ม.ค.55
ก.พ.55
มี.ค.55
เม.ย.55
พ.ค.55
มิ.ย.55
ก.ค.55
ส.ค.55
ก.ย.55
ต.ค.55
พ.ย.55
ธ.ค.55

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0596
30 มี.ค.55
รายงานการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ
การฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย วุฒิสภา
15
ผอ.คป.,และ ผอ.คบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0595
30 มี.ค.55
แนวทางการประสานและให้ข้อมูลจังหวัดในการหาข้อสรุปพื้นที่รับน้ำนอง
6
ผอ.คป.,และ ผอ.คบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0594
30 มี.ค.55
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ., พด.ชป.10.,
และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0593
30 มี.ค.55
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อในบัตรทะเบียนแสดงเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ., พด.ชป.10.,
และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0592
30 มี.ค.55
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในเขต สชป.10
1
ผอ.คป.,และ ผอ.คบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0591
29 มี.ค.55
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 29 มี.ค.55
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0590
29 มี.ค.55
ขอส่งเอกสารรายละเอียดแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ในระยะยาว

(เรื่องนี้มีเอกสารเป็นหนังสือแนบมาให้สำนักฯ 1เล่ม อยู่ระหว่าง ผบร.ชป.10
พิจารณา ว่าจะให้โครงการดำเนินการอย่างไร ดังนั้น ขอให้โครงการโปรด
รับทราบเรื่องไว้ในเบื้องต้นก่อน)
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0589
29 มี.ค.55
ขอเชิญประชุมเรื่องการกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง (แก้มลิง)
2
ผอ.คบ.,ผอ.คป.ทุกโครงการ.,และ
ฝจน.ชป.10., (ยกเว้น ผอ.คป.เพชรบูรณ์)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0588
29 มี.ค.55
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ (นายญาณภัทร นวลขาว)
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0587
29 มี.ค.55
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลสำหรับ
การเตรียมผู้บริหารระดับสูง ประจำปีื 2554 (เพิ่มเติม)
17
ผอ.คป.เพชรบูรณ์,ลพบุรี.,ผอ.คบ.
โคกกะเทียม.,คลองเพรียว-เสาไห้.,
ป่าสักใต้.,เขื่อนป่าสักฯ.,บางบาล.,
และ ผสก.19
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0586
29 มี.ค.55
การซื้อหุ้นซื้อเพิ่ม/รายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
5
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0585
29 มี.ค.55
รายงานผลการประชุมผู้บริหารจังหวัดพื้นที่รับน้ำนอง (แก้มลิง)
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งให้ สบก.
ธก.ชป.10
0584
29 มี.ค.55
การจัดส่งรายงานการบุกรุกที่ดินในความครอบครองของกรมชลประทาน (เพิ่มเติม)
8
ผอ.คบ.,ผอ.คป.ทุกโครงการ.,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
ส่งรายงานให้ ฝบท.ชป.10
จก.ชป.10
0583
29 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์
ตามแบบฟอร์ม ฝคง. (ยกเลิก)
2
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต
สชป.10.,ฝบท.ชป.10.,และ อน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยด่วน
ฝงจ.ชป.10
0582
29 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายสัปดาห์
ตามแบบฟอร์ม ฝคง.
