.1 และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0143
25 ม.ค.56
การรณรงค์แต่งไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี 2556
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0142
25 ม.ค.56
ขอส่งบัญชีรายชื่อผู้บริหารฝ่ายการเมือง
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0141
25 ม.ค.56
การเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าสถาบันเกษตรกร
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0140
25 ม.ค.56
แจ้งการเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 2
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.คป.
ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
และถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0139
25 ม.ค.56
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ
5
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
หากมีความประสงค์
ที่จะส่งข้าราชการในสังกัด
สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
ขอให้ส่งรายชื่อให้
งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 28 ม.ค.56
ก่อนเวลา 12.00 น
จก.ชป.10
0138
25 ม.ค.56
รายงานต้นทุนผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2556
30
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ บง.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดส่งให้ ฝงจ.ชป.10
ภายในวันที่ 25 ม.ค.56
ก่อนเวลา 12.00 น.
ฝงจ.ชป.10
0137
24 ม.ค.56
โครงการจัดทำนาฬิกาที่ระลึก 111 ปี กรมชลประทาน
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0136
24 ม.ค.56
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2556 ไตรมาสที่ 1
44
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
และนำข้อเสนอแนะ
ไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ผบร.ชป.10
0135
24 ม.ค.56
ขอปรับแผนการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ช่วงฤดูแล้ง ปี 2555/56
3
ผอ.คป. และ ผอ.คบ.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0134
24 ม.ค.56
แนวทางการดำเนินงานปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย
ตั้งแต่ กม.91+100 ถึง กม.121+383 (ส่วนที่เหลือ)
5
ผอ.คบ.โคกกะเทียม เริงราง
ผอ.คป.ลพบุรี และ ผอ.คป.สระบุรี
เพื่อทราบ
ผปก.ชป.10
0133
24 ม.ค.56
ขอให้จัดส่งความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
การชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
4
ผอ.คบ.โคกกะเทียม นครหลวง
และ ผอ.คบ.บางบาล
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0132
24 ม.ค.56
รายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2556
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.คป.ผอ.คบ
ผอ.คส.ชป.10 ผสก.10 พก.ผคน.10
ฝจม.10 ฝด.ผด.10 ฝส.รว.ภาคกลาง
ผศป.ที่ 5 สจจ.ลพบุรี สระบุรี และ
สจจ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0131
24 ม.ค.56
ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ฯพณฯ นายชุมพล ศิลปะอาชา
1
ผชช.ชป.10 ผบร.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผปก.ชป.10 ผคก.ชป.10 ผอ.คส.ชป.10
ผอ.คบ.ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0130
24 ม.ค.56
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
1
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0129
23 ม.ค.56
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 มกราคม 2556
21
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0128
23 ม.ค.56
ขอเชิญส่งบทความ การประชุมวิชาการ 8 THAICID NATIONAL SYMPOSIUM ปี 2556
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0127
23 ม.ค.56
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ บง.คป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0126
23 ม.ค.56
ขอส่งผังกระบวนงาน และ Bar Chart ของโครงการวิจัยงบดำเนินงาน
(หมวด 300) และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0125
23 ม.ค.56
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจกิจกรรมค่ายฤดูร้อนกรมชลประทาน
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0124
22 ม.ค.56
การจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ
2556
9
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ฝงจ.ชป.10
0123
22 ม.ค.56
ขอชะลอการเลื่อน,ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการ
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0122
22 ม.ค.56
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ
15
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0121
22 ม.ค.56
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0120
22 ม.ค.56
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2/2556
7
ผปก.ชป.10 ผบร.ชป.10 ผวศ.ชป.10
ผอ.คบ.ผอ.คป.ทุกโครงการ และ
ผอ.คส.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
0119
22 ม.ค.56
ขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556
2
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผอ.คป.ลพบุรี
ผอ.คบ.มหาราช ช่องแค โคกกะเทียม
เขื่อนป่าสักฯ และ ผอ.คส.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ฝงจ.ชป.10
0118
22 ม.ค.56
การทบทวนปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
9
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ฝงจ.ชป.10
0117
22 ม.ค.56
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี เหรียญกษาปณ์
ที่ระลึก 100 ปี กระทรวงคมนาคม และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เฉลิมพระเกียรติจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข
เจ้าฟ้าภาณุรังษี สว่างวงศ์ กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช ในโอกาส
ที่วันประสูติครบ 150 ปี

8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0116
22 ม.ค.56
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำเข้าบัญชีี
ธนาคารในวันที่ 21 ม.ค.56
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0115
21 ม.ค.56
รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพและบุคคลพลเรือน (ชาย)
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0114
21 ม.ค.56
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จัดทำหนังสือการแต่งกายประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการฯ ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0113
21 ม.ค.56
การเผยแพร่โลโก้ 111 ปี กรมชลประทาน
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0112
21 ม.ค.56
ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา
1
ผชช.ชป.10 ผบร.ชป.10 ผอ.คบ
ผอ.คป ในเขต สชป.10
(ยกเว้น ผอ.คป.เพชรบุรณ์ สระบุรี)
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 23 ม.ค.56
เวลา 13.30 น
ณ ห้องประชุม สชป.12
ธก.ชป.10
0111
21 ม.ค.56
ขอให้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556
2
ผอ.ส่วน ผอ.คป.ผอ.คบ.ในเขต
จ.ลพบุรี
เพื่อเร่งดำเนินการโดยด่วน
ธก.ชป.10
0110
21 ม.ค.56
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ประจำปี 2556
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0109
21 ม.ค.56
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0108
21 ม.ค.56
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
12
ผอ.คบ. ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ส่ง ผบร.ชป.10
ภายในวันที่ 21 ม.ค.56
ฝงจ.ชป.10
0107
21 ม.ค.56
จัดส่ง DVD สปอตโฆษณากรมชลประทานชุด "ความสุข"
(Download สปอตโทรทัศน์,วิทยุ)
1
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯทุกโครงการฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0106
21 ม.ค.56
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง "งานก่อสร้าง
ชลประทาน"
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0105
21 ม.ค.56
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการข้อมูล
และระบบฐานข้อมูล
6
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ
ตามคุณสมบัติเพื่อขอ
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 22 ม.ค.56
จก.ชป.10
0104
21 ม.ค.56
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อผู้สมควรได้รับ
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2556
3
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯทุกโครงการฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0103
21 ม.ค.56
ขอเชิญประชุมเรื่องโครงการแก้มลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
2
ผชช.ชป.10 ฝปก.ชป.10 และ
ผอ.คส.ชป.10
เพื่อเข้าประชุมพร้อมข้อมูล
ในวันอังคารที่ 29 ม.ค.56
เวลา 10.00 น
ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
29 ม.ค6
ธก.ชป.10
0102
21 ม.ค.56
สรุปประเด็นในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ครั้งที่ 2/2556

(Download 14-cash fiow-IRR10)
6
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 ผอ.คบ.
ผอ.คป.ทุกโครงการ และ
ผอ.คส.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และจัดส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำฯ
และส่วนปฏิบัติการ
ภายในวันที่ 28 ม.ค.56
ฝงจ.ชป.10
0101
18 ม.ค.56
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับส่วน/ฝ่ายบริหารฯ โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2556    
(ดาวน์โหลดไฟล์เล่มคำรับรอง)
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อโปรดพิจารณา
ธก.ชป.10
0100
18 ม.ค.56
ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ "ก้าวสู่ยุทธศาสตร์
การประชาสัมพันธ์ ยุคใหม่" รุ่น 53
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0099
18 ม.ค.56
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรการเพื่อประโยชน์ในการ
จัดระเบียบในการส่งออกไปนอกหรือการนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ซึ่งสินค้าบางประเภท พ.ศ....
12
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0098
18 ม.ค.56
ขอแจ้งหมายเลขตู้ไปรษณีย์
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0097
18 ม.ค.56
สรุปรายชื่อจดหมายและเอกสารทางไปรษณีย์ที่ไม่มีผู้ติดต่อรับ
ประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556

2
ผอ.ส่วน ผอ.คป.ลพบุรี
ผอ.คบ.โคกกะเทียม ผคน.10
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
ฝจม.ชป.10 ฝด.ผด.ชป.10
สร.รว.10 และ ปก.คส.5.1
เพื่อทราบ
หากไม่มีผู้มาติดต่อ
ขอรับจดหมาย/เอกสาร
ภายในวันพุธที่ 23 ม.ค.56
งานธุรการจะส่งคืน
ที่ทำการไปรษณีย์
ธก.ชป.10
0096
18 ม.ค.56
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดข้อความเงื่อนไขในร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์

6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการฯ
ทุกโครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0095
18 ม.ค.56
ตรวจสอบร่างรายงานการประชุมสำนักชลประทานที่ 10
12
ผส.ชป.10 ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน
ฝบท.ชป.10 ผอ.คป. ผอ.คบ.
ผอ.คส.ชป.10 ผสก.10 พก.ผคน.10
ฝจม.10 ฝด.ผด.10 ฝส.รว.ภาคกลาง
ผศป.ที่ 5 สจจ.ลพบุรี,สจจ.สระบุรี,
และ สจจ. พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจาณาตรวจสอบ
หากมีข้อความที่ขอแก้ไข
ประการใดโปรดแจ้ง
งานธุรการ
ภายในวันพุธที่ 23 ม.ค.56
ธก.ชป.10
0094
18 ม.ค.56
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงค์โปร์
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0093
17 ม.ค.56
ขอเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างฯเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
1
ผอ.คป.และ ผอ.คบ.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0092
17 ม.ค.56
มอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่
12
ผสก.10 พก ฝบท.ชป.10
ผอ.คส.ชป.10 และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0091
17 ม.ค.56
ส่งหนังสือคู่มือติดต่อราชการ กองการเงินและบัญชี
2
ผอ.โครงการ และ บง.ชป.10
เพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่
รับหนังสือคู่มือฯ
ได้ที่งานธุรการ
หน่วยงานละ 1 เล่ม
ธก.ชป.10
0090
17 ม.ค.56
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
2
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0089
16 ม.ค.56
การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0088
16 ม.ค.56
รายงานผลการสัมมนาเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2555 และ
แนวโน้มปี 2556 "ทิศทางเกษตรไทย ในยุค 4 Gs"
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0087
16 ม.ค.56
ขอส่งเอกสาร
4
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0086
16 ม.ค.56
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในระยะต่อไป
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0085
16 ม.ค.56
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางกฎหมายมหาชน
8
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0084
16 ม.ค.56
ขอเชิญประชุม ราษฎรขอพระราชทานเขื่อนป้องกันน้ำท่วม
3
ผอ.คบ.บางบาล ผปก.ชป.10 และ
ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ม.ค.56
ณ ห้องประชุมโครงการฯ
บางบาล เวลา 10.00 น.
ผปก.ชป.10 แทน ผส.ชป.10
ธก.ชป.10
0083
15 ม.ค.56
ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0082
15 ม.ค.56
กรมส่งเสริมสหกรณ์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0081
15 ม.ค.56
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรัำบตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายสิริวัฒน์ ปานดำ และ นายรัชพล จิตรเจริญ
)
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0080
15 ม.ค.56
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ
ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2556
4
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0079
15 ม.ค.56
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนมกราคม 2556
2
ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
แจ้งความประสงค์
ร่วมกิจกรรมและ
บริจาคทำบุญ
ให้งานธุรการ ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 21 ม.ค.56
ธก.ชป.10
0078
15 ม.ค.56
กำหนดเลขที่หนังสือใช้ในราชการ "ศูนย์ข้อมูลการเตรียมความพร้อม
ภาคการเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน"
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0077
15 ม.ค.56
นายสายัณต์ วุฒิโภค ข้าราชการบำนาญถึงแก่กรรม
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0076
15 ม.ค.56
ขอปรับแผนการระบายน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2555/56 ของอ่างฯ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
3
ผอ.คป.และ ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0075
15 ม.ค.56
ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา และโปรดเผยแพร่ข่าว
การสัมมนา
11
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0074
15 ม.ค.56
สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับโอน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0073
15 ม.ค.56
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะนักประชาสัมพันธ์อย่าง
มืออาชีพ
10
อน.ชป.10 ฝบท.ชป.10 และ ธก.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0072
15 ม.ค.56
การมอบอำนาจในการดำเนินการโครงการฝายราษีไศลและโครงการ
ฝายหัวนา
3
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0071
15 ม.ค.56
สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน
22
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตาม
ประเด็นที่ตรวจพบ
ธก.ชป.10
0070
14 ม.ค.56
ขอให้เพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา
1
ผอ.คป.แล ผอ.คบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0069
14 ม.ค.56
คะแนนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10
และ ผอ.โครงการฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0068
14 ม.ค.56
ขอให้ส่งแบบฟอร์มติดตามผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแผนที่ภาพถ่าย
ออร์โธสีเชิงเลข เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงพื้นที่ชลประทาน
6
ผบร.ชป.10 ผอ.คป. และ ผอ.คบ.
