ม.ค.52
ก.พ.52
มี.ค.52
เม.ย.52
พ.ค.52
มิ.ย.52
ก.ค.52
ส.ค.52
ก.ย.52
ต.ค.52
พ.ย.52
ธ.ค.52

ลำดับ
ที่

วันที่
บันทึก

เรื่อง จำนวน หน้า
เรียน
วัตถุประสงค์
เจ้าของเรื่อง
0125
30 ม.ค.52
ขอให้แจ้งผู้สนใจสมัครเ้ข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างกระบวนทัศน์ด้านจริยธรรมของผู้ปฏิบัิติงาน
10
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,หัวหน้าโครงการ,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตามบันทึก
ผส.พบ. ส่งให้
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 3 ก.พ.52
จก.ชป.10
0124
30 ม.ค.52
รายละเอียดการนำเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประำจำ เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 30 ม.ค.52
ผอ.ส่วน,และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0123
30 ม.ค.52
ขอแจ้งเวลาทำการของลูกจ้างประจำเดือนมกราคม 2552
2
ผคส.1-2/10,และ ผอ.คบ.มโนรมย์
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0122
30 ม.ค.52
เชิญร่วมสัมมนา "การพัฒนาองค์กรด้านการมีส่วนร่วม" วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2552
7
ผบร.ชป.10,ผอ.คบ.โคกกะเทียม,
และ ผอ.คบ.คลองเพรียว-เสาไห้
เพื่อพิจารณา
เสนอรายชื่อเจ้าหน้าที่
ตามคุณสมบัติที่กำหนด
ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 2 ก.พ.52
จก.ชป.10
0121
30 ม.ค.52
ทุนรัฐบาลสวีเดน
7
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และหัวหน้าโครงการ
เพื่อพิจารณา
เสนอชื่อข้าราชการ
ที่มีคุณสมบัติฯ ส่งให้
งานการเจ้้าหน้าที่
ภายในวันที่ 3 ก.พ.52
โดยกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
จก.ชป.10
0120
30 ม.ค.52
รายชื่อกู้สามัญสหกรณ์
1
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0119
30 ม.ค.52
การประกาศเผยแพร่ข่าวจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
กรมชลประทาน
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการทุกโครงการ,
ฝบท.ชป.10,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ
พร้อมทั้งดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0118
30 ม.ค.52
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 ที่ 06/2552
เรื่อง แก้ไขคำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบงาน
2
ผคส.2/10,ผปก.ชป.10,ผวศ.ชป.10,
ผบร.ชป.10,และ ผอ.คป.เพชรบูรณ์
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0117
29 ม.ค.52
รับสมัครข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาทีมเรียนรู้และการสรุปบทเรียนรู้ รุ่นที่ 3 (สำหรับสำนักชลประทานที่ 9-13 และส่วนกลาง)
13
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,หัวหน้าโครงการ,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารทั่วไป
เพื่อพิจารณา
คัดเลือกข้าราชการ
ในสังกัดเข้ารับการ
ฝึกอบรมฯโดยส่งรายชื่อ
ให้งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 5 ก.พ.52
จก.ชป.10
0116
29 ม.ค.52
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับโอนมารับราชการในสังกัด สำนักงาน ก.พ.ร.
