ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
 
- สำนักงานชลประทานที่ 1
- โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
- โครงการส่งน้ำฯ แม่กวง
- โครงการส่งน้ำฯ แม่แฝก-แม่งัด
- โครงการส่งน้ำฯ แม่แตง
- ศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ฯ
- โครงการก่อสร้าง