ระเบียบด้านการเงิน

ระเบียบ กฏหมาย วิธีปฏิบัติ

 • ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานว่าด้วยการเงินและการบัญชีของ กองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน พ.ศ.2552 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โหลดเอกสาร
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549 โหลดเอกสาร
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550โหลดเอกสาร
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550โหลดเอกสาร
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2545 โหลดเอกสาร
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 โหลดเอกสาร