ฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ

หน้าที่รับผิดชอบฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ

 1. วางแผนงบประมาณของสำนักชลประทาน โครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
  ให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยให้สอดคล้องกับแผนงานซ่อมแซม
  งานปรับปรุง และงานก่อสร้างของโครงการชลประทานและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

 2. เปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงินงบประมาณ ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี

 3. ควบคุมการใช้เงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้

 4. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณในเขตสำนักชลประทาน
  โครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

 5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงิน เสนอสำนักชลประทานหรือสำนักเจ้าสังกัด

 6. ประเมินผลราคางานในด้านอัตราราคางาน (Unit Cost)

 7. ควบคุมฐานะการเงินของสำนักชลประทาน โครงการชลประทาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

 8. เก็บข้อมูล สถิติ แผนงานและงบประมาณประจำปีของสำนักชลประทาน โครงการชลประทาน
  และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา โดยการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่กำกับดูแล

 1. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารชลประทาน
 2. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร้จตามแผน
 3. ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายงบลงทุนเมื่อเทียบกับแผน
 4. ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายงบลงทุน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
 5. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของรายงานการเงินที่สมบูรณ์แล้วเสร็จตามกำหนด
 6. ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของข้อมูลในรายงานการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณด้านจัดสรรน้ำ http://irrigation.rid.go.th/rid1/plannew/index.html