ม.ค.55
ก.พ.55
มี.ค.55
เม.ย.55
พ.ค.55
มิ.ย.55
ก.ค.55
ส.ค.55
ก.ย.55
ต.ค.55
พ.ย.55
ธ.ค.55

ลำดับ ที่
วันที่
บันทึก
เรื่อง จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0159
31 ม.ค.55
ขอแจ้งคำสั่งกรมชลประทาน มอบอำนาจในการดำเนินการขอใช้ที่ดินของรัฐ
ทุกประเภท
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0158
31 ม.ค.55
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 31 ม.ค.55
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0157
31 ม.ค.55
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "โครงการสินเชื่อเช่าซื้อ กรุงศรี
เฟิร์สช้อยส์ เพื่อสมาชิก กบข." เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 21 ธค.54-30 มิย.55 เป็นต้นไป (สชป.11/567/55)
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0156
31 ม.ค.55
เปิดให้บริการบ้านพักรับรอง สชป.1
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0155
31 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท รุ่นที่ 21 (หลักสูตรใหม่: การจัดการทรัพยากรน้ำ)
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0154
31 ม.ค.55
ขอประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาโท (ภาคพิเศษ)หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) จะเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ.2555
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0153
30 ม.ค.55
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 มกราคม 2555
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0152
30 ม.ค.55
ขอเชิญสมัครเข้าเรียน E - Learning หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะความเข้าใจ
ในภารกิจกรมชลประทาน
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0151
30 ม.ค.55
มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน
5
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0150
30 ม.ค.55
ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
ตามสมรรถนะฯ ปี 2555
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
และพิจารณา
พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อ
ภายในวันที่ 30 ม.ค.55
จก.ชป.10
0149
30 ม.ค.55
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเนื่องในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555
9
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0148
30 ม.ค.55
การนำส่งอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปี 2555 ของผู้ประกันตนมาตรา
33
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0147
27 ม.ค.55
สนับสนุนบุคลากรเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
13
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0146
27 ม.ค.55
การรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหาร
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0145
27 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "TU Law Open House 2012"
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0144
27 ม.ค.55
การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่น
แห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยและรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0143
27 ม.ค.55
ขออนุญาตศึกษาดูงานและฟังบรรยายสรุป
4
ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ,ผบร.ชป.10,
และ ผอ.คป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0142
27 ม.ค.55
ขอให้เร่งจัดส่งเอกสารแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
2
ผบร.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,ผอ.คบ.มโนรมย์,
ช่องแค,นครหลวง,บางบาล,และ
ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยด่วน
ธก.ชป.10
0141
27 ม.ค.55
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10.,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผอ.คส.1-2/10, ผคน.10,
ฝจม.10, ฝด.ผด.10., ฝส.รว.
ภาคกลาง, ผศป.ที่ 5.,ฝข.คก.5,
ฝท.คก.10,ฝว.คก.5,ฝร.คก.5,
ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี, สจจ.สระบุรี,
และ สจจ. พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
และขอให้จัดเตรียมข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประกอบการชี้แจงและ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ในวันศุกร์ที่ 3 ก.พ.55
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0140
27 ม.ค.55
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
19
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0139
27 ม.ค.55
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2555
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0138
27 ม.ค.55
ข้อมูลการใช้พื้นที่ในเขตชลประทานที่เป็นที่ราชพัสดุหรือที่ของรัฐที่
กรมชลประทานใช้ประโยชน์
4
ผบร.ชป.10.,ผอ.คป.ลพบุรี.,สระบุรี,
พระนครศรีอยุธยา,ผอ.คบ.เริงราง.,
นครหลวง,ป่าสักใต้,เขื่อนป่าสักฯ,
บางบาล,และ ผอ.คบ.คลองเพรียวฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยด่วน
ธก.ชป.10
0137
27 ม.ค.55
ขอแจ้งกำหนดการงานพิธีบรรพชาอุปสมบทวัดชลประทานรังสฤษฎ์