เพื่อทราบ
และส่งแบบติดตามฯ
มายังงานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 17 ม.ค.56
จก.ชป.10
0067
14 ม.ค.56
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดระบบ
การปลูกข้าว ปี 2556
9
ผบร.ชป.10 ผอ.คป.สระบุรี ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา ผอ.คบ.ช่องแค
มโนรมย์ โคกกะเทียม เริงราง
มหาราช ป่าสักใต้ และ
ผอ.คบ.นครหลวง
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0066
14 ม.ค.56
คำสั่งให้พนักงานราชการได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 และคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราว ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
12
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0065
14 ม.ค.56
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
พด.ชป.10 และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0064
14 ม.ค.56
การประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ
2556
3
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน และ
ผอ.โครงการในเขตจังหวัดลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0063
11 ม.ค.56
สารของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0062
11 ม.ค.56
การสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ (Asset) ของรัฐที่ดำเนินการแล้วแต่ไม่ได้
ใช้ประโยชน์
3
ผอ.คป.ลพบุรี ผอ.คบ.มหาราช
ช่องแค โคกกะเทียม และ
ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ส่งข้อมูลให้ ผอ.คป.ลพบุรี
รวบรวมส่งจังหวัดลพบุรี
ผบร.ชป.10
0061
11 ม.ค.56
ขอให้ตรวจสอบสภาพอาคารชลประทานทุกแห่ง
7
ผอ.คป.และ ผอ.คบ
(ยกเว้น ผอ.คบ.ช่องแค)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0060
11 ม.ค.56
ขอให้จัดส่งคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0059
10 ม.ค.56
โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์ครบอายุ 60 ปี
2
ผอ.ส่วน และหน่วยงานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0058
10 ม.ค.56
มาตรฐานการปฏิบัติราชการในการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
3
ผอ.ส่วน ผอ.คป.และ
ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0057
10 ม.ค.56
แจ้งผลการอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีหนี้ผูกพัน
4
ผอ.คป.และ ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อตรวจสอบและ
ดำเนินการกรณีมีรายการ
ที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0056
10 ม.ค.56
ขอให้จัดส่งคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
10
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0055
10 ม.ค.56
ขอให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1
ผอ.ส่วน ฝบท.ชป.10 และ
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0054
10 ม.ค.56
แจ้งผลการอนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ
ชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
1
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0053
10 ม.ค.56
ขอความอนุเคราะห์ซื้อบัตรชมงานแสดง "วงดนตรีลูกทุ่งปัญญาไทย"
เพื่อการกุศล
9
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0052
10 ม.ค.56
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
2
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0051
10 ม.ค.56
ขอสนับสนุนของขวัญปีใหม่และของขวัญวันเด็กแห่งชาติ
5
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0050
10 ม.ค.56
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มกราคม 2556
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0049
10 ม.ค.56
นำส่งรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2554
และปี 2555
7
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0048
10 ม.ค.56
ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
กับด้านวิเทศ รุ่นที่ 72 (จังหวัดขอนแก่น)
11
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0047
10 ม.ค.56
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน
6
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0046
10 ม.ค.56
ขอเจริญพรเป็นคณะกรรมการผ้าป่ามหากุศลของโรงเรียนลพบุรี
ปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี
5
ผอ.คป.ลพบุรี ผอ.คบ.โคกกะเทียม
มหาราช ช่องแค เขื่อนป่าสักฯ
และ ผบร.ชป.10 (ฝปค.ชป.10)
เพื่อรวบรวมถวายปัจจัย
ทอดผ้าป่ามหากุศลฯ
รวบรวมส่งที่ ฝบท.ชป.10
ภายในวันที่ 28 ก.พ.56
ธก.ชป.10
0045
9 ม.ค.56
แผนที่อิมพีเรียล ภูแก้ว รีสอร์ท ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
สำหรับแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมสำนักฯ ในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.56
1
