ฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน

 1. วางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทานในเขต สชป.1
 2. จัดทำคำของบประมาณประจำปี และติดตามแผนการปฏิบัติงานปรับปรุงทาง ในเขต สชป.1
 3. พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในการปรับปรุงซ่อมแซมงานทาง
 4. ภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดที่กำกับดูแล

 1. ตัวชี้วัดที่ 20 ระดับความสำเร็จในการรักษามาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการ (การให้บริการการขอใช้ที่ราชพัสดุ / การขอเช่าที่ราชพัสดุ)
 2. ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ

รายงานการติดตามของฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน

 1. งานถ่ายโอน
  1. รายละเอียดถนนบนคันคลองชลประทาน ที่โอนให้กรมทางหลวงชนบท
 2. แผนงานปรับปรุงและซ่อมแซมทางชลประทาน ปีงบประมาณ 2553
  1. โครงการชลประทานเชียงใหม่
  2. โครงการชลประทานลำพูน
  3. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
  4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
  5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
  6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง