Home  »  Menu
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1

นายวิสูตร จันทร์เขียว

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1
ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดูงานท่าสูบน้ำเทศบาลตำบลสารภี

ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านแม่หอย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
งานรื้อถอนที่รองท่อส่งน้ำ ขนาด 28 นิ้ว ที่ประตูระบายน้ำกลางคลอง
ต.แม่เหียะ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2553
งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านไผ่ หมู่ 2 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
และงานปรับปรุงฝายเหมืองหลวงพร้อมส่งน้ำ หมู่ 6 อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ
           ส่วนเครื่องจักรกล» Link หน่วยงานในสังกัด

» สำนักงานชลประทานส่วนภูมิภาค


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-8953 โทรสาร 0-5324-8953
Copyright @ 2003 Regional Irrigation Office 1. Designed by me1@mail.rid.go.th