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0136
27 ม.ค.55
ขอรายงานความก้าวหน้ารายการที่ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย (งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น)
4
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0135
27 ม.ค.55
ขอให้ทบทวน ยืนยันพื้นที่เป้าหมายของโครงการตามแผนบูรณาการเกษตร
ภายใต้พื้นที่โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับ
จังหวัด ปี 2555

7
ผอ.คป.ลพบุรี.,เพชรบูรณ์.,
ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ.,นครหลวง.,และ
มหาราช
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0134
27 ม.ค.55
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0133
27 ม.ค.55
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 65/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
16
ผอ.คส.1-2/10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0132
27 ม.ค.55
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0131
27 ม.ค.55
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
13
ผอ.ส่วน.,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0130
27 ม.ค.55
เตรียมวาระการประชุมคณะกรรมการจัดการไฟป่าและหมอกควันแห่งชาติ
ครั้งที่ 1/2555 ส่งภายในวันที่ 31 มกราคม 2555
2
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0129
27 ม.ค.55
ขอส่งจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
10
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0128
27 ม.ค.55
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 19/03/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0127
27 ม.ค.55
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่
ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0126
27 ม.ค.55
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ
4
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0125
27 ม.ค.55
ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดกลางและขนาดใหญ่
4
ผวศ.ชป.10.,ผอ.คป.,เพชรบูรณ์.,ฝงส.ชป.10.,
และ ฝปช.ชป.10
เพื่อทราบ
และเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ในวันเสาร์ 28 ม.ค.55
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ สถาบันพัฒนาการ
ชลประทาน อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี
ธก.ชป.10
0124
26 ม.ค.55
การจัดทำแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) ครั้งที่ 1,2,3,4
5
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยด่วนที่สุด
ธก.ชป.10
0123
26 ม.ค.55
ขอให้รายงานข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
1
ผบร.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,ผอ.คบ.,
และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยด่วน
ธก.ชป.10
0122
26 ม.ค.55
แนวทางการดำเนินงาน โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน
ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1 โครงการ 1 ล้านบาท)
5
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0121
26 ม.ค.55
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
2
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งสำนักฯ
ภายในวันที่ 30 ม.ค.55
ผบร.ชป.10
0120
26 ม.ค.55
ขอเชิญสมัครอบรมออนไลน์ e - Learning
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0119
26 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจ
13
ผวศ.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,และ ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ส่งแบบสำรวจคืน
สำนักวิจัยและพัฒนา
ภายในวันที่ 15 ก.พ.55
ธก.ชป.10
0118
26 ม.ค.55
การปรับเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดมิติภายในด้านการพัฒนาองค์กร
ตามกรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES)
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0117
26 ม.ค.55
รายละเอียดเงินพนักงานราชการเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 26 ม.ค.55
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,ปก.คส.5.1.,
และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0116
25 ม.ค.55
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดระบบการปลูกข้าว
ปี 2555
11
ผบร.ชป.10.,ผอ.คป.ลพบุรี.,สระบุรี.,
พระนครศรีอยุธยา.,ผอ.คบ.ช่องแค.,
มโนรมย์.,โคกกะเทียม.,เริงราง.,
มหาราช.,ป่าสักใต้.,นครหลวง
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0115
25 ม.ค.55
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการถอนคืนเงินรายรับ
7
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
บง.ชป.10
0114
25 ม.ค.55
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ LMI English Project : Professional Communication Skills for Leaders สาขาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
10
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0113
25 ม.ค.55
รายงานต้นทุนผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
29
ผอ.คบ.ช่องแค.,โคกกะเทียม.,เริงราง.,
มหาราช.,คลองเพรียว.,ป่าสักใต้.,นครหลวง.,
ผอ.คป.ลพบุรี.,พระนครศรีอยุธยา.,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
โดยด่วน
ฝงจ.ชป.10
0112
25 ม.ค.55
รายงานต้นทุนผลผลิตตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2555
3
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
แจ้งผู้รับชอบดำเนินการ
บง.ชป.10
0111
25 ม.ค.55
การส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายสวัสดิการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555
1
บท.คป.ลพบุรี.,บท.คบ.โคกกะเทียม.,
เริงราง.,และ นครหลวง
เพื่อทราบและแจ้ง
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
ส่งข้อมูลที่งานบัญชีการเงิน
สชป.10
ภายในวันที่ 27 ม.ค.55
บง.ชป.10
0110
25 ม.ค.55
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 71/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการ
แทน
2
ผอ.ส่วน.และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0109
25 ม.ค.55
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 71/2555 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1
ผอ.ส่วน.และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0108
25 ม.ค.55
ขอให้เร่งจัดส่งเอกสารแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
3
ผบร.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,ผอ.คบ.มโนรมย์.,
ช่องแค.,นครหลวง.,บางบาล.ผอ.คป.ลพบุรี.,
และ พระนครศรีอยุธยา
เพื่อดำเนินการ
ส่งเอกสารข้อมูลให้สำนักฯ
(ฝงจ.ชป.10) โดยด่วน
ฝงจ.ชป.10
0107
24 ม.ค.55
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0106
24 ม.ค.55
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้าประจำ,ค่าแรงชั่วคราว
เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 24 ม.ค.55
ผอ.ส่วน.และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0105
24 ม.ค.55
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 55/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
2
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0104
23 ม.ค.55
ขอให้แจ้งยอดการจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
6
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึก กอ.บค.
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 10 ก.พ.55
จก.ชป.10
0103
23 ม.ค.55
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในเขต สชป.10
2
ผอ.คป.,และ ผอ.คบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0102
23 ม.ค.55
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ (โครงการอบรมและสัมมนา
จำนวน 7 โครงการ )
15
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0101
23 ม.ค.55
ขอแจ้งแผนจัดสรร เพื่อจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานของ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กร
ผู้ใช้น้ำ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2555
22
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกของ ฝชน.ชป.10
ผบร.ชป.10
0100
23 ม.ค.55
ขอเลื่อนโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่มี
ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคลากรกลุ่มงานสนับสนุน
ที่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555
2
ฝบท.ชป.10.,ผอ.คป.ลพบุรี.,สระบุรี.
พระนครศรีอยุธยา.,ผอ.คบ.มโนรมย์.,
ช่องแค.,โคกกะเทียม.,เริงราง.,นครหลวง.,
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์.,ผอ.คส.1-2/10.,
ผคน.10.,พด.ชป.10.,และ อน.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0099
23 ม.ค.55
โครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2555
42
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0098
23 ม.ค.55
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ.2540 ตั้งแต่ปี 2541-ปัจจุบัน (ชป.418)
7
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0097
23 ม.ค.55
ขอให้จัดทำแผนการใช้งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
3
ผปก.ชป.10.,ผบร.ชป.10.,และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่เหลือ
ส่งกองแผนงาน
ภายในวันที่ 23 ม.ค.55
ธก.ชป.10
0096
23 ม.ค.55
แนวทางในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2555
5
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0095
23 ม.ค.55
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
2
ผอ.คป.ทุกโครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และรายงานสำนักฯ
ภายในวันที่ 30 ม.ค.55
ผส.ชป.10
0094
23 ม.ค.55
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานลูกจ้างประจำ
9
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ ในสังกัด สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จก.ชป.10
0093
23 ม.ค.55
ขอให้เร่งรัดดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งที่ 1-3 และแผนงานป้องกัน
แก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
1
ผบร.ชป.10.,ผวศ.ชป.10.,ผอ.คบ.,
และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผส.ชป.10
0092
20 ม.ค.55
การจัดทำข้อมูลตามแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ำ ภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.)
