ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และรายงานค่าใช้จ่ายและสวัสดิการต่าง ๆ
ประจำเดือน กันยายน 2560

ลูกจ้างประจำ
- รายละเอียดการจ่ายค่าจ้างประจำ(ตามบัญชีถือจ่าย)กรมชลประทาน
- รายละเอียดการหักค่าใช้จ่าบสวัสดิการต่างๆโครงการจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจำ กรมชลประทาน
พนักงานราชการ
- รายละเอียดการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ กรมชลประทาน
- รายการหักค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ จากค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- ใบรับรองการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงรานราชการและเงินอื่นๆ

 

  •