Home  »  Menu
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1

นายพงศ์สวัสดิ์ มังคละ

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ


ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลและยานพาหนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าปฏิบัติการกำจัดวัชพืช บริเวณประตูระบายน้ำกั้นลำน้ำปิง (ฝายท่าวังตาล)24 พ.ค.59

 

ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1
ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานกำจัดวัชพืชด้วยเรือขุดอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ตำบลมะเขือแจ้
จังหวัดลำพูน
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและ
เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินงานกำจัดวัชพืชในลำน้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 1 ได้ให้การสนับสนุนยานพาหนะและ เครื่องจักรกลงานขุดลอกตะกอน หน้าฝายทดน้ำ และอ่างเก็บน้ำในเขตศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้,เขตพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 1 ได้ให้การสนับสนุนยานพาหนะ และเครื่องจักรกล งานปรับปรุงทางในเขตศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 1 ได้ให้การสนับสนุนยานพาหนะ และเครื่องจักรกล งานปรับปรุงฝายเชียงดาว บ้านฆ้องม่วง ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 ได้ให้การสนับสนุนยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานก่อสร้างแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านตลาดขี้เหล็ก ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 ได้ให้การสนับสนุนยานพาหนะและเครื่องจักรกล งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทานลำพูน จำนวน 2 งาน
แผนงานขุดตะกอนหน้าฝายทดน้ำและอ่างเก็บน้ำในเขตโครงการพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ
แผนงานบูรณะถนนลูกรังทางลำเลียงย่อยในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงฯ
แผนงานบูรณะถนนลูกรังทางลำเลียงใหญ่ในเขตศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้
แผนงานบูรณะถนนลูกรังทางลำเลียงย่อยในเขตศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้
สรุปแผนงานปรับปรุงฝายเชียงดาว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
สรุปแผนงานก่อสร้างแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

สรุปแผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทานลำพูน จำนวน 2 งาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ
           ส่วนเครื่องจักรกล» Link หน่วยงานในสังกัด

» สำนักชลประทานส่วนภูมิภาค


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-8953 โทรสาร 0-5324-8953
Copyright @ 2003 Regional Irrigation Office 1. Designed by me1@mail.rid.go.th