Home  »  Menu
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1

นายสุรพงศ์ เพ็ญประไพ

หัวหน้าฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายซ่อมสร้างและบำรุงรักษา ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการติดตั้ง เครื่องกลเติมอากาศและดูดน้ำ RX-5C จำนวน 6 เครื่อง พร้อมทั้งจัดสร้างรางพืชปรับปรุงคุณภาพน้ำ
บริเวณสระน้ำภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนเครื่องจักรกล สปช.1 ได้ดำเนินการจัดทำตะแกรงปิดราง
รอบบริเวณบ้านพัก ภายใน สชป.1
ส่วนเครื่องจักรกล สปช.1 ได้ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำบ้านม่อนหิน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
สรุปรายงานการส่งมอบกังหันน้ำชัยพัฒนา
งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 และงวดที่ 4 สุดท้าย
โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การดำเนินงานโครงการจัดสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนา ครั้งที่ 3 (RX-2)
การดำเนินงานโครงการจัดสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนา ครั้งที่ 2 (RX-2)
สรุปงานบำบัดน้ำเสีย โรงงานหลวงที่ 1 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ วันที่ 16 ก.ย.52 (RX-5C)
การดำเนินงานโครงการจัดสร้างกังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ
           ส่วนเครื่องจักรกล» Link หน่วยงานในสังกัด


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 


ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-8953 โทรสาร 0-5324-8953
Copyright @ 2003 Regional Irrigation Office 1. Designed by me1@mail.rid.go.th