2
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต
สชป.10.,ฝบท.ชป.10.,และ อน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยด่วน
ฝงจ.ชป.10
0581
29 มี.ค.55
การเลื่อนวันจัดงานกาชาด ประจำปี 2555
5
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
จัดเจ้าหน้าที่เพื่อรับสลาก
ที่งานธุรการตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
ธก.ชป.10
0580
28 มี.ค.55
ขอทราบข้อมูลอาคารชลประทาน เพื่อสอบเทียบอาคารชลประทาน ประจำปี
งบประมาณ 2556
3
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำฯ
ธก.ชป.10
0579
28 มี.ค.55
ขอให้ประกาศแจ้งเวียนกับการจัดการพลังงานควบคุม กรมชลประทาน
7
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0578
28 มี.ค.55
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) สำหรับเงินงบประมาณ
โครงการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ธก.ชป.10
0577
28 มี.ค.55
รายงานการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตาม ตรวจสอบ
การฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัยวุฒิสภา
4
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเินินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0576
28 มี.ค.55
ขอเชิญประชุมเรื่องการกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง (แก้มลิง)
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.มโนรมย์.,
และ ผอ.คบ. มหาราช
เพื่อทราบ
และเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค.55
เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมสกุณา (303)
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ธก.ชป.10
0575
28 มี.ค.55
ขอเชิญข้าราชการร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันศุกร์
ที่ 30 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2555 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ โดยไม่ถือ
เป็นวันลา
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0574
28 มี.ค.55
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้ารากชาร
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0573
28 มี.ค.55
การจัดส่งรายงานการบุกรุกที่ดินในความครอบครองของกรมชลประทาน
7
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำฯ
จก.ชป.10
0572
28 มี.ค.55
ขอให้เร่งบันทึกข้อมูลในระบบติดตามออนไลน
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต
สชป.10.,ฝบท.ชป.10 .,และ อน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยด่วน
ผบร.ชป.10
0571
27 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบูรณ์
10
ผอ.คป.เพชรบูรณ์
เพื่อโปรดเป็นผู้แทน
เข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค.55
เวลา 08.30-12.00 น
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์
ธก.ชป.10
0570
27 มี.ค.55
ขอเชิญประชุมปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจ-ออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยน้ำเฮี้ย จังหวัดเพชรบูรณ์
8
ผอ.คป.เพชรบูรณ์
เพื่อโปรดเป็นผู้แทน
เข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มี.ค.55
เวลา 08.30-12.00 น
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์
ธก.ชป.10
0569
27 มี.ค.55
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
35
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในสังกัด สชป.10.,
ฝบท.ชป.10.,และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0568
27 มี.ค.55
การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
"โครงการวางและ จัดทำผังนโยบาย โครงการและมาตรการบรรเทาอุทกภัย
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะที่ 1,ลุ่มน้ำวัง ระยะที่ 1,ลุ่มน้ำป่าสัก ระยะที่ 1
ลุ่มน้ำชี ระยะที่ 1,ลุ่มน้ำบางปะกง ระยะที่ 1 ฯลฯ

(Download การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ)
2
ผอ.คป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบและโปรดแจ้งให้
ฝวศ.คป.เพชรบูรณ์ทราบ
ธก.ชป.10
0567
27 มี.ค.55
รายละเอียดเงินพนักงานราชการเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 27 มี.ค.55
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
ปก.คส.5.1.,และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0566
27 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัคร HIPPS รุ่นที่ 8"
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0565
27 มี.ค.55
แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
12
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10.
เพื่อทราบ
และถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0564
27 มี.ค.55
แจ้งรายชื่อข้าราชการที่เสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
และจัดส่งให้ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 30 มี.ค.55
ธก.ชป.10
0563
27 มี.ค.55
การส่งมอบโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
18
ผปก.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0562
27 มี.ค.55
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 367/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0561
27 มี.ค.55
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 372/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0560
27 มี.ค.55
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 368/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0559
27 มี.ค.55
การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0558
27 มี.ค.55
ขอรายงานผลการประชุมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 ของกรมชลประทาน
10
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผปก.ชป.10
0557
27 มี.ค.55
ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1/2555

13
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัด
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผปก.ชป.10
0556
27 มี.ค.55
การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการตามแผนงานเพื่อให้
ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
แผนงานปกติประจำปีงบประมาณ 2555 และงานกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ
2553-2554
2
ผบร.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,ผคก.ชป.10.,
ผ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0555
26 มี.ค.55
แจ้งการถึงแก่กรรมของลูกจ้างประจำ
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0554
26 มี.ค.55
การกรอกข้อมูลปริมาณงานของงานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่ของ
ฝ่ายบริหารทั่วไปของสำนัก/กองและงานบริหารทั่วไปของโครงการ
ชลประทาน (จังหวัด) และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
2
บท.คป.,บท.คบ.,และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึก ผส.บค.
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 27 มี.ค.55
จก.ชป.10
0553
26 มี.ค.55
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตประจำเดือนมีนาคม 2555
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0552
26 มี.ค.55
ขอให้จัดส่งรายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทาน
ที่ 10 ประจำเดือนเมษายน 2555
(Download รายละเอียด)
3
ผอ.คบ.,ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ฝงจ.ชป.10
0551
26 มี.ค.55
ติดตามการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1
ผอ.ส่วน.,ผอ.คป.เพชรบูรณ์.,สระบุรี.,
พระนครศรีอยุธยา.,ผอ.คบ.มโนรมย์.,
ช่องแค.,โคกกะเทียม.,มหาราช.,เริงราง.,
นครหลวง.,บางบาล.,และ ผอ.คบ.
