ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานชลประทานที่ 1

   
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1
ชื่อ :นายจานุวัตร  เลิศศิลป์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : สูง
โทรศัพท์ : 0-5324-3984, 0-5324-2822 ต่อ 179
โทรสาร : 0-5324-5421
มือถือ : 081-8856488
E-mail : januwat@gmail.com
   
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
ชื่อ :นายวิฑูรย์  ฐิติธนภัค
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5324-8618 0-5324-2822 ต่อ 199
โทรสาร : 0-5324-8618
มือถือ : 08-1885-8616 , 08-4874-6249
E-mail :vitoonth@hotmail.com
   
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
ชื่อ :นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5324-2480 0-5324-2822 ต่อ 185
โทรสาร : 0-5324-6467
มือถือ : 08-4847-6101, 08-1845-9324
E-mail :oe1@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
ชื่อ : นายนิธิ วรมงคล
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5324-6467 0-5324-2822 ต่อ 169
โทรสาร : 0-5324-6467
มือถือ : 08-6397-5941
E-mail :om1@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
ชื่อ : นายณัฐวุฒิ นากสุก
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5326-2392 0-5324-2822 ต่อ 160
โทรสาร : 0-5326-0977
มือถือ : 08-4874-6097
E-mail :ex1@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
ชื่อ : นายวิชัย ชัยเจริญชาติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล
ระดับ :
โทรศัพท์ : 0-5324-8953 0-5324-2822 ต่อ 170
โทรสาร : 0-5324-8953
มือถือ : 08-3152-1636
E-mail :me1@rid.go.th
   
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชื่อ :นายปฐม สุริยกานต์
ตำแหน่ง : นักจัดการงาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5324-8952 0-5324-2822 ต่อ 181
โทรสาร : 0-5324-8952
มือถือ : 08-1784-8558
E-mail :ma1@rid.go.th
   
   
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
ชื่อ :นายจรินทร์ คงศรีเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5311-2200-3 ต่อ 101
โทรสาร : 0-5311-2012
มือถือ : 08-1595-2827
E-mail : chgmai@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน
ชื่อ :นายวุฒิชัย รักษาสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5300-6265 ต่อ 12
โทรสาร : 0-5300-6264
มือถือ : 08-1950-0122
E-mail : lampoon@rid.go.th
 
   
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ชื่อ : นายกตัญญู ใจชื้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5361-1402 ต่อ 120
โทรสาร :0-5361-3478
มือถือ : 08-9700-6001
E-mail : maesorn@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
ชื่อ :นายศักดิ์ชัย ด่านบุญเรือน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5347-1659 ต่อ 11
โทรสาร : 0-5347-0820-1
มือถือ : 09-3787-8919
E-mail :maetang@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด
ชื่อ :นายสุดชาย พรหมมลมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5304-7325 ต่อ 12
โทรสาร : 0-5384-2366
มือถือ : 08-1882-2987 , 08-4874-6115
E-mail : maenug@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อุดมธารา
ชื่อ :นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5386-5680 ต่อ 106
โทรสาร : 0-5386-5680
มือถือ : 08-4874-6258
E-mail : maekwung@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อ : ไพรัตน์ ทับประเสิรฐ
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : เชี่ยวชาญ
โทรศัพท์ : 0-5338-9163 ต่อ 109
โทรสาร : 0-5338-9228-9
มือถือ : 08-1857-7802
E-mail : center1@rid.go.th
 
   
ผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
ชื่อ :นายพิทยา อิ่มเอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5332-5600 ต่อ 102
โทรสาร : 0-5342-9983
มือถือ : 08-1883-0619
E-mail : const21@rid.go.th
   
 
   
       
ผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
แผนผังผู้บริหาร
: ต้น
ปรับปรุง : 21 พฤษภาคม 2562 <<<
มือถือ : 08-1882-2987 08-4874-6115
E-mail : const11@rid.go.th , const21@mail.rid.go.th