ทำเนียบผู้บริหาร สำนักงานชลประทานที่ 1

   
ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1
ชื่อ :นายจานุวัตร  เลิศศิลป์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : สูง
โทรศัพท์ : 0-5324-3984, 0-5324-2822 ต่อ 179
โทรสาร : 0-5324-5421
มือถือ : 081-8856488
E-mail : directorjanuwat@gmail.com
   
รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
ชื่อ :นายวิฑูรย์  ฐิติธนภัค
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5324-8618
โทรสาร : 0-5324-8618
มือถือ : 081-8858616
E-mail :vitoonth@hotmail.com
   
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม
ชื่อ : นายณัฐวุฒิ นากสุก
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5324-2480
โทรสาร : 0-5324-6467
มือถือ : 08-1885-6488
E-mail :oe1@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา
ชื่อ : นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5324-5418 0-5324-2822 ต่อ 156
โทรสาร : 0-5324-5418
มือถือ :
E-mail :om1@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
ชื่อ : นายนิธิ วรมงคล
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5326-2392 0-5324-2822 ต่อ 160
โทรสาร : 0-5324-8953
มือถือ :
E-mail :ex1@rid.go.th
   
    
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ชื่อ : นางสมศรี แก้วศรีงาม
ตำแหน่ง : นักจัดการงาน
ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0-5324-8952 0-5324-2822 ต่อ 181
โทรสาร : 0-5324-8952
มือถือ : 08-1784-8558
E-mail :ma1@mail.rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
ชื่อ :นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5311-2204
โทรสาร : 0-5311-2204
มือถือ : 08-4874-6112
E-mail : chgmai@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน
ชื่อ :นายวุฒิชัย รักษาสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรสาร : 0-5386-5929
มือถือ :
E-mail : lampoon@rid.go.th
 
   
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ชื่อ : นายกตัญญู ใจชื้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรสาร : 0-5361-1841
มือถือ :
E-mail : maesorn@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
ชื่อ :นายรังสิต จันทร์ศิริปิติกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรสาร : 0-5347-1659
มือถือ : 08-1595-2827
E-mail :maetang@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด
ชื่อ :นายประพนธ์ เครือปาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5347-0151
โทรสาร : 0-5384-2366
มือถือ : 08-5618-7310
E-mail : maenug@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง อุดมธารา
ชื่อ : นายฐณธรณ์ ก่ออิฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรสาร : 0-5386-5929
มือถือ :
E-mail : maekwung@rid.go.th
   
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชื่อ : นายสุรัช ธนูศิลป์
ตำแหน่ง : วิศวกรชลประทาน
ระดับ : เชี่ยวชาญ
โทรสาร : 0-5338-9163
มือถือ :
E-mail : center1@rid.go.th
 
   
ผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
ชื่อ :นายสุดชาย พรหมลมาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมชลประทาน)
ระดับ : ต้น
โทรศัพท์ : 0-5342-9983
โทรสาร : 0-5322-4192
มือถือ : 08-1882-2987 08-4874-6115
E-mail : const11@rid.go.th , const21@mail.rid.go.th
   
       
ผู้อำนวยการ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 1
ชื่อ :นายสุดชาย พรหมลมาศ
: ต้น
ปรับปรุง : 20 มิ.ย.2560 <<<
มือถือ : 08-1882-2987 08-4874-6115
E-mail : const11@rid.go.th , const21@mail.rid.go.th