เขื่อนป่าสักฯ
เพื่อพิจารณา
เร่งรัดการจัดทำและจักส่ง
รายงานดังกล่าวฯ ให้สำนักฯ
อย่างช้าภายในวันที่ 29 มี.ค.55
ธก.ชป.10
0550
26 มี.ค.55
แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร (สำนักชลประทานที่ 5
ผอ.คบ.ห้วยหลวง 042245540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง
042245541)
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0549
26 มี.ค.55
ขอให้รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบกลางแผนฟื้นฟู
ค่าใช้จ่าย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และงบกลางแผนปฏิบัติการเิื่พื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
6
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาเร่งรัด
ดำเนินการและเบิกจ่าย
งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผปก.ชป.10
0548
26 มี.ค.55
โครงสร้างการแบ่งงานภายในของสำนักชลประทานที่ 1-17
28
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณา
หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ให้รวบรวมสาระสำคัญ
ที่เปลี่ยนแปลง
จัดส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 26 มี.ค.55
จก.ชป.10
0547
23 มี.ค.55
ขอชี้แจงกรณีรอยร้าวผิวจราจรสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0546
23 มี.ค.55
รายงานการศึกษาโอกาสและผลกระทบของประชาคมอาเชียนต่อกระทรวง
มหาดไทย
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0545
23 มี.ค.55
ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
โดยเคร่งครัด
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0544
23 มี.ค.55
ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลสงกรานต
1
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต จังหวัดลพบุรี
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0543
23 มี.ค.55
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนเมษายน 2555
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10.,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผสก.19-20, ผคน.10,
ฝจม.10, ฝด.ผด.10., ฝส.รว.
ภาคกลาง, ผศป.ที่ 5.,ฝข.คก.5,
ฝท.คก.10,ฝว.คก.5,ฝร.คก.5,
ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี, สจจ.สระบุรี,
และ สจจ. พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและ
ขอให้จัดเตรียมข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ
การชี้แจงรวมทั้งเข้าร่วมประชุม
ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555
ธก.ชป.10
0542
23 มี.ค.55
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม
การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงาน สำหรับ
เอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน
18
ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0541
23 มี.ค.55
การปรับอัตราค่าจ้างรักษาความปลอดภัย
5
ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0540
23 มี.ค.55
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากร ในระบบ GFMIS
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0539
23 มี.ค.55
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฯ
1

ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10 (ยกเว้น ผอ.คป.เพชรบูรณ์)

เพื่อทราบและ
เข้าร่วมประชุม
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มี.ค.55
เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารวิชาการ
กรมชลประทานสามเสน
ธก.ชป.10
0538
23 มี.ค.55
ขอปรับอัตราค่าจ้างรักษาความปลอดภัย
1
ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0537
23 มี.ค.55
ขอทราบผลการดำเนินงานของค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
3
ผบร.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0536
23 มี.ค.55
ขอให้จัดทำระบบติดตามและรายงานผลโครงการการให้ความช่วยเหลือ
ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0535
23 มี.ค.55
แผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) งานปรับปรุง
ระบบชลประทาน
(Download MTEF)
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อทราบ
ผส.ชป.10
0534
23 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพสู่
วุฒิการศึกษา
3
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0533
22 มี.ค.55
สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลโครงการจัดระบบ
การปลูกข้าว ครั้งที่ 2/2555
5
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.มโนรมย์.,ช่องแค.,
โคกกะเทียม.,เริงราง.,มหาราช.,ป่าสักใต้.,
และ ผอ.คบ.นครหลวง
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0532
22 มี.ค.55
ผลการพิจารณาคัดเลือกและปรับลำดับชั้นผู้ที่มีคุณสมบัติในการจ้างก่อสร้าง
"งานก่อสร้างชลประทาน" (คัดเลือกเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2555)
9
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,พด.ชป.10.,
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0531
22 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการสมัคร
ลงทะเบียนสมาชิก
8
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0530
22 มี.ค.55
ซ้อมความเข้าใจกรณีเบิกจ่ายค่ายาประเภทวิตามิน
