ม.ค.53
ก.พ.53
มี.ค.53
เม.ย.53
พ.ค.53
มิ.ย.53
ก.ค.53
ส.ค.53
ก.ย.53
ต.ค.53
พ.ย.53
ธ.ค.53

ลำดับ
ที่

วันที่
บันทึก

เรื่อง จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของเรื่อง
0127
29 ม.ค.53
ทุนรัฐบาลสวีเดน
6
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,
หัวหน้าโครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
เสนอชื่อข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติฯ
โดยแจ้งรายชื่อพร้อม
รายละเอียดส่งให้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 2 ก.พ.53
จก.ชป.10
0126
29 ม.ค.53
ขอข้อมูลการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
7
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
กรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 5 ก.พ.53
ธก.ชป.10
0125
29 ม.ค.53
สำรวจการใช้งานระบบเครือข่าย VNP
2
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ธก.ชป.10
0124
29 ม.ค.53
รายงานการประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนมกราคม 2553
5
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร,
หัวหน้างานบริหารทั่วไป,บง.คป.,
และหน่วยงานที่เบิก-จ่าย กับ สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0123
29 ม.ค.53
การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0122
29 ม.ค.53
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
1
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯ
ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0121
29 ม.ค.53
ขอเชิญประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผคส.1-2/10,ชคน.10,
ฝจม.10,ฝด.ผด.10,ฝส.รว.
ภาคกลาง, ผศป.ที่ 5,ฝข.คก.5,
ฝร.คก.5,ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี,
สระบุรี,และ พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
และขอให้จัดเตรียม
ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม
ในวันอังคารที่ 9 ก.พ.53
เวลา 09.00 น
ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0120
29 ม.ค.53
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการ "เจาะลึก!เทคนิคและวิธีการปฏิบัติตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550"
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0119
28 ม.ค.53
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพทราบ
ธก.ชป.10
0118
28 ม.ค.53
รับย้ายข้าราชการมาดำรงตำแหน่งว่าง
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผคส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพทราบ
จก.ชป.10
0117
28 ม.ค.53
กระบวนการบริหารจัดการน้ำ
2
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
รวบรวมข้อมูลฯ
ส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำ
ภายในวันที่ 3 ก.พ.53
ผบร.ชป.10
0116
27 ม.ค.53
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2553
8
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผคส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ตามบันทึก ผส.พบ.
และส่งรายชื่อ
ให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 8 ก.พ.53
จก.ชป.10
0115
27 ม.ค.53 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 3)
9
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผคส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0114
27 ม.ค.53
แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ป่า
10
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0113
27 ม.ค.53
ขอส่งรายงานประเมินผลโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 1 (SPI) โครงการจััดทำและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
1
ผอ.ส่วน,ผอ.คบ.,ผอ.คป.ในสังกัด สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0112
27 ม.ค.53
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
5
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ, พด.ชป.10,
และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
และพิจารณา
ธก.ชป.10
0111
27 ม.ค.53
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
2
ผอ.คป.ทุกโครงการในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ตามบันทึกของ รธบ.
ผบร.ชป.10
0110
27 ม.ค.53
ารจัดการความรู้ในรายการตรวจนับองค์กรความรู้ในคลังความรู้ของสำนัก/กอง
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0109
27 ม.ค.53
ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จัดทำข้อมูลตามข้อ2-3
ลงในแผ่น CD
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 10 ก.พ.53
จก.ชป.10
0108
27 ม.ค.53
รายงานผลการใช้งานในระบบแผนงานแบบ On - line ในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน
1
ผบร.ชป.10,และ ผอ.โครงการ
ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0107
27 ม.ค.53
ประชาสัมพันธ์ขายโครงการบ้านเ้ือื้ออาทร
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0106
27 ม.ค.53
ประชาสัมพันธ์หนังสือ "พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2"
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0105
26 ม.ค.53
การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ดาวห์โหลดรายงานฯ)
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ฝข.คก.5,
ฝร.คก.5,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ฝงจ.ชป.10
0104
26 ม.ค.53
บันทึกการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพจัดการภาครัฐและการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0103
26 ม.ค.53
การประชาสัมพันธ์ สายด่วน 1460 ชลประทานบริการประชาชน
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.โครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ธก.ชป.10
0102
26 ม.ค.53
ขอส่งหนังสือรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
1
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0101
26 ม.ค.53
ซ้อมความเข้าใจระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง การตรวจรับพัสดุ และการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา
4
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ

ธก.ชป.10
0100
26 ม.ค.53 ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
4
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0099
26 ม.ค.53
รายละเอียดการนำเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 26 ม.ค.53
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0098
26 ม.ค.53
รายละเอียดการนำเงินของพนักงานราชการเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 26 ม.ค.53
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0097
26 ม.ค.53
ขอส่ง "จุลสารข่าวแสตมป์ไทยเล่มที่่ 1/2553"
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0096
26 ม.ค.53
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ
6
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0095
26 ม.ค.53
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0094
26 ม.ค.53
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0093
26 ม.ค.53
เว็บไซต์ของสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวิชิงตัน ดี.ซี.