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0115
29 ม.ค.52
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (Download คำรับรองฯ)
1
ผปก.ชป10,ผบร.ชป.10,ผวศ.ชป.10,
และ ฝบท.ชป.10

เพื่อพิจารณา
ดำเินินการ
1.จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการกับโครงการ/
กลุ่ม/ ฝ่าย/งาน
2.ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรอง

ธก.ชป.10
0114
29 ม.ค.52
การสำรวจข้อมูลการใช้พื้นที่ในเขตชลประทานและคำจำกัดความรหัสพืช
แต่ละชนิด
7
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.,ทุกโครงการในสังกัด สชป.10
เพื่อทราบและ
ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
เดียวกัน
ผบร.ชป.10
0113
29 ม.ค.52
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลของการะทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประจำปีงบประมาณ 2552
12
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0112
28 ม.ค.52
รายงานการประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนมกราคม 2552
6
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร,
หัวหน้างานบริหารทั่วไป,บง.คป.,
และหน่วยงานที่เบิกจ่ายกับ สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0111
28 ม.ค.52
กำหนดกรอบครุภัณฑ์ตามความจำเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
1
ผวศ.ชป.10,ผปก.ชป.10,ผคก.ชป.10,
ฝบท.ชป.10,ผอ.โครงการทุกโครงการ,
และ ชคน.10
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0110
28 ม.ค.52
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร"เสริมทักษะด้านการเงินการคลัง" (รุ่นที่ 4)
3
ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อพิจารณา
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ตามที่
กองการเงินและบัญชี
กำหนดให้ฝ่ายบริหารฯ
(งานการเจ้าหน้าที่)
ภายในวันที่ 10 ก.พ.52
จก.ชป.10
0109
28 ม.ค.52
รายละเอียดพนักงานราชการ,เงินสวัสดิการข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ
เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 28 ม.ค.52
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,หน่วยงานฝาก,
และ ปก.คส.5.1
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0108
28 ม.ค.52
มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการ
9
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0107
28 ม.ค.52
จัดทำโปสเตอร์ ชุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0106
28 ม.ค.52
ขอส่งผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2552
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0105
28 ม.ค.52
ข้อหารือการกำหนดแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบ
อาชีพงานก่อสร้าง
5
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,พด.ชป.10,
และหัวหน้าพัสดุโครงการฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0104
28 ม.ค.52
แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาทางพัสดุ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,พด.ชป.10,
และหัวหน้าพัสดุโครงการฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0103
28 ม.ค.52
ซ้อมความเข้าใจกระบวนการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,พด.ชป.10,
และหัวหน้าพัสดุโครงการฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0102
28 ม.ค.52
ขอสรุปนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกรมชลประทาน
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0101
27 ม.ค.52
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข 60/2552 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0100
27 ม.ค.52
การส่งรายงานความต้องการพัสดุ (ใบเบิก) ปี 2552
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
ผคส.1-2/10
เพื่อพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0099
27 ม.ค.52
ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 87 ปี
อาจารย์จาริน อัตถะโยธิน
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
และแจ้งรายนาม
ผู้ร่วมงานได้ที่
ฝ่ายบริหารฯ งานธุรการ
ธก.ชป.10
0098
27 ม.ค.52
รับเอกสารเผยแพร่
1
ผอ.คบ.,ผอ.คป.,ทุกโครงการ,และ ชคน.10
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0097
26 ม.ค.52
ขอขอบคุณ
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0096
26 ม.ค.52
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและภาพนิ่งของหน่วยงาน องค์กร
สถาบันต่าง ๆ ในสังกัดที่เคยได้รับพระราชทานพระกรุณาธิคุณ
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
หากมีข้อมูลดังกล่าว
ขอความกรุณาจัดส่ง
ให้ฝ่ายบริหารฯ
ธก.ชป.10
0095
26 ม.ค.52
การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวโดยเสด็จ
พระราชกุศลประจำปี 2552
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการในเขต จ.ลพบุรี,
ชคน.10,และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
หากประสงค์
ร่วมเป็นเจ้าภาพ
กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 26 ม.ค.52
ธก.ชป.10
0094
26 ม.ค.52
ขอความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2 ค) ปี 2552
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0093
26 ม.ค.52
สรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.,ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
และดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0092
23 ม.ค.52
การแจ้งแผนงานสำรวจปักหลักเขตชลประทาน ซ่อมเขตชลประทาน งานรังวัดเพื่อการชลประทาน ละงานรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
ปีงบประมาณ 2553
4
ผบร.ชป.10,ผปก.ชป.10,และ ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และจัดส่งให้ส่วนซึ่ง
รับผิดชอบสายงาน
ภายในวันที่ 20 มี.ค.52
ธก.ชป.10
0091
23 ม.ค.52
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการสัมมนา และโปรดเผยแพร่ข่าวการสัมมนา
8
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
และแจ้งให้ผู้สนใจ
สมัครด้วยตนเอง
และส่งสำเนาการสมัคร
ส่งให้
งานการเจ้าหน้าที่
จก.ชป.10
0090
23 ม.ค.52
พิจารณาเสนอรายชื่อเข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน 2 หลักสูตร
8
ผอ.คบ.,ผอ.คป.,ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการทีมี
คุณสมบัติเข้าร่วม
โครงการสัมมนา
และกรอกรายละเอียด
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้
งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 30 ม.ค.52
จก.ชป.10
0089
23 ม.ค.52
ให้หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ส่งเข้าประเมินฝ่ายส่งน้ำฯ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
5
ผอ.คบ.,ผอ.คป.,ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการ
จก.ชป.10
0088
23 ม.ค.52
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายชี้แจงรายละเอียดในโครงการสวัสดิการ
สะสมทรัพย์เมื่อเกษียณอายุราชการกรมชลประทา์น
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
และแจ้งรายชื่อผู้สนใจ
เข้ารับฟังการบรรยายฯ
ให้งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 10 ก.พ.52
จก.ชป.10
0087
23 ม.ค.52
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2552
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,ฝข.คก.5,
และ ฝร.คก.5
เพื่อทราบ
และเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 26 ม.ค.52
เวลา 14.00 น
.
ณ ห้องประชุม สชป.10
ฝงจ.ชป.10
0086
23 ม.ค.52
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคำรับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (Download ร่างคำรับรองฯ)
3


ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,ธก.ชป.10,
จก.ชป.10,(คณะทำงานฯ) และหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ที่เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลของ
ส่วนวิศวกรรมฯ ส่วนจัดสรรน้ำฯ และส่วนปฏิบัติการ
เพื่อทราบและ
เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 26 ม.ค.52
เวลา 10.00 น

ณ ห้องประชุม สชป.10
พร้อมได้แนบไฟล์
เอกสารร่างคำรับรองฯ
มาเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา
ธก.ชป.10
0085
23 ม.ค.52
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมชลประทานร่วมทำบุญและฟังธรรม ในกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตตามแผนกลยุทธ์กรมชลประทานใสสะอาด ประจำเดือนมกราคม 2552
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0084
23 ม.ค.52
มารดานายบรรเทิง พัดวิลัย ถึงแก่กรรม
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,และ หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0083
23 ม.ค.52
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
3
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการฯ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0082
22 ม.ค.52
ขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร 1 วัน
1
ผอ.คบ.,ผอ.คป.,ทุกโครงการ,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
ผบร.ชป.10
0081
22 ม.ค.52
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมประชาสังคม เพื่อการพัฒนา
พ.ศ.2551
10
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0080
22 ม.ค.52
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรผู้บริหารกับการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 7
7
ผบร.ชป.10,ผวศ.ชป.10,
ฝบท.ชป.10,ผอ.คบ.มหาราช,
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์,ผคส.1/10,
และ ธก.ชป.10
เพื่อทราบ
และแจ้งผู้มีรายชื่อ
กรอกแบบยืนยัน
การเข้ารับการฝึกอบรม
ส่งฝ่ายบริหารฯ
ภายในวันที่ 3 ก.พ.52
จก.ชป.10
0079
22 ม.ค.52
ขอให้พิจารณาแผนงาน / โครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
6
ผอ.คบ.,ผอ.คป.,ทุกโครงการ,และ
ชคน.10
เพื่อพิจารณา
หากมีแผนงานฯ
โปรดส่งให้ สชป.10
ภายในวันที่ 23 ม.ค.52
ผบร.ชป.10
0078
21 ม.ค.52
รายละเอียดการนำเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 21 ม.ค.52 ( Download)
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0077
21 ม.ค.52
ขอทราบแผนการใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการกรอก
ข้อมูลฯ ส่งให้สำนักฯ
ภายในวันที่ 22 ม.ค.52

ธก.ชป.10
0076
21 ม.ค.52
สอบถามความสนใจศึกษาต่อของบุคลากร
5
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0075
21 ม.ค.52
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
บง.ชป.,และ พด.ชป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0074
21 ม.ค.52
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
บง.ชป.,และ พด.ชป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0073
21 ม.ค.52
การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา
7
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
พด.ชป.,และหัวหน้างานพัสดุโครงการ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0072
21 ม.ค.52
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
13
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และ พด.ชป
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0071
21 ม.ค.52
ขอหารือบุคลากรหลักและเครื่องจักร-เครื่องมือ งานจ้างก่อสร้างฝายหัวงานและ
อาคารประกอบโครงการฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (หัวงานที่ 4)
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0070
20 ม.ค.52
ขอทราบข้อมูลการใช้จ่ายงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
และส่งให้
ส่วนจัดสรรน้ำฯ/
ส่วนปฏิบัติการ
ธก.ชป.10
0069
20 ม.ค.52
มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลแทนอธิบดี
กรมชลประทาน
10
ผอ.ส่วน,อ.โครงการทุกโครงการ,
ฝบท.ชป.10,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
และถือปฏิบัติ
จก.ชป.10
0068
20 ม.ค.52
การฝึึกปฏิบัติงานการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ขอความกรุณา
แจ้งรายชื่อ
ตามแบบฟอร์มที่แนบ
ส่งให้งานธุรการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 28 ม.ค.52
ธก.ชป.10
0067
20 ม.ค.52
ขอให้มารับสมุดบันทึกกรมชลประทานปี 2552
2
บท.คป.,บท.คบ.,ทุกโครงการฯ,
และหัวหน้างานฝ่ายบริหารทัวไป สชป.10
เพื่อทราบ
จึงขอความร่วมมือ
ส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อรับ
สมุดบันทึกที่งานธุรการ
ธก.ชป.10
0066
20 ม.ค.52
ขออนุมัติแผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 9
5
ผอ.คป.ลพบุรี,พระนครศรีอยุธยา,
ผอ.คบ.มโนรมย์,โคกกะเทียม,
มหาราช,บางบาล,และ ฝงจ.ชป.10
เพื่อทราบ
และดำเนินการ
ผบร.ชป.10
0065
20 ม.ค.52
แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์แผนโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
6
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0064
19 ม.ค.52
นายวิโรจน์ ชนะภัย ถึงแก่กรรม
1
ฝบท.ชป.10 , หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0063
19 ม.ค.52
สรุปรายงานและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ สำนักชลประทานที่ 10
11
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0062
19 ม.ค.52
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (คลิกเพื่อ Download คำรับรองฯ)
3

ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
และพิจารณา
ในรายละเอียดข้อ 2
พร้อมนี้ได้แนบไฟล์
เอกสารมาด้วยแล้ว
ธก.ชป.10
0061
19 ม.ค.52
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 กรมชลประทานที่ 04/2552
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคำรับรอง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และ ธก.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0060
19 ม.ค.52
ขอเชิญเข้ารับการปฐมนิเทศด้านเอกลักษณ์ของชาติ แก่ผู้เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านวิเทศ รุ่นที่ 66
7
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0059
19 ม.ค.52
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข. 33/2552
เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมชลประทาน
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0058
19 ม.ค.52
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข. 34/2552
เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมชลประทาน
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0057
19 ม.ค.52
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข. 35/2552
เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคล แทนอธิบดีกรมชลประทาน
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0056
19 ม.ค.52
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ที่ 03/2552
เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคล แทนอธิบดี
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0055
19 ม.ค.52
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2552 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ.วันที่ 12 มกราคม 2552 (ข้อมูลจากระบบข้อมูลสำหรับผู้บริการ (MIS) โครงการ GFMIS)
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0054
19 ม.ค.52
มาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0053
19 ม.ค.52
สรุปสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อทราบ
และพิจารณา
ดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0052
19 ม.ค.52
ขอทราบความต้องการในการจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
2
ผอ.โครงการทุกโครงการ,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
ความต้องการ
ในการจ้างเหมาบริการ
และส่งข้อมูลให้ สชป.10
ภายในวันที่ 21 ม.ค.52
ผบร.ชป.10
0051
16 ม.ค.52
ขอใ้ห้กรอกข้อมูลประกอบการคำนวณต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ 2551 ตามแบบฟอร์ม ตผ.ชป.01 (ด่วนมาก)
27
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และ ฝบท.ชป.10
เพื่อพิจารณา
และส่งให้ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณด้าน
จัดสรรน้ำ ภายใน
วันที่ 20 ม.ค.52
ฝงจ.ชป.10
0050
16 ม.ค.52
กำหนดกรอบครุภัณฑ์ตามความจำเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
13
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการ
จัดทำข้อมูลความ
ต้องการครุภัณฑ์ฯ
ส่งให้ สชป.10
ภายในวันที่ 19 ม.ค.52
ผบร.ชป.10
0049
16 ม.ค.52
คำสั่งกรมชลประทาน ที่ พ.19/01/2552 เรื่อง การจ้างพนักงานราชการทั่วไป
6
ผอ.คป.ลพบุรี,สระบุรี,เพชรบูรณ์,
ผอ.คบ.เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์,และ
ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0048
16 ม.ค.52
แจ้งการรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรมในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้ง และการเจรจาไกล่เกลี่ย
4
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อพิจารณา
จก.ชป.10
0047
16 ม.ค.52
ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2552
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการทุกโครงการ,และ
ชคน.10
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการ
ธก.ชป.10
0046
16 ม.ค.52
แจ้งรายชื่อสหกรณ์กู้สามัญ
3
เจ้าหน้าที่ช่วยงานสหกรณ์
ทุกโครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0045
16 ม.ค.52
รายละเอียดการนำเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,
ค่าแรงชั่วคราว เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 16 ม.ค.52 (Download)
ผอ.ส่วน,และ ผอ.โครงการ
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0044
15 ม.ค.52
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักชลประทานที่ 10 ประจำเดือนมกราคม 2552
12
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหน่วยงานที่เบิก-จ่ายกับ สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0043
15 ม.ค.52
ระเบียบวาระการประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปเดือน มกราคม 2552
2
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร,
หัวหน้างานบริหารทั่วไป,
บง.คป.,และหน่วยงานที่เบิกจ่ายกับ สชป.10
เพื่อทราบ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 22 ม.ค.52
เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม สชป.10
ธก.ชป.10
0042
15 ม.ค.52
การจัดทำรูปภาพหล่อเรซิ่นนูนสูง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ
ในเขต จ.ลพบุรี,ชคน.10
และหัวหน้างานฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0041
15 ม.ค.52
บิดา นายโกมินทร์ นิลสนธิ ถึงแก่กรรม
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
หัวหน้างานฝ่ายบริหาร,และ
หัวหน้าหน่วยงานฝากเบิกกับ สชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0040
15 ม.ค.52
ขอให้ส่งแผนความต้องการในการสำรวจ และออกแบบของงานจัดการน้ำชลประทาน
และงานป้องกันบรรเทาภัยจากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
13
ผอ.คบ.,ผอ.คป.,และ ชคน.10
ในเขต สชป.10
เพื่อพิจารณา
ผวศ.ชป.10
0039
15 ม.ค.52
ขอทราบผลการดำเนินงานการจัดทำโครงการ "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน"ในสถานศึกษา (โรงเรียน)
4
ผอ.คบ.ช่องแค,โคกกะเทียม,
เริงราง,มหาราช,นครหลวง,
และ ผอ.คป.ลพบุรี
เพื่อดำเนินการ
รายงานผลให้ สชป.10
ภายในวันที่ 20 มี.ค.52
และ 20 ก.ย.52
ผบร.ชป.10
0038
14 ม.ค.52
ขอเชิญประชุม (ขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในเขต สชป.10)
1
ผอ.คบ.,และ ผอ.คป.ทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
เข้าร่วมประชุม
ในวันที่ 20 ม.ค.52
เวลา 13.30 น.