ผอ.ส่วน ผชช.ชป.10 ผอ.โครงการ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร และ
หน่วยงานที่่ปฏิบัติงานในเขต
สชป.10
เพื่อโปรดทราบและ
โปรดแจ้งให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมในวันศุกร์ที่ 11 ม.ค.56 ทราบ
ธก.ชป.10
0044
9 ม.ค.56
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ค่าแรงชั่วคราว
เข้าบัญชี ธนาคารในวันที่ 9 ม.ค.56
ผอ.ส่วน.และผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0043
9 ม.ค.56
ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือยนต์
หรือเรือกลไฟ ที่เดินรับจ้างขนส่งคนโดยสาร หรือสินค้า หรือรับจ้าง
ลากจูงในทางน่ำชลประทาน ประเภท 2 ไปยื่นคำขอเดินเรือ และ
รับใบอนุญาต
4
ผอ.คป. และ ผอ.คบ.ทุกโครงการฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด
ผบร.ชป.10
0042
9 ม.ค.56
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไป
ฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี 2555 (ทุนสำหรับการเตรียมราชการ
ไทยสู่ประชาคมอาเชียน สำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการและ
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป)

5
ผชช.ชป.10. ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0041
9 ม.ค.56
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2556
10
ผชช.ชป.10. ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0040
9 ม.ค.56
บิดาของ นายกฤตเมธ แสนสุขเจริญผล ถึงแก่กรรม
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0039
9 ม.ค.56
แจ้งความต้องการสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์กรมชลประทาน และ 1460
ชลประทาน บริหารประชาชน
3
ผอ.ส่วน ผอ.คป.ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
0038
8 ม.ค.56
แจ้งรายชื่อสมาชิกการพัฒนาการเมือง
14
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0037
8 ม.ค.56
การจัดทำสมุดบันทึกและสมุดโทรศัพท์กรมชลประทาน
1
ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0036
8 ม.ค.56
การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปี 2556
1
ผอ.คบ.และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
พด.ชป.10
0035
8 ม.ค.56
การน้อมนำพระราชดำรัสไปปฏิบัติ
5
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0034
8 ม.ค.56
ขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็กประจำปี 2556
5
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0033
8 ม.ค.56
กรรมการศาสนารับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
รก.ผชช.ชป.10. ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0032
8 ม.ค.56
ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณ ESCALATION FACTOR
(K)
2
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการฯ
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
0031
7 ม.ค.56
สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาติดตาม
การบริหารงบประมาณแหล่งน้ำ
3
ผอ.คบ.และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผปก.ชป.10
0030
7 ม.ค.56
ขอส่งแผ่นพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
2
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0029
7 ม.ค.56
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
การประกวดสุขภาพเด็กงานการชาด ประจำปี 2555
5
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0028
7 ม.ค.56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "85 พรรษา มหาราชา
80 พรรษา มหาราชินีฯ
8
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0027
7 ม.ค.56
ขอประชาสัมพันธ์โครงการจัดสวัสดิการอาวุธปืน
2
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0026
7 ม.ค.56
การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่น
ที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน
3
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0025
7 ม.ค.56
การมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามนโยบาย
รัฐบาล (ยกเลิกหนังสือเวียนลำดับที่ 0025 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือเวียน
ลำดับที่ 0038)
14
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0024
7 ม.ค.56
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีหล่อรูปและสั่งจองรูปหล่อขนาด
12 นิ้ว
4
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0023
7 ม.ค.56
การปรับปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
3
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0022
7 ม.ค.56
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊ส
โซฮอลได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ (ระยะที่ 1)
4
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0021
7 ม.ค.56
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูง
ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2556
6
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0020
7 ม.ค.56
รายงานรายรับ - รายจ่าย การแข่งขันกีฬาภายในกรมช]ประทาน
ประจำปี 2555
4
รก.ผชช.ชป.10. ผอ.ส่วน ผอ.โครงการ
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0019
4 ม.ค.56
สรุปรายชื่อจดหมายและเอกสารทางไปรษณีย์ที่ไม่มีผู้ติดต่อรับ
ประจำวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2556
2

ผอ.ส่วน ผอ.คป.ลพบุรี
ผอ.คบ.โคกกะเทียม ผคน.10
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
ฝจม.ชป.10 ฝค.ผด.10 สร.รว10
และ ปก.คส.5.1

เพื่อทรบ
ธก.ชป.10
0018
4 ม.ค.56
มาตรการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
จังหวัดลพบุรี
6
ผอ.คป.ลพบุรี ผอ.คบ.ช่องแค
มหาราช โคกกะเทียม และ
ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0017
4 ม.ค.56
รายงานเจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส
4
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0016
3 ม.ค.56
แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ด้านการส่งน้ำสำหรับลูกจ้างประจำผู้ทำหน้าที่ส่งน้ำ รุ่นที่ 2
3
ผอ.คป. และ ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0015
3 ม.ค.56
ขอเชิญประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป
1
ผอ.คป.ผอ.คบ.ผอ.คส.ชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาอนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 9 ม.ค.56
เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ
ธก.ชป.10
0014
3 ม.ค.56
หารือการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
3
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการทุกโครงการ และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0013
3 ม.ค.56
การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
1
ผอ.คป. และ ผอ.คบ.ทุกโครงการฯ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0012
3 ม.ค.56
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
3
รก.ผชช.ชป.10 ผอ.ส่วน
ผอ.โครงการ และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0011
3 ม.ค.56
การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสไปสู่การปฏิบัติงาน
ของกระทรวง มหาดไทย
3
ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
อน.ชป.10 และ ธก.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0010
3 ม.ค.56
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ
แต่งตั้ง (เลื่อน)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ (นายทัศน์พล คดจำปา,นายคณิต ธารานุกูล)
5
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ ฝบท.ชป.10
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0009
3 ม.ค.56
ประชาสัมพันธ์ใบสั่งจองหนังสือแผนที่ทางหลวง ฉบับปี
2556 พร้อมจัดทำกล่องของขวัญ
1
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0008
2 ม.ค.56
ขอส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2555
ผอ.ส่วน และ ผอ.โครงการ
ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0007
2 ม.ค.56
แจ้งสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2556
2

ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.10 ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10, ผคน.10
ผสก.10 พก ผศป.ที่ 5,
ฝส.รว.ภาคกลาง, ฝด.ผด.10,
ฝจม.10, สจจ.ลพบุรี
สจจ.พระนครศรีอยุธยา
และ สจจ.สระบุรี

เพื่อทราบ
และจัดเตรียมข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
(วันศุกร์ที่ 11 ม.ค.56
เวลา 13.30 น.)
ธก.ชป.10
0006
2 ม.ค.56
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ผบร.ชป.10, ผวศ.ชป.10,
ผปก.ชป.10 และ ฝบท.ชป.10
เพื่อดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ธก.ชป.10
0005
2 ม.ค.56
ปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในเขต สชป.10
1
ผอ.คบ. และ ผอ.คป. ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0004
2 ม.ค.56
บิดา นางประไพ กลิ่นขจร ถึงแก่กรรม
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0003
2 ม.ค.56
ขอเรียนเชิญร่วมงาน "วันชูชาติ" วันที่ 4 มกราคม 2556
2
รก.ผชช.ชป.10 ผบร.ชป.10
ผปก.ชป.10 ผคก.ชป.10
ฝบท.ชป.10 ผอ.คป.และ
ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0002
2 ม.ค.56
อวยพรและขอพรปีใหม่ จาก ผู้บริหารกรมฯ
1
รก.ผชช.ชป.10 ผบร.ชป.10
ผปก.ชป.10 ผคก.ชป.10
ฝบท.ชป.10 ผอ.คป.
และ ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผส.ชป.10
0001
2 ม.ค.56
ขอให้ทบทวนและตรวจสอบแผนการบริหารจัดการน้ำและ
การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2555/56 เป็นรายตำบล
1
ผอ.คป.และ ผอ.คบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10