5
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0092
26 ม.ค.53
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
5
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และ พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0091
26 ม.ค.53
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
3
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์ฯ ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0090
26 ม.ค.53
ขอข้อมูลระดับน้ำท่วม สูงสุด - ต่ำสุด รายปี ย้อนหลัง 100 ปี ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0089
25 ม.ค.53
ขอให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการงดทำนาปรัง ครั้งที่ 2
1
ผอ.คป.และ ผอ.คบ.ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0088
25 ม.ค.53
สรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและพิจารณา
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0087
25 ม.ค.53
การประชุมและดูงานเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน SP2 ปี 2553 และแผนงานปกติประจำปีงบประมาณ 2553
3
ผอ.ทุกโครงการ
(ยกเว้น ผคส.1-2/10),
ผอ.คป.เพชรบูรณ์,ลพบุรี,และ
ผบร.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ 5-ข้อ 9
อย่างเคร่งครัด
ธก.ชป.10
0086
25 ม.ค.53
แบบสำรวจความต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย VPN เข้ากับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX)
2
ผคก.ชป.10,และ ผอ.คป.
เพื่อดำเนินการ
ตอบแบบสำรวจ
ส่งให้งานธุรการ
ภายในวันที่ 26 ม.ค.53
ธก.ชป.10
0085
22 ม.ค.53
ขอให้ปรับปรุง/จัดส่งข้อมูลโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ให้เป็นปัจจุบัน
5
ผปก.ชป.10,ผบร.ชป.10,และ
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0084
22 ม.ค.53
ขอส่งหนังสือรายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
1
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0083
22 ม.ค.53
ขอข้อมูลรายได้ค่าชลประทานที่เกิดขึ้นจริง
2
ผอ.คบ.,ผอ.คป.ทุกโครงการ,และ
ผบร.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0082
22 ม.ค.53
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
22
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0081
22 ม.ค.53
เสนอรายชื่อการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2552
22
ผอ.คป.,และ ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมพร้อมกรอก
ประวัติและแบบประเมิน
(แบบ 2 และ แบบ 3)
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 25 ม.ค.53
จก.ชป.10
0080
22 ม.ค.53
เครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (คสช.)
14
ผวศ.ชป.10,ผอ.คป.ลพบุรี,สระบุรี,
เพชรบูรณ์,พระนครศรีอยุธยา,
ผอ.คบ.ช่องแค,มโนรมย์,
บางบาล,โคกกะเทียม,ป่าสักใต้,
และ ผคส.1-2/10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0079
22 ม.ค.53
มารดานายวิรัช ทองสัมฤทธิ์ ลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0078
22 ม.ค.53
ขอให้จัดทำรายการใช้งบประมาณโครงการลงทุนภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ระยะที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
2
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ,และ
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยด่วน
ผบร.ชป.10
0077
22 ม.ค.53
ขอให้จัดทำรายละเอียดประมาณการรายการที่สำนักงบประมาณไม่พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรเงินกู้
15
ผอ.คบ.โคกกะเทียม,มโนรมย์,
ป่าสักใต้,และ ผบร.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยด่วน
ผบร.ชป.10
0076
22 ม.ค.53
รายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ประสบปัญหาไม่เพียงพอที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการ
พัสดุ
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
พด.ชป.10
เพื่อพิจารณา
จัดทำรายงานข้อมูล
ส่งให้งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 25 ม.ค.53
จก.ชป.10
0075
22 ม.ค.53
ขอให้ปรับปรุง/จัดส่งข้อมูลโครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ให้เป็นปัจจุบัน
4
ผปก.ชป.10,ผบร.ชป.10,และ
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
โดยด่วน
ธก.ชป.10
0074
22 ม.ค.53
การเบิกจ่ายเงินทดแทนที่ดิน
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0073
22 ม.ค.53
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
12
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0072
22 ม.ค.53
แจ้งสถานที่ส่งตัวอย่างข้าวนาปี
2
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0071
22 ม.ค.53
ตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์
7
ผอ.ส่วน,ฝบท.10,และ
ผอ.โครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0070
22 ม.ค.53
แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2553 และขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้าน
การเกษตร
6
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0069
21 ม.ค.53
แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0068
21 ม.ค.53
ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินสมรรถนะ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยการสัมภาษณ์
14
ผอ.ส่วน,ผอ.คป.,ผอ.คบ.
