ฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา

 1. วางแผนจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมฯ ให้กับโครงการฯ
 2. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาในเขต สชป.1
 3. ศึกษารายละเอียดการวางแผนการป้องกันน้ำท่วม น้ำเค็ม ดินเค็ม ดินด่าง
 4. พิจารณาความเหมาะสมด้านวิชาการในการปรับปรุงฯ อาคารชลประทาน

ตัวชี้วัดที่กำกับดูแล

 1. แบบฟอร์มรายงาน ประจำเดือน ตัวชี้วัด ชป05
 2. แบบฟอร์มรายงาน ประจำเดือน ตัวชี้วัด ชป08
 3. แบบฟอร์มรายงาน ประจำเดือน ตัวชี้วัด ชป12
 4. สรุปรายชื่องานซ่อมแซมและปรับปรุงและบำรุงรักษา ปี 2555

รายงาน / การติดตามฝ่ายวางแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา

 

 1. ข้อมูลการจัดทำประมาณการ ประจำปี 2556
  1. การจัดทำคำขอประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ
  2. กระบวนงานจัดทำประมาณการรายจ่ายและปฏิทินงบประมาณฯ
  3. แผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2554-2557
  4. กรอบครุภัณฑ์
 2. ข้อมูลการจัดทำประมาณการ ประจำปี 2557
  1. update...
 1. รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ได้รับจากเงินทุนหมุนเวียน สำนักชลประทานที่ 1
  1. สำนักชลประทานที่ 1
   1. วิศวกรรม
    1. กธว.ชป.1
    2. กพค.ชป.1
    3. กอบ.ชป.1
    4. ฝตว.ชป.1
    5. ฝปข.ชป.1
    6. ฝสร.ชป.1
   2. ฝ่ายบริหาร (พัสดุ)
   3. ส่วนเครื่องจักรกล
   4. ส่วนจัดสรรน้ำฯ
   5. ส่วนปฏิบัติการ
  2. ก่อสร้าง 1-01
  3. ก่อสร้าง 2-01
  4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง
  5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
  6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
  7. โครงการชลประทานเชียงใหม่
  8. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
  9. โครงการชลประทานลำพูน
  10. คันคูน้ำที่ 1
  11. ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ
 2. บัญชีรายงายการบุกรุกที่ราชพัสดุ ประจำเดือน พฤษจิกายน 2553
 3. ข้อมูลโครงการพระราชดำริในเขตรับผิดชอบสชป.1
  1. โครงการชลประทานเชียงใหม่ (ข้อมูลของ กพศ.)
  2. โครงการชลประทานลำพูน
  3. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
  4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
 4. <ชป.8>
  1. ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานปี 2553 (ข้อมูลเดือนมีนาคม)
  2. ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานปี 2553 (ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์)
 5. <ชป.12>
  1. โครงการชลประทานเชียงใหม่
  2. โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
  3. โครงการชลประทานลำพูน
  4. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง
  5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง
  6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด
  7. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
  8. สรุปรายงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ชป.12(ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์)
  9. สรุปรายงานตามตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ชป.12(ข้อมูลเดือนมีนาคม)
 6. รายงานการดูแลบำรุงรักษาเขื่อน-อ่างเก็บน้ำ
  1. เดือนกรกฎาคม 2554
 7. รายงานการบุกรุกที่ราชพัสดุ
  1. เดือนมิถุนายน 2554
  2. เดือนพฤษภาคม 2554
 8. รายงานอื่นๆ
  1. รายชื่องานที่ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2553