3
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0529
22 มี.ค.55
ขออนุมัติจ่ายเงินล่วงหน้า 15 % สำหรับงานจ้างก่อสร้างโดยวิธีพิเศษ
ของงาน/ โครงการ ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากเหตุอุทกภัยที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0528
22 มี.ค.55
การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ
18
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0527
21 มี.ค.55
แนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกรมชลประทาน
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0526
21 มี.ค.55
กรอบแนวทางในการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.2540 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวม
7
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0525
21 มี.ค.55
ลูกจ้าประจำครบเกษียณอายุราชการจะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปี
งบประมาณ 2555
8
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0524
21 มี.ค.55
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของส่วนราชการ
7
ผอ.ส่วน.,ฝบท.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป
เพื่อทราบและ
ดำเนินการ
ธก.ชป.10
0523
21 มี.ค.55
แจ้งเวียนคำสั่งกรม มอบหมายอำนาจดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐหรือ
บุคคลอื่นขอใช้ที่ดินของรัฐประเภทอื่นที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์
นอกเหนือจากที่ราชพัสดุ
25
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0522
21 มี.ค.55
รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน
5
บง.ชป.10.,บง.คป.ทุกจังหวัด
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0521
21 มี.ค.55
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
3
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0520
21 มี.ค.55
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรตองกาสวรรคต
3
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0519
21 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่
ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0518
21 มี.ค.55
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0517
21 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0516
21 มี.ค.55
กรณีชาวต่างชาติก่อเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ
3
ผอ.คป.ลพบุรี.,ผอ.คบ.ช่องแค.,
โคกกะเทียม., มหาราช.,และ
ผู้รักษาบริเวณ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0515
20 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งรายชื่อและที่อยู่ของบุคลากรในสงกัด
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและดำเนินการ
ธก.ชป.10
0514
20 มี.ค.55
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
9
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0513
20 มี.ค.55
ขออนุมัติแผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 ครั้งที่ 32
3
ผอ.คบ.บางบาล.,ช่องแค.,โคกกะเทียม.,
เขื่อนป่าสักฯ.,มโนรมย์.,เริงราง.,
และ ผอ.คป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0512
20 มี.ค.55
ขออนุมัติแผนงานค่าดำเนิการออกแบบชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ครั้งที่ 5
6
ฝงจ.ชป.10.,และ ฝปด.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0511
20 มี.ค.55
ขออนุมัติแผนงานค่ากำจัดวัชพืช ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 7
2
ผอ.คบ.มโนรมย์.,ช่องแค.,ฝงจ.10.,
ฝปด.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0510
20 มี.ค.55
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ค่าแรง
เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 20 มี.ค.55
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0509
20 มี.ค.55
ขอแจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ประเสริฐ ผลดี อดีตอาจารย์วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันพัฒนา
การชลประทาน) ถึงแก่กรรม (เพิ่มเติม)
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0508
20 มี.ค.55
รศ.ประเสริฐ ผลดี อดีตอาจารย์วิทยาลัยการชลประทาน (สถาบันพัฒนาการชลประทาน) ถึงแก่กรรม
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0507
20 มี.ค.55
ขอความร่วมมือในการติดต่อประสานงานและจัดส่งหนังสือราชการ
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0506
20 มี.ค.55
การเทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.2555
3
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0505
20 มี.ค.55
รายการพิเศษวันสายใจไทย ประจำปี 2555
3
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0504
20 มี.ค.55
การปรับปรุงและแก้ไขคำอธิบายผังบัญชีมาตรฐาน กรมชลประทาน
2
ผอ.คป., ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ
บง.ชป.10
0503
20 มี.ค.55
การมอบหมายงานของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ระดับปลัดกระทรวง ครั้งที่ 2/2555
9
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0502
19 มี.ค.55
การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS
3
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ฝบท.ชป.10, ฝจม.10
เพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ
บง.ชป.10
0501
19 มี.ค.55
รายงานการประชุมการจัดทำแผนการกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง
4
ผวศ.ชป.10, ผอ.คบ.มโนรมย์ ช่องแค โคกกะเทียม เริงราง และ ผอ.คบ.มหาราช
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0500
19 มี.ค.55
การประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ 33 ประจำปี 2555 หรือ The 33rd ACRS 2012
3
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0499
19 มี.ค.55
ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย งบกลาง ค่าใช้จ่ายแผนฟื้นฟูน เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน และงบกลาง แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ระยะเร่งด่วน (แก้ไขแผ่นที่ 1)
3
ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.10, ผอ.ทุกโครงการ และ ฝงจ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
และบันทึกข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ธก.ชป.10
0498
19 มี.ค.55
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม 2555
14
ผอ.ส่วน, ผอ.คป., ผอ.คบ.,ผสก.19-20, ผคน.10, ฝจม.10, ฝด.ผด.10, ฝส.รว.ภาคกลาง, ผศป.ที่ 5 , ฝข.คก.5, ฝว.คก.5, ฝท.คก.5, ฝร.คก.5, ฝน.คก.5, สจจ.ลพบุรี, สจจ.สระบุรี และ สจจ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0497
19 มี.ค.55
ขอให้รายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่าย งบกลาง ค่าใช้จ่ายแผนฟื้นฟู
เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
งบกลาง แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย ระยะเร่งด่วน
3
ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.10, ผอ.ทุกโครงการ และ ฝงจ.ชป.10
เพื่อพิจารณา
และบันทึกข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน
ธก.ชป.10
0496
19 มี.ค.55
การกำหนดรายละเอียดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
2
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0495
19 มี.ค.55
ให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จ/บำนาญ
17
ผอ.คบ.มโนรมย์ มหาราช , ผอ.คป.เพชรบูรณ์ และ ผสก.19-20
เพื่อทราบ
และให้เจ้าหน้าที่มารับ
แบบฟอร์มฯ และส่งให้
งานการเจ้าหน้าที่
ภายใน 2 เม.ย.55
จก.ชป.10
0494
19 มี.ค.55
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยระบบ EPP+
5
ผอ.ส่วน, ผอ.โครงการ, ฝบท.ชป.10 และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
และแจ้งรายชื่อ
ภายใน 20 มี.ค.55
เวลา 12.00 น.
จก.ชป.10
0493
19 มี.ค.55
การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 1/2555 (ครั้งที่ 4)
4
ผบร.ชป.10, ผอ.คบ.บางบาล ป่าสักใต้ โคกกะเทียม และ ผอ.คบ.เริงราง
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ฝงจ.ชป.10
0492
19 มี.ค.55
การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี 2555
5
ผบร.ชป.10, ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการต่อไป
ผบร.ชป.10
0491
16 มี.ค.55
รายชื่อกู้สหกรณ์ที่ประสบอุทกภัย
3
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0490
16 มี.ค.55

หลักเกณฑ์และวิธีการเืลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2554-
31 มีนาคม 2555) ในวันที่ 1 เมษายน 2555

5

ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการทุกโครงการ.
และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ให้ตรงตามเวลาและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดยเคร่งครัด
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 2 เม.ย.55
จก.ชป.10
0489
16 มี.ค.55
แจ้งมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2555
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและเร่งรัด
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0488
16 มี.ค.55
เชิญประชุมการจัดทำแผนการกำหนดพื้นที่รับน้ำนองฯ
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10.,(ยกเว้น ผอ.คป.เพชรบูรณ์)
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0487
15 มี.ค.55
เชิญประชุมการจัดทำแผนการกำหนดพื้นที่รับน้ำนองฯ
1
ผอ.คบ.,ผอ.คป.ทุกโครงการ
(ยกเว้น ผอ.คป.เพชรบูรณ์) และ
ฝจน.ชป.10
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0486
15 มี.ค.55
องคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
ถึงแก่อสัญกรรม
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0485
15 มี.ค.55
ขอทราบผลการอนุมัติโครงการตามแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู
เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
14
ฝบท.ชป.10.,ผอ.คบ.ช่องแค.,โคกกะเทียม.,
มหาราช.,และ ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ฝงจ.ชป.10
0484
15 มี.ค.55
ขออนุมัติแผนงาน (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1
11
ผอ.คบ.โคกกะเทียม.,บางบาล.,นครหลวง.,
มหาราช.,ผอ.คป.เพชรบูรณ์.,ลพบุรี.,และ
ผอ.คป.สระบุรี

เพื่อพิจารณาเร่งดำเนินการ
โดยด่วน

ฝงจ.ชป.10
0483
15 มี.ค.55
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทเรียงความเข้าประกวดตามโครงการประกวด
