Home  »  Menu
ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1

นายถนอมศักดิ์ แก้วดุลย์พันธ์

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล


หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบ วางแผนการรับมือสภาวะวิกฤติ บริเวณประตูระบายน้ำลำน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ตรวจสอบ เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ AIR JET RX-5 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม

ตรวจสอบงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแควมะกอก (4) หมู่ที่ 1 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ และงานส่งมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านข่วงเปาใต้ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนเครื่องจักรกล  สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ ดำเนินการปรับปรุงที่ทำการส่วนเครื่อจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 1 เพื่อให้อาคารที่ทำการอยู่ในสภาพที่ดีมีความีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกลได้จัดประชุม ชี้แจงและทำความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์
กรมชลประทานและแผนยุทธศาสตร์สำนักงานชลประทานที่ 1
ส่วนเครื่องจักรกล สชป.1 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการ
ต้นกล้าอาชีพ ครั้งที่ 5ในหัวข้อ"การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเบื้องต้น
สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก"
การบำรุงรักษา & ปัญหาเครื่องยนต

 

 

» คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ
           ส่วนเครื่องจักรกล» Link หน่วยงานในสังกัด

» สำนักชลประทานส่วนภูมิภาค


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 27 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0-5324-8953 โทรสาร 0-5324-8953
Copyright @ 2003 Regional Irrigation Office 1. Designed by me1@mail.rid.go.th