อัตราราคางาน

อัตราราคางาน

  • การจัดทำประมาณการงานดำเนินการเอง กรณีงานดิน (กันยายน 2556) โหลดเอกสาร
  • อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน 2556) เล่ม 1 โหลดเอกสาร
  • อัตราราคางานต่อหน่วย (มิถุนายน 2556) เล่ม 2 งานก่อสร้างชลประทาน โหลดเอกสาร
  • แนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (กุมภาพันธ์ 2555) โหลดเอกสาร
  • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร (กุมภาพันธ์ 2555) โหลดเอกสาร
  • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (กุมภาพันธ์ 2555) โหลดเอกสาร
  • หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างชลประทาน (กุมภาพันธ์ 2555) โหลดเอกสาร
  • รายละเอียดการคิดอัตราราคางานและขอบเขตของค่าบำรุงรักษาโครงการ (ส่วนปรับปรุง) โหลดเอกสาร
  • การคำนวณอัตราค่าบำรุงรักษา / ค่ากำจัดวัชพืช / รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการปลูกหญ้า ตามค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นเป็น 300.45 บาท(ธันวาคม 2555) โหลดเอกสาร