ม.ค.54
ก.พ.54
มี.ค.54
เม.ย.54
พ.ค.54
มิ.ย.54
ก.ค.54
ส.ค.54
ก.ย.54
ต.ค.54
พ.ย.54
ธ.ค.54

ลำดับ ที่

วันที่ บันทึก
เรื่อง จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของ
เรื่อง
0134
31 ม.ค.54
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 31 ม.ค.54
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0133
31 ม.ค.54
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฯ วิทยากรกระบวนการ
มีส่วนร่วม ในงานชลประทาน รุ่นที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2554 (สำหรับสายก่อสร้าง)
2
ผวศ.ชป.10,ผปก.ชป.10,
ผอ.คส.1-2/10,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
แจ้งรายชื่อให้งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 9 ก.พ.54
จก.ชป.10
0132
31 ม.ค.54
ประชุมเชิงปฏิบัติการแถลงนโยบายกรมชลประทานและซักซ้อมเกี่ยวกับ
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
5
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0131
31 ม.ค.54
แจ้งกำหนดการ KM Site Visit
5
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการในเขต
สชป.10,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
เข้าร่วมประชุม
พร้อมด้วยเลขานุการ Km
ของส่วนและโครงการ
จำนวน 1 คน
ในวันที่ 11 ก.พ.54
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ผบร.ชป.10
0130
31 ม.ค.54
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
14
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0129
31 ม.ค.54
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
8
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0128
31 ม.ค.54
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ชป.29
1
ผอ.คบ.,ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
เก็บข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
ส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำ
ผบร.ชป.10
0127
31 ม.ค.54
การตรวจสอบฐานข้อมูลครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
4
ผอ.คป.,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คส.1-2/10
เพื่อพิจารณา
แจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในการจัดทำข้อมูลฯ
ให้งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 1 ก.พ.54
เวลา 12.00 น.
จก.ชป.10
0126
31 ม.ค.54
ร.อ สุนทร เรืองเล็ก อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ถึงแก่กรรม
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0125
28 ม.ค.54
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
2
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0124
28 ม.ค.54
สรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ช่วงวันที่ 27 ม.ค.54 -2 ก.พ.54
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0123
28 ม.ค.54
ผลการประชุมผู้บริหารกรมฯ ครั้งที่ 1/2554
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการทุกโครงการ,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ผส.ชป.10
0122
27 ม.ค.54
สรุปผลการทบทวนและจัดทำหลักสูตรสมรรถนะหลัก สมรรถนะทาง
การบริหาร สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรู้และทักษะ
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0121
27 ม.ค.54
ขอส่งแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
33
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0120
27 ม.ค.54
ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ครั้งที่ 3/2554
1
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผวศ.ชป.10
0119
26 ม.ค.54
การประเมินโครงการรายการที่มีวงเงินต่ำกว่า 2.00 ล้านบาท
2
ผบร.ชป.10,ผอ.คป.พระนครศรี-
อยุธยา,ผอ.คบ.บางบาล,และ
นครหลวง
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
และจัดส่งให้สำนักฯ
ภายในวันที่ 26 ม.ค.54
ผบร.ชป.10
0118
26 ม.ค.54
ขอส่งจุลสารสารสนเทศ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1
9
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0117
26 ม.ค.54
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 25 ม.ค.54
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0116
26 ม.ค.54
รายละเอียดเงินพนักงานราชการเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 26 ม.ค.54
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ฝบท.ชป.10,
ปก.คส.5.1,และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0115
26 ม.ค.54
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและ
ตั้งผู้ทำแผน และยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ
12
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0114
26 ม.ค.54
การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ
บำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม)
7
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0113
25 ม.ค.54
ขอให้เร่งรัดการรายงานพื้นที่การเพาะปลูกข้าวนาปรัง ปี 2553/2554
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0112
25 ม.ค.54
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
1
ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.10