1
ผบร.ชป.10, ผอ.คบ. และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
จัดส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำฯ
ภายในวันที่ 23 ม.ค.55
ผส.ชป.10
0091
20 ม.ค.55
แจ้งรายชื่อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน ช่วงที่ 4 (ครั้งที่ 3)
5
ผวศ.ชป.10.,ฝบท.ชป.10.,
ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา.,
ผอ.คบ.บางบาล.,นครหลวง.,และ
ผอ.คส.1/10
เพื่อพิจารณา
แจ้งให้ผู้มีรายชื่อ
ยืนยันการเข้าสัมมนา
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 27 ม.ค.55
จก.ชป.10
0090
20 ม.ค.55
การกำหนดวันและวิธีปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนด
จ่ายสิ้นเดือน
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0089
20 ม.ค.55
ซ้อมความเข้าใจการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือ
ในระบบ GFMIS
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0088
20 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
11
ผอ.คป.ลพบุรี.,และ เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0087
19 ม.ค.55
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มกราคม 2555
11
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0086
19 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ International Conference on the Tectonics of Northwestern
Indochina (TNI-2012)
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0085
19 ม.ค.55
ย้ายสถานที่ทำการจากวัดราชาธิวาสวิหาร (ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์อาคารพระธรรมวโรดมฯ 100 ปี)
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0084
19 ม.ค.55
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอภิปรายเรื่อง "ความเข้าใจและการเตรียม
ความพร้อมของข้าราชการกรมชลประทานสู่ประชาคมอาเซียน"

6
ผวศ.ชป.10.,ผอ.คป.เพชรบูรณ์.,
ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ.,และ ผอ.คส.1/10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0083
18 ม.ค.55
ขอภาพถ่ายผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10
1
ผอ.ส่วน.,บท.คป.,บท.คบ.,และ บท.คส
เพื่อพิจารณา
ขอความร่วมมือส่งภาพ
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ
ขนาดความกว้าง
3.5 นิ้ว ยาว 5 นิ้ว
ส่งให้งานธุรการ
ภายในวันพุธที่ 25 ม.ค.55
ธก.ชป.10
0082
18 ม.ค.55
ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเทคโนโลยีดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.2555
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ธก.ชป.10
0081
18 ม.ค.55
ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี
บัญชี 2555
1
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ทุกโครงการฯ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0080
18 ม.ค.55
รายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2554
4
ผอ.คป.ลพบุรี.,ผอ.คบ.เริงราง.,และ
ผอ.คบ.มโนรมย์
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0079
18 ม.ค.55
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครทุนฝึกอบรม และปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ ประจำปี 2555
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0078
18 ม.ค.55
การสนับสนุนให้ข้าราชการไปเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ CU - TEB
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สมัครในการสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระบบ
HiPPS รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0077
18 ม.ค.55
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง (หากมีผู้ประสงค์
จะย้ายไปดำรงตำแหน่ง ให้แจ้งความจำนงได้ที่ ฝ่ายบริหาร สชป.6 (ได้ตั้งแต่
บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ก.พ.55)
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0076
18 ม.ค.55
ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนา และโปรดเผยแพร่ข่าวการสัมมนา
11
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0075
18 ม.ค.55
การจัดทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐาน (template)
12
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0074
18 ม.ค.55
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน
11
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0073
18 ม.ค.55
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2555
11
ผอ.ส่วน.,ผอ.คป., ผอ.คบ., ผอ.คส.1-2/10, ผคน.10,ฝจม.10, ฝด.ผด.10.,
ฝส.รว. ภาคกลาง, ผศป.ที่ 5.,ฝข.คก.5,
ฝท.คก.10,ฝว.คก.5,ฝร.คก.5,
ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี, สจจ.สระบุรี,
และ สจจ. พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0072
18 ม.ค.55
รายงานการตรวจสอบสำเนาหนังสืออนุญาตการขอใช้/เช่าที่ราชพัสดุ
ในความครอบครองของกรมชลประทาน
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0071
18 ม.ค.55
การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับกรม หมวด 6
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0070
18 ม.ค.55
ข้อสรุปเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคบทูลถวายรายงานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0069
17 ม.ค.55
แนวทางการปฏิบัติการพิจารณาหลักเกณฑ์มาตรฐานความกว้างของ
