องค์ความรู้

ความรู้งานด้านชลประทาน

  • แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF) งานปรับปรุงระบบชลประทาน โหลดเอกสาร
  • แนวทางการพิจารณาการขอตั้งงบประมาณ ค่าบำรุงรักษาระบบชลประทาน โหลดเอกสาร