ทุกโครงการ,ผคส.1-2/10,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบและ
แจ้งให้ผู้มีรายชื่อเข้าร่วม
การประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 26 ม.ค.53
ณ ห้องประชุม สชป.10
เวลา 08.30-12.00 น.
จก.ชป.10
0067
21 ม.ค.53
ส่งสำเนาเรื่องตอบชี้แจงผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ฝจม.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0066
21 ม.ค.53
ขอแก้ไขรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2553
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผคส.1-2/10,ชคน.10,
ฝจม.10,ฝด.ผด.10,ฝส.รว.
ภาคกลาง, ผศป.ที่ 5,ฝข.คก.5,
ฝร.คก.5,ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี,
สระบุรี,และ พระนครศรีอยุธยา
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0065
21 ม.ค.53
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.โครงการ,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0064
21 ม.ค.53
สรุปรายงานและรายรับรายจ่ายให้กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สำนักชลประทานที่ 10
15
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0063
21 ม.ค.53
การทบทวนและตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมย่อย และกิจกรรมภายใต้กิจกรรมย่อยของหน่วยงาน
4
ผปก.ชป.10,ผอ.คบ.,
ผอ.คป.ทุกโครงการ,และ
ชคน.10
เพื่อพิจารณา
ฝงจ.ชป.10
0062
20 ม.ค.53
การกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ผู้อำนวยการส่งน้ำ
และบำรุงรักษา และผู้อำนวยการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 1-17
เป็็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น
2
ผคก.ชป.10,ผอ.คบ.มโนรมย์,และ
ผคส.2/10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0061
20 ม.ค.53
การนำเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำเข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 20 ม.ค.53
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0060
20 ม.ค.53
รายงานข้อมูลผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการในเขต สชป.10,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
จัดส่งให้ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 26 ม.ค.53
ธก.ชป.10
0059
19 ม.ค.53
รายงานรายรับ - รายจ่าย การแข่งขันกีฬาภายในกรมชลประทานประจำปี 2552
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0058
19 ม.ค.53
การดำเนินการในทางคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
15
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.คบ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0057
19 ม.ค.53
รายงานข้อมูลการอนุญาตให้ใช้/เช่าที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของ
กรมชลประทาน
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0056
18 ม.ค.53
รายงานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำ
1
ผอ.คบ.,ผอ.คป.,ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
อนุญาตให้ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม
ในวันพุธที่ 20 ม.ค.53
เวลา 13.30 น
ณ ห้องประชุม สชป.10
ผบร.ชป.10
0055
18 ม.ค.53
ข้าราชการถึงแก่กรรม
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0054
18 ม.ค.53
นายวิชัย ตันติวุฒิ บิดานายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ถึงแก่กรรม
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0053
18 ม.ค.53
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวิทยากรกระบวนการเพื่อ
การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำฯ (พนักงานส่งน้ำและผู้ทำหน้าที่)
หลักสูตรที่ 1 ระยะที่ 1
6
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ในวันที่ 28-29 ม.ค.53
ณ โรงแรมสบายโฮเต็ล
จ.ลพบุรี

ผบร.ชป.10
0052
15 ม.ค.53
ซักซ้อมความเข้าใจการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
ในเขตชลประทาน
3
ผบร.ชป.10,และ ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0051
15 ม.ค.53
ประกาศกรมฯ
4
ผบร.ชป.10,และ ผอ.คบ.
ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0050
14 ม.ค.53
ขอรายละเอียดข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัด
เงินทุนหมุนเวียนฯ ปีบัญชี 2553
3
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องและ
จัดส่งให้ส่วนจัดสรรน้ำฯ
รวบรวม
ผบร.ชป.10
0049
14 ม.ค.53
ผลการประชุมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ
4
ผอ.คบ.,ผอ.คป.ทุกโครงการ,
และ ผคส.1-2/10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ผปก.ชป.10
0048
13 ม.ค.53
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2552
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0047
13 ม.ค.53
การสงวนตำแหน่งข้าราชการเพื่อแจ้งยุบเลิกแทนตำแหน่งเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 ตามมาตรการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐ
2
ผวศ.ชป.10,ผอ.คบ.นครหลวง,
และ ผคส.1-2/10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0046
13 ม.ค.53
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1076/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ภาคบังคับ)
หมวด 6
6
ผวศ.ชป.10,ผปก.ชป.10,
ฝจน.ชป.10,ฝงจ.ชป.10,
ฝปด.ชป.10,ฝชน.ชป.10,
และคณะทำงานฯ สชป.10
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 18 ม.ค.53
ณ ห้องประชุม สชป.10
เวลา 13.30 น.
ผบร.ชป.10
0045
13 ม.ค.53
รายละเอียดการนำเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 13 ม.ค.53
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0044
13 ม.ค.53
ขอขยายผลการใช้งานของหัวตัดเก็บวัชพืชแบบลากตัดไต้น้ำ (SAPRIN WEEDER) (ดาวห์โหลดแสดงการปฏิบัติงาน)
10
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ
ผอ.คป
เพื่อทราบและพิจารณา
ผบร.ชป.10
0043
13 ม.ค.53
คำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักชลประทานที่ 1-17
3
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,ผอ.คป.,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0042
13 ม.ค.53
ตรวจสอบรายงานการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2553
14
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผคส.1-2/10,ชคน.10,
ฝจม.10,ฝด.ผด.10,ฝส.รว.
ภาคกลาง, ผศป.ที่ 5,ฝข.คก.5,
ฝร.คก.5,ฝน.คก.5,สจจ.ลพบุรี,
สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
หากมีข้อความที่ขอแก้ไข
โปรดแจ้งงานธุรการ
ภายในวันที่ 18 ม.ค.53
ธก.ชป.10
0041
13 ม.ค.53
มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ตามบันทึกของ อธช.
ธก.ชป.10
0040
13 ม.ค.53

รายงานผลการตรวจสอบการประกาศจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์
ประจำเดือน ธันวาคม 2552

2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0039
12 ม.ค.53
การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
1
ผอ.คบ.ช่องแค,นครหลวง,
บางบาล,เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์,
ผอ.คป.สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา,
ชคน.10,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
โครงการฯ เพชรบูรณ์
0038
12 ม.ค.53
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0037
12 ม.ค.53
สำรวจความต้องการหนังสือเพื่อจัดหาไว้ในห้องสุมดกรมชลประทาน
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
ให้การสนับสนุนข้อมูล
โดยกรอกแบบสำรวจ
ส่งให้ส่วนฝึกอบรม
ทางโทรสารหมายเลข
02-2431043
ภายในวันที่ 14 ม.ค.53
ธก.ชป.10
0036
12 ม.ค.53
การบันทึกขอเบิกเงินในระบบ GFMIS ตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0035
12 ม.ค.53
แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ประจำปี 2553
10
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0034
11 ม.ค.53
การนำแผนการปรับปรุงไปปฏิบัติและการส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ
งานการควบคุมภายใน
14
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ตามบันทึก อธช.