ทางเชื่อม
3
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0068
17 ม.ค.55
ต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี.,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0067
17 ม.ค.55
การสนับสนุนการจัดทำข้อมูลทางเลือกโครงการเพื่อการบูรณาการ
แผนพัฒนาการเกษตรกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
6
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0066
17 ม.ค.55
การคัดเลือกอาสาสมัครชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
8

ผอ.คป.สระบุรี.,เพชรบูรณ์.,
ผอ.คบ.บางบาล.,ป่าสักใต้.,มโนรมย์.,
โคกกะเทียม.,ช่องแค.,และ มหาราช

เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0065
17 ม.ค.55
มารดา นายสมาน เรืองเดช ถึงแก่กรรม
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0064
17 ม.ค.55
ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีชุมชนเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ประจำปีงบประมาณ2555
10
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0063
17 ม.ค.55
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำเข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 16 ม.ค.55
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0062
16 ม.ค.55
ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดการดำเนินงานตาม
แผนงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2555
1
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,ฝบท.ชป.10.,และ ฝศป.ที่ 5
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 20 ม.ค.55
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ผส.ชป.10
0061
16 ม.ค.55
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำในเขต สชป.10
2
ผอ.คป.,และ ผอ.คบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0060
16 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการประชุมการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2554
8
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0059
16 ม.ค.55
สรุปพระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมวโรกาสให้คณะบุคคล
เข้าเฝ้าฯ
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0058
13 ม.ค.55
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลมารดารองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ถึงแก่กรรม
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0057
13 ม.ค.55
มารดารองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
ถึงแก่กรรม
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0056
13 ม.ค.55
แจ้งเปลี่ยนวันกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพงานศพ นายสุเมธ กลมเกลี้ยง
อดีตผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่ ถึงแก่กรรม
2
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0055
13 ม.ค.55
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายวิศิษฏ์ เกษรมาลา)
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0054
13 ม.ค.55
แจ้งเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการสมัครเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเรียผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ((e-Learning) ของ
สำนักงาน ก.พ.เป็นระบบสื่อผสม (Multimedia)
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0053
13 ม.ค.55
ตรวจสอบร่างรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือน
มกราคม 2555
11
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10.,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผอ.คส.1-2/10, ผคน.10,
ฝจม.10, ฝด.ผด.10., ฝส.รว.
ภาคกลาง, ผศป.ที่ 5.,ฝข.คก.5,
ฝท.คก.10,ฝว.คก.5,ฝร.คก.5,
ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี, สจจ.สระบุรี,
และ สจจ. พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบหากมีข้อความ
ที่ขอแก้ไขประการใด
โปรดแจ้งงานธุรการ
ภายในวันอังคารที่ 17 ม.ค.55
ธก.ชป.10
0052
12 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่
2
ผอ.คบ.,ผอ.คป. ในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0051
12 ม.ค.55
ขอให้รายงานข้อมูลโครงการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผล
กระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
2
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งให้กองแผนงาน
โดยด่วน
ธก.ชป.10
0050
12 ม.ค.55
ขอให้รายงานข้อมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็็น
1
ผบร.ชป.10., ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกของกองแผนงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดส่ง
แบบฟอร์ม ตามข้อ 1.
ให้กองแผนงาน โดยด่วน
ธก.ชป.10
0049
12 ม.ค.55
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบพลาสติกมีหน่วยความจำ
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการทุกโครงการ,
ฝบท.ชป.10,และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0048
12 ม.ค.55
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย ประจำปี 2555
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการทุกโครงการ,
ฝบท.ชป.10,และหัวหน้างานในฝ่าย
บริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0047
12 ม.ค.55
แจ้งสถานที่ปฏิบัติงานที่ปรึกษา สจก.
