แผนงานและงบประมาณ ปี 2559

แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน

ค่าบำรุงรักษาระบบชลประทาน

  • รายละเอียดแผนงาน ข้อมูล ณ 12 ธันวาคม 2557