แผนงานและงบประมาณ ปี 2558

แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน

ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน ภาพรวม

  • ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด) ข้อมูล
  • ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ข้อมูล
  • ค่าปรับปรุงทางและสะพาน ข้อมูล
  • ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ข้อมูล
  • ค่าปรับปรุงโครงการ ข้อมูล
  • ค่าก่อสร้างอื่นๆ ข้อมูล
  • ค่าบำรุงรักษาระบบชลประทาน

  • รายละเอียดแผนงาน ข้อมูล
  • ค่าสำรวจออกแบบ ภาพรวม