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0046
12 ม.ค.55
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 มกราคม 2555
5
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0045
12 ม.ค.55
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ 2555
4
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0044
12 ม.ค.55
นายสุเมธ กลมเกลี้ยง อดีตผู้อำนวยการสำนักโครงการขนาดใหญ่
ถึงแก่กรรม (เพิ่มเติม)
2
ผอ.ส่วน.,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0043
12 ม.ค.55
ด่วนที่สุด
ขอให้จัดทำแผนการใช้งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
3
ผปก.ชป.10.,ผบร.ชป.10.,และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และส่งให้ส่วนปฎิบัติการ
หรือส่วนจัดสรรน้ำฯ
ภายในวันที่ 12 ม.ค.55
ธก.ชป.10
0042
12 ม.ค.55
ขอเชิญประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อมูลและชี้แจงข้อเท็จจริงในเหตุการณ์
อุทกภัย พ.ศ.2554
3
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0041
11 ม.ค.55
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 43/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
8
ผอ.ส่วน., และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0040
11 ม.ค.55
แนวทางการปฏิบัติการรายงานเบื้องต้นกรณีทรัพย์สินของทางราชการได้รับ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ
22
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0039
11 ม.ค.55
การสั่งให้บริษัท เอ็น เอส เค อินเตอร์โปรดักส์ จำกัด นายชิน เจริญสุข
และนางสาวสุริยา เจริญพรหมพงศ์
13
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,พด.ชป.10.,
และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0038
11 ม.ค.55
การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
35
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งให้ฝ่ายบริหารฯ
ธก.ชป.10
0037
11 ม.ค.55
การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.2552 และโครงการ
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
3
ผบร.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,ผอ.คส.2/10.,
และ ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0036
11 ม.ค.55
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (เพิ่มเติม)
8
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0035
11 ม.ค.55
ผลการประชุมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนที่ได้รับผล
กระทบจากอุทกภัย
9
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0034
11 ม.ค.55
การประกาศรับสมัครเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักบริการระดับต้น ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
14
ผอ.ส่วน., และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0033
11 ม.ค.55
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 37/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
17
ผอ.ส่วน., และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0032
11 ม.ค.55
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2555
10
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0031
11 ม.ค.55
ขออนุมัติแผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 ครั้งที่ 4
4
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10 (ยกเว้น ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยด่วน
ธก.ชป.10
0030
11 ม.ค.55
การจัดทำแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0029
11 ม.ค.55
ขอเชิญประชุมนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
3
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,ผอ.ผอ.คป.,
ฝจน.คบ.,ฝจน.คป.ในเขต สชป.10.,
และ ฝจน.ชป.10
เพื่อทราบและ
เข้าร่วมประชุม
ในวันศุกร์ที่ 13 ม.ค.55
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 500
อาคารวิศวกรรมการชลประทาน
กรมชลประทาน สามเสน
ธก.ชป.10
0028
11 ม.ค.55
ขอทราบจำนวนผู้บุกรุก (รุกล้ำ) ทางชลประทาน
2
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ
ผอ.ผอ.คป.ในเข สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำฯ
ภายในวันที่ 25 ม.ค.55
ผบร.ชป.10
0027
11 ม.ค.55
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.คป.ลพบุรี.,ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี.,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0026
11 ม.ค.55
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสุนิชญา
โปรยานนท์)
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0025
11 ม.ค.55
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 23/2555 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0024
11 ม.ค.55
ขอส่งรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
1
ผปก.ชป.10.,ผบร.ชป.10.,และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0023
10 ม.ค.55
ตัวอย่างเอกสารดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด
ธก.ชป.10
0022
10 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครอง
5
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0021
10 ม.ค.55
การกำหนดชื่อหน่วยงานภายในและอักษรย่อของสำนักพัฒนาแหล่งน้ำ
ขนาดกลาง (เป็นการภายใน)
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0020
10 ม.ค.55
ขอส่งสำเนาเรื่องการกำหนดชื่อประเทศฮังการีตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0019
10 ม.ค.55
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,พด.ชป.10.,
และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0018
9 ม.ค.55
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ที่ 01/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะ
ปานกลาง (MTEF) ปี 2556-2559
1
ผวศ.ชป.10.,ผบร.ชป.10,ผอ.คป.,
และ ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0017
9 ม.ค.55
ผลคดีเรื่องพิพาทกรรมสิทธิ์ที่ดินที่กรมชลประทานถูกฟ้องเป็นจำเลย
4
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0016
6 ม.ค.55
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนงบประมาณรายจ่างล่วงหน้าฯ
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0015
6 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้ข้อสอบภาษาอังกฤษ ในวันที่ 9 ก.พ.2555
เวลา 08.45-12.15 น.ณ ห้องทดสอบ 1 สถาบันต่างประเทศ (สพบ.17085/54,
สชป.11/52/55)
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0014
6 ม.ค.55
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2555
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10.,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผอ.คส.1-2/10, ผคน.10,
ฝจม.10, ฝด.ผด.10., ฝส.รว.
