ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
 
- โครงการชลประทานลำพูน
- โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
- โครงการก่อสร้าง
- ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่1