ฝ่ายธุรการ

หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายธุรการ

  1. ทำงานร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง และ รวบรวมข้อมูลและสถิติ
  2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน
  3. จัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม
  4. ติดต่อประสานงานกับบุคคลในหน่วยงานและหน่วยงานต่างๆ