ภาคกลาง, ผศป.ที่ 5.,ฝข.คก.5,
ฝท.คก.10,ฝว.คก.5,ฝร.คก.5,
ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี, สจจ.สระบุรี,
และ สจจ. พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและ
ขอให้จัดเตรียมข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 10 ม.ค.55
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0013
6 ม.ค.55
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำเข้าบัญชีธนาคาร
ในวันที่ 6 ม.ค.55
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0012
6 ม.ค.55
ผลการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการประกวดผลงาน หน่วยงาน และบุคคล
ด้านจัดการความรู้ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
11
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0011
6 ม.ค.55
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 หลักสูตร
8
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0010
6 ม.ค.55
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0009
6 ม.ค.55
กรมธุรกิจพลังงานการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0008
6 ม.ค.55
ขอให้ปรับปรุงแผนงาน MTEF ปี พ.ศ.2555-2558 และจัดส่งเสนอคำขอ
ตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2556 (คณะทำงานต้นทุนผลผลิตทราบ)
9
ผบร.ชป.10.,ผปก.ชป.10.,ผอ.คบ.,
ผอ.คป.ทุกโครงการ.,ผอ.คส.1-2/10.,
ฝปช.ชป.10.,และ ฝปด.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ปรับปรุงแผนงานฯ
พร้อมจัดทำเอกสารประกอบ
ขอตั้งงบประมาณฯ
ตามกรอบแนวทางที่กำหนด
ในรูปแบบ Digital File
บรรจุลง CD
ส่งภายในวันที่ 13 ม.ค.55
ธก.ชป.10
0007
5 ม.ค.55
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับญัตติ รายงาน และข้อสังเกตของคณะ
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
6
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0006
5 ม.ค.55

กระบวนงานการจัดทำประมาณการรายจ่ายและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

7
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0005
5 ม.ค.55
ขอเชิญอบรมหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวในสหัสวรรษใหม่ รุ่นที่ 3
2
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการ.,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0004
4 ม.ค.55
ขอให้จัดส่งประมาณการงานปรับปรุงระบบชลประทาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2555 ฉบับปรับลดงบประมาณ
4
ผอ.คบ.ป่าสักใต้.,เขื่อนป่าสักฯ,
เริงราง,โคกกะเทียม,มหาราช,
และ ผอ.คป.สระบุรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
พร้อมจัดส่งประมาณการฯ
ให้ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณด้านจัดสรรน้ำฯ
ภายในวันที่ 11 ม.ค.55
ฝงจ.ชป.10
0003
4 ม.ค.55
เร่งรัดการจัดซื้อ-จัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1
ผบร.ชป.10,ผปก.ชป.10.,และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0002
4 ม.ค.55
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้พื้นที่ในเขตชลประทานที่เป็นราชพัสดุ
หรือที่ของรัฐที่กรมฯ ใช้ประโยชน์
5
ผบร.ชป.10.,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0001
4 ม.ค.55
ขออนุมัติหลักการจำแนกขอบเขตงานก่อสร้างในความรับผิดชอบระหว่าง
สำนักชลประทานกับสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
8
ผอ.ส่วน.,ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10