ณ ห้องโทรมาตร
ส่วนจัดสรรน้ำ สชป.10
ผบร.ชป.10
0037
14 ม.ค.52
รายละเอียดการนำเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,
ค่าแรงชั่วคราว เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 14 ม.ค.52 ( Download)
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,และหน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
บง.ชป.10
0036
14 ม.ค.52
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค
16
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
บง.ชป.,และ บง.คป.ทุกโครงการ
เพื่อทราบและ
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ธก.ชป.10
0035
13 ม.ค.52
ขอเลื่อนการประชุม ในวันที่ 20 มกราคม 2552
(การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบริหารบุคคลและการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้อง)
8
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0034
13 ม.ค.52
การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2551
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0033
13 ม.ค.52
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูลประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการ
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อทราบ
และแจ้งให้ผู้สนใจ
ส่งรายชื่อให้
งานการเจ้าหน้าที่
ภายในวันที่ 16 ม.ค.52
จก.ชป.10
0032
13 ม.ค.52
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการให้บริหารที่เป็นเลิศ (Service Excellence) รุ่นที่ 3-5
3
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
และส่งรายชื่อ
ข้าราชการผู้ที่
ทำหน้าที่ให้บริหาร
ของสำนักฯ และ
โครงการในสังกัด
ภายในวันที่ 23 ม.ค.52
จก.ชป.10
0031
13 ม.ค.52
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 801/2551
เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
2
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่อทราบ
จก.ชป.10
0030
13 ม.ค.52
ขอเชิญประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปประจำเดือนมกราคม 2552
2
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร,
หัวหน้างานบริหารทั่วไป,
และ บง.คป.
เพื่อทราบ
และขอให้จัดส่งเรื่อง
ที่ต้องการนำเข้า
พิจารณาในที่ประชุม
ส่งให้ งานธุรการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 16 ม.ค.52
ธก.ชป.10
0029
12 ม.ค.52
เร่งรัดดำเนินงานพิจารณาอนุมัติเิงินช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
4
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
และพิจารณา
ธก.ชป.10
0028
12 ม.ค.52
การติดตามประเมินผลการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2552
9
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
และพิจารณา
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0027
12 ม.ค.52
ขอให้ดำเนินการจัดส่งข้อมูลโครงการชลประทาน
4
ผอ.คบ.ช่องแค,เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์,
มหาราช, มโนรมย์,เริงราง,
คลองเพรียวฯ, และ ผอ.คป.
ทุกโครงการ
เพื่อดำเนินการ
ตามบันทึกของ
ผส.อน.และสำเนา
เอกสารข้อมูลฯ
ที่ดำเนินการให้ สชป.10
ผบร.ชป.10
0026
12 ม.ค.52
การกำหนดเลขประจำของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ในส่วนภูิมิภาค และเลขประจำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในส่วนภูมิภาค
5
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0025
12 ม.ค.52
ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
21
ผอ.คป.เพชรบูรณ์,ลพบุรี,สระบุรี,
และ ผอ.คบ.คลองเพรียวฯ
เพื่อดำเนินการ
ตามบันทึกของ
ผส.อน. และสำเนา
ให้ สชป.10
ผบร.ชป.10
0024
12 ม.ค.52
ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
8
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,และ
พด.ชป.10
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0023
12 ม.ค.52
ประชาสัมพันธ์หนังสือสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล เอเชีย
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0022
12 ม.ค.52
แจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อเสื้อเชียร์งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬา ครั้งที่ 65
7
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0021
9 ม.ค.52
หนังสือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2552
9
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,และ
หน่วยงานฝาก
เพื่อทราบ
ธก.ชป.10
0020
9 ม.ค.52
ขอให้แจ้งรายชื่อผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคุณธรรม
และจริยธรรมในระบบราชการยุคใหม่
2
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร
เพื่อพิจารณา
ดำเนินการภายใน
วันที่ 13 ม.ค.52
ธก.ชป.10
0019
9 ม.ค.52
รายละเอียดการนำเงินสวัสดิการของข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,และ
ค่าแรงชั่วคราว เข้าบัญชีธนาคารในวันที่ 9 ม.ค.52 ( Download)
ผอ.โครงการ,ฝบท.ชป.10,และ
หน่วยงานฝาก
เพื่ือทราบ
บง.ชป.10
0018
9 ม.ค.52
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารกับการบริหาร
มุ่งผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 7
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
และ ผอ.โครงการ
เพื่ือทราบ
จก.ชป.10
0017
9 ม.ค.52
คำสั่งกรมชลประทานที่ ข.4/2552 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการทุกโครงการ,และ ชคน.10
เพื่ือทราบ
จก.ชป.10
0016
9 ม.ค.52
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนก่อตั้งกองทุนมูลนิธิของพระมงคลวิสุต
5
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานที่เบิกจ่ายกับ สชป.10
เพื่อพิจารณา
ขอเชิญร่วมบริจาคฯ
โดยนำส่งเงิน
ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
ภายในวันที่ 12 ม.ค.52
ธก.ชป.10
0015
9 ม.ค.52
ขอให้ส่งชื่อฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาและสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
ชลประทานเพื่อทำการประเมิน การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำ
และบำรุงรักษาและคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553
2
ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ผบร.ชป.10
0014
8 ม.ค.52
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
หัวหน้าหน่วยงานฝาก,และ
หัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่ือทราบ
ธก.ชป.10
0013
8 ม.ค.52
จัดทำแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านบริหารจัดการน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552-2555
2
ผอ.โครงการทุกโครงการ,และ ชคน.10
เพื่อพิจารณา
จัดทำแผนการมี
ส่วนร่วมฯ ตามบันทึก
ผส.สช. ส่ง สชป.10
ภายในวันที่ 13 ม.ค.52
ผบร.ชป.10
0012
8 ม.ค.52
ขอโอนมอบผิวทางชลประทานให้กรมทางหลวงชนบทดำเนินการ
2
ผอ.โครงการทุกโครงการ,และ ฝบท.ชป.10
เพื่อทราบ
และดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ผบร.ชป.10
0011
8 ม.ค.52
แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ
3
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่ือทราบ
ธก.ชป.10
0010
7 ม.ค.52
รายงานการประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปเดือนธันวาคม 2551
6
หัวหน้างานในฝ่ายบริหาร,
หัวหน้างานบริหารทั่วไป,
บง.คป.,และหน่วยงานที่เบิกจ่ายกับ สชป.10
เพื่ือทราบ
ธก.ชป.10
0009
7 ม.ค.52
การปฏิบัติงานสำรวจของกรมแผนที่ทหาร
1
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการทุกโครงการ
เพื่อพิจารณา
ดำเินินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ธก.ชป.10
0008
6 ม.ค.52
การจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2557
3
ผอ.โครงการ,และ ชคน.10
เพื่อดำเนินการ
และส่ง สชป.10
ภายในวันที่ 12 ม.ค.52
ผบร.ชป.10
0007
6 ม.ค.52
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าวัดวันธรรมสวนะ ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาตลอดปี พ.ศ.2552
9
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหน่วยงานฝาก
เพื่ือทราบ
ธก.ชป.10
0006
6 ม.ค.52
แจ้งเวลาทำการโครงการก่อสร้าง 2/03
1
ผคส.1-2/10,ผอ.คบ.มโนรมย์
เพื่ือทราบ
จก.ชป.10
0005
6 ม.ค.52
ประกาศนโยบายการกำกับดูและองค์การที่ี ของกรมชลประทาน
19
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้าพัสดุโครงการ
เพื่ือทราบ
ธก.ชป.10
0004
6 ม.ค.52
แบบฟอร์มตรวจสอบเอกสารในการบริหารสัญญา
10
ผอ.ส่วน,ผอ.โครงการ,ชคน.10,
พด.ชป.,บง.ชป.10,และหัวหน้าพัสดุโครงการ
เพื่ือทราบ
ธก.ชป.10
0003
6 ม.ค.52
บิดานายอรรถพร เที่ยงแท้ ถึงแก่กรรม (ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฌาปนกิจศพ)
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่ือทราบ
ธก.ชป.10
0002
5 ม.ค.52
บิดานายอรรถพร เที่ยงแท้ ถึงแก่กรรม
1
ผอ.ส่วน,ฝบท.ชป.10,
ผอ.โครงการ,ชคน.10,
และหัวหน้างานในฝ่ายบริหารฯ
เพื่ือทราบ
ธก.ชป.10
0001
5 ม.ค.52
คำสั่งสำนักชลประทานที่ 10 กรมชลประทาน ที่ 83/2551
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำและปรับปรุงคุณภาพเว็บไซด์และ
คลังความรู้ของสำนักชลประทานที่ 10
4
ผบร.ชป.10,ผปก.ชป.10,
ฝบท.ชป.10,และ ปส.ชป.10
เพื่ือทราบ
จก.ชป.10