เรียงความสร้างจิตสำนึกการพัฒนาประชาธิปไตย
8
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0482
15 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครบุคลากร
9
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0481
15 มี.ค.55
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,พด.ชป.10.,
และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0480
15 มี.ค.55
แจ้งงดรับพวงหรีดองคมนตรีสวัสดิ์ วัฒนายากร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
ถึงแก่อสัญกรรม
2
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0479
15 มี.ค.55
สรุปผล "โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและชุมชนใกล้เคียง
ทางน้ำของกรมชลประทาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
5
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0478
15 มี.ค.55
ขอเชิญประชุมโครงการศึกษามาตรการสนับสนุนองค์กรการจัดการ
ชลประทานแบบมีส่วนร่วม
1
ผอ.คบ.โคกกะเทียม.,และ ฝจน.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0477
15 มี.ค.55
ขอให้เร่งจัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะ
เร่งด่วน (เพิ่มเติม)
1
ผปก.ชป.10.,ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0476
15 มี.ค.55
ตรวจสอบรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือน
มีนาคม 2555
13
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10.,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผสก.19-20, ผคน.10,
ฝจม.10, ฝด.ผด.10., ฝส.รว.
ภาคกลาง, ผศป.ที่ 5.,ฝข.คก.5,
ฝท.คก.10,ฝว.คก.5,ฝร.คก.5,
ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี, สจจ.สระบุรี,
และ สจจ. พระนครศรีอยุธยา

เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ
หากมีข้อความที่ขอแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ
ภายในวันจันทร์ที่ 19 มี.ค.55

ธก.ชป.10
0475
15 มี.ค.55
ข้าราชการครบเกษียณอายุปีงบประมาณ 2555
11
ผอ.คบ.มโนรมย์.,มหาราช.,
ผอ.คป.เพชรบูรณ์.,และ ผสก.19-20
เพื่อทราบและ
แจ้งให้ผู้เกษียณฯ
กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบ
รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 27 มี.ค.55
จก.ชป.10
0474
15 มี.ค.55
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ลงในระบบสารสนเทศ
องค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
3
ผอ.คบ..และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
(ยกเว้น ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา).,
และ ฝชน.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0473
15 มี.ค.55
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ประจำปี 2556
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0472
15 มี.ค.55
ขอให้จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน พ.ศ.2555
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0471
15 มี.ค.55
รายงานการปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ภายใต้แผนงานการบริหาร
จัดการเขื่อนเก็บน้ำหลักและการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำของประเทศประจำปี
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0470
14 มี.ค.55
ดาวเทียม THEOS ได้รับพระราชทานชื่อว่า ดาวเทียมไทยโชต
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0469
14 มี.ค.55
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0468
14 มี.ค.55
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการบริการของสำนัก
บริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
3
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ., และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0467
14 มี.ค.55
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะวิทยากร
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ รุ่นที่ 30
5
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ., และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0466
14 มี.ค.55
ขอให้พิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
3
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0465
14 มี.ค.55
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ค่าแรง เข้าบัญชี
ธนาคารในวันที่ 14 มี.ค.55
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0464
14 มี.ค.55
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 18/07/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
ฝบท.ชป.10.,และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0463
14 มี.ค.55
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการตรวจสอบเดือนตุลาคม 2554 -
มกราคม 2555
11
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0462
14 มี.ค.55
เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
1
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0461
14 มี.ค.55
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0460
13 มี.ค.55
ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
3
ผอ.คป.ลพบุรี.,ผอ.คบ.เริงราง.,และ
ผอ.คบ.มโนรมย์
เพื่อดำเนินการ
ตามบันทึก ผป.บค.
