แผนงานและงบประมาณ ปี 2557

แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน

ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน ภาพรวม

 • ค่าปรับปรุงระบบชลประทาน (เฉพาะจุด) ข้อมูล
 • ค่าปรับปรุงโครงการ ข้อมูล
 • ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ข้อมูล
 • ค่าก่อสร้างอื่นๆ ข้อมูล
 • ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ข้อมูล
 • ค่าบำรุงรักษาระบบชลประทาน

 • ค่าซ่อมแซมระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน (1โครงการ1ล้านบาท) ข้อมูล
 • งานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ข้อมูล / แผนเพิ่มเติม (แม่กวง) / แผนเพิ่มเติม (แม่แฝก-แม่งัด) / แผนเพิ่มเติม (แม่ฮ่องสอน) / แผนเพิ่มเติม (แม่แตง) / แผนเพิ่มเติม (เชียงใหม่) / แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (แม่แฝก-แม่งัด)
 • งานบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (ค่าบริหารการส่งน้ำ) ข้อมูล
 • งานบำรุงรักษาโครงการชลประทาน (ค่าบำรุงรักษา) ข้อมูล / แผนเพิ่มเติม (แม่กวง) / แผนเพิ่มเติม (แม่แฝก-แม่งัด) / แผนเพิ่มเติม (เชียงใหม่)
 • ค่าขุดลอกคลอง ข้อมูล / แผนเพิ่มเติมรถขุด / แผนเพิ่มเติมเรือขุด
 • ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ำ ข้อมูล / แผนเพิ่มเติม
 • ค่ากำจัดวัชพืช ข้อมูล / แผนเพิ่มเติม (แม่กวง) / แผนเพิ่มเติม (แม่แฝก-แม่งัด)

 • ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ข้อมูล / แผนเพิ่มเติม (แม่กวง) / แผนเพิ่มเติม (แม่แฝก-แม่งัด)
 • ค่าสำรวจออกแบบ ภาพรวม

  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก

 • ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน บ้านพัก อาคารชลประทาน ระบบชลประทานและการขุดลอกด้วยแรงคน รายละเอียด