ธก.ชป.10
0033
11 ม.ค.53
ทำเนียบการวิจัย 2552 สภาวิจัยแห่งชาติ
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0032
11 ม.ค.53
บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2552
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0031
8 ม.ค.53
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
9
ผอ.ส่วน,ผอ.ทุกโครงการฯ,และ
ชคน.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0030
8 ม.ค.53
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 1135/2552 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผคส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0029
8 ม.ค.53
ข้าราชการถึงแก่กรรม
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0028
8 ม.ค.53
ขออนุญาตให้หัวหน้างานบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม
ฝ่ายบริหารทั่วไป นอกสถานที่
3
ผอ.คป.,ผอ.คบ.,และ ผคส.1-2/10
เพื่อพิจารณาอนุญาต
และขอความกรุณา
แจ้งรายชื่อผู้ที่จะ
เข้าร่วมประชุมฯ
ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 11 ม.ค.53
ธก.ชป.10
0027
8 ม.ค.53
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
พด.ชป.10,และ บง.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0026
8 ม.ค.53
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงานเพื่อความผาสุกของชาว
ชลประทาน
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0025
7 ม.ค.53
การเริ่มปฏิบัติงานของอาสาสมัครชลประทาน
13
ผบร.ชป.10,ผอ.คป.ลพบุรี,
ผอ.คบ.มหาราช,ช่องแค,
โคกกะเทียม,เริงราง,
คลองเพรียว-เสาไห้,ป่าสักใต้,
นครหลวง,และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
จก.ชป.10
0024
7 ม.ค.53
บิดานายสุนทร หลักเพชร ถึงแก่กรรม
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0023
7 ม.ค.53
ประกาศสำนักชลประทานที่ 10 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผคส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและ
แจ้งให้ลูกจ้างประจำ
ในสังกัดทราบ
จก.ชป.10
0022
7 ม.ค.53
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข 19/02/2553 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ.,ผคส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0021
7 ม.ค.53
ขอส่งข้อมูล GIS แสดงพื้นที่ชลประทานในภาพรวมทั้งประเทศ พร้อมด้วย
Digital File
2
ผบร.ชป.10,และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0020
7 ม.ค.53
ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมประชุม เรื่อง แนวทางการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน
6
ผอ.คบ.,ผอ.คป.ทุกโครงการ,และ ชคน.10
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0019
7 ม.ค.53
แผนการใช้อากาศยานเพื่อกรมชลประทาน ประจำปี พ.ศ.2553
3
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0018
6 ม.ค.53
สรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0017
6 ม.ค.53
การจัดทำแผนและการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
5
ผปก.ชป.10,ผบร.ชป.10,
ฝบท.ชป.10,และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0016
6 ม.ค.53
การพิจารณากลั่นกรองกรองผลงานบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่น
ของชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2553
16
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.ลพบุรี,
ผอ.คบ.โคกกะเทียม,เขื่อนป่าสักฯ,
และ ผคส.1/10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0015
6 ม.ค.53
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
41
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผคส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0014
6 ม.ค.53
ประกาศสำนักชลประทานที่ 10 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อ
เลื่อนขั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,
ผอ.คบ., ผคส.1-2/10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0013
6 ม.ค.53
ขอข้อมูลการผ่านหลักสูตรนักบริหารของข้าราชการ
12
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,ผอ.คป.,ผอ.คบ.,
ชคน.10,ผคส.1-2/10,และหัวหน้างานใน
ฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
แจ้งให้ข้าราชการ
ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ
กรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์มที่แนบ
พร้อมส่งใบประกาศนียบัตร
เพื่อเป็นหลักฐาน
ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 6 ม.ค.53
จก.ชป.10
0012
6 ม.ค.53
ซ้อมความเข้าใจมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0011
5 ม.ค.53
สรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0010
5 ม.ค.53
อนุมัิติเอกสารสำรองเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณ
ปี 2552
14
ผอ.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและดำเนินการ
บง.ชป.10
0009
5 ม.ค.53
การจัดทำและเสนอหนังสือราชการ
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี,
ชคน.10,และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0008
4 ม.ค.53
ขอแจ้งเวลาทำการของลูกจ้างประจำ โครงการก่อสร้าง2/03 ประจำเดือนธันวาคม 2552
2
ผคส.1-2/10,และ ผอ.คบ.มโนรมย์
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0007
4 ม.ค.53
ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายของงานฝากเบิก
2
ฝบท.ชป.10,ผศป.ที่ 5,ฝจม.10,ฝด.ผด.10,
ฝส.รว.ภาคกลาง, ชคน.10,สจจ.ลพบุรี,
สระบุรี,และ พระนครศรีอยุธยา
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0006
4 ม.ค.53
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
แบบฟอร์มที่ 1-8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
(ดาวห์โหลดเอกสาร)
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0005
4 ม.ค.53
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,และ
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0004
4 ม.ค.53
การขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
พด.ชป.10,และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุโครงการฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0003
4 ม.ค.53
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2554
1
ผปก.ชป.10,ผบร.ชป.10,และ
ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0002
4 ม.ค.53
สรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.และ
ผอ.คป. ทุกโครงการ
เพื่อทราบและ
พิจารณาดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0001
4 ม.ค.53
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติฯ
4
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10