จก.ชป.10
0459
13 มี.ค.55
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
อุทกภัย
8
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0458
13 มี.ค.55
การใช้ลายเซ็นอิเลคทรอนิค อธช.ในเกียรติบัตรยุวชลกร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2555
4
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ., และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0457
13 มี.ค.55
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรของประเทศอิสราเอลภายใต้หัวข้องาน "Isracl Agriculture Innovation&Agritech 2012"
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0456
13 มี.ค.55
การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศ
อธิบดีกรมสรรพกรในระบบ GFMIS
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
ธก.ชป.10
0455
13 มี.ค.55
รับคู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน กรมชลประทาน
(download คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน)
3
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่
รับคู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายใน ได้ที่งานธุรการ โครงการฯ ละ 1 เล่ม
ธก.ชป.10
0454
13 มี.ค.55
ขอข้อมูลและรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี พ.ศ.2554
5
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.มโนรมย์.,ช่องแค.,
โคกกะเทียม.,เริงราง.,เขื่อนป่าสักฯ.,
และ ผศป.ที่ 5
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งให้กองพัสดุโดยด่วน
ธก.ชป.10
0453
13 มี.ค.55
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 มีนาคม 2555
13
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0452
13 มี.ค.55
ขอเชิญประชุม
2
บท.คป.,บท.คบ.,และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึก ผส.บค
จก.ชป.10
0451
13 มี.ค.55
ขอรับบริจาคโลหิต
2
ผอ.ส่วน.,ฝบท.ชป.10.,ผคน.10.,
ผอ.คบ.โคกกะเทียม.,และ ผอ.คป.ลพบุรี
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต
โปรดแจ้งรายชื่อให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 30 มี.ค.55
ธก.ชป.10
0450
13 มี.ค.55
ขอให้รวบรวบรวมจำนวนรายชื่อผู้มีความประสงค์จะซื้อหนังสือ
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0449
13 มี.ค.55
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทั้งงาน
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,พด.ชป.10.,
และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0448
13 มี.ค.55
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมระบบการให้น้ำพืช
4
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0447
13 มี.ค.55
ขออนุมัติแผนงาน (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ครั้งที่ 1
1
ผบร.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,ผอ.คบ.,
และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0446
13 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการทุนฝึกอบรม
10
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0445
12 มี.ค.55
ขอความร่วมมือแบบสอบถามความพึงพอใจ
3
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และจัดส่งให้ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 23 มี.ค.55
ธก.ชป.10
0444
12 มี.ค.55
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
20
ผอ.คป.ลพบุรี.,ผอ.คบ.มหาราช.,ช่องแค.,
โคกกะเทียม.,เขื่อป่าสักฯ.,ผคน.10.,
และ ผสก.19
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0443
9 มี.ค.55
หลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีนาคม 2555
10
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0442
9 มี.ค.55
แจ้งเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0441
9 มี.ค.55
นายประเสริฐ กรุงเกษม บิดา นายรังสรรค์ กรุงเกษม ถึงแก่กรรม
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0440
9 มี.ค.55
ขอส่งรายงานผลความก้าวหน้าการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2554/55
9
ผอ.คบ.มโนรมย์.,โคกะเทียม.,เริงราง.,
ป่าสักใต้.,คลองเพรียวฯ.,นครหลวง.,
เขื่ินป่าสักฯ.,ผอ.คป.ลพบุรี.,และ
ฝชน.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ผวศ.ชป.10
0439
9 มี.ค.55
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางตะแกรงกันขยะหน้าสถานีสูบน้ำ
6
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0438
8 มี.ค.55
เตรียมความพร้อมในการจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการทั่วไป ครั้งที่ 1
1
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
และจัดส่งแบบประเมินการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ
(แบบ พร.ชป.01-02) จำนวน 1 ชุด
ให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 5 เม.ย.55
จก.ชป.10
0437
8 มี.ค.55
ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตพื้นที่น้ำนอง
2
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0436
8 มี.ค.55
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
4
ผอ.คป.ทุกโครงการ.,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0435
8 มี.ค.55
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม "สุขภาพเต็มร้อย"
7
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0434
8 มี.ค.55
การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ
8
ผอ.โครงการ.,พด.ชป.10.,ผสก.19-20.,
ผคน.10.,สจจ.ลพบุรี.,และ ผศป.ที่ 5
เพื่อพิจารณา
แจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามบันทึก ผอ.กพ.
