ฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ

 1. ให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกหลักวิชาการแก่เกษตรกร
 2. วางแผนการเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปริมาณน้ำต้นทุน
 3. สำรวจผลผลิตตามลักษณะการพัฒนาของการชลประทานประเภทต่าง ๆ
 4. จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่โครงการและเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
 5. สำรวจพื้นที่การเพาะปลูกในด้านการเกษตรเพื่อการจัดสรรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. วางแผน ควบคุม และดำเนินการต่อเนื่องกับกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
 7. จัดทำแปลงสาธิตการใช้น้ำชลประทานให้กับพืชเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัดที่กำกับดูแล

 1. ตัวชี้วัดที่ 3 จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน
 2. ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน
 3. ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มฯ ตามแผนงาน
 4. ตัวชี้วัดที่ 24 ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ

ผลการปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมการใช้น้ำ

การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการขลประทาน(JMC)
แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมฯ ตามรัฐธรรมนูญ ปี 50 ประจำปี 53-57
จัดทำแผนงบประมาณฯการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำฯ
อาสาสมัครชลประทานในสังกัด สชป.1 ประจำปี 2553
รายชื่อผู้นำองค์กรผู้ใช้น้ำฯ
งานฝึกอบรมฯ หลักสูตรต่างๆ ปี 2552
บัญชีสรุปจำนวนองค์กรผู้ใช้น้ำฯทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียน/บัญชีในเขต สชป.1
รายงาน ของฝ่ายฯ
 
ป้ายและเอกสารเผยแพร่ของฝ่ายฯ