ผอ.คป,ผอ.คบ., ผอ.คส.1-2/10,ผคน.10,ฝจม.10,ฝด.ผด.10,
ฝส.รว.ภาคกลาง,ฝศป.ที่ 5,ฝข.คก.5,
ฝท.คก.5,ฝว.คก.5, ฝร.คก.5,
ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี,สจจ.สระบุรี
และ สจจ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 8 ก.พ.54
เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0111
25 ม.ค.54
ให้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฯ เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทน
เป็นอาสาสมัครชลประทานที่จะปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
10
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
(ยกเว้น ผอ.คป.เพชรบูรณ์ และ
ผอ.คป.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0110
25 ม.ค.54
ขอให้เร่งรัดโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายจัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการ
จัดระบบการปลูกข้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพิ่มเติม
1
ผอ.คบ.ทุกโครงการ,
(ยกเว้น ผอ.คบ. เขื่อนป่าสักฯ)
เพื่อทราบและดำเนินการ
ตามบันทึก ของ กพ.จน
ผบร.ชป.10
0109
25 ม.ค.54
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งเอกสารพร้อม file
ข้อมูลให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 10 ก.พ.54
จก.ชป.10
0108
25 ม.ค.54
การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปี 2554
1
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
พด.ชป.10
0107
24 ม.ค.54
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0106
24 ม.ค.54
แจ้งความต้องการบุคคลเพื่อย้ายมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0105
24 ม.ค.54
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
7
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมส่งให้
งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 1 ก.พ.54
จก.ชป.10
0104
24 ม.ค.54
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการสัมมนาและโปรดเผยแพร่การสัมมนา
11
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0103
24 ม.ค.54
ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิเทศ รุ่นที่ 70
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0102
24 ม.ค.54
รายงานการพิจารณาโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเพื่อ
การเกษตรระดับจังหวัด พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0101
24 ม.ค.54
โครงการ 84 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ
ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
6
ผบร.ชป.10,ผอ.คป.เพชรบูร์,
พระนครศรีอยุธยา,ลพบุรี,
และ ผอ.คบ.ช่องแค
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0100
24 ม.ค.54
ขอให้สำนัก/โครงการที่ไม่ได้รับจัดสรรเครื่อง GFMIS Terminal
ที่เบิกจ่ายจากระบบ Excel Loader ส่งรายชื่อผู้ทำงานในระบบ
1
ผอ.คป.ในเขต สชป.10,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
บง.ชป.10
0099
24 ม.ค.54 Download รายละเอียดแผนจัดสรร เพื่อจัดทำแผนและ
รายงานผลการดำเนินงานของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับ
ปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2554
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0098
21 ม.ค.54
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ค่าแรงชั่วคราว,
เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 21 ม.ค.54
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0097
21 ม.ค.54
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0096
21 ม.ค.54 คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 14/2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0095
21 ม.ค.54 กาซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษา
อาคารชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน
(1โครงการ 1 ล้านบาท)
15
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0094
21 ม.ค.54
ขอแจ้งแผนจัดสรร เพื่อจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานของ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กร
ผู้ใช้น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0093
21 ม.ค.54
การยกเลิกและใช้ใบแจ้งปริมาตรน้ำและค่าชลประทาน และใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี
2
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0092
20 ม.ค.54
ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2553/54
เป็นการด่วน
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0091
20 ม.ค.54
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0090
20 ม.ค.54
สรุปรายงานค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2554
10
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.โครงการ,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0089
20 ม.ค.54
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ส่งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารฯ
ทาง E-mail turakarn10@gmail.com
ภายในวันที่ 21 ม.ค.54
ธก.ชป.10
0088
20 ม.ค.54 ขอให้รายงานผลการเพาะปลูกพืชและการใช้น้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
และพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีคลองชักน้ำรับน้ำจากแม่น้ำสายหลัก
ท้ายอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ
3
ผบร.ชป.10,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0087
20 ม.ค.54
แจ้งรหัสสินทรัพย์จากระบบ GFMIS
4
ผอ.โครงการ,บง.ชป.10,และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0086
20 ม.ค.54
ขอส่งหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน งบลงทุน
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0085
20 ม.ค.54
การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กรมชลประทานได้รางวัลปี 2552-2553
(Download แบบป้าย)
3
ผอ.โครงการในเขต สชป.10,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0084
20 ม.ค.54
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0083
20 ม.ค.54
ขอเชิญประชุม
1
ผอ.คบ., และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
(ยกเว้น ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ,
เพชรบูรณ์) ฝจน.ชป.10,ฝชน.ชป.10
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 21 ม.ค.54
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องโทรมาตรฯ
ส่วนจัดสรรน้ำฯ สชป.10
ผบร.ชป.10
0082
19 ม.ค.54
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการเบิกเกินส่งคืนและลูกหนี้เงินยืมข้ามปี
งบประมาณ ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
10
ผอ.คป.,และ บง.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0081
19 ม.ค.54
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกเกินส่งคืนคลัง
15
ผอ.คป.,และ บง.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0080
19 ม.ค.54
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการนำเงินค่ารักษาพยาบาลที่เบิกไม่ถูกต้อง
ส่งคืนคลังในระบบ GFMIS
6
ผอ.คป.,และ บง.ชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0079
19 ม.ค.54 ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(นายไชยวัฒน์ กำทอง)
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0078
19 ม.ค.54
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายปรัชญา ชุติภัทรสกุล)
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0077
19 ม.ค.54
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในหัวข้อ
"Forefront and Challenging of Water Resources Management in
Southeast Asia"
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0076
19 ม.ค.54
โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบอิเลิร์นนิ่ง (e-learning) ปีงบประมาณ
พ.ศ.2554
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0075
19 ม.ค.54
ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการ
4
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0074
19 ม.ค.54
นายประกิต อ่อนวิมล อดีตผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 7 จังหวัดชัยนาท
(เดิม) ถึงแก่กรรม
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0073
19 ม.ค.54
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเอกสารราชการที่ครบอายุการเก็บ
9
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0072
19 ม.ค.54
รายงานการประชุมสรุปสถานการณ์น้ำ
16
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0071
18 ม.ค.54
การสรุปและการจัดส่งข้อมูลหลังการจัดเวทีชุมชน
1
ผอ.คป.,และ ผอ.คบ.ในเขต
สชป.10, (ยกเว้น ผอ.คป.เพชรบูรณ์,
และ ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0070
18 ม.ค.54
ขอทราบข้อมูลอาคารชลประทาน เพื่อสอบเทียบอาคารชลประทาน
4
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำฯ
ผบร.ชป.10
0069
18 ม.ค.54
รับโอนข้าราชการ
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0068
18 ม.ค.54
ประกาศสำนักชลประทานที่ 10 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
11
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0067
18 ม.ค.54
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการ
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0066
18 ม.ค.54
การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ตามสมรรถนะฯ ปี 2554
5
ผอ.คบ.,ผอ.คป.,ผอ.คส.1-2/10,
และหัวหน้าฝานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
หากประสงค์ส่งบุคคลากร
ในสังกัดสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมฯ
ให้แจ้งรายชื่อพร้อม
รายลุเอียดตามบันทึก ผส.พบ
ให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 19 ม.ค.54
จก.ชป.10
0065
18 ม.ค.54
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องของกระทรวง
กรมฝ่ายพลเรือนไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
(เพิ่มเติม)
9
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0064
18 ม.ค.54
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการและ
งบประมาณ ในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาความเสียหายจากอุทกภัย
ครั้งที่1/2554 วันที่ 19 ม.ค.54
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.นครหลวง,