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 16 มี.ค.55
จก.ชป.10
0433
6 มี.ค.55
ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์ ประจำปี พ.ศ.2555
2
ผอ.ส่วน.,และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0432
6 มี.ค.55
การกำหนดพื้นที่รับน้ำนอง
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.ทุกโครงการ.,
ผอ.คป.ลพบุรี.,สระบุรี.,พระนครศรีอยุธยา.,
และ ฝจน.ชปง10
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุม
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค.55
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0431
6 มี.ค.55
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
11
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0430
6 มี.ค.55
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2547 -
2554
7
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,บง.ชป.10.,และ
บง.คป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0429
6 มี.ค.55
การดำเนินการด้านที่ดิน ของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสำนักงาน กปร.
2
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0428
6 มี.ค.55
ขอนำส่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
5
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0427
6 มี.ค.55
การสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2555
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0426
6 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
(สาขาเศรษฐศาสตร์) ปีการศึกษา 2555
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0425
6 มี.ค.55
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0424
6 มี.ค.55
ขอแจ้งบัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง และราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (กุมภาพันธ์
2555)
1
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0423
6 มี.ค.55
รับรองผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0422
6 มี.ค.55
ทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เชียร์ก้าประจำปี 2556-2557
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0421
6 มี.ค.55
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม LATSS Forum รุ่นที่ 50
9
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0420
6 มี.ค.55
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (จำนวน 5 ฉบับ)
11
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,พด.ชป.10.,และ
บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0419
6 มี.ค.55
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราช
ดำร
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0418
6 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเกษตรกร (เรื่องการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม)
5
ผบร.ชป.10.,และ ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0417
5 มี.ค.55
ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
5
ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, คลองเพรียว-เสาไห้, บางบาล และ ผอ.คบ.นครหลวง
เพื่อพิจารณา
จัดส่งกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ
ธก.ชป.10
0416
5 มี.ค.55
สรุปผลการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก ไตรมาสที่ 1
20
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0415
5 มี.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับ
ปริญญาโท โครงการพิเศษคณะศึกษาศาสตร์
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0414
5 มี.ค.55
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัย
ข้าราชการ ครั้งที่ 8"
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0413
5 มี.ค.55
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0412
5 มี.ค.55
คำสั่งให้พนักงานราชการได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 และคำสั่งให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
14
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0411
5 มี.ค.55
ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ.2555 ของสถาบันเกษตราธิการ
7
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ฝบท.ชป.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0410
5 มี.ค.55
ขอเชิญประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแบบ
ออนไลน์ โดยระบบประชุมทางไกล ( Video Conference)
3
ผบร.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,ผอ.คบ.,
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0409
5 มี.ค.55
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์
ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0408
5 มี.ค.55
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0407
5 มี.ค.55
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งการจัดปฏิบัติธรรม
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0406
5 มี.ค.55
ขอให้รายงานพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรัง ในปัจจุบันแยกเป็นแต่ละ สบ.คบ.,
สบ.คป
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0405
5 มี.ค.55
การให้บริหารออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)
ผ่านธนาคาร
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0404
5 มี.ค.55
การบริหารงบประมาณการจัดการน้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
16
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0403
2 มี.ค.55
ข้อสังเกตการขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0402
2 มี.ค.55
กำหนดพระราชทานเพลิงศพ และสวดพระอภิธรรมคุณหญิงลัคนา
ถนอมสิงห์ ต.จ.
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0401
2 มี.ค.55
ขอส่งหนังสือสรุปสถานการณ์สาธารณภัย 2553
3
ผอ.ส่วน.,ฝบท.ชป.10.,และ ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0400
2 มี.ค.55
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556 ระดับสำนักชลประทาน 1-17
2
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0399
2 มี.ค.55
สรุปสถิติจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานในโครงการชลประทาน
ณ 30 กันยายน 2554
1
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0398
2 มี.ค.55
ขอแจ้งเลื่อนประชุม Video Conference
1
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0397
1 มี.ค.55
การอนุมัติผ่อนผันให้ขยายเวลาการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
พ.ศ.2554
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0396
1 มี.ค.55
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2554
31
ผอ.คป.ลพบุรี., ผอ.คบ.มโนรมย์.,และ
ผอ.คบ.เริงราง
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0395
1 มี.ค.55
ขอเชิญประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณแบบ
ออนไลน์โดยระบบประชุมทางไกล ( Video Conference)
1
ผบร.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,ผอ.คบ.,
ผอ.คป.ในเขต สชป.10.,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ
ธก.ชป.10
0394
1 มี.ค.55
ขอความอุปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 1/2555
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
12
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10