ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และรายงานค่าใช้จ่ายและสวัสดิการต่าง ๆ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562


พนักงานราชการ
- รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ กรมชลประทาน
- รายการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ จากค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ใบรับรองการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงรานราชการและเงินอื่นๆ

 

  •