ช่องแค,โคกกะเทียม,เขื่อนป่าสักฯ,
มหาราช,มโนรมย์,เริงราง,และ
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0063
18 ม.ค.54
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,ค่าแรงชั่วคราว
เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 18 ม.ค.54
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0062
18 ม.ค.54
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร
จากภัยพิบัติ ปี 2553 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.นครหลวง,
ช่องแค,โคกกะเทียม,เขื่อนป่าสักฯ,
มหาราช,มโนรมย์,เริงราง,
และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0061
18 ม.ค.54
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS
2
ฝบท.ชป.10,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0060
18 ม.ค.54
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) นำเงินส่งคลัง
ในระบบ GFMIS
1
ผอ.คป.,และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0059
18 ม.ค.54
ขอให้จัดส่งรายงานละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมผู้บริหาร
สำนักชลประทานที่ 10
( Download ข้อมูลฯ)
3
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
ฝงจ.ชป.10
0058
17 ม.ค.54
ประกาศกรมฯ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือยนต์หรือเรือกลไฟ
ที่เดินรับจ้างขนส่งคนโดยสาร หรือสินค้า หรือรับจ้าง ลากจูง ในทางน้ำ
ชลประทาน ประเภท 2 ไปยื่นคำขอเดินเรือในทางน้ำชลประทาน
ประเภท 2 และรับใบอนุญาต
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0057
17 ม.ค.54
ประกาศเริ่มปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0056
17 ม.ค.54
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือน
มกราคม 2554
12
ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.10
ผอ.คป,ผอ.คบ., ผอ.คส.1-2/10,ผคน.10,ฝจม.10,ฝด.ผด.10,
ฝส.รว.ภาคกลาง,ฝศป.ที่ 5,ฝข.คก.5,
ฝท.คก.5,ฝว.คก.5, ฝร.คก.5,
ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี,สจจ.สระบุรี
และ สจจ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0055
17 ม.ค.54
เชิญชวนนักวิชาการในหน่วยงานส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล
The King of Thailand Vetiver Awards
13
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0054
17 ม.ค.54
ขอให้ส่งแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณสูบน้ำช่วยเหลือชาวนาชาวสวน
4
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.
ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0053
17 ม.ค.54
สรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
-ลุ่มน้ำแม่กลอง
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0052
17 ม.ค.54
ขยายเวลากำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ
เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0051
14 ม.ค.54
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554
2
ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.10
ผอ.คป,ผอ.คบ., ผอ.คส.1-2/10,ผคน.10,ฝจม.10,ฝด.ผด.10,
ฝส.รว.ภาคกลาง,ฝศป.ที่ 5,ฝข.คก.5,
ฝท.คก.5,ฝว.คก.5, ฝร.คก.5,
ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี,สจจ.สระบุรี
และ สจจ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
และขอให้จัดเตรียมข้อมูล
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 1 ก.พ.54
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0050
14 ม.ค.54
ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
7
ผอ.คป.ลพบุรี,สระบุรี,
เพชรบูรณ์,ผอ.คบ.ช่องแค,
โคกกะเทียม,เริงราง,
คลองเพรียว-เสาไห้,มหาราช,
ป่าสักใต้,นครหลวง,
เขื่อนป่าสักฯ,บางบาล,
และ ผอ.คบ.มโนรมย์
เพื่อพิจารณา
แจ้งให้ผู้มีรายชื่อทราบ
จก.ชป.10
0049
14 ม.ค.54
ขอความอนุเคราะห์รับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ชั้นปีที่ 1 มาเรียน
ภาคปฏิบัติในสนาม
1
ผอ.ส่วน,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0048
14 ม.ค.54
บิดาของนายวรเทพ สว่างบุญรอด ถึงแก่กรรม
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0047
14 ม.ค.54
ขอให้ตรวจสอบพิกัด UTM ของงาน/โครงการที่เสนอคำขอตั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
1
ผอ.คส.1-2/10,
ผอ.คป.เพชรบูรณ์,ลพบุรี
พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,
ผอ.คบ.โคกกะเทียม,ช่องแค,
บางบาล,และ เริงราง
เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค่าพิกัด UTM
ของแต่ละงาน/โครงการ
และจัดส่งให้ส่วนปฏิบัติการ
ทาง E mail:
ptb 2504@gmail.com
ภายในวันที่ 18 ม.ค.54
ผปก.ชป.10
0046
13 ม.ค.54
รายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
1
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการฯ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0045
13 ม.ค.54
การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นและการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/
โครงการชลประทานและฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ระดับสำนักฯ
ประจำปี 2554
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10, (ยกเว้น ผอ.คป.
พระนครศรีอยุธยา)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0044
13 ม.ค.54
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ปี 2554
5
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10, (ยกเว้น ผอ.คบ.
เขื่อนป่าสักฯ,ผอ.คป.เพชรบูรณ์)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0043
13 ม.ค.54
ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีชุมชนเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น โครงการจัดระบบการปลูกข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
11
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10.
(ยกเว้น ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ,
ผอ.คป.เพชรบูรณ์)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0042
13 ม.ค.54
ขอให้จัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2553 และการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

(Download แบบฟอร์ม)
8
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ฝงจ.ชป.10
0041
12 ม.ค.54
แจ้งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะวิทยากร
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
1
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมฯ
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 18 ม.ค.54
จก.ชป.10
0040
12 ม.ค.54
ขอให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการในเขต
สชป.10,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จก.ชป.10
0039
12 ม.ค.54
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,
ค่าแรงชั่วคราว เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 12 ม.ค.54
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0038
12 ม.ค.54
การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
5
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0037
12 ม.ค.54
รายละเอียดเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ
เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 11 ม.ค.54

ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0036
12 ม.ค.54
ตรวจสอบร่างรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10
ประจำเดือนมกราคม 2554
12
ผอ.ส่วน, ฝบท.ชป.10
ผอ.คป,ผอ.คบ., ผอ.คส.1-2/10,ผคน.10,ฝจม.10,ฝด.ผด.10,
ฝส.รว.ภาคกลาง,ฝศป.ที่ 5,ฝข.คก.5,
ฝท.คก.5,ฝว.คก.5, ฝร.คก.5,
ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี,สจจ.สระบุรี
และ สจจ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาหากมีข้อความ
ที่ขอแก้ไขประการใด
โปรดแจ้ง งานธุรการ
ภายในวันศุกร์ที่ 14 ม.ค.54
ธก.ชป.10
0035
12 ม.ค.54 ขอแจ้งให้บันทึกข้อมูลในระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
ฝบท.ชป.10,(อน.ชป.10)
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกโดยด่วน
ฝงจ.ชป.10
0034
11 ม.ค.54
ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณงบรายจ่ายอื่นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเวทีชุมชนเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นโครงการจัดระบบการปลูกข้าว ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2554
6
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.
ทุกโครงการ,(ยกเว้น ผอ.คบ.
เขื่อนป่าสักฯ,และ ผอ.คป. เพชรบูรณ์)

เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0033
11 ม.ค.54
การทบทวนดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลให้สอดคล้อง
กับระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมชลประทาน
17
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.
ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0032
11 ม.ค.54
ข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมความ
เสมอภาคระหว่างชายหญิง
5
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,
หัวหน้าโครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
โดยกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 13 ม.ค.54
จก.ชป.10
0031
11 ม.ค.54
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ปี 2553/2554 ในเขต สชป.10
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.ทุกโครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0030
11 ม.ค.54
เหรียญที่ระลึก 100 ปี กรมชลประทาน และเหรียญพุทธาภิเษก
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0029
11 ม.ค.54
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.โครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0028
11 ม.ค.54
การคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
ปี 2554
13
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการในเขต
จ.ลพบุรี
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0027
11 ม.ค.54
สรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0026
10 ม.ค.54
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ระหว่างสำนักฯ กับหน่วยงานในสังกัด
(Download warranty 2011)
1
ผองส่วน,ผอ.โครงการ,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
โปรดจัดทำเล่มพร้อมทั้ง
ลงนามคำรับรองฯ
ส่งให้ฝ่ายบริหารฯ
จำนวน 1 เล่ม
ภายในวันที่ 14 ม.ค.54
ธก.ชป.10
0025
7 ม.ค.54
การสื่อสารสร้างความเข้าใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม
6
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการในเขต
สชป.10,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0024
7 ม.ค.54
การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน
109 ปี กรมชลประทาน พระบารมีแห่งสายน้ำ
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0023
7 ม.ค.54
ผลการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อรับเงิน
ประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(นายสมจิต อำนาจศาล)
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0022
7 ม.ค.54
โครงการ 84 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับ
อำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
2
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผส.ชป.10
0021
7 ม.ค.54
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการจัดระบบ
การปลูกข้าวปี 2554
4
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10,
(ยกเว้น ผอ.คป.เพชรบูรณ์,
และ ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ)
เพื่อทราบและ
เข้าร่วมสัมมนา
ในวันที่ 10 ม.ค.54
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ธก.ชป.10
0020
7 ม.ค.54
ข้อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0019
7 ม.ค.54
รายงานการประชุมหารือการจัดเวทีชุมชนชี้แจงเกษตรกร
โครงการจัดระบบการปลูกข้าว
2
ผอ.คบ.ทุกโครงการ
(ยกเว้น ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ)
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0018
7 ม.ค.54
ขอให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
เป็นการด่วน
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ในเขต
สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0017
7 ม.ค.54
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
(เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ
(นายพูนสิน พุทธโร)
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0016
7 ม.ค.54
คำสั่งกรมชลประทาน เรื่อง การทดลองและตรวจสอบวัสดุเพื่อ
ควบคุมงานก่อสร้าง
8
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
ในเขต สชป.10
เพื่อทราบ
ผวศ.ชป.10
0015
7 ม.ค.54
แนวทางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามระบบการรับและนำเงิน
ส่งคลังในระบบ GFMIS
5
ผอ.คป.,และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0014
7 ม.ค.54
ข้อหารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการขายมูลดินที่ได้จากการขุดลอก
อ่างเก็บน้ำ
7
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0013
7 ม.ค.54
รายงานข้อมูลสถานประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยและการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2553
15
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0012
6 ม.ค.54
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่่มเติม

5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
หากมีผู้ประสงค์ที่จะสมัคร
เข้าร่วมสัมมนาฯ
โปรดส่งรายชื่อ
ให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 7 ม.ค.54
จก.ชป.10
0011
6 ม.ค.54
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องโครงการจัดระบบการปลูกข้าว
ปี 2554
4
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
(ยกเว้นผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ)
และ ผอ.คป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
และเข้าร่วมสัมมนา
วันที่ 10 มกราคม 2554
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ผส.ชป.10
0010
5 ม.ค.54
ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
5
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0009
5 ม.ค.54
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ชป.18
7
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ในเขต สชป.10
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ธก.ชป. 10
0008
5 ม.ค.54
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
ปี 2553/2554 ในเขต สชป.10
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คป.,ผอ.คบ.,
ทุกโครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0007
5 ม.ค.54
การรับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0006
5 ม.ค.54
รับโอนข้าราชการ
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0005
5 ม.ค.54
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 933/2553
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0004
5 ม.ค.54
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 19/01/2554
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผอ.คส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0003
5 ม.ค.54
รายงานการประชุมหารือการจัดเวทีชุมชนชี้แจงเกษตรกร
โครงการจัดระบบการปลูกข้าว
22
ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในเขต
สชป.10,
(ยกเว้น ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักฯ)
และ ผอ.คป.เพชรบูรณ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในข้อ 3 และ ข้อ 4
ผบร.ชป.10
0002
5 ม.ค.54
สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
7
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0001
5 ม.ค.54
คู่มือการโอนเอกสารข้ามปี 2554
12
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อโปรดแจ้งให้ผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินการโอนเอกสาร
ข้ามปี 2554 ตามคู่มือฯ ที่แนบ
ธก.ชป.10